Forskel på oprindelig proces med masterplan og ny proces med udviklingsplan og konkurrence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskel på oprindelig proces med masterplan og ny proces med udviklingsplan og konkurrence"

Transkript

1 Ny Rosborg Forskel på oprindelig proces med masterplan og ny proces med udviklingsplan og konkurrence Den korte forklaring på forskellen I 2016 reserverede ØU 1,35 mio. kr. til udviklingen af bydelen Ny Rosborg. Den skitserede proces for udviklingen indeholdt Borgerinvolvering og vidensindsamling (er afholdt) Vision for området udarbejdet sammen med byrådet. (er afholdt) Udarbejdelse af en masterplan med én rådgiver. Proces med begrænset involvering (mangler) Efter borgerinvolveringen og visionsprocessen har der været et politisk ønske om en mere ambitiøs, åben, bredt involverende proces for selve udviklingsplanen. En proces, der dels modsvarer byrådets vision for området, og dels modsvarer den størrelse, kompleksitet og betydning området har, som et af de største byudviklingsområder i Vejle og nationalt. Der er derfor udarbejdet en ny proces for udviklingen af udviklingsplanen. Den nye proces indeholder En konkurrence, hvor flere rådgivningsteams præsenterer deres koncepter for Ny Rosborg, og hvor det udvalgte rådgiverteam udarbejder flere scenarier og derefter færdiggør udviklingsplanen En bred proces, hvor byrådet og offentligheden bliver præsenteret for forskellige scenarier for udvikling af bydelen En bred involvering af borgere og interessenter i arbejdet med udviklingsplanen. Da det nuværende budget ikke er dækkende for den skitserede proces, søges der en bevilling på 2,3 mio. kr. til at gennemføre den mere visionære og samskabende proces. C:\temp\PdfWork\0b d3d-4c37-a b463b655.docx Side 1 af 7

2 Forskellen på de to processer, den uddybende version Oprindelig proces med masterplan I den oprindelige proces, som var vedlagt bevillingsforslaget i april 2016, skulle der efter vision og borgerinvolvering udarbejdes en masterplan for området. Der var ikke her lagt op til nogen særlig involverende proces, men mere traditionelt at få en rådgiver til at tegne en masterplan for området som grundlag for det videre arbejde, herunder sonderinger med investorer og lokalplanlægning for dele af området. Budgettet var sat til kr. Der var inden for det budget ikke plads til at tegne på flere scenarier eller få en bred involvering i denne proces Der var på det tidspunkt ikke på tale at have en større proces omkring masterplanen, fokus var på borgerinvolvering inden planudarbejdelse. Tanken var mere det traditionelle forløb, hvor en rådgiver tegner planen i dialog med kommunen og med et borgermøde om planen til sidst inden endelig tilretning og politisk vedtagelse. C:\temp\PdfWork\0b d3d-4c37-a b463b655.docx Side 2 af 7

3 Ny proces med udviklingsplan og konkurrence Undervejs i arbejdet med planerne for Ny Rosborg voksede ambitionerne med området i den politiske styregruppe og dermed ønsket om dels at fortsætte den bredt involverende proces, som vi indledte Rosborg projektet succesfuldt med, dels at gøre mere ud af at finde de bedste ideer og de bedste rådgivere gennem en konkurrence. Et projekt af denne størrelse har stor betydning for udviklingen af Vejle by og er interessant også nationalt set. Udover at få flere ideer at vælge imellem ønskes også en synliggørelse og markedsføring af den nye bydel og Vejle for omverdenen og det vil en konkurrence om, hvem der skal tegne udviklingsplanen også kunne bidrage til. Desuden vil en sådan proces give byrådet en større mulighed for at få indflydelse på, hvordan bydelen kommer til at se ud og dermed politisk ejerskab. Og der ville blive mulighed for at fortsætte den brede involvering og dialog undervejs både med borgere, interessenter og investorer. Endelig blev den politiske styregruppe inspireret af andre tilsvarende større byudviklingsprojekter i fx Nærheden Høje Taastrup og Stigsborg Brygge i Aalborg, hvor man har lavet udviklingsplaner med rådgiverkonkurrence. C:\temp\PdfWork\0b d3d-4c37-a b463b655.docx Side 3 af 7

4 Ny proces med udviklingsplan Der udarbejdes program til konkurrence sammen med COWI Der holdes en åben prækvalifikation af rådgiverteams Der vælges tre rådgiverteams ud De tre 3 rådgiverteams udarbejder hver en konceptskitse, som de præsenterer for byrådet Der vælges 1 rådgiverteam til at udarbejde forslag til udviklingsplan Rådgiverteamet udarbejder med bred involvering 2-3 forskellige forslag til scenarier Dialog og udvælgelse af et forslag/ Der udarbejdes et program indeholdende krav til arbejdet med elementer fra scenarierne til viderebearbejdning Udviklingsplan færdiggøres og godkendt Programmet er grundlaget for konkurrencen og for udformningen af udviklingsplanen. Programmet indeholder de krav og hensyn som en udviklingsplan skal forholde sig til og finde løsninger på. Udviklingsplanen skal tage udgangspunkt i visionen og de input, der er kommet i involveringsprocessen. Herudover skal udviklingsplanen pege på fremtidige løsninger på en række umiddelbare forhold såsom: Parkering (både ny parkering ifm. eksempelvis boliger, men også den eksisterende hverdagsparkering ved Cirkusplads og parkering ved større events) Plads til events cirkus mv. foregå fremadrettet Forurening deponering, gasser og perkolat håndtering af dette skal tages med og løses i byudviklingen Naturen sammenhæng og overgange til ådalen samt hvordan naturen kan indgå i bydelen Sammenhæng og logistik ift. til den eksisterende by - DGI, biblioteket, uddannelser, boligområder, kolonihaver mv. C:\temp\PdfWork\0b d3d-4c37-a b463b655.docx Side 4 af 7

5 Den skitserede proces er væsentlig mere omfattende end den oprindelig aftalte. Med konkurrence og det efterfølgende forløb med bred involvering bliver projektet så omfattende, at vi er nødt til at hyre rådgivere til at hjælpe med programmering og konkurrence. Der skal også være betaling til de tre prækvalificerede teams, der skal levere hver deres koncept. Udarbejdelse af flere scenarier til en udviklingsplan med bred involvering af omverdenen kræver også væsentlige ressourcer. Budgettet er udarbejdet i samarbejde med COWI. 2,3 mio. kr. er mindre end sammenlignelige processer i Aalborg og Nærheden har kostet. At det er billigere skyldes den særlige konkurrencemodel, vi bruger, som ikke er set før (en ny Vejle model). Normalt udarbejder hvert team et helt planforslag, men her handler det mere om at finde det rigtige team at samarbejde med. Derfor skal de kun komme med ideer/koncepter og. Processen kan gennemføres uden EU udbud, hvilket gør det enklere og billigere. Om Udviklingsplaner En udviklingsplan er en plan, der er andet og mere end en fysisk plan. Med udviklingsplanen for Ny Rosborg tænker vi i helheder, kobler det med resiliensstrategien og samler alle de væsentlige forhold for Ny Rosborgs udvikling både sociale, miljømæssige, kulturelle og økonomiske. Med udviklingsplanen får vi en fælles vision og strategi for både det byggede miljø og for den livskvalitet vi stræber efter. Og vi gør det i dialog med bred involvering sammen med borgere, lokale ildsjæle, organisationer, investorer, fonde, øvrige myndigheder og byrådet. En ny måde at udvikle by på. Fra Real Danias publikation om udviklingsplaner: Vi anvender mange planværktøjer i byudviklingen, og vi betegner dem med utallige navne masterplanen, helhedsplanen, lokalplanen, kommuneplanen, planstrategien, visionsplanen og udviklingsplanen. Det er alle vigtige planredskaber, men de kan noget forskelligt. Udviklingsplanerne er i de senere år særligt kommet i spil i byudviklingen. Men hvad er det så de kan? C:\temp\PdfWork\0b d3d-4c37-a b463b655.docx Side 5 af 7

6 Det korte svar er, at en udviklingsplan er mere strategi, end den er planlægning. Den er mere vision og retning for en byudvikling, end den er færdig plan. Så med en udviklingsplan kan vi stille og besvare de helt store spørgsmål som: Hvor skal vi hen med vores by? Hvad er vores muligheder og udfordringer? Og hvilke særlige potentialer kan udviklingen baseres på, og hvem skal løfte den? Det andet, udviklingsplanen kan, det er, at den helt naturligt bør få os til at starte nogle nye og bredere samtaler på tværs af aktører om de her spørgsmål. Når vi forstår alle byens områder og kvarterer som en del af en større helhed, bliver vi nødt til at arbejde sammen på tværs af matrikler, på tværs af fagområder og på tværs af det offentlige og private. Historik Vejle Kommune oplever i disse år en stærk befolkningstilvækst. Det fordrer, at vi arbejder visionært og strategisk med udviklingen af kommunen. I Vejle by arbejdes der med en 2050 strategi, der handler om at styrke vores byliv og vores boligudbud, øge mobiliteten, forstærke klimaindsatsen og adgangen til de grønne områder samt skabe gode stærke fællesskaber mellem alle, der bor her eller flytter hertil. Ny Rosborg er en del af denne strategi. Det er et af fyrtårnsprojekterne i resiliensstrategien, hvilket afspejler sig i processen indtil videre: 8. oktober 2015 indledte byrådet på en workshop arbejdet med udviklingen af Ny Rosborg. Der blev efterfølgende nedsat en politisk styregruppe som et 17.4 udvalg. Styregruppen bestod af formandskaberne for Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg samt Natur- og Miljøudvalget. Økonomiudvalget afsatte d. 4. april 1,35 mio. kr. til en helhedsplan for området Fra marts 2016 til september 2016 var borgere, studerende, erhverv og andre interessenter inviteret med på banen i udviklingen af den nye bydel. Samtidig indsamledes viden om området. 26. september 2016 var byrådet inviteret til byudviklingsmesse for at høre om interessenternes idéer til udviklingen. 28. oktober afholdt vi en workshop for de professionelle, hvor både investorer, byudviklere, fagfolk samt politikere var samlet for at se og udvikle på potentialerne. 25. januar 2017 blev byrådet på et temamøde præsenteret for resultaterne fra videns- og involveringsfasen. 9. februar 2017 deltog byrådet i visionsworkshop med Solvejg Reigstad fra Gehl Architects som facilitator. 31. maj 2017 godkendte byrådet visionen for bydelen Ny Rosborg. Og 1. juni 2017 præsenterede borgmesteren visionen på Rådhustorvet i forbindelse med Folkemødet. I efteråret 2017 har Styregruppen igangsat arbejdet med at klarlægge den videre proces samt kvalificere budget. I januar 2018 er der sammen med rådgiver igangsat udarbejdelse af program for udviklingsplanen samt tekniske forundersøgelser i området. C:\temp\PdfWork\0b d3d-4c37-a b463b655.docx Side 6 af 7

7 Uddrag fra konstitueringsaftalen: Vi ønsker at fortsætte en stærk bosætning og byudvikling. Byrådet skal arbejde med flere større byudviklingsprojekter, herunder omkring havnen/sjællandsgade, Rosborg, banegårdsområdet og Boulevarden. Der skal arbejdes med lokale borger- og byudviklingsprojekter, f.eks. i Vestbyen og midtbyen. Vi vil gennemføre almene boligprojekter, der understøtter en samlet byudvikling med almene og private boliger. Vi vil fortsætte udviklingen af vores klimaindsats, for at sikre vores byområder mod oversvømmelse mv. Vi ønsker en udviklingsplan for DGI-huset 2.0 samt området deromkring. Vi ønsker en dialogkultur med inddragelse af synspunkter og politiske mindretal for at sikre de bedste beslutninger. Vi ønsker åbenhed og gennemsigtighed I det samlede Byråd forankres opgaver, f.eks.: - Store infrastruktur investeringer - Byudvikling, f.eks. vedrørende banegårdspladsen - DGI huset 2.0 samt området heromkring / ny hotel- og konferencestrategi - En hel kommune 2.0 Fra Budgetforlig: Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til midlertidige aktiviteter i Rosborg området. C:\temp\PdfWork\0b d3d-4c37-a b463b655.docx Side 7 af 7

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

10. Udviklingsudvalget Anlæg

10. Udviklingsudvalget Anlæg 10. Udviklingsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 10. Udviklingsudvalget Skattefinansieret anlæg Byen til Vandet... 3 C2C CC Klimabåndet... 5 Byen til Vandet opsparing til Klimabro... 7 Udvalg Udviklingsudvalget

Læs mere

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender:

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender: 6. "Fremtidens Vollsmose" - Byudvikling og Infrastrukturplan Åbent - 2014/133021 Sagsresumé Landsbyggefonden har afsat en ramme på 220 millioner kr. til ny infrastruktur i Vollsmose under den forudsætning,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel?

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? Projekt Social balance i Værebro Park 30. april 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? eventuelle udfordringer

Læs mere

Pixi - Opsamling fase 1. Januar 2016 (VERSION ) Vi bygger vores fælles vision på viden & drømme. Ny Rosborg. Byudvikling med merværdi

Pixi - Opsamling fase 1. Januar 2016 (VERSION ) Vi bygger vores fælles vision på viden & drømme. Ny Rosborg. Byudvikling med merværdi Pixi - Opsamling fase 1 Januar 2016 (VERSION 27.01.2017) Vi bygger vores fælles vision på viden & drømme Ny Rosborg Byudvikling med merværdi 1 Indhold Anbefalinger Side 3 - Byudviklingsprocessen - Bydelen

Læs mere

Orientering om udbud af bygherrerådgiveropgaven vedr. Børne- og Ungeunivers Stigsborg

Orientering om udbud af bygherrerådgiveropgaven vedr. Børne- og Ungeunivers Stigsborg Punkt 2. Orientering om udbud af bygherrerådgiveropgaven vedr. Børne- og Ungeunivers Stigsborg 2018-004010 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, udbud af bygherrerådgiveropgaven

Læs mere

DIALOG OG DELTAGELSE SOM STRATEGISK VÆRKTØJ I BYUDVIKLING

DIALOG OG DELTAGELSE SOM STRATEGISK VÆRKTØJ I BYUDVIKLING DIALOG OG DELTAGELSE SOM STRATEGISK VÆRKTØJ I BYUDVIKLING OPLÆG VED TEKNOLOGIRÅDETS KONFERENCE BORGERINDDRAGELSE OG NÆRDEMOKRATI Teamleder Peder Lind Pedersen, Realdania By Nyborg, 4. september 2014 Dialog

Læs mere

De tre eksempler på inddragelse rummer: den helt brede den brede på udvalgte områder den begrænsede

De tre eksempler på inddragelse rummer: den helt brede den brede på udvalgte områder den begrænsede Udkast til tre eksempler pa scenarier for pa overordnet niveau Forudsætning De tre eksempler på mulige scenarier for tager afsæt i udkastet til rammesætning. Det betyder, at er udkastet til rammesætning

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog Punkt 11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog 2012-5422 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ovennævnte Værdi- og Kvalitetskatalog som

Læs mere

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 18:30 Sted: Byrådssalen i Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Godkendelse af dagsorden 3 2 Præsentation af 17, stk. 4 - udvalget 4 3 Rammesætning

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00 Sted: Byrådssalen i Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Godkendelse af dagsorden 3 24 Opsamling på byvandring og anbefalinger 4 25

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER

IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER Assens Kommune en del af den fynske udvikling - StrategiFYN 2014-2017 - Ny strategifyn 2018-2021 på vej Vision 2018 Vi vil have flere til at bo i vores kommune, fordi Vision

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

Introduktion. Fælles Rum. Foto: Emilie Koefoed for Realdania. Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden

Introduktion. Fælles Rum. Foto: Emilie Koefoed for Realdania. Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Introduktion Fælles Rum Foto: Emilie Koefoed for Realdania Foto: Bjarke Ørsted for Realdania Foto: Leif Tuxen for Lokale og Anlægsfonden Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Introduktion

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

BYEN TIL VANDET FREMTIDENS RANDERS

BYEN TIL VANDET FREMTIDENS RANDERS BYEN TIL VANDET FREMTIDENS RANDERS Vand i Byer stormøde Klimatilpasning på tværs af forvaltninger 14. september 2016 Projektleder og byplanarkitekt Malene Lauge Nielsen, Randers Kommune BYEN MIDT I NATUREN

Læs mere

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. august 2015 Sagsbehandler Mette Albrandt Telefon direkte 76 16 13 09 Sagsid 15/11910 Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune 1. Forord... - 2-2. Strategien i

Læs mere

Låsby Vokser. Proces Strukturplan for borgerinddragelse

Låsby Vokser. Proces Strukturplan for borgerinddragelse Låsby Vokser Strukturplan Procesbeskrivelse for Klankballevej Proces Strukturplan for borgerinddragelse for Klankballevej Indholdsfortegnelse Tidslinje Baggrund Omfang Tidsplan Hjemmeside Låsby Vokser

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT UDVIKLINGSEN SOM STYRINGSINSTRUMENT PETER FROST-MØLLER PARTNER OG BYLÆGGER VI ER Arkitekter og byplanlæggere (Urban design) Antropolog Master i strategisk byplanlægning Vi hjælper med at træffe gode beslutninger

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi.

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi. Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-,

Læs mere

NETVÆRKSMØDE BYUDVIKLING & MOBILITET DEN 3. MAJ 2018 INTROMØDE

NETVÆRKSMØDE BYUDVIKLING & MOBILITET DEN 3. MAJ 2018 INTROMØDE NETVÆRKSMØDE BYUDVIKLING & MOBILITET DEN 3. MAJ 2018 INTROMØDE MN DAGENS PROGRAM Velkommen Hvem er vi? Formålet med netværket Fremtidens udfordringer Mulige temaer til diskussion Hvad får du ud af netværket

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET Udvalgspolitik for plan og boligudvalget 2014 Baggrund Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af politikere, samarbejdspartnere

Læs mere

Planlovsdage Kortere høringsfrister - Borgerinddragelse og interne processer

Planlovsdage Kortere høringsfrister - Borgerinddragelse og interne processer Planlovsdage 2016 Kortere høringsfrister - Borgerinddragelse og interne processer v/ Mette Kristoffersen, By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune Jeg skal snakke om: Aalborg Kommunes aktive borgerinddragelsesmetoder

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Byudvikling i Nørresundby

Byudvikling i Nørresundby Byudvikling i Nørresundby Borgermøde tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 16.30-18.30 på Gl. Lindholm Skole Dagsorden 16:30 Velkommen v/rådmand Hans Henrik Henriksen 16:40 Baggrund for mødet og intro til temaworkshops

Læs mere

METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE. Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter

METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE. Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter METODER OG VÆRKTØJER I BORGERINDDRAGELSE Eksempler på god kommunikation i byudviklingsprojekter STRAM STYRING I EN ÅBEN PROCES Fokuseret og effektiv proces - gennemsigtig - dokumenterende - argumenterende

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park Projekt Social balance i Værebro Park 20. august 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? Hvilke eventuelle udfordringer

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

STRATEGISK MIDTBYPLAN

STRATEGISK MIDTBYPLAN STRATEGISK MIDTBYPLAN RANDERS MIDTBY INDSATSER RANDERS MIDTBY FORANDRER SIG DETAILHANDEL Detailhandel er med til at skabe byliv og grundlag for andre funktioner fx restauranter og service. Hvor vil vi

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

ARKITEKTURPOLITIK I VEJLE KOMMUNE. TU 30. september 2014

ARKITEKTURPOLITIK I VEJLE KOMMUNE. TU 30. september 2014 ARKITEKTURPOLITIK I VEJLE KOMMUNE TU 30. september 2014 BolivVejle 3. februar 2015 1997 DKs første arkitekturpolitik MYNDIGHED & KONFLIKTLØSNING DIALOG & LEGEPLADS PLANLOV BYGGELOV MILJØLOV M.V. Strategi

Læs mere

Godkendelse af samarbejdsaftale - Stigsborg Havnefront

Godkendelse af samarbejdsaftale - Stigsborg Havnefront Punkt 2. Godkendelse af samarbejdsaftale - Stigsborg Havnefront 2017-046789 By- og Landskabsforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender: - Samarbejdsaftalen mellem Aalborg

Læs mere

KOMMISSORIUM rev :

KOMMISSORIUM rev : KOMMISSORIUM rev. 03.12.2012: 1. Titel Esbjerg Byplan 2. Politisk beslutning om Esbjerg Byplans igangsætning. Baggrund Arbejdet med Esbjerg Byplan er igangsat af Byrådet i forbindelsen med vedtagelse af

Læs mere

Ny Roskilde Idrætspark

Ny Roskilde Idrætspark Ny Roskilde Idrætspark Superliga stadion i Roskilde? Idrættens Analyseinstitut, Royal Arena 11. april 2018 v/amir Nuspahic, FB Gruppen A/S Agenda: Indledning Kort om FB Gruppen og hvad vi står for Ny Roskilde

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) 2015-013222 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Fordebat Fremtidens. Lokalplan 01-C Fremtidens Banegårdsplads

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Fordebat Fremtidens. Lokalplan 01-C Fremtidens Banegårdsplads BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 01-C-25.01 Fremtidens Banegårdsplads Fordebat Fremtidens Banegårdsplads Høringsperiode 8. november 2017 til 8. december 2017 Planerne for Banegårdspladsen er udsendt i fordebat

Læs mere

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Nørresundby

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Nørresundby Punkt 5. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Nørresundby 2019-025285 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at godkender igangsætning af ovennævnte fordebat i perioden

Læs mere

NY ROSBORG En ny bydel en del af byen

NY ROSBORG En ny bydel en del af byen NY ROSBORG En ny bydel en del af byen Prækvalifikation - til deltagelse i dialogbaseret parallelopdrag om udvikling af en resilient bydel - Ny Rosborg, Vejle. Side 1 NY ROSBORG Udarbejdelse af visionsskitse

Læs mere

Referat fra mødet i Demokrati- og Borgerudvalget

Referat fra mødet i Demokrati- og Borgerudvalget Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. august 2018 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 16:00-19:00 Medlemmer: Formand: Christian Jørgensen (V) Bente Ankersen

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Mulighedernes Danmark

Mulighedernes Danmark Mulighedernes Danmark Stine Lea Jacobi Programchef Realdania 12. oktober 2017 Agenda Hvem er Realdania? Udfordringer og muligheder Tre tilgange til udvikling To nye indsatser Opsamling Realdanias mission

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Orientering om kommissorium for Bypanel. Dokumentnr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Orientering om kommissorium for Bypanel. Dokumentnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om kommissorium for Bypanel For at sikre arkitektonisk kvalitet, samfundsmæssig værdi og bedre inddragelse af omverdenen i s projekter for byudvikling, er det besluttet

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

Regnvand skaber udvikling og værdi i Vejle

Regnvand skaber udvikling og værdi i Vejle Regnvand skaber udvikling og værdi i Vejle Søren Ahle Hansen, direktør, ØsterBO Michael Sloth, direktør, Teknik & Miljø, Vejle Kommune Kokkedal 26. september 2017 Vejle med Vilje Vejle og Vækst Klimatilpasning

Læs mere

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst 0 Fællesforvaltning Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2017 Sagsid Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst Notatet er et oplæg til drøftelse af processen mod en ny Vision 2025 for velfærd

Læs mere

NOTAT. Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015

NOTAT. Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015 NOTAT Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft

Læs mere

Vejledning Fælles Rum

Vejledning Fælles Rum Vejledning Fælles Rum Foto: Emilie Koefoed for Realdania Foto: Bjarke Ørsted for Realdania Foto: Leif Tuxen Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Vejledning Fælles Rum side 2 Introduktion

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune Mere liv på landet Mere liv på landet Haderslev Kommune ønsker en helhedsorienteret sammenhæng mellem visioner og strategier, kommuneplan, politikker,

Læs mere

Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status

Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status Klimatilpasningsprojekter Vejle midtby Områder til forsinkelse af vand i Grejs Å systemet Klimatilpasningsprojekt i Østbykvarteret Symposium Dialog om

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål.

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Anebjergspillet Kort beskrivelse (emne, formål og projektaktiviteter) Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Skanderborg kommune

Læs mere

forbedringer Udvikle områdets profil/identitet Forbedret omdømme Omdanne boliger til ejerboliger Helhedsorienteret familieindsats

forbedringer Udvikle områdets profil/identitet Forbedret omdømme Omdanne boliger til ejerboliger Helhedsorienteret familieindsats Rådgivende politisk udvalg ( 17.4) Økonomiudvalget og Socialudvalgsformanden Politiske repræsentanter fra AKB, DFB og VIBO Programstyregruppe Direktion i HTK Direktører i KAB, DOMEA og VIBO Programsekretariat

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Byudvikling i det nordlige Nørresundby

Byudvikling i det nordlige Nørresundby Byudvikling i det nordlige Nørresundby Borgermøde tirsdag d. 27. november 2018 kl. 19.00 21.00 I Løvvanghallen Dagsorden 19:00 Velkommen v/rådmænd Hans Henrik Henriksen og Mads Duedahl 19:15 Baggrund og

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Sagsnr. xx.xx.xx-p20-xx-xx Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato xx-xx-xxxx Revideret dato Sagsbehandler Xxxx Xxxxxxx

Sagsnr. xx.xx.xx-p20-xx-xx Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato xx-xx-xxxx Revideret dato Sagsbehandler Xxxx Xxxxxxx Sagsnr. xx.xx.xx-p20-xx-xx Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato xx-xx-xxxx Revideret dato Sagsbehandler Xxxx Xxxxxxx Projektaftale Projekt Udvikling af Næstved Bymidte 2025 Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse) 2016-053895 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Evaluering af borgerdialog i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2009 debatmøde 9. marts 2009

Evaluering af borgerdialog i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2009 debatmøde 9. marts 2009 7.05.2009 Evaluering af borgerdialog i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2009 debatmøde 9. marts 2009 Cafémetoden er valgt som den gennemgående metode. Metoden er kendetegnet ved en høj grad af deltagerinvolvering

Læs mere

Strategi for borgerinddragelse i Ringsted Kommune

Strategi for borgerinddragelse i Ringsted Kommune Strategi for borgerinddragelse i Ringsted Kommune De senere år har kommunerne fået større fokus på borgerinddragelse. Tidligere var mange borgere medlem af et politisk parti og deltog via partimedlemskabet

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål:

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål: Planstrategi 2015 Baggrund Et byråd skal i løbet af de første to år af byrådsperioden vedtage og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen efter planlovens 23 a-e. Denne strategi kaldes en planstrategi

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan Gistrup.

Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan Gistrup. Punkt 6. Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan Gistrup. 2018-024168 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes et forslag til en

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Orientering om forudgående høring om udvikling af Bella Center

Orientering om forudgående høring om udvikling af Bella Center KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om forudgående høring om udvikling af Bella Center har igangsat en forudgående høring om ændring af kommuneplanens rammer for Bella Center. Den

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Vand i Vejle. Ulla Pia Geertsen, Klimakoordinator og projektudvikler, Teknik & Miljø, Vejle Kommune. Kortlægning Løsninger Udfordringer

Vand i Vejle. Ulla Pia Geertsen, Klimakoordinator og projektudvikler, Teknik & Miljø, Vejle Kommune. Kortlægning Løsninger Udfordringer Vand i Vejle Ulla Pia Geertsen, Klimakoordinator og projektudvikler, Teknik & Miljø, Vejle Kommune Kortlægning Løsninger Udfordringer VAND I BYER - Aarhus 19. september 2017 Vejle med vilje Vejle og vækst

Læs mere

Arkitektur i Gladsaxe. oplæg til arkitekturguide

Arkitektur i Gladsaxe. oplæg til arkitekturguide Arkitektur i Gladsaxe oplæg til arkitekturguide Indhold Baggrund 3 Guidens formål 5 Skitse til indhold 7 Skitse til arbejdsplan 9 2 Baggrund Lige siden 1997, hvor arkitektonisk kvalitet blev tilføjet i

Læs mere

Almen Boligforum 5. oktober 2017

Almen Boligforum 5. oktober 2017 Almen Boligforum 5. oktober 2017 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Omdømme Beliggenhed Erhvervsklima BYUDVIKLING NÆRHEDEN 3000 nye boliger HØJE-TAASTRUP C 1200 nye boliger UDSATTE BOLIGOMRÅDER Den almene sektor 28%

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted Kommunes kommunikations- og borgerinddragelsespolitik understøtter Byrådets vision for Ringsted Kommune

Læs mere