Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesudvalget Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Hanne Lommer (A) Bemærkninger til dagsordenen: TMU-08/06-B om byforskønnelse og TMU-09/06-B om Folehave Overdrev blev begge taget af dagsordenen. Meddelelser: Borgmesteren orienterede om beslutning truffet af bestyrelsen for Nordforbrænding vedr. forslag fra Hørsholm Kommunalbestyrelse om at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til 2 fra hver af deltagerkommunerne pr Forslaget havde ikke nydt fremme, idet Fredensborg-Humlebæk, Karlebo og Søllerød Kommuner ikke kunne tilslutte sig forslaget, så bestyrelsen består fra af borgmestrene fra de 5 deltagerkommuner. Borgmesteren orienterede om resultatet af forhandling med Kristensen Ejendomme A/S om prisen for P-arealet ved Statoil-grunden. Prisen ligger indenfor forhandlingsmandatet. Sagen vil nu blive viderebehandlet i administrationen med henblik på forelæggelse i TMU af lokalplan og i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse af betinget købsaftale. Anne Ehrenreich (V) anførte, at det også kunne være en mulighed at indplacere en biograf i Midtpunktet. Kommunaldirektøren oplyste, at der sidst i mødet ville komme en orientering fra økonomichefen om konsekvenserne af finansieringsreformen. Økonomiudvalget Side 2

3 Kommunaldirektøren oplyste endvidere, at forhandlingerne med Amtet omkring Jobbs var endt tilfredsstillende, idet der var fundet en løsning vedr. de 2 projektmedarbejdere og en tilfredsstillende vurdering af risikoen for tilbagebetalingskrav fra EU. Der var aftalt evaluering, således at rapporten vil foreligge i august måned Økonomiudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-24/06-B Borgerservice og Jobcenter Kommunalreformen lægger op til, at kommunerne, som led i realiseringen af målsætningen om én indgang til det offentlige, skal overveje etablering af lokale borgerservicecentre. Målet er at opnå en mere helhedsorienteret tilgang til borgerbetjening samt at indrette et moderne og tidssvarende Borgerservicecenter. Endvidere er det besluttet, at den tidligere arbejdsformidlingsopgave skal overføres til kommunerne, der skal etablere jobcentre. Efter temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen den 7. juni 2005 har Direktionen nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet videre med Kommunalbestyrelsens og Direktionens ønsker vedr. den udvidede vejviserfunktion samt set på den fremtidige placering af Jobcenteret. Arbejdsgruppen har endvidere set på muligheden for at anvende Borgerserviceområdet til mødesal, bl.a. for Kommunalbestyrelsen. Direktionen har behandlet arbejdsgruppens oplæg, og Direktionens beslutning fremlægges nu til politisk behandling. Beslutning: Økonomiudvalget : Direktør for Social og Sundhed Jens-Jakob Jakobsen gennemgik forslaget i hovedtræk. Betina Bojesen gennemgik mere detaljeret indholdet i forslaget og de overvejelser, som ligger bag forslaget. Rådgivningsfirmaet Clemmens & Co. gennemgik forslagene til indretning og møblering. 1. Herefter var der en grundig diskussion af projektet, der blev afsluttet med en beslutning om, at udsætte sagen til behandling på Økonomiudvalgets møde den Fraværende: *) Hanne Lommer (A) Side 8 ØU-25/06-B IP-telefoni og højhastighedsnetværk i Hørsholm Kommune 2006 Det anbefales, at Hørsholm Kommune indfører højhastighedsnetværk og IP-telefoni. Herved bidrages til et strategisk løft i den basale ITinfrastruktur, der således bliver fremtidssikret og som generelt fremmer digitaliseringen for borgere, virksomheder og ansatte i Hørsholm Kommune. Desuden fås et moderne telefonisystemer med Økonomiudvalget Side 4

5 muligheder for god betjening af borgerne ikke mindst i forbindelse med det kommende Borger Service Center. Beslutning: Økonomiudvalget : Udsat. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 16 ØU-26/06-B Låneporteføljepolitik Der forelægges forslag til politik for fordeling af kommunens udestående lån mellem variabel og bundet forrentning og for fordeling mellem lån i forskellige valuta. Endvidere beskrives kompetencefordelingen ved optagelse og omlægning af lån. Beslutning: Økonomiudvalget : Udsat. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 22 ØU-27/06-B Forlængelse af lejemålet Hørsholm Mølle. Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn ansøger om forlænget udløbstid på lejekontrakten for Hørsholm Mølle, herunder for pantebrevet i magasinbygningen. Beslutning: Økonomiudvalget : Udsat. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 28 ØU-28/06-O Sophielund - Centerbygning Orientering om årsregnskab og budgetudkast for Den Selvejende institution Sophielund Centerbygning. Beslutning: Økonomiudvalget : Taget til efterretning. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 30 Økonomiudvalget Side 5

6 ØU-29/06-B Ørbækgård - ekstrafundering Afslutning af sag om kommunens andel af omkostninger til ekstrafundering. Beslutning: Økonomiudvalget : Godkendt. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 32 ØU-30/06-O Kommunekontaktrådet Der er etableret 5 nye kommunekontaktråd. Rådene har til formål at understøtte det politiske samarbejde mellem kommunerne. I punktet orienteres om de umiddelbare opgaver Kommunekontaktrådene skal varetage i relation til den fremtidige opgavefordeling mellem kommuner og region. Beslutning: Økonomiudvalget : Taget til efterretning. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 36 BSU-06/06-B Kommunaliseringen af den vidtgående specialundervisning På baggrund af en borgmesterbeslutning blev der i efteråret 2004 etableret en forberedelsesorganisation i Frederiksborg Amt med henblik på at tilrettelægge overførslen af amtslige opgaver til kommunerne. Der blev nedsat en gruppe omkring overførsel af opgaver vedrørende den vidtgående specialundervisning. Der er udarbejdet en hovedrapport: Fremtidens specialundervisning med en række anbefalinger, som kommunerne anmodes om at tage stilling til senest den 19. april Beslutning: Økonomiudvalget : Protokollat fra BSU-møde blev omdelt. Godkendt. Peter Antonsen (T) tog forbehold for ændret stillingtagen i Kommunalbestyrelsen. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 40 Økonomiudvalget Side 6

7 BSU-07/06-B Nedlæggelse af Frennevængets Børnehave Bestyrelserne for Frennevængets Børnehave og Lions Børnehave har fremsendt ansøgning om nedlæggelse af Frennevængets Børnehave pr. 1. juli 2006 og flytning af personale, børn og inventar mv. til Lions Børnehave. Beslutning: Økonomiudvalget : Protokollat fra BSU-møde blev omdelt. Godkendt. Peter Antonsen (T) tog forbehold for ændret stillingtagen i Kommunalbestyrelsen. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 44 BSU-09/06-D Forslag til disponering af midlerne til specialundervisning 2006/2007 Børne- og Skoleudvalget har ønsket en drøftelse af forvaltningens forslag til disponering af midlerne til specialundervisning i henhold til Folkeskolelovens 20.2 for skoleåret 2006/2007. Beslutning: Økonomiudvalget : Protokollat fra BSU-møde blev omdelt. Godkendt. Peter Antonsen (T) tog forbehold for ændret stillingtagen i Kommunalbestyrelsen. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 48 KFU-20/06-B Mellemkommunal betaling for bibliotekslån Konsekvenser af den anvendte beregningsmodel for mellemkommunal betaling for bibliotekslån. Beslutning: Økonomiudvalget : Protokollat fra KFU-møde blev omdelt. Godkendt. Fraværende: *) Hanne Lommer (A). Side 52 Økonomiudvalget Side 7

8 Økonomiudvalget Fra: Borgerservice Punkt: ØU-24/06-B Sagsbehandler: Betina Bojesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Borgerservice og Jobcenter Resume Kommunalreformen lægger op til, at kommunerne, som led i realiseringen af målsætningen om én indgang til det offentlige, skal overveje etablering af lokale borgerservicecentre. Målet er at opnå en mere helhedsorienteret tilgang til borgerbetjening samt at indrette et moderne og tidssvarende Borgerservicecenter. Endvidere er det besluttet, at den tidligere arbejdsformidlingsopgave skal overføres til kommunerne, der skal etablere jobcentre. Efter temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen den 7. juni 2005 har Direktionen nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet videre med Kommunalbestyrelsens og Direktionens ønsker vedr. den udvidede vejviserfunktion samt set på den fremtidige placering af Jobcenteret. Arbejdsgruppen har endvidere set på muligheden for at anvende Borgerserviceområdet til mødesal, bl.a. for Kommunalbestyrelsen. Direktionen har behandlet arbejdsgruppens oplæg, og Direktionens beslutning fremlægges nu til politisk behandling. Forslag Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller At godkende den foreslåede organisering og indretning af Borgerservicecenteret og Jobcenteret herunder at Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen flytter til blok A At godkende de økonomiske beregninger for projektet og at udgiften hertil tages af kassen At godkende den udarbejdede tidsplan At godkende arbejdsopgaverne i Borgerservicecenteret og den foreslåede normering i forbindelse hermed herunder at der i fremtiden kun kan foretages indbetalinger til kassen og at udbetalinger sker ved check. At Direktør Jens-Jakob Jakobsen bliver ansvarlig direktør for Borgerservice At drøfte og beslutte om der skal arbejdes videre med ideen om indretning af borgerserviceområdet til et multianvendeligt mødeområde. Økonomiudvalget Side 8

9 Bilag 1. Forslag til organisering af Borgerservice - opgaverne og indretning 2. Indretningsforslag for Borgerservice og Jobcenteret fra Clemmens & Co 3. Forslag til mødeopstillinger i Borgerservice 4. Fakta om Jobcenteret 5. Økonomiske beregninger 6. Tidsplan for projektet Sagsfremstilling Baggrund for projektet om Borgerservice og Jobcenteret Kommunalbestyrelsen afholdt den 7. juni 2005 en temadrøftelse om kommunens fremtidige borgerservice og besluttede, at der skulle udarbejdes et forslag til forbedringer af borgerbetjeningen indenfor de nuværende rammer kaldet: En udvidet vejviserfunktion. I forslaget til forbedring skulle indgå: en renovering/modernisering af receptionen ved hovedindgangen varetagelse af serviceopgaver på skatteområdet varetagelse af opgaverne fra staten: pas, kørekort og vejvisning til den øvrige offentlige forvaltning en bedre telefonbetjening en bedre vejvisning og skiltning på rådhuset en øget anvendelse af digitale løsninger Direktionen nedsatte i august en arbejdsgruppe, som i henhold til udarbejdet kommissorium, skulle konkretisere kommunalbestyrelsens forslag og herudover på direktionens foranledning: overveje mulige opgaver, der med fornuft kunne lægges ud til den udvidede vejviserfunktion overveje personalesammensætning og fysiske og økonomiske forudsætninger optræde som borgernes advokat i anbefalingen om den udvidede vejviserfunktion og sikre at borgeren er i centrum og at den bedst mulige servicering af borgeren er i højsædet arbejde mod etableringen af én hovedindgang og minimere behovet for lokale borgerserviceskranker arbejde med forudsætningen at borgeren ikke selv skal finde vej, men hentes, hvis der er lang vej til borgerservicen/sagsbehandlingen sammentænke den udvidede vejviserfunktion med kommunens overtagelse af Arbejdsformidlingen for at opnå en helhedsorienteret tilgang til borgservice generelt Arbejdsgruppen har arbejdet med at kortlægge de mulige opgaver, som kan løses i front og har herefter udarbejdet en anbefaling til, hvilke af disse der bør ligge i front. Derudover har arbejdsgruppen arbejdet med at finde løsninger for fysisk placering og indretning af det kommende Borgerservicecenter og Jobcenter. Direktionen behandlede den 20. december 2006 arbejdsgruppens forslag, som indeholdt 2 løsningsmodeller for borgerbetjeningen og 5 løsningsmodeller for det kommende Jobcenter. Økonomiudvalget Side 9

10 Direktionens beslutning Direktionen har på mødet den 20. december 2005 besluttet at Social- og Arbejdsmarkedsafdelingens (SOA) borgerbetjening integreres i borgerbetjeningen i front/ved rådhusets hovedindgang samt at der indrettes Jobcenter i blok D. Direktionen ønsker i den forbindelse, at Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen flytter til blok A, idet den tætte fysiske kontakt til borgerbetjeningen bevares. Derudover vil det være hensigtsmæssigt at have Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen tæt på Jobcenteret, idet der er grænseflader til kontanthjælpsområdet. Direktionen har endvidere godkendt forslag til indretning i de 2 centre samt økonomien i forbindelse hermed. Ligeledes har Direktionen godkendt opgaverne i Borgerservicecenteret. Indretningsløsningen i Borgerservicecenteret giver mulighed for at der kan afholdes kommunalbestyrelsesmøder, borgermøder mv. Direktionen finder dette hensigtsmæssigt, idet adgangen til mødesalen er borger- og handicapvenlig. Borgeren kommer direkte ind i mødesalen og skal ikke igennem hele rådhuset. Borgerservices skriveborde indgår i mødeopstillingen, og opstillingen foretages af rådhusets betjente. Kommunalbestyrelsens medlemmer vil have en let adgang til øvrige faciliteter samt partilokalerne. Hørsholm Kommunes borgerbetjening i dag Når borgeren i dag træder ind i rådhuset mødes han af en lukket og ikke borgervenlig skranke. Indgangen imødekommer ikke det borgerne forventer af en moderne og borgervenlig kommune. Personalet, som sidder i informationsskranken sidder udsatte for kulde og træk fra indgangspartiet, som på grund af svampeangreb, trænger til en gennemgribende renovering. Den nuværende Borgerbetjening servicerer borgerne indenfor følgende områder; vejvisning, kasse, skat, folkeregister, vielser, lån til betaling af ejendomsskatter, helhedsorienteret sagsbehandling samt opkrævning af kommunale krav. Borgerne betjenes i receptionen og 5 kontorer, hvoraf de 2 af dem er sammenhængende. På grund af den nuværende indretning kan borgeren ikke blive betjent inden for alle Borgerbetjeningens fagområder i ét af kontorerne, men må henvende sig i forskellige kontorer. I Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen er der indrettet en Borgerbetjening, der servicerer inden for afdelingens fagområder herunder; alderspension, boligydelse, beboerindskudslån, helbredstillæg, vejviser for skilsmisse, sygesikringsbeviser, vejledning om personlige tillæg, varmetillæg, barsel, sygedagpenge og kontanthjælp. Borgeren skal således henvende sig flere steder på rådhuset for at få hjælp. Hvor langt er andre kommuner? Arbejdsgruppen har været på besigtigelse i Søllerød, Høje-Taastrup og Allerød kommuner. Disse kommuners indretning af Borgerservice og især Allerøds - lever op til kommunalreformens ønske om måden, hvorpå kommunen møder borgeren. Borgeren kommer til et borgervenligt område uden skranker men med skrivebordsøer, der signalerer en helhedsorienteret tilgang til service. Økonomiudvalget Side 10

11 I Høje-Taastrup og Allerød kommuner er opstillet pc ere, hvor borgerne kan anvende selvbetjeningsportalen og disse pc-pladser er indrettet således, at medarbejderne kan undervise borgerne i brugen af selvbetjeningsløsningerne. I alle 3 borgerservicecentre arbejdes der med en maksimummodel for borgerservice dvs. at der ikke kun udøves en vejviserfunktion, men at der også finder en decideret sagsbehandling sted. Hørsholm Kommunes kommende Borgerservice Der oprettes et nyt borgerservicecenter, der tager sig af de nuværende opgaver samt får ansvar for at vejvise borgeren til rette myndighed eller internt i huset. Integration af SOAs opgaver i Borgerservicecenteret vil skabe en mere helhedsorienteret borgerservice, der kan betjene flere af de mest almindelige henvendelser i typiske livssituationer uden at der skal sagsbehandles i selve borgerserviceområdet. Det vil også give mere prestige og pondus til området. Der vil fortsat være borgerrelaterede opgaver, der ikke skal indgå i Borgerservicecenteret. Dette er der redegjort for i bilag 1. I forbindelse med etableringen af et samlet Borgerservicecenter i front flyttes hele SOA med og placeres i blok A, som ligger i umiddelbar tilknytning til Borgerservicecenteret. På denne måde bevarer SOAs medarbejdere i Borgerservicecenteret kontakten til det faglige bagland og det vil også være lettere for SOAs sagsbehandlere at hente borgerne. Den opstillede løsning giver således den korteste og letteste adgang for borgerne til borgerservice og sagsbehandlere og Borgerservice rykker tæt på hovedindgangen. Det, der møder borgerne, når de kommer ind, er de mest borgerrettede funktioner. Borgerservicecenteret kan blive drivkraften for en samlet udvikling af kommunens borgerservice. Placering af Jobcenteret Der er ca. 150 henvendelser dagligt fra borgere og andre, der skal til møder på rådhuset. SOA har langt de fleste henvendelser på rådhuset. Det anslås, at alene Jobcenteret vil give ca. 50 nye henvendelser om dagen. Dertil kommer henvendelser i forbindelse med pas og kørekort. Direktionen har derfor besluttet, at Jobcenteret indrettes i blok D i umiddelbar tilknytning til Borgerservicecenteret, der hvor Udviklingssekretariatet og Personaleafdelingen er placeret i dag. Jobcenteret skal efter lovgivningen optræde som en selvstændig afdeling med selvstændigt budget. Men SOAs afdelingsleder skal også være overordnet leder for Jobcenteret. Det er derfor hensigtsmæssigt at Jobcenteret og SOA også ligger i umiddelbar nærhed. Derudover er der stor sammenhæng mellem de opgaver, som det kommende center skal løfte på beskæftigelsesområdet og de opgaver, som SOA løfter vedr. kontanthjælp. Ved afgørelsen har Direktionen lagt vægt på lovens krav om, at der kun må løses beskæftigelsesrettede opgaver i Jobcenteret. Centeret skal således fremstå som en selvstændig afdeling med selvstændigt budget. Derudover er der lagt vægt på den faglige sammenhæng med SOA og hensigtsmæssigheden i at placere disse tæt på hinanden samt at den foreslåede løsning er den billigste mulige løsning. Økonomiudvalget Side 11

12 Arbejdsgruppen og Direktionen har vurderet, at man får en bedre helhedsorienteret borgerservice ved at samle de fleste borgerservicefunktioner ét sted. Hvis SOAs borgerbetjening flyttes i front, bør hele SOA flytte med for at sikre et fleksibelt samarbejde med baglandet. Ovenstående løsningsforslag bevirker, at Sundhedsafdelingen, Personaleafdelingen og Udviklingssekretariatet skal flytte til kontorerne i den nuværende Social- og arbejdsmarkedsafdeling eller Par Terre. Efter den politiske behandling vil Direktionen nedsætte en arbejdsgruppe, der beslutter de berørte afdelingers fremtidige placering. Økonomi I bilag 5 er fremlagt økonomien for ombygning og indretning af Borgerservice- og Jobcenteret. Hvis Økonomiudvalget vælger at anvende Borgerservicecenteret til afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder, vil de 2,3 mio. kr., der er disponeret anvendt til en ændring/renovering af forholdene i kommunalbestyrelsessalen på det gamle rådhus kunne indgå i finansieringen af indretning af Borgerservice. I nedenstående bevillingsskema er medregnet en lejeindtægt på kr., som Hørsholm Kommune forventer at modtage fra Staten ifm. Jobcenteret. Lejeindtægten er beregnet med udgangspunkt i en m2-pris på 900 kr. og det samlede areals fordeling mellem kontorarealer og borgerarealer. Det forudsættes, at statens andel af kontorlokalerne udgør 1/3 opgjort på grundlag af fordelingen af antal medarbejdere/årsværk fra henholdsvis staten og kommunen. Det forudsættes endvidere, at borgerarealerne fordeles 50/50 mellem staten og kommunen, da det forventes, at Jobcenteret vil blive besøgt at lige mange borgere fra den statslige målgruppe som fra den kommunale. 260m2 kontorarealer X 0,33 X 900 kr. = kr. 300m2 borgerarealer X 0,50 X 900 kr. = kr. Forventet lejeindtægt i alt kr. eller kr. Økonomiudvalget Side 12

13 I 2006 indebærer forslaget en tillægsbevilling på i alt kr. Samtidig søges heraf anlægsbevilling frigivet til ombygning til i alt kr. Lejeindtægten fra Staten indarbejdes i budgettet for Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder udgift): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 42 Jobcenter Anlæg Politikområde: 42 Jobcenter Drift Politikområde: 42 Jobcenter Drift Politikområde: 80 Borgerservicecenter Anlæg Politikområde: 80 Borgerservicecenter Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 42 Jobcenter Anlæg Politikområde: 80 Borgerservicecenter Anlæg I alt Bevillingen i 2006 foreslås finansieret af kassebeholdningen. Lejeindtægten vedr og frem indarbejdes i budget Økonomiudvalget Side 13

14 Beslutning Økonomiudvalget : Direktør for Social og Sundhed Jens-Jakob Jakobsen gennemgik forslaget i hovedtræk. Betina Bojesen gennemgik mere detaljeret indholdet i forslaget og de overvejelser, som ligger bag forslaget. Rådgivningsfirmaet Clemmens & Co. gennemgik forslagene til indretning og møblering. 2. Herefter var der en grundig diskussion af projektet, der blev afsluttet med en beslutning om, at udsætte sagen til behandling på Økonomiudvalgets møde den Fraværende: *) Hanne Lommer (A) Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Side 15

16 Økonomiudvalget Fra: IT-afdeling Punkt: ØU-25/06-B Sagsbehandler: Michael Voel Jensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B IP-telefoni og højhastighedsnetværk i Hørsholm Kommune 2006 Resume Det anbefales, at Hørsholm Kommune indfører højhastighedsnetværk og IP-telefoni. Herved bidrages til et strategisk løft i den basale IT-infrastruktur, der således bliver fremtidssikret og som generelt fremmer digitaliseringen for borgere, virksomheder og ansatte i Hørsholm Kommune. Desuden fås et moderne telefonisystemer med muligheder for god betjening af borgerne ikke mindst i forbindelse med det kommende Borger Service Center. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at Hørsholm Kommune indfører højhastighedsnetværk og IP-telefoni. Bilag Bilag 1: Højhastighedsforbindelser i Hørsholm Kommune Bilag 2: IP-telefoni i Hørsholm Kommune Sagsfremstilling Det er valgt at vedlægge et omfattende bilagsmateriale og sagen vil blive gennemgået på udvalgsmødet. Højhastighedsnetværk En række kommuner landet over har fundet det strategisk vigtigt at etablere et lokalt fibernetværk med høje datatransmissionshastigheder til en rimelig pris. Dette har flere steder samtidigt været led i en aktiv erhvervspolitik dels for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til kommunen dels for at styrke de lokale virksomheder og få nye til. Flere kommuner, så som Viborg, Glamsbjerg, Fåborg, Sallingsund, Hals og Dronninglund har samarbejdet med lokale el-selskaber for at etablere et fibernetværk bl.a. til kommunen og til glæde for borgere og virksomheder. Andre kommuner så som Lyngby-Tårbæk, Dragør og Vallensbæk Kommune har etableret fiberløsninger til eget brug. TDC har etableret Økonomiudvalget Side 16

17 fibernetværk (CityMan) i samarbejde med bl.a.: Københavns, Århus, Hvidovre, Gentofte og Ballerup kommuner. En kommune er ofte en de største organisationer i lokalområdet. Derfor har det stor betydning for et teleselskab eller et El-selskab at få en kommune som kunde. Herved etableres rygraden i det kommende fibernetværk i lokalområdet, som danner udgangspunkt for udbredelse af fiberløsninger for borgere og virksomheder. Som bekendt skal NESA over de næste 3 år nedgrave el-ledninger og forny vejbelysning i store dele af Hørsholm Kommune. Samtidigt hermed etablerer NESA et fibernetværk, dels til eget brug, dels til kommercielt tilbud til borgere og virksomheder. Andre virksomheder så som TDC og UNI.C råder allerede over fibernetværk i Kommunen. Uanset, hvilken leverandør der vælges, tages hensyn til muligheder for samgravning med NESA. I dag anvender Hørsholm Kommune i alt ca. 1,7 mio. kr. excl. moms til datakommunikation (TDC). Heraf er de ca. 0,5 mio. kr. til internt i Kommunen primært mellem rådhuset, ca. 50 institutioner og nogle enkelte hjemmearbejdspladser i kommunen. De resterende ca. 1,2 mio. kr. anvendes primært til ca. 75 hjemmearbejdspladser udenfor kommunen og adgang til Internettet fra alle PC-arbejdspladser i Kommunen. På baggrund af overslag fra nogle leverandører vil en etablering af fiberforbindelser til ca. 50 lokaliteter skønsmæssigt koste ca. 6 mio. kr. Dertil kommer ca. 0,2 mio. i årlige driftsomkostninger til service på fibernetværket. Der vil skønsmæssigt bortfalde ca. 0,4 mio. kr. per år til intern datakommunikation (TDC). Alt i alt vil der således være en årlig driftsbesparelse på ca. 0,2 mio. kr. En investering i en højhastighedsløsning kan isoleret set ikke tjene sig ind i forhold til den økonomi, der anvendes i dag. Investeringen er imidlertid et strategisk løft i den basale ITinfrastruktur, der således bliver fremtidssikret og som generelt fremmer digitaliseringen for borgere, virksomheder og ansatte i Hørsholm Kommune. Der kan drages en parallel til tidligere tiders beslutning om at indføre elektricitet, som også er en infrastruktur, der isoleret set er omkostningskrævende, hvor det kan være vanskeligt at godtgøre et rationale. Totalt set er der rationale ved at anvende en række apparater, der anvender strøm. Det anbefales, at Hørsholm Kommune etablerer et fiberbaseret netværk, herved opnås en række fordele: Hørsholm Kommune vil fungere som katalysator for udbredelsen af fibernetværk til gavn for borgere og virksomheder. Kortere svartider og nye anvendelsesmuligheder i institutionerne vil øge produktiviteten og arbejdsglæde for de ansatte. IP-telefoni kan indføres uden, at der er problemer med talekvaliteten. Der vil være tilstrækkelig kapacitet til at kunne benytte tjenester så som TV/video over nettet samt at samle alle servere på Rådhuset. Økonomiudvalget Side 17

18 Der vil være tilstrækkelig kapacitet til mange år frem i tiden. Vil som følge af forholdsvis lave årlige driftsomkostninger på længere sigt (forudsat at priserne ikke ændrer sig markant) være en billigere løsning end at leje højhastighedsforbindelser. Der kan etableres en høj grad af sikkerhed eftersom fibernetværket ikke deles med andre. En ulempe er, at der kræves en større investering. Et fibernetværk har dog en lang levetid på 20 år eller mere. IP-telefoni Flertallet af telefonerne er fra Der er ca. 25 telefonanlæg (ca. 16 forskellige typer). De ni er så forældede, at TDC ikke kan yde teknisk support fra 30. juni Der skal desuden anskaffes en ny telefoncentral til den nye Materielgård. Endelig er der i forbindelse med etablering af det kommende Borger Service Center udtrykt ønske om moderne telefonanlæg bl.a. til håndtering automatisk viderestilling og intelligente sammenhænge med IT-systemer. IP-telefoni er telefoni, hvor tale digitaliseres og udveksles via et data-netværk frem for traditionelle telefonkabler. Ved at indføre IP-telefoni er der en række generelle fordele: Mulighed for generelt løft i telefonbetjening af Borgerne - ikke mindst i relation til det kommende Borger Service Center. der anvendes kun ét og samme netværk til data og telefoni telefoni bliver en applikation på nettet besparelser på serviceaftaler for telefoncentraler besparelser på samtaler mellem institutioner og Rådhuset der er mulighed for IP-telefoni på hjemmearbejdspladser ensartet funktionalitet i hele kommunen bedre integration til andre IT-systemer Mulighed for central servicering af kommunens enheder Der er allerede i dag en lang række danske virksomheder og offentlige myndigheder, der har taget IP-telefoni i anvendelse. For tre år siden indførtes IP-telefoni i Holbæk Kommune, hvor der nu er cirka medarbejdere, der bruger IP-telefoni. De har opnået en årlig besparelse på kr. Flere og flere danskere skifter fastnet-telefonen ud med en IPløsning. IT- og Telestyrelsen vurderer, at i år vil danskere bruge IP-telefoni hjemme. Alt i alt anvendes ca. 1,6 mio. kr. excl. moms per år til telefoni (TDC) dels til samtaleafgifter, dels til service og teknisk vedligeholdelse af telefoncentraler og omstillingsborde. Samlet set står Kommunen overfor en betydelig investering i nødvendig modernisering af telefoni. I stedet kan der investeres i IP-telefoni. Økonomiudvalget Side 18

19 En IP-telefoni løsning bestående af IT-udstyr, programmel og IP-telefoner koster i alt ca. 3,75 mio. kr. i etablering. Dertil kommer årlige afgifter på ca. 0,4 mio. kr. til service og vedligeholdelse på hardware og software. TDC skønner, at der årligt kan spares ca. 0,9 mio. kr. i direkte omkostninger til telefoni (samtaleafgifter samt service og teknisk vedligeholdelse af telefoncentraler og omstillingsborde). Det vil sige, at nettobesparelsen er ca. 0,5 mio. kr. per år. Investeringen på 3,75 mio. kr. er således tjent ind i løbet af ca. 6 år og vil herefter give en årlig nettobesparelse i størrelsesordenen 0,5 mio. kr kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Besparelser Etablering Drift Netto Akkumuleret Ved indførelse af IP-telefoni frigives ressourcer, som i dag anvendes til telefonpasning, sekretærarbejde, mere effektive arbejdsgange. Dette er der ikke taget højde for i ovenstående økonomi. På sigt kan der endvidere skabes sammenhænge mellem IT-systemer, så som integration med kalender og automatisk opslag i fagsystemer, når borgere ringer op. Herved kan opnås mere effektive arbejdsgange og bedre betjening af borgerne. IP-telefoni er oplagt at gennemføre, dels på grund af fornyelse som alligevel skal gennemføres, dels på grund af de økonomiske og administrative fordele det giver. Hørsholm Kommune har i dag en IT-infrastruktur, som gør det muligt at indføre og anvende IP-telefoni. Imidlertid skal man være opmærksom på, at liniekapaciteten ud til flere institutioner er for lille til at håndtere større mængder af data- og telefonitrafik. For lav kapacitet vil give sig udslag i lange svartider på IT-systemer samt problemer med talekvaliteten. Dette kan afhjælpes ved at indføre højhastighedsnetværk. Højhastighedsnetværk og IP-telefoni Det anbefales, at Hørsholm Kommune indfører højhastighedsnetværk og IP-telefoni. Herved bidrages til et strategisk løft i den basale IT-infrastruktur, der således bliver fremtidssikret og som generelt fremmer digitaliseringen for borgere, virksomheder og ansatte i Hørsholm Kommune. Desuden fås et moderne telefonisystemer med muligheder for god betjening af borgerne ikke mindst i forbindelse med det kommende Borger Service Center. Fiber-netværket (ca. 6 mio. kr.) kan leases over 10 år med en leasingydelse på ca. 0,7 mio. kr. per år. Investeringen i IP-telefoni (ca. 3,75 mio. kr.) kan leases over 5 år med en ydelse på ca. 0,8 mio. kr. per år. Der gennemføres udbud på de relevante dele af leverancerne. Første år er der indregnet leasing i 6 måneder og ekstra personale-ressourcer. De efterfølgende år vil der være ca. 0,7 mio. kr. i årlige driftsbesparelser på datakommunikation og telefoni (TDC). Administrationen (IT-afdelingen) kan ved omlægning af leasingkontrakter finansiere ca. 0,4 mio. kr. per år i de efterfølgende år. Resten søges finansieret ved en tillægsbevilling. Økonomiudvalget Side 19

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere