Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013"

Transkript

1 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 6 Forventet udvikling det kommende år 14 Målrapportering 16 Definitioner og opgørelsesmetoder 16 Grundforløb 17 Hovedforløb 19 Erhvervsgymnasiale uddannelser og anden aktivitet 22 Praktikpladsanalyse 23 Regnskab 24 Anvendt regnskabspraksis 24 Resultatopgørelse 30 Aktiver 31 Passiver 32 Pengestrømsanalyse 33 Noter 34 Særlige specifikationer 41 Påtegninger 43 Ledelsespåtegning 43 Den uafhængige revisors påtegning 45 1

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Den Selvejende Institution EUC Sjælland Jagtvej Næstved Tlf.nr Institutionen har herudover afdelinger på nedenstående adresser: Haslev: Skolegade 21 Finlandsgade 18 Næstved: Sneppevej Malervænget 4 Køge: Boholtevej 95 Lyngvej 25C Vordingborg: Elmealle 2 Institutionsnummer: CVR nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Næstved Bestyrelse Formand Lasse Houengaard Næstformand Johannes Jacobsen Peter Jakobsen Poul-Erik Pedersen Gert Johansen Knud Erik Hansen Kim Rozalski Jørgen Madsen Medarbejderrepræsentanter: Jørgen Pedersen Tina Nielsen Elevrepræsentanter: Vakant (EUD) Thomas Brown (HTX) 2

4 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Direktion Astrid Dahl, direktør Tue Skovgaard Jakobsen, økonomidirektør Formål Institutionens formål er at tilbyde undervisning inden for erhvervsuddannelserne og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Institutionen udbyder endvidere rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings- og kursusvirksomheden. Bankforbindelser Danske Bank A/S Nykredit Bank A/S Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Handelsskolevej Næstved 3

5 Ledelsesberetning Præsentation af institutionen Præsentation af institutionen Mission EUC Sjælland skal gennem uddannelse af unge og voksne: Bidrage til den samfundsmæssige vækst, sammenhængskraft og udvikling Sikre uddannelsessøgende mulighed for en aktiv medvirken i et demokratisk samfund med vægten lagt på erhvervskompetencer Give dem grundlag for fortsat personlig udvikling gennem hele livet Vision EUC Sjælland er en stor, velkonsolideret skole, der i tæt dialog med virksomheder og myndigheder uddanner uddannelsessøgende til fremtidens regionale og globale arbejdsmarked. EUC Sjælland markerer sig som den bedste skole inden for sine kerneområder. Institutionen udmærker sig ved at være på forkant med: Udviklingen hos de mest innovative virksomheder Faglig og pædagogisk udvikling Markedsmæssig udvikling Opgaver Institutionens hovedopgave er at uddanne elever og kursister i teknisk faglige uddannelser, teknisk gymnasium samt efter- og videreuddannelser. Institutionen understøtter endvidere virksomheders vækst og udvikling i form af rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings- og kursusvirksomhed. 4

6 Ledelsesberetning Årets faglige resultater Årets faglige resultater I 2013 har skolen haft fokus på øget faglighed og bedre brobygning til grundskolen. To indsatsområder som fortsættes i Der har være fokus på både fagenes faglighed og pædagogisk faglighed, som er ligeværdige hvad prioritering angår, men vægtes forskelligt i de samlede uddannelsesforløb. Skolen er i gang med at uddanne de første faglærere efter diplomuddannelsen i pædagogik inden for EUD området. Inden for HTX området er der udarbejdet uddannelsesplaner for kandidaterne på pædagogikum. EUD området har fortsat skolens pædagogisk projekt: den engagerede lærer den engagerede elev, som udvikler skolens værdibaserede pædagogik med fokus på inklusion. Projektet har haft fokus på pædagogisk udvikling, gennem mere projektorienteret undervisning og omlægning til mere praksisnær undervisning, i forbindelse med 37 timers læringsaktivitet. Skolens pædagogiske profil er gennem projektet styrket på pædagogisk udvikling og kompetenceudvikling af faglærere og ledere. Projektet fortsætter i 2014 med formulering af skolens pædagogiske strategi. Alle pædagogiske ledere påbegyndte et diplom modul i pædagogisk ledelse, som er afsluttet med eksamen i januar Skolen er nu organiseret i teams på hele det pædagogiske område, senest med HTX afdelingerne fra august 2013, hvor den nye overenskomst på gymnasieområdet trådte i kraft. Skolen har i 2013 været involveret i en række projekter, som understøtter skolens udvikling og samarbejde med blandt andet andre uddannelsesinstitutioner og kommuner. Eksempelvis har projekterne omfattet talentudvikling med fokus på faglighed, udvikling af undervisningsmateriale til bæredygtigt byggeri og brobygningsforløb til faglig uddannelse. Skolen blev i 2013 Ny Nordisk Skole og indgår i projekter med grundskolen og ungdomsskolen. Vedrørende brobygning til grundskolen har skolen afholdt 6. klasses erhvervsdag og skills for grundskoler. Skolen har evalueret og arbejdet med forbedringstiltag af de lovpligtige introog brobygningsforløb, hvilket har resulteret i et bygge & anlægs eksperimentarium, der er målrettet grundskolens elever. 5

7 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Økonomiske hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr Resultatopgørelse: Omsætning 224,5 214,3 212,3 238,0 229,1 Omkostninger 215,9 205,6 211,7 228,5 217,9 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 8,6 8,7 0,6 9,4 11,2 Finansielle poster -6,2-6,4-6,6-8,6-10,6 Resultat før ekstraordinære poster 2,4 2,2-6,0 0,9 0,6 Ekstraordinære poster 0,0 0,6 0,0 12,3 1,8 Årets resultat 2,4 2,9-6,0 13,2 2,4 Balance: Anlægsaktiver 376,3 328,8 311,6 315,7 326,0 Omsætningsaktiver 33,6 58,2 73,9 79,4 56,4 Balancesum 409,9 386,9 385,5 395,1 382,4 Egenkapital inkl. hensættelse 144,8 135,8 142,4 154,1 142,9 Langfristede gældsforpligtelser 165,6 175,5 174,7 174,4 179,1 Kortfristede gældsforpligtelser 99,5 75,6 68,4 66,7 60,6 Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet 34,7 8,6 8,4 6,0 6,2 Investeringsaktivitet -55,1-25,0-4,3 0,7-7,6 Finansieringsaktivitet -1,0-7,4-6,8-4,1-4,8 Pengestrøm, netto -21,4-23,8-2,8 2,6-6,2 Nøgletal Overskudsgrad (%) 1,1 1,0-2,8 0,4 0,3 Likviditetsgrad (%) 33,8 76,9 108,0 119,1 93,1 Soliditetsgrad (%) 35,3 35,1 36,9 39,0 37,4 Finansieringsgrad (%) 44,0 53,4 56,1 55,2 54,9 6

8 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Budget Erhvervsuddannelser: Grundforløb Hovedforløb Intro og brobygning Erhvervsuddannelser i alt Andre uddannelser: Skolepraktik HTX EUX 5 6 BTH og fra 2011 autoteknolog IV, AMU og ÅU Andre uddannelser i alt Uddannelser i alt Skolehjem Skolehjem, privatister Skolehjem i alt Skolen i alt Forlagt undervisning Erhvervsakademi-årselever gennemført for andre Erhvervsuddannelse-årselever gennemført for andre Erhvervsakademi-årselever udlagt til andre Erhvervsuddannelse-årselever udlagt til andre 1,85 0,17 8,75 5,47 0,40 0,57 7

9 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x 100 Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser i alt Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100 Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inklusiv kost- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. 8

10 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Økonomisk resultat Resultatet for 2013 blev realiseret på niveau med det forventede. Således blev resultatet t.kr , hvilket er 7,9 % bedre end det budgetterede resultat på t.kr Set i forhold til 2012 er det ordinære resultat forbedret med 6,7 %. Resultatet svarer således til en overskudsgrad på lidt over 1 %. Det forbedrede resultat kan primært henføres til, at vi har haft flere årselever en d budgetteret. Således har vi samlet set realiseret 2045 årselever, hvilket er 168 årselever flere end budgetteret og svarer til en fremgang på 9 %. Fremgangen i årselever er primært realiseret på vores Praktikcenter, som har haft 47 % flere elever end budgetteret. Endvidere har IV og AMU aktiviteterne bidraget positivt til fremgangen. På erhvervsuddannelserne har vi til trods for en fremgang i forhold til 2012 ikke formået at leve op til det forventede, således har vi realiseret 1,6 % færre årselever end budgetteret på primært grundforløb og intro og brobygning, hvorimod aktiviteten på hovedforløbene har haft en fremgang i forhold til budget på 8 %. De samlede indtægter er i forhold til 2012 forøget med t.kr fra t.kr til t.kr , en fremgang på 4,8 %. Samtidig med en stigende aktivitet er driftsomkostningsniveauet fulgt med, således at de samlede omkostninger er steget med t.kr fra t.kr til t.kr Omkostningsudviklingen er sket i forbindelse med undervisningens gennemførelse, som samlet set udgør 60,1 % af skolens indtægter, hvilket er en stigning på 1,03 % i forhold til 2012, hvor omkostningerne udgjorde 58,2 %. Omkostningerne til skolens drift og administration udgør t.kr eller i alt 36,3 % af indtægterne. I forhold til 2012 er det en forbedring på 4,7 %, hvor det tilsvarende var t.kr svarende til 37,8 % af indtægterne. I bygningsdriften indgår omkostninger til en øget indsats for at optimere den fremtidige drift. Resultatet før finansielle og ekstraordinære poster udgør t.kr , hvilket i forhold til 2012 er på samme niveau. De finansielle poster udgør en samlet udgift på t.kr , hvilket er t.kr. 227 mindre end i En stadig aktiv renteafdækning har medført, at de samlede renteudgifter er reduceret med t.kr Renteindtægterne er faldet med t.kr. 64, hvilket hænger sammen med, at de likvide beholdninger, grundet investeringerne i nybyggeriet på Lyngvej i Køge, er reduceret samt det meget lave indlånsrenteniveau. Det samlede resultat på t.kr , betragtes som tilfredsstillende. 9

11 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Investeringer Årets investeringsaktiviteter har været væsentligt præget af, at vi fortsat er i gang med at forny og udvide vores faciliteter på Lyngvej i Køge. Processen forventes endeligt afsluttet i 1. kvartal Herudover har vi foretaget væsentlige investeringer i bygningsmassen på Jagtvej og Malervænget i Næstved. Disse investeringer er et led i en optimering af bygningsmassen og opbygningen af et bedre ungdoms- og uddannelsesmiljø. Således er SSI flyttet fra lejemålet på Murervænget, og lejemålet opsagt. Malerafdelingen på Jagtvej har fået nye lokaler, og autoafdelingen har udvidet afdelingen på Malervænget. Udover ny- og ombygning er der investeret i udstyr og inventar for t.kr i årets løb, hvilket er over niveauet for Hovedaktiviteter EUD grundforløb Samlet set er det realiserede antal årselever på grundforløbene 31 årselever mindre i forhold til det budgetlagte i Det er overvejende inden for produktion & udvikling, bil fly og andre transportmidler samt bygning- og brugerservice, at der har været det største fald. Selv om det budgetterede elevtal ikke blev nået, har der været en stigning på 13 årselever i forhold til det realiseret antal i Skolen startede med at udbyde EUX fra 2011, og har siden haft en stigning i antallet af årselever. Skolen udvidede tilbuddet med EUX inden for vvs og personvognsmekaniker i Elever på EUX kan fortsætte i en kort eller mellemlang videregående uddannelse. EUD hovedforløb Antallet af årselever i 2013, blev med 25 årselever, højere i forhold til det budgetterede antal. Stigningen kan overvejende henføres til bygge- og anlægsområdet (murer og tømrer) samt serviceassistenter. Skolen prioriterer fortsat at yde en stor indsats i form af praktikpladsopsøgende arbejde inden for alle områder. Under målrapportering findes en tabel, som opgør udviklingen i indgåede uddannelsesaftaler. Intro- og brobygningsforløb Det samlede antal elever i introduktions- og brobygningsforløb blev 13 årselever mindre i forhold til det budgetterede antal, men ligger på niveau med det realiserede for

12 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Skolehjem Antallet af EUC Sjællands egne elever der benytter sig af skolehjemmet viser en stigning på 8 årselev i forhold til budget. Skolen optimerer økonomien på skolehjemmet ved at leje ud til privatister, kommuner m.fl. og har øget samarbejde med erhvervsskolerne i lokalområdet. Teknisk gymnasium, HTX HTX afdelingen har i 2013 realiseret 1 årselev mere i forhold til budget. I forhold til det realiserede antal i 2012 har der været en stigning på 39 årselever, hvilket kan tillægges en ekstra 1. g klasse i Køge. Området er inde i en positiv udvikling med vækst for tredje år i træk. Efteruddannelse På efteruddannelsesområdet har der været en stigning på 6 årselever i forhold til budgetteret. Stigningen kan henføres til transportafdelingen samt bygnings- og brugerservice. Resultatet er meget tilfredsstillende, fordi skolen måtte i en periode indstille kursusaktivitet på grund af konflikten i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013, hvor faglærerene i efteruddannelsesområdet var lockoutet. 11

13 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Andre aktiviteter Udviklings- og kvalitetsaktiviteter I 2013 var der fokus på kompetenceudvikling af faglighed. Flere teams var involveret i kursusaktivitet i både ind og udland for at højne deres faglige kompetencer. Dette med henblik på at løfte kvaliteten i undervisningen. Det faglige fokus i 2013, skal ses i synergi med skolens pædagogiske udvikling, samt organisering i selvstyrende teams. Gennem et større socialfondsprojekt, med deltagelse af erhvervsskoler i Region Sjælland, er der udviklet undervisningsmaterialer og kurser inden for disse områder på EUD og efteruddannelsesområdet. Projektet blev afsluttet i 2013 og skolen afholder en intern konferencen til videndeling i Udenlandske aktiviteter I HTX afdelingerne har årets internationale aktiviteter, kun bestået af studieturene. EUX klasserne på tømrerlinjen deltager i et Leonardoprojekt, sammen med studerende fra Tyskland og Norge. Projektet tager udgangspunkt i energioptimering og bæredygtighed. Elevdemokrati I efteråret 2013 blev der afholdt elevtopmøde, som afslutning på projektuger med bæredygtighed og innovation som temaer. Det var fjerde gang, at elevernes stemme blev hørt gennem afvikling af elevtopmøde. Markedsføring Niveauet for markedsføringsaktiviteter er, set i forhold til 2012, realiseret på et lavere niveau. Markedsføringsindsatsen er i årets løb blevet skærpet, således at den er betydeligt mere målrettet end tidligere. Samtidig har markedsføringsafdelingen varetaget væsentlige opgaver i forbindelse med ny hjemmeside og nyt intranet. Social ansvarlighed Andel af medarbejdere ansat under sociale klausuler er uændret højt, svarende til 4% af de samlede årsværk. Arbejdet med medarbejdertilfredsheden og den generelle trivsel fortsætter, og der udvikles til stadighed nye tiltag og fokuseres på områder, der kan øge den generelle trivsel. 12

14 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Energi/miljø I lighed med de senere år har vi til stadighed haft fokus på optimeringen af vores energiforbrug. Således har vi, til trods for stigende aktivitet, formået at holde vores energiforbrug målt i enheder stort set uændret. Bygningsstrategi Næstved Som et led i den proces, der blev startet op i 2012, er der i året blevet holdt yderligere brugerinddragelsesprocesser, således at en endelig afklaring af de enkelte uddannelsers placering er blevet mere klar. Som et led i denne proces er malerafdelingen blevet flyttet til ny istandsatte lokaler og SSI er flyttet fra Murervænget til ny istandsatte lokaler på Jagtvej. Processen med udvidelse og ombygning af adresserne i Næstved forsætter i 2014 under hensyntagen til de forventede effekter af EUD reformen. Køge Lyngvej har i årets løb undergået en gennemgribende om- og tilbygning. De første 2 etaper af projektet blev taget i brug i starten af skoleåret 2013/2014. I slutningen af 1. kvartal 2014 vil den sidste etape blive taget i brug. Herefter vil alle EUC Sjællands uddannelser i Køge være samlet på Lyngvej. Der foregår stadig bestræbelser på at sælge den resterende del af ejendommen, beliggende Boholtevej 95. Vurderingen er, at grunden er attraktiv, men på grund af den finansielle krise anses det for sandsynligt, at der kan gå en længere periode, før et salg bliver aktuelt. Den kommende EUD reform må forventes at få væsentlig indflydelse på lokalebehovet og bestykningen af disse. Bygningsstrategien vil derfor i 2014 blive revurderet. 13

15 Ledelsesberetning Forventet udvikling det kommende år Forventet udvikling det kommende år EUD området Skolen forventer en generel stigning i elevoptaget, på grund af et stigende fokus på kompetencegivende uddannelse fra politisk side. Skolen forventer fortsat at udvide samarbejdet med folkeskolernes erhvervsklasser, begrundet med øget samarbejde gennem den nye folkeskolereform og EUD reform. Inden for EUX udbyder skolen uddannelserne: tømrer, murer, struktør, smed, elektriker, vvs og personvognsmekaniker. Skolen forventer en fortsat udvikling inden for dette område. Fastholdelsesindsats Handlingsplanen for øget gennemførelse, som blev underskrevet af bestyrelsen i foråret, er implementeret i efteråret Skolen indsender ny handleplan til undervisningsministeriet i april Pædagogisk Center og projektafdeling Pædagogisk Center blev i 2013 udvidet med en projektafdeling. Skolen har en stigende aktivitet med deltagelse i forskellige projekter i samarbejde med andre skoler. Skolen forventer at fastholde aktivitetsniveauet, hvad angår puljefinansieret samt IDV projekter. Skolen vil generelt fortsætte udviklingen af aktiviteterne i 2014, som understøtter en inkluderende tilgang til skolens pædagogiske linje. Teknisk gymnasium, HTX I 2014 forventer HTX-afdelingen at fastholde udviklingen fra 2013, og afdelingen vil fortsætte sit arbejde med de nye studieretninger. Der arbejdes med et stærkt fokus på studiemiljø og fastholdelse. I det kommende skoleår vil afdelingen arbejde med innovation og fortsætte sit arbejde med talenter. Efteruddannelse Der er politisk fokus på efteruddannelsesområdet via beskæftigelsesindsatser. Der er fortsat en del ledighed i regionen, og der er politisk fokus på de unge ledige samt de unge ufaglærte. De mange politiske signaler fra ministerierne og kommunerne tyder på, at der satses på uddannelse. Skolen forventer derfor at fastholde aktivitetsniveauet, selv om der politisk satses mere på kompetencegivende uddannelse. 14

16 Ledelsesberetning Forventet udvikling det kommende år Forventninger til budget 2014 Med udgangspunkt i den af Folketinget vedtagne finanslov, og forventningerne til udviklingen i de enkelte uddannelsesområder samt en stigende aktivitet på efteruddannelsesområdet, ventes der for 2014 en vækst i årselevtallet på 4%. De samlede indtægter forventes at blive realiseret med t.kr og et samlet resultat på t.kr Personaleomkostningerne forventes at udgøre 61% af indtægterne, og driftsomkostningerne, herunder bygningsdrift, forventes at udgøre 30 % af de samlede indtægter. Det forventes at investeringsniveauet (ex. investeringer i bygninger) for 2014 vil udgøre t.kr Efter statustidspunkt Der er efter statustidspunktet ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af skolens økonomiske stilling, som ikke er kommet til udtryk i årsrapporten. Risici Medarbejderkapacitet Et generationsskifte i medarbejderstaben har på nogle områder været fremskyndet af den økonomiske afmatning, som også har ramt EUC Sjælland. Der sker således en løbende afgang og fornyelse af medarbejderstaben. Renterisiko Skolen har i slutningen af 2011 indgået renteafdækningsaftaler, som medfører at den samlede renteeksponering nu maksimalt udgør ca. t.kr 8.000, mod tidligere t.kr Den løbende effekt af kursreguleringen af disse renteafdækningsinstrumenter indregnes i balancen direkte på egenkapitalen.. 15

17 Målrapportering Definitioner og opgørelsesmetoder Målrapportering Definitioner og opgørelsesmetoder Fuldførelsesprocent (HTX) Fuldførelsesprocenten beregnes som: Antal der har udløst færdiggørelsestakst x 100 Tilgang på 1. tælledag efter påbegyndt uddannelse Tilgang defineres som det antal elever, der har udløst tilskud 1. tælledag i året. Tilgang/fuldførelse korrigeres for elever, der er modtaget fra eller flyttet til en anden gymnasial uddannelse. Det overordnede politiske mål Vi arbejder hen imod at opfylde den overordnede nationale målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolen arbejder sammen med andre uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og kommuner om at nå denne målsætning gennem projekter med uddannelsesfokus, herunder de unges parathed til uddannelse. Skolen bidrager ligeledes lokalt gennem skolens Praktikcenter med en indsats over for erhvervslivet, for at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne. Skolen måler sit frafald på grundforløb og hovedforløb. I 2013 har skolen oplevet et lille fald i frafaldet på begge forløb. Skolen arbejde med dette politiske fokus gennem skolens handlingsplan for fastholdelse til undervisningsministeriet. På uddannelserne har det været en positiv udvikling i tilgangen og skolen forventer, at det tættere samarbejde med kommuner, ungdoms- og uddannelsesvejledninger og Jobcentre, som følge af en udrulning af en reformbølge fra flere ministerier, vil betyde at flere unge vil få en erhvervskompetencegivende uddannelse. 16

18 Målrapportering Grundforløb Grundforløb Grundforløb GRUNDFORLØB TOTAL Tilgang i skoleåret Antal årselever i året Frafald efter 6 mdr Teknologi og kommunikation Tilgang Antal årselever Frafald efter 6 mdr Bygge og anlæg Tilgang Antal årselever ,1 2,6 Frafald efter 6 mdr Håndværk og teknik Tilgang Antal årselever ,2 Frafald efter 6 mdr Mekanik, transport og logistik Tilgang Antal årselever ,4 Frafald efter 6 mdr Service Tilgang Antal årselever ,9 Frafald efter 6 mdr Produktion og udvikling Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 52,2 68,6 67,4 62,3 57,3 Frafald efter 6 mdr Strøm, styring og it Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 101,0 81,6 60,6 70,4 67,8 Frafald efter 6 mdr Bil, fly og andre transportmidler Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 104,3 113,8 118,8 103,1 88,3 Frafald efter 6 mdr

19 Målrapportering Grundforløb Grundforløb Bygge og anlæg Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 364,9 351,2 306,2 279,4 276,4 Frafald efter 6 mdr Transport og logistik Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 26,2 29,0 19,6 20,6 8,9 Frafald efter 6 mdr Sundhed, omsorg og pædagogik Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 50,3 50,3 65,5 45,8 45,0 Frafald efter 6 mdr Krop og stil Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 15,9 7,8 17,9 19,9 14,7 Frafald efter 6 mdr Bygnings- og brugerservice Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 16,6 16,4 2,4 - - Frafald efter 6 mdr Individuel EUD, bygge og anlæg Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 1, Frafald efter 6 mdr

20 Målrapportering Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb HOVEDFORLØB TOTAL Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 333,6 330,7 342,4 371,2 426,1 Frafald efter 6 mdr Smedeuddannelsen Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 33,7 32,0 31,4 37,2 46,0 Frafald efter 6 mdr Industritekniker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året ,6 8,0 Frafald efter 6 mdr Rutebilchauffør Tilgang i skoleåret Antal årselever i året ,2 - Frafald efter 6 mdr Buschauffør Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 0, Frafald efter 6 mdr Murer Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 22,3 23,2 23,8 30,5 39,1 Frafald efter 6 mdr Stenhugger Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 2,2 3,7 3,2 3,6 3,3 Frafald efter 6 mdr Stukkatør Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 0 0,3 0,3 0,3 0,7 Frafald efter 6 mdr Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 22,6 19,7 16,7 16,6 20,1 Frafald efter 6 mdr

21 Målrapportering Hovedforløb Hovedforløb Træfagets byggeuddannelse Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 51,2 46,5 54,8 67,9 81,2 Frafald efter 6 mdr VVS Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 49,4 51,2 46,0 52,0 52,4 Frafald efter 6 mdr Elektriker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 18,0 17,8 21,7 25,3 32,7 Frafald efter 6 mdr Byggemontagetekniker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 8,8 16,5 13,1 18,0 21,9 Frafald efter 6 mdr Bygningsmaler Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 20,8 21,2 23,0 28,0 29,8 Frafald efter 6 mdr Mekaniker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 7,6 19,3 37,7 33,4 36,0 Frafald efter 6 mdr Kranfører Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 0,92 0, Frafald efter 6 mdr Vejgodstransportuddannelsen Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 3,6 2,9 1,6 1,2 - Frafald efter 6 mdr Serviceassistent Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 30,7 17,1 18,1 - - Frafald efter 6 mdr Tankklinikassistent Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 9,4 9,4 7,9 8,0 8,2 Frafald efter 6 mdr

22 Målrapportering Hovedforløb Hovedforløb Frisør Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 22,9 34,2 41,8 48,6 46,6 Frafald efter 6 mdr Personsvognsmekaniker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 29,3 15,7 1,4 - - Frafald efter 6 mdr

23 Målrapportering Erhvervsgymnasiale udd. og anden aktivitet Erhvervsgymnasiale uddannelser Fuldførelsesprocent på HTX Uddannelse HTX 78% 80% 82% 77% 84% Bestand på erhvervsgymnasiale uddannelser HTX Antal årselever i året Anden aktivitet Anden aktivitet (ÅE) AMU Åben Uddannelse Anden aktivitet / IDV Aktivitet udført på andre institutioners godkendelse (Indlån) Erhvervsuddannelser Erhvervsakademier AMU-uddannelser 0,71 7,19 3 1,7 - - Anden aktivitet Andet Aktivitet udført for andre institutioners godkendelse (Udlån) Erhvervsuddannelser 1,85 0,17 8,75 5,47 0,40 0,57 AMU-uddannelser 3,058 2, Anden aktivitet Andet

24 Målrapportering Praktikpladsanalyse Praktikpladsanalyse (Praktikpladscenter) Praktikpladsanalyse Antal optagne på hovedforløb Antal indgåede aftaler Afbrudte aftaler Praktikpladsbestand Antal elever med praktikpladsaftaler ultimo Indgåede uddannelsesaftaler: Ordinære praktikaftaler Korte aftaler Delpraktikaftaler Indgåede uddannelsesaftaler i alt Der har været et forventet fald i antallet af indgående uddannelsesaftaler fra 2012 til Dette er foranlediget af den kraftige reducering fra 2012 til 2013 i tilskuddet til virksomhederne. Det forventes at der sker et yderligere fald i regnskabsåret 2014, hvor tilskuddet bortfalder helt. Det er dog lykkedes at fastholde et praktikpladsniveau på højde med 2008 og 2009 selvom elevtallet generelt har været faldene. Dette kan tilskrives skolens praktikpladsopsøgende arbejde, indenfor tre områder: Medarbejdernes arbejde med praktikpladser i grund og hovedforløb, praktikcentrets medarbejderes øget indsats og arbejdet med partnerskaber og de forskellige AUB projekter. 23

25 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for EUC Sjælland for 2013 er aflagt i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Årsrapporten for 2013 er aflagt i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finanssår tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 24

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2014 Journalnummer: 046.13R.271 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland

Den selvejende Institution EUC Sjælland Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen Svendborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen Svendborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Park Lodge Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 30 50 11 52 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2016. Lars Jørgensen Dirigent

Læs mere

Sonja Larsens Udlejning ApS CVR-nr

Sonja Larsens Udlejning ApS CVR-nr CVR-nr. 27 04 19 81 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.06.15 Karsten Sabransky Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Indhold Ledelsesberetning...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

VUC Roskilde. Årsrapport 2013

VUC Roskilde. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk VUC Roskilde Årsrapport 2013 Medlem

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Årsrapport CVR. Nr

Årsrapport CVR. Nr Årsrapport 2015 CVR. Nr. 20 83 54 00 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapporten for 2015 for Østdansk Landboforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

CESA ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015

CESA ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 CESA ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Baris Ozcan Dirigent Side 2 af 17 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr CVR-nr. 26 49 38 89 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Poul Fabricius-Bjerre Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Dansk Kosmetik Salg A/S Buderupholmvej 3, 9530 Støvring CVR-nr

Dansk Kosmetik Salg A/S Buderupholmvej 3, 9530 Støvring CVR-nr Buderupholmvej 3, 9530 Støvring CVR-nr. 81 54 99 15 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.05.16 Finn Aagaard Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HEMPEL PROPERTIES A/S

HEMPEL PROPERTIES A/S HEMPEL PROPERTIES A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Milena Jordanova Olsen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere