Pressemøde. Halvårsregnskab august 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005"

Transkript

1 Pressemøde Halvårsregnskab august 2005

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet for det første halvår af 2005, som også kan følges live via Internettet på vores hjemmeside. Jeg vil i dag først give et kort resume af koncernens regnskab og udviklingen i vores hovedforretningsområder, herunder status på integrationen af Northern Bank og National Irish Bank. Afslutningsvis vil jeg uddybe vores forventninger til resultatet for hele året. Vi synes første halvår er så godt at vi opjusterer vores indtjeningsforventninger. Resumé af 1. halvår 2005 Koncernens resultat efter skat steg med 49 procent til 6,1 milliarder. Vi fremlægger dermed i dag et halvårsregnskab som vore medarbejdere kan være stolte over. Det er det bedste i koncernens historie, hvilket selvfølgelig er tilfredsstillende. Fremgangen er skabt overalt i koncernens forretningsområder. Der har i det første halvår af 2005 været god medvind på grund af kundernes øgede lyst til at konvertere deres realkreditlån, handle med værdipapirer og låne penge. Det er også glædeligt at se, at vores øgede satsning på detailbankaktiviteter, senest via opkøbet af de irske banker og accelerationen af filialetableringer i Sverige og Norge, giver øgede indtægter. Satsningen er ikke blevet mindre attraktiv af, at det netop er de lande, hvor vi har plantet vores detailbanksflag, der i øjeblikket nyder økonomiske vækstrater som overstiger det europæiske gennemsnit. Det er selvfølgelig rart at drive forretning de rigtige steder. Indtægterne viste en fremgang på 21 procent, hvoraf de irske aktiviteter står for en tredjedel og resten er bredt fordelt i koncernens øvrige forretningsområder. 2

3 Omkostningerne steg med 15 procent, hvilket nogle måske vil mene er uvant for Danske Bank. Stigningen kan dog alene henføres til vores internationale detailbank ekspansion i Irland, Norge og Sverige. Omkostningsstyring er stadigvæk højt prioriteret i Danske Bank. Samtidigt har tab på debitorer været ekstraordinært lave. Ja, der er faktisk tale om en indtægt for årets første seks måneder, hvilket skyldes en god makroøkonomisk udvikling og en fornuftig kreditbog. Det er selvfølgelig usædvanligt at en bank ikke har tab. Og det er ikke noget som kan forventes at fortsætte. Den høje indtjening afspejles i de centrale nøgletal, der alle forbedres. Egenkapitalforrentningen er steget til 18 procent og O/I nøglen er forbedret til 51,3 procent, på trods af omkostninger til integrationen af de to irske banker og ekspansionen i Norge og Sverige. Ligeledes er det for den enkelte aktionær glædeligt at konstatere, at resultatet per aktie er steget med 55 procent. Som I kan se er der en ret stor ubalance mellem stigningen i udlån og stigningen i nettorenteindtægter. Ubalancen skyldes den intense konkurrence og introduktionen af nye produkter, som har presset marginalerne på udlån yderligere. Hvis marginalerne i vores Skandinaviske bankaktiviteter havde været på det samme niveau som for et år siden, havde koncernens nettorenteindtægter været 700 millioner højere. Men konkurrencen er meget hård. Produkterne bliver bedre og bedre og samtidigt relativt billigere, og indtjeningsmarginalerne i Danmark er ikke prangende når de sammenlignes med udlandets. Jeg synes derfor at det er noget svært at nikke genkendende til bekymringer om manglende konkurrence på det danske marked. Tallene taler sit eget tydelige sprog. Gebyrer Koncernens gebyrindtægter er steget med 15 procent. Heraf skyldes godt halvdelen de to tilkøbte banker, mens stigningen i vores to danske brands var på 7 procent. Lad os kigge lidt nærmere på to af regnskabets centrale poster, udlån og nettorenteindtægter. Udlån og nettorenteindtægter Nettorenteindtægterne er steget med 13 procent. Stigningen kan tilskrives en høj udlånsvækst og købet af de to irske banker. Koncernens samlede bankudlån og realkreditlån er nemlig vokset med henholdsvis 31 og 7 procent siden udgangen af juni Knap halvdelen af stigningen i bankudlånene kan tilskrives købet af Northern Bank og National Irish, men også hvis man korrigerer herfor er det tale om en god vækst. Gebyrer har været et omdiskuteret emne i det sidste halve års tid begyndende med debatten om Dankortgebyret i januar. Jeg vil godt her prøve at sætte tingene lidt i perspektiv. En meget stor del af gebyrindtægterne i Danmark kan relateres til stigende kundeaktiviteter. Således viser lagkagen nederst til højre, at 39 procent af gebyrerne i vores to danske brands hidrører fra værdipapirhandel og 18 procent fra konverteringer og andre lånegebyrer. Vi har i koncernen undersøgt gebyrspørgsmålet rigtigt grundigt - vi bliver jo nogle gange beskyldt for at gå i spidsen med opfindsomme gebyrer og høje priser. Vores nordiske privatkunder har efterspurgt boligfinansieringsprodukter i stor stil, hvilket er kommet vores bank-brands såvel som Realkredit Danmark til gode. I årets første seks måneder har vi også kunne spore en øget lånelyst hos vores danske erhvervskunder. 3

4 Realiteten er, at: - vi ikke har hævet et eneste gebyr i år - siden 2001 har vi sænket flere gebyrer end vi har hævet - koncernens danske banker ligger i den lave halvdel af markedet på renter og gebyrer Danske Bank koncernen har udviklet en række om man vil finansielle i-pod løsninger i det seneste år. Det får vi så udbytte af. Det skammer vi os absolut ikke over. Vore kunder er i øvrigt stærkt tilfredse med de nye muligheder. Konklusionen er derfor: Det er alene det høje aktivitetsniveau, der har givet øgede gebyrindtægter. Konkurrencen i sektoren har givet kunderne klare fordele. Rentemarginalen er indsnævret betydeligt. Det kan for eksempel ses ved, at udlånet er steget 31 procent., mens nettorenteindtægterne kun er steget med 13 procent. Kunderne har ret let ved at forstå, at det koster noget, når man beder banken om at omlægge et lån eller handle værdipapirer. Det har nogle gange været sværere at forstå, at der var gebyrer på betaling. Den slags gebyrer udgør 21 procent. af de samlede gebyrindtægter - og her ser vi ligefrem, at gebyrindtægterne falder, selv om aktivitetsniveauet stiger. Det skyldes især, at flere og flere betalinger sker automatisk eller over nettet, mens papirbaserede betalinger falder. Da gebyrerne på de papirbaserede betalinger er betydeligt dyrere giver det lavere indtægter til banken. Det er en gevinst for både kunde og bank. Vi får lavere omkostninger. Kunderne får lavere gebyrer. Det er faktisk den udvikling, der var ideen, da gebyrer på betalinger blev indført. Jeg håber, at jeg med dette har skabt lidt klarhed over udviklingen i bankens gebyrer, som er betaling for de ydelser som vores kunder efterspørger. Kapitalstruktur I Danske Bank mener vi at effektiv anvendelse af kapital er lige så vigtig som at styre indtægter og omkostninger. Derfor har vi en klar kapitalstrategi. Overskydende kapital bruges for det første til rentabel vækst, for det andet til udbytte og for det tredje til aktietilbagekøb. I løbet af de sidste fem år har vi betalt udbytte og købt aktier tilbage for i alt 38 milliarder. I den samme periode er udbytte per aktie steget med hele 78 procent. Danske Banks vækstmuligheder har dog forandret sig meget bare det seneste år. Jeg tænker på købet af de irske banker, ekspansionen i Norge og Sverige samt ikke mindst den gode vækst på det danske marked. Vækst kræver som bekendt kapital. Vores aktionærer skal derfor ikke regne med aktietilbagekøb i Nye produkter Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor kunderne efterspørger vores produkter i så vidt omfang. Det er der flere årsager til. Den økonomiske konjunktur er god. Renteniveauet er lavt. Men der er også udviklet en lang række banebrydende produkter, som er med til at stimulere efterspørgslen. På denne planche fremgår nogle af de nye produkter, som Danske Bank koncernen har lanceret. For visse af produkternes vedkommende er der tale om en meget intensiv produktudvikling. FlexGaranti er f.eks. et produkt, som markedet ser for første gang. Det løser cirklens kvadratur. Man bliver i stand til at drage fordel af en lav kort rente, samtidig med at man får fastrente lånesikkerhed. I stedet kan de glæde sig over de nye vækstmuligheder som skaber langsigtet værdi og tilfører organisationen ny vitalitet. Aktietilbagekøb forbedrer nøgletallet resultat per aktie, men på den lange bane har de fleste virksomheder det bedst, hvis de vokser og udvikles. Det nye vækstbillede betyder at man dårligt kan beskylde Danske Bank for at være overkapitaliseret. Bankens kernekapitalprocent og solvens var ved udgangen af juni 2005 som ventet lidt under vores målsætninger. Vi regner dog fortsat med at være på niveau med målsætningerne ved årets udgang, når årets resultat kan indregnes i kernekapitalen. 4

5 Fra koncerntallene vil jeg nu gå til resultaterne i vores forretningsområder, og vi starter med Danske Bank-brandet. Bankaktiviteter, Danske Bank Resultatet i vores største forretningsområde steg med 58 procent. Fremgangen kan henføres til såvel stigende indtægter som tilbageførelse af tab på debitorer. Nettorenteindtægterne var positivt påvirket af høj udlånsvækst til privatkunder såvel som erhvervskunder. På privatkundesiden har Danske Prioritet været et populært produkt, men i løbet at det første halvår har kunderne i stigende grad fundet det fordelagtigt at vælge realkreditproduktet FlexGaranti og traditionelle fastforrentede realkreditlån. Der er ingen tvivl om, at den meget lave lange rente er baggrunden for denne trafik og for os er den gode rådgivning af kunden vigtigere end om lånet nu engang placeres i banken eller i Realkredit Danmark. Fremgangen i gebyrindtægterne er mere beskeden end den i Danske Bank, hvilket primært skyldes stigende anvendelse af selvbetjeningsprodukter indenfor betalingsformidlingsområdet. Den udvikling rammer især BG Bank på grund af de mange girokunder. Øget anvendelse af selvbetjeningsprodukter fører til øget automatisering, hvilket giver mulighed for omkostningsbesparelser. Det kan ses af BG Banks regnskab, hvor omkostningerne er faldet med 5 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Jeg vil også gerne nævne at vi har besluttet at åbne en ny filial i BG Banks regi. Filialen bliver åbnet i Jylland, nærmere bestemt i Brejning. Og nu til et af vores internationale ekspansionsområder Bankaktiviteter Norge. Danske Bank-brandets kunder har været meget aktive på fondsmarkederne og realkreditmarkedet, hvilket har skabt fremgang i områdets gebyrindtægter Den nye regionsstruktur, med specialistkompetencer i finanscentre og øget lokal tilstedeværelse, har hurtigt fundet sine operationelle ben. Danske Bank-brandet står stærkere end nogensinde i den tiltagende konkurrence. Det samme gælder for BG Bank. Bankaktiviteter, BG Bank I BG Bank er resultat før skat steget med 26 procent. Resultatudviklingen er drevet af faldende omkostninger og tilbageførsel af tab på debitorer. Bankaktiviteter, Norge Udviklingen i Fokus Bank i Norge er fortsat præget af høje vækstrater og stigende markedsandele. Områdets resultat før skat er steget med 83 procent sammenlignet med første halvår Der var god fremgang i nettorenteindtægter og især gebyrindtægter i det første halvår af Nettorenteindtægterne er drevet af stigende udlån til privat såvel som erhvervskunder, men stigningen modvirkes til dels af lavere marginaler. Fremgangen i gebyrindtægter, skyldes en øget kundeefterspørgsel på attraktive opsparingsprodukter. Et tilsvarende vækstbillede ser vi i de svenske bankaktiviteter. I BG Bank er det udlån til privatkunder som driver stigningen i forretningsomfanget, og det er boligfinansieringsproduktet BG Bolig Plus, som trækker den største del af læsset. BG Banks erhvervskunder har været lidt mere tilbageholdne end Danske Banks med at låne penge i det seneste år. 5

6 Bankaktiviteter, Sverige Danske Bank i Sverige viser en resultatfremgang på 12 procent, hvilket kan tilskrives stigende indtægter og en tilbageførsel af tab på debitorer. Omkostningerne stiger, hvilket afspejler fortsat etablering af nye filialer. Vi har åbnet seks filialer i årets første seks måneder, og vi regner med at åbne yderligere seks i løbet af det andet halvår. Udviklingen i Sverige præges af høje vækstrater. Vi har øget vores markedsandel af udlån til privat- såvel som erhvervskunder, og introduktionen af nye produkter er gået godt. Den svenske udgave af Danske Prioritet har været et frisk pust på det konkurrenceprægede svenske marked, og bidraget til tilgang af nye kunder såvel som øget forretningsomfang med eksisterende kunder. Der er et betydeligt marginalpres på det svenske marked, og marginalerne vil falde yderligere efter rentenedsættelsen i juni. Danske Bank bliver dog ikke særligt hårdt ramt af nedsættelsen, eftersom vores svenske indlånsportefølje er forholdsvis beskeden. Samtlige projektgrupper er nu færdige med deres forretningsplaner, hvilket omfatter alt fra produktudbud til kreditansøgningsprocesser. Vi har allerede nu installeret Danske Banks intranet i samtlige filialer, og der er også oprettet en elektronisk kommunikationskanal mellem hovedsæderne. Der er anvendt 134 millioner til integrationsprojektet siden marts. Den overvejende del af disse omkostninger vedrører IT-konverteringen, som nu er inde fase to, det som kaldes konstruktionsfasen. De irske banker sidder ikke bare med hænderne i skødet og venter på, at de får nye systemer. De har også en dagligdag, hvor de skal tjene penge og vokse. Og hvordan går det så med det? Northern Bank & National Irish Bank Sammenfattende må jeg sige, at de to irske banker leverer resultater som svarer til vores forventninger. Nu til vores seneste internationale detailbanksopkøb de to irske banker. Jeg vil starte med at give en kort status på arbejdet med at integrere dem i Danske Banks platform. Status på integrationen af NB & NIB Integrationen af de to irske banker forløber planmæssigt. Det er tydeligt at se på projektets fremdrift, at kompetencegrundlaget for at håndtere en sådan kompleks integrationsopgave er til stede. Erfaringerne fra konverteringerne af blandt andet BG Bank og Danske Bank i Sverige kommer os til gode. En af de vigtigste brikker på HR-siden faldt på plads i slutningen af juni, da vi ansatte en ny administrerende direktør for National Irish. Andrew Healy tiltræder sin stilling i september og har tidligere arbejdet for en af vores konkurrenter. Andrew har indgående kendskab til det irske marked og vil være en væsentlig drivkraft i den ekspansion, som National Irish kommer til at undergå i de kommende år. Northern Bank har siden den første marts bidraget med 52 millioner til koncernens samlede resultat før skat. Det er vigtigt at huske at områdets resultat er tynget af omkostninger til integrationsprojektet og afskrivninger på immaterielle aktiver. Målt i lokal valuta steg udlån til privat- og erhvervskunder med henholdsvis 5 og 6 procent siden udgangen af september sidste år. National Irish har præsteret et resultat på 10 millioner. Også her er resultatet påvirket af afskrivninger og integrationsomkostninger. Udviklingen i balancen understreger at vi her taler om en stærkt voksende økonomi. Siden september 2004 er udlån til private steget med 16 procent, imens udlån til erhvervskunder er steget med 25 procent. For begge brands er fremgangen et godt udgangspunkt for at accelerere den fremtidige vækst, når de fra påsken 2006 er klædt på med Danske Banks fulde produktpalette og infrastruktur. 6

7 Lad os vende blikket tilbage til Danmark og se på vores realkreditområde. Danske Markets Danske Markets kan notere sig en resultatfremgang på 41 procent, hvilket er et ekstraordinært godt resultat. Realkredit I løbet af det første halvår af 2005, har danske husejere været meget aktive på realkreditmarkedet. Konverteringsaktiviteten målt på bruttoudlån er nået nye rekordhøjder, hvilket er kommet hele sektoren og Realkredit Danmark til gavn. I årets første kvartal var det primært vores nye produkter med renteloft, der drev konverteringsaktiviteten. Produktinnovationen fortsatte i andet kvartal, da Realkredit Danmark i april introducerede nye varianter af FlexGaranti. Det er nu muligt at optage lån med loft på 5 procent. Det er også muligt at vælge om renten skal følge med ned igen efter at loftet har været aktivt. Interessen for FlexGaranti var stor, og i slutningen af juni var den udestående volumen i produktet 35 milliarder. Man skal huske at produktet blev introduceret så sent som i oktober sidste år. I årets andet kvartal blev konverteringsaktiviteten også understøttet af den meget lave lange rente, som gjorde det fordelagtigt for kunderne at konvertere til fastforrentede traditionelle realkreditlån. Den høje aktivitet medførte at Realkredit Danmarks indtægter steg med 12 procent. Realkredits markedsandel er faldet noget, men koncernens samlede markedsandel for boliglån, altså realkreditlån og prioritetslån set under et, er steget i forhold til første halvår Et andet område, som har klaret sig godt er Danske Markets. De markedsmæssige betingelser har været fordelagtige for koncernens handelsaktiviteter. Danskerne har været flittige til at handle med værdipapirer, hvilket har skabt rekordhøj omsætning på Københavns fondsbørs. Konverteringsaktiviteten på realkreditområdet er også kommet Danske Markets til gavn, idet omsætningen af realkreditobligationer har været høj. I resultatet indgår salg af unoterede aktieposter. Denne indtjening, i alt 210 millioner, har karakter af en engangspost. Danica Pension Koncernens forsikringsaktiviteter viste i første halvår af 2005 gode takter, og indtjeningen steg med 45 procent. Fremgangen kan blandt andet tilskrives at investeringsafkastet steg fra 2,7 til 8,5 procent. Danica Pension fastholdt sin førende position på det danske marked med en præmievækst på 11 procent. De udenlandske enheder viser også god vækst. Danicas øgede fokus på markedsbaserede pensionsprodukter kan aflæses i den store fremgang i Unitlink. I maj 2005 lanceredes produktet Danica Balance. Det nye produkt kombinerer sikkerheden fra traditionelle pensionsprodukter med muligheden for et højere afkast, der kendes fra unit link forsikringerne. Vi forventer at en stor del af kunderne vil erstatte deres traditionelle produkter med Danica Balance. Jeg vil nu kort kommentere, hvad forretningsområdernes gode præstationer i første halvår 2005 betyder for forventningerne til koncernens resultat for hele året. 7

8 Forventninger På baggrund af den gode start på året opjusterer vi vores forventninger til resultatet for hele Vi regner med at årets resultat før skat bliver cirka 10 procent højere end i Det afslutter min præsentation og jeg vil gerne takke for jeres opmærksomhed. Inden jeg giver ordet til jer vil jeg bare sige at Web-transmission nu bliver afbrudt. Dem der følger med via Internettet får derfor ikke fornøjelsen af hverken jeres spørgsmål eller mine svar. Vores forventninger til den makroøkonomiske udvikling er uændrede. Vi tror på lav vækst i Europa, generelt lave rentesatser og lav inflation. Væksten på Danske Banks kernemarkeder i Danmark, Norge, Sverige og Irland, forventes at blive højere end det europæiske gennemsnit. Ordet er jeres. Vær så god! Den ekstraordinært høje aktivitet indenfor realkreditkonverteringer og handel med værdipapirer forventes ikke at forsætte med samme styrke i årets anden halvdel. Ligeledes indtægtsførte vi i 2004 en række engangsposter på ca. 1 milliard. Det har vi ikke budgetteret med i andet halvår Samlet set er vi dog positive og opjusterer indtægterne til at stige med cirka 10 procent i forhold til Omkostningerne skønnes samlet set at stige på grund af opkøbet af de to irske banker. Omkostningerne i de danske enheder forventes at være på niveau med På baggrund af kvaliteten i Danske Banks kreditbog og de gunstige makroøkonomiske betingelser, forventer vi at tab på debitorer bliver lave i Sammenfatning Sammenfattende kan det efter de første seks måneder i 2005 konkluderes, at Danske Bank-koncernen har det godt. Vi kan se at vores fokus på detailbankvirksomhed bærer frugt. Ekspansionen i Norge og Sverige øger koncernens indtægter og integrationen af de to irske banker følger planen. Samtidigt er BG Bank og Danske Bank godt rustet til at møde den øgede konkurrence på vores danske hjemmemarked. Så alt tyder på, at 2005 bliver endnu et godt år for Danske Bank. 8

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007 Pressemøde Regnskab for 2006 31. januar 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008

Regnskab for første halvår 2008 Pressemøde Regnskab for første halvår 2008 7. august 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008

Pressemøde. Årsregnskab for 2007. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab for 2007 31. januar 2008 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 2005 Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. marts 2006 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere