LANDSOVERENSKOMST. Fællesordning for arbejde i holddrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Fællesordning for arbejde i holddrift"

Transkript

1 LANDSOVERENSKOMST Fællesordning for arbejde i holddrift

2 Fællesordning for arbejde i holddrift med kommentarer mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen F-varenummer 3127

3 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige arbejdstidsbestemmelser... 4 Arbejdernes arbejdstid... 4 Arbejdstidens tilrettelægning... 4 Overgang til holddriftsarbejde... 5 Holdskifte... 5 Arbejdsdøgnet... 6 Overlapning og slip... 6 Virksomhedens driftstid Særlige arbejdstidsbestemmelser... 7 Afbrydelse af holddrift... 7 Søgnehelligdage... 7 Weekendfrihed... 8 Søn- og helligdagsdøgnet Betaling for holddriftsarbejde... 8 Holddriftstillæg... 8 Tillæg for arbejde på lørdage efter kl og på søn- og helligdage... 9 Betaling ved forskudt søndagsdøgn Overarbejde Tillæg for overarbejde Manglende varsel Betaling for manglende varsel Manglende varighed og afbrydelse af holddriftsarbejde Betaling for manglende varighed Afbrydelse af holddriftsarbejde i turnusperioden Betalingernes bortfald Overflytning Betaling for unormal overflytning Betaling for manglende eller overskydende tid Arbejde på eller forskydning af fridage Betaling for arbejde på erstatningsfridage Betaling ved forskydning af vagtlistefridage Betaling ved inddragning af vagtlistefridage Lokalaftaler Adgang til lokalaftaler

4 10. Aftalens parter, fortolkning m.v Aftalens parter Fortolkning Praksis videreføres Aftalens varighed Særlige aftaler Bilag 1. Implementering af direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden Bilag 2. Vejledning om hvileperiode og fridøgn Daglig hvileperiode Ugentligt fridøgn Undtagelser i øvrigt Aftaler om omlægning af fridøgnet Tillæg til bilag 2 om omlægning af fridøgnet Sagsbehandling Bilag 3. Protokollat om natarbejde og helbredskontrol Stk. 1. Natarbejde Stk. 2. Hyppighed Stk. 3. Hvornår skal helbredskontrollen foregå Stk. 4. Model for helbredskontrollens gennemførelse Stk. 5. Rapport til sikkerhedsudvalget på store virksomheder

5 1. Almindelige arbejdstidsbestemmelser Arbejdernes arbejdstid Stk. 1. Ved arbejde på 1. skift er den normale arbejdstid for den enkelte arbejder 37 timer pr. uge. Ved arbejde på 2. og 3. skift er den normale ugentlige arbejdstid 34 timer. Der kan etableres overarbejde på indtil 3 timer pr. uge på alle 3 skift, forudsat at der lokalt er enighed derom. Der kan træffes aftale om ansættelse med kortere arbejdstid på indtil 3 timer pr. uge ved holddriftsarbejde på 2. og 3. skift, forudsat at der er lokal enighed derom. Aflønning sker som hidtil efter antal præsterede arbejdstimer. Aftalen kan opsiges med 8 ugers varsel til en turnusperiodes udløb. Kommentar: Den normale arbejdstid for den enkelte arbejder er som anført, u- anset om der arbejdes i 2 eller 3 skift, og hvad enten der er tale om almindeligt holddriftsarbejde eller kontinuerlig drift. Arbejdstidens tilrettelægning Stk. 2. Arbejdstiden kan, hvis holddriftsarbejdet strækker sig over mindst 6 u- ger, tilrettelægges over en lokalt aftalt turnusperiode, således at den enkelte arbejders normale arbejdstid ved arbejde i 3 skift i gennemsnit udgør 105 timer i løbende 3 ugers perioder og ved arbejde i 2 skift i gennemsnit 71 timer i løbende 2 ugers perioder. Den ugentlige arbejdstid kan således være længere eller kortere end anført i stk. 1, og overskydende timer opsamles til hele fridage, som fastlægges i turnusperiodens arbejdsplan. Den enkelte arbejder skal for at kunne betragtes som holddriftsarbejder indgå i turnusordningen mindst 6 gange inden for 6 u- ger. Kommentar: Alt holddriftsarbejde skal tilrettelægges i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens kap. 9 om hviletid og fridøgn samt de hertil knyttede bekendtgørelser, jf. bilag 2. Alt holddriftsarbejde kan således uanset produktionens art fortsættes i alle ugens døgn, når de særlige regler om hviletid og fridøgn iagttages. Da dette kan medføre, at holdene inden for den enkelte uge får arbejdstider, der afviger fra den i 1, stk. 1, fastsatte norm, er det en forudsætning, at holddriftsarbejdet i sådanne tilfælde strækker sig over mindst 6 uger. I så fald tilrettelægges over en lokalt aftalt turnusperiode en turnusplan, som fastlægger den enkelte arbejders arbejdstid. Vedrørende afbrydelse af holddriftsarbejde efter en turnusplan se 2, stk. 1, og 6, stk. 2 og 3. 4

6 I turnusplanen skal der indgå opsamlingsfridage for den enkelte arbejder, således at han opnår en normal arbejdstid ved arbejde i 2 skift på 35,5 timer og ved arbejde i 3 skift på 35 timer, alt i gennemsnit for hele turnusperioden. Arbejdstiden i den enkelte uge kan således afvige fra de i stk. 1 anførte. Arbejdstimer i den enkelte uge eller periode ud over det antal, der er anført i 1, stk. 1, men som i turnusplanen udlignes med frihed, skal ikke betales med overarbejdstillæg. Ved egentligt overarbejde i forbindelse med holddrift betales dog overarbejdstillæg. Længere arbejdstid i en periode (f.eks. ved sæsonbetonet arbejde) mod afkortning af arbejdstiden i en senere periode kan, såfremt der er enighed herom, aftales i henhold til 9. Supplerende mandskab, afløsere m.v. skal have mindst 6 vagter inden for en 6- ugers periode for at kunne betragtes som holddriftsarbejdere. Overgang til holddriftsarbejde Stk. 3. Ved overgang til holddriftsarbejde skal der gives mindst 5 gange 24 timers varsel, idet dog arbejdere, der er antaget til holddriftsarbejde eller er med i en turnusperiodes vagtplan ( 1, stk. 2), ikke kan gøre fordring på varsel. Dersom arbejde fordres udført inden varslets udløb, betales de arbejdere, der har krav på varsel, efter reglerne i 5 med de sædvanlige overarbejdstillæg beregnet ud fra virksomhedens normale dagarbejdstid. Kommentar: Ved udtrykket overgang til holddriftsarbejde forstås såvel etablering af nye hold som enkelte arbejderes overflytning fra dagarbejde til holddriftsarbejde, medmindre arbejderne er antaget til holddriftsarbejde eller er med i en turnusplan. Varslet er 5 gange 24 timer forud for holddriftsarbejdets begyndelse (inklusive søn-, hellig-, fri- og feriedage). Udløber varslet i en arbejdsperiode, betales overarbejdstillæg i stedet for holddriftstillæg for tiden indtil varslets udløb, jf. i øvrigt 5, men denne særlige betalingsregel ændrer ikke arbejdets karakter af normalt holddriftsarbejde. Holdskifte Stk. 4. I almindelighed fortsætter et hold 1 uge ad gangen på samme skift, og derefter skiftes, f.eks. ved arbejde i 3 skift, således at holdet fra 1. skift overgår til 3. skift, holdet fra 2. skift overgår til 1. skift, og holdet fra 3. skift overgår til 2. skift. Der skiftes normalt i forbindelse med en søndag. 5

7 Kommentar: Bestemmelsen fastsætter den normale form for skifte mellem holdene, men udelukker ikke andre former, f.eks. at arbejde på et skift kan have kortere eller længere varighed end én uge (se også 9). Afvigelser fra normalordningen kan ikke medføre ekstrabetaling. Arbejdsdøgnet Stk. 5. I forbindelse med holddriftsarbejde regnes døgnet fra kl til kl eller fra normal arbejdstids begyndelse i den enkelte virksomhed til samme tidspunkt næste morgen, medmindre andet er aftalt skriftligt. Kræves det, at arbejdere skal møde før kl , betales overarbejdstillæg indtil dette tidspunkt i stedet for holddriftstillæg. Kommentar: Bestemmelsen, om at holddriftsdøgnet regnes fra kl eller fra normal dagarbejdstids begyndelse, medfører normalt at hold, der påbegyndes inden for dette tidsrum, skal betragtes som arbejdende på 1. skift. Hvis virksomheden kræver, at arbejdere på 1. skift begynder tidligere end kl , skal der i stedet for holddriftstillæg betales det overenskomstmæssige overarbejdstillæg indtil kl Overlapning og slip Stk. 6. Holdene afløser normalt hinanden, men hvor virksomhedens tarv kræver det, kan holdene overlappe hinanden, eller der kan være slip imellem dem. Arbejderne har påtaleret efter de gældende arbejdsretlige regler for manglende hensyntagen ved holddriftsarbejdets tilrettelæggelse, der ikke er tilstrækkeligt begrundet i virksomhedens tarv. Kommentar: Der er ikke faste grænser for overlapningstid eller mellemrum mellem holdene, og hvor virksomhedens drift kræver det, kan der f.eks. etableres et 1. skift og et 3. skift, uden at der nødvendigvis behøver at være et 2. skift. Arbejdet mister ikke herved karakteren af holddriftsarbejde. Arbejderne har påtaleret efter de gældende arbejdsretlige regler for manglende hensyntagen ved holddriftsarbejdets tilrettelæggelse, herunder også ved etablering af overarbejde forud for eller i fortsættelse af et skift. Virksomhedens driftstid Stk. 7. Virksomhedens driftstid er uafhængig af den enkelte arbejders overenskomstmæssige arbejdstid, idet driftstiden kun begrænses af de i lovgivningen gældende bestemmelser. Kommentar: Bestemmelsen understreger virksomhedens ret til en ugentlig driftstid, der er uafhængig af den enkelte arbejders normale ugentlige arbejds- 6

8 tid. Da arbejdernes overenskomstmæssige normale arbejdstid ved holddriftsarbejde sammenlagt for 1., 2. og 3. skift er 105 timer pr. uge, må den resterende driftstid derfor udfyldes ved turnuslægning i henhold til 1, stk. 2, dvs. indsættelse af afløsere eller fordeling af arbejdstiden på flere hold. Se bilag 2 om fridøgnets placering og omlægning af fridøgnet. 2. Særlige arbejdstidsbestemmelser Afbrydelse af holddrift Stk. 1. Hvor der arbejdes efter en fast turnusplan, kan denne suspenderes i tilfælde hvor det nødvendiggøres af forhold, som virksomheden er uden indflydelse på, samt i tilfælde hvor der træffes aftale mellem parterne herom. Endvidere kan turnusplanen med 3 ugers varsel afbrydes på søgnehelligdage, uden at det medfører betalingsmæssige konsekvenser efter 6, stk. 2. Kommentar: En turnusplan kan afbrydes midlertidigt på grund af uforudsete hændelser, f.eks. maskinnedbrud, materialemangel eller efter aftale, f.eks. i forbindelse med ferie, samt med 3 ugers varsel på søgnehelligdage. Forudsætningen er, at turnusplanen genoptages, når de forhold, der var årsag til afbrydelsen, ikke mere er til stede. En midlertidig afbrydelse får ikke betalingsmæssige konsekvenser efter 5, 6, stk. 1 og 2, og 7, stk. 2, der omhandler holddriftsarbejdets ophør. Hvor holddriftsarbejdet indstilles på grund af force majeure efter aftale eller på søgnehelligdage, skal arbejderne have lejlighed til at oparbejde manglende tid, jf. 6, stk. 3. Søgnehelligdage Stk. 2. Når der arbejdes i holddrift på søgnehelligdage, har arbejderen ret til en fridag for hver søgnehelligdag, han har været på arbejde. Falder en vagtlistefridag på en søgnehelligdag, har arbejderen ret til en anden fridag. Kommentar: Erstatningsfrihed for arbejde på søgnehelligdage (hvorved forstås folkekirkens helligdage samt Grundlovsdag fra kl til arbejdsdøgnets afslutning i det omfang, disse dage ikke falder på en søndag) og erstatningsfridage for vagtlistefridage, der falder på sådanne søgnehelligdage, medfører en indskrænkning i den i 1, stk. 1 og 2, angivne arbejdstid. Den gennemsnitlige arbejdstid i uger eller turnusperioder, hvor sådanne søgnehelligdage forekommer, skal derfor afkortes med det antal timer, der er arbejdet eller kunne have været arbejdet på en søgnehelligdag. Kan erstatningsfridage for søgnehelligdage ikke gives, betales efter reglerne i 8, stk. 1. Arbejdes der på enkelte søgnehelligda- 7

9 ge, udføres sådant arbejde som overarbejde og berettiger heller ikke til erstatningsfridage. Ugelønnede arbejdere skal have lønnen udbetalt ubeskåret i de uger, hvor erstatningsfridage gives, idet de for arbejde på en søgnehelligdag ud over den normale ugeløn kun opnår tillægsbetalingen for arbejde på søn- og helligdage. Timelønnede arbejdere får ikke løn på en erstatningsfridag, idet de for arbejde på søgnehelligdage ud over normal betaling får tillægsbetaling for arbejde på søgnehelligdage og uafhængigt heraf den gældende generelle søgnehelligdagsbetaling. Weekendfrihed Stk. 3. Ved tilrettelægning af arbejdsplanen skal der på bedst mulig måde gives arbejderne weekendfrihed. Det bør tilstræbes, at der hver anden uge kan holdes fri i sammenhængende 2 gange 24 timer i forbindelse med weekenden. Kommentar: Weekendfrihed skal gives på bedst mulig måde, afhængig af de lokale forhold, og arbejderne har påtaleret for manglende hensyntagen. Søn- og helligdagsdøgnet Stk. 4. Søn- og helligdagsdøgnet (24 timer) kan tidligst påbegyndes kl før pågældende søn- eller helligdag og skal senest slutte kl efter pågældende søn- og helligdag. Kommentar: Hvor ugens arbejde afsluttes i løbet af lørdagen eller senest søndag morgen, er søndagsdøgnet de sidste 24 timer forud for arbejdets genoptagelse søndag aften (tidligst kl ) eller mandag morgen (senest kl ). Ændring af en fastlagt placering af søndagsdøgnet kan ske efter skriftlig aftale mellem parterne. Afsluttes søndagsdøgnet søndag aften kl , skal der betales almindeligt holddriftstillæg, i henhold til 3, stk. 1, fra dette tidspunkt. Se dog også reglen i 3, stk Betaling for holddriftsarbejde Holddriftstillæg Stk. 1. For holddriftsarbejde på hverdage med undtagelse af lørdage, betales fra kl til kl et tillæg pr. time på 8

10 1. marts marts marts 2016 kr. 37,28 kr. 37,88 kr. 38,52 Kommentar: Hvor den ugentlige arbejdstid påbegyndes med et 3. skift søndag aften, dvs. efter søndagsdøgnets afslutning, skal arbejde på dette skift betales med ovennævnte satser. Tillæg for arbejde på lørdage efter kl og på søn- og helligdage Stk. 2. For holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage (Grundlovsdag mellem kl og arbejdsdøgnets afslutning, jf. 1, stk. 5) betales pr. time et tillæg på 1. marts marts marts 2016 kr. 80,98 kr. 82,28 kr. 83,68 Der skal ikke herudover ydes de i overenskomsterne fastsatte tillægsbetalinger, procenter eller ørebeløb for arbejde på disse dage. Kommentar: Tillægsbetalingen for holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl til søndagsdøgnets afslutning skal, ligesom de almindelige holddriftstillæg i stk. 1, ydes, uanset hvilket skift der arbejdes på inden for disse tidsrum. Arbejdere på 1. skift skal, hvis deres normale arbejdstid på lørdage slutter efter kl , have det særlige weekendtillæg fra kl Den samlede betaling for arbejde i holddrift fra lørdag kl til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage er for time- og akkordlønnede den normale betaling samt tillægget og på søgnehelligdage desuden søgnehelligdagsbetaling (forskud). Arbejdere under ugelønsoverenskomster får ud over den normale ugeløn ovennævnte holddriftstillæg, idet søgnehelligdagsbetalingen på disse områder ydes ved, at der betales fuld løn, i den uge hvori erstatningsfridagen falder. På erstatningsfridage får arbejdere under timelønsoverenskomster ingen løn, jf. kommentaren til 2, stk. 2. Såfremt Grundlovsdag overenskomstmæssigt er gjort til hel fridag, gælder dette også, når der arbejdes i holddrift. Betaling ved forskudt søndagsdøgn Stk. 3. Hvor søndagsdøgnet er forskudt og slutter mellem søndag kl og mandag morgen kl , og hvor der arbejdes 6 gange på 3. skift pr. uge, betales til mandag morgen kl samme tillæg pr. time, som anført i stk. 2. 9

11 Kommentar: Bestemmelsen tager udelukkende sigte på virksomheder, hvor der arbejdes på 3 skift 6 gange i ugens løb, og hvor ugens arbejdstid begynder søndag aften og slutter lørdag. Tillægsbetalingen for arbejde søndag nat er i disse tilfælde den samme, som anført i stk. 2 i stedet for de almindelige holddriftstillæg i stk Overarbejde Tillæg for overarbejde Ved overarbejde på de tidspunkter, hvor der ydes holddriftstillæg, jf. 3, stk. 1 og 2, betales foruden overtidsbetaling det til tidspunktet svarende holdriftstillæg. Kommentar: De nye regler om betaling for overarbejde indebærer, at holddriftsarbejdere ved overarbejde på tidspunkter, hvor der ydes holddriftstillæg, skal aflønnes med såvel overtidsbetaling som holddriftstillæg Overarbejde i forbindelse med holddriftsarbejde kan finde sted efter de almindeligt gældende regler i de enkelte overenskomstforhold, hvorfor spørgsmålet om, i hvilket omfang overarbejde kan kræves, ikke kan afgøres efter fællesordningens bestemmelser, men kun efter reglerne i de enkelte overenskomster. 5. Manglende varsel Betaling for manglende varsel Såfremt der ikke er givet det i 1, stk. 3, anførte varsel på 5 gange 24 timer, betales i stedet for holddriftstillæg indtil varslets udløb en tillægsbetaling svarende til overarbejdstillæg for den tid, der falder uden for den normale dagarbejdstid. Kommentar: Bestemmelsen er alene en betalingsregel, der fastsætter, at der, hvis det anførte varsel ikke er givet, skal betales overarbejdstillæg i stedet for holddriftstillæg for den tid, der falder uden for den normale dagarbejdstid, indtil varslet udløber 5 gange 24 timer efter, at det er afgivet. Den særlige betalingsregel ændrer ikke arbejdets karakter af holddriftsarbejde. Med udtrykket den normale dagarbejdstid forstås den faktiske arbejdstid og ikke eventuelle overenskomstmæssige rammetider. Hvis en normal dagarbejdstid ikke findes for alle arbejdere, må den enkelte arbejders (eller gruppes) dagarbejdstid anvendes. Bestemmelsen gælder ikke for arbejdere, der antages til holddriftsarbejde eller er med i en turnusperiodes vagtplan. 10

12 6. Manglende varighed og afbrydelse af holddriftsarbejde Betaling for manglende varighed Stk. 1. Når en arbejder på arbejdsgiverens foranledning og uden egen skyld hindres i at fortsætte arbejdet i holddrift ud over 3 døgn, betales i stedet for holddriftstillæg for den præsterede tid en tillægsbetaling svarende til overarbejdstillæg beregnet ud fra virksomhedens normale dagarbejdstid. Denne bestemmelse kan ikke bringes i anvendelse for arbejdere, der er med i en turnusperiodes vagtplan. Kommentar: Har holddriftsarbejdet for den enkelte arbejder ikke en varighed på ud over 3 døgn, betales overarbejdstillæg for timer, der falder uden for normal dagarbejdstid. Der kan ikke samtidig opnås overarbejdstillæg både efter 5 og efter 6, stk. 1. Denne særlige betalingsregel ændrer ikke arbejdets karakter af holddriftsarbejde, og arbejdstiden skal derfor medtages i arbejdstidsberegningen som holddriftsarbejde. Bestemmelsen kan ikke bringes i anvendelse for arbejdere, der er med i en turnusperiodes vagtplan, og som opfylder betingelserne i 1, stk. 2, om at indgå i turnusordningen med mindst 6 vagter inden for 6 uger. Afbrydelse af holddriftsarbejde i turnusperioden Stk. 2. Afbrydes holddriftsarbejde tilrettelagt over en turnusperiode i henhold til 1, stk. 2, skal der i den lønningsperiode, hvori afbrydelsen finder sted, betales overenskomstmæssig overarbejdsbetaling begyndende med de laveste satser for timer ud over den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden. Manglende tid op til den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden betales med sædvanlig betaling for timelønsarbejde, men eksklusive alle andre tillæg. Egentlige overarbejdstimer i den forløbne del af lønningsperioden kan ikke medregnes ved opgørelsen af den enkeltes timetal. Kommentar: Ved afbrydelse af holddriftsarbejde i turnusperioden forstås, at holddriftsarbejdet for et eller alle hold ophører, og ikke genoptages eller ophører efter hidtil gældende turnusplan for at fortsætte efter en anden turnusplan. Holddriftsarbejde, der tilrettelægges efter 1, stk. 2, med ugentlige arbejdstider af varierende længder, skal normalt strække sig over mindst 6 uger. Afbrydes holddriftsarbejdet i turnusperioden enten før eller efter 6 ugers forløb, skal der ske en opgørelse af hver enkelt arbejders arbejdstid i den lønningsperiode, hvori afbrydelsen sker. 11

13 Viser opgørelsen af arbejdstiden, at nogle har arbejdet mere end den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden, skal der ydes overarbejdstillæg begyndende med de laveste satser for det overskydende antal timer, og hvis andre har haft mindre arbejdstid end den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden, skal der for dette antal timer betales sædvanlig betaling for timelønsarbejde, men eksklusive alle andre tillæg. Ved egentlige overarbejdstimer, der skal holdes uden for beregningen af arbejdstiden, forstås timer, der forlænger den aftalte arbejdstid i lønningsperioden, og derfor betales med overarbejdstillæg, men ikke timer, der af anden grund betales med et ekstra tillæg svarende til overarbejdsbetaling. Hvis arbejdere inden for et ugelønsområde er aflønnet med den normale ugeløn uanset arbejdstidens længde i den enkelte uge, skal der betales løn og overarbejdstillæg efter ovenstående regler for eventuelle overskydende timer i den lønningsperiode, hvori afbrydelsen fandt sted. Ved manglende tid kan der ikke foretages reduktion af den normale ugeløn. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvor en enkelt arbejder i en turnusperiode overgår til et andet skift eller til dagarbejde. I sådanne tilfælde er det bestemmelsen i 7, stk. 2, der skal anvendes. Betalingernes bortfald Stk. 3. Ovennævnte betalinger kan ikke kræves, såfremt arbejdet er indstillet på grund af force majeure eller efter aftale. I sådanne tilfælde skal arbejderne have mulighed for at oparbejde manglende tid. Kommentar: Reglerne i stk. 2 finder ikke anvendelse, hvor holddriftsarbejde indstilles på grund af force majeure og lignende. I modsætning til 2, stk. 1, forudsættes det ikke her, at holddriftsarbejdet genoptages, hvorfor der skal gives arbejderne adgang til at oparbejde den manglende tid eller ydes erstatning. Sker oparbejdningen uden for den normale daglige arbejdstid, respektive de enkelte skifts normale arbejdstid, betales sådanne timer med overarbejdsbetaling. Arbejdere inden for et ugelønsområde med normal ugeløn skal have løn for eventuelle overskydende timer og har pligt til at oparbejde eventuel manglende tid for at undgå reduktion i ugelønnen. Sker oparbejdningen uden for den normale daglige arbejdstid, respektive de enkelte skifts normale arbejdstid, betales sådanne timer med overarbejdsbetaling. 12

14 7. Overflytning Betaling for unormal overflytning Stk. 1. Overflyttes en arbejder fra et skift til et andet, og det ikke er en følge af en fastlagt turnusplan, betales i anledning af overflytningen et éngangsbeløb på 1. marts marts marts 2016 kr. 180,50 kr. 183,39 kr. 186,51 Ved tilbageflytning til det oprindelige hold eller ved flytning til dagarbejde ydes ingen ekstra betaling. Kommentar: Betaling for unormal overflytning sker efter følgende retningslinjer: Overgang fra dagarbejde til holddriftsarbejde Overgang fra fast dagarbejde til holddriftsarbejde skal varsles efter 1, stk. 3, eller betales efter 5. I sådanne tilfælde skal 7, stk. 1, derfor ikke anvendes. Ved overflytning af faste afløsere fra dagarbejde til holddriftsarbejde, uden for de i turnusplanen indeholdte tidspunkter, betales éngangsbeløbet, når overflytningen sker til 2. eller 3. skift, men ikke til 1. skift, hvis dettes arbejdstid er sammenfaldende med dagarbejde, eller der kun er en forskel mellem arbejdstidsbegyndelsen mellem dagarbejde og 1. skift på 1 time eller derunder. Ved overflytning af arbejdere inden for holddrift betales éngangsbeløbet, hvor arbejderne som et led i en turnusplan også arbejder på dagarbejde, fra sådant arbejde til 2. eller 3. skift. Ved flytninger mellem dagarbejde og 1. skift anses disse som ligestillede, hvis arbejdstiden er sammenfaldende, eller der kun er en forskel mellem arbejdstidsbegyndelsen på 1 time eller derunder, og éngangsbeløbet skal ikke betales i sådanne tilfælde. Overflytning fra et skift til et andet Ved omlægning af selve turnusplanen eller flytning af hele hold i forbindelse med ændring af holddriftsformen eller ændring af skiftenes placering i arbejdsdøgnet betales éngangsbeløbet ikke, hvorimod alle andre overflytninger, herunder ændring af enkelte arbejderes i forvejen fastlagte holdarbejdstid, betragtes som overflytning, der berettiger til éngangsbeløbet. Ved tilbageførelse til det oprindelige hold betales éngangsbeløbet ikke, hvis tilbageførelsen sker inden for 3 uger. 13

15 Sker tilbageførelsen efter 3 ugers forløb, betragtes den som en ny overflytning, der berettiger til udbetaling af éngangsbeløbet. Ved overgang til dagarbejde, hvorved forstås flytning ud af en turnusplan eller bort fra holddriftsarbejde, betales éngangsbeløbet ikke. Betaling for manglende eller overskydende tid Stk. 2. Overflyttes en arbejder fra et skift til et andet eller til og fra dagarbejde, uden at dette sker som følge af en fast turnusplan tilrettelagt i henhold til 1, stk. 2, og han ikke inden for en lønningsperiode opnår den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden, betales den manglende tid med sædvanlig betaling for timelønsarbejde, men eksklusive alle andre tillæg. Eventuelle overskydende timer i lønningsperioden ud over den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden betales med overenskomstmæssig overarbejdsbetaling begyndende med de laveste satser. Egentlige overarbejdstimer i den forløbne del af lønningsperioden kan ikke medregnes ved opgørelsen af den enkeltes timetal. Kommentar: Bestemmelsen tager sigte på de situationer, hvor den enkelte arbejder, uden at det er en følge af en turnusplan, opnår kortere eller længere arbejdstid end den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden, fordi han flyttes fra et hold til et andet eller til og fra dagarbejde. I sådanne tilfælde opgøres arbejdstiden i lønningsperioden, og eventuelle manglende timer op til den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden betales med sædvanlig betaling for timelønsarbejde, men eksklusive alle andre tillæg, medens overskydende timer i lønningsperioden ud over den overenskomstmæssige normale arbejdstid i lønningsperioden betales med overenskomstmæssig overarbejdsbetaling begyndende med de laveste satser. Ved egentlige overarbejdstimer forstås timer, der efter definitionen er overarbejde (se kommentaren til 6, stk. 2). Overflytninger bør, hvor dette kan lade sig gøre, tilrettelægges således, at der bliver mindst muligt overarbejde eller manglende tid i lønningsperioden. 8. Arbejde på eller forskydning af fridage Betaling for arbejde på erstatningsfridage Stk. 1. Kan en erstatningsfridag for arbejde på søgnehelligdage ( 2, stk. 2) ikke gives, skal der for arbejde på søgnehelligdagen betales et ekstra tillæg pr. time på 1. marts marts marts 2016 kr. 78,49 kr. 79,75 kr. 81,11 14

16 Samme ekstra tillæg ydes også, hvis en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag, og der ikke kan gives en erstatningsfridag ( 2, stk. 2). Kommentar: Denne betalingsbestemmelse tager sigte på uforudsete situationer og giver ikke arbejdsgiveren adgang til mod betaling generelt at inddrage fridagene ved turnusplanens tilrettelæggelse eller senere. Inddrages ugelønnede arbejderes erstatnings- eller vagtlistefridage, der falder på en søgnehelligdag, skal arbejderen ud over den normale ugeløn have betaling for arbejde en sådan dag plus det ekstra tillæg. Betaling ved forskydning af vagtlistefridage Stk. 2. Forskydes en vagtlistefridag, uden at dette er led i en omlægning af turnusplanen, betales et tillæg pr. time på 1. marts marts marts 2016 kr. 25,71 kr. 26,12 kr. 26,56 En vagtlistefridag kan højst forskydes i en periode på 4 uger, medmindre andet aftales lokalt. Kommentar: Forskydning af vagtlistefridage bør varsles i så god tid som muligt, og forskydningen kan højst ske inden for en 4-ugers periode. Tillægsbetalingen skal ydes uden hensyn til, med hvilket varsel vagtlistefridagen bliver forskudt. Betaling ved inddragning af vagtlistefridage Stk. 3. Inddrages en vagtlistefridag, der falder på en hverdag, betales arbejde på denne dag med overenskomstmæssig ekstrabetaling enten for arbejde på en tilsikret hverdagsfridag, hvor en sådan bestemmelse findes, eller, hvor den ikke findes, med overarbejdsbetaling begyndende med de laveste satser. Kommentar: Såfremt en vagtlistefridag, der falder på en hverdag, må inddrages, uden at arbejderen senere får en anden fridag i stedet, jf. stk. 2, skal han ud over sædvanlig betaling for arbejdet den pågældende dag have den i den gældende overenskomst fastsatte ekstrabetaling for arbejde på tilsikrede hverdagsfridage. Har overenskomsten ingen bestemmelse om særskilt betaling i sådanne tilfælde, betales i stedet de overenskomstmæssige overarbejdstillæg begyndende med de laveste satser 15

17 9. Lokalaftaler Adgang til lokalaftaler Der er adgang til at træffe lokale aftaler under hensyn til virksomhedernes særlige forhold om lægning af arbejdstid, holdskifte og spisepauser samt udjævning af betalingerne over en periode. Sådanne aftaler skal indgås skriftligt. Kommentar: Der kan lokalt træffes aftale om arbejdstidens lægning, spisepauser og holdskifte (se 1, stk. 1, 2, 4 og 5, samt 2, stk. 1). Hvor det undtagelsesvis skønnes hensigtsmæssigt, kan der træffes aftale om at omregne alle tillægsbetalinger til f.eks. ensartede ørebeløb til samtlige timer på alle 3 skift, til samtlige timer på 2. og 3. skift eller til faste ugebeløb, men der kræves i så tilfælde en ganske fast turnus. Beregningsgrundlaget i en lokalaftale om betaling af ensartede beløb pr. time eller pr. uge skal være holddriftsaftalens satser, og der skal i lokalaftalen være en opstilling over beregningerne, således at disse til enhver tid kan ajourføres ved eventuelle ændringer i fællesordningen. I en sådan aftale skal det samtidig bestemmes, hvorledes man skal forholde sig med arbejdere, der indgår i eller udgår af holddriftsarbejdet, enten at deres tillægsbetalinger beregnes for den tid de deltager i holddriftsarbejdet, eller at de er forpligtet til at arbejde efter samme betalingsregler som er aftalt for de øvrige. Hvis holddriftsarbejde er tillrettelagt således, at der på lørdage kun skal arbejdes få timer i 2-holdsdrift på 2. skift og i 3-holdsdrift på 2. og 3. skift, kan der træffes aftale om, at holdene efter tur tager hele lørdagsarbejdet. 10. Aftalens parter, fortolkning m.v. Aftalens parter Stk. 1. a. Denne aftale, der oprindelig er indgået mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening, er med virkning fra 1. januar 2009 en bestanddel af de Dansk Erhverv Arbejdsgiver-overenskomster og eventuelle medlemsvirksomheders overenskomster, hvori DA/LO-holddriftsaftalen eller holddriftsaftalen mellem HTS og 3F hidtil har været gældende. b. Denne aftale kan efter aftale bringes i anvendelse i fremtidige overenskomster mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F s Transportgruppe, hvor holddriftsarbejde forekommer. c. Undtaget fra ovenstående er arbejde i holddrift efter de regler, som er indeholdt i den transportoverenskomst, som er indgået mellem DTLs arbejdsgi- 16

18 verforening og 3F s Transportgruppe, jf. parternes særlige aftale af 7. oktober 2008 om holddrift. d. Aftalen gælder ikke for de områder, hvor der i henhold til de hidtidige overgangsbestemmelser er dispenseret for tiltrædelse, medmindre der senere opnås enighed om at tiltræde nærværende aftale. e. Aftalen gælder ikke for områder, hvor de enkelte parter har aftalt at egne o- verenskomstbestemmelser om holddriftsarbejde skal træde i stedet for aftalens bestemmelser. Kommentar: Denne aftale er oprindelig indgået mellem hovedorganisationerne på medlemsorganisationernes vegne, og den er generelt gældende inden for overenskomstområder, hvori DA/LO-holddriftsaftalen hidtil har været gældende med de under litra d og e angivne undtagelser. Fortolkning Stk. 2. Uoverensstemmelser om fortolkning af aftalen behandles efter reglerne om behandling af faglig strid indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F s Transportgruppe. Praksis videreføres Stk. 3. Der er ikke ved den redaktionelle omskrivning til nærværende aftale tilsigtet foretaget materielle ændringer i DA/LO-holddriftsaftalen og den dertil knyttede praksis. De uddybende fortolkninger, der udspringer af DA/LO Fællesordning for arbejde i holddrift, forbliver således gældende, selv om denne skulle miste sit forudsatte grundlag. 11. Aftalens varighed Holddriftsaftalen kan tidligst opsiges til 1. marts Opsigelsesfristen er 3 måneder, medmindre andet aftales. 17

19 Særlige aftaler Stk. 1. Parterne er enige om i den kommende overenskomstperiode at optage drøftelser om indholdet af Fællesordningen for arbejde i holddrift. Det er en forudsætning, at Fællesordningen for arbejde i holddrift også i fremtiden vil være gældende for de Dansk Erhverv Arbejdsgiver-medlemsvirksomheder og -organisationer, som aktuelt anvender den, ligesom andre virksomheder, organisationer og forbund, som måtte have interesse deri, har mulighed for at indtræde i aftalen. Stk. 2. Parterne vil i den kommende overenskomstperiode søge at gennemføre en fælles informationskampagne om tilrettelægningen af arbejdstiden på skiftehold og forskudt tid. Medarbejderindflydelse og sundhedsmæssige virkninger af arbejde på ubekvemme arbejdstider inddrages i denne kampagne. Parterne er enige om, at kampagnens gennemførelse forudsætter finansiering gennem Branchearbejdsmiljørådet. Kampagnens udformning og gennemførelse ledes af et udvalg med lige mange repræsentanter fra overenskomstens parter. Stk. 3. Parterne er enige om, at ændringen af starttidspunktet for betaling af det almindelige holddriftstillæg fra kl til kl i 3, stk. 1, er kompenseret økonomisk ved en aftalt ekstra forhøjelse af det almindelige holddriftstillæg. 18

20 Bilag 1. Implementering af direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark om implementering af Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Aftalen finder ikke anvendelse inden for følgende sektorer: Vej-, luft-, sø- og jernbanetransport, sejlads ad indre vandveje, havfiskeri og andre aktiviteter på havet, eksempelvis off-shore arbejde. Ligeledes finder aftalen ikke anvendelse i det omfang, der som følge af andre fællesskabsbestemmelser findes mere specifikke forskrifter, eksempelvis Rådets forordning af 20. december 1985 om køre- og hviletidsbestemmelser (3820/85). 1. Som natarbejder anses en ansat, der regelmæssigt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid mellem kl og kl , eller som arbejder mindst 300 timer i dette tidsrum inden for en periode på 12 måneder. Der tilbydes gratis helbredskontrol inden en arbejdstager begynder beskæftigelse som natarbejder, og derefter med regelmæssige mellemrum. Parterne er enige om, at den gratis helbredskontrol bør dækkes af den offentlige sygesikring. 2. En arbejdstager med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges efter de normale regler for lægning af arbejdstiden. 3. Den normale ugentlige arbejdstid fremgår af Holddriftsaftalens 1. Reglerne om varslet overarbejde fremgår af de respektive overenskomster. Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode må dog ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde målt over en referenceperiode på 12 måneder. 4. Den normale arbejdstid for natarbejde må i gennemsnit målt over en referenceperiode på 12 måneder ikke overstige 8 timer pr. periode på 24 timer. En natarbejder, der udfører arbejde, der er særligt risikofyldt, eller indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning, jf. Arbejdsmiljølovens 57, må ikke arbejde mere end 8 timer inden for en 24-timers periode. 5. En natarbejder, som har helbredsproblemer, der påviseligt skyldes natarbejde, overføres, når det er muligt, til passende dagarbejde. 19

21 Aftalen følger for så vidt angår fortolkning og opsigelse holddriftsaftalen, jf. 10 og 12. (Aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 1995) Bilag 2. Vejledning om hvileperiode og fridøgn Vejledning vedrørende Arbejdsmiljølovens kapitel 9 og bekendtgørelse nr af 20. december 1996 om hvileperiode og fridøgn. Daglig hvileperiode Der skal inden for hver periode på 24 timer gives den ansatte 11 timers sammenhængende hvile (Arbejdsmiljølovens 50, stk. 1). Dette indebærer eksempelvis, at en ansat, der har holdt fri i weekenden og påbegyndt arbejdet mandag kl , højst kan fortsætte arbejdet indtil mandag aften kl , idet der i 24-timers perioden fra søndag kl til mandag kl præcis er 11 timers sammenhængende hvile. Den ansattes daglige hvileperiode kan nedsættes til 8 timer ved holdskifte i virksomheder, der arbejder i flerholdsdrift (Arbejdsmiljølovens 50, stk. 2, nr. 1). Ved holdskifte forstås såvel ordinært som ekstraordinært holdskifte i overensstemmelse med Aftale om arbejde i holddrift. Ugentligt fridøgn Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilknytning til en daglig hvileperiode (Arbejdsmiljølovens 51, stk. 1). Bestemmelsen forstås således, at der ikke må være mere end 6 døgn mellem 2 fridøgn. Da fridøgnet skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode, vil de ansatte normalt få en sammenhængende hvileperiode på mindst 35 timer (ved holdskifte kan den nedsættes til 32 timer) hvert 7. døgn. Undtagelser i øvrigt I øvrigt gælder de almindelige regler i arbejdsmiljøloven om fravigelser fra den daglige hvileperiode og det ugentlige fridøgn, jf. Arbejdsmiljølovens 50 til 20

22 55. I så fald skal der ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder eller fridøgn. Aftaler om omlægning af fridøgnet a. Aftaler om 7 døgn mellem 2 fridøgn I følge bekendtgørelsens 22 kan der lokalt træffes aftaler om, at det ugentlige fridøgn omlægges. Der må dog ikke være mere end 7 døgn mellem 2 fridøgn. Lokalaftalen indgås mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten(erne), eller, hvor sådanne ikke findes, med et flertal af de ansatte inden for overenskomstområdet. Aftalen skal være skriftlig og skal efterfølgende noteres i tilsynsbogen. Om beregning af den daglige hvileperiode i tilslutning til fridøgnet samt om fridøgnets placering henvises til bemærkningerne i forrige afsnit. b. Aftaler om fra 7 til 12 døgn mellem 2 fridøgn Organisationerne kan godkende arbejdstidsplaner, hvor der er op til 12 døgn mellem 2 fridøgn. Fremgangsmåden ved udarbejdelsen af sådanne arbejdstidsplaner er følgende: Der aftales mellem lokale parter en arbejdstidsplan, hvoraf det klart fremgår, hvorledes arbejdstiden for den enkelte medarbejder er placeret. Arbejdstidsplanen oprettes skriftligt mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten(erne), eller, hvor sådanne ikke findes, med et flertal af de ansatte inden for overenskomstområdet. Om arbejdstidsplanens varighed og opsigelse samt om beregningen af den daglige hvileperiode i tilslutning til fridøgnet og placeringen af det ugentlige fridøgn henvises til bemærkningerne i forrige afsnit. Den oprettede arbejdstidsplan indsendes derefter af de lokale parter til godkendelse hos de respektive organisationer. Arbejdstidsplanen indsendes til organisationerne senest 8 uger, inden arbejdstidsplanen agtes iværksat. Organisationernes skriftlige svar på den fremsendte arbejdstidsplan skal foreligge senest 5 uger, inden arbejdstidsplanen agtes iværksat. Såfremt der fremsættes skriftlige indvendinger mod den fremsendte arbejdstidsplan, skal sådanne snarest forelægges organisationerne. Senest 2 uger inden arbejdstidsplanen agtes iværksat, skal resultatet af organisationernes drøftelser foreligge. Den godkendte organisationsaftale skal endelig noteres i tilsynsbogen. c. Aftaler om mere end 12 døgn mellem 2 fridøgn Organisationerne kan godkende arbejdstidsplaner, hvor der er mere end 12 døgn mellem 2 fridøgn. Denne aftalemulighed er meget vidtgående, hvorfor aftalerne, udover at de skal indgås mellem overenskomstparterne, også skal godkendes af direktøren for Arbejdstilsynet for at være gyldige. 21

23 Om fremgangsmåden i øvrigt for oprettelse af disse arbejdstidsplaner henvises til bemærkningerne i litra b. Tillæg til bilag 2 om omlægning af fridøgnet Aftale om den praktiske fremgangsmåde ved behandling af ansøgning om omlægning af fridøgnet. Fremgangsmåden ved behandling af ansøgninger om omlægning af fridøgnet, følger de regler, der fremgår af bilag 2 i Aftale for arbejde i holddrift. Organisationerne er enige om følgende uddybning af fremgangsmåden ved behandling af ansøgninger fra virksomheder og disses medarbejdere om godkendelse af arbejdstidsplaner med mere end 7 døgn mellem 2 fridøgn. Sagsbehandling For at fremme sagsbehandlingen orienterer organisationerne hinanden om modtagne ansøgninger. Er en ansøgning kun modtaget i en af organisationerne, fremsender denne kopi af sagens akter til den anden organisation inden 3 dage efter ansøgningens modtagelse. Senest 2 uger efter ansøgningens modtagelse i organisationerne afholdes et møde mellem en repræsentant fra hver af disse, hvor ansøgningen behandles. Sådanne møder aftales med mindst 3 dages varsel. Finder begge eller en af organisationerne, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, må der forinden mødet indhentes yderligere oplysninger hos ansøgerne. Er der mellem repræsentanterne for organisationerne enighed om at godkende en ansøgning om omlægning af fridøgnet efter bekendtgørelsens 19, meddeles dette virksomheden og medarbejderne, ligesom de berørte medlemsorganisationer orienteres. Afslås ansøgningen, skal dette senest 3 uger efter sagens modtagelse i organisationerne meddeles virksomheden og dens ansatte, og samtidig aftales møde i holddriftsudvalget, hvis en af organisationerne ønsker det. Ansøgningen vedlagt samtlige bilag og en skriftlig begrundelse for afslaget forelægges organisationerne. Holddriftsudvalget skal behandle den forelagte ansøgning senest 2 uger efter sagens modtagelse i udvalget, og udvalgets afgørelse skal foreligge senest 2 uger, inden arbejdstidsplanen agtes iværksat. 22

24 Ansøgninger, der vedrører bekendtgørelsens 20, behandles som ovenfor, hvorefter ansøgningen i tilfælde af enighed videresendes til direktøren for Arbejdstilsynet med organisationernes underskrevne indstilling. Organisationerne meddeler virksomheden og dennes medarbejdere samt de berørte medlemsorganisationer Arbejdstilsynets svar. Afslår direktøren for Arbejdstilsynet en ansøgning efter bekendtgørelsens 20, kan ansøgningen efter begæring af en af organisationerne forelægges organisationerne med henblik på en eventuel fornyet henvendelse til direktøren for Arbejdstilsynet. 23

25 Bilag 3. Protokollat om natarbejde og helbredskontrol Stk. 1. Natarbejde Natarbejder er medarbejdere, der inden for natperioden kl til kl normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller, udfører mindst 300 timer af sin årlige arbejdstid i natperioden. Stk. 2. Hyppighed Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol inden de påbegynder beskæftigelse som natarbejder. Parterne er endvidere enige om, at medarbejdere, der efter aftalen bliver klassificeret som natarbejder, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest 2 år. Stk. 3. Hvornår skal helbredskontrollen foregå Parterne er enige om, at såfremt helbredskontrollen finder sted uden for den pågældende medarbejders arbejdstid, kompenserer arbejdsgiveren herfor. Stk. 4. Model for helbredskontrollens gennemførelse Helbredskontrollen skal forestås af en læge, der besidder viden om sammenhængen mellem natarbejde og helbredsproblemer. Helbredskontrollen foretages på følgende måde: 1. Medarbejderen gennemgår en fysisk helbredsundersøgelse. 2. På baggrund af helbredsundersøgelsen samt en dialog med medarbejderen udarbejder lægen en samlet konklusion til medarbejderen. 3. De oplysninger, der fremkommer i forbindelse med helbredskontrollen er fortrolige og tilhører alene medarbejderen. Oplysningerne kan først komme til arbejdsgiverens kendskab i det tilfælde at medarbejderen selv tager initiativ hertil. Stk. 5. Rapport til sikkerhedsudvalget på store virksomheder Parterne finder det naturligt, at sikkerhedsudvalget på virksomheden på eget initiativ fører kontrol med, om helbredskontrollen gennemføres i overensstemmelse med reglerne. 24

26 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Kampmannsgade København V Telefon Fax Dansk Erhverv Arbejdsgiver Børsen 1217 København K Telefon Fax F-varenummer 3127

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Holddrift Gældende for overenskomsterne mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund

Holddrift Gældende for overenskomsterne mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund Holddrift 2018-2021 Gældende for overenskomsterne mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 2018-2021 Arbejde i Holddrift Mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Overenskomst 2004-2007

Overenskomst 2004-2007 Overenskomst 2004-2007 Fællesordning for arbejde i holddrift med DA og LO s kommentarer FÆLLESORDNING for arbejde i holddrift med DA og LO's kommentarer 2004 2007 Omslag: 1508 A/S Grafisk produktion: Paritas

Læs mere

Fællesordning For arbejde i holddrift

Fællesordning For arbejde i holddrift Fællesordning For arbejde i holddrift med kommentarer 2012 2014 Aftale mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3062 DI nr. 794527 2012 2014 Fællesordning

Læs mere

FÆLLESORDNING FOR ARBEJDE I HOLDDRIFT

FÆLLESORDNING FOR ARBEJDE I HOLDDRIFT FÆLLESORDNING FOR ARBEJDE I HOLDDRIFT MED KOMMENTARER 2014 2017 DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3062 DI nr. 794527 2014 2017 Fællesordning for arbejde i

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

Arbejde i holddrift 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund

Arbejde i holddrift 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund Arbejde i holddrift 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (skolebetjente m.fl. fra Københavns Kommune)) 2007 Cirkulære af 25. juni 2007 Perst.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. 3F-Fagligt Fælles Forbund. for. et antal medlemmer af dette forbund

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. 3F-Fagligt Fælles Forbund. for. et antal medlemmer af dette forbund OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2013.0178) CO-industri for 3F-Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af dette forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Cheminova

Læs mere

Tilkendegivelse af 5. december 2016 i faglig voldgift FV : CO-industri. (procedør: konsulent Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Tilkendegivelse af 5. december 2016 i faglig voldgift FV : CO-industri. (procedør: konsulent Dennis Schnell-Lauritzen) mod Tilkendegivelse af 5. december 2016 i faglig voldgift FV 2016.0130: CO-industri (procedør: konsulent Dennis Schnell-Lauritzen) mod DI Overenskomst I v/di for Fipros A/S (procedør: Tove Schultz-Lorentzen)

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

OVERENSKOMST 2012. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening. Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund og Dansk El-Forbund

OVERENSKOMST 2012. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening. Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund og Dansk El-Forbund OVERENSKOMST 2012 mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund og Dansk El-Forbund om løn- og arbejdsforhold fra 1. marts 2012 for de

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014 2017 For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund

Læs mere

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996. 21. august 1997 ARBEJDSMILJØINFORMATION NR. 116. mg/ai Vedr.: Hviletid, fridøgn og køretid. I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst

OK 2012 2014. Betalingssatser. Industriens Overenskomst OK 2012 2014. Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-12 Sats pr. 1/3-13 Industriens Overenskomst. 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Holddriftsaftale. for. håndværkere og specialarbejdere. ansat under. Frederiksberg Kommune

Holddriftsaftale. for. håndværkere og specialarbejdere. ansat under. Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Blik- og rørarbejderforbundet Dansk El-forbund, Københavns afd. Dansk Metalarbejderforbund, Afd. 6 Forbundet af Offentlige Ansatte Gartnernes Fagforening Specialarbejderforbundet

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra kommuner) 2007 Cirkulære af 2. marts 2007 Perst. nr. 026-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-138

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S.

For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. OVERENSKOMST 2017 2020 For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem Energi- og olieforum (pr. 1/7-2017 skifter BOA navn til Energi- og olieforum (EOF)) og Teknisk Landsforbund,

Læs mere

For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S.

For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. OVERENSKOMST 2017 2020 For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem Energi- og olieforum (pr. 1/7-2017 skifter BOA navn til Energi- og olieforum (EOF)) og Teknisk Landsforbund,

Læs mere

OVERENSKOMST

OVERENSKOMST OVERENSKOMST 2017-2020 mellem Energi- og olieforum (Pr. 1/7-2017 skifter BOA navn til Energi- og olieforum (EOF)) og Serviceforbundet om løn- og arbejdsforhold fra 1. april 2017 for de på A/S Dansk Shell,

Læs mere

De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den 1. marts 2012 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den 1. marts 2012 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time. Vedrørende overenskomster pr. marts 2012 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den 1. marts 2012 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time. 13 Stk. 2 Varsling

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2009

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2009 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Timeløn (kr.) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 133,97 320 arbejdstimer er præsteret (2 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører,

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 Lønstigninger pr. 24. februar 2014, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse Side 1 Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014 2017 For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for køkkenmedhjælpere overført fra kommuner i det tidligere FKKA-område, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr. 110,55 Ungarbejdere, stiger til kr. 66,67 Biscuit- og Kagefabrikker

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner)

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for sanitører overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns og Frederiksberg

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt GÆLDENDE Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Kapitel 1. skudt tid 1. Definition Arbejde i forskudt tid er arbejde ved institutionen,

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T 2013-2014 mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 1. Arbejdstid 3 2. Holddriftsarbejde

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 12

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 12 Titel O.15 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2015 Type Aftale Nummer 04.89 Publiceret 29-06-2015 Udgiver KL Udskrevet af Lene Madsen Dato EG Kommuneinformation

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...

Læs mere

1. Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL-overenskomsten) mellem DIO I og 3F Transportgruppen

1. Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL-overenskomsten) mellem DIO I og 3F Transportgruppen ATL-overenskomsten m.fl. ændringer 1. marts 2011 Den 1. marts 2011 sker der en række ændringer i satserne mv. i ATL-overenskomsten, og øvrige landsdækkende overenskomster for henholdsvis faglærte og kontor/lager.

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2018

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2018 Marts 2018 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2018 Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere,

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer,

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017 Marts 2017 Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2017 Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret

Læs mere

Cirkulære om Protokollat for akademikere i Sundhedsministeriet

Cirkulære om Protokollat for akademikere i Sundhedsministeriet 2.3.4 1993 Cirkulære om Protokollat for akademikere i Sundhedsministeriet 2.3.4 1 CIRKULÆRE OM PROTOKOLLAT FOR AKADEMIKERE I SUNDHEDSMINISTERIET Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING 1. APRIL 2013

MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING 1. APRIL 2013 L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER gældende fra den 1. april 2013 (Revideret 2. maj 2013) Timeløn. Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører, pakkeoperatører og afløsere Første 3

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2019

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2019 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1995 J.nr. 7-1105-1195 ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL AFTALEN: EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 Lønstigninger pr. 25. februar 2013, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2018

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2018 Lønskema Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Marts 2018 Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører,

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 15.12 Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet KL Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal bundet af

Læs mere

VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra

VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra 01.04.2016 Præsentation og forventninger Hvem er vi? Hvilke forventninger har I til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvilke aftaler gælder? Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Protokollat. om virksomhedsspecifikke særaftaler. for. Privathospitalet Mølholm A/S

Protokollat. om virksomhedsspecifikke særaftaler. for. Privathospitalet Mølholm A/S Protokollat om virksomhedsspecifikke særaftaler for Privathospitalet Mølholm A/S 2017-2020 Kapitel 1 Løn og pension... 3 1 Løn... 3 2 Pension... 4 Kapitel 2 Deltidsansatte og timelønnede... 4 3 Deltidsansatte...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2014-0001): Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I v/di for Lantmännen Unibake Denmark A/S

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014.

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014. Administrationsgrundlag arbejdstidsaftale for skolepædagoger, Randers Kommune 1 Indledning Randers Kommune og BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Arbejdstidsaftale. om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftale. om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

HVILETIDS- OG FRIDØGNSREGLER

HVILETIDS- OG FRIDØGNSREGLER MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET Design: www.specialproduction.dk Tryk: Hafnia Tryk A/S Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf 33 63 20 00 Fax 33 63 21 00 www.danskmetal.dk metal@danskmetal.dk HVILETIDS-

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for tjenestemandsansatte

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for tjenestemandsansatte Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for tjenestemandsansatte betjente mv.) 2007 Cirkulære af 21. februar 2007 Perst. nr. 020-07 PKAT nr. 225 J.nr. 07-348-115 Indholdsfortegnelse

Læs mere