Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013"

Transkript

1 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 6 Forventet udvikling det kommende år 14 Målrapportering 16 Definitioner og opgørelsesmetoder 16 Grundforløb 17 Hovedforløb 19 Erhvervsgymnasiale uddannelser og anden aktivitet 22 Praktikpladsanalyse 23 Regnskab 24 Anvendt regnskabspraksis 24 Resultatopgørelse 30 Aktiver 31 Passiver 32 Pengestrømsanalyse 33 Noter 34 Særlige specifikationer 41 Påtegninger 43 Ledelsespåtegning 43 Den uafhængige revisors påtegning 45 1

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Den Selvejende Institution EUC Sjælland Jagtvej Næstved Tlf.nr Institutionen har herudover afdelinger på nedenstående adresser: Haslev: Skolegade 21 Finlandsgade 18 Næstved: Sneppevej Malervænget 4 Køge: Boholtevej 95 Lyngvej 25C Vordingborg: Elmealle 2 Institutionsnummer: CVR nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Næstved Bestyrelse Formand Lasse Houengaard Næstformand Johannes Jacobsen Peter Jakobsen Poul-Erik Pedersen Gert Johansen Knud Erik Hansen Kim Rozalski Jørgen Madsen Medarbejderrepræsentanter: Jørgen Pedersen Tina Nielsen Elevrepræsentanter: Vakant (EUD) Thomas Brown (HTX) 2

4 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Direktion Astrid Dahl, direktør Tue Skovgaard Jakobsen, økonomidirektør Formål Institutionens formål er at tilbyde undervisning inden for erhvervsuddannelserne og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Institutionen udbyder endvidere rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings- og kursusvirksomheden. Bankforbindelser Danske Bank A/S Nykredit Bank A/S Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Handelsskolevej Næstved 3

5 Ledelsesberetning Præsentation af institutionen Præsentation af institutionen Mission EUC Sjælland skal gennem uddannelse af unge og voksne: Bidrage til den samfundsmæssige vækst, sammenhængskraft og udvikling Sikre uddannelsessøgende mulighed for en aktiv medvirken i et demokratisk samfund med vægten lagt på erhvervskompetencer Give dem grundlag for fortsat personlig udvikling gennem hele livet Vision EUC Sjælland er en stor, velkonsolideret skole, der i tæt dialog med virksomheder og myndigheder uddanner uddannelsessøgende til fremtidens regionale og globale arbejdsmarked. EUC Sjælland markerer sig som den bedste skole inden for sine kerneområder. Institutionen udmærker sig ved at være på forkant med: Udviklingen hos de mest innovative virksomheder Faglig og pædagogisk udvikling Markedsmæssig udvikling Opgaver Institutionens hovedopgave er at uddanne elever og kursister i teknisk faglige uddannelser, teknisk gymnasium samt efter- og videreuddannelser. Institutionen understøtter endvidere virksomheders vækst og udvikling i form af rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings- og kursusvirksomhed. 4

6 Ledelsesberetning Årets faglige resultater Årets faglige resultater I 2013 har skolen haft fokus på øget faglighed og bedre brobygning til grundskolen. To indsatsområder som fortsættes i Der har være fokus på både fagenes faglighed og pædagogisk faglighed, som er ligeværdige hvad prioritering angår, men vægtes forskelligt i de samlede uddannelsesforløb. Skolen er i gang med at uddanne de første faglærere efter diplomuddannelsen i pædagogik inden for EUD området. Inden for HTX området er der udarbejdet uddannelsesplaner for kandidaterne på pædagogikum. EUD området har fortsat skolens pædagogisk projekt: den engagerede lærer den engagerede elev, som udvikler skolens værdibaserede pædagogik med fokus på inklusion. Projektet har haft fokus på pædagogisk udvikling, gennem mere projektorienteret undervisning og omlægning til mere praksisnær undervisning, i forbindelse med 37 timers læringsaktivitet. Skolens pædagogiske profil er gennem projektet styrket på pædagogisk udvikling og kompetenceudvikling af faglærere og ledere. Projektet fortsætter i 2014 med formulering af skolens pædagogiske strategi. Alle pædagogiske ledere påbegyndte et diplom modul i pædagogisk ledelse, som er afsluttet med eksamen i januar Skolen er nu organiseret i teams på hele det pædagogiske område, senest med HTX afdelingerne fra august 2013, hvor den nye overenskomst på gymnasieområdet trådte i kraft. Skolen har i 2013 været involveret i en række projekter, som understøtter skolens udvikling og samarbejde med blandt andet andre uddannelsesinstitutioner og kommuner. Eksempelvis har projekterne omfattet talentudvikling med fokus på faglighed, udvikling af undervisningsmateriale til bæredygtigt byggeri og brobygningsforløb til faglig uddannelse. Skolen blev i 2013 Ny Nordisk Skole og indgår i projekter med grundskolen og ungdomsskolen. Vedrørende brobygning til grundskolen har skolen afholdt 6. klasses erhvervsdag og skills for grundskoler. Skolen har evalueret og arbejdet med forbedringstiltag af de lovpligtige introog brobygningsforløb, hvilket har resulteret i et bygge & anlægs eksperimentarium, der er målrettet grundskolens elever. 5

7 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Økonomiske hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr Resultatopgørelse: Omsætning 224,5 214,3 212,3 238,0 229,1 Omkostninger 215,9 205,6 211,7 228,5 217,9 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 8,6 8,7 0,6 9,4 11,2 Finansielle poster -6,2-6,4-6,6-8,6-10,6 Resultat før ekstraordinære poster 2,4 2,2-6,0 0,9 0,6 Ekstraordinære poster 0,0 0,6 0,0 12,3 1,8 Årets resultat 2,4 2,9-6,0 13,2 2,4 Balance: Anlægsaktiver 376,3 328,8 311,6 315,7 326,0 Omsætningsaktiver 33,6 58,2 73,9 79,4 56,4 Balancesum 409,9 386,9 385,5 395,1 382,4 Egenkapital inkl. hensættelse 144,8 135,8 142,4 154,1 142,9 Langfristede gældsforpligtelser 165,6 175,5 174,7 174,4 179,1 Kortfristede gældsforpligtelser 99,5 75,6 68,4 66,7 60,6 Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet 34,7 8,6 8,4 6,0 6,2 Investeringsaktivitet -55,1-25,0-4,3 0,7-7,6 Finansieringsaktivitet -1,0-7,4-6,8-4,1-4,8 Pengestrøm, netto -21,4-23,8-2,8 2,6-6,2 Nøgletal Overskudsgrad (%) 1,1 1,0-2,8 0,4 0,3 Likviditetsgrad (%) 33,8 76,9 108,0 119,1 93,1 Soliditetsgrad (%) 35,3 35,1 36,9 39,0 37,4 Finansieringsgrad (%) 44,0 53,4 56,1 55,2 54,9 6

8 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Budget Erhvervsuddannelser: Grundforløb Hovedforløb Intro og brobygning Erhvervsuddannelser i alt Andre uddannelser: Skolepraktik HTX EUX 5 6 BTH og fra 2011 autoteknolog IV, AMU og ÅU Andre uddannelser i alt Uddannelser i alt Skolehjem Skolehjem, privatister Skolehjem i alt Skolen i alt Forlagt undervisning Erhvervsakademi-årselever gennemført for andre Erhvervsuddannelse-årselever gennemført for andre Erhvervsakademi-årselever udlagt til andre Erhvervsuddannelse-årselever udlagt til andre 1,85 0,17 8,75 5,47 0,40 0,57 7

9 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x 100 Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser i alt Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100 Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inklusiv kost- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. 8

10 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Økonomisk resultat Resultatet for 2013 blev realiseret på niveau med det forventede. Således blev resultatet t.kr , hvilket er 7,9 % bedre end det budgetterede resultat på t.kr Set i forhold til 2012 er det ordinære resultat forbedret med 6,7 %. Resultatet svarer således til en overskudsgrad på lidt over 1 %. Det forbedrede resultat kan primært henføres til, at vi har haft flere årselever en d budgetteret. Således har vi samlet set realiseret 2045 årselever, hvilket er 168 årselever flere end budgetteret og svarer til en fremgang på 9 %. Fremgangen i årselever er primært realiseret på vores Praktikcenter, som har haft 47 % flere elever end budgetteret. Endvidere har IV og AMU aktiviteterne bidraget positivt til fremgangen. På erhvervsuddannelserne har vi til trods for en fremgang i forhold til 2012 ikke formået at leve op til det forventede, således har vi realiseret 1,6 % færre årselever end budgetteret på primært grundforløb og intro og brobygning, hvorimod aktiviteten på hovedforløbene har haft en fremgang i forhold til budget på 8 %. De samlede indtægter er i forhold til 2012 forøget med t.kr fra t.kr til t.kr , en fremgang på 4,8 %. Samtidig med en stigende aktivitet er driftsomkostningsniveauet fulgt med, således at de samlede omkostninger er steget med t.kr fra t.kr til t.kr Omkostningsudviklingen er sket i forbindelse med undervisningens gennemførelse, som samlet set udgør 60,1 % af skolens indtægter, hvilket er en stigning på 1,03 % i forhold til 2012, hvor omkostningerne udgjorde 58,2 %. Omkostningerne til skolens drift og administration udgør t.kr eller i alt 36,3 % af indtægterne. I forhold til 2012 er det en forbedring på 4,7 %, hvor det tilsvarende var t.kr svarende til 37,8 % af indtægterne. I bygningsdriften indgår omkostninger til en øget indsats for at optimere den fremtidige drift. Resultatet før finansielle og ekstraordinære poster udgør t.kr , hvilket i forhold til 2012 er på samme niveau. De finansielle poster udgør en samlet udgift på t.kr , hvilket er t.kr. 227 mindre end i En stadig aktiv renteafdækning har medført, at de samlede renteudgifter er reduceret med t.kr Renteindtægterne er faldet med t.kr. 64, hvilket hænger sammen med, at de likvide beholdninger, grundet investeringerne i nybyggeriet på Lyngvej i Køge, er reduceret samt det meget lave indlånsrenteniveau. Det samlede resultat på t.kr , betragtes som tilfredsstillende. 9

11 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Investeringer Årets investeringsaktiviteter har været væsentligt præget af, at vi fortsat er i gang med at forny og udvide vores faciliteter på Lyngvej i Køge. Processen forventes endeligt afsluttet i 1. kvartal Herudover har vi foretaget væsentlige investeringer i bygningsmassen på Jagtvej og Malervænget i Næstved. Disse investeringer er et led i en optimering af bygningsmassen og opbygningen af et bedre ungdoms- og uddannelsesmiljø. Således er SSI flyttet fra lejemålet på Murervænget, og lejemålet opsagt. Malerafdelingen på Jagtvej har fået nye lokaler, og autoafdelingen har udvidet afdelingen på Malervænget. Udover ny- og ombygning er der investeret i udstyr og inventar for t.kr i årets løb, hvilket er over niveauet for Hovedaktiviteter EUD grundforløb Samlet set er det realiserede antal årselever på grundforløbene 31 årselever mindre i forhold til det budgetlagte i Det er overvejende inden for produktion & udvikling, bil fly og andre transportmidler samt bygning- og brugerservice, at der har været det største fald. Selv om det budgetterede elevtal ikke blev nået, har der været en stigning på 13 årselever i forhold til det realiseret antal i Skolen startede med at udbyde EUX fra 2011, og har siden haft en stigning i antallet af årselever. Skolen udvidede tilbuddet med EUX inden for vvs og personvognsmekaniker i Elever på EUX kan fortsætte i en kort eller mellemlang videregående uddannelse. EUD hovedforløb Antallet af årselever i 2013, blev med 25 årselever, højere i forhold til det budgetterede antal. Stigningen kan overvejende henføres til bygge- og anlægsområdet (murer og tømrer) samt serviceassistenter. Skolen prioriterer fortsat at yde en stor indsats i form af praktikpladsopsøgende arbejde inden for alle områder. Under målrapportering findes en tabel, som opgør udviklingen i indgåede uddannelsesaftaler. Intro- og brobygningsforløb Det samlede antal elever i introduktions- og brobygningsforløb blev 13 årselever mindre i forhold til det budgetterede antal, men ligger på niveau med det realiserede for

12 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Skolehjem Antallet af EUC Sjællands egne elever der benytter sig af skolehjemmet viser en stigning på 8 årselev i forhold til budget. Skolen optimerer økonomien på skolehjemmet ved at leje ud til privatister, kommuner m.fl. og har øget samarbejde med erhvervsskolerne i lokalområdet. Teknisk gymnasium, HTX HTX afdelingen har i 2013 realiseret 1 årselev mere i forhold til budget. I forhold til det realiserede antal i 2012 har der været en stigning på 39 årselever, hvilket kan tillægges en ekstra 1. g klasse i Køge. Området er inde i en positiv udvikling med vækst for tredje år i træk. Efteruddannelse På efteruddannelsesområdet har der været en stigning på 6 årselever i forhold til budgetteret. Stigningen kan henføres til transportafdelingen samt bygnings- og brugerservice. Resultatet er meget tilfredsstillende, fordi skolen måtte i en periode indstille kursusaktivitet på grund af konflikten i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013, hvor faglærerene i efteruddannelsesområdet var lockoutet. 11

13 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Andre aktiviteter Udviklings- og kvalitetsaktiviteter I 2013 var der fokus på kompetenceudvikling af faglighed. Flere teams var involveret i kursusaktivitet i både ind og udland for at højne deres faglige kompetencer. Dette med henblik på at løfte kvaliteten i undervisningen. Det faglige fokus i 2013, skal ses i synergi med skolens pædagogiske udvikling, samt organisering i selvstyrende teams. Gennem et større socialfondsprojekt, med deltagelse af erhvervsskoler i Region Sjælland, er der udviklet undervisningsmaterialer og kurser inden for disse områder på EUD og efteruddannelsesområdet. Projektet blev afsluttet i 2013 og skolen afholder en intern konferencen til videndeling i Udenlandske aktiviteter I HTX afdelingerne har årets internationale aktiviteter, kun bestået af studieturene. EUX klasserne på tømrerlinjen deltager i et Leonardoprojekt, sammen med studerende fra Tyskland og Norge. Projektet tager udgangspunkt i energioptimering og bæredygtighed. Elevdemokrati I efteråret 2013 blev der afholdt elevtopmøde, som afslutning på projektuger med bæredygtighed og innovation som temaer. Det var fjerde gang, at elevernes stemme blev hørt gennem afvikling af elevtopmøde. Markedsføring Niveauet for markedsføringsaktiviteter er, set i forhold til 2012, realiseret på et lavere niveau. Markedsføringsindsatsen er i årets løb blevet skærpet, således at den er betydeligt mere målrettet end tidligere. Samtidig har markedsføringsafdelingen varetaget væsentlige opgaver i forbindelse med ny hjemmeside og nyt intranet. Social ansvarlighed Andel af medarbejdere ansat under sociale klausuler er uændret højt, svarende til 4% af de samlede årsværk. Arbejdet med medarbejdertilfredsheden og den generelle trivsel fortsætter, og der udvikles til stadighed nye tiltag og fokuseres på områder, der kan øge den generelle trivsel. 12

14 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Energi/miljø I lighed med de senere år har vi til stadighed haft fokus på optimeringen af vores energiforbrug. Således har vi, til trods for stigende aktivitet, formået at holde vores energiforbrug målt i enheder stort set uændret. Bygningsstrategi Næstved Som et led i den proces, der blev startet op i 2012, er der i året blevet holdt yderligere brugerinddragelsesprocesser, således at en endelig afklaring af de enkelte uddannelsers placering er blevet mere klar. Som et led i denne proces er malerafdelingen blevet flyttet til ny istandsatte lokaler og SSI er flyttet fra Murervænget til ny istandsatte lokaler på Jagtvej. Processen med udvidelse og ombygning af adresserne i Næstved forsætter i 2014 under hensyntagen til de forventede effekter af EUD reformen. Køge Lyngvej har i årets løb undergået en gennemgribende om- og tilbygning. De første 2 etaper af projektet blev taget i brug i starten af skoleåret 2013/2014. I slutningen af 1. kvartal 2014 vil den sidste etape blive taget i brug. Herefter vil alle EUC Sjællands uddannelser i Køge være samlet på Lyngvej. Der foregår stadig bestræbelser på at sælge den resterende del af ejendommen, beliggende Boholtevej 95. Vurderingen er, at grunden er attraktiv, men på grund af den finansielle krise anses det for sandsynligt, at der kan gå en længere periode, før et salg bliver aktuelt. Den kommende EUD reform må forventes at få væsentlig indflydelse på lokalebehovet og bestykningen af disse. Bygningsstrategien vil derfor i 2014 blive revurderet. 13

15 Ledelsesberetning Forventet udvikling det kommende år Forventet udvikling det kommende år EUD området Skolen forventer en generel stigning i elevoptaget, på grund af et stigende fokus på kompetencegivende uddannelse fra politisk side. Skolen forventer fortsat at udvide samarbejdet med folkeskolernes erhvervsklasser, begrundet med øget samarbejde gennem den nye folkeskolereform og EUD reform. Inden for EUX udbyder skolen uddannelserne: tømrer, murer, struktør, smed, elektriker, vvs og personvognsmekaniker. Skolen forventer en fortsat udvikling inden for dette område. Fastholdelsesindsats Handlingsplanen for øget gennemførelse, som blev underskrevet af bestyrelsen i foråret, er implementeret i efteråret Skolen indsender ny handleplan til undervisningsministeriet i april Pædagogisk Center og projektafdeling Pædagogisk Center blev i 2013 udvidet med en projektafdeling. Skolen har en stigende aktivitet med deltagelse i forskellige projekter i samarbejde med andre skoler. Skolen forventer at fastholde aktivitetsniveauet, hvad angår puljefinansieret samt IDV projekter. Skolen vil generelt fortsætte udviklingen af aktiviteterne i 2014, som understøtter en inkluderende tilgang til skolens pædagogiske linje. Teknisk gymnasium, HTX I 2014 forventer HTX-afdelingen at fastholde udviklingen fra 2013, og afdelingen vil fortsætte sit arbejde med de nye studieretninger. Der arbejdes med et stærkt fokus på studiemiljø og fastholdelse. I det kommende skoleår vil afdelingen arbejde med innovation og fortsætte sit arbejde med talenter. Efteruddannelse Der er politisk fokus på efteruddannelsesområdet via beskæftigelsesindsatser. Der er fortsat en del ledighed i regionen, og der er politisk fokus på de unge ledige samt de unge ufaglærte. De mange politiske signaler fra ministerierne og kommunerne tyder på, at der satses på uddannelse. Skolen forventer derfor at fastholde aktivitetsniveauet, selv om der politisk satses mere på kompetencegivende uddannelse. 14

16 Ledelsesberetning Forventet udvikling det kommende år Forventninger til budget 2014 Med udgangspunkt i den af Folketinget vedtagne finanslov, og forventningerne til udviklingen i de enkelte uddannelsesområder samt en stigende aktivitet på efteruddannelsesområdet, ventes der for 2014 en vækst i årselevtallet på 4%. De samlede indtægter forventes at blive realiseret med t.kr og et samlet resultat på t.kr Personaleomkostningerne forventes at udgøre 61% af indtægterne, og driftsomkostningerne, herunder bygningsdrift, forventes at udgøre 30 % af de samlede indtægter. Det forventes at investeringsniveauet (ex. investeringer i bygninger) for 2014 vil udgøre t.kr Efter statustidspunkt Der er efter statustidspunktet ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af skolens økonomiske stilling, som ikke er kommet til udtryk i årsrapporten. Risici Medarbejderkapacitet Et generationsskifte i medarbejderstaben har på nogle områder været fremskyndet af den økonomiske afmatning, som også har ramt EUC Sjælland. Der sker således en løbende afgang og fornyelse af medarbejderstaben. Renterisiko Skolen har i slutningen af 2011 indgået renteafdækningsaftaler, som medfører at den samlede renteeksponering nu maksimalt udgør ca. t.kr 8.000, mod tidligere t.kr Den løbende effekt af kursreguleringen af disse renteafdækningsinstrumenter indregnes i balancen direkte på egenkapitalen.. 15

17 Målrapportering Definitioner og opgørelsesmetoder Målrapportering Definitioner og opgørelsesmetoder Fuldførelsesprocent (HTX) Fuldførelsesprocenten beregnes som: Antal der har udløst færdiggørelsestakst x 100 Tilgang på 1. tælledag efter påbegyndt uddannelse Tilgang defineres som det antal elever, der har udløst tilskud 1. tælledag i året. Tilgang/fuldførelse korrigeres for elever, der er modtaget fra eller flyttet til en anden gymnasial uddannelse. Det overordnede politiske mål Vi arbejder hen imod at opfylde den overordnede nationale målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolen arbejder sammen med andre uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og kommuner om at nå denne målsætning gennem projekter med uddannelsesfokus, herunder de unges parathed til uddannelse. Skolen bidrager ligeledes lokalt gennem skolens Praktikcenter med en indsats over for erhvervslivet, for at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne. Skolen måler sit frafald på grundforløb og hovedforløb. I 2013 har skolen oplevet et lille fald i frafaldet på begge forløb. Skolen arbejde med dette politiske fokus gennem skolens handlingsplan for fastholdelse til undervisningsministeriet. På uddannelserne har det været en positiv udvikling i tilgangen og skolen forventer, at det tættere samarbejde med kommuner, ungdoms- og uddannelsesvejledninger og Jobcentre, som følge af en udrulning af en reformbølge fra flere ministerier, vil betyde at flere unge vil få en erhvervskompetencegivende uddannelse. 16

18 Målrapportering Grundforløb Grundforløb Grundforløb GRUNDFORLØB TOTAL Tilgang i skoleåret Antal årselever i året Frafald efter 6 mdr Teknologi og kommunikation Tilgang Antal årselever Frafald efter 6 mdr Bygge og anlæg Tilgang Antal årselever ,1 2,6 Frafald efter 6 mdr Håndværk og teknik Tilgang Antal årselever ,2 Frafald efter 6 mdr Mekanik, transport og logistik Tilgang Antal årselever ,4 Frafald efter 6 mdr Service Tilgang Antal årselever ,9 Frafald efter 6 mdr Produktion og udvikling Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 52,2 68,6 67,4 62,3 57,3 Frafald efter 6 mdr Strøm, styring og it Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 101,0 81,6 60,6 70,4 67,8 Frafald efter 6 mdr Bil, fly og andre transportmidler Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 104,3 113,8 118,8 103,1 88,3 Frafald efter 6 mdr

19 Målrapportering Grundforløb Grundforløb Bygge og anlæg Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 364,9 351,2 306,2 279,4 276,4 Frafald efter 6 mdr Transport og logistik Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 26,2 29,0 19,6 20,6 8,9 Frafald efter 6 mdr Sundhed, omsorg og pædagogik Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 50,3 50,3 65,5 45,8 45,0 Frafald efter 6 mdr Krop og stil Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 15,9 7,8 17,9 19,9 14,7 Frafald efter 6 mdr Bygnings- og brugerservice Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 16,6 16,4 2,4 - - Frafald efter 6 mdr Individuel EUD, bygge og anlæg Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 1, Frafald efter 6 mdr

20 Målrapportering Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb HOVEDFORLØB TOTAL Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 333,6 330,7 342,4 371,2 426,1 Frafald efter 6 mdr Smedeuddannelsen Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 33,7 32,0 31,4 37,2 46,0 Frafald efter 6 mdr Industritekniker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året ,6 8,0 Frafald efter 6 mdr Rutebilchauffør Tilgang i skoleåret Antal årselever i året ,2 - Frafald efter 6 mdr Buschauffør Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 0, Frafald efter 6 mdr Murer Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 22,3 23,2 23,8 30,5 39,1 Frafald efter 6 mdr Stenhugger Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 2,2 3,7 3,2 3,6 3,3 Frafald efter 6 mdr Stukkatør Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 0 0,3 0,3 0,3 0,7 Frafald efter 6 mdr Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 22,6 19,7 16,7 16,6 20,1 Frafald efter 6 mdr

21 Målrapportering Hovedforløb Hovedforløb Træfagets byggeuddannelse Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 51,2 46,5 54,8 67,9 81,2 Frafald efter 6 mdr VVS Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 49,4 51,2 46,0 52,0 52,4 Frafald efter 6 mdr Elektriker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 18,0 17,8 21,7 25,3 32,7 Frafald efter 6 mdr Byggemontagetekniker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 8,8 16,5 13,1 18,0 21,9 Frafald efter 6 mdr Bygningsmaler Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 20,8 21,2 23,0 28,0 29,8 Frafald efter 6 mdr Mekaniker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 7,6 19,3 37,7 33,4 36,0 Frafald efter 6 mdr Kranfører Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 0,92 0, Frafald efter 6 mdr Vejgodstransportuddannelsen Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 3,6 2,9 1,6 1,2 - Frafald efter 6 mdr Serviceassistent Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 30,7 17,1 18,1 - - Frafald efter 6 mdr Tankklinikassistent Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 9,4 9,4 7,9 8,0 8,2 Frafald efter 6 mdr

22 Målrapportering Hovedforløb Hovedforløb Frisør Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 22,9 34,2 41,8 48,6 46,6 Frafald efter 6 mdr Personsvognsmekaniker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 29,3 15,7 1,4 - - Frafald efter 6 mdr

23 Målrapportering Erhvervsgymnasiale udd. og anden aktivitet Erhvervsgymnasiale uddannelser Fuldførelsesprocent på HTX Uddannelse HTX 78% 80% 82% 77% 84% Bestand på erhvervsgymnasiale uddannelser HTX Antal årselever i året Anden aktivitet Anden aktivitet (ÅE) AMU Åben Uddannelse Anden aktivitet / IDV Aktivitet udført på andre institutioners godkendelse (Indlån) Erhvervsuddannelser Erhvervsakademier AMU-uddannelser 0,71 7,19 3 1,7 - - Anden aktivitet Andet Aktivitet udført for andre institutioners godkendelse (Udlån) Erhvervsuddannelser 1,85 0,17 8,75 5,47 0,40 0,57 AMU-uddannelser 3,058 2, Anden aktivitet Andet

24 Målrapportering Praktikpladsanalyse Praktikpladsanalyse (Praktikpladscenter) Praktikpladsanalyse Antal optagne på hovedforløb Antal indgåede aftaler Afbrudte aftaler Praktikpladsbestand Antal elever med praktikpladsaftaler ultimo Indgåede uddannelsesaftaler: Ordinære praktikaftaler Korte aftaler Delpraktikaftaler Indgåede uddannelsesaftaler i alt Der har været et forventet fald i antallet af indgående uddannelsesaftaler fra 2012 til Dette er foranlediget af den kraftige reducering fra 2012 til 2013 i tilskuddet til virksomhederne. Det forventes at der sker et yderligere fald i regnskabsåret 2014, hvor tilskuddet bortfalder helt. Det er dog lykkedes at fastholde et praktikpladsniveau på højde med 2008 og 2009 selvom elevtallet generelt har været faldene. Dette kan tilskrives skolens praktikpladsopsøgende arbejde, indenfor tre områder: Medarbejdernes arbejde med praktikpladser i grund og hovedforløb, praktikcentrets medarbejderes øget indsats og arbejdet med partnerskaber og de forskellige AUB projekter. 23

25 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for EUC Sjælland for 2013 er aflagt i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Årsrapporten for 2013 er aflagt i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finanssår tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 24

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere