Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014"

Transkript

1 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Usikkerhed om fortsat drift Usikkerhed ved indregning og måling Usædvanlige forhold Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Forventninger til det kommende år Målrapportering Det overordnede politiske mål Målrapportering Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar december Balance 31. december Pengestrømsopgørelse 1. januar december Noter Særlige specifikationer Påtegninger Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring 28 Den uafhængige revisors erklæringer 29-30

3 Ledelsesberetning Institutions oplysninger Institutionen Struer Statsgymnasium Jyllandsgade Struer CVR-nummer Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Struer Hjemmeside: Mail-adresse: Bestyrelsen Jan Bendix, formand (SSG - selvsupplering) Helle Toftgaard, næstformand (Struer Handelsstandsforening) Michael Langager Jensen (SSG - selvsupplering) Knud Bjerregaard Hansen (Skolelederne for SSG's naturlige optagelsesområde) Steen Jakobsen (Struer Kommune kommuneforeningen) Tina Magaard Mortensen (Rektorkollegiet for universiteterne) Henning Andreae (medarbejder udpeget med stemmeret) Stine Fabian Lund (medarbejder udpeget uden stemmeret) Maria Engtorp (Elevrådet med stemmeret) Laura Mundbjerg (Elevrådet uden stemmeret) Daglig ledelse Mads Brinkmann Pedersen, rektor Christian Donslund, vicerektor Institutionens formål Institutionens formål er at tilbyde undervisning indenfor uddannelse til studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen, den internationale studentereksamen IB Diploma og HG (det merkantile grundforløb) samt lo. klasses undervisning (i samarbejde med Struer Kommune). Endvidere er det institutionens formål at drive kostskole. Bankforbindelse Danske Bank Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hjaltesvej 16, 7500 Holstebro oo

4 Præsentation af institutionen Mission Struer Statsgymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Struer Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Struer Statsgymnasium er et åbent regionalt lærings- og studiemiljø, som samler unge og medarbejdere med ambitioner om at bidrage til vidensudvikling og højnelse af uddannelsesniveauet på kort og langt sigt. Struer Statsgymnasium er en skole med plads til forskellighed mht. elevernes uddannelsesvalg, social, kulturel og etnisk baggrund, religion og tro samt nationalitet. Vision Gennem visionen ønsker vi at udtrykke den rolle og de forpligtigelser, som Struer Statsgymnasium sammen med øvrige ungdomsuddannelser på egnen har som følge af den geografiske beliggenhed i Nordvestjylland. Struer Statsgymnasium danner ramme og grundlag for, at unge får adgang til studier ved videregående uddannelser i og uden for Danmark. Struer Statsgymnasium ønsker gennem bredde i uddannelsesudbud at åbne studiemuligheder for motiverede unge, der erkender deres uddannelsesbehov. Lærings- og studiemiljøet, de fysiske faciliteter og beliggenheden åbner for, at også danskere uden for regionen og udlændinge kan anvende skolens uddannelsestilbud. Struer Statsgymnasium værdsætter skolens mangfoldighed og diversitet i elevgruppen. Skolen ønsker at inddrage denne forskellighed i skolens liv og udvikling. Opgaver Struer Statsgymnasium gennemfører gymnasiale uddannelser og andre former for uddannelse af unge, der ønsker grundlag for personlig, social og faglig udvikling i en global verden. Struer Statsgymnasium udbyder seks uddannelser: STX (Studentereksamen), HHX (Højere Handelseksamen) HF (Højere Forberedelseseksamen), IB (International Baccalaureate Diploma), herunder Pre-IB, HG (Handelsskolens Grunduddannelse), og 10. klasse. Struer Statsgymnasiums uddannelser medvirker positivt til, at flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse i regionen med henblik på videre studier, praktikplads i såvel offentlige som private organisationer samt arbejde. Endvidere udbyder Struer Statsgymnasium kostskoleophold til unge, der søger skolens uddannelser. Struer Statsgymnasium indarbejder et globalt syn i alle uddannelser. Det skal medvirke til at udvikle forståelsen og kompetencerne hos eleverne for tilværelsen som borgere i den globale verden. 2

5 Årets faglige resultater I det følgende fokuseres på eksamensresultaterne i uddannelserne STX, HF, HHX og IB (der er ikke tilsvarende tal for HG-uddannelsen). Eksamensresultaterne er vigtige parametre for de faglige resultater for skolen. Der er tale om gennemsnitstallene for eksamen for hver uddannelse set over en årrække. Eksamensresultaterne er dog ikke de eneste faktorer, der er gældende i en opgørelse over de faglige resultater. Af andre faktorer (som ikke behandles her) kan nævnes de forskellige kompetencer - ud over de ved eksamensresultatet målelige - som eleverne opnår. Som det fremgår af tallene for de forskellige uddannelser, så ligger skolens faglige resultater omkring landsgennemsnittet, dog med udsving fra år til år. Fx var HHX-gennemsnittet på SSG i 2013 meget højt, ja faktisk det højeste i landet ligesom det var det i Gennemsnittet for HHX i 2014 fik en delt 2. plads. Gennemsnittet på stx har været støt stigende igennem i årrække og befinder sig nu over landsgennemsnittet. Tabel 1. Eksamen 2014 og seneste foregående år for STX, HHX og HF STX 7-trinsskala Karakterer - gns. eksamensbevis HHX Karakterer - gns. eksamensbevis Eksamensbevis, gns. 6,9 6,9 6,7 7,1 7,0 7,3 Lands gns. 6,9 6,9 6,9 7,0 7,1 7,2 7-trinsskala Eksamensbevis, gns. Lands gns ,2 7,3 5,7 6,4 7,1 7,0 6,0 6,1 6,1 6,3 6,3 6,5 HF Karakterer - gns. eksamensbevis 7-trinsskala Lands gns. 5,7 6,0 6,2 5,0 6,0 5,6 6,1 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 Tabel 2. Eksamen 2014 og seneste foregående år for IB IB's 7-skala ( ) IB Diploma Tilmeldt Diploma, elever Opnået Diploma (min. 24 point + øvrige krav) Karakterer. Gns. antal point for de elever, der opnåede Diploma 29,0 30,4 33,0 30,0 33, Globalt gns. (alle, der er gået til DP-eksamen det år) 29,9 29,7 29,6 29,5 29,6 29,6 29,6 29,8 30,1 3

6 Året økonomiske resultat Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning 80,0 75,0 68,0 66,8 62,0 Omkostninger -77,6-74,0-66,0-67,3 58,2 Resultat før finansielle poster 2,4 1,0 2,0-0,4 3,7 Finansielle poster i alt -0,1-0,1-0,7-1,2-0,3 Arets resultat 2,3 0,9 1,3-1,6 3,5 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver 50,3 49,7 37,6 39,1 5,8 Omsætningsaktiver 22,6 19,9 28,2 27,3 36,7 Balancesum 72,9 69,6 65,8 66,5 42,5 Egenkapital ultimo 17,7 16,1 12,9 12,2 13,3 Langfristede gældsforpligtelser 29,2 29,5 31,7 33,1 7,0 Kortfristede gældsforpligtelser 26,1 24,0 21,3 21,1 22,2 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 4,8-7,1 4,9-0,9 7,7 Investeringsaktivitet -2,0-5,7-0,1-30,3-0,3 Finansieringsaktivitet -1,1-2,2-1,4 26,8-0,8 Nettopengestrøm, netto 1,8-15,1 3,3-4,4 6,7 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 2,9 1,2 1,9-2,4 6,0 Likviditetsgrad (%) 86,6 82,8 132,6 129,4 165,8 Soliditetsgrad (%) 24,2 23,2 19,5 18,3 31,3 Finansieringsgrad (%) 57,9 59,3 84,2 84,7 121,7 Årselever Årselever incl. 10 klasse og uden kostafdeling specificeret på hovedområder: 787,8 763,4 736,4 660,4 633,6 STX 370,7 344,3 314,1 302,3 326,5 HF 78,2 89,0 99,0 89,2 64,7 IB 98,8 99,9 94,1 91,8 87,2 Brobygning 3,8 3,9 3,7 3,5 3,6 Introkurser 2,3 2,4 3,5 3,0 4,1 HG 53,3 57,4 63,7 54,6 60,7 HHX 121,0 124,5 118,0 99,0 86,5 Brobygning EUD 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 10. klasses undervisning fra august ,8 41,9 40,2 16,6 0,0 Årselever ved kostafdeling 103,2 90,2 83,1 89,5 92,1 Årselever i alt 891,0 853,6 819,5 749,9 725,7 4

7 Årets økonomiske resultat Årets resultat Som det fremgår af resultatopgørelsen for 2014, kommer skolens drift ud med et resultat på DKK 2,3 mio. mod budgetteret DKK 0,9 mio. I regnskabsåret 2014 har Struer Statsgymnasium haft 728 årselever med statstilskud mod 722 årselever i Hertil kommer skolens io.klasse(idv) med tilskud fra Struer Kommune med henholdsvis 6o årselever i 2014 og 42 årselever i Det budgetterede elevtal var forsigtigt anslået 692 med statstilskud og 45 årselever i io.klasse(idv). Den positive udvikling som startede i 2012 er fortsat i Struer Statsgymnasium har som følge af stigningen af antal årselever, haft en tilsvarende stigning i såvel statstilskud som deltagerbetaling og andre tilskud. Struer Statsgymnasium har i 2014 haft netto anlægsinvesteringer for DKK 2 mio. Der er i året investeret i laptops til io.klasserne, en traktor, Holder X3o, til pedellerne, og der er investeret i en ny bil. Herudover har Struer Statsgymnasium påbegyndt en gangbro som fuldender sammenkoblingen imellem de tidligere erhvervsskolebygninger og gymnasiets bygning, samt udvidelse af redskabsrum ved hallen. I 2013 var kostskolens elevtal 90,2, i 2014 er elevtallet 101,2. I forbindelse med at skolen overtog bygningsmassen i 2010 blev der optaget flex-lån med rentegaranti, hvilket har medført at skolen siden har haft faldende renteudgifter. Skolens frie likviditet er placeret på bankkonti og DKK 12,5 mio. er ultimo året placeret i mellemlange obligationer for at kunne opnå et bedre afkast. Danske Banks investeringsrådgiver overvåger sammen med skolens ledelse obligationsbeholdningen. Usikkerhed om fortsat drift (going coneern) Ingen bemærkninger Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke identificeret usikkerheder ved indregning og måling Usædvanlige forhold Ingen bemærkninger Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra d. 31. december 2014 og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderinger i årsrapporten. 5

8 Forventningerne til det kommende år Struer Statsgymnasium har i 2015 budgetteret med et fald i årselever på 26,7, samt et resultat på DKK 1,3 mio., som følge af de negative elevprognoser. Struer Statsgymnasium vil fremadrettet, med reduktionen i de faste tilskud samt med de udmeldte besparelser, have store udfordringer med løbende tilpasning af økonomien, idet det kræver store ressourcer i den daglige drift, at skulle håndtere en skole med så mange udbud og som hele tiden skal have fokus rettet mod nye tiltag for at være rustet til en fremtid med vigende ungdomsårgange. 6

9 Målrapportering Det overordnede politiske mål 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Det er det overordnede politiske mål i den såkaldte 95 % - målsætning. Struer Statsgymnasium vedkender sig også arbejdet for denne målsætning, og det har en meget høj prioritet i skolens arbejde og strategi at bidrage positivt til målopfyldelsen. Arbejdet med dette sker i en lang række sammenhænge. Hele skolens struktur og tilbud retter sig mod at bidrage til at opfylde målsætningen. Her tænkes på skolens brede uddannelsesudbud - SSG som Campus-skole i et relativt tyndt befolket område og samtidig med en kostskole, der kan optage elever, der på grund af kostskolemuligheden i flere tilfælde giver en højere grad af sandsynlighed for at tage en ungdomsuddannelse. Skolens relativt nye vejledningscenter (fra august 2011) er indrettet til at bidrage til en højere grad af gennemførelse i skolens uddannelser. Vejledningscentret er bemandet med fire uddannede studievejledere, to elevcoaches, en læsevejleder samt en psykolog en dag om ugen. De arbejder sammen indbyrdes, men også sammen med ledelsen, administrationen og de forskellige klasselærergrupper samt kostskolens personale om at fremme elevtrivslen, forebygge frafald og sikre en høj gennemførselsprocent. Eksempler på initiativer for øget gennemførelse på SSG: o Der afholdes ugentlige møder med tilknyttet studievejleder som opfølgning af både fysisk fravær samt skriftligt fravær. o Der er etableret en rutine med iværksættelse af såkaldt "skrivefængsel" for elever med manglende skriftlige afleveringer. o Der har været ført samtaler med hhv. studievejleder samt uddannelsesleder med de frafaldstruede. o Elevcoach-ordningen er fuldt ud implementeret og en assisterende elevcoach er ansat i en fleksjobordning. Erfaringerne fra projektet Hold fast er integreret i arbejdet, herunder fx styrket modtagelsesindsats, morgenmadsstart og SMS-tjeneste, intern procedure for dropouts er udarbejdet, mentorindsatsen er iværksat. Desuden er der ugentlige opfølgnings og daglig kontakt med frafaldstruede elever. o Projekt med "stuetræf' onsdage og torsdage eftermiddage er fortsat og videreudviklet. Her arbejdes med en særlig indsats over for skriftligt fravær. o I HG er vejledningen styrket med gennemførsel af kontaktlærer- og mentorordningen i HG. o Desuden er et projekt unge-til-unge-forløb gennemført i forbindelse med intro og elevfester hvor udvalgte og trænede elever fra hg2 er støtte-elever for hgi-elever. 7

10 Målrapportering For 2014 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsat, at institutionen skal afrapportere om resultaterne og om udviklingen vedrørende disse på følgende områder: - Fuldførelsesprocent for skoleårene 2007/2008 til 2012/2013 Fuldførelsesprocent på almengymnasiale uddannelser Uddannelse 2008/ / / / /2013 HF Stx IB i Årselever opgjort på finansår (kalenderår) Uddannelse STX 326,5 302,3 314,1 344,3 370,73 HF 64,7 89, ,17 IB 58,5 59,9 61,1 63,6 70,32 Pre-IB 28,7 31,39 33,1 36,4 28,49 8

11 1. Målrapportering for erhvervsrettede uddannelser Det overordnede politiske mål Det overordnede politiske mål er opfyldelse af 95 % - målsætningen: 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. I årsrapporten angives, hvorledes institutionen bidrager til denne opfyldelse. Målrapportering For 2014 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsat, at institutionen, som i 2013, skal afrapportere om resultater og om udvikling på følgende områder: Tilgang og frafald mv. erhvervsuddannelser Fuldførelsesprocent for skoleårene 2008/ /2014 Indgåelse af uddannelsesaftaler 2. Tilgang og frafald mv. erhvervsuddannelser I alt er 6 elever ud af 52 faldet fra Hg-grundforløbet. Alle 6 elever er blevet bortdømt pga. for højt fravær. Eleverne er efterfølgende sendt på produktionsskole (jf. produktionsskolesamarbejdet) og vil evt, vende tilbage efter endt afklaring. Frafaldet på Struer Statsgymnasiums merkantile afdeling er stadig lavt. Tabel 1 Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser Uddannelse Grundforlob Tilgang Antal årselever i aret 60,7 54,6 63,7 57,4 59,5 Frafald efter 6 måneder

12 Erfaringen viser at en gruppe elever ved skolestart aug. sep. har ekstra meget brug for støtte og vejledning til at komme godt fra start. Her er eleven utryg ved påbegyndt uddannelse og har brug for ekstra opbakning og kontakt med eleveoach, kontaktlærer mv. I dette skoleår har indsatsen for disse unge været forstærket. De 6 elever som blev bortdømt viste sig ikke at være uddannelsesparat. Vi forventer at der sfa. EUD1.5 ikke i så høj grad vil komme elever der ikke er interesseret i uddannelse. Dermed strammes der op om uddannelsesparathedsvurderingen. Tabel 2 Optagne, indgåede og afbrudte aftaler Antal optagne på hovedfor løb i året Antal indgå ede aftaler Afbrudte afta ler 10

13 3. Fuldførelsesprocent for skoleårene 2007/ /2014 Tabel 3 Fuldførelsesprocent på erhvervsgyrnnasiale uddannelser LIcklannelse 2009/ / / / /14 FIhx Tabel 4 Bestand på erhvervsgyrnnasiale uddannelser Uddannelse Erhvervsgymnasiale uddannelser Antal årselever i året , ,

14 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for institutionsnavn for Struer Statsgymnasium er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2014 med tilhørende vejledning. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 12

15 Anvendt regnskabspraksis Generelt om indregning og måling (fortsat) Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette ikke er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. 13

16 Anvendt regnskabspraksis S egrnentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed - IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling". Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved kursregulering på værdipapirer. 14

17 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 Nybyggeri og bygningstilgang efter 1. januar 2011 Bygningsinstallationer Udstyr og inventar 50 år 50 år 20 år 3-5 år På bygninger anvendes en scrapværdi på 30%. Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I de tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. 15

18 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer, der omfatter børsnoterede obligationer, måles til kursværdien på balancedagen. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Finansielle instrumenter Den negative dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes i tilknytning til posten "Realkreditgæld" under langfristet gæld. En eventuel positiv dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes under posten "Finansielle instrumenter" under finansielle anlægsaktiver. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. 16

19 Anvendt regnskabspraksis Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investeringsog finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 17

20 Anvendt regnskabspraksis Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad Resultat før ekstraordinære poster x loo Omsætning i alt Likviditetsgrad -, Omsætnings aktiver x loo Kortfriste de gældsforpl igtelser Soliditetsgrad Egenkapita lultimo x loo Samlede aktiver Finansieringsgrad.= Langfristede gældsforpligtelser x100 Materielleanlægsaktiver Årselever. Gennemsnitligt antal årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inld, deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. 18

21 Resultatopgørelse 1. januar december Note Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Driftsomkostninger Resultat før finansielle Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

22 Balance 31. december Aktiver Note Grunde og bygninger Udstyr og inventar Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger Tilgodehavender Debitorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

23 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital 1. januar 2008 Overført resultat Egenkapital Realkreditgæld Afledte finansielle instrumenter (renteloft) Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 13, Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Mellemregning med Undervisningsministeriet Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

24 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Årets resultat Reguleringer af pengestrømsforhold: Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter Tab/avance ved afhændelse af anlægsaktiver Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i feriepengeforpligtigelse Kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Igangværende anlægsarbejder Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i realkreditgæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Værdipapirer

25 Noter Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxameter Grundtilskud Udkantstilskud Øvrige driftsindtægter Tilskud til renovering af den ledige bygningsmasse Tilskud til renovering overført til anlæg og mellemregning UVM Særlige tilskud Dispositionsbegrænsning Kostafdeling I alt Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetalinger, uddannelser Anden ekstern rekvirentbetaling Kostafdeling Andre indtægter I alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger I alt Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere