Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014"

Transkript

1 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

2 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune inklusiv Dagplejen. Baggrunden var dels et supplement til de faglige kvalitetsoplysninger i kvalitetsrapporten fra 2015, og dels et ønske fra forældrebestyrelser, dagtilbudsledere samt politikkere. Undersøgelsens resultater skal bruges fremadrettet som input til det politiske arbejde med videreudvikling af kvalitet og fleksibilitet i dagtilbud og tilpasninger på dagtilbudsområdet. Derudover kan undersøgelsens resultater anvendes af lederne i dagtilbuddene med fokus på de lokale forhold. Undersøgelsen er blevet gennemført af centeradministrationen i Center for Børn & Familie, og undersøgelsens spørgsmål er blevet til i et samarbejde mellem centeradministrationen, dagtilbudslederne, forældrebestyrelser samt Børne- og Familieudvalget. Side 1 af 22

3 Indholdsfortegnelse 1. Gennemførelse af undersøgelsen Kontakt til familier i Faxe Kommune med børn i dagtilbud Kvalificering af spørgsmål Udsendelse og opfølgning på invitationer til undersøgelsen Afrapportering og læsning Fremlæggelse af undersøgelsens resultater Målet med undersøgelsen Svarprocent og overordnede konklusioner Svarprocent Overordnede konklusioner Tilfredshed med indsatsen i dagtilbuddene (første 5 temaer) Tilfredsheden med åbningstiderne Tilfredsheden med lukkedage Familiernes prioritering af undersøgelsens 7 temaer Svarfordeling på undersøgelsens spørgsmål Indledende spørgsmål om forhold ved familierne og deres hverdag Aldersgruppe og søskende Pendlerforhold Familiernes ønsker og tilfredshed med tildeling og valg af dagtilbud Den pædagogiske indsats Samarbejdet mellem forældre og dagtilbuddet Barnets sproglige udvikling Barnets sociale relationer Sundhed, kost og bevægelse Åbningstider Lukkedage Familiernes prioritering af undersøgelsens temaer Hvad mener familierne er god kvalitet i dagtilbud? Familiernes råd til fremtidens dagtilbud Side 2 af 22

4 1. Gennemførelse af undersøgelsen Undersøgelsen er blevet gennemført ved hjælp af online analyseprogrammet Enalyzer, hvori det er muligt at designe et digitalt spørgeskema, udsende til grupper af respondenter og afrapportere et overblik over svarprocenter, svarfordeling, konkrete kommentarer, osv. I de følgende afsnit beskrives de aktiviteter, der har været centrale i gennemførelsen af undersøgelsen. 1.1 Kontakt til familier i Faxe Kommune med børn i dagtilbud Indhentningen af kontaktoplysninger på familierne er foregået via dagtilbudslederne, som har haft ansvar for at samle mailadresser og oplyse forældrene om brugertilfredshedsundersøgelsen. Familierne er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen via deres mailadresser. Der er blevet sendt en invitation for hvert indskrevet barn og invitationerne er udelukkende blevet sendt til familier med forældremyndighed over barnet. Familier som ikke har oplyst mailadresser har fået mulighed for at få tilsendt et udskrevet eksemplar af spørgeskemaet. Der har derudover været afholdt en workshop med tolkebistand med henblik på inddragelse af familier med behov for hjælp til læsning af spørgeguiden. I alt er der blevet uddelt 1609 spørgeskemaer til familier i Faxe Kommune. 1.2 Kvalificering af spørgsmål Undersøgelsens spørgeguide er blevet til i et samarbejde mellem centeradministrationen i Center for Børn & Familie, forældrebestyrelser, dagtilbudsledere og Børne- og Familieudvalget. Det er foregået gennem to planlagte dialogmøder, hvor spørgeguidens temaer er blevet drøftet, og der er blevet præsenteret ideer til undersøgelsens indhold. Samtlige af de fremlagte ideer er blevet inddraget i undersøgelsen. 1.3 Udsendelse og opfølgning på invitationer til undersøgelsen Undersøgelsen blev lanceret den 21. april 2014 og endeligt lukket for registrering af svar den 18. maj Svarperioden har således været på godt en måned. Opfølgningen på invitationerne er dels sket via dagtilbudslederne, som løbende har fået tilsendt overblik over svarprocent og mailadresser med noteringsfejl, og dels via påmindelser til familier, der ikke har besvaret spørgeskemaet. Der blev i alt udsendt 3 påmindelser til familier med mailadresser. 1.4 Afrapportering og læsning Der udarbejdes en rapport for det samlede dagtilbudsområde i Faxe Kommune. Derudover gør undersøgelsesdesignet det også muligt at udarbejde minirapporter til dagtilbuddene, hvor lokale forhold fremhæves. Rapporten for det samlede dagtilbudsområde indeholder den procentvise fordeling af besvarelser fra hvert spørgsmål i undersøgelsen. For at lette læsningen er der løbende i rapportens tabeller brugt lyseblå farve til at markere den højeste procentværdi ved spørgsmålene. Svarmulighederne for størsteparten af spørgsmålene har været følgende: Ja, nej, ved ikke / ikke relevant Meget tilfreds, tilfreds, hverken tilfreds eller utilfreds, utilfreds, meget utilfreds, ved ikke / ikke relevant Meget enig, enig, hverken enig eller uenig, uenig, meget uenig, ved ikke / ikke relevant Side 3 af 22

5 På spørgsmål hvor der er svaret ved ikke / ikke relevant bør der være fokus på den procentvise andel. Kun få svarmuligheder har været kvalitative forstået på den måde, at familierne har fået mulighed for at skrive kommentarer. I afrapporteringen fremhæves overordnede træk og tendenser ved disse besvarelser. Derudover anvendes de i visse sammenhænge til at perspektivere de kvantitative data. 1.5 Fremlæggelse af undersøgelsens resultater Undersøgelsens resultater fremlægges og gøres i denne sammenhæng offentligt tilgængelig ved Børne- og Familieudvalgets møde den 24. juni Målet med undersøgelsen Det overordnede mål med undersøgelsen er at belyse familiernes tilfredshed og behov ved følgende 7 temaer på dagtilbudsområdet: Den pædagogiske indsats Samarbejdet mellem forældre og dagtilbuddet Barnets sproglige udvikling Barnets sociale relationer Sundhed, kost og bevægelse Åbningstider Lukkedage Herudover er målet med undersøgelsen at belyse, hvilke parametre, som forældrene vægter højest, hvis der skal prioriteres mellem de forskellige temaer. 3. Svarprocent og overordnede konklusioner I dette kapitel sammenfattes undersøgelsen. Først gives et overblik over undersøgelsens svarprocent. Hernæst fremhæves nogle overordnede konklusioner samt familiernes prioritering af undersøgelsens temaer Svarprocent KL anbefaler en svarprocent på minimum 60 %, hvilket er blevet tilstræbt. Der blev i alt udsendt 1609 spørgeskemaer til familier med børn i Faxe Kommunes dagtilbud. I alt har 1000 familier gennemført spørgeskemaet, hvilket svarer til 62 %. Derudover har 89 familier delvist gennemført undersøgelsen, men af ukendte årsager ikke afsluttet den. Det kan for eksempel skyldes, at familien er blevet afbrudt under deres besvarelse og aldrig er vendt tilbage til undersøgelsen igen. Disse familiers besvarelser er inddraget i undersøgelsens konklusioner, og antallet af svar kan med baggrund heri have en lille variation ved de enkelte spørgsmål svarende til den faldende deltagelse gennem undersøgelsen. Dog aldrig under de 1000 familier, der har gennemført. Nedenfor er opsat en tabel for svarprocenten. Gennemførselsstatistik Ikke svaret 31% 499 Vil ikke deltage 1% 21 Delvist gennemførte 6% 89 Gennemført 62% 1000 Total 100% 1609 Svarprocenten er for overskuelighedens skyld opsat i en grafisk figur på næste side. Side 4 af 22

6 3.2. Overordnede konklusioner Der er generelt en høj tilfredshed med dagtilbuddene i Faxe Kommune. Som et led i undersøgelsens spørgeguide er de deltagende familier blevet spurgt om deres overordnede tilfredshed med deres barns dagtilbud. Her har 82 % af familierne svaret, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Meget tilfreds 34% 355 Tilfreds 48% 492 Hverken tilfreds eller utilfreds 10% 100 Utilfreds 6% 66 Meget utilfreds 2% 20 Ved ikke / ikke relevant 0% 2 Total 100% 1035 Derudover er de deltagende familier blevet spurgt ind til deres samlede vurdering af hver af undersøgelsens 7 temaer: Den pædagogiske indsats Samarbejdet mellem forældre og dagtilbuddet Barnets sproglige udvikling Barnets sociale relationer Sundhed, kost og bevægelse Åbningstider Lukkedage Side 5 af 22

7 Det har derfor været muligt fremhæve nogle overordnede konklusioner af familierne tilfredshed med de udvalgte temaer. Disse fremgår i følgende afsnit (3.2.1.). For uddybning af temaerne henvises til kapitel Tilfredshed med indsatsen i dagtilbuddene (første 5 temaer) Der er generelt en høj tilfredshed blandt familierne, når det drejer sig om dagtilbuddenes pædagogiske indsats, samarbejdet mellem forældre og dagtilbud samt fokus på barnets sproglige udvikling, sociale relationer, sundhed, kost og bevægelse. 76 % af familierne er enten tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets pædagogiske indsats 82 % af familierne er enten tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med dagtilbuddet 74 % af familierne er enten tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets fokus på deres barns sproglige udvikling 76 % af familierne er enten tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets fokus på deres barns sociale relationer 71 % af familierne er enten tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets fokus på deres barns sundhed, kost og bevægelse Side 6 af 22

8 Tilfredsheden med åbningstiderne Størstedelen af familierne har svaret, at den ugentlige åbningstid i deres barns dagtilbud dækker familiens behov. Dækker dagtilbuddets ugentlige åbningstid jeres families pasningsbehov? Ja 84% 873 Nej 16% 162 Total 100% 1035 Derudover gør to øvrige forhold sig gældende vedrørende åbningstider: % af familierne vil ikke være tilfreds med en højere forældrebetaling, hvis det til gengæld betyder, at barnets dagtilbud vil have en længere åbningstid. 2. Af de 162 familier, der ikke mener, at åbningstiden dækker deres behov, svarer størstedelen, at lukketiden om fredagen er problematisk Tilfredsheden med lukkedage Omkring halvdelen af familierne i undersøgelsen har angivet tilfredshed med lukkedagene i dagtilbuddene. Den anden halvdel er ikke tilfreds. Er du tilfreds med lukkedagene i dit barns dagtilbud? Ja 53% 547 Nej 47% 486 Total 100% 1033 Såfremt familierne har svaret, at de ikke er tilfredse med lukkedagene, har de fået mulighed for at angive, hvilke dage, det drejer sig om. Her bliver det tydeligt, at det i særlig grad er lukkedagene i uge 29 samt de 3 hverdage før påsken, der giver familierne udfordringer Familiernes prioritering af undersøgelsens 7 temaer Som et led i undersøgelsen har det været relevant at belyse, hvordan familierne ville prioritere rækkefølgen, hvis de skulle vælge mellem undersøgelsens 7 temaer. Her bliver det tydeligt, at familierne vægter dagtilbuddenes indsats over for børnene højere end åbningstider og lukkedage. De fleste familier har tildelt den pædagogiske indsats og barnets sociale relationer højest prioritet. Herefter prioriteres barnets sproglige udvikling, samarbejdet mellem forældre og dagtilbud samt barnets sundhed, kost og bevægelse. Til sidst prioriteres åbningstid og lukkedage. I denne sammenhæng kan det nævne, at nogle familier har efterladt kommentarer i undersøgelsen, hvor de fremhæver, at det har været svært at forholde sig til vigtighed, når der skal prioriteres mellem indsatsen overfor barnet og familiens praktiske behov. Dette er måske forklaringen på, hvorfor familierne på den ene side udtrykker en høj utilfredshed med lukkedagene og på den anden side prioriterer fokus på lukkedagene lavest. Side 7 af 22

9 Den præcise procentvise fordeling kan ses i nedenstående grafiske figur. Røde felter er høj prioritering, hvorimod grønne er lav. Nedenfor er der for overskuelighedens skyld opsat en tabel, der fremhæver procentdelen af familier, der har angivet tilfredshed med temaerne sammenholdt med den prioriterede rækkefølge af dem. Prioriteringerne er vurderet i forhold til den sammenlagte værdi af familiernes 3 højeste prioriteringer disse er illustreret med røde nuancer i ovenstående figur. 76 % Den pædagogiske indsats 82 % Barnets sociale relationer 74 % Barnets sproglige udvikling 76 % Samarbejdet mellem forældre og dagtilbud 71 % Barnets sundhed, kost og bevægelse 84 % Åbningstid 53 % Lukkedage Side 8 af 22

10 4. Svarfordeling på undersøgelsens spørgsmål I dette kapitel præsenteres svarfordelingen på undersøgelsens spørgsmål. Kapitlet er delt op i afsnit, der knytter sig til overskrifter i undersøgelsens spørgeguide. Indledende er familierne blevet spurgt om nogle overordnede forhold ved deres familie og hverdag. Herefter spørgsmål vedrørende dagtilbuddets pædagogiske indsats, barnets sociale relationer, barnets sproglige udvikling, samarbejdet mellem forældre og dagtilbuddet, barnets sundhed, kost og bevægelse samt åbningstider og lukkedage. Endelig er familierne blevet spurgt om, hvad de forbinder med god kvalitet i dagtilbud, og om de har et godt råd til fremtidens dagtilbud Indledende spørgsmål om forhold ved familierne og deres hverdag Ved de indledende spørgsmål blev familierne spurgt om en række overordnede forhold om deres familieliv Aldersgruppe og søskende Størstedelen af undersøgelsens besvarelser er gennemført af familier med børn i 3-6 årsalderen. Denne fordeling har været forventet, da antallet af indskrevne børn i Faxe Kommunes dagtilbud er størst i denne aldersgruppe. Flere familier har desuden mere end et barn indskrevet i et af Faxe Kommunes dagtilbud. Har du forældremyndighed over mere end et barn i et af Faxe Kommunes dagtilbud? (Fx søskende til barnet) Ja 65% 704 Nej 33% 363 Ved ikke / ikke relevant 2% 17 Total 100% 1084 Side 9 af 22

11 Pendlerforhold Størstedelen af familierne i undersøgelsen har svaret, at de selv eller en anden person med forældremyndighed i husstanden pendler ud af Faxe Kommune til job eller uddannelse. Pendler du eller en anden forældremyndig person i husstanden ud af Faxe Kommune til job eller uddannelse? Ja 77% 837 Nej 21% 228 Ved ikke / ikke relevant 2% 18 Total 100% 1083 I de fleste pendlerfamilier er det alle med forældremyndighed i husstanden, der kører ud af Faxe Kommune, og der pendles oftest i østlig retning mod København eller til en nabokommune. Hertil kan det nævnes, at transporten i langt de fleste tilfælde foregår i egen bil. Side 10 af 22

12 Familiernes ønsker og tilfredshed med tildeling og valg af dagtilbud Familierne i undersøgelsen er blevet spurgt ind til forskellige ønsker vedrørende deres dagtilbud. Her bliver det tydeligt, at størstedelen af familierne er tilfredse med det dagtilbud, som de har fået. Derudover er der flere familier, der foretrækker integrerede institutioner. Passer nogle af følgende spørgsmål på jeres familie? Ja Nej Ved ikke / hverken ja eller nej Vi foretrækker vuggestue, men har fået dagplejeplads 7% 80 68% % % 1071 Vi foretrækker dagpleje, men har fået vuggestueplads 5% 52 70% % % 1071 Vi foretrækker en integreret institution (dvs. både vuggestue og børnehave) Vi foretrækker en institution, der ikke er integreret (dvs. kun vuggestue eller børnehave) Vi foretrækker en større institution, end barnet har fået Vi foretrækker en mindre institution, end barnet har fået 54% % % % % % % % % 20 86% % % % % % % 1071 Familierne er generelt også meget tilfredse med afstanden til deres barns dagtilbud. Når det drejer sig om Faxe Kommunes information om pasningsmulighederne og størrelsen på forældrebetalingen er tilfredsheden dog kun lidt over middel. Hvor tilfreds er du med følgende forhold? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / ikke relevant Afstanden til mit barns dagtilbud 64% % 303 4% 45 2% 26 0% 2 1% % 1065 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Størrelsen af forældrebetaling for mit barns dagtilbudsplads 10% % % % 122 4% 46 5% % % 63 31% % % 208 5% 58 4% % 1065 Side 11 af 22

13 4.2. Den pædagogiske indsats Tilfredsheden med den pædagogiske indsats i dagtilbuddene er generelt høj. Der er højest tilfredshed med forhold, der drejer sig om barnets tilknytning til dagtilbuddet og personalet, og i denne sammenhæng udtrykker langt størstedelen af familierne en høj tryghed. Der er lavest tilfredshed, når det drejer sig om personalets tid til at varetage omsorgen for barnet. Her er tilfredsheden lidt overmiddel. Hvor enig er du i følgende udsagn om dit barns dagtilbud? Jeg oplever, at personalet er omsorgsfuldt overfor mit barn Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget Uenig Ved ikke / ikke relevant 46% % 440 8% 80 4% 37 1% 8 0% 1 100% 1054 Jeg oplever, at mit barn er glad for sit dagtilbud 50% % 417 7% 78 2% 23 1% 10 0% 2 100% 1054 Jeg oplever, at mit barn får passende udfordringer i forhold til at lære nyt Jeg oplever et godt personalesamarbejde omkring mit barns udvikling 30% % % 167 9% 93 2% 23 1% 9 100% % % % 178 8% 89 3% 30 2% % 1054 Jeg oplever, at personalet har et godt fagligt niveau 31% % % 168 8% 81 3% 28 1% % 1054 Jeg er tryg ved det personale, der er sammen med mit barn Jeg oplever, at personalet har tid til at varetage omsorgen for mit barn Jeg har et klart billede af, hvordan det går mit barn i dagtilbuddet Jeg kan få råd og vejledning fra personalet om mit barns udvikling 49% % 410 6% 66 4% 44 1% 13 0% 1 100% % % % % 183 7% 76 0% 3 100% % % % % 105 3% 36 0% 1 100% % % % 199 6% 67 4% 39 3% % 1054 Total 35% % % % 722 3% 263 1% % 9486 Derudover udtrykker familierne tilfredshed med fordelingen mellem planlagte aktiviteter og fri leg i dagtilbuddene. 25 % ser dog gerne flere planlagte aktiviteter. Hvordan vurderer du fordelingen mellem planlagte aktiviteter og fri leg i dagtilbuddet? God fordelingen 61% 323 Side 12 af 22

14 For meget fri leg 25% 134 For mange planlagte aktiviteter 1% 6 Ved ikke / ikke relevant 13% 69 Total 100% % af familierne har svaret, at de samlet set enten er tilfredse eller meget tilfredse med den pædagogiske indsats. Hvor tilfreds er du samlet set med den pædagogiske indsats i dit barns dagtilbud? Meget tilfreds 28% 298 Tilfreds 48% 505 Hverken tilfreds eller utilfreds 13% 133 Utilfreds 8% 81 Meget utilfreds 3% 29 Ved ikke / ikke relevant 1% 6 Total 100% Samarbejdet mellem forældre og dagtilbuddet Tilfredsheden med samarbejdet mellem forældre og dagtilbuddet er generelt højt. Størstedelen af familierne udtrykker tilfredshed med måden, de bliver behandlet på af personalet. Når det drejer sig om at følge forældrebestyrelsens arbejde er procentværdien dog dalende og ligger lidt over middel. Hvor enig er du i følgende udsagn om samarbejdet med dit barns dagtilbud? Jeg bliver taget godt imod og føler mig velkommen, når jeg kommer i dagtilbuddet Jeg er tilfreds med måden, som personalet siger farvel til mig og mit barn på ved afhentning Jeg kan få informationer om dagtilbuddets aktiviteter Jeg oplever, at der er en god tone i dagtilbuddet Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke / ikke relevant 44% % 434 9% 90 4% 42 2% 17 0% 0 100% % % % 129 6% 60 2% 16 0% 1 100% % % % 153 9% 90 2% 21 1% % % % 485 9% 97 3% 35 1% 14 0% 1 100% 1047 Side 13 af 22

15 Jeg har mulighed for at følge forældrebestyrelsens arbejde Det har betydning, at jeg kan følge med i forældrebestyrelsens arbejde 16% % % 252 8% 85 3% 32 13% % % % % 298 3% 31 1% 10 13% % 1047 Total 31% % % % 343 2% 110 5% % % af familierne har svaret, at de samlet set enten er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med deres barns dagtilbud. Hvor tilfreds er du samlet set med samarbejdet med dit barns dagtilbud? Meget tilfreds 34% 357 Tilfreds 48% 504 Hverken tilfreds eller utilfreds 10% 106 Utilfreds 6% 58 Meget utilfreds 2% 20 Ved ikke / ikke relevant 0% 1 Total 100% Barnets sproglige udvikling Tilfredsheden med dagtilbuddets fokus på barnets sproglige udvikling er generelt højt og størstedelen af familierne mener, at deres barn stimuleres sprogligt i dagtilbuddet. Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at mit barn bliver stimuleret sprogligt i sit dagtilbud Jeg oplever, at personalet i mit barns dagtilbud stimulerer mit barn sprogligt Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke / ikke relevant 32% % % 158 5% 52 2% 17 3% % % % % 173 6% 58 2% 18 4% % 1046 Total 31% % % 331 5% 110 2% 35 3% % % af familierne har svaret, at de samlet set enten er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets fokus på barnets sproglige udvikling. Side 14 af 22

16 Hvor tilfreds er du samlet set med dagtilbuddets fokus på dit barns sproglige udvikling? Meget tilfreds 28% 292 Tilfreds 46% 478 Hverken tilfreds eller utilfreds 17% 173 Utilfreds 5% 49 Meget utilfreds 1% 15 Ved ikke / ikke relevant 4% 38 Total 100% Barnets sociale relationer Tilfredsheden med dagtilbuddets fokus på barnets sociale relationer er generelt høj, og størstedelen af forældrene oplever, at deres barn stimuleres socialt i dagtilbuddet. Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at mit barn bliver stimuleret socialt i sit dagtilbud Jeg oplever, at personalet er gode til at skabe kontakt mellem mit barn og andre børn Jeg er tilfreds med personalets indsats for at begrænse drillerier og uvenskab mellem børnene. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke / ikke relevant 29% % % 107 4% 44 1% 9 1% % % % % 211 7% 73 2% 23 5% % % % % 181 8% 79 3% 35 6% % 1038 Total 27% % % 499 6% 196 2% 67 4% % % af familierne har svaret, at de samlet set enten er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets fokus på barnets sociale relationer. Hvor tilfreds er du samlet set med dagtilbuddets fokus på dit barns sociale relationer? Meget tilfreds 24% 249 Tilfreds 52% 535 Hverken tilfreds eller utilfreds 16% 165 Side 15 af 22

17 Utilfreds 5% 54 Meget utilfreds 2% 16 Ved ikke / ikke relevant 2% 18 Total 100% Sundhed, kost og bevægelse Tilfredsheden med dagtilbuddets fokus på barnets sundhed, kost og bevægelse er generelt høj, dog en smule lavere end de øvrige temaer, som vedrører indsatsen i dagtilbuddet. Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at dagtilbuddet har en god bevægelsespolitik Jeg oplever, at mit barn bliver stimuleret fysisk og motorisk i sit dagtilbud Jeg oplever, at dagtilbuddet har en god kostpolitik Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke / ikke relevant 27% % % 163 7% 69 1% 11 5% % % % % 134 8% 78 1% 15 2% % % % % 182 6% 63 4% 44 4% % 1036 Total 28% % % 479 7% 210 2% 70 4% % 3108 Flertallet af de familier, der har tilmeldt deres barn en frokostordning mener, at kosten er sund og varieret. Det er dog størstedelen af familierne, der har svaret, at de ikke er tilmeldt en frokostordning. Jeg oplever, at mit barn får en sund og varieret kost ved institutionens frokostordning Meget enig 16% 165 Enig 13% 136 Hverken enig eller uenig 4% 42 Uenig 1% 9 Meget uenig 1% 9 Ved ikke / ikke relevant 2% 23 Mit barn er ikke tilmeldt en frokostordning 63% 652 Total 100% % af familierne har svaret, at de samlet set enten er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets fokus på barnets sundhed, kost og bevægelse. Hvor tilfreds er du samlet set med dagtilbuddets fokus på dit barns sundhed og bevægelse Meget tilfreds 25% 255 Side 16 af 22

18 Tilfreds 46% 474 Hverken tilfreds eller utilfreds 19% 197 Utilfreds 7% 68 Meget utilfreds 1% 9 Ved ikke / ikke relevant 3% 32 Total 100% Åbningstider Størstedelen af familierne har svaret, at den ugentlige åbningstid i deres barns dagtilbud dækker deres behov. Dækker dagtilbuddets ugentlige åbningstid jeres families pasningsbehov? Ja 84% 873 Nej 16% 162 Total 100% 1035 Størstedelen af familierne har ligeledes svaret, at de ikke vil være tilfreds med en højere forældrebetaling, hvis det betød længere åbningstid i dagtilbud. Ville du være tilfreds med en højere forældrebetaling, hvis dit barns dagtilbud kunne have længere åbent? Ja 11% 109 Nej 77% 797 Ved ikke 12% 128 Total 100% 1034 De familier, der ikke mener, at åbningstiden er dækkende, har fået mulighed for at uddybe, hvilke dage det drejer sig om. I dette spørgsmål har det været muligt at vælge mere end en svarmulighed for at skabe et billede af det reelle behov. I gennemsnit har hver familie, der ikke mener, at åbningstiden er dækkende, angivet to tidspunkter. Svarprocenten er derfor højere end 100 %. Som det fremgår af nedenstående tabel er det i særlig grad lukketiden om fredagen, som er problematisk for familierne. På hvilket tidspunkt dækker åbningstiden ikke familiens pasningsbehov? Åbningstiden (Mandag - Torsdag) 40% 65 Lukketiden (Mandag - Torsdag) 53% 86 Åbningstiden (Fredag) 37% 60 Lukketiden (Fredag) 72% 117 Total 202% 328 Side 17 af 22

19 De familier, der ikke mener, at åbningstiden er dækkende har desuden fået mulighed for at angive, hvordan de privat har løst problematikken omkring aflevering og afhentning af deres barn. Her har familierne også fået mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Resultaterne kan ses i nedenstående skema. Derudover har familierne fået mulighed for at skrive en kommentar, hvis de ikke mener, at deres løsning nævnes som en af svarmulighederne. 205 af familier har valgt at gøre dette. De valgte svarmuligheder og tendenserne i de 205 kommentarer tegner samlet set et billede af, at familier har brugt følgende løsninger: Får andre til at aflevere og/eller afhente barnet (nogle bruger familien mens andre betaler sig fra det) Forkorter arbejdstiden Benytter fleksibel arbejdstid Kommer for sent på arbejde Hvordan har du privat løst problemet med at aflevere og/eller hente dit barn ved dagtilbuddets nuværende åbningstider? Ved ikke 3% 5 Ved at forkorte min eller andre i familiens arbejdstid 64% 104 Ved at få andre til at aflevere eller hente 57% 92 Andet 10% 16 Total 134% 217 Derudover har nogle af familierne haft andre kommentarer og forslag til åbningstiderne. Tendenserne fremhæves herunder: Nogle ønsker, at åbningstiden tilrettelægges efter de enkelte familiers behov, fx ved at give mulighed for tilkøb af længere åbningstid Nogle frygter, at en udvidelse af åbningstiden vil blive udnyttet af familier til ulempe for barnets behov Nogle mener, at udnyttelse af åbningstid efter familiens reelle behov kan sikres ved at omlægge brugerbetalingen således, at familierne kun betaler for den tid de bruger i dagtilbuddet og fx ikke betaler, når barnet har ferie eller er hjemme på grund af sygdom Nogle nævner, at åbningstiden ikke er hensynsfuld i forhold til familier, der pendler, har skiftende arbejdstider, har døgnarbejde eller arbejder i butik Nogle foreslår, at åbne dagtilbuddene tidligere, da pendlerne således kan køre før myldretiden og komme tidligere hjem fra arbejde Andre udtrykker en utilfredshed med lukketiden om fredagen 4.8. Lukkedage Omkring halvdelen af familierne i undersøgelsen har angivet tilfredshed med lukkedagene i dagtilbuddene. Den anden halvdel er ikke tilfreds. Er du tilfreds med lukkedagene i dit barns dagtilbud? Ja 53% 547 Nej 47% 486 Total 100% 1033 Side 18 af 22

20 Såfremt familierne har svaret, at de ikke er tilfredse med lukkedagene, har de fået mulighed for at angive, hvilke dage, det drejer sig om. I dette spørgsmål har familierne derfor haft mulighed for at vælge mere end en svarmulighed. Her bliver det tydeligt, at det i særlig grad er lukkedagene i uge 29 samt de 3 hverdage før påsken, der giver familierne udfordringer. Hvilke lukkedage er du ikke tilfreds med? De 3 hverdage før påsken 69% 337 Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 35% 171 Hverdagene mellem jul og nytår 27% 132 Uge 29 80% 390 Total 212% familier har efterladt kommentarer til spørgsmålet vedrørende lukkedage. Tendenserne i disse kommentarer er skitseret herunder: Nogle udtrykker, at de ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet om fællespasning ved lukkedagene. Blandt de nævnte årsager er blandt andet køreafstanden, at andre alternativer imødekommer familiens vilkår bedre, og at ordningen generelt er utryg for barnet og familien. Nogle nævner, at lukkedagene begrænser deres frihed til selv at råde over deres feriedage, og nogle familier bliver forhindret i at afholde deres ferie sammen. Nogle finder ikke antallet af lukkedage rimeligt med henblik på, at forældrebetalingen dækker 12 måneders pasning. Andre stiller spørgsmål ved besparelsen. Blandt andet om der spares noget ved at have lukkedagene, og om besparelsen i så fald er rimelig i forhold til konsekvenserne? 4.9. Familiernes prioritering af undersøgelsens temaer Familiernes prioritering af undersøgelsens temaer er meget forskellige, dog er det tydeligt, at familierne vægter indsatsen i dagtilbuddene højere end åbningstider og lukkedage. I nedenstående tabel er familiernes prioriterede rækkefølge af undersøgelsens temaer opsat. Prioriteringerne er vurderet i forhold til den sammenlagte værdi af familiernes 3 højeste prioriteringer. 1. Den pædagogiske indsats 2. Barnets sociale relationer 3. Barnets sproglige udvikling 4. Samarbejdet mellem forældre og dagtilbud 5. Barnets sundhed, kost og bevægelse 6. Åbningstid 7. Lukkedage Den præcise procentvise fordeling kan ses i nedenstående grafiske figur. Røde felter er høj prioritering, hvorimod grønne er lav. Side 19 af 22

21 4.10. Hvad mener familierne er god kvalitet i dagtilbud? 287 familier har efterladt kommentarer med vurderinger af, hvad de mener god kvalitet i dagtilbud er. Tendenserne er fremhævet herunder: Nogle lægger vægt på en høj personalenormering, da det blandt andet giver tid til nærvær og omsorg Nogle lægger vægt på at dagtilbuddet har kompetent og uddannet personale Nogle fremhæver, at gode arbejdsforhold hænger sammen med god kvalitet Nogle lægger vægt på, at barnet opholder sig i hyggelige, rolige eller hjemlige omgivelser Nogle lægger vægt på relationen til og samarbejdet med personalet. Blandt andet at barnet kender de voksne og føler sig tryg. Dette hænger for nogle også sammen med en god modtagelse, når barnet bliver afleveret Nogle lægger vægt på, at der skabes rammer, hvor børnenes forskelligheder kan tilgodeses. Andre lægger vægt på, at barnet tilbydes aktiviteter, der stimulerer og udvikler dem, og at personalet deltager aktivt i disse tilbud Nogle finder det vigtigt, at det bliver muligt at finde tid og ressourcer til oplevelser - for eksempel udflugter ud af huset Andre fremhæver gode og vedligeholdte fysiske rammer Familiernes råd til fremtidens dagtilbud 300 familier har efterladt kommentarer med et godt råd til fremtidens dagtilbud. Tendenserne er fremhævet herunder: Nogle lægger vægt på en højere personalenormering Nogle lægger vægt på at styrke forældresamarbejdet og inddragelsen. Blandt andet nævner flere muligheden for implementering af et forældreintranet Side 20 af 22

22 Nogle fremhæver, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage besparelser på børneområdet på trods af det faldende børnetal. I denne sammenhæng nævnes det, at en investering på børneområdet også er en investering i fremtiden Nogle lægger vægt på at bibeholde forskellige institutionstyper for at kunne tilgodese familiernes forskellige ønsker og behov. I denne sammenhæng nævnes blandt andet bibeholdelse af små institutioner samt dagpleje Side 21 af 22

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Romlehøj Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode...

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården aa Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Ågården Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

Forældretilfredshed 2017

Forældretilfredshed 2017 Svarprocent: 48,1 % Antal besvarelser: 25 Forældretilfredshed 2017 Institutionsrapport Tilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Børne- og Familieafdelingen Silkeborg Kommune Spørgsmål rettes til Julie Sørensen,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud beelser: 904 Svarprocent: 36 % Hillerød aldersintegrerede

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Center for Børn & Undervisning Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Side 1 af 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Analyse...3 2.1. Overordnet tilfredshed...3 2.2. Spørgsmål til forældrene...3

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 %

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 % Varde Kommune Dagtilbud 1 Antal : 1453 Svarprocent: 66 % Indholdsfortegnelse: Forord 3 Rapportens opbygning 4 Resume 5 Læsevejledning 6 Den samlede tilfredshed 7 De største ændringer siden 2013 9 Fem højeste

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Den pædagogiske indsats... 9

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Den pædagogiske indsats... 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 7 5. Den pædagogiske indsats... 9 6. Samarbejdet med personalet... 12 7. Evt. frokosttilbud... 15

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Børnehuset Uglen Skole og Dagtilbud Side 0 af 7 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud

Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud Natur og Udvikling Udarbejdet af: Økonomisekretariatet og Dagtilbud Oktober 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens resultater.3 2. Sådan er undersøgelsen

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere