OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt"

Transkript

1 oecd.fm Page 1 Friday, April 27, :10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1

2 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, :10 PM 2

3 oecd.fm Page 3 Friday, April 27, :10 PM Indholdsfortegnelse 4 Kapitel A Hovedtræk 9 Kapitel B Erklæringen om internationale investeringer og multinationale virksomheder 12 Kapitel C, DEL 1 OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder 12 Forord 15 I Begreber og principper 17 II Generelle politiske retningslinjer 29 III Offentliggørelse af oplysninger 20 IV Ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere 22 V Miljø 25 VI Bekæmpelse af bestikkelse 26 VII Forbrugerinteresser 27 VIII Videnskab og teknologi 27 IX Konkurrence 28 X Beskatning 30 Kapitel C, DEL 2 Fremgangsmåder for iværksættelse af OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder 31 I De nationale Kontaktpunkter 31 II Komiteen for internationale investeringer og multinationale virksomheder 33 III Gennemgang af beslutningen 34 Vejledning om fremgangsmåder 34 I Nationale Kontaktpunkter 34 A Institutionelle ordninger 34 B Oplysning og promovering 35 C Gennemførelse i enkelttilfælde 37 D Rapportering 37 II Komiteen for internationale investeringer og multinationale virksomheder 3

4 2. Det politiske miljø for internationale investeringer er stort set blevet gunstigere, og landene konkurrerer nu aktivt om sådanne investeringer. I dag er multinationale virksomheder almindeligt accepteret som en integrerende del af den internationale økonomi som aktører, der kan skabe gunstige investeringsstrømme, sprede teknologi og være en vigtig kilde for skatteindtægter. Samtidig er offentligheden fortsat bekymret over deres virksomhed, og der er iværksat mange foranstaltninger, som tager sigte på at imødegå disse bekymringer. OECD har siden 1976 da OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ( Retningslinjerne ) oprindeligt blevet vedtaget som en del af Erklæringen om internationale investeringer og multinationale virksomheder fremmet samarbejdet på dette område ved hjælp af en balanceret ramme af ikke-bindene principper og standarder rettet mod regeringer og virksomheder. De andre elementer i erklæringen indeholder forpligtelser for regeringerne til at give udenlandskkontrolleoecd.fm Page 4 Friday, April 27, :10 PM Kapitel A HOVEDTRÆK 1. Internationale investeringer har været spydspidsen i globaliseringsprocessen og har styrket og uddybet båndene som binder verdens regioner sammen. Multinationale virksomheder er nogle af de vigtigste investeringskanaler, og deres udvikling har afspejlet en bredere udvikling i OECD-økonomierne. Fremvæksten af tjeneste- og kundskabsintensive sektorer er blevet forbundet med tjeneste- og teknologifirmaers indtræden på den internationale arena. Selv om store multinationale virksomheder endda dominerer internationale investeringer, spiller mange mindre virksomheder nu en mere synlig rolle på den internationale arena. Fremskridt i teknologi og i udformningen af organisationer har ført til større mangfoldighed af forretningsformer og til mere komplekse og hurtige økonomiske transaktioner. Dette har haft en tendens til at udviske grænserne for virksomheder og til at øge værdien af indblik i virksomheden. 4

5 oecd.fm Page 5 Friday, April 27, :10 PM rede virksomheder national behandling, at undgå modstridende forpligtelser for virksomheder og at samarbejde, når det gælder opmuntringer til og hindringer af investeringer. Tre lande, som ikke er medlem af OECD, Argentina, Brasilien og Chile, har tilsluttet sig Erklæringen, herunder Retningslinjerne, og andre som vil og kan følge reglerne fastsat i erklæringen, er også velkomne. 3. Retningslinjerne er anbefalinger fra regeringerne rettet til multinationale virksomheder, som driver virksomhed i eller fra tilsluttede lande. De giver frivillige principper og standarder for ansvarlig forretningsførelse på mange forskellige områder i overensstemmelse med gældende love. Selvom der findes mange regelværk for forretningsførelse, som nu er offentligt tilgængelige, er Retningslinjerne det eneste multilateralt anerkendte og detaljerede regelværk, som regeringer er forpligtet til at fremme. Anbefalingerne i Retningslinjerne udtrykker de fælles værdier hos regeringerne i de lande, som er kilden til de fleste af verdens direkte investeringsstrømme og base for de fleste multinationale virksomheder. Retningslinjerne tager sigte på at fremme deres positive bidrag til økonomisk, miljømæssig og social fremgang. 4. Offentlig bekymring over følgerne af øget globalisering for samfundet i hjem- og værtslandene har bevirket, at gennemgangen er blevet foretaget med voksende interesse og synlighed. Gennemgangen har fået høj prioritet hos Komiteen for internationale investeringer og multinationale virksomheder (CIME) i løbet af det sidste år og har draget nytte af konsultationer med erhvervsledere, fagforeningsrepræsentanter, ikke-guvernementale organisationer og regeringer i lande, som ikke er medlemmer. Offentliggørelse af ændringsforslag på Internettet og indhentelse af kommentarer fra offentligheden bidrog til yderligere klarhed og åbenhed i tilblivelsesprocessen. Alle disse kilder gav vigtige bidrag til tilvejebringelsen af den ændrede tekst og fremgangsmåderne for en bedre gennemførelse. 5

6 oecd.fm Page 6 Friday, April 27, :10 PM 5. CIME erkender, at det er vigtigt, at teksten og fremgangsmåden for gennemførelsen er stabil, men har indset behovet for en grundig gennemgang af Retningslinjerne for at sikre, at de fortsat skal være relevante og effektive i den hurtigt skiftende globale økonomi. Mange træk ved opbygningen af fremgangsmåderne for gennemførelse er stort set uforandrede og Retningslinjerne er fortsat en vigtig del af OECD-erklæringen. 6. Sammenlignet med tidligere gennemgange er ændringerne af teksten imidlertid omfattende og forstærker kerneelementerne de økonomiske, sociale og miljømæssige på dagsordenen for bæredygtig udvikling. Efter tilføjelsen af anbefalinger om afskaffelse af børne- og tvangsarbejde omfattes nu alle internationalt anerkendte arbejdsretlige kernestandarder af Retningslinjerne. Afsnittet om miljø opfordrer nu multinationale virksomheder til at øge deres miljøindsats gennem foranstaltninger som forbedret intern miljøforvaltning, øget offentliggørelse af miljøoplysninger og bedre beredskabsplanlægning for indvirkninger på miljøet. En anbefaling om menneskerettigheder er indføjet. Nye kapitler om bekæmpelse af korruption og om forbrugerbeskyttelse er også tilføjet. Kapitlet om offentliggørelse af oplysninger er revideret for at afspejle OECDs principper for virksomhedsledelse og for at anerkende og opmuntre til forøgelse af selskabernes sociale og miljømæssige ansvarlighed. 7. Ændringerne af fremgangsmåderne for gennemførelsen sætter fokus på De Nationale Kontaktpunkter som det centrale statslige organ med ansvar for at fremme en effektiv gennemførelse af Retningslinjerne. De Nationale Kontaktpunkter vil fortsat arbejde for at fremme Retningslinjerne, behandle forespørgsler om Retningslinjerne og drøfte sager som falder ind under dem, herunder gennemførelse i enkelttilfælde. Gennemgangen giver vejledning til De Nationale Kontaktpunkter om, hvordan de skal udføre deres rolle. De vigtigste ændringer er: 6

7 10.Eftersom Retningslinjerne er anbefalinger til virksomheder, er virksomhedernes samarbejdsvillighed særlig vigtig for, at Retningslinjernes mål skal kunne nås. Fortsat støtte fra virksomhedsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og ikke-guvernementale organisationer, vil også give Retningslinjerne øget virkning. Ikke-tilsluttede regerinoecd.fm Page 7 Friday, April 27, :10 PM - Rollerne og opgaverne for De Nationale Kontaktpunkter er skærpet og klargjort i vejledningen om fremgangsmåder, som er vedføjet Rådsbeslutningen om fremgangsmåder for gennemførelsen. - Der vil blive holdt årlige møder for at lade De Nationale Kontaktpunkter dele erfaringerne, de har med at fremme Retningslinjerne og for at søge at finde nye måder for, hvordan man kan opmuntre til yderligere efterlevelse af Retningslinjerne. - Hver enkelt Nationalt Kontaktpunkt skal afgive en årsrapport om sin virksomhed til CIME. 8. Gennemgangen har også klargjort CIMEs rolle. CIME skal fortsat klarlægge betydningen af Retningslinjerne efter behov, tilbyde forum for at behandle alle sager som omfattes af Retningslinjerne og føre tilsyn med gennemførelsen af Retningslinjerne. Den nye vejledning om fremgangsmåder, som er vedføjet Rådsbeslutningen, giver vejledning om De Nationale Kontaktpunkters drøftelser af virksomheden og om tilkaldelse af sagkyndige for at bistå ved enhver sag, som omfattes af Retningslinjerne. 9. De ændrede Retningslinjer gør det også klart, at anbefalingerne repræsenterer god forretningsskik overalt hvor virksomheder driver forretning, ikke bare indenfor OECD-området. Gennemgangen erkender imidlertid, at særlige forhold i de enkelte værtslande må tages i betragtning, og at fremgangsmåderne for gennemførelsen må tilpasses de større vanskeligheder, som opstår for De Nationale Kontaktpunkter, når de undersøger forhold, der er omfattet af Retningslinjerne i ikke-tilsluttede lande. 7

8 oecd.fm Page 8 Friday, April 27, :10 PM ger kan også give vigtige bidrag. Landene, som har tilsluttet sig Retningslinjerne, skal fortsat samarbejde med alle disse aktører for at udfylde og forstærke igangværende private bestræbelser på at definere og gennemføre ansvarlig forretningsskik. 8

9 oecd.fm Page 9 Friday, April 27, :10 PM Kapitel B ERKLÆRINGEN OM INTERNATIONALE INVE- STERINGER OG MULTINATIONALE VIRK- SOMHEDER 27. juni 2000 DE TILSLUTTEDE REGERINGER 1 I BETRAGTNING AF: - at internationale investeringer er af stor betydning for verdensøkonomien og i betydelig grad har bidraget til udviklingen i deres lande, - at multinationale virksomheder spiller en vigtig rolle i denne investeringsproces, - at internationalt samarbejde kan forbedre klimaet for udenlandske investeringer, opmuntre til det positive bidrag som multinationale virksomheder kan give til økonomisk, social og miljømæssig fremgang, samt mindske og løse vanskeligheder, som kan opstå på grund af multinationale virksomheders aktiviteter, - at fordelene ved internationalt samarbejde styrkes, dersom man behandler sager om internationale investeringer og multinationale virksomheder i en afbalanceret ramme af indbyrdes forbundne instrumenter, ERKLÆRER: 2 1) Pr. 27. juni 2000 omfatter tilsluttede regeringer alle regeringer i OECDs medlemsland samt Argentina, Brasilien og Chile. Det europæiske fællesskab er indbudt til at tilslutte sig afsnittet om nationalbehandling i sager, der falder ind under dets kompetence. 9

10 oecd.fm Page 10 Friday, April 27, :10 PM Retningslinjer for multinationale virksomheder Nationalbehandling I. at de i fællesskab anbefaler multinationale virksomheder, som driver virksomhed i eller fra deres territorier, at følge Retningslinjerne som er angivet i bilag 1 2, under hensyntagen til de betragtninger og præciseringer, som er anført i forordet til Retningslinjerne og som udgør en integrerende del af Retningslinjerne, II. 1. at tilsluttede regeringer, i overensstemmelse med deres behov for at opretholde offentlig orden, for at beskytte deres grundlæggende sikkerhedsinteresser og for at opfylde deres forpligtelser i relation til international fred og sikkerhed, bør give virksomheder, som opererer på deres territorium og som ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af borgere fra en anden tilsluttet regering (herefter betegnet udenlandskejede virksomheder) den behandling, som deres respektive love, forskrifter og administrative praksis foreskriver, som er forenelig med folkeretten og som ikke er mindre gunstig end den, som gives i samme situation til indenlandske virksomheder(herefter omtalt som nationalbehandling ), 2. at tilsluttede regeringer vil overveje at anvende nationalbehandling overfor andre end tilsluttede lande, 3. at tilsluttede regeringer vil bestræbe sig på at sikre, at territoriale underopdelinger anvender nationalbehandling, 4. at Erklæringen ikke berører de tilsluttede regeringers ret til at regulere adgangen for udenlandske investeringer eller vilkårene for udenlandske virksomheders etablering. 2) Retningslinjerne er gengivet i afsnit C, DEL 1. 10

11 oecd.fm Page 11 Friday, April 27, :10 PM Modstridende forpligtinationale virksomheder pålægges modstridende for- III. at de vil samarbejde med henblik på at undgå, at multelsepligtelser, og at de tager de generelle betragtninger og praktiske fremgangsmåder i betragtning. Tilskyndelser til og begrænsninger af internationale investeringer IV. 1. at de anerkender behovet for at styrke deres samarbejde på området internationale direkte investeringer, 2. at de derfor anerkender behovet for at lægge behørig vægt på interesserne for tilsluttede regeringer som berøres af bestemte love, forskrifter og administrativ praksis på dette område (herefter betegnet foranstaltninger ) og som omhandler tilskyndelse til eller begrænsning af direkte internationale investeringer, Mulig gennemsigtighed 3. at de tilsluttede regeringer vil bestræbe sig på at skabe størst mulig gennemsigtighed om disse foranstaltninger, således at deres vigtighed og formål let kan fastslås og information om dem er let tilgængelig. Konsultationsprocedurer V. at de vil rådspørge hinanden om ovenstående spørgsmål i overensstemmelse med de relevante rådsbeslutninger. Fornyet gennemgang VI. at de vil gennemgå ovenstående spørgsmål periodisk med henblik på at effektivisere det internationale økonomiske samarbejde mellem tilsluttede regeringer på områder der vedrører internationale investeringer og multinationale virksomheder. 11

12 oecd.fm Page 12 Friday, April 27, :10 PM Kapitel C, DEL 1 OECDS RETNINGSLINJER FOR MULTINATIO- NALE VIRKSOMHEDER Forord 1. OECDs Retningslinjer for multinationale virksomheder ( Retningslinjerne ) er anbefalinger fra regeringerne til de multinationale virksomheder. De angiver forskellige principper og standarder for ansvarlig forretningsførelse i overensstemmelse med gældende love. Retningslinjerne har til hensigt at sikre, at virksomhederne handler i overensstemmelse med regeringernes politik, at styrke grundlaget for gensidig tillid mellem virksomhederne og samfundet, hvor de driver virksomhed, at søge at forbedre klimaet for udenlandske investeringer og at højne de multinationale virksomheders bidrag til en bæredygtig udvikling. Retningslinjerne er en del af OECD-Erklæringen om internationale investeringer og multinationale virksomheder. De andre elementer i Erklæringen omhandler national behandling, modstridende pligter for virksomhederne samt internationale tilskyndelser til og begrænsninger af investeringer. 2. International forretningsvirksomhed har oplevet omfattende strukturelle ændringer, og også Retningslinjerne selv er ændret for at afspejle disse ændringer. Med fremkomsten af tjeneste- og kundskabsintensive erhverv er tjeneste- og teknologiselskaber kommet ind på den internationale arena. Store virksomheder står fortsat for størstedelen af internationale investeringer og tendensen går i retning af store internationale fusioner. Samtidig har små og mellemstore virksomheder også øget udenlandske investeringer og sådanne virksomheder spiller nu en betydelig rolle på den internationale arena. Multinationale virksomheder har, i lighed med deres nationale modstykker, udviklet sig til at omfatte flere slags virksomheds- og organisationsformer. Strategiske alliancer og nærmere forbindelser med leverandører og underleverandører har en tendens til at udviske 12

13 oecd.fm Page 13 Friday, April 27, :10 PM virksomhedernes grænser. 3. Den hurtige udvikling i opbygningen af multinationale virksomheder afspejles også i deres aktivitet i udviklingslandene, hvor udenlandske direkte investeringer er vokset hurtigt. I udviklingslandene har multinationale virksomheder diversificeret udover primærproduktion og udvindingserhverv til industriproduktion, montering, udvikling af hjemmemarked og tjenesteydelser. 4. De multinationale virksomheders aktiviteter har gennem international handel og investering styrket og uddybet båndene som knytter OECD-økonomierne sammen såvel som båndene til resten af verden. Denne virksomhed medfører betydelige goder for både hjemland og værtsland. Disse goder opstår, når multinationale virksomheder leverer varer og tjenesteydelser, som forbrugerne ønsker at købe til konkurrencedygtige priser, og når de giver en rimelig afkastning til leverandørerne af kapital. Deres handel og investeringsvirksomhed bidrager til en effektiv udnyttelse af kapital, teknologi, menneskelige ressourcer og naturressourcer. De letter overførelse af teknologi mellem verdens regioner og udvikling af teknologi, som afspejler lokale forhold. Både gennem egentlig træning og ved oplæring på arbejdspladsen fremmer selskaberne også udvikling af menneskelig kapital i værtslandene. 5. Arten, omfanget og hastigheden af de økonomiske ændringer har stillet virksomhederne og virksomhedernes ejere overfor nye strategiske udfordringer. Multinationale virksomheder har muligheden for at gennemføre en politik med de bedste rutiner for bæredygtig udvikling, som har som mål at sikre sammenhæng mellem sociale, økonomiske og miljømæssige mål. De multinationale virksomheders evne til at fremme en bæredygtig udvikling forøges stærkt, når handel og investeringer foregår indenfor en ramme af åbne, konkurrenceprægede og hensigtsmæssigt regulerede markeder. 13

14 oecd.fm Page 14 Friday, April 27, :10 PM 6. Mange multinationale virksomheder har vist, at det, at man respekterer god forretningsførelse, kan forbedre resultatet. Dagens konkurrencekræfter er stærke, og multinationale virksomheder står overfor mange forskellige slags retslige, sociale og regulerende rammer. I denne situation kan nogle selskaber blive fristet til at se bort fra passende standarder og principper for forretningsførelse i et forsøg på at skaffe sig urimelige konkurrencefordele. Selv om kun nogle få gør dette, kan det give mange et dårligt omdømme, hvad der kan give anledning til bekymring. 7. Mange virksomheder har imødegået denne bekymring ved at udvikle interne programmer og vejlednings- og ledelsessystemer, som underbygger deres engagement om at udvise godt samfundssind, god praksis og god opførsel i forretnings- og arbejdsforhold. Nogle har lejet konsulent-, revisions- og certifikationsfirmaer, som har bidraget til opsamling af ekspertise på disse områder. Disse bestræbelser har også fremmet social dialog om det, der betegnes god forretningsskik. Retningslinjerne klargør de tilsluttede regeringers fælles forventninger til god forretningsskik og udgør et referencepunkt for virksomhederne. På denne måde både udfylder og forstærker Retningslinjerne de private bestræbelser på at definere og anvende ansvarlig forretningsskik. 8. Regeringerne samarbejder med hinanden og med andre aktører for at styrke de internationale retslige og politiske rammer, indenfor hvilke erhvervslivet driver virksomhed. I efterkrigstiden har der været en udvikling af disse rammer, en udvikling, som startede med vedtagelsen i 1948 af Verdenserklæringen om menneskerettigheder. Blandt nyere dokumenter foreligger ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i arbejdslivet, Rio-erklæringen om miljø og udvikling og Agenda 21 og Københavns-erklæringen om social udvikling. 9. OECD har også bidraget til rammerne for den internationale politik. Nyere udviklingstræk omfatter godkendelse af Konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske embedsmænd i forbindelse 14

15 oecd.fm Page 15 Friday, April 27, :10 PM med internationale forretningstransaktioner og OECD-principperne for virksomhedsledelse, OECDs retningslinjer for forbrugerbeskyttelse indenfor elektronisk handel og fortsat arbejde med OECDs retningslinjer for interne overførselspriser for multinationale virksomheder og skatte- og afgiftsmyndigheder. 10. Det fælles mål for de regeringer, som har tilsluttet sig Retningslinjerne, er at opmuntre til de positive bidrag, som multinationale virksomheder kan give til økonomisk, miljømæssig og social udvikling og at mindske de vanskeligheder, som deres forskellige aktiviteter kan give anledning til. I deres arbejde mod dette mål, kommer regeringerne til at samarbejde med mange virksomheder, fagforeninger og andre ikke-guvernementale organisationer, som hver på deres måde arbejder mod det samme mål. Regeringerne kan hjælpe til ved at give gode rammer for den interne politik, blandt andet en stabil makroøkonomisk politik, ligebehandling af virksomheder, hensigtsmæssig regulering og fornuftigt tilsyn, et upartisk system for retspleje og håndhævelse af loven, og en effektiv og redelig offentlig forvaltning. Regeringerne kan også bidrage ved at anvende og fremme hensigtsmæssige standarder og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling og ved at arbejde for reformer, der skal sikre effektivitet i den offentlige sektor. Regeringerne, som har tilsluttet sig Retningslinjerne, påtager sig bestandigt at forbedre både deres indenlandske og deres internationale politik med sigte på at forbedre velfærden og levestandarden for alle. I. Begreber og principper 1. Retningslinjerne er fælles anbefalinger fra regeringerne til multinationale virksomheder. De giver principper og standarder for god praksis i overensstemmelse med gældende love. Overholdelse af Retningslinjerne er frivillig for virksomhederne og kan ikke håndhæves retligt. 15

16 oecd.fm Page 16 Friday, April 27, :10 PM 2. Eftersom multinationale virksomheder opererer over hele verden, bør også det internationale samarbejde på dette område omfatte alle lande. Regeringerne, som er tilsluttet Retningslinjerne, opfordrer virksomhederne, som driver virksomhed på deres territorier, til at overholde Retningslinjerne overalt hvor de driver virksomhed, samtidig med at de tager hensyn til de særlige forhold i hvert enkelt værtsland. 3. En nøjagtig definition af multinationale virksomheder er ikke nødvendig af hensyn til Retningslinjerne. Multinationale virksomheder omfatter sædvanligvis selskaber eller andre enheder med aktiviteter i mere end et land og som er knyttet sammen på en sådan måde, at de kan samordne virksomheden på forskellig vis. Selv om én eller flere af disse enheder kan være i stand til at udøve betydelig indvirkning på andres virksomhed, kan enhedernes grad af selvstyre indenfor virksomheden variere meget fra én multinational virksomhed til en anden. Ejerskabet kan være privat, statsligt eller blandet. Retningslinjerne er rettet til alle enheder indenfor den multinationale virksomhed (moderselskabet og/eller lokale enheder). Det forventes, at de forskellige enheder samarbejder og hjælper hinanden med at gøre det lettere at følge Retningslinjerne i overensstemmelse med den faktiske fordeling af ansvar mellem dem. 4. Retningslinjerne tager ikke sigte på at indføre forskelsbehandling af multinationale og nationale virksomheder. De afspejler god praksis for alle. Derfor er både multinationale og nationale virksomheder genstand for de samme forventninger til opførsel i alle tilfælde, hvor Retningslinjerne er anvendelige på begge kategorier. 5. Regeringerne ønsker at opmuntre til videst mulig overholdelse af Retningslinjerne. Selv om det må erkendes, at små og mellemstore virksomheder ikke har samme evne som større selskaber, opfordrer de tilsluttede regeringer dem alligevel til at følge Retningslinjerne i videst muligt omfang. 16

17 oecd.fm Page 17 Friday, April 27, :10 PM 6. Regeringerne, som tilslutter sig Retningslinjerne, skal ikke bruge dem til protektionistiske formål eller bruge dem på en måde, som gør den forholdsmæssige fordel for det land, hvor den multinationale virksomhed investerer problematisk. 7. Regeringerne har ret til at bestemme vilkårene, hvorunder de multinationale virksomheder driver virksomhed indenfor deres jurisdiktion i henhold til folkeretten. Enhederne af en multinational virksomhed som er etableret i forskellige lande, er underlagt lovene, som gælder i disse lande. Når multinationale virksomheder er genstand for modstridende forpligtelser fra tilsluttede lande, skal de berørte regeringer samarbejde loyalt med henblik på at løse problemer, som måtte opstå. 8. Regeringerne, som har tilsluttet sig Retningslinjerne, vil offentliggøre dem og påtager sig at leve op til deres ansvar om at behandle virksomhederne retfærdigt og i overensstemmelse med folkeretten og med deres aftaleforpligtelser. 9. Der opmuntres til at benytte hensigtsmæssige internationale tvistbilæggelsesmekanismer, herunder voldgift, for at lette løsningen af retslige problemer, som opstår mellem en virksomhed og regeringen i værtslandet. 10.Regeringerne, som er tilsluttet Retningslinjerne, skal fremme dem og opmuntre til deres anvendelse. De skal oprette Nationale Kontaktpunkter, som skal fremme Retningslinjerne og fungere som forum for at drøfte alle sager vedrørende Retningslinjerne. De tilsluttede regeringer skal også deltage i passende gennemgangs- og samrådsprocedurer for at behandle spørgsmål, vedrørende fortolkningen af Retningslinjerne i en verden under forandring. II. Generelle politiske retningslinjer Virksomhederne bør tage hensyn til den fastlagte politik i de lande, hvor 17

18 oecd.fm Page 18 Friday, April 27, :10 PM de driver virksomhed og tage hensyn til andre interessenters synspunkter. I denne sammenhæng bør virksomhederne: 1. bidrage til økonomisk, social og miljømæssig fremgang med henblik på at skabe en bæredygtig udvikling, 2. respektere menneskerettighederne for dem, der berøres af deres aktiviteter i overensstemmelse med værtsregeringernes internationale forpligtelser, 3. opmuntre til lokal kapacitetsopbygning gennem nært samarbejde med lokalsamfundet, herunder erhvervsinteresser og udvikle virksomhedernes aktiviteter på hjemme- og udemarkeder i overensstemmelse med behovet for sund forretningsmæssig praksis, 4. opmuntre til opbygning af menneskelig kapital, i særdeleshed ved at skabe muligheder for beskæftigelse og ved at tilrettelægge oplæringsmuligheder for arbejdstagere, 5. afstå fra at søge eller acceptere undtagelser, som ikke er forudset i love eller forskrifter om blandt andet miljø, sundhed, sikkerhed, arbejdsforhold, beskatning, økonomiske tilskyndelser eller andre forhold, 6. støtte og opretholde gode principper for virksomhedsledelse og udvikle og følge en god praksis med hensyn til virksomhedsledelse, 7. udvikle og følge effektive praksisformer og ledelsessystemer, som fremmer et forhold, der bygger på tiltro og gensidig tillid mellem virksomhederne og samfundene, hvor de driver virksomhed, 8. fremme de ansattes bevidsthed om og overholdelse af virksomhedens politik ved behørig formidling af denne politik, blandt andet i oplæringsprogrammer, 9. afstå fra diskriminerende eller disciplinære foranstaltninger mod arbejdstagere, som bona fide giver oplysninger til ledelsen eller til vedkommende offentlige myndigheder om forhold, som er i strid med 18

19 oecd.fm Page 19 Friday, April 27, :10 PM loven, Retningslinjerne eller virksomhedens politik, 10. hvor det er praktisk muligt opmuntre forretningspartnere, herunder leverandører og underleverandører, til at følge principper for forretningsførelse som er i overensstemmelse med Retningslinjerne, afstå fra enhver upassende indblanding i lokal politisk virksomhed III. Offentliggørelse af oplysninger 1. Virksomheder bør sikre sig, at de i tide og regelmæssigt offentliggør pålidelige og relevante oplysninger om deres virksomhed, opbygning, økonomiske situation og præstationer. Disse oplysninger bør offentliggøres for virksomheden som helhed og eventuelt for forretningsområder eller geografiske områder. Virksomhedernes politik for offentliggørelse af oplysninger bør tilpasses virksomhedernes art, størrelse og beliggenhed med tilbørlig hensyntagen til omkostningerne, kravet til fortrolighed indenfor forretningsvirksomhed og andre konkurrencehensyn. 2. Virksomhederne bør anvende høje kvalitetsstandarder for offentliggørelse, regnskabsførelse og revision. Virksomhederne opfordres også til at anvende høje kvalitetsstandarder for ikke-økonomisk oplysning, herunder for eventuel oplysning om miljømæssige og sociale forhold. Det bør oplyses om, hvilke standarder eller hvilken politik, der ligger til grund for udarbejdelse og offentliggørelse af både økonomiske og ikke-økonomiske oplysninger. 3. Virksomhederne bør offentliggøre grundlæggende oplysninger som angiver navn, beliggenhed og opbygning samt moderselskabets navn, adresse, telefonnummer, vigtigste tilknyttede selskaber og direkte og indirekte ejerandele i procent i disse tilknyttede selskaber, herunder indbyrdes ejerandele. 4. Virksomhederne bør også offentliggøre væsentlige oplysninger om: 19

20 1. a) respektere arbejdstagernes ret til at lade sig repræsentere af fagforoecd.fm Page 20 Friday, April 27, :10 PM e)virksomhedens finans- og driftsresultater, f) virksomhedens formål, g)store aktionærer og stemmeret, h)bestyrelsesmedlemmer og topledere samt deres vederlag, i) væsentlige forudsigelige risikofaktorer, j) væsentlige spørgsmål som gælder arbejdstagere og andre interessenter, k)ledelsesopbygning og ledelsespolitik. 5. Virksomhederne opfordres til at offentliggøre yderligere oplysninger, blandt andet: a)erklæringer til offentligheden om adfærdsprincipper eller regler, herunder oplysninger om virksomhedens sociale, etiske og miljømæssige politik og andre adfærdsnormer som virksomheden tilslutter sig. Desuden kan datoen for vedtagelsen af disse deklarationer, de lande eller virksomheder erklæringerne gælder for samt virksomhedens præstationer på området videregives. b)oplysninger om systemer for risikohåndtering og om efterlevelse af love og om respekt for erklæringer eller regelsæt vedrørende god forretningsskik, c)oplysninger om forholdet til arbejdstagere og andre interessenter. IV. Ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere Virksomhederne bør, i overensstemmelse med gældende love og forskrifter og gældende praksis med hensyn til beskæftigelse og relationerne på arbejdsmarkedet: 20

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Vejledning om OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

Vejledning om OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd_vejled.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 12:56 PM Vejledning om OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd_vejled.fm Page 2 Friday, April 27, 2001

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Dansk oversættelse af: OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Ramme"for"gennemførelse"og"håndhævelse"af"principperne" for"god"praksis"i"vertikale"forbindelser"i" fødevareforsyningskæden"

Rammeforgennemførelseoghåndhævelseafprincipperne forgodpraksisivertikaleforbindelseri fødevareforsyningskæden Rammeforgennemførelseoghåndhævelseafprincipperne forgodpraksisivertikaleforbindelseri fødevareforsyningskæden 25.$januar$2013$ Underskrivere: Kun de organisationer, der godkender rammen 1 I Indledning

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Principles for Business Danish Translation

Principles for Business Danish Translation Principles for Business Danish Translation Introduktion Medlemmerne af Caux Round Table tror på, at erhvervsfolk på verdensplan bør spille en vigtig rolle i forbedring af de økonomiske og sociale forhold.

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere