OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt"

Transkript

1 oecd.fm Page 1 Friday, April 27, :10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1

2 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, :10 PM 2

3 oecd.fm Page 3 Friday, April 27, :10 PM Indholdsfortegnelse 4 Kapitel A Hovedtræk 9 Kapitel B Erklæringen om internationale investeringer og multinationale virksomheder 12 Kapitel C, DEL 1 OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder 12 Forord 15 I Begreber og principper 17 II Generelle politiske retningslinjer 29 III Offentliggørelse af oplysninger 20 IV Ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere 22 V Miljø 25 VI Bekæmpelse af bestikkelse 26 VII Forbrugerinteresser 27 VIII Videnskab og teknologi 27 IX Konkurrence 28 X Beskatning 30 Kapitel C, DEL 2 Fremgangsmåder for iværksættelse af OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder 31 I De nationale Kontaktpunkter 31 II Komiteen for internationale investeringer og multinationale virksomheder 33 III Gennemgang af beslutningen 34 Vejledning om fremgangsmåder 34 I Nationale Kontaktpunkter 34 A Institutionelle ordninger 34 B Oplysning og promovering 35 C Gennemførelse i enkelttilfælde 37 D Rapportering 37 II Komiteen for internationale investeringer og multinationale virksomheder 3

4 2. Det politiske miljø for internationale investeringer er stort set blevet gunstigere, og landene konkurrerer nu aktivt om sådanne investeringer. I dag er multinationale virksomheder almindeligt accepteret som en integrerende del af den internationale økonomi som aktører, der kan skabe gunstige investeringsstrømme, sprede teknologi og være en vigtig kilde for skatteindtægter. Samtidig er offentligheden fortsat bekymret over deres virksomhed, og der er iværksat mange foranstaltninger, som tager sigte på at imødegå disse bekymringer. OECD har siden 1976 da OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ( Retningslinjerne ) oprindeligt blevet vedtaget som en del af Erklæringen om internationale investeringer og multinationale virksomheder fremmet samarbejdet på dette område ved hjælp af en balanceret ramme af ikke-bindene principper og standarder rettet mod regeringer og virksomheder. De andre elementer i erklæringen indeholder forpligtelser for regeringerne til at give udenlandskkontrolleoecd.fm Page 4 Friday, April 27, :10 PM Kapitel A HOVEDTRÆK 1. Internationale investeringer har været spydspidsen i globaliseringsprocessen og har styrket og uddybet båndene som binder verdens regioner sammen. Multinationale virksomheder er nogle af de vigtigste investeringskanaler, og deres udvikling har afspejlet en bredere udvikling i OECD-økonomierne. Fremvæksten af tjeneste- og kundskabsintensive sektorer er blevet forbundet med tjeneste- og teknologifirmaers indtræden på den internationale arena. Selv om store multinationale virksomheder endda dominerer internationale investeringer, spiller mange mindre virksomheder nu en mere synlig rolle på den internationale arena. Fremskridt i teknologi og i udformningen af organisationer har ført til større mangfoldighed af forretningsformer og til mere komplekse og hurtige økonomiske transaktioner. Dette har haft en tendens til at udviske grænserne for virksomheder og til at øge værdien af indblik i virksomheden. 4

