RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER"

Transkript

1 RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne ), der kan udstedes i henhold til Basisprospektet. Oversigten er imidlertid ikke udtømmende. Resuméet bør læses som en introduktion til Basisprospektet. Investor bør basere enhver beslutning om at investere i Værdipapirerne på en overvejelse af Basisprospektet som helhed (herunder eventuelle tillæg) samt de relevante Endelige Vilkår. Commerzbank Aktiengesellschaft ( Udsteder, Banken eller Commerzbank og sammen med sine konsoliderede datterselskaber Commerzbank-koncernen eller Koncernen ) kan være erstatningspligtig for civile krav vedrørende dette resumé, herunder oversættelser heraf, men kun hvis resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de øvrige dele af Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår. Hvis et krav vedrørende oplysningerne i Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår indbringes for en domstol i et EØS-medlemsland, kan sagsøger i henhold til den nationale lovgivning i det medlemsland, hvor kravet indbringes, blive tilpligtet at betale omkostningerne til oversættelse af Basisprospektet (herunder eventuelle tillæg) og de relevante Endelige Vilkår, inden retssagen indledes. RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER Køb af Værdipapirer udstedt i henhold til Programmet er forbundet med visse risici. For Værdipapirer, hvis særlige struktur kræver en særlig beskrivelse af risikofaktorer, vil risikofaktorerne ud over nedenstående blive beskrevet i de Endelige Vilkår for sådanne Værdipapirer. Ingen person bør købe Værdipapirer, medmindre den pågældende har forståelse for mekanismen bag Værdipapirerne, og i hvilket omfang den pågældende har risiko for et muligt tab. Enhver potentiel køber af Værdipapirer bør nøje overveje, om Værdipapirerne er egnede for den pågældende set i lyset af den pågældende købers omstændigheder og finansielle stilling. Investorer bør i den sammenhæng overveje de risici, der er forbundet med en investering i Værdipapirerne (risici forbundet med Udsteder samt risici forbundet med typen af Værdipapir og/eller eventuelle underliggende aktiver) samt de øvrige oplysninger i Basisprospektet, eventuelle tillæg og i de relevante Endelige Vilkår. Såfremt en eller flere af de risikofaktorer, der er beskrevet i Basisprospektet, et eventuelt tillæg og/eller de relevante Endelige Vilkår eller eventuelle yderligere risikofaktorer udløses, kan det føre til et væsentligt tab, og afhængig af Værdipapirernes struktur kan det endda medføre, at investor taber hele den investerede kapital. Denne beskrivelse af risikofaktorer erstatter ikke rådgivning fra investors bank eller fra investors juridiske, forretningsmæssige eller skattemæssige rådgivere, der i alle tilfælde bør indhentes af investor med henblik på at kunne vurdere konsekvenserne af en investering i Værdipapirerne. En investeringsbeslutning bør ikke træffes udelukkende på baggrund af de risikofaktorer, der er beskrevet i dette Basisprospekt, eventuelle tillæg eller de relevante Endelige Vilkår, da disse oplysninger ikke kan Page 1

2 erstatte individuel rådgivning og oplysninger, der er tilpasset den pågældende investors krav, formål, erfaring, viden og omstændigheder. Risikofaktorer i forbindelse med Værdipapirerne Værdipapirerne kan være volatile instrumenter og være forbundet med risiko for helt eller delvist tab af den investerede kapital (herunder eventuelle omkostninger forbundet dermed). Værdipapirerne vil muligvis ikke være en egnet investering for alle investorer. Enhver potentiel investor, der investerer i Værdipapirerne, bør afgøre, hvorvidt investeringen er egnet i lyset af den pågældende investors egne omstændigheder. Alle potentielle investorer bør især: a) have tilstrækkelig viden og erfaring til at kunne foretage en meningsfuld vurdering af Værdipapirerne, fordele og risici ved investering i Værdipapirerne og de oplysninger, der er indeholdt eller indarbejdet ved henvisning i dette Basisprospekt og alle relevante tillæg samt alle oplysninger i de relevante Endelige Vilkår, b) have adgang til, viden om og de relevante analyseværktøjer til at vurdere, henset til den pågældendes særlige økonomiske stilling, en investering i Værdipapirerne og Værdipapirernes indvirkning på den pågældendes overordnede investeringsportefølje, c) råde over tilstrækkelige økonomiske ressourcer og likviditet til at kunne bære alle risici forbundet med en investering i Værdipapirerne, d) have en tilbundsgående forståelse for Værdipapirernes vilkår og være bekendt med, hvordan eventuelle relevante underliggende aktiver og de finansielle markeder fungerer, samt e) være i stand til at vurdere (alene eller bistået af en økonomisk rådgiver) de mulige scenarier for økonomiske forhold, renteforhold og andre forhold, der kan få indvirkning på værdien af den pågældendes investering og være i stand til at bære de risici, der er forbundet dermed. Generelle risici Udstedelseskursen på Værdipapirerne er baseret på Udsteders interne modeller for kursfastsættelse og kan være højere end Værdipapirernes markedsværdi på grund af provision og/eller andre gebyrer vedrørende udstedelse og salg af Værdipapirerne (herunder marginbetalinger til distributører eller tredjeparter eller til Udsteder selv) samt beløb vedrørende afdækning af Udsteders forpligtelser i henhold til sådanne Værdipapirer, og den eventuelle kurs, som en person er villig til at betale for sådanne Værdipapirer i transaktioner på det sekundære marked, kan være lavere end udstedelseskursen på sådanne Værdipapirer. Desuden kan relevante markedsdeltageres kursfastsættelsesmodeller være forskellige eller give et andet resultat. Såfremt Udsteder eller et af Udsteders datterselskaber eller tilknyttede selskaber fungerer som indekssponsor eller Beregningsagent, kan der opstå mulige interessekonflikter mellem Beregningsagenten og Værdipapirindehavere eller mellem indekssponsoren og Værdipapirindehaverne. Herudover kan forretningstransaktioner mellem Udsteder og et af Udsteders datterselskaber eller tilknyttede selskaber føre til interessekonflikter, der kan få indvirkning på værdien af Værdipapirerne. Page 2

3 Afdækningstransaktioner og andre aktiviteter indgået af Udsteder eller et af Udsteders datterselskaber eller tilknyttede selskaber kan få en væsentlig negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne. Investorer vil muligvis ikke kunne indgå transaktioner, der udelukker eller begrænser deres risiko i relation til Værdipapirerne. Markedet for Værdipapirerne påvirkes af økonomiske vilkår og markedsvilkår, renten, valutakurser og inflationen i Europa og andre industrialiserede lande, og der kan ikke gives sikkerhed for, at begivenheder i Europa eller andre steder ikke vil resultere i markedsvolatilitet, eller at en sådan volatilitet ikke vil få negativ indvirkning på Værdipapirernes værdi, eller at økonomiske vilkår eller markedsvilkår ikke vil få yderligere negativ indvirkning på Værdipapirernes værdi. Kursen på Værdipapirerne som noteret af en eventuel market maker fastsættes ikke ud fra princippet om udbud og efterspørgsel og svarer ikke nødvendigvis til Værdipapirernes teoretiske værdi. Der kan ikke gives sikkerhed for, at der vil ske løbende forpligtende kursfastsættelse for Værdipapirerne. Selv hvis en market maker løbende noterer købs- og salgskurser for Værdipapirerne for alle udstedelser, påtager Udsteder sig ingen juridisk forpligtelse i relation til niveauet for eller noteringen af sådanne kurser. Investorer bør således ikke basere sig på at kunne sælge Værdipapirerne i deres løbetid på et givet tidspunkt eller til given kurs. Den udbudsmængde, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår, er ingen indikation af den mængde Værdipapirer, der faktisk vil blive udstedt, og investorer bør ikke drage nogen konklusioner om likviditeten i Værdipapirerne på det sekundære marked baseret på udbudsmængden. Såfremt køb af Værdipapirer finansieres gennem lån, og Udsteder misligholder sin betalingsforpligtelse vedrørende Værdipapirerne, eller kursen falder væsentligt, må investor ikke blot acceptere tabet, men også betale renter af og indfri lånet. Investorer bør på intet tidspunkt antage, at betalingerne vedrørende Værdipapirerne, eller i tilfælde af salg af Værdipapirerne inden udløb, provenuet fra dette salg, vil kunne dække indfrielse af lånet med renter. Forpligtelserne i henhold til Værdipapirerne er Udsteders direkte, ubetingede og usikrede forpligtelser og er mindst sideordnede med alle Udsteders andre usikrede og ikkeefterstillede forpligtelser (bortset fra undtagelser i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning). Såfremt Commerzbank som Udsteder bliver insolvent, kan indehaverne af Værdipapirerne miste en del af eller hele den investerede kapital. Værdipapirerne er hverken sikret af sammenslutningen af tyske bankers indskydergarantifond (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) eller i henhold til den tyske lov om indskydergaranti og investorkompensation (Einlagensicherungsfonds- und Anlegerentschädigungsgesetz). Såfremt Udsteders kreditvurdering nedjusteres, kan Værdipapirernes værdi forringes. Investor vil muligvis kun kunne geninvestere indløsningsprovenuet på væsentligt ringere vilkår efter en førtidig indfrielse af Værdipapirerne. Page 3

4 Visse investorers investeringsaktiviteter er underlagt investeringslovgivning og -regler, eller visse myndigheders tilsyn eller regler. Såfremt det fremgår af de Endelige Vilkår, skal alle skatter eller andre afgifter, der pålægges Udsteder eller indehaverne af Værdipapirer i relation til betalinger vedrørende Værdipapirerne, betales af indehaverne af Værdipapirerne. Udsteder betaler ingen yderligere beløb til indehaverne af Værdipapirerne i relation til sådanne skatter og afgifter. Risici i forbindelse med særlige typer Værdipapirer De forhold, der er væsentlige for en vurdering af risici forbundet med en investering i Værdipapirer udstedt i henhold til dette Basisprospekt, vil variere afhængig af den type Værdipapir, der udstedes, f.eks. om der er tale om et Gældsinstrument eller et Certifikat, og hvilken type Gældsinstrument eller Certifikat der er tale om. En hovedforskel mellem Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter og Rentebaserede Strukturerede Gældsinstrumenter på den ene side og Fastforrentede Gældsinstrumenter på den anden side, er, at man i relation til Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter og Rentebaserede Strukturerede Gældsinstrumenter ikke kan forvente at opnå renteindtægter. Investorer kan på grund af den variable indtægt ikke fastsætte et fast afkast på Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter og Rentebaserede Strukturerede Gældsinstrumenter på købstidspunktet, og afkastet på deres investering kan således ikke sammenlignes med fastforrentede investeringer. I modsætning til kursen på almindelige Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter afhænger kursen på Reverse Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter i høj grad af afkastet af Fastforrentede Gældsinstrumenter med samme løbetid. Udsving i kursen på Reverse Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter er parallelle med, men væsentligt større end udsving i kursen på Fastforrentede Gældsinstrumenter med samme løbetid. Afkastet på Værdipapirer med et øvre variabelt renteloft kan være betydeligt lavere end for lignende Værdipapirer uden et øvre loft. Ændringer i markedsrenten har en væsentligt større indvirkning på kursen på Nulkuponinstrumenter end på kursen på almindelige Gældsinstrumenter, da de lavere udstedelseskurser er væsentligt lavere end den pålydende værdi, og da der ikke for sådanne Gældsinstrumenter sker periodiske rentebetalinger i løbetiden. Nulkuponinstrumenter er på grund af deres gearing-effekt en investeringsform, der er forbundet med en særlig høj kursrisiko. Markedsværdien for Værdipapirer, der udstedes til en væsentlig under- eller overkurs har tendens til at svinge mere i forhold til generelle ændringer i renten end kursen på traditionelle rentebærende Værdipapirer. Udsteder kan i henhold til vilkårene og betingelserne for Værdipapirerne, som de fremgår af de Endelige Vilkår, være berettiget til ændre vilkårene og betingelserne for Værdipapirerne eller til at indfri Værdipapirerne før tid under visse omstændigheder. Sådanne ændringer kan påvirke værdien af Værdipapirerne og indløsningsbeløbet negativt. Det beløb, som Værdipapirerne indløses til i tilfælde af førtidig indløsning, kan være lavere end det beløb, som indehavere af Værdipapirerne ville have modtaget, såfremt den førtidige indløsning ikke var sket. Det indløsningsbeløb, der betales i tilfælde af førtidig indløsning, kan være fratrukket et beløb til dækning af omkostninger til afvikling ved førtidig indløsning. Page 4

5 En mulig førtidig indløsning af Værdipapirer kan medføre negative afvigelser fra det forventede afkast, og indløsningsbeløbet kan være lavere end købskursen, som indehaveren af det pågældende Værdipapir har betalt, eller nul, og den investerede kapital kan således tabes helt eller delvist. Udsteder kan være berettiget til at fastsætte markedsforstyrrende begivenheder eller andre begivenheder, der kan føre til en udsættelse af en beregning og/eller af betaling eller levering, og som kan få indvirkning på Værdipapirernes værdi. Såfremt Certifikater ikke har en fastsat udløbsdato, men er med løbende emission, afhænger deres løbetid af en valgfri indløsning, som fastsættes af henholdsvis indehaveren af Værdipapirerne eller Udsteder, såfremt dette er muligt. En indehaver af Værdipapirer i fremmed valuta, eller hvis underliggende aktiv er i fremmed valuta, eller hvor udbetaling sker i fremmed valuta, og en indehaver af Dual Currency- Instrumenter er udsat for risiko for valutakursændringer, der kan påvirke afkastet på sådanne Værdipapirer negativt. Såfremt det rentebeløb, der skal betales, og/eller de beløb, der skal betales, og/eller de aktiver, der skal leveres, ved indløsning af Værdipapirer kan fastsættes med henvisning til en deltagelsesgrad eller en gearing-faktor, bør potentielle investorer være opmærksomme på, at virkningen af ændringer i kursen eller niveauet for det eller de underliggende aktiver vil forøges. En investering i Strukturerede Gældsinstrumenter eller i Certifikater indebærer betydelige yderligere risici, der ikke er knyttet til tilsvarende investering i traditionelle, fast- eller variabelt forrentede gældsinstrumenter. Såfremt det fremgår af de Endelige Vilkår for en given udstedelse af Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater, at betalinger og/eller leveringer afhænger af et underliggende aktiv, kan det pågældende underliggende aktiv og dermed Udsteders betalings- og/eller leveringsforpligtelse i henhold til Værdipapirerne ændre sig væsentligt, hvad enten dette skyldes udsving i det underliggende aktivs værdi eller, hvis der er tale om en kurv eller et indeks, indeksets eller kurvens sammensætning. Såfremt det fremgår af de Endelige Vilkår for en given udstedelse af Gældsinstrumenter, at renten eller andre periodiske betalinger er knyttet til et eller flere underliggende aktiver, kan dette medføre en lavere rente end den rente, der betales på et traditionelt fastforrentet gældspapir, der udstedes på samme tidspunkt, herunder en mulighed for, at der ingen rente vil blive betalt, og såfremt hovedstolen er knyttet til et sådant eller sådanne underliggende aktiver, kan den hovedstol, der skal betales, være mindre end den oprindelige købskurs på en sådant Gældsinstrument, og der vil muligvis slet ikke ske nogen indfrielse. En indehaver af et Struktureret Gældsinstrument eller et Certifikat kan miste hele eller en væsentlig del af hovedstolen på et sådant Gældsinstrument/Certifikat (hvad enten denne skal betales ved udløb eller ved førtidig indløsning), og, såfremt hovedstolen mistes, vil der muligvis ikke længere skulle betales rente i relation til det Strukturerede Gældsinstrument /Certifikatet. De risici, der er forbundet med en investering i Strukturerede Gældsinstrumenter og Certifikater, omfatter såvel risici vedrørende det eller de underliggende aktiver som risici, der er unikke for Gældsinstrumenterne/Certifikaterne som sådan. Page 5

6 Det underliggende aktiv, til hvilket de Strukturerede Gældsinstrumenter/Certifikaterne er knyttet, kan ophøre med at eksistere eller kan blive erstattet af et andet underliggende aktiv. Værdien af Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater på det sekundære marked kan endvidere svinge mere og er således forbundet med en højere risiko end værdien af andre værdipapirer, idet den afhænger af et eller flere underliggende aktiver. Et underliggende aktivs performance er afhængig af en række faktorer, herunder økonomiske, finansielle og politiske begivenheder, der ligger uden for Udsteders indflydelse. Et eventuelt sekundært marked for Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater vil være under påvirkning af en række faktorer, uanset Udsteders kreditværdighed og værdien af det eller de respektive underliggende aktiver, herunder, men ikke begrænset til, det eller de respektive underliggende aktivers volatilitet, restløbetiden for sådanne Gældsinstrumenter/Certifikater, det udestående beløb for sådanne Gældsinstrumenter/Certifikater og markedsrenten. Det kan fremgå af de Endelige Vilkår, at Værdipapirerne kan blive indløst, afhængig af det eller de underliggende aktivers performance eller et andet forhold, i stedet for kontant betaling ved levering af det underliggende aktiv, et af de underliggende aktiver eller andre værdipapirer ( Genstanden for Fysisk Afregning ). Investor vil således ikke ved indløsning af Værdipapirerne ved fysisk afregning modtage et pengebeløb (eller delvis kontant afregning), men Genstanden for Fysisk Afregning. Værdien af Genstanden for Fysisk Afregning kan være væsentligt lavere på tidspunktet for levering af Genstanden for Fysisk Afregning end på købstidspunktet for Værdipapirerne (eller det beløb, der er betalt for køb af Værdipapirerne), eller end på det tidspunkt, hvor det besluttes, om der skal ske fysisk eller kontant afregning, eller end på en eventuel værdiansættelsesdato. Investorer har intet krav mod en udsteder af et underliggende aktiv vedrørende Udsteders forpligtelser i henhold til Værdipapirerne. Værdien af det eller de respektive underliggende aktiver afhænger af en række indbyrdes forbundne forhold, herunder økonomiske, finansielle og politiske begivenheder, som ligger uden for Udsteders indflydelse. Såfremt formlen eller formlerne til fastsættelse af hovedstol, overkurs og/eller den rente, der skal betales, eller leveringsforpligtelser vedrørende henholdsvis Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater indeholder en deltagelsesgrad eller en gearing-faktor, vil virkningen af en eventuel ændring i det eller de respektive underliggende aktiver herudover blive forøget. Den historiske erfaring vedrørende det eller de respektive underliggende aktiver bør ikke anses som en indikation af et sådant eller sådanne underliggende aktivers fremtidige performance i løbetiden for et Struktureret Gældsinstrument eller et Certifikat. Der kan tillige være myndighedsmæssige eller andre konsekvenser forbundet med visse investorers eje af visse Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater. Værdipapirer knyttet til et indeks eller en kurv af indeks Værdipapirer, der er knyttet til et indeks eller en kurv af indeks, kan være forbundet med en eller flere af følgende særlige risici: Værdien af et indeks beregnes på grundlag af værdien af dets bestanddele. Ændringer i sammensætningen af et indeks kan således få en negativ indvirkning på Værdipapirerne og de beløb, der skal betales i henhold til Værdipapirerne. Page 6

7 Såfremt bestanddelene i et indeks alene afspejler performance for visse landes eller visse branchers aktiver, er investorer udsat for en koncentreret risiko. I tilfælde af en ufordelagtig udvikling i det relevante land eller den relevante branche kan indekset blive uforholdsmæssigt påvirket af denne negative udvikling. Investorer bør være opmærksomme på, at valget af et indeks ikke er baseret på Udsteders eller Beregningsagentens forventninger eller skøn vedrørende det valgte indeks' fremtidige performance. Investorer bør således foretage eget skøn vedrørende den fremtidige performance for bestanddelene i et indeks og selve indekset på grundlag af deres egen viden og informationskilder. Såfremt Værdipapirerne er knyttet til et kursindeks, vil udbetalt udbytte ikke (i modsætning til performance-indeks) medføre et øget niveau for et prisindeks. Investorer deltager således ikke i udlodning af udbytte eller andre udlodninger på aktierne i prisindekset. Udsteder vil muligvis ikke have nogen indflydelse på indekssponsorens sammensætning af indekset. Indekssponsoren påtager sig intet ansvar over for indehaverne af Værdipapirerne. Det underliggende indeks vil muligvis ikke være et anerkendt økonomisk indeks, men et indeks, der er etableret med henblik på udstedelsen af det relevante Værdipapir. Indekssponsoren for sådanne indeks er muligvis ikke uafhængig af Udsteder og vil derfor muligvis handle i Udsteders interesse frem for i værdipapirindehavernes interesse. Indekset kan være eksponeret mod en eller flere valutaer, som ikke er den valuta, Værdipapirerne er denomineret i. Beregningen af indeksniveauet kan indeholde gebyrer, som kan reducere indeksniveauet til skade for investorerne. Indeksniveauet vil muligvis ikke blive opdateret løbende. Værdipapirer knyttet til aktier eller en kurv af aktier Værdipapirer, der er knyttet til aktier eller en kurv af aktier, er forbundet med særlige risici, herunder en risiko for, at det pågældende selskab bliver erklæret insolvent, risiko for udsving i aktiekursen og risici vedrørende udbytte, som ligger uden for Udsteders indflydelse. Aktiernes performance afhænger i væsentlig grad af udviklingen på kapitalmarkederne, der igen afhænger af den generelle verdensøkonomi og mere konkrete økonomiske og politiske forhold. Aktier i selskaber med en lav til mellemhøj markedsværdi kan være forbundet med en endnu større grad af risiko (f.eks. vedrørende deres volatilitet eller insolvens), end tilfældet er for aktier i større selskaber. Aktier i selskaber med en lav markedsværdi kan desuden være særdeles illikvide som følge af lav omsætning. Aktier i selskaber, der har hjemsted eller væsentlige forretningsaktiviteter i lande med begrænset retssikkerhed, er udsat for yderligere risiko, som f.eks. regeringsindgreb eller nationalisering, der kan medføre et helt eller delvist tab af den investerede kapital eller af adgang til den investerede kapital i det pågældende land. Såfremt sådanne risikofaktorer Page 7

8 udløses, kan dette desuden medføre et helt eller delvist tab af den investerede kapital for indehavere af Værdipapirer, der er knyttet til sådanne aktier. Indehavere af Værdipapirer, der er knyttet til aktiekurser, vil ikke, i modsætning til investorer, der foretager en direkte investering i aktierne, modtage udbytte eller andre udlodninger, der sker til indehavere af de underliggende aktier. Værdipapirer knyttet til en eller flere obligationer Investorer i Værdipapirer knyttet til en obligation eller flere obligationer er eksponeret mod kreditrisikoen for udstederne af den eller de pågældende obligationer, ud over Commerzbank AG s kreditrisiko som Udsteder af Værdipapirerne. Såfremt en udsteder af en underliggende obligation ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til obligationerne rettidigt, eller såfremt en sådan udsteder bliver insolvent, kan dette medføre et fuldt tab af den kapital, der er investeret i de Værdipapirer, der er knyttet til en sådan obligation. Investorer bør endvidere være opmærksomme på, at en forringelse af kreditværdigheden for en udsteder af en underliggende obligation i Værdipapirernes løbetid kan medføre betydelige kurstab på det sekundære marked for Værdipapirerne. Værdipapirer knyttet til råvarer Investorer i Værdipapirer, der er knyttet til råvarer, er udsat for væsentlig prisrisiko, da prisen på råvarer er udsat for store udsving. Prisen på råvarer påvirkes af en række forhold, herunder bl.a. følgende forhold: En række producenter af eller lande, der producerer råvarer, har etableret organisationer eller karteller med henblik på at regulere udbuddet og påvirker således priserne. Handel med råvarer er underlagt tilsynsmyndigheders regler eller markedsregler, der også kan [ ] prisudviklingen. De konjunkturmæssige mønstre for udbud af og efterspørgsel på råvarer kan medføre store prisudsving. Direkte investeringer i råvarer er forbundet med omkostninger til oplagring, forsikring og skatter og afgifter. Endvidere betales der ikke rente eller udbytte på råvarer. Inflation eller deflation kan have en kraftig indvirkning på prisudviklingen for råvarer. Råvaremarkederne kan være meget illikvide og er derfor muligvis ikke i stand til at reagere hurtigt og tilstrækkeligt over for ændringer i udbud og efterspørgsel. I tilfælde af lav likviditet kan spekulative investeringer foretaget af individuelle markedsdeltagere føre til prisforvridninger. Råvarer produceres ofte på nye markeder og påvirkes af efterspørgslen fra industrialiserede lande. Dette udbuds-/efterspørgselsmønster indebærer politiske risici, der kan påvirke prisen på råvarer betydeligt. Ufordelagtige vejrforhold og naturkatastrofer kan få en negativ indvirkning på udbuddet af særlige råvarer i et helt år. En udbudskrise af en sådan art kan føre til store prisudsving, der ikke kan beregnes. Page 8

9 Værdipapirer knyttet til en investeringsforening eller en kurv af investeringsforeninger De særlige risici, der er forbundet med Værdipapirer, hvis underliggende aktiv(er) er en eller flere investeringsforeninger eller en kurv af investeringsforeninger, omfatter følgende risici: En investeringsforenings performance reduceres generelt af gebyrer, der betales af den eller de pågældende investeringsforeninger samt gebyrer, der betales ud af de investeringer, den eller de pågældende investeringsforeninger foretager. Sådanne gebyrer kan få negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne samt de beløb, der skal betales i henhold til Værdipapirerne. Værdipapirers underliggende aktiver kan desuden være investeringsforeninger, der i stort omfang investerer i illikvide aktiver. Dette kan gøre det vanskeligt at beregne indre værdi og medføre en væsentligt forsinket indfrielse af Værdipapirerne samt en reduktion i investeringens værdi og tilmed afhændelse af investeringen. En underliggende investeringsforening kan offentliggøre indre værdi med en forsinkelse. Dette kan medføre en udsættelse af udbetalinger i henhold til Værdipapirerne og kan få en negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne. En underliggende investeringsforening vil muligvis ikke indfri eller kun indfri et begrænset antal investeringsandele på de planlagte tidspunkter, som er relevante for beregningen af udbetalinger i henhold til Værdipapirerne. Dette kan medføre en udsættelse af udbetalinger i henhold til Værdipapirerne og kan få en negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne. Værdipapirerne kan vedrøre investeringsforeninger, der alene eller overvejende investerer i et bestemt land, en bestemt branche eller en bestemt klasse af aktiver. I tilfælde af en ufordelagtig udvikling i den pågældende type af aktiver eller det pågældende land eller den pågældende branche, kan værdien af investeringsforeningen påvirkes uforholdsmæssigt af den negative udvikling. Værdipapirerne kan være knyttet til investeringsforeninger i en anden valuta end valutaen for Værdipapirerne eller til investeringsforeninger, der investerer i aktiver i en anden valuta. Investorer kan derfor være udsat for væsentlig valutarisiko. Investeringsforeninger, der investerer på markeder med begrænset retssikkerhed, er udsat for visse risici som f.eks. regeringsindgreb, der kan føre til et helt eller delvist tab af den investerede kapital eller af adgang til den investerede kapital. Sådanne markeder er muligvis ikke reguleret ligeså pålideligt som andre. Værdipapirer knyttet til en hedge fond Værdipapirer, der er knyttet til investeringsandele i investeringsforeninger, der anvender alternative investeringsstrategier med særlig risiko (hedge fonde) (eller tilsvarende et indeks, der repræsenterer en hedge fond) er udsat for en høj risiko. Denne risiko afhænger af hedge fondens strategi og underliggende investeringer og omfatter bl.a. utilstrækkelig gennemsigtighed, mangel på investeringsbegrænsninger, koncentration af risici, gearing, anvendelse af derivater, short salg og handel med illikvide instrumenter. De relevante Endelige Vilkår kan indeholde en beskrivelse af yderligere risici vedrørende det underliggende aktiv og/eller typen af Værdipapirer. Page 9

10 Risikofaktorer i forbindelse med Commerzbank Aktiengesellschaft Udsteder er udsat for en række markeds-, branche- samt selskabsspecifikke risici, der, såfremt disse udløses, kan få en betydelig indvirkning på Udsteders indre værdi, finansielle stilling og resultatudvikling og dermed Udsteders evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Værdipapirerne. Sådanne risici omfatter bl.a.: Økonomiske rammer Hård konkurrence Kreditrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Forringelse af Koncernens ratings Driftsrisiko Strategisk risiko Risiko forbundet med aktiebeholdninger i andre selskaber Risiko forbundet med myndighedskrav Der henvises til afsnittet Risikofaktorer i forbindelse med Commerzbank Aktiengesellschaft, side [ ] ff., for yderligere oplysninger om hver enkelt af disse risici. RESUMÉ VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRERNE De mulige typer af Værdipapirer, der kan udstedes i henhold til Basisprospektet (og som angivet i de Endelige Vilkår), er: 1. Gældsinstrumenter med en hovedstol a) der forrentes med: 1) en fast rente i en eller flere renteperioder eller i hele Gældsinstrumentets løbetid ( Fastforrentede Gældsinstrumenter ), 2) en rente, der øges ( Step-Up Gældsinstrumenter ) eller reduceres ( Step- Down Gældsinstrumenter ) fra en renteperiode til en anden, 3) variabel rente ( Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter ), 4) en rente, for hvilken rentesatsen eller rentebeløbet skal afgøres med henvisning til en valutakurs, et indeks, en obligation, en aktie, et andet værdipapir, en future, en investeringsforening, en straddle, en råvare, en eller flere swaprentesatser, en eller flere rentesatser, et andet underliggende aktiv, en kurv eller et indeks bestående af et af de førnævnte aktiver og/eller en eller flere formler for nogle eller alle renteperioder, forudsat at renteperioder, for Page 10

11 hvilke rentesatsen eller rentebeløbet ikke fastsættes således kan være eller kan få en variabel eller fast rente ( Rentebaserede Strukturerede Gældsinstrumenter ) eller 5) ingen rente ( Nulkuponinstrumenter eller andre Gældsinstrumenter, der ikke forrentes) og b) for hvilke indløsningsbeløbet enten: 1) er til kurs 100, 2) er fastsat til over- eller underkurs, 3) fastsættes med henvisning til en valutakurs, et indeks, en obligation, en aktie, et andet værdipapir, en future, en investeringsforening, en straddle, en råvare, en eller flere swaprentesatser, en eller flere rentesatser, et andet underliggende aktiv, en kurv eller et indeks bestående af et af førnævnte aktiver og/eller en eller flere formler ( Redemption Strukturerede Gældsinstrumenter ) eller 4) helt eller delvist består af værdipapirer (herunder, men ikke begrænset til, et selskab, som ikke er Udsteder) i stedet for kontant betaling ( Reverse Konvertible Gældsinstrumenter eller andre Gældsinstrumenter med leveringsforpligtelser), 2. Certifikater med en fastsat indløsningsdato eller ubegrænsede certifikater uden en fastsat indløsningsdato ( Ubegrænsede Certifikater ), for hvilke indløsningsbeløbet eller yderligere betalinger eller leveringer skal fastsættes med henvisning til en valutakurs, et indeks, en obligation, en aktie, et andet værdipapir, en future, en investeringsforening, en straddle, en råvare, en eller flere swaprentesatser, en eller flere rentesatser, et andet underliggende aktiv, en kurv eller et indeks bestående af et af førnævnte aktiver og/eller en eller flere formler. Det vil fremgå af de relevante Endelige Vilkår, enten at Værdipapirerne ikke kan indløses forud for deres fastsatte udløbsdato (bortset fra i tilfælde af begivenheder, der er angivet i Vilkårene og Betingelserne), eller at Værdipapirerne kan indløses, når Udsteder og/eller indehaverne af Værdipapirerne ønsker det, ved meddelelse inden for en eventuel frist, eller at Værdipapirerne vil blive indløst ved automatisk førtidig indløsning (hvis en nærmere angivet begivenhed indtræder). Ubegrænsede Certifikater har ikke en fastsat indløsningsdato, og kan indløses, når Udsteder og indehaveren af Certifikatet ønsker det, ved meddelelse inden for en eventuel frist. Alle relevante oplysninger vedrørende en given udstedelse af Værdipapirer, som f.eks. typen af og betingelserne for Værdipapiret, udstedelseskursen, udstedelsesdatoen, beregning eller angivelse af indløsnings-, rente- eller anden betaling, et eller flere eventuelle underliggende aktiver, markedsforstyrrelser, afviklingsforstyrrelser, reguleringer, agenter, beskatning, særlige risikofaktorer, udbud, clearingsystem, ISIN eller anden eller andre nationale fondskode(r), notering, værdipapirtype og yderligere oplysninger, fremgår af de relevante Endelige Vilkår. Page 11

12 RESUMÉ VEDRØRENDE COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Commerzbank Aktiengesellschaft er et aktieselskab, der er stiftet i henhold til tysk lovgivning. Bankens hjemsted er beliggende i Frankfurt am Main, og dens hovedkontor er beliggende på adressen Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Den Tyske Forbundsrepublik (tlf.: +49 (0) ). Banken er registeret i handelsregisteret ved Amtsgericht i Frankfurt am Main under registreringsnummer HRB Commerzbank er en større tysk bank, der opererer i den private sektor. Bankens produkter og serviceydelser til private og erhvervskunder omfatter alle aspekter af bankvirksomhed. Banken er tillige aktiv inden for specialiserede områder, der delvist dækkes af dens datterselskaber, som f.eks. realkreditinstitutvirksomhed og ejendomsvirksomhed, leasing og formueforvaltning. Bankens serviceydelser er koncentreret på styring af kundekonti og håndtering af betalingstransaktioner, lån, opsparings- og investeringsordninger samt på værdipapirtransaktioner. Banken tilbyder yderligere finansielle serviceydelser inden for rammerne af Bankens bankassurancestrategi om samarbejde med førende selskaber i finansrelaterede sektorer, herunder boligopsparingsordninger og forsikringsprodukter. Commerzbank-koncernens driftsaktiviteter er samlet i seks segmenter: Private and Business Customers, Mittelstandsbank, Central & Eastern Europe, Corporates & Markets, Commercial Real Estate samt Public Finance and Treasury. Commerzbanks forretningsaktiviteter er primært koncentreret på det tyske marked. Østrig, Luxembourg, Singapore og Schweiz anses endvidere for at være hovedmarkeder inden for Private Banking, og Europa, USA og Asien anses for at være hovedmarkeder inden for erhvervsaktiviteter. Der henvises til afsnittet Beskrivelse af Udsteder på side 152 ff. for nærmere oplysninger om Udsteder. Page 12

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

RESUMÉ AF BASISPROSPEKT

RESUMÉ AF BASISPROSPEKT RESUMÉ AF BASISPROSPEKT Dette resumé skal læses som en introduktion til dette Basisprospekt, og enhver beslutning om at investere i Obligationerne bør være baseret på en vurdering af Basisprospektet i

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler 2016 Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Introduktion til swapaftaler...4 Baggrund...5 Regelgrundlag...5 Undersøgelsens resultater...5

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Juni 2012 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

BULL & BEAR-certifikater. Altid en gearing, der passer - til enhver type investor

BULL & BEAR-certifikater. Altid en gearing, der passer - til enhver type investor BULL & BEAR-certifikater Altid en gearing, der passer - til enhver type investor Indhold Få gearing på markederne 04 Vælg den rette daglige gearing 06 Beskyttelsesmekanismen 09 Praktiske oplysninger 11

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

RESUMÉ AF BASISPROSPEKTET. Afsnit A Indledning og advarsler

RESUMÉ AF BASISPROSPEKTET. Afsnit A Indledning og advarsler RESUMÉ AF BASISPROSPEKTET Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes Elementer. Disse Elementer er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette Resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Oversigt over nuværende finansiering

Oversigt over nuværende finansiering 1 1 Oversigt over nuværende finansiering Værdiansættelsesdato 01/07/2016 Analysedato Analyseperioden for porteføljen Gæld i alt Heraf Realkredit Heraf udenlandsk valuta Derivater 30/06/2016-31/12/2040

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER

LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER Gældende for Energinet.dk August 2014 Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere