LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden"

Transkript

1 LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Juni 2008

2 Re dak tio nen Re dak tio nen har været pla get af elektro nisk ned brud, så der for kom mer bla - det en smu le se nere end det ple jer, men vi prø ver at nå at få Lo kal nyt ten ud om - kring den 1. juni. Vi ind røm mer osse, at det for tryl len de for årsvejr har sin ket ar - bej det ved tasta turet, det er svært at sæt - te sig i løn kam merets mør ke, når bi er ne sum mer, nat ter ga len fløj ter i skov bry - net, og alle blomsterne springer ud. Si den sidst har vi haft travlt i sce nari e - værk ste det, og en rap port med re sul ta - terne af arbejdet er under udarbejdelse, og vil bli ve sendt til kom mu nen i lø bet af juni må ned. Inde i bla det kan I læse et resume af arbejdet, og på hjemmesiden kan I se i de tal jer, hvor dan arbejdet er skredet frem. Der har været af holdt di ver se gen eral - for sam lin ger, så snart kan som meren slå vin ger ne ud over os med sko le - afslut ning, hø høst og ferier. Re dak tio nen øn sker alle en rig tig god som mer, som vi hå ber bli ver lidt bed re end sid ste år. lm og uj Næ ste de ad li nes: 1. august november februar maj 2009 Om Lo kal nyt ten: Re dak tion: Lis beth Mul vad Anne Us sing-jep sen Karen Poulsen Svend Jør gen sen Lay out: John Gran berg Mail: lay kal nyt ten.dk Web: kal nyt ten.dk An non cer: Pris pr. år (4 num re) 1/2 side: 800 kr. 1/4 side: 500 kr. 1/8 side: 300 kr. Hen ven del se til: Jør gen Buch Tryk: In fo sign Op lag stal: 375 2

3 Tønning-Træden som bæredygtigt CO2-neutralt lokalsamfund Lo kal nyt ten har mod ta get neden stå en de op læg fra Kirsten Hartvig i Træden i for læn gel se af ar bej det med vi sio ner for ud vik ling af vores lo kal sam - fund. Lad os gøre vores lo kal sam fund til et CO2-neutralt eks peri ment, hvor vi sam men og hver for sig fin der ud af, om man kan væn ne sig til at leve med et min dre oli e for - brug og sta dig være glad og tilfreds. Frem ti den kræ ver, at alle men ne sker jor den over re ducerer de res af hæn gig hed af CO2-tør sti ge ener gi for mer, og det vil le gavne os alle at bli ve mere be vid ste om vores ener gi for brug og dets konsekvenser. Bære dyg tig hed er et vidt be greb, som ud over øko lo gi også om fat ter et so ci alt ele - ment og en øko no mi, der gør det hele mu ligt. Det er en vi sion om frem ti den, for val - tet nu! Det at tage an svar for re sul ta tet af vores nu ti di ge hand lin ger, der ram mer an dre, an dre steder, til andre tider. En bære dyg tig ud vik ling er en ud vik ling, som op fyl der vores nu væren de be hov, uden at bring frem ti di ge gen ra tio ners mu lig he der for at op fyl de deres behov i fare. En bære dyg tig livs stil læg ger vægt på sammen hæn gen mel lem ener gi og mil jø, fø - de vare pro duk tion og kli ma, og sø ger pro blem løs nin ger hvor men ne sket sæt tes i cen trum. Der læg ges vægt på en vis por tion selv for sy ning, øko lo gi, nær vær, lig - hed, kre a ti vi tet og fri hed. - hvor bor du og hvad la ver du, hvor kom mer dit vand fra, og hvad har du i din have? Vores lo kal sam fund er et op lagt sted at be gyn de. Vi har en fan tastisk fri sko le, en flot na tur, en mas se kre a ti ve kræf ter, og uaf hæn gi ge stær ke men ne sker. Der er mange ressour cer som kun ne ud nyt tes til fæl les for del, hvis vi gjor de en bære dyg - tig frem tid til et lo kalt pro jekt, hvor en hver kun ne del ta ge så me get el ler lidt som de har tid og lyst til. I Eng land har nog le lands by er ta get CO2 kam pen op på egen hånd. Fuldt vi den de om at de ikke kan gøre den helt store for skel i ver den, har be bo er ne be slut tet at gøre så me get som de kan hver for sig og i fæl les skab, og der med være med til at være sne bol den, der star ter la vi nen lan det over. Det har vagt stor op sigt at een en kelt lands by har for må et at ned sæt te de res ener gi for brug med 20% på bare et år, og det har gi vet lo kal sam fun det et løft og en masse PR ude i verden. Jeg fore stil ler mig, at vi ved at læg ge pla ner for at gøre det sam me her, kun ne ska be en stør re sam hørig hed, en mas se PR for fri sko len og om rå det, og en bed re frem tid for os alle. Et sted, hvor der er min dre klo desli ta ge og stør re op mærk som hed på, hvor dan hver da gens ak ti vi te ter kan have mil jø mæs si ge og sociale effekter. 3

4 Det kan gøres ved at tage fæl les og ind i vi du el le ini ti a ti ver, som ved varen de ener gi - for sy ning (sol og vind), ener gi må ling (som fri sko lens ele ver kun ne stå for) og spare tips (på hjem me si den), al ter na tivt for brug (via øko lo gisk ind købs fore ning, inter net, sam kør sel), støt te til mil jø ven ligt byg geri, grøn ne virk som he der og tra di - tio nel le hånd værk. Ud nyt tel se af lo ka le ressour cer, hjem me dyr king af grøn sa ger og dyre hold i det om fang man har tid og plads og lyst. Til bud om uddan nel se i tra di tio - nel le hånd værk og færdig he der som vores for æl dre og bed ste for æl dre tog for gi vet (så som at dyr ke sin have, sy og re parere tøj, lave mad uden færdig varer, bru ge simple na tur li ge læ ge mid ler til små ska van ker i stedet for medicin). Det vil le være spæn den de at ska be et lo kal sam fund som var mere selv for sy nen de, selv hjul pent og flek si belt, uden unø digt af fald men fyldt med spi se li ge ha ver og hegn, og ste der hvor kunst og kul tur kun ne dyr kes og nydes af alle. IDEER Her er en li ste over de ting, som an dre har be nyt tet, frem el sket og støt tet for at ska be et mere CO2-neutralt, bære dyg tigt lo kal sam fund: 1. Gør min dre brug af bi len (er stat tes med sam kør sel, of fent lig trans port, gå ben, cykel, lokal ferie). 2. Gør mere brug af for sam lings hus og sko le til flere lo ka le ak ti vi te ter. Skab et fæl les gæ ste hus, hvor gæ ster kan over nat te, så det er mu ligt at stop pe op og være med. 3. Lav en lo kal pro dukt og ser vi ce gui de. 4. Gør fær re ind køb i su per mar ke der/stor ma ga si ner (er stat tes med køb og salg via inter net og box sche mes, øko lo gisk ind købs fore ning, lo ka le bu tik ker). 5. Nøjs med min dre - tænk over hvad du kø ber, brug gen bru gen og bi blio te ket. Re parer hu sets hjæl pe mid ler iste det for at købe nye. El ler be slut at und være dem, når de går istyk ker. 6. Ud nyt din have og spis mere en kelt. Hold høns! 7. Af vikl gæld, først kre dit kort og for brugs lån, så bi llån, bo lig lån og kre dit fore nings lån, for di ver den sø ko no mi en er under støt tet af olie. 8. Lær nye hån de værk. 9. Lær dine na bo er bed re at ken de. Hjælp hin an den med ind køb, bør ne- og dyre pas ning, råd og vej led ning. Du har brug for dem, og de har brug for dig. 10. Ud skift el- og ma skin værk tøj grad vist. Er stat med hånd værk tøj, op træk ke li ge lyg ter, ra dio er og mo bi lopla dere. 11. Ud bred in for ma tion om og in stal la tion af sol pa ne ler, regn vand sop sam ling og kom post be hol dere i så man ge husstan de som mu ligt. Fæl les vind møl le. 12. Brug regn vand til toi letskyl og va ske ma ski ne, ud o ver til ha ve van ding. Kir sten Hart vig 4

5 En ukendt akvarel af Træden fra 1902 Af Jo chen Me y er Det var hvad jeg stød te på un der et be - søg på Glud Mu seum sid ste som mer. Jeg hav de været der før, men bi lle det var for bi gå et min op mærk som hed, og jeg tviv ler på, at der er man ge i sog net, der ken der til det. Den lil le skit se hæn ger nær mest skjult i en krog bag ved en dør. Man skal også kig ge me get op mærk somt for at op da - ge, at der fak tisk står Ved Træ den 1902 på bla det. Uden vi dere gen ken der man nem lig hel ler ikke mo ti vet. Det er et vue mod Træ den set fra vest, fra den mar - kan te for høj ning umid del bart nord for Træ den vej midt i mel lem Hen ry Ni el - sens og John Jen sens går de, der fak tisk er re sten af en over plø jet for historisk grav høj. n%20gravhoje.htm Akvarel len er ma let af Søren Knudsen. Han var Glud Mu seums grund læg ger og do ku men tere de me get en ga geret den hastigt for svin den de histori ske land - brugs kul tur og land lig byg ge skik. Af ud dan nel se var han ma ler og des uden en dyg tig teg ner, som for stod at for ene æste tik ken med tek nisk præ ci sion. Fri - lands mu se et i Glud op stod på grund af hans ihær di ge vil je til at be vare histori - ske byg nin ger fra hjem eg nen, der måt te vige for land bru gets mo der ni serings be - hov. Hu se ne blev flyt tet styk ke for styk - ke og gen op ført som histori ske min desmær ker om kring ma lerens egen bo lig. At han ikke var af en helt al min de lig støb ning, si ger sig selv. Han var kendt vidt om kring, men nok mere på grund af sin sær li ge per son lig hed og sit il tre tem - pera ment end på grund af sin ba ne bry - den de mu seums fag li ge ind sats. Museets ud stil ling om Søren Knudsens liv og værk er ube tin get et be søg værd og væk ker både til efter tan ke og gi ver an - led ning til mor skab. 6

6 torie.html På bi lle det fra Træ den ses to mal ke kø er. Godt nok er de tøj re de, men de min der jo me get om Johns kre a turer, der den dag i dag præ ger land ska bet på ste det. Alt an det på bi lle det har for an dret sig. Den asfalterede Trædenvej skærer sig end nu ikke igen nem land ska bet. På bi - lle det har man svært ved at få øje på de bug te de hjulspor. Træ den Kir ke mang - le de end nu tår net, som først blev byg get til i Des uden er der si den hen byg - get en hel del huse, så man i dag slet ikke kan se kir ken fra det sted hvor Søren Knudsen stod i sin tid. Den fir læn ge de gård nær mest be sku - eren stod der hvor Hen ry og Karen Marie i dag har bo pæl. Bin dings vær ket og brøn den er for længst ned lagt. Og det i sin tid kun få år ti er gam le stu e hus på øst si den af gårds pladsen blev ca er stat tet med et mere tids svaren de på sydsi den af gårds pladsen. Det gam le, med skif fer tæk ke de stu e hus som Søren Knudsen fore vi ge de, blev dog først fjer net for 8 år si den, sammen med gårdens nordlige længe. Meget iøjefaldende ved det gamle billede er også de man ge for histori ske grav - hø je, der i 1902 sta dig var be varet i en an se e lig høj de, og som i dag er næ sten fuldstæn digt forsvundet. Søren Knudsen vi ste dem som bru ne, lyng klæd te bak ker. Fire styk ker er ty - de ligt at se ved før ste øje kast. Yder li - gere to el ler tre er sværere at iden tifi cere, da de 1902 var dæk ket af græs og allerede var nedpløjet meget mere end de først nævn te. End nu to sta dig ret vel be vare de grav hø je ses både for an og bag ved den ejen dom, som man ved nær mere efter syn kan se på ven stre side af kir ken. Der er tale om Bjarne og Karen Jørgensens bolig. Grav hø je nes navne kan spores bl.a. på det ældste bevarede matrikelkort fra kort ef ter år For eks em pel kald tes den gang den mark, hvor på Karen og Bjar nes hus lig ger, for Smaaehöiagre. Mar ken med den sta dig i dag be vare de høj syd for Træ den vej, som på det gam - le bi lle de ses til høj re for kir ken og bag - 7

7 ved brøn den, hed der på de æld ste bevarede matrikelkort Bankh öi a ger. I modsæt ning til det te be teg ner et kort fra 1850 grav hø jen som Bavnehöj. Der kan godt være tale om en fejl tolk ning, for di navnet Baanbierg knyt ter sig fak tisk til ste det hvor Hen ry og Karen Mari es ejen dom lig ger. Ste det hed der om kring 1800 Smal Baanbierg. På kor tet fra 1850 kal des går den Bredegaard og ca op træ der navnet Höjgaard. I ha - ven syd for det nu væren de stu e hus lå der 1902 sta dig en 3,9 m høj og 25 m bred grav høj el ler bi erg, som man i gam le dage også kald te dis se mo nu - men ter. Over for Na tio nal mu se ets ud - send te, H. Kjær, op ly ste land mand en den gang, at hø jen hed Sod doms høj, og man hav de i øv rigt en kar tof fel ku le i gra vens nords i de. xe?function=getlokalitet&systemnr= Den gule far ve som Søren Knudsen markerede gravhøjenes stejle sider med, er fak tisk den jord, som blev blot - tet af hø jens fyld hver gang der blev plø jet tæt ind til hø jen. I 1902 var man i fuld gang med at plø je dis se gra ve væk, som var ble vet an lagt af men ne sker for 3000 til 4000 år si den, i ste nal der og bronzealder. Op rin de ligt har der været mindst 25 grav hø je i om rå det - et an se e ligt mo nu - ment over man ge gen era tio ners ar ve - krav på land brugs jor den om kring Træden. Søren Knudsen så fra sit ud sigts - sted på Ting hø ja ger sta dig 9 el ler 10 af dis se grav hø je no gen lun de be varet var der kun 4 el ler 5 af dem til ba ge (se kor tet, hvor Søren Knudsens stand - punkt er an gi vet med en pil) og i dag er der kun Ræ ve høj nord for Træ den vej og 8 Bavne høj syd for ve jen be varet. De blev fre det i Ef ter ud skift nin gen og med den vok sen - de me ka ni sering og ef fek ti vi sering af land bru get, gjor de man ge bøn der en ende på disse forstyrrende elementer på de res nu plud se lig pri va te jords tyk ker. De res plads skul le nyt tig gøres og blev ind dra get i dyrk nin gen. Jor den blev kørt i lav nin ger og brugt som vej fyld. Kun i få til fæl de gjor de man sig uma ge at gem me de ting og sa ger, man stød te på un der det te ar bej de. Næ sten alt er forsvun det sporløst og uden vid nesbyrd. Kun en gang tal te man sær lig læn ge om et fund fra Store Nörhøi a ger. I 1932 stød te man un der bort grav ning af hø - jens jord på blandt an det en flint dolk, et bron ze spyd og en guldring! Der er tale om den høj, som Søren Knudsen vi - ste helt til ven stre på sit bi lle de. Her var man al lere de i lø bet af 1800-tal let gen - tag ne gan ge stødt på min dre sten kam re, som rum me de brænd te men ne ske knog - ler og end da en urne! Da man fjer ne de re sten af hø jen for kun 75 år si den, stød - te man alt så på et lil le styk ke guld tråd, som for 3000 år si den var ble vet brugt som fin ger ring af en rig mand. Det ind - brag te en da ne fæ godt gørel se af an se e - lig stør rel se. Det er ikke til at sige, om så dant et fund sat te yder li gere gang i bort grav nin gen af hø je ne, el ler om det vakte til eftertanke, med deraf følgende re spekt for hø je nes vid nes byrd og de res rol le som grav mo nu men ter. Høje, der over plø jes, bli ver i gennem - snit 4 cm la vere for hvert år. Så vi har god grund til at sen de Søren Knudsen en ven lig tan ke når vi ser på hans øjebliks bil le de anno 1902.

8 Skolen i det åbne land Vi tilbyder: Børnehave klasse SFO "Børneboligen" Klassestørrelse 16 elever 15 års erfaring i at give børn en meningsfyldt skoletid Tønning-Træden Friskole, Skolebakken 24, 8740 Brædstrup Tlf mail: - 9

9 Fri sko len For året på fri sko len er en travl tid, og det te år er nok in gen und ta gel se. Vi har med vir ket ved for års mes sen i Bræd - strup, af holdt åbent hus på fri sko len, og snart kom mer sko lens som mer kon cert, der af hol des den 11. juni. Des uden bru - ger vi en del res sour cer på vores kom - men de 8. klas se og er i gang med at for bere de det, der skal fore gå for den nye år gang. Her ar bej der vi bl.a. på en ud lands tur, sam ar bej de med en tysk sko le og an dre pro jek ter, der skal fore gå gen nem næ ste sko le år. Her til hører også ansættelse af ekstra lærerkræfter. I juni dra ger alle af sted til Vindb læs Fri sko le, der lig ger øst for Ho bro, på sko le byt te tur. Det fore går fra tirs dag den 17. juni, og vi ven der hjem igen fre - dag den 20. juni. Sko lens ar bejds lør dag af hol des lør dag den 14. juni. Men in den alt det te er der tors dag den 29. maj fore drag med tid li gere sko le le - der, pil grim Leif An der sen, der skal for - tæl le om sin pil grims færd i Spa ni en sid ste år. Fore dra get star ter kl , og der er gra tis ad gang. Tho mas Kils mark Fo tos fra Fri sko lens stand på for års mes sen i Bræd strup Fo tos fra Fri sko lens åbent hus arrangement 10

10 Tønning Auto Aps V/ Bjarne Tholstrup Alt i reparationer, karosseri- og glasskader. God lokal service Tønningvej 9, 8740 Brædstrup, Tlf

11 Idrætten En vel o ver stå et gym nasti kop vis ning med mas ser af leg med red ska ber, ryt - mik og spring. Med kun 4 hold i sæ so nen blev det al li - ge vel en flot op vis ning som man ge var mødt op for at se. Vores nye air track blev også brugt af spring hol det, og vi tror den vil øge inter es sen for gym - nastik ken. Ef ter op vis nin gen var der gen eral for - sam ling i id ræts lo ka let. Under teg ne de samt de an svar li ge for de for skel li ge af - de lin ger af lag de be ret ning med de ak ti - vi te ter der har været i årets løb. Mari an ne An der sen og Je sper Kjærs - gaard øn ske de ikke gen valg til be styrel - sen. Tak til dem for et godt sam ar bej de. I ste det blev Be rit Pe der sen og Svend Erik Lund valgt ind i be styrel sen og gen valg til Lai la La Cour og Hans Jørgen Buur. Fod bol den er godt i gang med mas ser af fyld te hold. Selv klas ses ele ver har øn sket at for sæt te i vores lil le klub. Sportspladsen har læn ge trængt til at få fyldt hul ler op, ret tet af og trom let så nu er den som ny. Tak til dem der brug te en søn dag på det te og tak for lån af maski ner. Forberedelserne til sportsfesten er gået i gang. Som no get nyt i år la ver Bræd - strup cy kel klub et løb i for bin del se med sportsfesten. Dette sker den 16 au gust så skriv det te i kalenderen. I Id ræts fore nin gen har vi fået en fore - spørg sel vedr. op ret tel se af en lø be klub. Der for vil vi ger ne in vi tere alle inter es - sere de til et møde tors dag den 12. juni kl i klublo ka let på sko len, hvor vi skal fin - de ud af om der er grund lag for det te. Vi skal bl. a. fin de ud af hvil ken dag det skal være, læng den på ru ter ne og start - sted. Til mel ding til den ne af ten til Ali ce på tele fon el ler Lai la på Jør gen Tro els gaard 12

12 Kirken Forreste række fra venstre: Frederik Messerschmidt Søgaard, Sabrina Diwani Han - sen, Jens Tro els gaard. Mel lem ste ræk ke fra ven stre: Ce ci lie Falk Mag nus sen, An ton Bug ge Nør gaard Ol - sen, Las se la Cour Dal hoff Søndergaard, Søren Thyre god Madsen, Hei di Skov - gaard Han sen. Bageste række fra ven stre: Jo han ne Sø la ger Ja cob sen, Bjørg Gan drup Mo gen sen, Dan la Cour, Fre derik ke Møl gaard Svend sen, So phia Steg mann Jen sen. Ha ve kon cert i Tøn ning Præ ste gård Bjar novs spil le mand skvin tet spil ler i Tøn ning præ ste gårds ha ve den 24. au gust kl.14. Kvin tet ten har ind til vi dere haft 8 kir ke kon cer ter med svensk spil le - mandsmu sik og dan ske dan se fra Den ne dag bli ver der også mu lig hed for at dan se på grøn sværen, idet Bjar ne Bor ding vil lede dan se ne for alle. Kvin tet ten be står af Knud og Lis beth Bjar nov på hen holds vis vio lin og tvær fløj te, Dor te Kri eg baum på har mo ni ka og Karen og Bjar ne B. Jør gen sen på klari net og sopranfløjte. Bli ver det regn vejr, er vi budt inden for i præ ste går den. Med brin ger selv kaf fe kurv. Alle er vel kom ne til denne efter mid dag. Gra tis ad gang. Øl og vand kan kø bes. Me nig heds rå det 13

13 Lokalrådet Som I vil være be kendt med, har der i lø bet af vin teren og for året været af - holdt en ræk ke mø der og værk stedsaf te - ner, som har haft vores frem tid som lands byom rå de i en stor kom mu ne som emne. Det har sprud let med ide er og kre a ti ve for slag til, hvor dan vi kan gøre op - mærk som på vores sted i ver den og ud - vik le det, så der sta dig er men ne sker som fin der det at trak tivt at flyt te her til og be ri ge vores sam fund og fyl de vores friskole med børn. Der er nu en rap port un der ud ar bej del - se, som bli ver sendt til kom mu nen med an søg ning om til la del se til at ud vik le for skel li ge kon kre te ide er i om rå det. Hvis man vil se, hvor dan pro ces sen er skre det frem, kan man gå ind på hjem - mesiden : men her vil vi give et kort re su me af de tanker og planer som er i spil. Vi sio nens ide o lo gi ske grund lag er, at vi øn sker at ska be sammen hæng mel lem generationer, mellem arbejde og fritid, ska be mu lig hed for flere nye ar bejds - pladser og ar bejds om rå der, samt mu lig - hed for at de, som øn sker at bli ve gam le her i om rå det, kan bli ve her, og sam ti dig ska be plads for nye unge men ne sker og fa mi li er. Vores sted er dej ligt, og vi me - ner at det er at trak tivt at bo her på af - stand af det buldren de ind u stri liv som ud vik les langs mo tor vejskor ri doren fra Ran ders til Kol ding. Osse kal det den jy ske ind u stri by. De kon kre te pla ner be står i : 1)Et multi hus, som dels skal give plads til fri sko lens id ræts liv, og uden for sko - le ti den til alle an dres be hov for id ræts li - ge ud fol del ser. Der ud o ver skal der være plads og mu lig hed for kul turel le ar ran - ge men ter og ger ne osse mø de lo ka ler og må ske nærar bejds pladser. Et ud valg har ar bej det med det te, har bla. rejst rundt og be søgt an dre kul tur-, multi hu se i det jy ske. 2)Et bo fæl les skab i til knyt ning til multi hu set med bo li ger af for skel lig stør rel se til æl dre, en li ge, unge fa mi li er, og som er øko no misk over kom me li ge. Og i for bin del se med det te en ræk ke stor par cel ler, hvor folk der øn sker stør - re for hold kan byg ge. Et friple je hjem er nævnt som en mu lig hed. Osse her har et udvalg udarbejdet tanker og planer 3)En vis mu lig hed for ud styk nin ger i de fire lands by er, dog så dan at lands byp - ræget bevares: det åbne land, de vide ud sig ter, nær heden til naturen. 4)Sti sy ste mer ne i om rå det ud vik les, først og frem mest med hen blik på sko - le ve jen fra Træ den til fri sko len. Tra fi - kud val get ar bej der trøstigt og stæ digt vi dere med sa gen. Den ne får dog et vi - dere per spek tiv ved at bli ve koblet sam - men med de kom mu na le og re gio na le bestræbelser på at udbygge turismen i området. 5)Fæl les for alle pla ner ne er, at de bør tæn kes ind i en bære dyg tig hedssam - men hæng, så le des at om rå det ud vik ler sig un der hen syn ta gen til CO2 pro ble - mer ne og kli ma foran drin ger ne. Vi mod ta ger ger ne kom men tarer og gode ide er til det ud spil, det sid ste års mø der har ført til, og som vi vil sen de til kom mu nen i mid ten af juni. 14

14 Miraklet i marts Det var en tid lig for års mor gen for man - ge år si den, så dan en rig tig kold mor gen med mas ser af hvidt lys. Mor gen ru ti - ner ne var ikke gået helt så gnid nings frit, som de ple je de. Jeg hav de sid det sent om af te nen med for bere del sen, og jeg hav de den der ube ha ge li ge for nem mel - se af ikke at være helt over det jeg skul le lave den næ ste da gen. Den to åri ge hav - de haft en uro lig nat, var lidt små pyl ret og vrøv le de med sin mor gen mad. Mand en var ta get af sted, han skul le køre langt til ar bej de, og jeg tum le de rundt for at pak ke ta sker, dren gen skul le have ryg sæk ken med skif te tøj og sin trø ste dy ne. Men i nat tens løb hav de han tis set på dynen, så der skul le skif tes be - træk, og be træk ket lug te de for kert, af va ske mid del, så han blev godt gal og syn tes plud se lig, at det hele ikke du e de. I ra seri sked han stort og blødt, og så skul le han skif tes igen fra in derst til yderst. Ti den gik og gik, og jeg kom ind i den der til stand med ner vøs stem - me og ukon cen trere de be væ gel ser, som i hvert fald ikke be ro li ge de dren gen. Pa - nik, kaos, klok ken var al lere de for bi det nor ma le af gangs tids punkt. Men vi blev da færdige og kom ud til bi len. Der var der selv føl ge lig osse bøvl med auto - sto len, lige præ cis på det tids punkt syn - tes han, at det var sjovt at åbne se len og myldre rundt på bag sæ det mens vi kørte, så den høje stem me skul le i brug igen, hvil ket re sul tere de i skrål og pro - te ster. Jeg var se nere på vej end jeg ple je de, så tra fik ken var me get tæt. Jeg kom til at hæn ge i en kø ved ud kør slen til hoved - ve jen, og klok ken var fak tisk al lere de over 8, da jeg om si der kør te op i ind kør - slen til dag ple jen. Ud af bilen, og så... Dag ple je mo deren bo e de nabo til en bør ne ha ve, man kun ne al tid høre bør ne - stem mer og le ge ly de der ovre fra. På den tid var der en le ge dil le, som be stod i, at bør ne ne hav de nog le lange rør af blødt plastik som de svin ge de rundt, hvor ved der frem kom en lyd, en slags ryt misk hu jen : yyiii, yyiii, yyiii. Da jeg stod ud af bi len var luf ten fuld af den ne yyiii-lyd. Nå, de er godt nok tid ligt i gang tænk te jeg og bø je de mig ind for at hen te dren gen ud af sto len. Da jeg ret te - de mig op, var ly den ble vet end nu mere in tens, og jeg nå e de at tæn ke, at det da var utro ligt, så man ge børn der svin ge de med de rør. Men der var no get med den lyd, som ikke rig tig pas se de med bør ne - ha ve børn. Ly den blev kraf ti gere og kraf ti gere, og trods det ner vø se hast værk stop pe de jeg op og kik ke de over skul deren for at få en ide om, hvad der egent lig ske te i den bør ne ha ve. Og hvad så jeg så? Op over hoved et på mig i den hvi de, ly - sen de for års him mel kom et kæm pe - mæs sigt gå setræk. Hun dred vis, tu sindvis af vild gæs fløj i lange ki ler hen over him len, trak fine stre ger og stri ber un der fjer sky er ne. Vin gesla get yyiii, yyiii, yyiii tog til i styr ke efter hån den som flok ken pas sere de hen over hoved et på mig. Det var ly den af den under bare rej se, af læng sel i drift mod det fjer ne, af græn se løs hed og even tyr trang. Det var 15

15 lys fyldt mor gen til mar ven kold. Det var en mor gen ga ve. Der stod jeg, og ti den gik i stå. Mor ge - nens be svær for svandt som dug for so - len, det te var et rum uden for ti den. Hvor lang tid kan det have varet, jeg ved det ikke, men træk ket fort sat te og fort sat te, og da det var ved at være for bi, våg ne de jeg og styr te de ind for at kal de dag ple je - mo deren ud. Hun nå e de at se det forsvinde i horisonten. Jeg har set gå setræk si den, men al drig så stort, så mo nu men talt. Når jeg siden har hørt yyiii-ly den er jeg al tid lø bet ud for at hil se på de træk ken de gæs, men det har ikke været det samme. Oplevel - sen den mor gen er enestå en de, ryk ket ud af ti den. Og nu bor der en gå se fa mi lie i Øj vinds sø, som snak ken de over fly ver min him - mel flere gan ge om da gen. Det er nok det, der har vakt erin drin gen om den mor gen for 30 år si den til live. Anne Us sing-jepsen Klinisk tandtekniker BIRGIT KILSMARK Vitus Berings Plads 2 st Horsens Telf

16 Historiske bemærkninger I an led ning af kom mu ne sam men læg - nin gen, og i for bin del se med de tan ker, som har ud fol det sig i lø bet af efter året og forårets arbejde i scenarieværkstedet, er det vig tigt at gøre op mærk som på, at de fire lands by er Træ den, Tøn - ning, Tro el strup og Gam mel strup i år - hun dre der har været en ad mi ni stra tiv og psy ko lo gisk en hed. De fire små by er har gen nem ti den op fat tet sig som høren de sam men, og det er bag grun den for de tan ker som kom mer til ud tryk i vi sio - ner ne om bla. multi hus / kul tur hus, bo - fæl les skab/ol de kol le og sti sy stem gennem om rå det. At de fire lands by er har op trådt som selv stæn di ge en he der er ikke rig tigt. Kirkesognet har altid bestået af både Tøn ning kir ke (med Gam mel strup og Tro el strup) og med Træ den som an - neks kir ke. På præ ste tav len i Træ den kir ke kan man se, at man har haft fæl les præst si den før re for ma tio nen, og at præ sten al tid har boet i Tøn ning præ ste gård. De to kir ker har haft fæl les me nig heds råd med repræsentanter fra alle fire områder. Sko ler ne (bla. den gam le ryt ter sko le i Tøn ning fra 1721) har været styret un - der et af en sko le bestyrel se og et fæl les sog ne for stan der skab. Styrin gen af sko - levæsnet er siden blevet overtaget af sog nerå det og ef ter 1970 af kom mu nen. Det er en lang historie, men den får I en an den god gang. Fra 1680 til 1765 hør te om rå det un der Skan der borg ryt ter di strikt, og hør te til Tyr sting- Vrads her red. Til ba ge til 1660 bo e de her reds fo ge den på en stor gård i Tøn ning, som lig ger nabo til den gam le ryt ter sko le. Det var bed re at være ryt ter - bon de end hov bon de, og som kom pen - sa tion for sol da terord nin gen oprettedes rytterskolerne. Karen Bæk bøl Jør gen sen 17

17 Køb eller sælg din bolig hos home Ole Schultz HORSENS v/ Poul Johansen Nørregade Horsens Tlf Det gør ikke noget man er foran FOR DANSKE BANK KONCERNEN Bredgade Brædstrup Tlf

18 Månedens digt Må ne dens digt er fra Eske K. Mat hi e sens sid ste digt sam ling fra 2008, Tra - ne dun. Det er en sam ling af po e tens dig te fra perio den De valg - te dig te er hen tet fra af snit tet Lan det rundt. Bi i Vest jyl land hører ikke til de kom mu ner, der gør stort væ sen af sig. Der er 273 ind byg gere, hvor af 11 be ta ler skat, og fra gam mel tid er der ude i lyn gen en del bi sta der. Der er ugent - li ge ru te bil for bin del ser med Ho, He og No. By våb net fore stil ler en gam mel dags halm ku be med tre bier, der ikke kan fin de fly ve - hul let, og der er in gen bar ber mere; man må helt til Her ning el ler Hol ste bro el ler Skjern for at bli ve studset i nak ken, hvis man da ikke klarer sig med køk ken sak sen. Den sid ste skær sli ber be søg te Bi i men da en inde klemt hus mand fra Lut hersk Mis sion vil le be ta le med et man na korn i ste det for pen ge, besluttede skærsliberen, at her gad han ikke komme igen. Det er al tid en for nø jel se at få sine me tal møn ter vek - slet til jy ske træ pen ge i vek sel kon toret lige på den an den side af Lil le bælt, store træ møn ter, blank slid te og med halvt ud vi ske de re li ef bil le der af kræ ger og slå en, kong Sne før lu se ne åd ham, rev - ling ko ste, vejs por der glem mer sig bort og for svin der mel lem røv bal lerun de lyng bak ker, kra ger og leer, lo ka le hel ge ner, be - røm te vej mænd og ven te ti der der vir ke lig vil no get, en grå pære, en stil hed der snor sig i spiral om sig selv. De er lune at hol de i hån den og lege med mel lem fin gre ne, de jy ske træ pen ge, og let te i lom men. Og det er ke de ligt, når man skal vek sle til ba ge til de kol - de me tal møn ter, de bru ger øst på. Dem er det med at få gi vet ud, de er ikke værd at hol de på. De jy ske træ pen ge der i mod, dem er man ikke me get for at kom me af med. Og er man nødt til det, så kig ger man langt ef ter dem og hå ber at se dem snart igen. 19

19 Globalnytten Rejsebrev fra Indien Inga og Valther Pe der sen fra Tøn - ning har været i Ind i en, og vel hjem - me igen de ler de nog le af ind trykkene med os an dre. I be gyn del sen af marts 2008 tog vi til Ind i en, for at op le ve no get af nats even tyr. Be sø ge Ind i ens stør ste se vær - dig he der og op le ve Indiens sjæl. Run drej sen be gynd te i Del hi, hvor vi så præ si dent pa ladset og re gerings byg nin - gen på af stand, bus ser in gen ad gang. Vi be sø ge te Jama Ma spid (Fre dags mo ské - en), der er en af de stør ste og fi ne ste i Ind i en. Et kva dra tisk byg nings værk 99 m 2 på hver led med hjør ne tår ne og to mi nare ter, pladsen kan rum me men ne sker. I mo ské en fin des Mu ham - meds fod spor. Kør te en tur gen nem ba - sarkvar teret i cy kel rits haw i et myl der af men ne sker. Da gens sid ste be søg hindu templet Laksmi Narayan, et prægtigt bygningsværk. Med tog syd på til den hel li ge by Pu skar, byen har mere end 200 templer. Byen er an lagt ved en sø, hvor le gen den for tæl - ler, at søen op stod, da gu den Brah ma lod et lo tus blad lan de der. Det er Ind i - ens hel lig ste sø, og for ind i ske pil grim - me er et bad deri sær de les vig tigt. Op le ve de at mos færen i byen, de man ge små bu tik ker, hellige køer, beskidte unger. Be søg te en ør ken lands by, hvor be bo er - ne var me get ven li ge og gæst frie, bør - ne ne i sko len har ikke ret man ge hjæl pe mid ler, sid der på et la set tæp pe på gul vet og bru ger sko le ta sken som pult. Ri se ne til da gens var me mål tid blev sor teret på fli ser ne i sko le går den. 20

20 Bør ne ne var gla de og de res øjne strålede, når de fik en kuglepen. Vi så, hvor dan en fa mi lie bo e de: de æl - dre og de res to søn ner med ko ner og 11 børn i tre små rum, uden for køk ken med en lerovn, for met som en støv le, oven på en gry de. Bræn det var ko ka ger, men på ta get af hu set para bol og der snak ke des i mo bil te le fon. Sidst på efter mid da gen kør te vi med ka mel truk ne vog ne ud i ør - ke nen, hvor vores mid dag skul le spi ses, vi kør te for bi et kæm pe om rå de, der bru ges til lejr - og mar keds plads, når der i ok to ber må ned an kom mer pil grim me og turi ster(vores ka mel kusk glæ de de sig al lere de til mar keds gøg let og ka mel væd de lø be ne). Hvad ser vi under vejs: hun dred vis af toi let ter og bru sere, der kun bru ges, når der er mar - ked.. Vel an kom met til de op stil le de bor de, bli ver der ser veret en læk ker buf - fet, bl.a. gril let ge de le ver. Det smag te godt! Sid den de i ør ken med bål, under - hold ning af en lokal danse- og spillegruppe, stjernehimlen og månen, der ligger ned, en rigtig god oplevelse. Næ ste dag kører vi til Ra jastans hoved - stad, Jai pur. Ser Vin de nes Pa lads, med 5 eta ger og mere end 500 små vin du er, en luf tig byg ning, det me ste er fa ca de, formålet var, at maharajaens harem kun ne kig ge på det liv, de ikke selv kun ne del ta ge i. Går en tur i ba zaren, hvor alt kan kø bes. Be sø ger Am ber For tet, et im po neren de byg nings værk oppe i bjer ge ne, vi skal ikke gå på trap - per, men ride på ryg gen af en ele fant der op, en me get vug gen de be væ gel se. På vej til ba ge til Jai pur kør te vi for bi me jeri et, og her så vi, hvor dan der blev ta get prø ver af mæl ken. Ud ta geren stak en arm ned i span den, løf te de ar men op, og lod et par dråber løbe ind i munden, måske en billig løsning? I Jai pur be sø ger vi City Pa la ce (op ført af en ma hara ja), et kæm pe pa lads næ - sten en by i byen. I den ene af byg - nin ger ne er der mu seum, hvor en af maharajernes lejlighed er bevaret, der er en fin sam ling af ma leri er, tæp per og vå ben. Et an det sted står to store sølv - be hol dere, der hver kan rum me 5000 li - ter vand, et spændende sted. Vi for la der Jai pur og kører til Agra, byen som blev gjort til hoved stad i Stor mo gu ler nes rige. Her be sø ger vi 21

21 KALENDER JUNI 1. kl 9.00 Pil grim svan dring fra Træ den Kir ke til Tøn ning Kir ke kl Sal ten pro fil med Jan Kjær gaard. Klo ster møl le Na tur klub Grund lovs ferie for Fri sko len 11. Som mer kon cert på Fri sko len 12 kl Møde om frem ti dig lø be klub i Id ræt fore nin gens lo ka le 14 Ar bejds lør dag på Fri sko len Sko le byt te tur for Fri sko len 28 Som mer feri en star ter for Fri sko len AUGUST 11 Friskolen starter igen efter sommerferien 16 Sports fest ved Fri sko len 24 kl Ha ve kon cert i Tøn ning Præstegård SEPTEMBER 7 Træ den mar ked 27 Høst fest i Træ den For sam lings hus NOVEMBER 8 Kon cert med Be nny Holst i Træ den For sam lings hus 30 Ju le ban ko i Træ den For sam lings hus KALENDEREN OPDATERES DAGLIGT PÅ en ning-tra e den.dk 24

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj

I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj I banken ligger tyve millioner Tekst: Halfdan Rasmussen - Melodi: Vagn Skovlund - Arr: Kristian Skårhøj 1. vers I banken ligger tyve millioner, i Sørens lommer ligger ikke én. Der ligger kun en fløjte

Læs mere

DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af

DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af realisme? Hvad betyder lydsiden for spillet og spilleren? er et strategispil, for det angår ikke spillet, men dig. Derimod kan det være interessant, DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan Kvar tals skrift for det eu ro pœis ke LE A DER II - pro gram magazine LEADER magazine [août-septembre-octobre 1997] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG DISCANTORINS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG KORALBOG Disantorinus - koralog Redaktion: FKs forlagsudvalg fukdk FK 133 a Folkekirkens ngdomskor / Forlaget Mixtur 2013 ISMN 979-0-706799-12-

Læs mere

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille.

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. D A D Vi er et orkester, der spiller til fester. D A D Kan I være stille, for nu skal alle spille.

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Vestjysk Landbofor ening. Landboforeningen er dannet den 1. januar 2000 ved en sammenslutning af Ringkjøbing-Ulfborg Egnens Landbofor ening, stiftelse

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere