OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt"

Transkript

1 oecd.fm Page 1 Friday, April 27, :10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1

2 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, :10 PM 2

3 oecd.fm Page 3 Friday, April 27, :10 PM Indholdsfortegnelse 4 Kapitel A Hovedtræk 9 Kapitel B Erklæringen om internationale investeringer og multinationale virksomheder 12 Kapitel C, DEL 1 OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder 12 Forord 15 I Begreber og principper 17 II Generelle politiske retningslinjer 29 III Offentliggørelse af oplysninger 20 IV Ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere 22 V Miljø 25 VI Bekæmpelse af bestikkelse 26 VII Forbrugerinteresser 27 VIII Videnskab og teknologi 27 IX Konkurrence 28 X Beskatning 30 Kapitel C, DEL 2 Fremgangsmåder for iværksættelse af OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder 31 I De nationale Kontaktpunkter 31 II Komiteen for internationale investeringer og multinationale virksomheder 33 III Gennemgang af beslutningen 34 Vejledning om fremgangsmåder 34 I Nationale Kontaktpunkter 34 A Institutionelle ordninger 34 B Oplysning og promovering 35 C Gennemførelse i enkelttilfælde 37 D Rapportering 37 II Komiteen for internationale investeringer og multinationale virksomheder 3

4 2. Det politiske miljø for internationale investeringer er stort set blevet gunstigere, og landene konkurrerer nu aktivt om sådanne investeringer. I dag er multinationale virksomheder almindeligt accepteret som en integrerende del af den internationale økonomi som aktører, der kan skabe gunstige investeringsstrømme, sprede teknologi og være en vigtig kilde for skatteindtægter. Samtidig er offentligheden fortsat bekymret over deres virksomhed, og der er iværksat mange foranstaltninger, som tager sigte på at imødegå disse bekymringer. OECD har siden 1976 da OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ( Retningslinjerne ) oprindeligt blevet vedtaget som en del af Erklæringen om internationale investeringer og multinationale virksomheder fremmet samarbejdet på dette område ved hjælp af en balanceret ramme af ikke-bindene principper og standarder rettet mod regeringer og virksomheder. De andre elementer i erklæringen indeholder forpligtelser for regeringerne til at give udenlandskkontrolleoecd.fm Page 4 Friday, April 27, :10 PM Kapitel A HOVEDTRÆK 1. Internationale investeringer har været spydspidsen i globaliseringsprocessen og har styrket og uddybet båndene som binder verdens regioner sammen. Multinationale virksomheder er nogle af de vigtigste investeringskanaler, og deres udvikling har afspejlet en bredere udvikling i OECD-økonomierne. Fremvæksten af tjeneste- og kundskabsintensive sektorer er blevet forbundet med tjeneste- og teknologifirmaers indtræden på den internationale arena. Selv om store multinationale virksomheder endda dominerer internationale investeringer, spiller mange mindre virksomheder nu en mere synlig rolle på den internationale arena. Fremskridt i teknologi og i udformningen af organisationer har ført til større mangfoldighed af forretningsformer og til mere komplekse og hurtige økonomiske transaktioner. Dette har haft en tendens til at udviske grænserne for virksomheder og til at øge værdien af indblik i virksomheden. 4

5 oecd.fm Page 5 Friday, April 27, :10 PM rede virksomheder national behandling, at undgå modstridende forpligtelser for virksomheder og at samarbejde, når det gælder opmuntringer til og hindringer af investeringer. Tre lande, som ikke er medlem af OECD, Argentina, Brasilien og Chile, har tilsluttet sig Erklæringen, herunder Retningslinjerne, og andre som vil og kan følge reglerne fastsat i erklæringen, er også velkomne. 3. Retningslinjerne er anbefalinger fra regeringerne rettet til multinationale virksomheder, som driver virksomhed i eller fra tilsluttede lande. De giver frivillige principper og standarder for ansvarlig forretningsførelse på mange forskellige områder i overensstemmelse med gældende love. Selvom der findes mange regelværk for forretningsførelse, som nu er offentligt tilgængelige, er Retningslinjerne det eneste multilateralt anerkendte og detaljerede regelværk, som regeringer er forpligtet til at fremme. Anbefalingerne i Retningslinjerne udtrykker de fælles værdier hos regeringerne i de lande, som er kilden til de fleste af verdens direkte investeringsstrømme og base for de fleste multinationale virksomheder. Retningslinjerne tager sigte på at fremme deres positive bidrag til økonomisk, miljømæssig og social fremgang. 4. Offentlig bekymring over følgerne af øget globalisering for samfundet i hjem- og værtslandene har bevirket, at gennemgangen er blevet foretaget med voksende interesse og synlighed. Gennemgangen har fået høj prioritet hos Komiteen for internationale investeringer og multinationale virksomheder (CIME) i løbet af det sidste år og har draget nytte af konsultationer med erhvervsledere, fagforeningsrepræsentanter, ikke-guvernementale organisationer og regeringer i lande, som ikke er medlemmer. Offentliggørelse af ændringsforslag på Internettet og indhentelse af kommentarer fra offentligheden bidrog til yderligere klarhed og åbenhed i tilblivelsesprocessen. Alle disse kilder gav vigtige bidrag til tilvejebringelsen af den ændrede tekst og fremgangsmåderne for en bedre gennemførelse. 5

6 oecd.fm Page 6 Friday, April 27, :10 PM 5. CIME erkender, at det er vigtigt, at teksten og fremgangsmåden for gennemførelsen er stabil, men har indset behovet for en grundig gennemgang af Retningslinjerne for at sikre, at de fortsat skal være relevante og effektive i den hurtigt skiftende globale økonomi. Mange træk ved opbygningen af fremgangsmåderne for gennemførelse er stort set uforandrede og Retningslinjerne er fortsat en vigtig del af OECD-erklæringen. 6. Sammenlignet med tidligere gennemgange er ændringerne af teksten imidlertid omfattende og forstærker kerneelementerne de økonomiske, sociale og miljømæssige på dagsordenen for bæredygtig udvikling. Efter tilføjelsen af anbefalinger om afskaffelse af børne- og tvangsarbejde omfattes nu alle internationalt anerkendte arbejdsretlige kernestandarder af Retningslinjerne. Afsnittet om miljø opfordrer nu multinationale virksomheder til at øge deres miljøindsats gennem foranstaltninger som forbedret intern miljøforvaltning, øget offentliggørelse af miljøoplysninger og bedre beredskabsplanlægning for indvirkninger på miljøet. En anbefaling om menneskerettigheder er indføjet. Nye kapitler om bekæmpelse af korruption og om forbrugerbeskyttelse er også tilføjet. Kapitlet om offentliggørelse af oplysninger er revideret for at afspejle OECDs principper for virksomhedsledelse og for at anerkende og opmuntre til forøgelse af selskabernes sociale og miljømæssige ansvarlighed. 7. Ændringerne af fremgangsmåderne for gennemførelsen sætter fokus på De Nationale Kontaktpunkter som det centrale statslige organ med ansvar for at fremme en effektiv gennemførelse af Retningslinjerne. De Nationale Kontaktpunkter vil fortsat arbejde for at fremme Retningslinjerne, behandle forespørgsler om Retningslinjerne og drøfte sager som falder ind under dem, herunder gennemførelse i enkelttilfælde. Gennemgangen giver vejledning til De Nationale Kontaktpunkter om, hvordan de skal udføre deres rolle. De vigtigste ændringer er: 6

7 10.Eftersom Retningslinjerne er anbefalinger til virksomheder, er virksomhedernes samarbejdsvillighed særlig vigtig for, at Retningslinjernes mål skal kunne nås. Fortsat støtte fra virksomhedsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og ikke-guvernementale organisationer, vil også give Retningslinjerne øget virkning. Ikke-tilsluttede regerinoecd.fm Page 7 Friday, April 27, :10 PM - Rollerne og opgaverne for De Nationale Kontaktpunkter er skærpet og klargjort i vejledningen om fremgangsmåder, som er vedføjet Rådsbeslutningen om fremgangsmåder for gennemførelsen. - Der vil blive holdt årlige møder for at lade De Nationale Kontaktpunkter dele erfaringerne, de har med at fremme Retningslinjerne og for at søge at finde nye måder for, hvordan man kan opmuntre til yderligere efterlevelse af Retningslinjerne. - Hver enkelt Nationalt Kontaktpunkt skal afgive en årsrapport om sin virksomhed til CIME. 8. Gennemgangen har også klargjort CIMEs rolle. CIME skal fortsat klarlægge betydningen af Retningslinjerne efter behov, tilbyde forum for at behandle alle sager som omfattes af Retningslinjerne og føre tilsyn med gennemførelsen af Retningslinjerne. Den nye vejledning om fremgangsmåder, som er vedføjet Rådsbeslutningen, giver vejledning om De Nationale Kontaktpunkters drøftelser af virksomheden og om tilkaldelse af sagkyndige for at bistå ved enhver sag, som omfattes af Retningslinjerne. 9. De ændrede Retningslinjer gør det også klart, at anbefalingerne repræsenterer god forretningsskik overalt hvor virksomheder driver forretning, ikke bare indenfor OECD-området. Gennemgangen erkender imidlertid, at særlige forhold i de enkelte værtslande må tages i betragtning, og at fremgangsmåderne for gennemførelsen må tilpasses de større vanskeligheder, som opstår for De Nationale Kontaktpunkter, når de undersøger forhold, der er omfattet af Retningslinjerne i ikke-tilsluttede lande. 7

8 oecd.fm Page 8 Friday, April 27, :10 PM ger kan også give vigtige bidrag. Landene, som har tilsluttet sig Retningslinjerne, skal fortsat samarbejde med alle disse aktører for at udfylde og forstærke igangværende private bestræbelser på at definere og gennemføre ansvarlig forretningsskik. 8

9 oecd.fm Page 9 Friday, April 27, :10 PM Kapitel B ERKLÆRINGEN OM INTERNATIONALE INVE- STERINGER OG MULTINATIONALE VIRK- SOMHEDER 27. juni 2000 DE TILSLUTTEDE REGERINGER 1 I BETRAGTNING AF: - at internationale investeringer er af stor betydning for verdensøkonomien og i betydelig grad har bidraget til udviklingen i deres lande, - at multinationale virksomheder spiller en vigtig rolle i denne investeringsproces, - at internationalt samarbejde kan forbedre klimaet for udenlandske investeringer, opmuntre til det positive bidrag som multinationale virksomheder kan give til økonomisk, social og miljømæssig fremgang, samt mindske og løse vanskeligheder, som kan opstå på grund af multinationale virksomheders aktiviteter, - at fordelene ved internationalt samarbejde styrkes, dersom man behandler sager om internationale investeringer og multinationale virksomheder i en afbalanceret ramme af indbyrdes forbundne instrumenter, ERKLÆRER: 2 1) Pr. 27. juni 2000 omfatter tilsluttede regeringer alle regeringer i OECDs medlemsland samt Argentina, Brasilien og Chile. Det europæiske fællesskab er indbudt til at tilslutte sig afsnittet om nationalbehandling i sager, der falder ind under dets kompetence. 9

10 oecd.fm Page 10 Friday, April 27, :10 PM Retningslinjer for multinationale virksomheder Nationalbehandling I. at de i fællesskab anbefaler multinationale virksomheder, som driver virksomhed i eller fra deres territorier, at følge Retningslinjerne som er angivet i bilag 1 2, under hensyntagen til de betragtninger og præciseringer, som er anført i forordet til Retningslinjerne og som udgør en integrerende del af Retningslinjerne, II. 1. at tilsluttede regeringer, i overensstemmelse med deres behov for at opretholde offentlig orden, for at beskytte deres grundlæggende sikkerhedsinteresser og for at opfylde deres forpligtelser i relation til international fred og sikkerhed, bør give virksomheder, som opererer på deres territorium og som ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af borgere fra en anden tilsluttet regering (herefter betegnet udenlandskejede virksomheder) den behandling, som deres respektive love, forskrifter og administrative praksis foreskriver, som er forenelig med folkeretten og som ikke er mindre gunstig end den, som gives i samme situation til indenlandske virksomheder(herefter omtalt som nationalbehandling ), 2. at tilsluttede regeringer vil overveje at anvende nationalbehandling overfor andre end tilsluttede lande, 3. at tilsluttede regeringer vil bestræbe sig på at sikre, at territoriale underopdelinger anvender nationalbehandling, 4. at Erklæringen ikke berører de tilsluttede regeringers ret til at regulere adgangen for udenlandske investeringer eller vilkårene for udenlandske virksomheders etablering. 2) Retningslinjerne er gengivet i afsnit C, DEL 1. 10

11 oecd.fm Page 11 Friday, April 27, :10 PM Modstridende forpligtinationale virksomheder pålægges modstridende for- III. at de vil samarbejde med henblik på at undgå, at multelsepligtelser, og at de tager de generelle betragtninger og praktiske fremgangsmåder i betragtning. Tilskyndelser til og begrænsninger af internationale investeringer IV. 1. at de anerkender behovet for at styrke deres samarbejde på området internationale direkte investeringer, 2. at de derfor anerkender behovet for at lægge behørig vægt på interesserne for tilsluttede regeringer som berøres af bestemte love, forskrifter og administrativ praksis på dette område (herefter betegnet foranstaltninger ) og som omhandler tilskyndelse til eller begrænsning af direkte internationale investeringer, Mulig gennemsigtighed 3. at de tilsluttede regeringer vil bestræbe sig på at skabe størst mulig gennemsigtighed om disse foranstaltninger, således at deres vigtighed og formål let kan fastslås og information om dem er let tilgængelig. Konsultationsprocedurer V. at de vil rådspørge hinanden om ovenstående spørgsmål i overensstemmelse med de relevante rådsbeslutninger. Fornyet gennemgang VI. at de vil gennemgå ovenstående spørgsmål periodisk med henblik på at effektivisere det internationale økonomiske samarbejde mellem tilsluttede regeringer på områder der vedrører internationale investeringer og multinationale virksomheder. 11

12 oecd.fm Page 12 Friday, April 27, :10 PM Kapitel C, DEL 1 OECDS RETNINGSLINJER FOR MULTINATIO- NALE VIRKSOMHEDER Forord 1. OECDs Retningslinjer for multinationale virksomheder ( Retningslinjerne ) er anbefalinger fra regeringerne til de multinationale virksomheder. De angiver forskellige principper og standarder for ansvarlig forretningsførelse i overensstemmelse med gældende love. Retningslinjerne har til hensigt at sikre, at virksomhederne handler i overensstemmelse med regeringernes politik, at styrke grundlaget for gensidig tillid mellem virksomhederne og samfundet, hvor de driver virksomhed, at søge at forbedre klimaet for udenlandske investeringer og at højne de multinationale virksomheders bidrag til en bæredygtig udvikling. Retningslinjerne er en del af OECD-Erklæringen om internationale investeringer og multinationale virksomheder. De andre elementer i Erklæringen omhandler national behandling, modstridende pligter for virksomhederne samt internationale tilskyndelser til og begrænsninger af investeringer. 2. International forretningsvirksomhed har oplevet omfattende strukturelle ændringer, og også Retningslinjerne selv er ændret for at afspejle disse ændringer. Med fremkomsten af tjeneste- og kundskabsintensive erhverv er tjeneste- og teknologiselskaber kommet ind på den internationale arena. Store virksomheder står fortsat for størstedelen af internationale investeringer og tendensen går i retning af store internationale fusioner. Samtidig har små og mellemstore virksomheder også øget udenlandske investeringer og sådanne virksomheder spiller nu en betydelig rolle på den internationale arena. Multinationale virksomheder har, i lighed med deres nationale modstykker, udviklet sig til at omfatte flere slags virksomheds- og organisationsformer. Strategiske alliancer og nærmere forbindelser med leverandører og underleverandører har en tendens til at udviske 12

13 oecd.fm Page 13 Friday, April 27, :10 PM virksomhedernes grænser. 3. Den hurtige udvikling i opbygningen af multinationale virksomheder afspejles også i deres aktivitet i udviklingslandene, hvor udenlandske direkte investeringer er vokset hurtigt. I udviklingslandene har multinationale virksomheder diversificeret udover primærproduktion og udvindingserhverv til industriproduktion, montering, udvikling af hjemmemarked og tjenesteydelser. 4. De multinationale virksomheders aktiviteter har gennem international handel og investering styrket og uddybet båndene som knytter OECD-økonomierne sammen såvel som båndene til resten af verden. Denne virksomhed medfører betydelige goder for både hjemland og værtsland. Disse goder opstår, når multinationale virksomheder leverer varer og tjenesteydelser, som forbrugerne ønsker at købe til konkurrencedygtige priser, og når de giver en rimelig afkastning til leverandørerne af kapital. Deres handel og investeringsvirksomhed bidrager til en effektiv udnyttelse af kapital, teknologi, menneskelige ressourcer og naturressourcer. De letter overførelse af teknologi mellem verdens regioner og udvikling af teknologi, som afspejler lokale forhold. Både gennem egentlig træning og ved oplæring på arbejdspladsen fremmer selskaberne også udvikling af menneskelig kapital i værtslandene. 5. Arten, omfanget og hastigheden af de økonomiske ændringer har stillet virksomhederne og virksomhedernes ejere overfor nye strategiske udfordringer. Multinationale virksomheder har muligheden for at gennemføre en politik med de bedste rutiner for bæredygtig udvikling, som har som mål at sikre sammenhæng mellem sociale, økonomiske og miljømæssige mål. De multinationale virksomheders evne til at fremme en bæredygtig udvikling forøges stærkt, når handel og investeringer foregår indenfor en ramme af åbne, konkurrenceprægede og hensigtsmæssigt regulerede markeder. 13

14 oecd.fm Page 14 Friday, April 27, :10 PM 6. Mange multinationale virksomheder har vist, at det, at man respekterer god forretningsførelse, kan forbedre resultatet. Dagens konkurrencekræfter er stærke, og multinationale virksomheder står overfor mange forskellige slags retslige, sociale og regulerende rammer. I denne situation kan nogle selskaber blive fristet til at se bort fra passende standarder og principper for forretningsførelse i et forsøg på at skaffe sig urimelige konkurrencefordele. Selv om kun nogle få gør dette, kan det give mange et dårligt omdømme, hvad der kan give anledning til bekymring. 7. Mange virksomheder har imødegået denne bekymring ved at udvikle interne programmer og vejlednings- og ledelsessystemer, som underbygger deres engagement om at udvise godt samfundssind, god praksis og god opførsel i forretnings- og arbejdsforhold. Nogle har lejet konsulent-, revisions- og certifikationsfirmaer, som har bidraget til opsamling af ekspertise på disse områder. Disse bestræbelser har også fremmet social dialog om det, der betegnes god forretningsskik. Retningslinjerne klargør de tilsluttede regeringers fælles forventninger til god forretningsskik og udgør et referencepunkt for virksomhederne. På denne måde både udfylder og forstærker Retningslinjerne de private bestræbelser på at definere og anvende ansvarlig forretningsskik. 8. Regeringerne samarbejder med hinanden og med andre aktører for at styrke de internationale retslige og politiske rammer, indenfor hvilke erhvervslivet driver virksomhed. I efterkrigstiden har der været en udvikling af disse rammer, en udvikling, som startede med vedtagelsen i 1948 af Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Blandt nyere dokumenter foreligger ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i arbejdslivet, Rio-erklæringen om miljø og udvikling og Agenda 21 og Københavns-erklæringen om social udvikling. 9. OECD har også bidraget til rammerne for den internationale politik. Nyere udviklingstræk omfatter godkendelse af Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske embedsmænd i forbindelse 14

15 oecd.fm Page 15 Friday, April 27, :10 PM med internationale forretningstransaktioner og OECD-principperne for virksomhedsledelse, OECDs retningslinjer for forbrugerbeskyttelse indenfor elektronisk handel og fortsat arbejde med OECDs retningslinjer for interne overførselspriser for multinationale virksomheder og skatte- og afgiftsmyndigheder. 10. Det fælles mål for de regeringer, som har tilsluttet sig Retningslinjerne, er at opmuntre til de positive bidrag, som multinationale virksomheder kan give til økonomisk, miljømæssig og social udvikling og at mindske de vanskeligheder, som deres forskellige aktiviteter kan give anledning til. I deres arbejde mod dette mål, kommer regeringerne til at samarbejde med mange virksomheder, fagforeninger og andre ikke-guvernementale organisationer, som hver på deres måde arbejder mod det samme mål. Regeringerne kan hjælpe til ved at give gode rammer for den interne politik, blandt andet en stabil makroøkonomisk politik, ligebehandling af virksomheder, hensigtsmæssig regulering og fornuftigt tilsyn, et upartisk system for retspleje og håndhævelse af loven, og en effektiv og redelig offentlig forvaltning. Regeringerne kan også bidrage ved at anvende og fremme hensigtsmæssige standarder og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling og ved at arbejde for reformer, der skal sikre effektivitet i den offentlige sektor. Regeringerne, som har tilsluttet sig Retningslinjerne, påtager sig bestandigt at forbedre både deres indenlandske og deres internationale politik med sigte på at forbedre velfærden og levestandarden for alle. I. Begreber og principper 1. Retningslinjerne er fælles anbefalinger fra regeringerne til multinationale virksomheder. De giver principper og standarder for god praksis i overensstemmelse med gældende love. Overholdelse af Retningslinjerne er frivillig for virksomhederne og kan ikke håndhæves retligt. 15

16 oecd.fm Page 16 Friday, April 27, :10 PM 2. Eftersom multinationale virksomheder opererer over hele verden, bør også det internationale samarbejde på dette område omfatte alle lande. Regeringerne, som er tilsluttet Retningslinjerne, opfordrer virksomhederne, som driver virksomhed på deres territorier, til at overholde Retningslinjerne overalt hvor de driver virksomhed, samtidig med at de tager hensyn til de særlige forhold i hvert enkelt værtsland. 3. En nøjagtig definition af multinationale virksomheder er ikke nødvendig af hensyn til Retningslinjerne. Multinationale virksomheder omfatter sædvanligvis selskaber eller andre enheder med aktiviteter i mere end et land og som er knyttet sammen på en sådan måde, at de kan samordne virksomheden på forskellig vis. Selv om én eller flere af disse enheder kan være i stand til at udøve betydelig indvirkning på andres virksomhed, kan enhedernes grad af selvstyre indenfor virksomheden variere meget fra én multinational virksomhed til en anden. Ejerskabet kan være privat, statsligt eller blandet. Retningslinjerne er rettet til alle enheder indenfor den multinationale virksomhed (moderselskabet og/eller lokale enheder). Det forventes, at de forskellige enheder samarbejder og hjælper hinanden med at gøre det lettere at følge Retningslinjerne i overensstemmelse med den faktiske fordeling af ansvar mellem dem. 4. Retningslinjerne tager ikke sigte på at indføre forskelsbehandling af multinationale og nationale virksomheder. De afspejler god praksis for alle. Derfor er både multinationale og nationale virksomheder genstand for de samme forventninger til opførsel i alle tilfælde, hvor Retningslinjerne er anvendelige på begge kategorier. 5. Regeringerne ønsker at opmuntre til videst mulig overholdelse af Retningslinjerne. Selv om det må erkendes, at små og mellemstore virksomheder ikke har samme evne som større selskaber, opfordrer de tilsluttede regeringer dem alligevel til at følge Retningslinjerne i videst muligt omfang. 16

17 oecd.fm Page 17 Friday, April 27, :10 PM 6. Regeringerne, som tilslutter sig Retningslinjerne, skal ikke bruge dem til protektionistiske formål eller bruge dem på en måde, som gør den forholdsmæssige fordel for det land, hvor den multinationale virksomhed investerer problematisk. 7. Regeringerne har ret til at bestemme vilkårene, hvorunder de multinationale virksomheder driver virksomhed indenfor deres jurisdiktion i henhold til folkeretten. Enhederne af en multinational virksomhed som er etableret i forskellige lande, er underlagt lovene, som gælder i disse lande. Når multinationale virksomheder er genstand for modstridende forpligtelser fra tilsluttede lande, skal de berørte regeringer samarbejde loyalt med henblik på at løse problemer, som måtte opstå. 8. Regeringerne, som har tilsluttet sig Retningslinjerne, vil offentliggøre dem og påtager sig at leve op til deres ansvar om at behandle virksomhederne retfærdigt og i overensstemmelse med folkeretten og med deres aftaleforpligtelser. 9. Der opmuntres til at benytte hensigtsmæssige internationale tvistbilæggelsesmekanismer, herunder voldgift, for at lette løsningen af retslige problemer, som opstår mellem en virksomhed og regeringen i værtslandet. 10.Regeringerne, som er tilsluttet Retningslinjerne, skal fremme dem og opmuntre til deres anvendelse. De skal oprette Nationale Kontaktpunkter, som skal fremme Retningslinjerne og fungere som forum for at drøfte alle sager vedrørende Retningslinjerne. De tilsluttede regeringer skal også deltage i passende gennemgangs- og samrådsprocedurer for at behandle spørgsmål, vedrørende fortolkningen af Retningslinjerne i en verden under forandring. II. Generelle politiske retningslinjer Virksomhederne bør tage hensyn til den fastlagte politik i de lande, hvor 17

18 oecd.fm Page 18 Friday, April 27, :10 PM de driver virksomhed og tage hensyn til andre interessenters synspunkter. I denne sammenhæng bør virksomhederne: 1. bidrage til økonomisk, social og miljømæssig fremgang med henblik på at skabe en bæredygtig udvikling, 2. respektere menneskerettighederne for dem, der berøres af deres aktiviteter i overensstemmelse med værtsregeringernes internationale forpligtelser, 3. opmuntre til lokal kapacitetsopbygning gennem nært samarbejde med lokalsamfundet, herunder erhvervsinteresser og udvikle virksomhedernes aktiviteter på hjemme- og udemarkeder i overensstemmelse med behovet for sund forretningsmæssig praksis, 4. opmuntre til opbygning af menneskelig kapital, i særdeleshed ved at skabe muligheder for beskæftigelse og ved at tilrettelægge oplæringsmuligheder for arbejdstagere, 5. afstå fra at søge eller acceptere undtagelser, som ikke er forudset i love eller forskrifter om blandt andet miljø, sundhed, sikkerhed, arbejdsforhold, beskatning, økonomiske tilskyndelser eller andre forhold, 6. støtte og opretholde gode principper for virksomhedsledelse og udvikle og følge en god praksis med hensyn til virksomhedsledelse, 7. udvikle og følge effektive praksisformer og ledelsessystemer, som fremmer et forhold, der bygger på tiltro og gensidig tillid mellem virksomhederne og samfundene, hvor de driver virksomhed, 8. fremme de ansattes bevidsthed om og overholdelse af virksomhedens politik ved behørig formidling af denne politik, blandt andet i oplæringsprogrammer, 9. afstå fra diskriminerende eller disciplinære foranstaltninger mod arbejdstagere, som bona fide giver oplysninger til ledelsen eller til vedkommende offentlige myndigheder om forhold, som er i strid med 18

19 oecd.fm Page 19 Friday, April 27, :10 PM loven, Retningslinjerne eller virksomhedens politik, 10. hvor det er praktisk muligt opmuntre forretningspartnere, herunder leverandører og underleverandører, til at følge principper for forretningsførelse som er i overensstemmelse med Retningslinjerne, afstå fra enhver upassende indblanding i lokal politisk virksomhed III. Offentliggørelse af oplysninger 1. Virksomheder bør sikre sig, at de i tide og regelmæssigt offentliggør pålidelige og relevante oplysninger om deres virksomhed, opbygning, økonomiske situation og præstationer. Disse oplysninger bør offentliggøres for virksomheden som helhed og eventuelt for forretningsområder eller geografiske områder. Virksomhedernes politik for offentliggørelse af oplysninger bør tilpasses virksomhedernes art, størrelse og beliggenhed med tilbørlig hensyntagen til omkostningerne, kravet til fortrolighed indenfor forretningsvirksomhed og andre konkurrencehensyn. 2. Virksomhederne bør anvende høje kvalitetsstandarder for offentliggørelse, regnskabsførelse og revision. Virksomhederne opfordres også til at anvende høje kvalitetsstandarder for ikke-økonomisk oplysning, herunder for eventuel oplysning om miljømæssige og sociale forhold. Det bør oplyses om, hvilke standarder eller hvilken politik, der ligger til grund for udarbejdelse og offentliggørelse af både økonomiske og ikke-økonomiske oplysninger. 3. Virksomhederne bør offentliggøre grundlæggende oplysninger som angiver navn, beliggenhed og opbygning samt moderselskabets navn, adresse, telefonnummer, vigtigste tilknyttede selskaber og direkte og indirekte ejerandele i procent i disse tilknyttede selskaber, herunder indbyrdes ejerandele. 4. Virksomhederne bør også offentliggøre væsentlige oplysninger om: 19

20 1. a) respektere arbejdstagernes ret til at lade sig repræsentere af fagforoecd.fm Page 20 Friday, April 27, :10 PM e)virksomhedens finans- og driftsresultater, f) virksomhedens formål, g)store aktionærer og stemmeret, h)bestyrelsesmedlemmer og topledere samt deres vederlag, i) væsentlige forudsigelige risikofaktorer, j) væsentlige spørgsmål som gælder arbejdstagere og andre interessenter, k)ledelsesopbygning og ledelsespolitik. 5. Virksomhederne opfordres til at offentliggøre yderligere oplysninger, blandt andet: a)erklæringer til offentligheden om adfærdsprincipper eller regler, herunder oplysninger om virksomhedens sociale, etiske og miljømæssige politik og andre adfærdsnormer som virksomheden tilslutter sig. Desuden kan datoen for vedtagelsen af disse deklarationer, de lande eller virksomheder erklæringerne gælder for samt virksomhedens præstationer på området videregives. b)oplysninger om systemer for risikohåndtering og om efterlevelse af love og om respekt for erklæringer eller regelsæt vedrørende god forretningsskik, c)oplysninger om forholdet til arbejdstagere og andre interessenter. IV. Ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere Virksomhederne bør, i overensstemmelse med gældende love og forskrifter og gældende praksis med hensyn til beskæftigelse og relationerne på arbejdsmarkedet: 20

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 webudgave Bogudgaven, som indeholder stikordsregister, kan bl.a. købes på www.extuto.com. ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 Oversat af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere