Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesudvalget Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Hanne Lommer (A) Bemærkninger til dagsordenen: TMU-08/06-B om byforskønnelse og TMU-09/06-B om Folehave Overdrev blev begge taget af dagsordenen. Meddelelser: Borgmesteren orienterede om beslutning truffet af bestyrelsen for Nordforbrænding vedr. forslag fra Hørsholm Kommunalbestyrelse om at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til 2 fra hver af deltagerkommunerne pr Forslaget havde ikke nydt fremme, idet Fredensborg-Humlebæk, Karlebo og Søllerød Kommuner ikke kunne tilslutte sig forslaget, så bestyrelsen består fra af borgmestrene fra de 5 deltagerkommuner. Borgmesteren orienterede om resultatet af forhandling med Kristensen Ejendomme A/S om prisen for P-arealet ved Statoil-grunden. Prisen ligger indenfor forhandlingsmandatet. Sagen vil nu blive viderebehandlet i administrationen med henblik på forelæggelse i TMU af lokalplan og i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse af betinget købsaftale. Anne Ehrenreich (V) anførte, at det også kunne være en mulighed at indplacere en biograf i Midtpunktet. Kommunaldirektøren oplyste, at der sidst i mødet ville komme en orientering fra økonomichefen om konsekvenserne af finansieringsreformen. Økonomiudvalget Side 2

3 Kommunaldirektøren oplyste endvidere, at forhandlingerne med Amtet omkring Jobbs var endt tilfredsstillende, idet der var fundet en løsning vedr. de 2 projektmedarbejdere og en tilfredsstillende vurdering af risikoen for tilbagebetalingskrav fra EU. Der var aftalt evaluering, således at rapporten vil foreligge i august måned Økonomiudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-24/06-B Borgerservice og Jobcenter Kommunalreformen lægger op til, at kommunerne, som led i realiseringen af målsætningen om én indgang til det offentlige, skal overveje etablering af lokale borgerservicecentre. Målet er at opnå en mere helhedsorienteret tilgang til borgerbetjening samt at indrette et moderne og tidssvarende Borgerservicecenter. Endvidere er det besluttet, at den tidligere arbejdsformidlingsopgave skal overføres til kommunerne, der skal etablere jobcentre. Efter temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen den 7. juni 2005 har Direktionen nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet videre med Kommunalbestyrelsens og Direktionens ønsker vedr. den udvidede vejviserfunktion samt set på den fremtidige placering af Jobcenteret. Arbejdsgruppen har endvidere set på muligheden for at anvende Borgerserviceområdet til mødesal, bl.a. for Kommunalbestyrelsen. Direktionen har behandlet arbejdsgruppens oplæg, og Direktionens beslutning fremlægges nu til politisk behandling. Beslutning: Økonomiudvalget : Direktør for Social og Sundhed Jens-Jakob Jakobsen gennemgik forslaget i hovedtræk. Betina Bojesen gennemgik mere detaljeret indholdet i forslaget og de overvejelser, som ligger bag forslaget. Rådgivningsfirmaet Clemmens & Co. gennemgik forslagene til indretning og møblering. 1. Herefter var der en grundig diskussion af projektet, der blev afsluttet med en beslutning om, at udsætte sagen til behandling på Økonomiudvalgets møde den Fraværende: *) Hanne Lommer (A) Side 8 ØU-25/06-B IP-telefoni og højhastighedsnetværk i Hørsholm Kommune 2006 Det anbefales, at Hørsholm Kommune indfører højhastighedsnetværk og IP-telefoni. Herved bidrages til et strategisk løft i den basale ITinfrastruktur, der således bliver fremtidssikret og som generelt fremmer digitaliseringen for borgere, virksomheder og ansatte i Hørsholm Kommune. Desuden fås et moderne telefonisystemer med Økonomiudvalget Side 4

5 muligheder for god betjening af borgerne ikke mindst i forbindelse med det kommende Borger Service Center. Beslutning: Økonomiudvalget : Udsat. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 16 ØU-26/06-B Låneporteføljepolitik Der forelægges forslag til politik for fordeling af kommunens udestående lån mellem variabel og bundet forrentning og for fordeling mellem lån i forskellige valuta. Endvidere beskrives kompetencefordelingen ved optagelse og omlægning af lån. Beslutning: Økonomiudvalget : Udsat. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 22 ØU-27/06-B Forlængelse af lejemålet Hørsholm Mølle. Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn ansøger om forlænget udløbstid på lejekontrakten for Hørsholm Mølle, herunder for pantebrevet i magasinbygningen. Beslutning: Økonomiudvalget : Udsat. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 28 ØU-28/06-O Sophielund - Centerbygning Orientering om årsregnskab og budgetudkast for Den Selvejende institution Sophielund Centerbygning. Beslutning: Økonomiudvalget : Taget til efterretning. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 30 Økonomiudvalget Side 5

6 ØU-29/06-B Ørbækgård - ekstrafundering Afslutning af sag om kommunens andel af omkostninger til ekstrafundering. Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 32 ØU-30/06-O Kommunekontaktrådet Der er etableret 5 nye kommunekontaktråd. Rådene har til formål at understøtte det politiske samarbejde mellem kommunerne. I punktet orienteres om de umiddelbare opgaver Kommunekontaktrådene skal varetage i relation til den fremtidige opgavefordeling mellem kommuner og region. Beslutning: Økonomiudvalget : Taget til efterretning. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 36 BSU-06/06-B Kommunaliseringen af den vidtgående specialundervisning På baggrund af en borgmesterbeslutning blev der i efteråret 2004 etableret en forberedelsesorganisation i Frederiksborg Amt med henblik på at tilrettelægge overførslen af amtslige opgaver til kommunerne. Der blev nedsat en gruppe omkring overførsel af opgaver vedrørende den vidtgående specialundervisning. Der er udarbejdet en hovedrapport: Fremtidens specialundervisning med en række anbefalinger, som kommunerne anmodes om at tage stilling til senest den 19. april Beslutning: Økonomiudvalget : Protokollat fra BSU-møde blev omdelt. Godkendt. Peter Antonsen (T) tog forbehold for ændret stillingtagen i Kommunalbestyrelsen. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 40 Økonomiudvalget Side 6

7 BSU-07/06-B Nedlæggelse af Frennevængets Børnehave Bestyrelserne for Frennevængets Børnehave og Lions Børnehave har fremsendt ansøgning om nedlæggelse af Frennevængets Børnehave pr. 1. juli 2006 og flytning af personale, børn og inventar mv. til Lions Børnehave. Beslutning: Økonomiudvalget : Protokollat fra BSU-møde blev omdelt. Godkendt. Peter Antonsen (T) tog forbehold for ændret stillingtagen i Kommunalbestyrelsen. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 44 BSU-09/06-D Forslag til disponering af midlerne til specialundervisning 2006/2007 Børne- og Skoleudvalget har ønsket en drøftelse af forvaltningens forslag til disponering af midlerne til specialundervisning i henhold til Folkeskolelovens 20.2 for skoleåret 2006/2007. Beslutning: Økonomiudvalget : Protokollat fra BSU-møde blev omdelt. Godkendt. Peter Antonsen (T) tog forbehold for ændret stillingtagen i Kommunalbestyrelsen. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 48 KFU-20/06-B Mellemkommunal betaling for bibliotekslån Konsekvenser af den anvendte beregningsmodel for mellemkommunal betaling for bibliotekslån. Beslutning: Økonomiudvalget : Protokollat fra KFU-møde blev omdelt. Godkendt. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 52 Økonomiudvalget Side 7

8 Økonomiudvalget Fra: Borgerservice Punkt: ØU-24/06-B Sagsbehandler: Betina Bojesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Borgerservice og Jobcenter Resume Kommunalreformen lægger op til, at kommunerne, som led i realiseringen af målsætningen om én indgang til det offentlige, skal overveje etablering af lokale borgerservicecentre. Målet er at opnå en mere helhedsorienteret tilgang til borgerbetjening samt at indrette et moderne og tidssvarende Borgerservicecenter. Endvidere er det besluttet, at den tidligere arbejdsformidlingsopgave skal overføres til kommunerne, der skal etablere jobcentre. Efter temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen den 7. juni 2005 har Direktionen nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet videre med Kommunalbestyrelsens og Direktionens ønsker vedr. den udvidede vejviserfunktion samt set på den fremtidige placering af Jobcenteret. Arbejdsgruppen har endvidere set på muligheden for at anvende Borgerserviceområdet til mødesal, bl.a. for Kommunalbestyrelsen. Direktionen har behandlet arbejdsgruppens oplæg, og Direktionens beslutning fremlægges nu til politisk behandling. Forslag Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller At godkende den foreslåede organisering og indretning af Borgerservicecenteret og Jobcenteret herunder at Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen flytter til blok A At godkende de økonomiske beregninger for projektet og at udgiften hertil tages af kassen At godkende den udarbejdede tidsplan At godkende arbejdsopgaverne i Borgerservicecenteret og den foreslåede normering i forbindelse hermed herunder at der i fremtiden kun kan foretages indbetalinger til kassen og at udbetalinger sker ved check. At Direktør Jens-Jakob Jakobsen bliver ansvarlig direktør for Borgerservice At drøfte og beslutte om der skal arbejdes videre med ideen om indretning af borgerserviceområdet til et multianvendeligt mødeområde. Økonomiudvalget Side 8

9 Bilag 1. Forslag til organisering af Borgerservice - opgaverne og indretning 2. Indretningsforslag for Borgerservice og Jobcenteret fra Clemmens & Co 3. Forslag til mødeopstillinger i Borgerservice 4. Fakta om Jobcenteret 5. Økonomiske beregninger 6. Tidsplan for projektet Sagsfremstilling Baggrund for projektet om Borgerservice og Jobcenteret Kommunalbestyrelsen afholdt den 7. juni 2005 en temadrøftelse om kommunens fremtidige borgerservice og besluttede, at der skulle udarbejdes et forslag til forbedringer af borgerbetjeningen indenfor de nuværende rammer kaldet: En udvidet vejviserfunktion. I forslaget til forbedring skulle indgå: en renovering/modernisering af receptionen ved hovedindgangen varetagelse af serviceopgaver på skatteområdet varetagelse af opgaverne fra staten: pas, kørekort og vejvisning til den øvrige offentlige forvaltning en bedre telefonbetjening en bedre vejvisning og skiltning på rådhuset en øget anvendelse af digitale løsninger Direktionen nedsatte i august en arbejdsgruppe, som i henhold til udarbejdet kommissorium, skulle konkretisere kommunalbestyrelsens forslag og herudover på direktionens foranledning: overveje mulige opgaver, der med fornuft kunne lægges ud til den udvidede vejviserfunktion overveje personalesammensætning og fysiske og økonomiske forudsætninger optræde som borgernes advokat i anbefalingen om den udvidede vejviserfunktion og sikre at borgeren er i centrum og at den bedst mulige servicering af borgeren er i højsædet arbejde mod etableringen af én hovedindgang og minimere behovet for lokale borgerserviceskranker arbejde med forudsætningen at borgeren ikke selv skal finde vej, men hentes, hvis der er lang vej til borgerservicen/sagsbehandlingen sammentænke den udvidede vejviserfunktion med kommunens overtagelse af Arbejdsformidlingen for at opnå en helhedsorienteret tilgang til borgservice generelt Arbejdsgruppen har arbejdet med at kortlægge de mulige opgaver, som kan løses i front og har herefter udarbejdet en anbefaling til, hvilke af disse der bør ligge i front. Derudover har arbejdsgruppen arbejdet med at finde løsninger for fysisk placering og indretning af det kommende Borgerservicecenter og Jobcenter. Direktionen behandlede den 20. december 2006 arbejdsgruppens forslag, som indeholdt 2 løsningsmodeller for borgerbetjeningen og 5 løsningsmodeller for det kommende Jobcenter. Økonomiudvalget Side 9

10 Direktionens beslutning Direktionen har på mødet den 20. december 2005 besluttet at Social- og Arbejdsmarkedsafdelingens (SOA) borgerbetjening integreres i borgerbetjeningen i front/ved rådhusets hovedindgang samt at der indrettes Jobcenter i blok D. Direktionen ønsker i den forbindelse, at Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen flytter til blok A, idet den tætte fysiske kontakt til borgerbetjeningen bevares. Derudover vil det være hensigtsmæssigt at have Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen tæt på Jobcenteret, idet der er grænseflader til kontanthjælpsområdet. Direktionen har endvidere godkendt forslag til indretning i de 2 centre samt økonomien i forbindelse hermed. Ligeledes har Direktionen godkendt opgaverne i Borgerservicecenteret. Indretningsløsningen i Borgerservicecenteret giver mulighed for at der kan afholdes kommunalbestyrelsesmøder, borgermøder mv. Direktionen finder dette hensigtsmæssigt, idet adgangen til mødesalen er borger- og handicapvenlig. Borgeren kommer direkte ind i mødesalen og skal ikke igennem hele rådhuset. Borgerservices skriveborde indgår i mødeopstillingen, og opstillingen foretages af rådhusets betjente. Kommunalbestyrelsens medlemmer vil have en let adgang til øvrige faciliteter samt partilokalerne. Hørsholm Kommunes borgerbetjening i dag Når borgeren i dag træder ind i rådhuset mødes han af en lukket og ikke borgervenlig skranke. Indgangen imødekommer ikke det borgerne forventer af en moderne og borgervenlig kommune. Personalet, som sidder i informationsskranken sidder udsatte for kulde og træk fra indgangspartiet, som på grund af svampeangreb, trænger til en gennemgribende renovering. Den nuværende Borgerbetjening servicerer borgerne indenfor følgende områder; vejvisning, kasse, skat, folkeregister, vielser, lån til betaling af ejendomsskatter, helhedsorienteret sagsbehandling samt opkrævning af kommunale krav. Borgerne betjenes i receptionen og 5 kontorer, hvoraf de 2 af dem er sammenhængende. På grund af den nuværende indretning kan borgeren ikke blive betjent inden for alle Borgerbetjeningens fagområder i ét af kontorerne, men må henvende sig i forskellige kontorer. I Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen er der indrettet en Borgerbetjening, der servicerer inden for afdelingens fagområder herunder; alderspension, boligydelse, beboerindskudslån, helbredstillæg, vejviser for skilsmisse, sygesikringsbeviser, vejledning om personlige tillæg, varmetillæg, barsel, sygedagpenge og kontanthjælp. Borgeren skal således henvende sig flere steder på rådhuset for at få hjælp. Hvor langt er andre kommuner? Arbejdsgruppen har været på besigtigelse i Søllerød, Høje-Taastrup og Allerød kommuner. Disse kommuners indretning af Borgerservice og især Allerøds - lever op til kommunalreformens ønske om måden, hvorpå kommunen møder borgeren. Borgeren kommer til et borgervenligt område uden skranker men med skrivebordsøer, der signalerer en helhedsorienteret tilgang til service. Økonomiudvalget Side 10

11 I Høje-Taastrup og Allerød kommuner er opstillet pc ere, hvor borgerne kan anvende selvbetjeningsportalen og disse pc-pladser er indrettet således, at medarbejderne kan undervise borgerne i brugen af selvbetjeningsløsningerne. I alle 3 borgerservicecentre arbejdes der med en maksimummodel for borgerservice dvs. at der ikke kun udøves en vejviserfunktion, men at der også finder en decideret sagsbehandling sted. Hørsholm Kommunes kommende Borgerservice Der oprettes et nyt borgerservicecenter, der tager sig af de nuværende opgaver samt får ansvar for at vejvise borgeren til rette myndighed eller internt i huset. Integration af SOAs opgaver i Borgerservicecenteret vil skabe en mere helhedsorienteret borgerservice, der kan betjene flere af de mest almindelige henvendelser i typiske livssituationer uden at der skal sagsbehandles i selve borgerserviceområdet. Det vil også give mere prestige og pondus til området. Der vil fortsat være borgerrelaterede opgaver, der ikke skal indgå i Borgerservicecenteret. Dette er der redegjort for i bilag 1. I forbindelse med etableringen af et samlet Borgerservicecenter i front flyttes hele SOA med og placeres i blok A, som ligger i umiddelbar tilknytning til Borgerservicecenteret. På denne måde bevarer SOAs medarbejdere i Borgerservicecenteret kontakten til det faglige bagland og det vil også være lettere for SOAs sagsbehandlere at hente borgerne. Den opstillede løsning giver således den korteste og letteste adgang for borgerne til borgerservice og sagsbehandlere og Borgerservice rykker tæt på hovedindgangen. Det, der møder borgerne, når de kommer ind, er de mest borgerrettede funktioner. Borgerservicecenteret kan blive drivkraften for en samlet udvikling af kommunens borgerservice. Placering af Jobcenteret Der er ca. 150 henvendelser dagligt fra borgere og andre, der skal til møder på rådhuset. SOA har langt de fleste henvendelser på rådhuset. Det anslås, at alene Jobcenteret vil give ca. 50 nye henvendelser om dagen. Dertil kommer henvendelser i forbindelse med pas og kørekort. Direktionen har derfor besluttet, at Jobcenteret indrettes i blok D i umiddelbar tilknytning til Borgerservicecenteret, der hvor Udviklingssekretariatet og Personaleafdelingen er placeret i dag. Jobcenteret skal efter lovgivningen optræde som en selvstændig afdeling med selvstændigt budget. Men SOAs afdelingsleder skal også være overordnet leder for Jobcenteret. Det er derfor hensigtsmæssigt at Jobcenteret og SOA også ligger i umiddelbar nærhed. Derudover er der stor sammenhæng mellem de opgaver, som det kommende center skal løfte på beskæftigelsesområdet og de opgaver, som SOA løfter vedr. kontanthjælp. Ved afgørelsen har Direktionen lagt vægt på lovens krav om, at der kun må løses beskæftigelsesrettede opgaver i Jobcenteret. Centeret skal således fremstå som en selvstændig afdeling med selvstændigt budget. Derudover er der lagt vægt på den faglige sammenhæng med SOA og hensigtsmæssigheden i at placere disse tæt på hinanden samt at den foreslåede løsning er den billigste mulige løsning. Økonomiudvalget Side 11

12 Arbejdsgruppen og Direktionen har vurderet, at man får en bedre helhedsorienteret borgerservice ved at samle de fleste borgerservicefunktioner ét sted. Hvis SOAs borgerbetjening flyttes i front, bør hele SOA flytte med for at sikre et fleksibelt samarbejde med baglandet. Ovenstående løsningsforslag bevirker, at Sundhedsafdelingen, Personaleafdelingen og Udviklingssekretariatet skal flytte til kontorerne i den nuværende Social- og arbejdsmarkedsafdeling eller Par Terre. Efter den politiske behandling vil Direktionen nedsætte en arbejdsgruppe, der beslutter de berørte afdelingers fremtidige placering. Økonomi I bilag 5 er fremlagt økonomien for ombygning og indretning af Borgerservice- og Jobcenteret. Hvis Økonomiudvalget vælger at anvende Borgerservicecenteret til afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder, vil de 2,3 mio. kr., der er disponeret anvendt til en ændring/renovering af forholdene i kommunalbestyrelsessalen på det gamle rådhus kunne indgå i finansieringen af indretning af Borgerservice. I nedenstående bevillingsskema er medregnet en lejeindtægt på kr., som Hørsholm Kommune forventer at modtage fra Staten ifm. Jobcenteret. Lejeindtægten er beregnet med udgangspunkt i en m2-pris på 900 kr. og det samlede areals fordeling mellem kontorarealer og borgerarealer. Det forudsættes, at statens andel af kontorlokalerne udgør 1/3 opgjort på grundlag af fordelingen af antal medarbejdere/årsværk fra henholdsvis staten og kommunen. Det forudsættes endvidere, at borgerarealerne fordeles 50/50 mellem staten og kommunen, da det forventes, at Jobcenteret vil blive besøgt at lige mange borgere fra den statslige målgruppe som fra den kommunale. 260m2 kontorarealer X 0,33 X 900 kr. = kr. 300m2 borgerarealer X 0,50 X 900 kr. = kr. Forventet lejeindtægt i alt kr. eller kr. Økonomiudvalget Side 12

13 I 2006 indebærer forslaget en tillægsbevilling på i alt kr. Samtidig søges heraf anlægsbevilling frigivet til ombygning til i alt kr. Lejeindtægten fra Staten indarbejdes i budgettet for Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 42 Jobcenter Anlæg Politikområde: 42 Jobcenter Drift Politikområde: 42 Jobcenter Drift Politikområde: 80 Borgerservicecenter Anlæg Politikområde: 80 Borgerservicecenter Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 42 Jobcenter Anlæg Politikområde: 80 Borgerservicecenter Anlæg I alt Bevillingen i 2006 foreslås finansieret af kassebeholdningen. Lejeindtægten vedr og frem indarbejdes i budget Økonomiudvalget Side 13

14 Beslutning Økonomiudvalget : Direktør for Social og Sundhed Jens-Jakob Jakobsen gennemgik forslaget i hovedtræk. Betina Bojesen gennemgik mere detaljeret indholdet i forslaget og de overvejelser, som ligger bag forslaget. Rådgivningsfirmaet Clemmens & Co. gennemgik forslagene til indretning og møblering. 2. Herefter var der en grundig diskussion af projektet, der blev afsluttet med en beslutning om, at udsætte sagen til behandling på Økonomiudvalgets møde den Fraværende: *) Hanne Lommer (A) Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Side 15

16 Økonomiudvalget Fra: IT-afdeling Punkt: ØU-25/06-B Sagsbehandler: Michael Voel Jensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B IP-telefoni og højhastighedsnetværk i Hørsholm Kommune 2006 Resume Det anbefales, at Hørsholm Kommune indfører højhastighedsnetværk og IP-telefoni. Herved bidrages til et strategisk løft i den basale IT-infrastruktur, der således bliver fremtidssikret og som generelt fremmer digitaliseringen for borgere, virksomheder og ansatte i Hørsholm Kommune. Desuden fås et moderne telefonisystemer med muligheder for god betjening af borgerne ikke mindst i forbindelse med det kommende Borger Service Center. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at Hørsholm Kommune indfører højhastighedsnetværk og IP-telefoni. Bilag Bilag 1: Højhastighedsforbindelser i Hørsholm Kommune Bilag 2: IP-telefoni i Hørsholm Kommune Sagsfremstilling Det er valgt at vedlægge et omfattende bilagsmateriale og sagen vil blive gennemgået på udvalgsmødet. Højhastighedsnetværk En række kommuner landet over har fundet det strategisk vigtigt at etablere et lokalt fibernetværk med høje datatransmissionshastigheder til en rimelig pris. Dette har flere steder samtidigt været led i en aktiv erhvervspolitik dels for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til kommunen dels for at styrke de lokale virksomheder og få nye til. Flere kommuner, så som Viborg, Glamsbjerg, Fåborg, Sallingsund, Hals og Dronninglund har samarbejdet med lokale el-selskaber for at etablere et fibernetværk bl.a. til kommunen og til glæde for borgere og virksomheder. Andre kommuner så som Lyngby-Tårbæk, Dragør og Vallensbæk Kommune har etableret fiberløsninger til eget brug. TDC har etableret Økonomiudvalget Side 16

17 fibernetværk (CityMan) i samarbejde med bl.a.: Københavns, Århus, Hvidovre, Gentofte og Ballerup kommuner. En kommune er ofte en de største organisationer i lokalområdet. Derfor har det stor betydning for et teleselskab eller et El-selskab at få en kommune som kunde. Herved etableres rygraden i det kommende fibernetværk i lokalområdet, som danner udgangspunkt for udbredelse af fiberløsninger for borgere og virksomheder. Som bekendt skal NESA over de næste 3 år nedgrave el-ledninger og forny vejbelysning i store dele af Hørsholm Kommune. Samtidigt hermed etablerer NESA et fibernetværk, dels til eget brug, dels til kommercielt tilbud til borgere og virksomheder. Andre virksomheder så som TDC og UNI.C råder allerede over fibernetværk i Kommunen. Uanset, hvilken leverandør der vælges, tages hensyn til muligheder for samgravning med NESA. I dag anvender Hørsholm Kommune i alt ca. 1,7 mio. kr. excl. moms til datakommunikation (TDC). Heraf er de ca. 0,5 mio. kr. til internt i Kommunen primært mellem rådhuset, ca. 50 institutioner og nogle enkelte hjemmearbejdspladser i kommunen. De resterende ca. 1,2 mio. kr. anvendes primært til ca. 75 hjemmearbejdspladser udenfor kommunen og adgang til Internettet fra alle PC-arbejdspladser i Kommunen. På baggrund af overslag fra nogle leverandører vil en etablering af fiberforbindelser til ca. 50 lokaliteter skønsmæssigt koste ca. 6 mio. kr. Dertil kommer ca. 0,2 mio. i årlige driftsomkostninger til service på fibernetværket. Der vil skønsmæssigt bortfalde ca. 0,4 mio. kr. per år til intern datakommunikation (TDC). Alt i alt vil der således være en årlig driftsbesparelse på ca. 0,2 mio. kr. En investering i en højhastighedsløsning kan isoleret set ikke tjene sig ind i forhold til den økonomi, der anvendes i dag. Investeringen er imidlertid et strategisk løft i den basale ITinfrastruktur, der således bliver fremtidssikret og som generelt fremmer digitaliseringen for borgere, virksomheder og ansatte i Hørsholm Kommune. Der kan drages en parallel til tidligere tiders beslutning om at indføre elektricitet, som også er en infrastruktur, der isoleret set er omkostningskrævende, hvor det kan være vanskeligt at godtgøre et rationale. Totalt set er der rationale ved at anvende en række apparater, der anvender strøm. Det anbefales, at Hørsholm Kommune etablerer et fiberbaseret netværk, herved opnås en række fordele: Hørsholm Kommune vil fungere som katalysator for udbredelsen af fibernetværk til gavn for borgere og virksomheder. Kortere svartider og nye anvendelsesmuligheder i institutionerne vil øge produktiviteten og arbejdsglæde for de ansatte. IP-telefoni kan indføres uden, at der er problemer med talekvaliteten. Der vil være tilstrækkelig kapacitet til at kunne benytte tjenester så som TV/video over nettet samt at samle alle servere på Rådhuset. Økonomiudvalget Side 17

18 Der vil være tilstrækkelig kapacitet til mange år frem i tiden. Vil som følge af forholdsvis lave årlige driftsomkostninger på længere sigt (forudsat at priserne ikke ændrer sig markant) være en billigere løsning end at leje højhastighedsforbindelser. Der kan etableres en høj grad af sikkerhed eftersom fibernetværket ikke deles med andre. En ulempe er, at der kræves en større investering. Et fibernetværk har dog en lang levetid på 20 år eller mere. IP-telefoni Flertallet af telefonerne er fra Der er ca. 25 telefonanlæg (ca. 16 forskellige typer). De ni er så forældede, at TDC ikke kan yde teknisk support fra 30. juni Der skal desuden anskaffes en ny telefoncentral til den nye Materielgård. Endelig er der i forbindelse med etablering af det kommende Borger Service Center udtrykt ønske om moderne telefonanlæg bl.a. til håndtering automatisk viderestilling og intelligente sammenhænge med IT-systemer. IP-telefoni er telefoni, hvor tale digitaliseres og udveksles via et data-netværk frem for traditionelle telefonkabler. Ved at indføre IP-telefoni er der en række generelle fordele: Mulighed for generelt løft i telefonbetjening af Borgerne - ikke mindst i relation til det kommende Borger Service Center. der anvendes kun ét og samme netværk til data og telefoni telefoni bliver en applikation på nettet besparelser på serviceaftaler for telefoncentraler besparelser på samtaler mellem institutioner og Rådhuset der er mulighed for IP-telefoni på hjemmearbejdspladser ensartet funktionalitet i hele kommunen bedre integration til andre IT-systemer Mulighed for central servicering af kommunens enheder Der er allerede i dag en lang række danske virksomheder og offentlige myndigheder, der har taget IP-telefoni i anvendelse. For tre år siden indførtes IP-telefoni i Holbæk Kommune, hvor der nu er cirka medarbejdere, der bruger IP-telefoni. De har opnået en årlig besparelse på kr. Flere og flere danskere skifter fastnet-telefonen ud med en IPløsning. IT- og Telestyrelsen vurderer, at i år vil danskere bruge IP-telefoni hjemme. Alt i alt anvendes ca. 1,6 mio. kr. excl. moms per år til telefoni (TDC) dels til samtaleafgifter, dels til service og teknisk vedligeholdelse af telefoncentraler og omstillingsborde. Samlet set står Kommunen overfor en betydelig investering i nødvendig modernisering af telefoni. I stedet kan der investeres i IP-telefoni. Økonomiudvalget Side 18

19 En IP-telefoni løsning bestående af IT-udstyr, programmel og IP-telefoner koster i alt ca. 3,75 mio. kr. i etablering. Dertil kommer årlige afgifter på ca. 0,4 mio. kr. til service og vedligeholdelse på hardware og software. TDC skønner, at der årligt kan spares ca. 0,9 mio. kr. i direkte omkostninger til telefoni (samtaleafgifter samt service og teknisk vedligeholdelse af telefoncentraler og omstillingsborde). Det vil sige, at nettobesparelsen er ca. 0,5 mio. kr. per år. Investeringen på 3,75 mio. kr. er således tjent ind i løbet af ca. 6 år og vil herefter give en årlig nettobesparelse i størrelsesordenen 0,5 mio. kr kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Besparelser Etablering Drift Netto Akkumuleret Ved indførelse af IP-telefoni frigives ressourcer, som i dag anvendes til telefonpasning, sekretærarbejde, mere effektive arbejdsgange. Dette er der ikke taget højde for i ovenstående økonomi. På sigt kan der endvidere skabes sammenhænge mellem IT-systemer, så som integration med kalender og automatisk opslag i fagsystemer, når borgere ringer op. Herved kan opnås mere effektive arbejdsgange og bedre betjening af borgerne. IP-telefoni er oplagt at gennemføre, dels på grund af fornyelse som alligevel skal gennemføres, dels på grund af de økonomiske og administrative fordele det giver. Hørsholm Kommune har i dag en IT-infrastruktur, som gør det muligt at indføre og anvende IP-telefoni. Imidlertid skal man være opmærksom på, at liniekapaciteten ud til flere institutioner er for lille til at håndtere større mængder af data- og telefonitrafik. For lav kapacitet vil give sig udslag i lange svartider på IT-systemer samt problemer med talekvaliteten. Dette kan afhjælpes ved at indføre højhastighedsnetværk. Højhastighedsnetværk og IP-telefoni Det anbefales, at Hørsholm Kommune indfører højhastighedsnetværk og IP-telefoni. Herved bidrages til et strategisk løft i den basale IT-infrastruktur, der således bliver fremtidssikret og som generelt fremmer digitaliseringen for borgere, virksomheder og ansatte i Hørsholm Kommune. Desuden fås et moderne telefonisystemer med muligheder for god betjening af borgerne ikke mindst i forbindelse med det kommende Borger Service Center. Fiber-netværket (ca. 6 mio. kr.) kan leases over 10 år med en leasingydelse på ca. 0,7 mio. kr. per år. Investeringen i IP-telefoni (ca. 3,75 mio. kr.) kan leases over 5 år med en ydelse på ca. 0,8 mio. kr. per år. Der gennemføres udbud på de relevante dele af leverancerne. Første år er der indregnet leasing i 6 måneder og ekstra personale-ressourcer. De efterfølgende år vil der være ca. 0,7 mio. kr. i årlige driftsbesparelser på datakommunikation og telefoni (TDC). Administrationen (IT-afdelingen) kan ved omlægning af leasingkontrakter finansiere ca. 0,4 mio. kr. per år i de efterfølgende år. Resten søges finansieret ved en tillægsbevilling. Økonomiudvalget Side 19

20 1000 kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Leasing af Fibernetværk Leasing af IP-telefoni Ansættelse af ITmedarbejder (0,75) Besparelse på drift af datakommunikation Besparelse på drift af telefoni Finansieres via omlægning af leasingkontrakt I alt Det foreslås, at projekterne igangsættes snarest muligt dels af hensyn til det kommende Borger Service Center, dels på grund af, at NESA påbegynder etablering af deres fibernetværk sammen med nedgravning af nye el-kabler i foråret I 2006 indebærer forslaget en tillægsbevilling på kr., som foreslås finansieret ved træk på tillægsbevillingsreserven. Tillægsbevillingsreserven er pr. 20/2-06 på kr. Fra 2007 indebærer forslaget en bevilling på kr. pr år som vil blive indarbejdet i budget Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde 80: Politikområde: Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Økonomiudvalget Side 20

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere