RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER"

Transkript

1 RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne ), der kan udstedes i henhold til Basisprospektet. Oversigten er imidlertid ikke udtømmende. Resuméet bør læses som en introduktion til Basisprospektet. Investor bør basere enhver beslutning om at investere i Værdipapirerne på en overvejelse af Basisprospektet som helhed (herunder eventuelle tillæg) samt de relevante Endelige Vilkår. Commerzbank Aktiengesellschaft ( Udsteder, Banken eller Commerzbank og sammen med sine konsoliderede datterselskaber Commerzbank-koncernen eller Koncernen ) kan være erstatningspligtig for civile krav vedrørende dette resumé, herunder oversættelser heraf, men kun hvis resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de øvrige dele af Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår. Hvis et krav vedrørende oplysningerne i Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår indbringes for en domstol i et EØS-medlemsland, kan sagsøger i henhold til den nationale lovgivning i det medlemsland, hvor kravet indbringes, blive tilpligtet at betale omkostningerne til oversættelse af Basisprospektet (herunder eventuelle tillæg) og de relevante Endelige Vilkår, inden retssagen indledes. RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER Køb af Værdipapirer udstedt i henhold til Programmet er forbundet med visse risici. For Værdipapirer, hvis særlige struktur kræver en særlig beskrivelse af risikofaktorer, vil risikofaktorerne ud over nedenstående blive beskrevet i de Endelige Vilkår for sådanne Værdipapirer. Ingen person bør købe Værdipapirer, medmindre den pågældende har forståelse for mekanismen bag Værdipapirerne, og i hvilket omfang den pågældende har risiko for et muligt tab. Enhver potentiel køber af Værdipapirer bør nøje overveje, om Værdipapirerne er egnede for den pågældende set i lyset af den pågældende købers omstændigheder og finansielle stilling. Investorer bør i den sammenhæng overveje de risici, der er forbundet med en investering i Værdipapirerne (risici forbundet med Udsteder samt risici forbundet med typen af Værdipapir og/eller eventuelle underliggende aktiver) samt de øvrige oplysninger i Basisprospektet, eventuelle tillæg og i de relevante Endelige Vilkår. Såfremt en eller flere af de risikofaktorer, der er beskrevet i Basisprospektet, et eventuelt tillæg og/eller de relevante Endelige Vilkår eller eventuelle yderligere risikofaktorer udløses, kan det føre til et væsentligt tab, og afhængig af Værdipapirernes struktur kan det endda medføre, at investor taber hele den investerede kapital. Denne beskrivelse af risikofaktorer erstatter ikke rådgivning fra investors bank eller fra investors juridiske, forretningsmæssige eller skattemæssige rådgivere, der i alle tilfælde bør indhentes af investor med henblik på at kunne vurdere konsekvenserne af en investering i Værdipapirerne. En investeringsbeslutning bør ikke træffes udelukkende på baggrund af de risikofaktorer, der er beskrevet i dette Basisprospekt, eventuelle tillæg eller de relevante Endelige Vilkår, da disse oplysninger ikke kan Page 1

2 erstatte individuel rådgivning og oplysninger, der er tilpasset den pågældende investors krav, formål, erfaring, viden og omstændigheder. Risikofaktorer i forbindelse med Værdipapirerne Værdipapirerne kan være volatile instrumenter og være forbundet med risiko for helt eller delvist tab af den investerede kapital (herunder eventuelle omkostninger forbundet dermed). Værdipapirerne vil muligvis ikke være en egnet investering for alle investorer. Enhver potentiel investor, der investerer i Værdipapirerne, bør afgøre, hvorvidt investeringen er egnet i lyset af den pågældende investors egne omstændigheder. Alle potentielle investorer bør især: a) have tilstrækkelig viden og erfaring til at kunne foretage en meningsfuld vurdering af Værdipapirerne, fordele og risici ved investering i Værdipapirerne og de oplysninger, der er indeholdt eller indarbejdet ved henvisning i dette Basisprospekt og alle relevante tillæg samt alle oplysninger i de relevante Endelige Vilkår, b) have adgang til, viden om og de relevante analyseværktøjer til at vurdere, henset til den pågældendes særlige økonomiske stilling, en investering i Værdipapirerne og Værdipapirernes indvirkning på den pågældendes overordnede investeringsportefølje, c) råde over tilstrækkelige økonomiske ressourcer og likviditet til at kunne bære alle risici forbundet med en investering i Værdipapirerne, d) have en tilbundsgående forståelse for Værdipapirernes vilkår og være bekendt med, hvordan eventuelle relevante underliggende aktiver og de finansielle markeder fungerer, samt e) være i stand til at vurdere (alene eller bistået af en økonomisk rådgiver) de mulige scenarier for økonomiske forhold, renteforhold og andre forhold, der kan få indvirkning på værdien af den pågældendes investering og være i stand til at bære de risici, der er forbundet dermed. Generelle risici Udstedelseskursen på Værdipapirerne er baseret på Udsteders interne modeller for kursfastsættelse og kan være højere end Værdipapirernes markedsværdi på grund af provision og/eller andre gebyrer vedrørende udstedelse og salg af Værdipapirerne (herunder marginbetalinger til distributører eller tredjeparter eller til Udsteder selv) samt beløb vedrørende afdækning af Udsteders forpligtelser i henhold til sådanne Værdipapirer, og den eventuelle kurs, som en person er villig til at betale for sådanne Værdipapirer i transaktioner på det sekundære marked, kan være lavere end udstedelseskursen på sådanne Værdipapirer. Desuden kan relevante markedsdeltageres kursfastsættelsesmodeller være forskellige eller give et andet resultat. Såfremt Udsteder eller et af Udsteders datterselskaber eller tilknyttede selskaber fungerer som indekssponsor eller Beregningsagent, kan der opstå mulige interessekonflikter mellem Beregningsagenten og Værdipapirindehavere eller mellem indekssponsoren og Værdipapirindehaverne. Herudover kan forretningstransaktioner mellem Udsteder og et af Udsteders datterselskaber eller tilknyttede selskaber føre til interessekonflikter, der kan få indvirkning på værdien af Værdipapirerne. Page 2

3 Afdækningstransaktioner og andre aktiviteter indgået af Udsteder eller et af Udsteders datterselskaber eller tilknyttede selskaber kan få en væsentlig negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne. Investorer vil muligvis ikke kunne indgå transaktioner, der udelukker eller begrænser deres risiko i relation til Værdipapirerne. Markedet for Værdipapirerne påvirkes af økonomiske vilkår og markedsvilkår, renten, valutakurser og inflationen i Europa og andre industrialiserede lande, og der kan ikke gives sikkerhed for, at begivenheder i Europa eller andre steder ikke vil resultere i markedsvolatilitet, eller at en sådan volatilitet ikke vil få negativ indvirkning på Værdipapirernes værdi, eller at økonomiske vilkår eller markedsvilkår ikke vil få yderligere negativ indvirkning på Værdipapirernes værdi. Kursen på Værdipapirerne som noteret af en eventuel market maker fastsættes ikke ud fra princippet om udbud og efterspørgsel og svarer ikke nødvendigvis til Værdipapirernes teoretiske værdi. Der kan ikke gives sikkerhed for, at der vil ske løbende forpligtende kursfastsættelse for Værdipapirerne. Selv hvis en market maker løbende noterer købs- og salgskurser for Værdipapirerne for alle udstedelser, påtager Udsteder sig ingen juridisk forpligtelse i relation til niveauet for eller noteringen af sådanne kurser. Investorer bør således ikke basere sig på at kunne sælge Værdipapirerne i deres løbetid på et givet tidspunkt eller til given kurs. Den udbudsmængde, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår, er ingen indikation af den mængde Værdipapirer, der faktisk vil blive udstedt, og investorer bør ikke drage nogen konklusioner om likviditeten i Værdipapirerne på det sekundære marked baseret på udbudsmængden. Såfremt køb af Værdipapirer finansieres gennem lån, og Udsteder misligholder sin betalingsforpligtelse vedrørende Værdipapirerne, eller kursen falder væsentligt, må investor ikke blot acceptere tabet, men også betale renter af og indfri lånet. Investorer bør på intet tidspunkt antage, at betalingerne vedrørende Værdipapirerne, eller i tilfælde af salg af Værdipapirerne inden udløb, provenuet fra dette salg, vil kunne dække indfrielse af lånet med renter. Forpligtelserne i henhold til Værdipapirerne er Udsteders direkte, ubetingede og usikrede forpligtelser og er mindst sideordnede med alle Udsteders andre usikrede og ikkeefterstillede forpligtelser (bortset fra undtagelser i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning). Såfremt Commerzbank som Udsteder bliver insolvent, kan indehaverne af Værdipapirerne miste en del af eller hele den investerede kapital. Værdipapirerne er hverken sikret af sammenslutningen af tyske bankers indskydergarantifond (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) eller i henhold til den tyske lov om indskydergaranti og investorkompensation (Einlagensicherungsfonds- und Anlegerentschädigungsgesetz). Såfremt Udsteders kreditvurdering nedjusteres, kan Værdipapirernes værdi forringes. Investor vil muligvis kun kunne geninvestere indløsningsprovenuet på væsentligt ringere vilkår efter en førtidig indfrielse af Værdipapirerne. Page 3

4 Visse investorers investeringsaktiviteter er underlagt investeringslovgivning og -regler, eller visse myndigheders tilsyn eller regler. Såfremt det fremgår af de Endelige Vilkår, skal alle skatter eller andre afgifter, der pålægges Udsteder eller indehaverne af Værdipapirer i relation til betalinger vedrørende Værdipapirerne, betales af indehaverne af Værdipapirerne. Udsteder betaler ingen yderligere beløb til indehaverne af Værdipapirerne i relation til sådanne skatter og afgifter. Risici i forbindelse med særlige typer Værdipapirer De forhold, der er væsentlige for en vurdering af risici forbundet med en investering i Værdipapirer udstedt i henhold til dette Basisprospekt, vil variere afhængig af den type Værdipapir, der udstedes, f.eks. om der er tale om et Gældsinstrument eller et Certifikat, og hvilken type Gældsinstrument eller Certifikat der er tale om. En hovedforskel mellem Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter og Rentebaserede Strukturerede Gældsinstrumenter på den ene side og Fastforrentede Gældsinstrumenter på den anden side, er, at man i relation til Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter og Rentebaserede Strukturerede Gældsinstrumenter ikke kan forvente at opnå renteindtægter. Investorer kan på grund af den variable indtægt ikke fastsætte et fast afkast på Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter og Rentebaserede Strukturerede Gældsinstrumenter på købstidspunktet, og afkastet på deres investering kan således ikke sammenlignes med fastforrentede investeringer. I modsætning til kursen på almindelige Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter afhænger kursen på Reverse Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter i høj grad af afkastet af Fastforrentede Gældsinstrumenter med samme løbetid. Udsving i kursen på Reverse Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter er parallelle med, men væsentligt større end udsving i kursen på Fastforrentede Gældsinstrumenter med samme løbetid. Afkastet på Værdipapirer med et øvre variabelt renteloft kan være betydeligt lavere end for lignende Værdipapirer uden et øvre loft. Ændringer i markedsrenten har en væsentligt større indvirkning på kursen på Nulkuponinstrumenter end på kursen på almindelige Gældsinstrumenter, da de lavere udstedelseskurser er væsentligt lavere end den pålydende værdi, og da der ikke for sådanne Gældsinstrumenter sker periodiske rentebetalinger i løbetiden. Nulkuponinstrumenter er på grund af deres gearing-effekt en investeringsform, der er forbundet med en særlig høj kursrisiko. Markedsværdien for Værdipapirer, der udstedes til en væsentlig under- eller overkurs har tendens til at svinge mere i forhold til generelle ændringer i renten end kursen på traditionelle rentebærende Værdipapirer. Udsteder kan i henhold til vilkårene og betingelserne for Værdipapirerne, som de fremgår af de Endelige Vilkår, være berettiget til ændre vilkårene og betingelserne for Værdipapirerne eller til at indfri Værdipapirerne før tid under visse omstændigheder. Sådanne ændringer kan påvirke værdien af Værdipapirerne og indløsningsbeløbet negativt. Det beløb, som Værdipapirerne indløses til i tilfælde af førtidig indløsning, kan være lavere end det beløb, som indehavere af Værdipapirerne ville have modtaget, såfremt den førtidige indløsning ikke var sket. Det indløsningsbeløb, der betales i tilfælde af førtidig indløsning, kan være fratrukket et beløb til dækning af omkostninger til afvikling ved førtidig indløsning. Page 4

5 En mulig førtidig indløsning af Værdipapirer kan medføre negative afvigelser fra det forventede afkast, og indløsningsbeløbet kan være lavere end købskursen, som indehaveren af det pågældende Værdipapir har betalt, eller nul, og den investerede kapital kan således tabes helt eller delvist. Udsteder kan være berettiget til at fastsætte markedsforstyrrende begivenheder eller andre begivenheder, der kan føre til en udsættelse af en beregning og/eller af betaling eller levering, og som kan få indvirkning på Værdipapirernes værdi. Såfremt Certifikater ikke har en fastsat udløbsdato, men er med løbende emission, afhænger deres løbetid af en valgfri indløsning, som fastsættes af henholdsvis indehaveren af Værdipapirerne eller Udsteder, såfremt dette er muligt. En indehaver af Værdipapirer i fremmed valuta, eller hvis underliggende aktiv er i fremmed valuta, eller hvor udbetaling sker i fremmed valuta, og en indehaver af Dual Currency- Instrumenter er udsat for risiko for valutakursændringer, der kan påvirke afkastet på sådanne Værdipapirer negativt. Såfremt det rentebeløb, der skal betales, og/eller de beløb, der skal betales, og/eller de aktiver, der skal leveres, ved indløsning af Værdipapirer kan fastsættes med henvisning til en deltagelsesgrad eller en gearing-faktor, bør potentielle investorer være opmærksomme på, at virkningen af ændringer i kursen eller niveauet for det eller de underliggende aktiver vil forøges. En investering i Strukturerede Gældsinstrumenter eller i Certifikater indebærer betydelige yderligere risici, der ikke er knyttet til tilsvarende investering i traditionelle, fast- eller variabelt forrentede gældsinstrumenter. Såfremt det fremgår af de Endelige Vilkår for en given udstedelse af Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater, at betalinger og/eller leveringer afhænger af et underliggende aktiv, kan det pågældende underliggende aktiv og dermed Udsteders betalings- og/eller leveringsforpligtelse i henhold til Værdipapirerne ændre sig væsentligt, hvad enten dette skyldes udsving i det underliggende aktivs værdi eller, hvis der er tale om en kurv eller et indeks, indeksets eller kurvens sammensætning. Såfremt det fremgår af de Endelige Vilkår for en given udstedelse af Gældsinstrumenter, at renten eller andre periodiske betalinger er knyttet til et eller flere underliggende aktiver, kan dette medføre en lavere rente end den rente, der betales på et traditionelt fastforrentet gældspapir, der udstedes på samme tidspunkt, herunder en mulighed for, at der ingen rente vil blive betalt, og såfremt hovedstolen er knyttet til et sådant eller sådanne underliggende aktiver, kan den hovedstol, der skal betales, være mindre end den oprindelige købskurs på en sådant Gældsinstrument, og der vil muligvis slet ikke ske nogen indfrielse. En indehaver af et Struktureret Gældsinstrument eller et Certifikat kan miste hele eller en væsentlig del af hovedstolen på et sådant Gældsinstrument/Certifikat (hvad enten denne skal betales ved udløb eller ved førtidig indløsning), og, såfremt hovedstolen mistes, vil der muligvis ikke længere skulle betales rente i relation til det Strukturerede Gældsinstrument /Certifikatet. De risici, der er forbundet med en investering i Strukturerede Gældsinstrumenter og Certifikater, omfatter såvel risici vedrørende det eller de underliggende aktiver som risici, der er unikke for Gældsinstrumenterne/Certifikaterne som sådan. Page 5

6 Det underliggende aktiv, til hvilket de Strukturerede Gældsinstrumenter/Certifikaterne er knyttet, kan ophøre med at eksistere eller kan blive erstattet af et andet underliggende aktiv. Værdien af Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater på det sekundære marked kan endvidere svinge mere og er således forbundet med en højere risiko end værdien af andre værdipapirer, idet den afhænger af et eller flere underliggende aktiver. Et underliggende aktivs performance er afhængig af en række faktorer, herunder økonomiske, finansielle og politiske begivenheder, der ligger uden for Udsteders indflydelse. Et eventuelt sekundært marked for Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater vil være under påvirkning af en række faktorer, uanset Udsteders kreditværdighed og værdien af det eller de respektive underliggende aktiver, herunder, men ikke begrænset til, det eller de respektive underliggende aktivers volatilitet, restløbetiden for sådanne Gældsinstrumenter/Certifikater, det udestående beløb for sådanne Gældsinstrumenter/Certifikater og markedsrenten. Det kan fremgå af de Endelige Vilkår, at Værdipapirerne kan blive indløst, afhængig af det eller de underliggende aktivers performance eller et andet forhold, i stedet for kontant betaling ved levering af det underliggende aktiv, et af de underliggende aktiver eller andre værdipapirer ( Genstanden for Fysisk Afregning ). Investor vil således ikke ved indløsning af Værdipapirerne ved fysisk afregning modtage et pengebeløb (eller delvis kontant afregning), men Genstanden for Fysisk Afregning. Værdien af Genstanden for Fysisk Afregning kan være væsentligt lavere på tidspunktet for levering af Genstanden for Fysisk Afregning end på købstidspunktet for Værdipapirerne (eller det beløb, der er betalt for køb af Værdipapirerne), eller end på det tidspunkt, hvor det besluttes, om der skal ske fysisk eller kontant afregning, eller end på en eventuel værdiansættelsesdato. Investorer har intet krav mod en udsteder af et underliggende aktiv vedrørende Udsteders forpligtelser i henhold til Værdipapirerne. Værdien af det eller de respektive underliggende aktiver afhænger af en række indbyrdes forbundne forhold, herunder økonomiske, finansielle og politiske begivenheder, som ligger uden for Udsteders indflydelse. Såfremt formlen eller formlerne til fastsættelse af hovedstol, overkurs og/eller den rente, der skal betales, eller leveringsforpligtelser vedrørende henholdsvis Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater indeholder en deltagelsesgrad eller en gearing-faktor, vil virkningen af en eventuel ændring i det eller de respektive underliggende aktiver herudover blive forøget. Den historiske erfaring vedrørende det eller de respektive underliggende aktiver bør ikke anses som en indikation af et sådant eller sådanne underliggende aktivers fremtidige performance i løbetiden for et Struktureret Gældsinstrument eller et Certifikat. Der kan tillige være myndighedsmæssige eller andre konsekvenser forbundet med visse investorers eje af visse Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater. Værdipapirer knyttet til et indeks eller en kurv af indeks Værdipapirer, der er knyttet til et indeks eller en kurv af indeks, kan være forbundet med en eller flere af følgende særlige risici: Værdien af et indeks beregnes på grundlag af værdien af dets bestanddele. Ændringer i sammensætningen af et indeks kan således få en negativ indvirkning på Værdipapirerne og de beløb, der skal betales i henhold til Værdipapirerne. Page 6

7 Såfremt bestanddelene i et indeks alene afspejler performance for visse landes eller visse branchers aktiver, er investorer udsat for en koncentreret risiko. I tilfælde af en ufordelagtig udvikling i det relevante land eller den relevante branche kan indekset blive uforholdsmæssigt påvirket af denne negative udvikling. Investorer bør være opmærksomme på, at valget af et indeks ikke er baseret på Udsteders eller Beregningsagentens forventninger eller skøn vedrørende det valgte indeks' fremtidige performance. Investorer bør således foretage eget skøn vedrørende den fremtidige performance for bestanddelene i et indeks og selve indekset på grundlag af deres egen viden og informationskilder. Såfremt Værdipapirerne er knyttet til et kursindeks, vil udbetalt udbytte ikke (i modsætning til performance-indeks) medføre et øget niveau for et prisindeks. Investorer deltager således ikke i udlodning af udbytte eller andre udlodninger på aktierne i prisindekset. Udsteder vil muligvis ikke have nogen indflydelse på indekssponsorens sammensætning af indekset. Indekssponsoren påtager sig intet ansvar over for indehaverne af Værdipapirerne. Det underliggende indeks vil muligvis ikke være et anerkendt økonomisk indeks, men et indeks, der er etableret med henblik på udstedelsen af det relevante Værdipapir. Indekssponsoren for sådanne indeks er muligvis ikke uafhængig af Udsteder og vil derfor muligvis handle i Udsteders interesse frem for i værdipapirindehavernes interesse. Indekset kan være eksponeret mod en eller flere valutaer, som ikke er den valuta, Værdipapirerne er denomineret i. Beregningen af indeksniveauet kan indeholde gebyrer, som kan reducere indeksniveauet til skade for investorerne. Indeksniveauet vil muligvis ikke blive opdateret løbende. Værdipapirer knyttet til aktier eller en kurv af aktier Værdipapirer, der er knyttet til aktier eller en kurv af aktier, er forbundet med særlige risici, herunder en risiko for, at det pågældende selskab bliver erklæret insolvent, risiko for udsving i aktiekursen og risici vedrørende udbytte, som ligger uden for Udsteders indflydelse. Aktiernes performance afhænger i væsentlig grad af udviklingen på kapitalmarkederne, der igen afhænger af den generelle verdensøkonomi og mere konkrete økonomiske og politiske forhold. Aktier i selskaber med en lav til mellemhøj markedsværdi kan være forbundet med en endnu større grad af risiko (f.eks. vedrørende deres volatilitet eller insolvens), end tilfældet er for aktier i større selskaber. Aktier i selskaber med en lav markedsværdi kan desuden være særdeles illikvide som følge af lav omsætning. Aktier i selskaber, der har hjemsted eller væsentlige forretningsaktiviteter i lande med begrænset retssikkerhed, er udsat for yderligere risiko, som f.eks. regeringsindgreb eller nationalisering, der kan medføre et helt eller delvist tab af den investerede kapital eller af adgang til den investerede kapital i det pågældende land. Såfremt sådanne risikofaktorer Page 7

8 udløses, kan dette desuden medføre et helt eller delvist tab af den investerede kapital for indehavere af Værdipapirer, der er knyttet til sådanne aktier. Indehavere af Værdipapirer, der er knyttet til aktiekurser, vil ikke, i modsætning til investorer, der foretager en direkte investering i aktierne, modtage udbytte eller andre udlodninger, der sker til indehavere af de underliggende aktier. Værdipapirer knyttet til en eller flere obligationer Investorer i Værdipapirer knyttet til en obligation eller flere obligationer er eksponeret mod kreditrisikoen for udstederne af den eller de pågældende obligationer, ud over Commerzbank AG s kreditrisiko som Udsteder af Værdipapirerne. Såfremt en udsteder af en underliggende obligation ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til obligationerne rettidigt, eller såfremt en sådan udsteder bliver insolvent, kan dette medføre et fuldt tab af den kapital, der er investeret i de Værdipapirer, der er knyttet til en sådan obligation. Investorer bør endvidere være opmærksomme på, at en forringelse af kreditværdigheden for en udsteder af en underliggende obligation i Værdipapirernes løbetid kan medføre betydelige kurstab på det sekundære marked for Værdipapirerne. Værdipapirer knyttet til råvarer Investorer i Værdipapirer, der er knyttet til råvarer, er udsat for væsentlig prisrisiko, da prisen på råvarer er udsat for store udsving. Prisen på råvarer påvirkes af en række forhold, herunder bl.a. følgende forhold: En række producenter af eller lande, der producerer råvarer, har etableret organisationer eller karteller med henblik på at regulere udbuddet og påvirker således priserne. Handel med råvarer er underlagt tilsynsmyndigheders regler eller markedsregler, der også kan [ ] prisudviklingen. De konjunkturmæssige mønstre for udbud af og efterspørgsel på råvarer kan medføre store prisudsving. Direkte investeringer i råvarer er forbundet med omkostninger til oplagring, forsikring og skatter og afgifter. Endvidere betales der ikke rente eller udbytte på råvarer. Inflation eller deflation kan have en kraftig indvirkning på prisudviklingen for råvarer. Råvaremarkederne kan være meget illikvide og er derfor muligvis ikke i stand til at reagere hurtigt og tilstrækkeligt over for ændringer i udbud og efterspørgsel. I tilfælde af lav likviditet kan spekulative investeringer foretaget af individuelle markedsdeltagere føre til prisforvridninger. Råvarer produceres ofte på nye markeder og påvirkes af efterspørgslen fra industrialiserede lande. Dette udbuds-/efterspørgselsmønster indebærer politiske risici, der kan påvirke prisen på råvarer betydeligt. Ufordelagtige vejrforhold og naturkatastrofer kan få en negativ indvirkning på udbuddet af særlige råvarer i et helt år. En udbudskrise af en sådan art kan føre til store prisudsving, der ikke kan beregnes. Page 8

9 Værdipapirer knyttet til en investeringsforening eller en kurv af investeringsforeninger De særlige risici, der er forbundet med Værdipapirer, hvis underliggende aktiv(er) er en eller flere investeringsforeninger eller en kurv af investeringsforeninger, omfatter følgende risici: En investeringsforenings performance reduceres generelt af gebyrer, der betales af den eller de pågældende investeringsforeninger samt gebyrer, der betales ud af de investeringer, den eller de pågældende investeringsforeninger foretager. Sådanne gebyrer kan få negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne samt de beløb, der skal betales i henhold til Værdipapirerne. Værdipapirers underliggende aktiver kan desuden være investeringsforeninger, der i stort omfang investerer i illikvide aktiver. Dette kan gøre det vanskeligt at beregne indre værdi og medføre en væsentligt forsinket indfrielse af Værdipapirerne samt en reduktion i investeringens værdi og tilmed afhændelse af investeringen. En underliggende investeringsforening kan offentliggøre indre værdi med en forsinkelse. Dette kan medføre en udsættelse af udbetalinger i henhold til Værdipapirerne og kan få en negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne. En underliggende investeringsforening vil muligvis ikke indfri eller kun indfri et begrænset antal investeringsandele på de planlagte tidspunkter, som er relevante for beregningen af udbetalinger i henhold til Værdipapirerne. Dette kan medføre en udsættelse af udbetalinger i henhold til Værdipapirerne og kan få en negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne. Værdipapirerne kan vedrøre investeringsforeninger, der alene eller overvejende investerer i et bestemt land, en bestemt branche eller en bestemt klasse af aktiver. I tilfælde af en ufordelagtig udvikling i den pågældende type af aktiver eller det pågældende land eller den pågældende branche, kan værdien af investeringsforeningen påvirkes uforholdsmæssigt af den negative udvikling. Værdipapirerne kan være knyttet til investeringsforeninger i en anden valuta end valutaen for Værdipapirerne eller til investeringsforeninger, der investerer i aktiver i en anden valuta. Investorer kan derfor være udsat for væsentlig valutarisiko. Investeringsforeninger, der investerer på markeder med begrænset retssikkerhed, er udsat for visse risici som f.eks. regeringsindgreb, der kan føre til et helt eller delvist tab af den investerede kapital eller af adgang til den investerede kapital. Sådanne markeder er muligvis ikke reguleret ligeså pålideligt som andre. Værdipapirer knyttet til en hedge fond Værdipapirer, der er knyttet til investeringsandele i investeringsforeninger, der anvender alternative investeringsstrategier med særlig risiko (hedge fonde) (eller tilsvarende et indeks, der repræsenterer en hedge fond) er udsat for en høj risiko. Denne risiko afhænger af hedge fondens strategi og underliggende investeringer og omfatter bl.a. utilstrækkelig gennemsigtighed, mangel på investeringsbegrænsninger, koncentration af risici, gearing, anvendelse af derivater, short salg og handel med illikvide instrumenter. De relevante Endelige Vilkår kan indeholde en beskrivelse af yderligere risici vedrørende det underliggende aktiv og/eller typen af Værdipapirer. Page 9

10 Risikofaktorer i forbindelse med Commerzbank Aktiengesellschaft Udsteder er udsat for en række markeds-, branche- samt selskabsspecifikke risici, der, såfremt disse udløses, kan få en betydelig indvirkning på Udsteders indre værdi, finansielle stilling og resultatudvikling og dermed Udsteders evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Værdipapirerne. Sådanne risici omfatter bl.a.: Økonomiske rammer Hård konkurrence Kreditrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Forringelse af Koncernens ratings Driftsrisiko Strategisk risiko Risiko forbundet med aktiebeholdninger i andre selskaber Risiko forbundet med myndighedskrav Der henvises til afsnittet Risikofaktorer i forbindelse med Commerzbank Aktiengesellschaft, side [ ] ff., for yderligere oplysninger om hver enkelt af disse risici. RESUMÉ VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRERNE De mulige typer af Værdipapirer, der kan udstedes i henhold til Basisprospektet (og som angivet i de Endelige Vilkår), er: 1. Gældsinstrumenter med en hovedstol a) der forrentes med: 1) en fast rente i en eller flere renteperioder eller i hele Gældsinstrumentets løbetid ( Fastforrentede Gældsinstrumenter ), 2) en rente, der øges ( Step-Up Gældsinstrumenter ) eller reduceres ( Step- Down Gældsinstrumenter ) fra en renteperiode til en anden, 3) variabel rente ( Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter ), 4) en rente, for hvilken rentesatsen eller rentebeløbet skal afgøres med henvisning til en valutakurs, et indeks, en obligation, en aktie, et andet værdipapir, en future, en investeringsforening, en straddle, en råvare, en eller flere swaprentesatser, en eller flere rentesatser, et andet underliggende aktiv, en kurv eller et indeks bestående af et af de førnævnte aktiver og/eller en eller flere formler for nogle eller alle renteperioder, forudsat at renteperioder, for Page 10

11 hvilke rentesatsen eller rentebeløbet ikke fastsættes således kan være eller kan få en variabel eller fast rente ( Rentebaserede Strukturerede Gældsinstrumenter ) eller 5) ingen rente ( Nulkuponinstrumenter eller andre Gældsinstrumenter, der ikke forrentes) og b) for hvilke indløsningsbeløbet enten: 1) er til kurs 100, 2) er fastsat til over- eller underkurs, 3) fastsættes med henvisning til en valutakurs, et indeks, en obligation, en aktie, et andet værdipapir, en future, en investeringsforening, en straddle, en råvare, en eller flere swaprentesatser, en eller flere rentesatser, et andet underliggende aktiv, en kurv eller et indeks bestående af et af førnævnte aktiver og/eller en eller flere formler ( Redemption Strukturerede Gældsinstrumenter ) eller 4) helt eller delvist består af værdipapirer (herunder, men ikke begrænset til, et selskab, som ikke er Udsteder) i stedet for kontant betaling ( Reverse Konvertible Gældsinstrumenter eller andre Gældsinstrumenter med leveringsforpligtelser), 2. Certifikater med en fastsat indløsningsdato eller ubegrænsede certifikater uden en fastsat indløsningsdato ( Ubegrænsede Certifikater ), for hvilke indløsningsbeløbet eller yderligere betalinger eller leveringer skal fastsættes med henvisning til en valutakurs, et indeks, en obligation, en aktie, et andet værdipapir, en future, en investeringsforening, en straddle, en råvare, en eller flere swaprentesatser, en eller flere rentesatser, et andet underliggende aktiv, en kurv eller et indeks bestående af et af førnævnte aktiver og/eller en eller flere formler. Det vil fremgå af de relevante Endelige Vilkår, enten at Værdipapirerne ikke kan indløses forud for deres fastsatte udløbsdato (bortset fra i tilfælde af begivenheder, der er angivet i Vilkårene og Betingelserne), eller at Værdipapirerne kan indløses, når Udsteder og/eller indehaverne af Værdipapirerne ønsker det, ved meddelelse inden for en eventuel frist, eller at Værdipapirerne vil blive indløst ved automatisk førtidig indløsning (hvis en nærmere angivet begivenhed indtræder). Ubegrænsede Certifikater har ikke en fastsat indløsningsdato, og kan indløses, når Udsteder og indehaveren af Certifikatet ønsker det, ved meddelelse inden for en eventuel frist. Alle relevante oplysninger vedrørende en given udstedelse af Værdipapirer, som f.eks. typen af og betingelserne for Værdipapiret, udstedelseskursen, udstedelsesdatoen, beregning eller angivelse af indløsnings-, rente- eller anden betaling, et eller flere eventuelle underliggende aktiver, markedsforstyrrelser, afviklingsforstyrrelser, reguleringer, agenter, beskatning, særlige risikofaktorer, udbud, clearingsystem, ISIN eller anden eller andre nationale fondskode(r), notering, værdipapirtype og yderligere oplysninger, fremgår af de relevante Endelige Vilkår. Page 11

12 RESUMÉ VEDRØRENDE COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Commerzbank Aktiengesellschaft er et aktieselskab, der er stiftet i henhold til tysk lovgivning. Bankens hjemsted er beliggende i Frankfurt am Main, og dens hovedkontor er beliggende på adressen Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Den Tyske Forbundsrepublik (tlf.: +49 (0) ). Banken er registeret i handelsregisteret ved Amtsgericht i Frankfurt am Main under registreringsnummer HRB Commerzbank er en større tysk bank, der opererer i den private sektor. Bankens produkter og serviceydelser til private og erhvervskunder omfatter alle aspekter af bankvirksomhed. Banken er tillige aktiv inden for specialiserede områder, der delvist dækkes af dens datterselskaber, som f.eks. realkreditinstitutvirksomhed og ejendomsvirksomhed, leasing og formueforvaltning. Bankens serviceydelser er koncentreret på styring af kundekonti og håndtering af betalingstransaktioner, lån, opsparings- og investeringsordninger samt på værdipapirtransaktioner. Banken tilbyder yderligere finansielle serviceydelser inden for rammerne af Bankens bankassurancestrategi om samarbejde med førende selskaber i finansrelaterede sektorer, herunder boligopsparingsordninger og forsikringsprodukter. Commerzbank-koncernens driftsaktiviteter er samlet i seks segmenter: Private and Business Customers, Mittelstandsbank, Central & Eastern Europe, Corporates & Markets, Commercial Real Estate samt Public Finance and Treasury. Commerzbanks forretningsaktiviteter er primært koncentreret på det tyske marked. Østrig, Luxembourg, Singapore og Schweiz anses endvidere for at være hovedmarkeder inden for Private Banking, og Europa, USA og Asien anses for at være hovedmarkeder inden for erhvervsaktiviteter. Der henvises til afsnittet Beskrivelse af Udsteder på side 152 ff. for nærmere oplysninger om Udsteder. Page 12

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited Brochure over særlige Jyske Bank (Gibraltar) Limited Indhold Indledning... side 3 Del 1:... side 6 Optioner...side 6 Terminsforretninger og futures...side 12 Strukturerede produkter...side 14 Syntetiske

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER

LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER Gældende for Energinet.dk August 2014 Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam,

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, EUROPÆISK STANDARD FORBRUGERKREDITINFORMATION 1 IDENTITET OG ADRESSE PÅ KREDIT GIVEREN Kreditgiver: DEGIRO B.V. Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Holland

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet: Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere