Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 76 Folketinget Fremsat den 25. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud og ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, m.v.) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, som ændret ved 3 i lov nr af 28. december 2011 og senest ved lov nr. 17 af 15. januar 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 84, stk. 2, 1. pkt. og 91 a, stk. 1, ændres»4 uger«til:»2 uger«. 2. I 96, stk. 2, ændres» 95, har afsluttet det første tilbud«til:» 2, nr. 2, har afsluttet det første tilbud efter 95«. 3. I 96 indsættes som stykke 3 og 4:»Stk. 3. Når en person, der er omfattet af 2, nr. 3, og som er fyldt 30 år, har afsluttet det første tilbud efter 92 eller 95, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder. Stk. 4. Hvis en person, der er omfattet af stk. 3, og som har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mindst 5 måneder siden afslutning af et tilbud efter dette kapitel, overgår til at være omfattet af stk. 2, har personen senest 1 måned efter overgangen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk. 2. Der må dog højst være en sammenhængende periode på 12 måneder uden tilbud efter dette kapitel.«2 Loven træder i kraft den 12. marts Stk. 1. Lovens 1, nr. 1, finder anvendelse for de personer, der efter lovens ikrafttræden opnår ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitlerne 16 og 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 2. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til et tilbud af 4 ugers varighed efter de hidtil gældende regler i 84, stk. 2, 1. pkt., og 91 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til at gennemføre tilbuddet. Hvis tilbuddet er af mindst 2 ugers sammenhængende varighed, har personen efter afslutningen af tilbuddet ikke længere ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler. Stk. 3. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud af 4 ugers varighed efter de hidtil gældende regler i 84, stk. 2, 1. pkt., og 91 a, stk. 1, men som ikke er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til et tilbud af mindst 2 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden. Hvis personen anmoder herom, har pågældende dog ret til et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed. Stk. 4. En person, der er omfattet af 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i 96, stk. 2, har efter lovens ikrafttræden ret og pligt til at påbegynde det efterfølgende tilbud efter at have modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder efter afslutning af et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed. 4 Stk. 1. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om overgangs- og efterreguleringsordninger for kommunernes opgørelse og betaling af medfinansiering af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, jf. 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesmin. BE004924

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Nedsættelse af varighedskravet til ret og pligt tilbud Gældende regler Forslagets indhold 2.2. Ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år Gældende regler Forslagets indhold 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år 3.2. Nedsættelse af varighedskravet til ret og pligt tilbud 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget udmønter dele af finanslovsaftalen for 2012, som er indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. Lovforslaget har til formål at medvirke til at gøre beskæftigelsesindsatsen mere fleksibel i forhold til indsatsen for den enkelte ledige. Ved ændringer får kommunerne mulighed for at tilrettelægge en mere smidig og individuel indsats. Lovforslaget indeholder forslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om følgende elementer: Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, sættes op til hver 12. måned i stedet for hver 6. måned. Når der i lovforslaget omtales kontanthjælpsmodtagere, refereres der til kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af indsatsen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ikke til kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter lov om integration af udlændinge i Danmark. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Nedsættelse af varighedskravet til ret og pligt tilbud Gældende regler Efter gældende regler har dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ret og pligt til tilbud efter kapitlerne 16 og 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det indebærer, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere senest efter en nærmere fastsat ledighedsperiode har ret og pligt til at påbegynde et tilbud efter kapitel i loven. Kommunerne har samtidigt pligt til at finde disse ret og pligt tilbud til de ledige. Ret og pligt tilbud for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere skal efter gældende regler have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger. Det kan føre til, at aktive tilbud, fx jobsøgningskurser, bliver unødigt langvarige og ikke tilrettelægges individuelt Forslagets indhold Det foreslås, at nedsætte varighedskravet til ret og pligt tilbud fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med henblik på at give kommunerne mulighed for mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de aktive tilbud. Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere vil således ikke længere, når pågældende skal have et ret og pligt tilbud, blive mødt med et ufleksibelt standardkrav om at skulle deltage i tilbud i en sammenhængende periode på 4 uger, ofte uden vurdering af, om det er det bedste for pågældende, hvilket kan føre til, at fx et tilbud om et jobsøgningskursus bliver unødigt langvarigt på grund af varighedskravet. Indsatsen skal i stedet i langt højere grad tilrettelægges individuelt under hensyntagen til, hvilke tilbud der bedst medvirker til at bringe personen videre i arbejde eller for de unges vedkommende i uddannelse. Kommunerne vil fortsat have mulighed for at give et længerevarende tilbud, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt.

3 3 Forslaget skal ses i sammenhæng med den netop vedtagne lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering (Lov nr. 17 af 15. januar 2012) Ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år Gældende regler Når ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år har afsluttet deres første tilbud, har de ret og pligt til at påbegynde efterfølgende tilbud, hver gang personen har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder Forslagets indhold Det foreslås, at minimumsfrekvensen for ret og pligt til efterfølgende tilbud til ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år sættes op til hver 12. måned i stedet for hver 6. måned. Disse ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere vil således ikke længere blive mødt med et ufleksibelt standardkrav om at skulle deltage i efterfølgende tilbud med 6 måneders mellemrum. Ved at gøre reglerne mere fleksible for denne målgruppe får kommunerne mulighed for at gennemføre en mere smidig og individuelt tilrettelagt indsats, hvor hensynet til den enkelte kommer i første række. Forslaget ændrer ikke ved, at kommunerne fortsat vil have mulighed for at igangsætte tilbud, der rækker ud over minimumsregelsættet, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere vil fortsat have ret og pligt til efterfølgende tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige De samlede økonomiske konsekvenser af dette lovforslag er offentlige mindreudgifter i 2012 på 199,7 mio. kr. og 179,5 mio. kr. i 2013 og frem, jf. den sammenfattende tabel Nedsættelse af varighedskravet til ret og pligt tilbud Som konsekvens af forslaget forventes aktiveringsomfanget for målgruppen reduceret. Der forventes således i 2012 at være ca. 625 færre helårspersoner i aktive tilbud, heraf ca. 500 dagpengemodtagere og 125 kontanthjælpsmodtagere. Fra 2013 og frem forventes der at være ca. 825 færre helårspersoner i aktive tilbud, heraf 650 dagpengemodtagere og 175 kontanthjælpsmodtagere. Det lavere aktiveringsomfang giver anledning til forventede besparelser på de offentlige udgifter til aktiveringstilbud i form af vejledning og opkvalificering og løntilskud. Udgifterne til de lediges forsørgelse i form af dagpenge og kontanthjælp forventes samtidig at stige som følge af den forventede nettoreduktion i antallet af ledige, der er aktiveret i løntilskud. Endelig vil kommunerne som følge af det lavere aktiveringsomfang komme til at bære en større andel af udgiften til de lediges forsørgelse, som følge af forskellen på refusionssatsen/medfinansieringsgraden i aktive og passive perioder. Forslaget skønnes at medføre en årlig offentlig mindreudgift på 57,2 mio. kr. i 2012 og 76,2 mio. kr. fra 2013 og frem, jf. tabel 1. Lovforslaget træder i kraft 12. marts De økonomiske konsekvenser i 2012 er derfor forudsat at udgøre ¾ af de økonomiske konsekvenser i 2013 og frem. Tabel 1. Økonomiske konsekvenser af nedsættelse af varighedskravet til ret og pligt tilbud Mio. kr., 2012-priser Stat -18,0-31,0-31,1-31,2 Kommuner -39,2-45,2-45,1-45,0 I alt -57,2-76,2-76,2-76, Ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år Dette forslag forventes også at føre til en reduktion i aktiveringsomfanget for målgruppen og dermed til en reduktion i såvel statens som kommunernes udgifter til aktivering. Der forventes således i 2012 at være ca færre helårspersoner i tilbud. Fra 2013 og frem forventes der at være ca færre helårspersoner i tilbud. Udgifterne til kontanthjælp forventes samtidig at stige som følge af den forventede nettoreduktion i antallet af ledige, der er aktiveret i løntilskud. Forslaget skønnes på den baggrund at medføre en årlig offentlig mindreudgift på ca. 143 mio. kr. i 2012 og ca. 103 mio. kr. fra 2013 og frem. Heri indgår forventede mindreudgifter til kommunal administration på 4,7 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. i 2013 og frem samt engangsudgifter til IT i staten på 2,0 mio. kr. i Ved lovens ikrafttrædelse vil der være et halvt år, hvor kommunen ikke har pligt til at give aktive tilbud til personerne i målgruppen. De økonomiske konsekvensberegninger er korrigeret herfor, og 2012 omfatter dermed en større mindreudgift end i 2013 og frem.

4 4 Det er i beregningen af de økonomiske konsekvenser forudsat, at kommunerne også efter regelændringen vil give aktive tilbud svarende til ca. 1/3 af det nuværende aktiveringsniveau. Herudover forudsættes de økonomiske konsekvenser at have ca. 70 procents helårsvirkning i 2012 som følge af indfasningen af forslaget, som træder i kraft 12. marts Tabel 2. Økonomiske konsekvenser af ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år Mio. kr., 2012-priser Stat -81,2-59,4-59,4-59,4 Kommuner -61,3-43,9-43,9-43,9 I alt -142,5-103,3-103,3-103,3 Tabel 3. Samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget fordelt på stat og kommune Mio. kr., 2012 pl Stat i alt -99,2-90,4-90,5-90,6 Kommuner i alt -100,5-89,1-89,0-88,9 Heraf: DUT -4,7-3,4-3,4-3,4 Budgetgaranti -89,1-83,9-83,9-83,9 Beskæftigelsestilskud -6,7-1,8-1,7-1,6 Stat og kommune i alt -199,7-179,5-179,5-179,5 De kommunale nettoudgifter til arbejdsløshedsdagpenge er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud, mens de øvrige kommunale nettoudgifter er omfattet af budgetgarantien. De økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været i høring hos Ankestyrelsen, ATP, Beskæftigelsesrådet, Business Danmark, Danmarks Frie Fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af statsforvaltningsjurister, Frie Funktionærer, Jobrådgivernes Brancheforening, Kommunernes Landsforening, Kooperationen, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere, Rigsrevisionen, Rådet for frivilligt Socialt arbejde, Rådet for Socialt Udsatte, Statsforvaltningerne og Sundhedskartellet. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for staten, regioner, kommuner og arbejdsløshedskas ,2 mio. kr. Stat serne ,4 mio. kr ,5 mio. kr ,6 mio. kr. Kommuner Negative konsekvenser/ Merudgifter Stat mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Kommuner

5 5 Administrative konsekvenser for staten, regioner, kommuner og arbejdsløshedskasserne ,8 mio. kr ,7 mio. kr ,6 mio. kr ,5 mio. kr. Stat mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Stat ,0 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Kommune ,7 mio. kr ,4 mio. kr ,4 mio. kr ,4 mio. kr. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Kommune mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter gældende regler i 84, stk. 2, og 91 a, stk. 1, skal ret og pligt tilbud, som gives til henholdsvis dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger. Det foreslås, at varighedskravet til ret og pligt tilbud for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere nedsættes, således at varighedskravet ændres fra 4 til 2 uger. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 2 og 3 Efter gældende regler i 96, stk. 2 har kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, som har afsluttet det første tilbud efter 95, ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder. Det foreslås, at tidspunktet for efterfølgende tilbud for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 og som har afsluttet det første tilbud efter 92 (som de fik, da de var under 30 år) eller 95, ændres således, at personen har ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder i stedet for efter 6 måneder. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere vil fortsat have ret og pligt til efterfølgende tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder. Det foreslås endvidere, at ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som overgår til at være arbejdsmarkedsparate, har ret og pligt til tilbud senest 1 måned efter overgangen, hvis de har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mindst 5 måneder siden afslutning af et ret og pligt tilbud. Hermed får kommunen en rimelig tid til at finde et relevant tilbud til disse personer. Der må dog højst være en sammenhængende periode på 12 måneder uden et ret og pligt tilbud. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 12. marts Til 3 I stk. 1 foreslås det, at ændringerne i lovens 1, nr. 1, finder anvendelse for de personer, der efter lovens ikrafttræden opnår ret og pligt til at påbegynde et tilbud efter kapitlerne 16 og 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I stk. 2 foreslås det, at de personer, som er i et tilbud, der strækker sig ind over tidspunktet for lovens ikrafttræden, bevarer retten og pligten til at gennemføre tilbuddet. En person, der eksempelvis er påbegyndt et tilbud af 4 ugers varighed en uge før lovens ikrafttræden, har således ret og pligt til at gennemføre de 3 uger af tilbuddet, der ligger efter lovens ikrafttræden. Det foreslås endvidere, at hvis det tilbud, der strækker sig ind over tidspunktet for lovens ikrafttræden, er af mindst 2 ugers sammenhængende varighed, har personen ikke længe-

6 6 re ret og pligt til tilbud af 4 ugers varighed efter de hidtil gældende regler. I stk. 3 foreslås det, at de personer, der har opnået ret og pligt til et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed efter de hidtil gældende regler, og som ikke er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til at gennemføre et tilbud af mindst 2 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden. Personen skal have tilbuddet hurtigst muligt efter lovens ikrafttræden under hensyn til, at personen allerede inden lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til et tilbud. En person har eksempelvis ret og pligt til at påbegynde et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed den 1. marts 2012, men har af en eller anden grund ikke fået tilbuddet. Efter lovens ikrafttræden har denne person alene ret og pligt til et tilbud af mindst 2 ugers varighed. Personen skal have tilbuddet hurtigst muligt. Når personen har gennemført tilbuddet, har personen herefter ret og pligt til et efterfølgende tilbud efter de regler, der gælder om efterfølgende tilbud. Det betyder for en dagpengemodtager, at personen har ret og pligt til et efterfølgende tilbud senest, når pågældende har modtaget dagpenge i sammenlagt 6 måneder efter afslutningen af tilbuddet af mindst 2 ugers varighed. Overgangsbestemmelsen i stk. 3 medfører, at ophævelsen af, at ret og pligt tilbud skal være af mindst 4 ugers varighed, også gælder for de personer, der inden lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til et tilbud efter de hidtil gældende regler, men som endnu ikke har fået et tilbud af 4 ugers varighed. Personen vil således ikke længere, når pågældende skal have et ret og pligt tilbud, blive mødt med et ufleksibelt standardkrav om at skulle deltage i tilbud i en sammenhængende periode på 4 uger, ofte uden vurdering af, om det er det bedste for pågældende, hvilket kan føre til, at fx et tilbud om et jobsøgningskursus bliver unødigt langvarigt på grund af varighedskravet. Indsatsen skal i stedet i langt højere grad tilrettelægges individuelt under hensyntagen til, hvilke tilbud, der bedst medvirker til at bringe personen videre i uddannelse eller arbejde. I stk. 3 foreslås det også, at såfremt en person ønsker det, har personen fortsat ret til et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed. Herudover kan et tilbud stadig være på 4 uger eller mere, uanset, at de ledige ikke har ret og pligt til 4 ugers tilbud efter lovens ikrafttræden, da kommunen altid har mulighed for at tilrettelægge en individuel indsats, der kan forbedre den lediges muligheder for at komme i arbejde eller for de unges vedkommende starte i uddannelse. Lovens 1, nr. 4, finder anvendelse for de ikke arbejdsmarkedsparate ledige kontanthjælpsmodtagere, som har afsluttet et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed på et tidspunkt før lovens ikrafttræden, og som endnu ikke har modtaget kontanthjælp i en periode på sammenhængende 6 måneder efter afslutningen af tilbuddet. I stk. 4, foreslås det, at lovens 1, nr. 3, også finder anvendelse for de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til et efterfølgende tilbud, og som på tidspunktet for lovens ikrafttræden ikke har gennemført et efterfølgende tilbud af mindst 4 ugers varighed. Disse personer får efter lovens ikrafttræden først ret og pligt til det efterfølgende tilbud, senest når de har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder efter, at de har afsluttet det seneste tilbud af mindst 4 ugers sammenhændende varighed. Eksempelvis har en person afsluttet et tilbud af mindst 4 ugers varighed den 31. august Personen modtager kontanthjælp i en uafbrudt periode frem til lovens ikrafttræden. Personen har efter de hidtil gældende regler ret og pligt til at påbegynde et efterfølgende tilbud senest den 1. marts 2012, men får af en eller anden grund ikke et efterfølgende tilbud inden lovens ikrafttræden. Når loven træder i kraft ændres personens ret og pligt til et efterfølgende tilbud, således at personen først har ret og pligt til det efterfølgende tilbud senest den 31. august Overgangsbestemmelsen i stk. 4 medfører, at fritagelsen for ret og pligt for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere til at deltage i efterfølgende tilbud efter 6 måneders sammenhængende ledighed, også gælder for de personer, der inden lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til efterfølgende tilbud efter de hidtil gældende regler. Disse ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere vil således efter lovens ikrafttræden opnå den fordel, at de ikke længere bliver mødt med et ufleksibelt standardkrav om at skulle deltage i efterfølgende tilbud med 6 måneders mellemrum uden individuelle hensyn til den enkeltes behov for tilbud. Med forslaget får kommunerne mulighed for at tilrettelægge indsatsen for denne målgruppe mere smidigt og med fokus på den enkeltes behov for tilbud. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at uanset at de ikke arbejdsmarkedsparate ledige først har ret og pligt til et efterfølgende tilbud senest efter at have modtaget kontanthjælp i en sammenhægende periode på 12 måneder, har kommunen altid mulighed for at tilrettelægge en individuel indsats med hyppigere tilbud, der kan forbedre den lediges muligheder for at komme i arbejde. Til 4 Kommunerne forestår opgørelsen af bidrag til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge. Opgørelsen er it-understøttet i en række forskellige it-systemer og foregår på baggrund af oplysninger fra bl.a. kommunernes fagsystemer om timer i aktivering og oplysninger fra arbejdsløshedskassernes it-systemer om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge m.v. Forslaget indebærer, at der skal ske ændringer i refusionsdatabehandlernes it-systemer. Det foreslås derfor, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om overgangs- og efterreguleringsordninger for opgørelse og it-understøttelse af de nye regler. Bemyndigelsen giver også mulighed for at fastlægge en overgangsordning for håndtering af kommunernes opgørelse og betaling af medfinansiering af statens udgifter til dagpenge for så vidt

7 7 angår aktiveringsforløb, som er i gang ved lovens ikrafttræden. Bemyndigelsen giver også mulighed for at fastlægge efterreguleringsordninger, indtil it-tilpasningen er gennemført. Det kan fx betyde, at kommunerne og deres refusionsdatabehandlere i en overgangsperiode i 2012 kan opgøre medfinansieringsbidrag som a conto bidrag efter de hidtil gældende regler samt at kommunerne forpligtes til at foretage genberegning og efterregulering af kommunernes finansieringsbidrag for perioden 12. marts 2012 til det tidspunkt, hvor kommunen (kommunens refusionsdatabehandler) kan it-understøtte de nye regler. Det vil blive fastsat i bekendtgørelse, at genberegningen og efterreguleringen dog senest skal være foretaget pr. 31. maj 2012 og således senest skal indgå i kommunens betaling af medfinansieringsbidrag den 1. juni Overgangsreglerne skal sikre, at kommunerne (kommunernes refusionsdatabehandlere) får den nødvendige tid til, at it-systemerne kan tilpasses, og det sikres samtidig, at der for året som helhed opgøres medfinansieringsbidrag - efter de nye regler - i både kommunernes regnskaber og i statens regnskaber.

8 8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, som ændret ved 3 i lov nr af 28. december 2011 og senest ved lov nr. 17 af 15. januar 2012, foretages følgende ændringer: 84. Personer, der er omfattet af 2, nr. 1, har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, jf. 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter 91, eller under deltagelse i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a. Stk. 2. Tilbud, som gives efter dette kapitel skal have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om timetal i tilbud efter dette kapitel. 1. I 84, stk. 2, 1. pkt. og 91 a, stk. 1, ændres»4 uger«til:»2 uger«. 91 a. Tilbud, som gives efter dette kapitel, skal have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger. Stk. 2. Personer, der efter 13 i lov om aktiv socialpolitik har en rimelig grund til ikke at udnytte deres arbejdsmuligheder, har senest 1 måned efter, at den rimelige grund er ophørt, ret og pligt til at påbegynde tilbud efter dette kapitel. 96. Når en person, der er omfattet af 92, har afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder. Stk. 2. Når en person, der er omfattet af 95, har afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 6 måneder. 2. I 96, stk. 2, ændres» 95, har afsluttet det første tilbud«til:» 2, nr. 2, har afsluttet det første tilbud efter 95«. 3. I 96 indsættes som stykke 3 og 4:»Stk. 3. Når en person, der er omfattet af 2, nr. 3, og som er fyldt 30 år, har afsluttet det første til-

9 9 bud efter 92 eller 95, har personen ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder. Stk. 4. Hvis en person, der er omfattet af stk. 3, og som har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mindst 5 måneder siden afslutning af et tilbud efter dette kapitel, overgår til at være omfattet af stk. 2, har personen senest 1 måned efter overgangen ret og pligt til at påbegynde tilbud efter stk. 2. Der må dog højst være en sammenhængende periode på 12 måneder uden tilbud efter dette kapitel.«2 Loven træder i kraft den 12. marts Stk. 1. Lovens 1, nr. 1, finder anvendelse for de personer, der efter lovens ikrafttræden opnår ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitlerne 16 og 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 2. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til et tilbud af 4 ugers varighed efter de hidtil gældende regler i 84, stk. 2, 1. pkt., og 91 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til at gennemføre tilbuddet. Hvis tilbuddet er af mindst 2 ugers sammenhængende varighed, har personen efter afslutningen af tilbuddet ikke længere ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler. Stk. 3. En person, der før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud af 4 ugers varighed efter de hidtil gældende regler i 84, stk. 2, 1. pkt., og 91 a, stk. 1, men som ikke er i tilbud på tidspunktet for lovens ikrafttræden, har ret og pligt til et tilbud af mindst 2 ugers sammenhængende varighed efter lovens ikrafttræden. Hvis personen anmoder herom, har pågældende dog ret til et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed. Stk. 4. En person, der er omfattet af 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som før lovens ikrafttræden har opnået ret og pligt til tilbud efter de hidtil gældende regler i 96, stk. 2, har efter lovens ikrafttræden ret og pligt til at på-

10 10 begynde det efterfølgende tilbud efter at have modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder efter afslutning af et tilbud af mindst 4 ugers sammenhængende varighed. 4 Stk. 1. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om overgangs- og efterreguleringsordninger for kommunernes opgørelse og betaling af medfinansiering af statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, jf. 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2012-13 Fremsat den 26. oktober af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2012-0018250 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0024339 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale

Læs mere

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 91 Folketinget Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 91 Folketinget Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne.

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest til personer over

Læs mere

2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0013701 Fremsat den 22. februar 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2017-18 Fremsat den 14. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 13 Bilag 27 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 Kbh S Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 21

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2017-18 Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension Fremsat den dato/måned/årstal af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Præcisering af regler om ressourceforløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2010/1 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr, 153.92G.031 Fremsat den 17. november 2010 af Undervisningsministeren

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

UDKAST. Tillæg til: Forslag. til

UDKAST. Tillæg til: Forslag. til UDKAST Sagsnr. 2017-1265 Doknr. 453394 Dato 13-03-2017 Tillæg til: Forslag til Lov om frikommunenetværk Kapitel 9 Ophævelse af lov om frikommuner m.v. og forlængelse af udvalgte frikommuneforsøg 2012 2015

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer:

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

2017/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Forslag. til

2017/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Forslag. til 2017/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/11922 Fremsat den

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

UDKAST. I 8 indsættes som stk. 2:

UDKAST. I 8 indsættes som stk. 2: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond (overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.) 1 I lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne.

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne. Til sfn@star.dk, flf@star.dk, star@star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Sofia Franzén og Flemming Frandsen Njalsgade 72A 2300 København S Sagsnr.: 3849.4 AMH Direkte tlf.nr.: 3347 0624

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af Beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Til høringsparter, jf. høringslisten

Til høringsparter, jf. høringslisten Til høringsparter, jf. høringslisten Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Høring af forslag til lov om ændring

Læs mere