5 oecd.fm Page 5 Friday, April 27, :10 PM rede virksomheder national behandling, at undgå modstridende forpligtelser for virksomheder og at samarbejde, når det gælder opmuntringer til og hindringer af investeringer. Tre lande, som ikke er medlem af OECD, Argentina, Brasilien og Chile, har tilsluttet sig Erklæringen, herunder Retningslinjerne, og andre som vil og kan følge reglerne fastsat i erklæringen, er også velkomne. 3. Retningslinjerne er anbefalinger fra regeringerne rettet til multinationale virksomheder, som driver virksomhed i eller fra tilsluttede lande. De giver frivillige principper og standarder for ansvarlig forretningsførelse på mange forskellige områder i overensstemmelse med gældende love. Selvom der findes mange regelværk for forretningsførelse, som nu er offentligt tilgængelige, er Retningslinjerne det eneste multilateralt anerkendte og detaljerede regelværk, som regeringer er forpligtet til at fremme. Anbefalingerne i Retningslinjerne udtrykker de fælles værdier hos regeringerne i de lande, som er kilden til de fleste af verdens direkte investeringsstrømme og base for de fleste multinationale virksomheder. Retningslinjerne tager sigte på at fremme deres positive bidrag til økonomisk, miljømæssig og social fremgang. 4. Offentlig bekymring over følgerne af øget globalisering for samfundet i hjem- og værtslandene har bevirket, at gennemgangen er blevet foretaget med voksende interesse og synlighed. Gennemgangen har fået høj prioritet hos Komiteen for internationale investeringer og multinationale virksomheder (CIME) i løbet af det sidste år og har draget nytte af konsultationer med erhvervsledere, fagforeningsrepræsentanter, ikke-guvernementale organisationer og regeringer i lande, som ikke er medlemmer. Offentliggørelse af ændringsforslag på Internettet og indhentelse af kommentarer fra offentligheden bidrog til yderligere klarhed og åbenhed i tilblivelsesprocessen. Alle disse kilder gav vigtige bidrag til tilvejebringelsen af den ændrede tekst og fremgangsmåderne for en bedre gennemførelse. 5

6 oecd.fm Page 6 Friday, April 27, :10 PM 5. CIME erkender, at det er vigtigt, at teksten og fremgangsmåden for gennemførelsen er stabil, men har indset behovet for en grundig gennemgang af Retningslinjerne for at sikre, at de fortsat skal være relevante og effektive i den hurtigt skiftende globale økonomi. Mange træk ved opbygningen af fremgangsmåderne for gennemførelse er stort set uforandrede og Retningslinjerne er fortsat en vigtig del af OECD-erklæringen. 6. Sammenlignet med tidligere gennemgange er ændringerne af teksten imidlertid omfattende og forstærker kerneelementerne de økonomiske, sociale og miljømæssige på dagsordenen for bæredygtig udvikling. Efter tilføjelsen af anbefalinger om afskaffelse af børne- og tvangsarbejde omfattes nu alle internationalt anerkendte arbejdsretlige kernestandarder af Retningslinjerne. Afsnittet om miljø opfordrer nu multinationale virksomheder til at øge deres miljøindsats gennem foranstaltninger som forbedret intern miljøforvaltning, øget offentliggørelse af miljøoplysninger og bedre beredskabsplanlægning for indvirkninger på miljøet. En anbefaling om menneskerettigheder er indføjet. Nye kapitler om bekæmpelse af korruption og om forbrugerbeskyttelse er også tilføjet. Kapitlet om offentliggørelse af oplysninger er revideret for at afspejle OECDs principper for virksomhedsledelse og for at anerkende og opmuntre til forøgelse af selskabernes sociale og miljømæssige ansvarlighed. 7. Ændringerne af fremgangsmåderne for gennemførelsen sætter fokus på De Nationale Kontaktpunkter som det centrale statslige organ med ansvar for at fremme en effektiv gennemførelse af Retningslinjerne. De Nationale Kontaktpunkter vil fortsat arbejde for at fremme Retningslinjerne, behandle forespørgsler om Retningslinjerne og drøfte sager som falder ind under dem, herunder gennemførelse i enkelttilfælde. Gennemgangen giver vejledning til De Nationale Kontaktpunkter om, hvordan de skal udføre deres rolle. De vigtigste ændringer er: 6

7 10.Eftersom Retningslinjerne er anbefalinger til virksomheder, er virksomhedernes samarbejdsvillighed særlig vigtig for, at Retningslinjernes mål skal kunne nås. Fortsat støtte fra virksomhedsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og ikke-guvernementale organisationer, vil også give Retningslinjerne øget virkning. Ikke-tilsluttede regerinoecd.fm Page 7 Friday, April 27, :10 PM - Rollerne og opgaverne for De Nationale Kontaktpunkter er skærpet og klargjort i vejledningen om fremgangsmåder, som er vedføjet Rådsbeslutningen om fremgangsmåder for gennemførelsen. - Der vil blive holdt årlige møder for at lade De Nationale Kontaktpunkter dele erfaringerne, de har med at fremme Retningslinjerne og for at søge at finde nye måder for, hvordan man kan opmuntre til yderligere efterlevelse af Retningslinjerne. - Hver enkelt Nationalt Kontaktpunkt skal afgive en årsrapport om sin virksomhed til CIME. 8. Gennemgangen har også klargjort CIMEs rolle. CIME skal fortsat klarlægge betydningen af Retningslinjerne efter behov, tilbyde forum for at behandle alle sager som omfattes af Retningslinjerne og føre tilsyn med gennemførelsen af Retningslinjerne. Den nye vejledning om fremgangsmåder, som er vedføjet Rådsbeslutningen, giver vejledning om De Nationale Kontaktpunkters drøftelser af virksomheden og om tilkaldelse af sagkyndige for at bistå ved enhver sag, som omfattes af Retningslinjerne. 9. De ændrede Retningslinjer gør det også klart, at anbefalingerne repræsenterer god forretningsskik overalt hvor virksomheder driver forretning, ikke bare indenfor OECD-området. Gennemgangen erkender imidlertid, at særlige forhold i de enkelte værtslande må tages i betragtning, og at fremgangsmåderne for gennemførelsen må tilpasses de større vanskeligheder, som opstår for De Nationale Kontaktpunkter, når de undersøger forhold, der er omfattet af Retningslinjerne i ikke-tilsluttede lande. 7

8 oecd.fm Page 8 Friday, April 27, :10 PM ger kan også give vigtige bidrag. Landene, som har tilsluttet sig Retningslinjerne, skal fortsat samarbejde med alle disse aktører for at udfylde og forstærke igangværende private bestræbelser på at definere og gennemføre ansvarlig forretningsskik. 8

9 oecd.fm Page 9 Friday, April 27, :10 PM Kapitel B ERKLÆRINGEN OM INTERNATIONALE INVE- STERINGER OG MULTINATIONALE VIRK- SOMHEDER 27. juni 2000 DE TILSLUTTEDE REGERINGER 1 I BETRAGTNING AF: - at internationale investeringer er af stor betydning for verdensøkonomien og i betydelig grad har bidraget til udviklingen i deres lande, - at multinationale virksomheder spiller en vigtig rolle i denne investeringsproces, - at internationalt samarbejde kan forbedre klimaet for udenlandske investeringer, opmuntre til det positive bidrag som multinationale virksomheder kan give til økonomisk, social og miljømæssig fremgang, samt mindske og løse vanskeligheder, som kan opstå på grund af multinationale virksomheders aktiviteter, - at fordelene ved internationalt samarbejde styrkes, dersom man behandler sager om internationale investeringer og multinationale virksomheder i en afbalanceret ramme af indbyrdes forbundne instrumenter, ERKLÆRER: 2 1) Pr. 27. juni 2000 omfatter tilsluttede regeringer alle regeringer i OECDs medlemsland samt Argentina, Brasilien og Chile. Det europæiske fællesskab er indbudt til at tilslutte sig afsnittet om nationalbehandling i sager, der falder ind under dets kompetence. 9

10 oecd.fm Page 10 Friday, April 27, :10 PM Retningslinjer for multinationale virksomheder Nationalbehandling I. at de i fællesskab anbefaler multinationale virksomheder, som driver virksomhed i eller fra deres territorier, at følge Retningslinjerne som er angivet i bilag 1 2, under hensyntagen til de betragtninger og præciseringer, som er anført i forordet til Retningslinjerne og som udgør en integrerende del af Retningslinjerne, II. 1. at tilsluttede regeringer, i overensstemmelse med deres behov for at opretholde offentlig orden, for at beskytte deres grundlæggende sikkerhedsinteresser og for at opfylde deres forpligtelser i relation til international fred og sikkerhed, bør give virksomheder, som opererer på deres territorium og som ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af borgere fra en anden tilsluttet regering (herefter betegnet udenlandskejede virksomheder) den behandling, som deres respektive love, forskrifter og administrative praksis foreskriver, som er forenelig med folkeretten og som ikke er mindre gunstig end den, som gives i samme situation til indenlandske virksomheder(herefter omtalt som nationalbehandling ), 2. at tilsluttede regeringer vil overveje at anvende nationalbehandling overfor andre end tilsluttede lande, 3. at tilsluttede regeringer vil bestræbe sig på at sikre, at territoriale underopdelinger anvender nationalbehandling, 4. at Erklæringen ikke berører de tilsluttede regeringers ret til at regulere adgangen for udenlandske investeringer eller vilkårene for udenlandske virksomheders etablering. 2) Retningslinjerne er gengivet i afsnit C, DEL 1. 10

11 oecd.fm Page 11 Friday, April 27, :10 PM Modstridende forpligtinationale virksomheder pålægges modstridende for- III. at de vil samarbejde med henblik på at undgå, at multelsepligtelser, og at de tager de generelle betragtninger og praktiske fremgangsmåder i betragtning. Tilskyndelser til og begrænsninger af internationale investeringer IV. 1. at de anerkender behovet for at styrke deres samarbejde på området internationale direkte investeringer, 2. at de derfor anerkender behovet for at lægge behørig vægt på interesserne for tilsluttede regeringer som berøres af bestemte love, forskrifter og administrativ praksis på dette område (herefter betegnet foranstaltninger ) og som omhandler tilskyndelse til eller begrænsning af direkte internationale investeringer, Mulig gennemsigtighed 3. at de tilsluttede regeringer vil bestræbe sig på at skabe størst mulig gennemsigtighed om disse foranstaltninger, således at deres vigtighed og formål let kan fastslås og information om dem er let tilgængelig. Konsultationsprocedurer V. at de vil rådspørge hinanden om ovenstående spørgsmål i overensstemmelse med de relevante rådsbeslutninger. Fornyet gennemgang VI. at de vil gennemgå ovenstående spørgsmål periodisk med henblik på at effektivisere det internationale økonomiske samarbejde mellem tilsluttede regeringer på områder der vedrører internationale investeringer og multinationale virksomheder. 11

12 oecd.fm Page 12 Friday, April 27, :10 PM Kapitel C, DEL 1 OECDS RETNINGSLINJER FOR MULTINATIO- NALE VIRKSOMHEDER Forord 1. OECDs Retningslinjer for multinationale virksomheder ( Retningslinjerne ) er anbefalinger fra regeringerne til de multinationale virksomheder. De angiver forskellige principper og standarder for ansvarlig forretningsførelse i overensstemmelse med gældende love. Retningslinjerne har til hensigt at sikre, at virksomhederne handler i overensstemmelse med regeringernes politik, at styrke grundlaget for gensidig tillid mellem virksomhederne og samfundet, hvor de driver virksomhed, at søge at forbedre klimaet for udenlandske investeringer og at højne de multinationale virksomheders bidrag til en bæredygtig udvikling. Retningslinjerne er en del af OECD-Erklæringen om internationale investeringer og multinationale virksomheder. De andre elementer i Erklæringen omhandler national behandling, modstridende pligter for virksomhederne samt internationale tilskyndelser til og begrænsninger af investeringer. 2. International forretningsvirksomhed har oplevet omfattende strukturelle ændringer, og også Retningslinjerne selv er ændret for at afspejle disse ændringer. Med fremkomsten af tjeneste- og kundskabsintensive erhverv er tjeneste- og teknologiselskaber kommet ind på den internationale arena. Store virksomheder står fortsat for størstedelen af internationale investeringer og tendensen går i retning af store internationale fusioner. Samtidig har små og mellemstore virksomheder også øget udenlandske investeringer og sådanne virksomheder spiller nu en betydelig rolle på den internationale arena. Multinationale virksomheder har, i lighed med deres nationale modstykker, udviklet sig til at omfatte flere slags virksomheds- og organisationsformer. Strategiske alliancer og nærmere forbindelser med leverandører og underleverandører har en tendens til at udviske 12

13 oecd.fm Page 13 Friday, April 27, :10 PM virksomhedernes grænser. 3. Den hurtige udvikling i opbygningen af multinationale virksomheder afspejles også i deres aktivitet i udviklingslandene, hvor udenlandske direkte investeringer er vokset hurtigt. I udviklingslandene har multinationale virksomheder diversificeret udover primærproduktion og udvindingserhverv til industriproduktion, montering, udvikling af hjemmemarked og tjenesteydelser. 4. De multinationale virksomheders aktiviteter har gennem international handel og investering styrket og uddybet båndene som knytter OECD-økonomierne sammen såvel som båndene til resten af verden. Denne virksomhed medfører betydelige goder for både hjemland og værtsland. Disse goder opstår, når multinationale virksomheder leverer varer og tjenesteydelser, som forbrugerne ønsker at købe til konkurrencedygtige priser, og når de giver en rimelig afkastning til leverandørerne af kapital. Deres handel og investeringsvirksomhed bidrager til en effektiv udnyttelse af kapital, teknologi, menneskelige ressourcer og naturressourcer. De letter overførelse af teknologi mellem verdens regioner og udvikling af teknologi, som afspejler lokale forhold. Både gennem egentlig træning og ved oplæring på arbejdspladsen fremmer selskaberne også udvikling af menneskelig kapital i værtslandene. 5. Arten, omfanget og hastigheden af de økonomiske ændringer har stillet virksomhederne og virksomhedernes ejere overfor nye strategiske udfordringer. Multinationale virksomheder har muligheden for at gennemføre en politik med de bedste rutiner for bæredygtig udvikling, som har som mål at sikre sammenhæng mellem sociale, økonomiske og miljømæssige mål. De multinationale virksomheders evne til at fremme en bæredygtig udvikling forøges stærkt, når handel og investeringer foregår indenfor en ramme af åbne, konkurrenceprægede og hensigtsmæssigt regulerede markeder. 13

14 oecd.fm Page 14 Friday, April 27, :10 PM 6. Mange multinationale virksomheder har vist, at det, at man respekterer god forretningsførelse, kan forbedre resultatet. Dagens konkurrencekræfter er stærke, og multinationale virksomheder står overfor mange forskellige slags retslige, sociale og regulerende rammer. I denne situation kan nogle selskaber blive fristet til at se bort fra passende standarder og principper for forretningsførelse i et forsøg på at skaffe sig urimelige konkurrencefordele. Selv om kun nogle få gør dette, kan det give mange et dårligt omdømme, hvad der kan give anledning til bekymring. 7. Mange virksomheder har imødegået denne bekymring ved at udvikle interne programmer og vejlednings- og ledelsessystemer, som underbygger deres engagement om at udvise godt samfundssind, god praksis og god opførsel i forretnings- og arbejdsforhold. Nogle har lejet konsulent-, revisions- og certifikationsfirmaer, som har bidraget til opsamling af ekspertise på disse områder. Disse bestræbelser har også fremmet social dialog om det, der betegnes god forretningsskik. Retningslinjerne klargør de tilsluttede regeringers fælles forventninger til god forretningsskik og udgør et referencepunkt for virksomhederne. På denne måde både udfylder og forstærker Retningslinjerne de private bestræbelser på at definere og anvende ansvarlig forretningsskik. 8. Regeringerne samarbejder med hinanden og med andre aktører for at styrke de internationale retslige og politiske rammer, indenfor hvilke erhvervslivet driver virksomhed. I efterkrigstiden har der været en udvikling af disse rammer, en udvikling, som startede med vedtagelsen i 1948 af Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Blandt nyere dokumenter foreligger ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i arbejdslivet, Rio-erklæringen om miljø og udvikling og Agenda 21 og Københavns-erklæringen om social udvikling. 9. OECD har også bidraget til rammerne for den internationale politik. Nyere udviklingstræk omfatter godkendelse af Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske embedsmænd i forbindelse 14

15 oecd.fm Page 15 Friday, April 27, :10 PM med internationale forretningstransaktioner og OECD-principperne for virksomhedsledelse, OECDs retningslinjer for forbrugerbeskyttelse indenfor elektronisk handel og fortsat arbejde med OECDs retningslinjer for interne overførselspriser for multinationale virksomheder og skatte- og afgiftsmyndigheder. 10. Det fælles mål for de regeringer, som har tilsluttet sig Retningslinjerne, er at opmuntre til de positive bidrag, som multinationale virksomheder kan give til økonomisk, miljømæssig og social udvikling og at mindske de vanskeligheder, som deres forskellige aktiviteter kan give anledning til. I deres arbejde mod dette mål, kommer regeringerne til at samarbejde med mange virksomheder, fagforeninger og andre ikke-guvernementale organisationer, som hver på deres måde arbejder mod det samme mål. Regeringerne kan hjælpe til ved at give gode rammer for den interne politik, blandt andet en stabil makroøkonomisk politik, ligebehandling af virksomheder, hensigtsmæssig regulering og fornuftigt tilsyn, et upartisk system for retspleje og håndhævelse af loven, og en effektiv og redelig offentlig forvaltning. Regeringerne kan også bidrage ved at anvende og fremme hensigtsmæssige standarder og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling og ved at arbejde for reformer, der skal sikre effektivitet i den offentlige sektor. Regeringerne, som har tilsluttet sig Retningslinjerne, påtager sig bestandigt at forbedre både deres indenlandske og deres internationale politik med sigte på at forbedre velfærden og levestandarden for alle. I. Begreber og principper 1. Retningslinjerne er fælles anbefalinger fra regeringerne til multinationale virksomheder. De giver principper og standarder for god praksis i overensstemmelse med gældende love. Overholdelse af Retningslinjerne er frivillig for virksomhederne og kan ikke håndhæves retligt. 15

16 oecd.fm Page 16 Friday, April 27, :10 PM 2. Eftersom multinationale virksomheder opererer over hele verden, bør også det internationale samarbejde på dette område omfatte alle lande. Regeringerne, som er tilsluttet Retningslinjerne, opfordrer virksomhederne, som driver virksomhed på deres territorier, til at overholde Retningslinjerne overalt hvor de driver virksomhed, samtidig med at de tager hensyn til de særlige forhold i hvert enkelt værtsland. 3. En nøjagtig definition af multinationale virksomheder er ikke nødvendig af hensyn til Retningslinjerne. Multinationale virksomheder omfatter sædvanligvis selskaber eller andre enheder med aktiviteter i mere end et land og som er knyttet sammen på en sådan måde, at de kan samordne virksomheden på forskellig vis. Selv om én eller flere af disse enheder kan være i stand til at udøve betydelig indvirkning på andres virksomhed, kan enhedernes grad af selvstyre indenfor virksomheden variere meget fra én multinational virksomhed til en anden. Ejerskabet kan være privat, statsligt eller blandet. Retningslinjerne er rettet til alle enheder indenfor den multinationale virksomhed (moderselskabet og/eller lokale enheder). Det forventes, at de forskellige enheder samarbejder og hjælper hinanden med at gøre det lettere at følge Retningslinjerne i overensstemmelse med den faktiske fordeling af ansvar mellem dem. 4. Retningslinjerne tager ikke sigte på at indføre forskelsbehandling af multinationale og nationale virksomheder. De afspejler god praksis for alle. Derfor er både multinationale og nationale virksomheder genstand for de samme forventninger til opførsel i alle tilfælde, hvor Retningslinjerne er anvendelige på begge kategorier. 5. Regeringerne ønsker at opmuntre til videst mulig overholdelse af Retningslinjerne. Selv om det må erkendes, at små og mellemstore virksomheder ikke har samme evne som større selskaber, opfordrer de tilsluttede regeringer dem alligevel til at følge Retningslinjerne i videst muligt omfang. 16

17 oecd.fm Page 17 Friday, April 27, :10 PM 6. Regeringerne, som tilslutter sig Retningslinjerne, skal ikke bruge dem til protektionistiske formål eller bruge dem på en måde, som gør den forholdsmæssige fordel for det land, hvor den multinationale virksomhed investerer problematisk. 7. Regeringerne har ret til at bestemme vilkårene, hvorunder de multinationale virksomheder driver virksomhed indenfor deres jurisdiktion i henhold til folkeretten. Enhederne af en multinational virksomhed som er etableret i forskellige lande, er underlagt lovene, som gælder i disse lande. Når multinationale virksomheder er genstand for modstridende forpligtelser fra tilsluttede lande, skal de berørte regeringer samarbejde loyalt med henblik på at løse problemer, som måtte opstå. 8. Regeringerne, som har tilsluttet sig Retningslinjerne, vil offentliggøre dem og påtager sig at leve op til deres ansvar om at behandle virksomhederne retfærdigt og i overensstemmelse med folkeretten og med deres aftaleforpligtelser. 9. Der opmuntres til at benytte hensigtsmæssige internationale tvistbilæggelsesmekanismer, herunder voldgift, for at lette løsningen af retslige problemer, som opstår mellem en virksomhed og regeringen i værtslandet. 10.Regeringerne, som er tilsluttet Retningslinjerne, skal fremme dem og opmuntre til deres anvendelse. De skal oprette Nationale Kontaktpunkter, som skal fremme Retningslinjerne og fungere som forum for at drøfte alle sager vedrørende Retningslinjerne. De tilsluttede regeringer skal også deltage i passende gennemgangs- og samrådsprocedurer for at behandle spørgsmål, vedrørende fortolkningen af Retningslinjerne i en verden under forandring. II. Generelle politiske retningslinjer Virksomhederne bør tage hensyn til den fastlagte politik i de lande, hvor 17

18 oecd.fm Page 18 Friday, April 27, :10 PM de driver virksomhed og tage hensyn til andre interessenters synspunkter. I denne sammenhæng bør virksomhederne: 1. bidrage til økonomisk, social og miljømæssig fremgang med henblik på at skabe en bæredygtig udvikling, 2. respektere menneskerettighederne for dem, der berøres af deres aktiviteter i overensstemmelse med værtsregeringernes internationale forpligtelser, 3. opmuntre til lokal kapacitetsopbygning gennem nært samarbejde med lokalsamfundet, herunder erhvervsinteresser og udvikle virksomhedernes aktiviteter på hjemme- og udemarkeder i overensstemmelse med behovet for sund forretningsmæssig praksis, 4. opmuntre til opbygning af menneskelig kapital, i særdeleshed ved at skabe muligheder for beskæftigelse og ved at tilrettelægge oplæringsmuligheder for arbejdstagere, 5. afstå fra at søge eller acceptere undtagelser, som ikke er forudset i love eller forskrifter om blandt andet miljø, sundhed, sikkerhed, arbejdsforhold, beskatning, økonomiske tilskyndelser eller andre forhold, 6. støtte og opretholde gode principper for virksomhedsledelse og udvikle og følge en god praksis med hensyn til virksomhedsledelse, 7. udvikle og følge effektive praksisformer og ledelsessystemer, som fremmer et forhold, der bygger på tiltro og gensidig tillid mellem virksomhederne og samfundene, hvor de driver virksomhed, 8. fremme de ansattes bevidsthed om og overholdelse af virksomhedens politik ved behørig formidling af denne politik, blandt andet i oplæringsprogrammer, 9. afstå fra diskriminerende eller disciplinære foranstaltninger mod arbejdstagere, som bona fide giver oplysninger til ledelsen eller til vedkommende offentlige myndigheder om forhold, som er i strid med 18

19 oecd.fm Page 19 Friday, April 27, :10 PM loven, Retningslinjerne eller virksomhedens politik, 10. hvor det er praktisk muligt opmuntre forretningspartnere, herunder leverandører og underleverandører, til at følge principper for forretningsførelse som er i overensstemmelse med Retningslinjerne, afstå fra enhver upassende indblanding i lokal politisk virksomhed III. Offentliggørelse af oplysninger 1. Virksomheder bør sikre sig, at de i tide og regelmæssigt offentliggør pålidelige og relevante oplysninger om deres virksomhed, opbygning, økonomiske situation og præstationer. Disse oplysninger bør offentliggøres for virksomheden som helhed og eventuelt for forretningsområder eller geografiske områder. Virksomhedernes politik for offentliggørelse af oplysninger bør tilpasses virksomhedernes art, størrelse og beliggenhed med tilbørlig hensyntagen til omkostningerne, kravet til fortrolighed indenfor forretningsvirksomhed og andre konkurrencehensyn. 2. Virksomhederne bør anvende høje kvalitetsstandarder for offentliggørelse, regnskabsførelse og revision. Virksomhederne opfordres også til at anvende høje kvalitetsstandarder for ikke-økonomisk oplysning, herunder for eventuel oplysning om miljømæssige og sociale forhold. Det bør oplyses om, hvilke standarder eller hvilken politik, der ligger til grund for udarbejdelse og offentliggørelse af både økonomiske og ikke-økonomiske oplysninger. 3. Virksomhederne bør offentliggøre grundlæggende oplysninger som angiver navn, beliggenhed og opbygning samt moderselskabets navn, adresse, telefonnummer, vigtigste tilknyttede selskaber og direkte og indirekte ejerandele i procent i disse tilknyttede selskaber, herunder indbyrdes ejerandele. 4. Virksomhederne bør også offentliggøre væsentlige oplysninger om: 19

20 1. a) respektere arbejdstagernes ret til at lade sig repræsentere af fagforoecd.fm Page 20 Friday, April 27, :10 PM e)virksomhedens finans- og driftsresultater, f) virksomhedens formål, g)store aktionærer og stemmeret, h)bestyrelsesmedlemmer og topledere samt deres vederlag, i) væsentlige forudsigelige risikofaktorer, j) væsentlige spørgsmål som gælder arbejdstagere og andre interessenter, k)ledelsesopbygning og ledelsespolitik. 5. Virksomhederne opfordres til at offentliggøre yderligere oplysninger, blandt andet: a)erklæringer til offentligheden om adfærdsprincipper eller regler, herunder oplysninger om virksomhedens sociale, etiske og miljømæssige politik og andre adfærdsnormer som virksomheden tilslutter sig. Desuden kan datoen for vedtagelsen af disse deklarationer, de lande eller virksomheder erklæringerne gælder for samt virksomhedens præstationer på området videregives. b)oplysninger om systemer for risikohåndtering og om efterlevelse af love og om respekt for erklæringer eller regelsæt vedrørende god forretningsskik, c)oplysninger om forholdet til arbejdstagere og andre interessenter. IV. Ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere Virksomhederne bør, i overensstemmelse med gældende love og forskrifter og gældende praksis med hensyn til beskæftigelse og relationerne på arbejdsmarkedet: 20

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Dansk oversættelse af: OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere