RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER"

Transkript

1 RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne ), der kan udstedes i henhold til Basisprospektet. Oversigten er imidlertid ikke udtømmende. Resuméet bør læses som en introduktion til Basisprospektet. Investor bør basere enhver beslutning om at investere i Værdipapirerne på en overvejelse af Basisprospektet som helhed (herunder eventuelle tillæg) samt de relevante Endelige Vilkår. Commerzbank Aktiengesellschaft ( Udsteder, Banken eller Commerzbank og sammen med sine konsoliderede datterselskaber Commerzbank-koncernen eller Koncernen ) kan være erstatningspligtig for civile krav vedrørende dette resumé, herunder oversættelser heraf, men kun hvis resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de øvrige dele af Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår. Hvis et krav vedrørende oplysningerne i Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår indbringes for en domstol i et EØS-medlemsland, kan sagsøger i henhold til den nationale lovgivning i det medlemsland, hvor kravet indbringes, blive tilpligtet at betale omkostningerne til oversættelse af Basisprospektet (herunder eventuelle tillæg) og de relevante Endelige Vilkår, inden retssagen indledes. RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER Køb af Værdipapirer udstedt i henhold til Programmet er forbundet med visse risici. For Værdipapirer, hvis særlige struktur kræver en særlig beskrivelse af risikofaktorer, vil risikofaktorerne ud over nedenstående blive beskrevet i de Endelige Vilkår for sådanne Værdipapirer. Ingen person bør købe Værdipapirer, medmindre den pågældende har forståelse for mekanismen bag Værdipapirerne, og i hvilket omfang den pågældende har risiko for et muligt tab. Enhver potentiel køber af Værdipapirer bør nøje overveje, om Værdipapirerne er egnede for den pågældende set i lyset af den pågældende købers omstændigheder og finansielle stilling. Investorer bør i den sammenhæng overveje de risici, der er forbundet med en investering i Værdipapirerne (risici forbundet med Udsteder samt risici forbundet med typen af Værdipapir og/eller eventuelle underliggende aktiver) samt de øvrige oplysninger i Basisprospektet, eventuelle tillæg og i de relevante Endelige Vilkår. Såfremt en eller flere af de risikofaktorer, der er beskrevet i Basisprospektet, et eventuelt tillæg og/eller de relevante Endelige Vilkår eller eventuelle yderligere risikofaktorer udløses, kan det føre til et væsentligt tab, og afhængig af Værdipapirernes struktur kan det endda medføre, at investor taber hele den investerede kapital. Denne beskrivelse af risikofaktorer erstatter ikke rådgivning fra investors bank eller fra investors juridiske, forretningsmæssige eller skattemæssige rådgivere, der i alle tilfælde bør indhentes af investor med henblik på at kunne vurdere konsekvenserne af en investering i Værdipapirerne. En investeringsbeslutning bør ikke træffes udelukkende på baggrund af de risikofaktorer, der er beskrevet i dette Basisprospekt, eventuelle tillæg eller de relevante Endelige Vilkår, da disse oplysninger ikke kan Page 1

2 erstatte individuel rådgivning og oplysninger, der er tilpasset den pågældende investors krav, formål, erfaring, viden og omstændigheder. Risikofaktorer i forbindelse med Værdipapirerne Værdipapirerne kan være volatile instrumenter og være forbundet med risiko for helt eller delvist tab af den investerede kapital (herunder eventuelle omkostninger forbundet dermed). Værdipapirerne vil muligvis ikke være en egnet investering for alle investorer. Enhver potentiel investor, der investerer i Værdipapirerne, bør afgøre, hvorvidt investeringen er egnet i lyset af den pågældende investors egne omstændigheder. Alle potentielle investorer bør især: a) have tilstrækkelig viden og erfaring til at kunne foretage en meningsfuld vurdering af Værdipapirerne, fordele og risici ved investering i Værdipapirerne og de oplysninger, der er indeholdt eller indarbejdet ved henvisning i dette Basisprospekt og alle relevante tillæg samt alle oplysninger i de relevante Endelige Vilkår, b) have adgang til, viden om og de relevante analyseværktøjer til at vurdere, henset til den pågældendes særlige økonomiske stilling, en investering i Værdipapirerne og Værdipapirernes indvirkning på den pågældendes overordnede investeringsportefølje, c) råde over tilstrækkelige økonomiske ressourcer og likviditet til at kunne bære alle risici forbundet med en investering i Værdipapirerne, d) have en tilbundsgående forståelse for Værdipapirernes vilkår og være bekendt med, hvordan eventuelle relevante underliggende aktiver og de finansielle markeder fungerer, samt e) være i stand til at vurdere (alene eller bistået af en økonomisk rådgiver) de mulige scenarier for økonomiske forhold, renteforhold og andre forhold, der kan få indvirkning på værdien af den pågældendes investering og være i stand til at bære de risici, der er forbundet dermed. Generelle risici Udstedelseskursen på Værdipapirerne er baseret på Udsteders interne modeller for kursfastsættelse og kan være højere end Værdipapirernes markedsværdi på grund af provision og/eller andre gebyrer vedrørende udstedelse og salg af Værdipapirerne (herunder marginbetalinger til distributører eller tredjeparter eller til Udsteder selv) samt beløb vedrørende afdækning af Udsteders forpligtelser i henhold til sådanne Værdipapirer, og den eventuelle kurs, som en person er villig til at betale for sådanne Værdipapirer i transaktioner på det sekundære marked, kan være lavere end udstedelseskursen på sådanne Værdipapirer. Desuden kan relevante markedsdeltageres kursfastsættelsesmodeller være forskellige eller give et andet resultat. Såfremt Udsteder eller et af Udsteders datterselskaber eller tilknyttede selskaber fungerer som indekssponsor eller Beregningsagent, kan der opstå mulige interessekonflikter mellem Beregningsagenten og Værdipapirindehavere eller mellem indekssponsoren og Værdipapirindehaverne. Herudover kan forretningstransaktioner mellem Udsteder og et af Udsteders datterselskaber eller tilknyttede selskaber føre til interessekonflikter, der kan få indvirkning på værdien af Værdipapirerne. Page 2

3 Afdækningstransaktioner og andre aktiviteter indgået af Udsteder eller et af Udsteders datterselskaber eller tilknyttede selskaber kan få en væsentlig negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne. Investorer vil muligvis ikke kunne indgå transaktioner, der udelukker eller begrænser deres risiko i relation til Værdipapirerne. Markedet for Værdipapirerne påvirkes af økonomiske vilkår og markedsvilkår, renten, valutakurser og inflationen i Europa og andre industrialiserede lande, og der kan ikke gives sikkerhed for, at begivenheder i Europa eller andre steder ikke vil resultere i markedsvolatilitet, eller at en sådan volatilitet ikke vil få negativ indvirkning på Værdipapirernes værdi, eller at økonomiske vilkår eller markedsvilkår ikke vil få yderligere negativ indvirkning på Værdipapirernes værdi. Kursen på Værdipapirerne som noteret af en eventuel market maker fastsættes ikke ud fra princippet om udbud og efterspørgsel og svarer ikke nødvendigvis til Værdipapirernes teoretiske værdi. Der kan ikke gives sikkerhed for, at der vil ske løbende forpligtende kursfastsættelse for Værdipapirerne. Selv hvis en market maker løbende noterer købs- og salgskurser for Værdipapirerne for alle udstedelser, påtager Udsteder sig ingen juridisk forpligtelse i relation til niveauet for eller noteringen af sådanne kurser. Investorer bør således ikke basere sig på at kunne sælge Værdipapirerne i deres løbetid på et givet tidspunkt eller til given kurs. Den udbudsmængde, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår, er ingen indikation af den mængde Værdipapirer, der faktisk vil blive udstedt, og investorer bør ikke drage nogen konklusioner om likviditeten i Værdipapirerne på det sekundære marked baseret på udbudsmængden. Såfremt køb af Værdipapirer finansieres gennem lån, og Udsteder misligholder sin betalingsforpligtelse vedrørende Værdipapirerne, eller kursen falder væsentligt, må investor ikke blot acceptere tabet, men også betale renter af og indfri lånet. Investorer bør på intet tidspunkt antage, at betalingerne vedrørende Værdipapirerne, eller i tilfælde af salg af Værdipapirerne inden udløb, provenuet fra dette salg, vil kunne dække indfrielse af lånet med renter. Forpligtelserne i henhold til Værdipapirerne er Udsteders direkte, ubetingede og usikrede forpligtelser og er mindst sideordnede med alle Udsteders andre usikrede og ikkeefterstillede forpligtelser (bortset fra undtagelser i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning). Såfremt Commerzbank som Udsteder bliver insolvent, kan indehaverne af Værdipapirerne miste en del af eller hele den investerede kapital. Værdipapirerne er hverken sikret af sammenslutningen af tyske bankers indskydergarantifond (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) eller i henhold til den tyske lov om indskydergaranti og investorkompensation (Einlagensicherungsfonds- und Anlegerentschädigungsgesetz). Såfremt Udsteders kreditvurdering nedjusteres, kan Værdipapirernes værdi forringes. Investor vil muligvis kun kunne geninvestere indløsningsprovenuet på væsentligt ringere vilkår efter en førtidig indfrielse af Værdipapirerne. Page 3

4 Visse investorers investeringsaktiviteter er underlagt investeringslovgivning og -regler, eller visse myndigheders tilsyn eller regler. Såfremt det fremgår af de Endelige Vilkår, skal alle skatter eller andre afgifter, der pålægges Udsteder eller indehaverne af Værdipapirer i relation til betalinger vedrørende Værdipapirerne, betales af indehaverne af Værdipapirerne. Udsteder betaler ingen yderligere beløb til indehaverne af Værdipapirerne i relation til sådanne skatter og afgifter. Risici i forbindelse med særlige typer Værdipapirer De forhold, der er væsentlige for en vurdering af risici forbundet med en investering i Værdipapirer udstedt i henhold til dette Basisprospekt, vil variere afhængig af den type Værdipapir, der udstedes, f.eks. om der er tale om et Gældsinstrument eller et Certifikat, og hvilken type Gældsinstrument eller Certifikat der er tale om. En hovedforskel mellem Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter og Rentebaserede Strukturerede Gældsinstrumenter på den ene side og Fastforrentede Gældsinstrumenter på den anden side, er, at man i relation til Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter og Rentebaserede Strukturerede Gældsinstrumenter ikke kan forvente at opnå renteindtægter. Investorer kan på grund af den variable indtægt ikke fastsætte et fast afkast på Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter og Rentebaserede Strukturerede Gældsinstrumenter på købstidspunktet, og afkastet på deres investering kan således ikke sammenlignes med fastforrentede investeringer. I modsætning til kursen på almindelige Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter afhænger kursen på Reverse Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter i høj grad af afkastet af Fastforrentede Gældsinstrumenter med samme løbetid. Udsving i kursen på Reverse Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter er parallelle med, men væsentligt større end udsving i kursen på Fastforrentede Gældsinstrumenter med samme løbetid. Afkastet på Værdipapirer med et øvre variabelt renteloft kan være betydeligt lavere end for lignende Værdipapirer uden et øvre loft. Ændringer i markedsrenten har en væsentligt større indvirkning på kursen på Nulkuponinstrumenter end på kursen på almindelige Gældsinstrumenter, da de lavere udstedelseskurser er væsentligt lavere end den pålydende værdi, og da der ikke for sådanne Gældsinstrumenter sker periodiske rentebetalinger i løbetiden. Nulkuponinstrumenter er på grund af deres gearing-effekt en investeringsform, der er forbundet med en særlig høj kursrisiko. Markedsværdien for Værdipapirer, der udstedes til en væsentlig under- eller overkurs har tendens til at svinge mere i forhold til generelle ændringer i renten end kursen på traditionelle rentebærende Værdipapirer. Udsteder kan i henhold til vilkårene og betingelserne for Værdipapirerne, som de fremgår af de Endelige Vilkår, være berettiget til ændre vilkårene og betingelserne for Værdipapirerne eller til at indfri Værdipapirerne før tid under visse omstændigheder. Sådanne ændringer kan påvirke værdien af Værdipapirerne og indløsningsbeløbet negativt. Det beløb, som Værdipapirerne indløses til i tilfælde af førtidig indløsning, kan være lavere end det beløb, som indehavere af Værdipapirerne ville have modtaget, såfremt den førtidige indløsning ikke var sket. Det indløsningsbeløb, der betales i tilfælde af førtidig indløsning, kan være fratrukket et beløb til dækning af omkostninger til afvikling ved førtidig indløsning. Page 4

5 En mulig førtidig indløsning af Værdipapirer kan medføre negative afvigelser fra det forventede afkast, og indløsningsbeløbet kan være lavere end købskursen, som indehaveren af det pågældende Værdipapir har betalt, eller nul, og den investerede kapital kan således tabes helt eller delvist. Udsteder kan være berettiget til at fastsætte markedsforstyrrende begivenheder eller andre begivenheder, der kan føre til en udsættelse af en beregning og/eller af betaling eller levering, og som kan få indvirkning på Værdipapirernes værdi. Såfremt Certifikater ikke har en fastsat udløbsdato, men er med løbende emission, afhænger deres løbetid af en valgfri indløsning, som fastsættes af henholdsvis indehaveren af Værdipapirerne eller Udsteder, såfremt dette er muligt. En indehaver af Værdipapirer i fremmed valuta, eller hvis underliggende aktiv er i fremmed valuta, eller hvor udbetaling sker i fremmed valuta, og en indehaver af Dual Currency- Instrumenter er udsat for risiko for valutakursændringer, der kan påvirke afkastet på sådanne Værdipapirer negativt. Såfremt det rentebeløb, der skal betales, og/eller de beløb, der skal betales, og/eller de aktiver, der skal leveres, ved indløsning af Værdipapirer kan fastsættes med henvisning til en deltagelsesgrad eller en gearing-faktor, bør potentielle investorer være opmærksomme på, at virkningen af ændringer i kursen eller niveauet for det eller de underliggende aktiver vil forøges. En investering i Strukturerede Gældsinstrumenter eller i Certifikater indebærer betydelige yderligere risici, der ikke er knyttet til tilsvarende investering i traditionelle, fast- eller variabelt forrentede gældsinstrumenter. Såfremt det fremgår af de Endelige Vilkår for en given udstedelse af Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater, at betalinger og/eller leveringer afhænger af et underliggende aktiv, kan det pågældende underliggende aktiv og dermed Udsteders betalings- og/eller leveringsforpligtelse i henhold til Værdipapirerne ændre sig væsentligt, hvad enten dette skyldes udsving i det underliggende aktivs værdi eller, hvis der er tale om en kurv eller et indeks, indeksets eller kurvens sammensætning. Såfremt det fremgår af de Endelige Vilkår for en given udstedelse af Gældsinstrumenter, at renten eller andre periodiske betalinger er knyttet til et eller flere underliggende aktiver, kan dette medføre en lavere rente end den rente, der betales på et traditionelt fastforrentet gældspapir, der udstedes på samme tidspunkt, herunder en mulighed for, at der ingen rente vil blive betalt, og såfremt hovedstolen er knyttet til et sådant eller sådanne underliggende aktiver, kan den hovedstol, der skal betales, være mindre end den oprindelige købskurs på en sådant Gældsinstrument, og der vil muligvis slet ikke ske nogen indfrielse. En indehaver af et Struktureret Gældsinstrument eller et Certifikat kan miste hele eller en væsentlig del af hovedstolen på et sådant Gældsinstrument/Certifikat (hvad enten denne skal betales ved udløb eller ved førtidig indløsning), og, såfremt hovedstolen mistes, vil der muligvis ikke længere skulle betales rente i relation til det Strukturerede Gældsinstrument /Certifikatet. De risici, der er forbundet med en investering i Strukturerede Gældsinstrumenter og Certifikater, omfatter såvel risici vedrørende det eller de underliggende aktiver som risici, der er unikke for Gældsinstrumenterne/Certifikaterne som sådan. Page 5

6 Det underliggende aktiv, til hvilket de Strukturerede Gældsinstrumenter/Certifikaterne er knyttet, kan ophøre med at eksistere eller kan blive erstattet af et andet underliggende aktiv. Værdien af Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater på det sekundære marked kan endvidere svinge mere og er således forbundet med en højere risiko end værdien af andre værdipapirer, idet den afhænger af et eller flere underliggende aktiver. Et underliggende aktivs performance er afhængig af en række faktorer, herunder økonomiske, finansielle og politiske begivenheder, der ligger uden for Udsteders indflydelse. Et eventuelt sekundært marked for Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater vil være under påvirkning af en række faktorer, uanset Udsteders kreditværdighed og værdien af det eller de respektive underliggende aktiver, herunder, men ikke begrænset til, det eller de respektive underliggende aktivers volatilitet, restløbetiden for sådanne Gældsinstrumenter/Certifikater, det udestående beløb for sådanne Gældsinstrumenter/Certifikater og markedsrenten. Det kan fremgå af de Endelige Vilkår, at Værdipapirerne kan blive indløst, afhængig af det eller de underliggende aktivers performance eller et andet forhold, i stedet for kontant betaling ved levering af det underliggende aktiv, et af de underliggende aktiver eller andre værdipapirer ( Genstanden for Fysisk Afregning ). Investor vil således ikke ved indløsning af Værdipapirerne ved fysisk afregning modtage et pengebeløb (eller delvis kontant afregning), men Genstanden for Fysisk Afregning. Værdien af Genstanden for Fysisk Afregning kan være væsentligt lavere på tidspunktet for levering af Genstanden for Fysisk Afregning end på købstidspunktet for Værdipapirerne (eller det beløb, der er betalt for køb af Værdipapirerne), eller end på det tidspunkt, hvor det besluttes, om der skal ske fysisk eller kontant afregning, eller end på en eventuel værdiansættelsesdato. Investorer har intet krav mod en udsteder af et underliggende aktiv vedrørende Udsteders forpligtelser i henhold til Værdipapirerne. Værdien af det eller de respektive underliggende aktiver afhænger af en række indbyrdes forbundne forhold, herunder økonomiske, finansielle og politiske begivenheder, som ligger uden for Udsteders indflydelse. Såfremt formlen eller formlerne til fastsættelse af hovedstol, overkurs og/eller den rente, der skal betales, eller leveringsforpligtelser vedrørende henholdsvis Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater indeholder en deltagelsesgrad eller en gearing-faktor, vil virkningen af en eventuel ændring i det eller de respektive underliggende aktiver herudover blive forøget. Den historiske erfaring vedrørende det eller de respektive underliggende aktiver bør ikke anses som en indikation af et sådant eller sådanne underliggende aktivers fremtidige performance i løbetiden for et Struktureret Gældsinstrument eller et Certifikat. Der kan tillige være myndighedsmæssige eller andre konsekvenser forbundet med visse investorers eje af visse Strukturerede Gældsinstrumenter eller Certifikater. Værdipapirer knyttet til et indeks eller en kurv af indeks Værdipapirer, der er knyttet til et indeks eller en kurv af indeks, kan være forbundet med en eller flere af følgende særlige risici: Værdien af et indeks beregnes på grundlag af værdien af dets bestanddele. Ændringer i sammensætningen af et indeks kan således få en negativ indvirkning på Værdipapirerne og de beløb, der skal betales i henhold til Værdipapirerne. Page 6

7 Såfremt bestanddelene i et indeks alene afspejler performance for visse landes eller visse branchers aktiver, er investorer udsat for en koncentreret risiko. I tilfælde af en ufordelagtig udvikling i det relevante land eller den relevante branche kan indekset blive uforholdsmæssigt påvirket af denne negative udvikling. Investorer bør være opmærksomme på, at valget af et indeks ikke er baseret på Udsteders eller Beregningsagentens forventninger eller skøn vedrørende det valgte indeks' fremtidige performance. Investorer bør således foretage eget skøn vedrørende den fremtidige performance for bestanddelene i et indeks og selve indekset på grundlag af deres egen viden og informationskilder. Såfremt Værdipapirerne er knyttet til et kursindeks, vil udbetalt udbytte ikke (i modsætning til performance-indeks) medføre et øget niveau for et prisindeks. Investorer deltager således ikke i udlodning af udbytte eller andre udlodninger på aktierne i prisindekset. Udsteder vil muligvis ikke have nogen indflydelse på indekssponsorens sammensætning af indekset. Indekssponsoren påtager sig intet ansvar over for indehaverne af Værdipapirerne. Det underliggende indeks vil muligvis ikke være et anerkendt økonomisk indeks, men et indeks, der er etableret med henblik på udstedelsen af det relevante Værdipapir. Indekssponsoren for sådanne indeks er muligvis ikke uafhængig af Udsteder og vil derfor muligvis handle i Udsteders interesse frem for i værdipapirindehavernes interesse. Indekset kan være eksponeret mod en eller flere valutaer, som ikke er den valuta, Værdipapirerne er denomineret i. Beregningen af indeksniveauet kan indeholde gebyrer, som kan reducere indeksniveauet til skade for investorerne. Indeksniveauet vil muligvis ikke blive opdateret løbende. Værdipapirer knyttet til aktier eller en kurv af aktier Værdipapirer, der er knyttet til aktier eller en kurv af aktier, er forbundet med særlige risici, herunder en risiko for, at det pågældende selskab bliver erklæret insolvent, risiko for udsving i aktiekursen og risici vedrørende udbytte, som ligger uden for Udsteders indflydelse. Aktiernes performance afhænger i væsentlig grad af udviklingen på kapitalmarkederne, der igen afhænger af den generelle verdensøkonomi og mere konkrete økonomiske og politiske forhold. Aktier i selskaber med en lav til mellemhøj markedsværdi kan være forbundet med en endnu større grad af risiko (f.eks. vedrørende deres volatilitet eller insolvens), end tilfældet er for aktier i større selskaber. Aktier i selskaber med en lav markedsværdi kan desuden være særdeles illikvide som følge af lav omsætning. Aktier i selskaber, der har hjemsted eller væsentlige forretningsaktiviteter i lande med begrænset retssikkerhed, er udsat for yderligere risiko, som f.eks. regeringsindgreb eller nationalisering, der kan medføre et helt eller delvist tab af den investerede kapital eller af adgang til den investerede kapital i det pågældende land. Såfremt sådanne risikofaktorer Page 7

8 udløses, kan dette desuden medføre et helt eller delvist tab af den investerede kapital for indehavere af Værdipapirer, der er knyttet til sådanne aktier. Indehavere af Værdipapirer, der er knyttet til aktiekurser, vil ikke, i modsætning til investorer, der foretager en direkte investering i aktierne, modtage udbytte eller andre udlodninger, der sker til indehavere af de underliggende aktier. Værdipapirer knyttet til en eller flere obligationer Investorer i Værdipapirer knyttet til en obligation eller flere obligationer er eksponeret mod kreditrisikoen for udstederne af den eller de pågældende obligationer, ud over Commerzbank AG s kreditrisiko som Udsteder af Værdipapirerne. Såfremt en udsteder af en underliggende obligation ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til obligationerne rettidigt, eller såfremt en sådan udsteder bliver insolvent, kan dette medføre et fuldt tab af den kapital, der er investeret i de Værdipapirer, der er knyttet til en sådan obligation. Investorer bør endvidere være opmærksomme på, at en forringelse af kreditværdigheden for en udsteder af en underliggende obligation i Værdipapirernes løbetid kan medføre betydelige kurstab på det sekundære marked for Værdipapirerne. Værdipapirer knyttet til råvarer Investorer i Værdipapirer, der er knyttet til råvarer, er udsat for væsentlig prisrisiko, da prisen på råvarer er udsat for store udsving. Prisen på råvarer påvirkes af en række forhold, herunder bl.a. følgende forhold: En række producenter af eller lande, der producerer råvarer, har etableret organisationer eller karteller med henblik på at regulere udbuddet og påvirker således priserne. Handel med råvarer er underlagt tilsynsmyndigheders regler eller markedsregler, der også kan [ ] prisudviklingen. De konjunkturmæssige mønstre for udbud af og efterspørgsel på råvarer kan medføre store prisudsving. Direkte investeringer i råvarer er forbundet med omkostninger til oplagring, forsikring og skatter og afgifter. Endvidere betales der ikke rente eller udbytte på råvarer. Inflation eller deflation kan have en kraftig indvirkning på prisudviklingen for råvarer. Råvaremarkederne kan være meget illikvide og er derfor muligvis ikke i stand til at reagere hurtigt og tilstrækkeligt over for ændringer i udbud og efterspørgsel. I tilfælde af lav likviditet kan spekulative investeringer foretaget af individuelle markedsdeltagere føre til prisforvridninger. Råvarer produceres ofte på nye markeder og påvirkes af efterspørgslen fra industrialiserede lande. Dette udbuds-/efterspørgselsmønster indebærer politiske risici, der kan påvirke prisen på råvarer betydeligt. Ufordelagtige vejrforhold og naturkatastrofer kan få en negativ indvirkning på udbuddet af særlige råvarer i et helt år. En udbudskrise af en sådan art kan føre til store prisudsving, der ikke kan beregnes. Page 8

9 Værdipapirer knyttet til en investeringsforening eller en kurv af investeringsforeninger De særlige risici, der er forbundet med Værdipapirer, hvis underliggende aktiv(er) er en eller flere investeringsforeninger eller en kurv af investeringsforeninger, omfatter følgende risici: En investeringsforenings performance reduceres generelt af gebyrer, der betales af den eller de pågældende investeringsforeninger samt gebyrer, der betales ud af de investeringer, den eller de pågældende investeringsforeninger foretager. Sådanne gebyrer kan få negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne samt de beløb, der skal betales i henhold til Værdipapirerne. Værdipapirers underliggende aktiver kan desuden være investeringsforeninger, der i stort omfang investerer i illikvide aktiver. Dette kan gøre det vanskeligt at beregne indre værdi og medføre en væsentligt forsinket indfrielse af Værdipapirerne samt en reduktion i investeringens værdi og tilmed afhændelse af investeringen. En underliggende investeringsforening kan offentliggøre indre værdi med en forsinkelse. Dette kan medføre en udsættelse af udbetalinger i henhold til Værdipapirerne og kan få en negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne. En underliggende investeringsforening vil muligvis ikke indfri eller kun indfri et begrænset antal investeringsandele på de planlagte tidspunkter, som er relevante for beregningen af udbetalinger i henhold til Værdipapirerne. Dette kan medføre en udsættelse af udbetalinger i henhold til Værdipapirerne og kan få en negativ indvirkning på værdien af Værdipapirerne. Værdipapirerne kan vedrøre investeringsforeninger, der alene eller overvejende investerer i et bestemt land, en bestemt branche eller en bestemt klasse af aktiver. I tilfælde af en ufordelagtig udvikling i den pågældende type af aktiver eller det pågældende land eller den pågældende branche, kan værdien af investeringsforeningen påvirkes uforholdsmæssigt af den negative udvikling. Værdipapirerne kan være knyttet til investeringsforeninger i en anden valuta end valutaen for Værdipapirerne eller til investeringsforeninger, der investerer i aktiver i en anden valuta. Investorer kan derfor være udsat for væsentlig valutarisiko. Investeringsforeninger, der investerer på markeder med begrænset retssikkerhed, er udsat for visse risici som f.eks. regeringsindgreb, der kan føre til et helt eller delvist tab af den investerede kapital eller af adgang til den investerede kapital. Sådanne markeder er muligvis ikke reguleret ligeså pålideligt som andre. Værdipapirer knyttet til en hedge fond Værdipapirer, der er knyttet til investeringsandele i investeringsforeninger, der anvender alternative investeringsstrategier med særlig risiko (hedge fonde) (eller tilsvarende et indeks, der repræsenterer en hedge fond) er udsat for en høj risiko. Denne risiko afhænger af hedge fondens strategi og underliggende investeringer og omfatter bl.a. utilstrækkelig gennemsigtighed, mangel på investeringsbegrænsninger, koncentration af risici, gearing, anvendelse af derivater, short salg og handel med illikvide instrumenter. De relevante Endelige Vilkår kan indeholde en beskrivelse af yderligere risici vedrørende det underliggende aktiv og/eller typen af Værdipapirer. Page 9

10 Risikofaktorer i forbindelse med Commerzbank Aktiengesellschaft Udsteder er udsat for en række markeds-, branche- samt selskabsspecifikke risici, der, såfremt disse udløses, kan få en betydelig indvirkning på Udsteders indre værdi, finansielle stilling og resultatudvikling og dermed Udsteders evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Værdipapirerne. Sådanne risici omfatter bl.a.: Økonomiske rammer Hård konkurrence Kreditrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Forringelse af Koncernens ratings Driftsrisiko Strategisk risiko Risiko forbundet med aktiebeholdninger i andre selskaber Risiko forbundet med myndighedskrav Der henvises til afsnittet Risikofaktorer i forbindelse med Commerzbank Aktiengesellschaft, side [ ] ff., for yderligere oplysninger om hver enkelt af disse risici. RESUMÉ VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRERNE De mulige typer af Værdipapirer, der kan udstedes i henhold til Basisprospektet (og som angivet i de Endelige Vilkår), er: 1. Gældsinstrumenter med en hovedstol a) der forrentes med: 1) en fast rente i en eller flere renteperioder eller i hele Gældsinstrumentets løbetid ( Fastforrentede Gældsinstrumenter ), 2) en rente, der øges ( Step-Up Gældsinstrumenter ) eller reduceres ( Step- Down Gældsinstrumenter ) fra en renteperiode til en anden, 3) variabel rente ( Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter ), 4) en rente, for hvilken rentesatsen eller rentebeløbet skal afgøres med henvisning til en valutakurs, et indeks, en obligation, en aktie, et andet værdipapir, en future, en investeringsforening, en straddle, en råvare, en eller flere swaprentesatser, en eller flere rentesatser, et andet underliggende aktiv, en kurv eller et indeks bestående af et af de førnævnte aktiver og/eller en eller flere formler for nogle eller alle renteperioder, forudsat at renteperioder, for Page 10

11 hvilke rentesatsen eller rentebeløbet ikke fastsættes således kan være eller kan få en variabel eller fast rente ( Rentebaserede Strukturerede Gældsinstrumenter ) eller 5) ingen rente ( Nulkuponinstrumenter eller andre Gældsinstrumenter, der ikke forrentes) og b) for hvilke indløsningsbeløbet enten: 1) er til kurs 100, 2) er fastsat til over- eller underkurs, 3) fastsættes med henvisning til en valutakurs, et indeks, en obligation, en aktie, et andet værdipapir, en future, en investeringsforening, en straddle, en råvare, en eller flere swaprentesatser, en eller flere rentesatser, et andet underliggende aktiv, en kurv eller et indeks bestående af et af førnævnte aktiver og/eller en eller flere formler ( Redemption Strukturerede Gældsinstrumenter ) eller 4) helt eller delvist består af værdipapirer (herunder, men ikke begrænset til, et selskab, som ikke er Udsteder) i stedet for kontant betaling ( Reverse Konvertible Gældsinstrumenter eller andre Gældsinstrumenter med leveringsforpligtelser), 2. Certifikater med en fastsat indløsningsdato eller ubegrænsede certifikater uden en fastsat indløsningsdato ( Ubegrænsede Certifikater ), for hvilke indløsningsbeløbet eller yderligere betalinger eller leveringer skal fastsættes med henvisning til en valutakurs, et indeks, en obligation, en aktie, et andet værdipapir, en future, en investeringsforening, en straddle, en råvare, en eller flere swaprentesatser, en eller flere rentesatser, et andet underliggende aktiv, en kurv eller et indeks bestående af et af førnævnte aktiver og/eller en eller flere formler. Det vil fremgå af de relevante Endelige Vilkår, enten at Værdipapirerne ikke kan indløses forud for deres fastsatte udløbsdato (bortset fra i tilfælde af begivenheder, der er angivet i Vilkårene og Betingelserne), eller at Værdipapirerne kan indløses, når Udsteder og/eller indehaverne af Værdipapirerne ønsker det, ved meddelelse inden for en eventuel frist, eller at Værdipapirerne vil blive indløst ved automatisk førtidig indløsning (hvis en nærmere angivet begivenhed indtræder). Ubegrænsede Certifikater har ikke en fastsat indløsningsdato, og kan indløses, når Udsteder og indehaveren af Certifikatet ønsker det, ved meddelelse inden for en eventuel frist. Alle relevante oplysninger vedrørende en given udstedelse af Værdipapirer, som f.eks. typen af og betingelserne for Værdipapiret, udstedelseskursen, udstedelsesdatoen, beregning eller angivelse af indløsnings-, rente- eller anden betaling, et eller flere eventuelle underliggende aktiver, markedsforstyrrelser, afviklingsforstyrrelser, reguleringer, agenter, beskatning, særlige risikofaktorer, udbud, clearingsystem, ISIN eller anden eller andre nationale fondskode(r), notering, værdipapirtype og yderligere oplysninger, fremgår af de relevante Endelige Vilkår. Page 11

12 RESUMÉ VEDRØRENDE COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Commerzbank Aktiengesellschaft er et aktieselskab, der er stiftet i henhold til tysk lovgivning. Bankens hjemsted er beliggende i Frankfurt am Main, og dens hovedkontor er beliggende på adressen Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Den Tyske Forbundsrepublik (tlf.: +49 (0) ). Banken er registeret i handelsregisteret ved Amtsgericht i Frankfurt am Main under registreringsnummer HRB Commerzbank er en større tysk bank, der opererer i den private sektor. Bankens produkter og serviceydelser til private og erhvervskunder omfatter alle aspekter af bankvirksomhed. Banken er tillige aktiv inden for specialiserede områder, der delvist dækkes af dens datterselskaber, som f.eks. realkreditinstitutvirksomhed og ejendomsvirksomhed, leasing og formueforvaltning. Bankens serviceydelser er koncentreret på styring af kundekonti og håndtering af betalingstransaktioner, lån, opsparings- og investeringsordninger samt på værdipapirtransaktioner. Banken tilbyder yderligere finansielle serviceydelser inden for rammerne af Bankens bankassurancestrategi om samarbejde med førende selskaber i finansrelaterede sektorer, herunder boligopsparingsordninger og forsikringsprodukter. Commerzbank-koncernens driftsaktiviteter er samlet i seks segmenter: Private and Business Customers, Mittelstandsbank, Central & Eastern Europe, Corporates & Markets, Commercial Real Estate samt Public Finance and Treasury. Commerzbanks forretningsaktiviteter er primært koncentreret på det tyske marked. Østrig, Luxembourg, Singapore og Schweiz anses endvidere for at være hovedmarkeder inden for Private Banking, og Europa, USA og Asien anses for at være hovedmarkeder inden for erhvervsaktiviteter. Der henvises til afsnittet Beskrivelse af Udsteder på side 152 ff. for nærmere oplysninger om Udsteder. Page 12

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER 1 RESUMÉ Resuméer består af krav om offentliggørelse, også kaldet elementer (Elements). Disse elementer (Elements) er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer (Elements),

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør PROSPEKT DKK 300.000.000 Udbud af obligationer 2007/2009 Senior kapital Februar 2007 Arrangør INDHOLDSFORTEGNELSE I RESUMÈ...4 II RISIKOFAKTORER...6 1. Virksomhedsrisici...6 2. Produktkarakteristika og

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere