Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013"

Transkript

1 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 6 Forventet udvikling det kommende år 14 Målrapportering 16 Definitioner og opgørelsesmetoder 16 Grundforløb 17 Hovedforløb 19 Erhvervsgymnasiale uddannelser og anden aktivitet 22 Praktikpladsanalyse 23 Regnskab 24 Anvendt regnskabspraksis 24 Resultatopgørelse 30 Aktiver 31 Passiver 32 Pengestrømsanalyse 33 Noter 34 Særlige specifikationer 41 Påtegninger 43 Ledelsespåtegning 43 Den uafhængige revisors påtegning 45 1

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Den Selvejende Institution EUC Sjælland Jagtvej Næstved Tlf.nr Institutionen har herudover afdelinger på nedenstående adresser: Haslev: Skolegade 21 Finlandsgade 18 Næstved: Sneppevej Malervænget 4 Køge: Boholtevej 95 Lyngvej 25C Vordingborg: Elmealle 2 Institutionsnummer: CVR nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Næstved Bestyrelse Formand Lasse Houengaard Næstformand Johannes Jacobsen Peter Jakobsen Poul-Erik Pedersen Gert Johansen Knud Erik Hansen Kim Rozalski Jørgen Madsen Medarbejderrepræsentanter: Jørgen Pedersen Tina Nielsen Elevrepræsentanter: Vakant (EUD) Thomas Brown (HTX) 2

4 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Direktion Astrid Dahl, direktør Tue Skovgaard Jakobsen, økonomidirektør Formål Institutionens formål er at tilbyde undervisning inden for erhvervsuddannelserne og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Institutionen udbyder endvidere rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings- og kursusvirksomheden. Bankforbindelser Danske Bank A/S Nykredit Bank A/S Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Handelsskolevej Næstved 3

5 Ledelsesberetning Præsentation af institutionen Præsentation af institutionen Mission EUC Sjælland skal gennem uddannelse af unge og voksne: Bidrage til den samfundsmæssige vækst, sammenhængskraft og udvikling Sikre uddannelsessøgende mulighed for en aktiv medvirken i et demokratisk samfund med vægten lagt på erhvervskompetencer Give dem grundlag for fortsat personlig udvikling gennem hele livet Vision EUC Sjælland er en stor, velkonsolideret skole, der i tæt dialog med virksomheder og myndigheder uddanner uddannelsessøgende til fremtidens regionale og globale arbejdsmarked. EUC Sjælland markerer sig som den bedste skole inden for sine kerneområder. Institutionen udmærker sig ved at være på forkant med: Udviklingen hos de mest innovative virksomheder Faglig og pædagogisk udvikling Markedsmæssig udvikling Opgaver Institutionens hovedopgave er at uddanne elever og kursister i teknisk faglige uddannelser, teknisk gymnasium samt efter- og videreuddannelser. Institutionen understøtter endvidere virksomheders vækst og udvikling i form af rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings- og kursusvirksomhed. 4

6 Ledelsesberetning Årets faglige resultater Årets faglige resultater I 2013 har skolen haft fokus på øget faglighed og bedre brobygning til grundskolen. To indsatsområder som fortsættes i Der har være fokus på både fagenes faglighed og pædagogisk faglighed, som er ligeværdige hvad prioritering angår, men vægtes forskelligt i de samlede uddannelsesforløb. Skolen er i gang med at uddanne de første faglærere efter diplomuddannelsen i pædagogik inden for EUD området. Inden for HTX området er der udarbejdet uddannelsesplaner for kandidaterne på pædagogikum. EUD området har fortsat skolens pædagogisk projekt: den engagerede lærer den engagerede elev, som udvikler skolens værdibaserede pædagogik med fokus på inklusion. Projektet har haft fokus på pædagogisk udvikling, gennem mere projektorienteret undervisning og omlægning til mere praksisnær undervisning, i forbindelse med 37 timers læringsaktivitet. Skolens pædagogiske profil er gennem projektet styrket på pædagogisk udvikling og kompetenceudvikling af faglærere og ledere. Projektet fortsætter i 2014 med formulering af skolens pædagogiske strategi. Alle pædagogiske ledere påbegyndte et diplom modul i pædagogisk ledelse, som er afsluttet med eksamen i januar Skolen er nu organiseret i teams på hele det pædagogiske område, senest med HTX afdelingerne fra august 2013, hvor den nye overenskomst på gymnasieområdet trådte i kraft. Skolen har i 2013 været involveret i en række projekter, som understøtter skolens udvikling og samarbejde med blandt andet andre uddannelsesinstitutioner og kommuner. Eksempelvis har projekterne omfattet talentudvikling med fokus på faglighed, udvikling af undervisningsmateriale til bæredygtigt byggeri og brobygningsforløb til faglig uddannelse. Skolen blev i 2013 Ny Nordisk Skole og indgår i projekter med grundskolen og ungdomsskolen. Vedrørende brobygning til grundskolen har skolen afholdt 6. klasses erhvervsdag og skills for grundskoler. Skolen har evalueret og arbejdet med forbedringstiltag af de lovpligtige introog brobygningsforløb, hvilket har resulteret i et bygge & anlægs eksperimentarium, der er målrettet grundskolens elever. 5

7 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Økonomiske hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr Resultatopgørelse: Omsætning 224,5 214,3 212,3 238,0 229,1 Omkostninger 215,9 205,6 211,7 228,5 217,9 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 8,6 8,7 0,6 9,4 11,2 Finansielle poster -6,2-6,4-6,6-8,6-10,6 Resultat før ekstraordinære poster 2,4 2,2-6,0 0,9 0,6 Ekstraordinære poster 0,0 0,6 0,0 12,3 1,8 Årets resultat 2,4 2,9-6,0 13,2 2,4 Balance: Anlægsaktiver 376,3 328,8 311,6 315,7 326,0 Omsætningsaktiver 33,6 58,2 73,9 79,4 56,4 Balancesum 409,9 386,9 385,5 395,1 382,4 Egenkapital inkl. hensættelse 144,8 135,8 142,4 154,1 142,9 Langfristede gældsforpligtelser 165,6 175,5 174,7 174,4 179,1 Kortfristede gældsforpligtelser 99,5 75,6 68,4 66,7 60,6 Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet 34,7 8,6 8,4 6,0 6,2 Investeringsaktivitet -55,1-25,0-4,3 0,7-7,6 Finansieringsaktivitet -1,0-7,4-6,8-4,1-4,8 Pengestrøm, netto -21,4-23,8-2,8 2,6-6,2 Nøgletal Overskudsgrad (%) 1,1 1,0-2,8 0,4 0,3 Likviditetsgrad (%) 33,8 76,9 108,0 119,1 93,1 Soliditetsgrad (%) 35,3 35,1 36,9 39,0 37,4 Finansieringsgrad (%) 44,0 53,4 56,1 55,2 54,9 6

8 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Budget Erhvervsuddannelser: Grundforløb Hovedforløb Intro og brobygning Erhvervsuddannelser i alt Andre uddannelser: Skolepraktik HTX EUX 5 6 BTH og fra 2011 autoteknolog IV, AMU og ÅU Andre uddannelser i alt Uddannelser i alt Skolehjem Skolehjem, privatister Skolehjem i alt Skolen i alt Forlagt undervisning Erhvervsakademi-årselever gennemført for andre Erhvervsuddannelse-årselever gennemført for andre Erhvervsakademi-årselever udlagt til andre Erhvervsuddannelse-årselever udlagt til andre 1,85 0,17 8,75 5,47 0,40 0,57 7

9 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x 100 Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser i alt Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100 Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inklusiv kost- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. 8

10 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Økonomisk resultat Resultatet for 2013 blev realiseret på niveau med det forventede. Således blev resultatet t.kr , hvilket er 7,9 % bedre end det budgetterede resultat på t.kr Set i forhold til 2012 er det ordinære resultat forbedret med 6,7 %. Resultatet svarer således til en overskudsgrad på lidt over 1 %. Det forbedrede resultat kan primært henføres til, at vi har haft flere årselever en d budgetteret. Således har vi samlet set realiseret 2045 årselever, hvilket er 168 årselever flere end budgetteret og svarer til en fremgang på 9 %. Fremgangen i årselever er primært realiseret på vores Praktikcenter, som har haft 47 % flere elever end budgetteret. Endvidere har IV og AMU aktiviteterne bidraget positivt til fremgangen. På erhvervsuddannelserne har vi til trods for en fremgang i forhold til 2012 ikke formået at leve op til det forventede, således har vi realiseret 1,6 % færre årselever end budgetteret på primært grundforløb og intro og brobygning, hvorimod aktiviteten på hovedforløbene har haft en fremgang i forhold til budget på 8 %. De samlede indtægter er i forhold til 2012 forøget med t.kr fra t.kr til t.kr , en fremgang på 4,8 %. Samtidig med en stigende aktivitet er driftsomkostningsniveauet fulgt med, således at de samlede omkostninger er steget med t.kr fra t.kr til t.kr Omkostningsudviklingen er sket i forbindelse med undervisningens gennemførelse, som samlet set udgør 60,1 % af skolens indtægter, hvilket er en stigning på 1,03 % i forhold til 2012, hvor omkostningerne udgjorde 58,2 %. Omkostningerne til skolens drift og administration udgør t.kr eller i alt 36,3 % af indtægterne. I forhold til 2012 er det en forbedring på 4,7 %, hvor det tilsvarende var t.kr svarende til 37,8 % af indtægterne. I bygningsdriften indgår omkostninger til en øget indsats for at optimere den fremtidige drift. Resultatet før finansielle og ekstraordinære poster udgør t.kr , hvilket i forhold til 2012 er på samme niveau. De finansielle poster udgør en samlet udgift på t.kr , hvilket er t.kr. 227 mindre end i En stadig aktiv renteafdækning har medført, at de samlede renteudgifter er reduceret med t.kr Renteindtægterne er faldet med t.kr. 64, hvilket hænger sammen med, at de likvide beholdninger, grundet investeringerne i nybyggeriet på Lyngvej i Køge, er reduceret samt det meget lave indlånsrenteniveau. Det samlede resultat på t.kr , betragtes som tilfredsstillende. 9

11 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Investeringer Årets investeringsaktiviteter har været væsentligt præget af, at vi fortsat er i gang med at forny og udvide vores faciliteter på Lyngvej i Køge. Processen forventes endeligt afsluttet i 1. kvartal Herudover har vi foretaget væsentlige investeringer i bygningsmassen på Jagtvej og Malervænget i Næstved. Disse investeringer er et led i en optimering af bygningsmassen og opbygningen af et bedre ungdoms- og uddannelsesmiljø. Således er SSI flyttet fra lejemålet på Murervænget, og lejemålet opsagt. Malerafdelingen på Jagtvej har fået nye lokaler, og autoafdelingen har udvidet afdelingen på Malervænget. Udover ny- og ombygning er der investeret i udstyr og inventar for t.kr i årets løb, hvilket er over niveauet for Hovedaktiviteter EUD grundforløb Samlet set er det realiserede antal årselever på grundforløbene 31 årselever mindre i forhold til det budgetlagte i Det er overvejende inden for produktion & udvikling, bil fly og andre transportmidler samt bygning- og brugerservice, at der har været det største fald. Selv om det budgetterede elevtal ikke blev nået, har der været en stigning på 13 årselever i forhold til det realiseret antal i Skolen startede med at udbyde EUX fra 2011, og har siden haft en stigning i antallet af årselever. Skolen udvidede tilbuddet med EUX inden for vvs og personvognsmekaniker i Elever på EUX kan fortsætte i en kort eller mellemlang videregående uddannelse. EUD hovedforløb Antallet af årselever i 2013, blev med 25 årselever, højere i forhold til det budgetterede antal. Stigningen kan overvejende henføres til bygge- og anlægsområdet (murer og tømrer) samt serviceassistenter. Skolen prioriterer fortsat at yde en stor indsats i form af praktikpladsopsøgende arbejde inden for alle områder. Under målrapportering findes en tabel, som opgør udviklingen i indgåede uddannelsesaftaler. Intro- og brobygningsforløb Det samlede antal elever i introduktions- og brobygningsforløb blev 13 årselever mindre i forhold til det budgetterede antal, men ligger på niveau med det realiserede for

12 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Skolehjem Antallet af EUC Sjællands egne elever der benytter sig af skolehjemmet viser en stigning på 8 årselev i forhold til budget. Skolen optimerer økonomien på skolehjemmet ved at leje ud til privatister, kommuner m.fl. og har øget samarbejde med erhvervsskolerne i lokalområdet. Teknisk gymnasium, HTX HTX afdelingen har i 2013 realiseret 1 årselev mere i forhold til budget. I forhold til det realiserede antal i 2012 har der været en stigning på 39 årselever, hvilket kan tillægges en ekstra 1. g klasse i Køge. Området er inde i en positiv udvikling med vækst for tredje år i træk. Efteruddannelse På efteruddannelsesområdet har der været en stigning på 6 årselever i forhold til budgetteret. Stigningen kan henføres til transportafdelingen samt bygnings- og brugerservice. Resultatet er meget tilfredsstillende, fordi skolen måtte i en periode indstille kursusaktivitet på grund af konflikten i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013, hvor faglærerene i efteruddannelsesområdet var lockoutet. 11

13 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Andre aktiviteter Udviklings- og kvalitetsaktiviteter I 2013 var der fokus på kompetenceudvikling af faglighed. Flere teams var involveret i kursusaktivitet i både ind og udland for at højne deres faglige kompetencer. Dette med henblik på at løfte kvaliteten i undervisningen. Det faglige fokus i 2013, skal ses i synergi med skolens pædagogiske udvikling, samt organisering i selvstyrende teams. Gennem et større socialfondsprojekt, med deltagelse af erhvervsskoler i Region Sjælland, er der udviklet undervisningsmaterialer og kurser inden for disse områder på EUD og efteruddannelsesområdet. Projektet blev afsluttet i 2013 og skolen afholder en intern konferencen til videndeling i Udenlandske aktiviteter I HTX afdelingerne har årets internationale aktiviteter, kun bestået af studieturene. EUX klasserne på tømrerlinjen deltager i et Leonardoprojekt, sammen med studerende fra Tyskland og Norge. Projektet tager udgangspunkt i energioptimering og bæredygtighed. Elevdemokrati I efteråret 2013 blev der afholdt elevtopmøde, som afslutning på projektuger med bæredygtighed og innovation som temaer. Det var fjerde gang, at elevernes stemme blev hørt gennem afvikling af elevtopmøde. Markedsføring Niveauet for markedsføringsaktiviteter er, set i forhold til 2012, realiseret på et lavere niveau. Markedsføringsindsatsen er i årets løb blevet skærpet, således at den er betydeligt mere målrettet end tidligere. Samtidig har markedsføringsafdelingen varetaget væsentlige opgaver i forbindelse med ny hjemmeside og nyt intranet. Social ansvarlighed Andel af medarbejdere ansat under sociale klausuler er uændret højt, svarende til 4% af de samlede årsværk. Arbejdet med medarbejdertilfredsheden og den generelle trivsel fortsætter, og der udvikles til stadighed nye tiltag og fokuseres på områder, der kan øge den generelle trivsel. 12

14 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Energi/miljø I lighed med de senere år har vi til stadighed haft fokus på optimeringen af vores energiforbrug. Således har vi, til trods for stigende aktivitet, formået at holde vores energiforbrug målt i enheder stort set uændret. Bygningsstrategi Næstved Som et led i den proces, der blev startet op i 2012, er der i året blevet holdt yderligere brugerinddragelsesprocesser, således at en endelig afklaring af de enkelte uddannelsers placering er blevet mere klar. Som et led i denne proces er malerafdelingen blevet flyttet til ny istandsatte lokaler og SSI er flyttet fra Murervænget til ny istandsatte lokaler på Jagtvej. Processen med udvidelse og ombygning af adresserne i Næstved forsætter i 2014 under hensyntagen til de forventede effekter af EUD reformen. Køge Lyngvej har i årets løb undergået en gennemgribende om- og tilbygning. De første 2 etaper af projektet blev taget i brug i starten af skoleåret 2013/2014. I slutningen af 1. kvartal 2014 vil den sidste etape blive taget i brug. Herefter vil alle EUC Sjællands uddannelser i Køge være samlet på Lyngvej. Der foregår stadig bestræbelser på at sælge den resterende del af ejendommen, beliggende Boholtevej 95. Vurderingen er, at grunden er attraktiv, men på grund af den finansielle krise anses det for sandsynligt, at der kan gå en længere periode, før et salg bliver aktuelt. Den kommende EUD reform må forventes at få væsentlig indflydelse på lokalebehovet og bestykningen af disse. Bygningsstrategien vil derfor i 2014 blive revurderet. 13

15 Ledelsesberetning Forventet udvikling det kommende år Forventet udvikling det kommende år EUD området Skolen forventer en generel stigning i elevoptaget, på grund af et stigende fokus på kompetencegivende uddannelse fra politisk side. Skolen forventer fortsat at udvide samarbejdet med folkeskolernes erhvervsklasser, begrundet med øget samarbejde gennem den nye folkeskolereform og EUD reform. Inden for EUX udbyder skolen uddannelserne: tømrer, murer, struktør, smed, elektriker, vvs og personvognsmekaniker. Skolen forventer en fortsat udvikling inden for dette område. Fastholdelsesindsats Handlingsplanen for øget gennemførelse, som blev underskrevet af bestyrelsen i foråret, er implementeret i efteråret Skolen indsender ny handleplan til undervisningsministeriet i april Pædagogisk Center og projektafdeling Pædagogisk Center blev i 2013 udvidet med en projektafdeling. Skolen har en stigende aktivitet med deltagelse i forskellige projekter i samarbejde med andre skoler. Skolen forventer at fastholde aktivitetsniveauet, hvad angår puljefinansieret samt IDV projekter. Skolen vil generelt fortsætte udviklingen af aktiviteterne i 2014, som understøtter en inkluderende tilgang til skolens pædagogiske linje. Teknisk gymnasium, HTX I 2014 forventer HTX-afdelingen at fastholde udviklingen fra 2013, og afdelingen vil fortsætte sit arbejde med de nye studieretninger. Der arbejdes med et stærkt fokus på studiemiljø og fastholdelse. I det kommende skoleår vil afdelingen arbejde med innovation og fortsætte sit arbejde med talenter. Efteruddannelse Der er politisk fokus på efteruddannelsesområdet via beskæftigelsesindsatser. Der er fortsat en del ledighed i regionen, og der er politisk fokus på de unge ledige samt de unge ufaglærte. De mange politiske signaler fra ministerierne og kommunerne tyder på, at der satses på uddannelse. Skolen forventer derfor at fastholde aktivitetsniveauet, selv om der politisk satses mere på kompetencegivende uddannelse. 14

16 Ledelsesberetning Forventet udvikling det kommende år Forventninger til budget 2014 Med udgangspunkt i den af Folketinget vedtagne finanslov, og forventningerne til udviklingen i de enkelte uddannelsesområder samt en stigende aktivitet på efteruddannelsesområdet, ventes der for 2014 en vækst i årselevtallet på 4%. De samlede indtægter forventes at blive realiseret med t.kr og et samlet resultat på t.kr Personaleomkostningerne forventes at udgøre 61% af indtægterne, og driftsomkostningerne, herunder bygningsdrift, forventes at udgøre 30 % af de samlede indtægter. Det forventes at investeringsniveauet (ex. investeringer i bygninger) for 2014 vil udgøre t.kr Efter statustidspunkt Der er efter statustidspunktet ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af skolens økonomiske stilling, som ikke er kommet til udtryk i årsrapporten. Risici Medarbejderkapacitet Et generationsskifte i medarbejderstaben har på nogle områder været fremskyndet af den økonomiske afmatning, som også har ramt EUC Sjælland. Der sker således en løbende afgang og fornyelse af medarbejderstaben. Renterisiko Skolen har i slutningen af 2011 indgået renteafdækningsaftaler, som medfører at den samlede renteeksponering nu maksimalt udgør ca. t.kr 8.000, mod tidligere t.kr Den løbende effekt af kursreguleringen af disse renteafdækningsinstrumenter indregnes i balancen direkte på egenkapitalen.. 15

17 Målrapportering Definitioner og opgørelsesmetoder Målrapportering Definitioner og opgørelsesmetoder Fuldførelsesprocent (HTX) Fuldførelsesprocenten beregnes som: Antal der har udløst færdiggørelsestakst x 100 Tilgang på 1. tælledag efter påbegyndt uddannelse Tilgang defineres som det antal elever, der har udløst tilskud 1. tælledag i året. Tilgang/fuldførelse korrigeres for elever, der er modtaget fra eller flyttet til en anden gymnasial uddannelse. Det overordnede politiske mål Vi arbejder hen imod at opfylde den overordnede nationale målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolen arbejder sammen med andre uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og kommuner om at nå denne målsætning gennem projekter med uddannelsesfokus, herunder de unges parathed til uddannelse. Skolen bidrager ligeledes lokalt gennem skolens Praktikcenter med en indsats over for erhvervslivet, for at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne. Skolen måler sit frafald på grundforløb og hovedforløb. I 2013 har skolen oplevet et lille fald i frafaldet på begge forløb. Skolen arbejde med dette politiske fokus gennem skolens handlingsplan for fastholdelse til undervisningsministeriet. På uddannelserne har det været en positiv udvikling i tilgangen og skolen forventer, at det tættere samarbejde med kommuner, ungdoms- og uddannelsesvejledninger og Jobcentre, som følge af en udrulning af en reformbølge fra flere ministerier, vil betyde at flere unge vil få en erhvervskompetencegivende uddannelse. 16

18 Målrapportering Grundforløb Grundforløb Grundforløb GRUNDFORLØB TOTAL Tilgang i skoleåret Antal årselever i året Frafald efter 6 mdr Teknologi og kommunikation Tilgang Antal årselever Frafald efter 6 mdr Bygge og anlæg Tilgang Antal årselever ,1 2,6 Frafald efter 6 mdr Håndværk og teknik Tilgang Antal årselever ,2 Frafald efter 6 mdr Mekanik, transport og logistik Tilgang Antal årselever ,4 Frafald efter 6 mdr Service Tilgang Antal årselever ,9 Frafald efter 6 mdr Produktion og udvikling Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 52,2 68,6 67,4 62,3 57,3 Frafald efter 6 mdr Strøm, styring og it Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 101,0 81,6 60,6 70,4 67,8 Frafald efter 6 mdr Bil, fly og andre transportmidler Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 104,3 113,8 118,8 103,1 88,3 Frafald efter 6 mdr

19 Målrapportering Grundforløb Grundforløb Bygge og anlæg Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 364,9 351,2 306,2 279,4 276,4 Frafald efter 6 mdr Transport og logistik Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 26,2 29,0 19,6 20,6 8,9 Frafald efter 6 mdr Sundhed, omsorg og pædagogik Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 50,3 50,3 65,5 45,8 45,0 Frafald efter 6 mdr Krop og stil Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 15,9 7,8 17,9 19,9 14,7 Frafald efter 6 mdr Bygnings- og brugerservice Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 16,6 16,4 2,4 - - Frafald efter 6 mdr Individuel EUD, bygge og anlæg Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 1, Frafald efter 6 mdr

20 Målrapportering Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb HOVEDFORLØB TOTAL Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 333,6 330,7 342,4 371,2 426,1 Frafald efter 6 mdr Smedeuddannelsen Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 33,7 32,0 31,4 37,2 46,0 Frafald efter 6 mdr Industritekniker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året ,6 8,0 Frafald efter 6 mdr Rutebilchauffør Tilgang i skoleåret Antal årselever i året ,2 - Frafald efter 6 mdr Buschauffør Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 0, Frafald efter 6 mdr Murer Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 22,3 23,2 23,8 30,5 39,1 Frafald efter 6 mdr Stenhugger Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 2,2 3,7 3,2 3,6 3,3 Frafald efter 6 mdr Stukkatør Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 0 0,3 0,3 0,3 0,7 Frafald efter 6 mdr Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 22,6 19,7 16,7 16,6 20,1 Frafald efter 6 mdr

21 Målrapportering Hovedforløb Hovedforløb Træfagets byggeuddannelse Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 51,2 46,5 54,8 67,9 81,2 Frafald efter 6 mdr VVS Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 49,4 51,2 46,0 52,0 52,4 Frafald efter 6 mdr Elektriker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 18,0 17,8 21,7 25,3 32,7 Frafald efter 6 mdr Byggemontagetekniker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 8,8 16,5 13,1 18,0 21,9 Frafald efter 6 mdr Bygningsmaler Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 20,8 21,2 23,0 28,0 29,8 Frafald efter 6 mdr Mekaniker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 7,6 19,3 37,7 33,4 36,0 Frafald efter 6 mdr Kranfører Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 0,92 0, Frafald efter 6 mdr Vejgodstransportuddannelsen Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 3,6 2,9 1,6 1,2 - Frafald efter 6 mdr Serviceassistent Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 30,7 17,1 18,1 - - Frafald efter 6 mdr Tankklinikassistent Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 9,4 9,4 7,9 8,0 8,2 Frafald efter 6 mdr

22 Målrapportering Hovedforløb Hovedforløb Frisør Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 22,9 34,2 41,8 48,6 46,6 Frafald efter 6 mdr Personsvognsmekaniker Tilgang i skoleåret Antal årselever i året 29,3 15,7 1,4 - - Frafald efter 6 mdr

23 Målrapportering Erhvervsgymnasiale udd. og anden aktivitet Erhvervsgymnasiale uddannelser Fuldførelsesprocent på HTX Uddannelse HTX 78% 80% 82% 77% 84% Bestand på erhvervsgymnasiale uddannelser HTX Antal årselever i året Anden aktivitet Anden aktivitet (ÅE) AMU Åben Uddannelse Anden aktivitet / IDV Aktivitet udført på andre institutioners godkendelse (Indlån) Erhvervsuddannelser Erhvervsakademier AMU-uddannelser 0,71 7,19 3 1,7 - - Anden aktivitet Andet Aktivitet udført for andre institutioners godkendelse (Udlån) Erhvervsuddannelser 1,85 0,17 8,75 5,47 0,40 0,57 AMU-uddannelser 3,058 2, Anden aktivitet Andet

24 Målrapportering Praktikpladsanalyse Praktikpladsanalyse (Praktikpladscenter) Praktikpladsanalyse Antal optagne på hovedforløb Antal indgåede aftaler Afbrudte aftaler Praktikpladsbestand Antal elever med praktikpladsaftaler ultimo Indgåede uddannelsesaftaler: Ordinære praktikaftaler Korte aftaler Delpraktikaftaler Indgåede uddannelsesaftaler i alt Der har været et forventet fald i antallet af indgående uddannelsesaftaler fra 2012 til Dette er foranlediget af den kraftige reducering fra 2012 til 2013 i tilskuddet til virksomhederne. Det forventes at der sker et yderligere fald i regnskabsåret 2014, hvor tilskuddet bortfalder helt. Det er dog lykkedes at fastholde et praktikpladsniveau på højde med 2008 og 2009 selvom elevtallet generelt har været faldene. Dette kan tilskrives skolens praktikpladsopsøgende arbejde, indenfor tre områder: Medarbejdernes arbejde med praktikpladser i grund og hovedforløb, praktikcentrets medarbejderes øget indsats og arbejdet med partnerskaber og de forskellige AUB projekter. 23

25 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for EUC Sjælland for 2013 er aflagt i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Årsrapporten for 2013 er aflagt i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finanssår tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 24

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2006 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling Århus, den / 2007 dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere