PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARVEST EQUITY LATIN AMERICA"

Transkript

1 Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet) og afdelingen. Hvis du ønsker yderligere informationer, kan du til enhver tid og uden omkostninger få udleveret den nyeste, gældende version af prospektet samt af års- og halvårsrapporterne ved at rette henvendelse til SICAV-selskabets hovedkontor eller på Enhver reference til bilag eller kapitler i dokumentet skal anses som reference til det komplette prospekt. FORVALTNING OG REFERENCEVALUTA Forvalter BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., Sao Paulo, Brasil Referencevaluta USD INVESTERINGSPOLITIK OG RISIKO Investeringsmål: At øge værdien af afdelingens aktiver på mellemlangt sigt. Investeringspolitik: Afdelingen skal investere minimum 2/3 af sine aktiver i aktier og/eller værdipapirer, som kan sidestilles med aktier fra selskaber, som har hjemsted og/eller en betydelig del af sine økonomiske aktiviteter i Latinamerika (alle amerikanske stater, bortset fra USA og Canada), samt i finansielle derivater baseret på denne type aktiver. De resterende aktiver, dvs. maksimalt 1/3 af afdelingens aktiver, kan investeres i alle andre omsættelige værdipapirer, i pengemarkedsinstrumenter, finansielle derivatinstrumenter og/eller likvide midler og, forudsat at investeringerne ikke overstiger 15 % af aktiverne, i gældspapirer af enhver art og, forudsat at investeringerne ikke overstiger 10 % af aktiverne, i UCITS eller andre institutter for kollektiv investering. I de to sidste måneder før afvikling eller sammenlægning af en afdeling kan der afviges fra bestemmelserne i den her beskrevne investeringspolitik. Afdelingernes risikoprofil: Potentielle investorer bør læse hele prospektet omhyggeligt igennem, før de foretager en investering. Det kan ikke garanteres, at målsætningerne for investeringerne i SICAV-afdelingen nås, og historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Alle investeringer kan også påvirkes af ændringer i reglerne om kontrol af valutakurser, i beskatningen eller i forholdene for økonomisk politik og pengepolitik. Sluttelig informeres investoren om, at afdelingernes afkast kan være i overensstemmelse med målsætningerne, og at hele den investerede kapital (minus oprettelsesgebyrer) måske ikke kan tilbagebetales. Risici, der gælder specifikt for afdelingen, er beskrevet nedenfor. Risici i forbindelse med aktiemarkedet: Risiciene i forbindelse med investeringer i aktier (og lignende instrumenter) omfatter betydelige kursudsving, negativ information om udsteder eller marked og aktiernes underordnede position i forhold til obligationer udstedt af samme selskab. Der vil for øvrigt ofte forekomme store udsving i løbet af kort tid. Risikoen for at et eller flere selskaber registrerer en tilbagegang eller ikke vokser, kan påvirke afkastet i hele porteføljen negativt på et givet tidspunkt. Der gives ingen garanti for, at investorernes investeringer vil stige i værdi. Investeringerne og de dermed genererede indtjeninger kan lige så vel falde som stige i værdi, og det er muligt, at investorerne ikke får det beløb tilbage, de oprindeligt investerede. Det garanteres ikke, at investeringsmålet faktisk vil blive nået. 1

2 Visse afdelinger kan investere i selskaber, som står foran en børsintroduktion (Initial Public Offering). Risikoen er i så fald, at aktiekursen i den indledende fase er meget volatil som følge af faktorer som f.eks. fravær af et tidligere offentligt marked, ikke-sæsonmæssige transaktioner, begrænset antal omsættelige værdipapirer og manglende information om udsteder. En afdeling kan eje sådanne værdipapirer i en meget kort periode, hvilket er med til at øge udgifterne. Afdelinger, der investerer i vækstpapirer, kan være mere volatile end markedet i sin helhed og kan reagere forskelligt på økonomiske og politiske forhold på markedet og forhold, der er specifikke for udsteder. Vækstpapirer har traditionelt set en højere volatilitet end andre værdipapirer, i særdeleshed i meget korte perioder. Sådanne værdipapirer kan for øvrigt være dyrere i forhold til udbyttet end markedet generelt. Følgelig kan vækstpapirer reagere kraftigere på udsving i udbyttet. Visse afdelinger kan basere deres mål på store børsudsving, hvilket giver en overgennemsnitlig volatilitet. Forvalteren kan efter eget skøn indtage en midlertidig defensiv holdning, hvis børsen eller økonomien i de lande, hvor afdelingen investerer, er for volatile, eller hvis der opleves en vedvarende generel nedgang eller andre negative forhold. I sådanne tilfælde kan det vise sig, at afdelingen ikke er i stand til at forfølge sit investeringsmål. Modpartsrisiko: Denne risiko er forbundet med kvaliteten af den modpart, som forvaltningsselskabet er i forhandling med vedrørende enten vilkår for/levering af finansielle instrumenter eller indgåelse af terminskontrakter for finansielle instrumenter. Denne risiko er forbundet med modpartens evne til at overholde forpligtelserne (eksempelvis betaling, levering, indløsning). Likviditetsrisiko: Der foreligger en risiko for, at investeringerne i afdelingerne bliver illikvide, fordi et marked bliver for begrænset (ofte genspejlet af en meget stor bid-ask-forskel eller store kursudsving), fordi deres "rating" forringes, eller fordi den økonomiske situation forringes, hvilket kan medføre, at disse investeringer ikke kan sælges eller købes hurtigt nok til at forhindre eller reducere tabet i afdelingerne til et minimum. Valutarisiko: Afdelingen har aktiver, der er noteret i andre valutaer end referencevalutaen. Værdien heraf påvirkes af alle udsving i valutakursen mellem referencevalutaen og de andre valutaer eller eventuelt ændrede regler for kontrol af valutakurser. Hvis den valuta, som et værdipapir er noteret i, stiger i værdi i forhold til afdelingens referencevaluta, vil værdipapirets modværdi i referencevalutaen også stige. I modsat fald vil et kursfald i samme valuta medføre en nedgang i værdipapirets modværdi. Når forvalteren gennemfører sikringstiltag mod valutarisikoen, kan det imidlertid ikke garanteres, at sikringen er tilstrækkelig effektiv. Risici i forbindelse med derivater: For at sikre porteføljens afkast (en strategi, der indebærer brug af derivater til sikringsformål (hedging)) og/eller for at optimere porteføljens afkast (strategi, der indebærer brug af derivater til investeringsformål (trading)) har afdelingen tilladelse til at bruge metoder og derivatinstrumenter i henhold til de vilkår, som er beskrevet i bilag I og II til prospektet (herunder køberettigheder til værdipapirer, swaps på værdipapirer, rente, valuta, inflation, volatilitet og andre finansielle derivatinstrumenter, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), EMTN, terminskontrakter, optioner på værdipapirer, rente eller terminskontrakter osv.). Investorer gøres opmærksomme på, at brug af derivater til investeringsformål (trading) kan medføre en gearingseffekt. Dette øger volatiliteten af afdelingernes afkast yderligere. Risici i forbindelse med nye markeder og lave børsværdier: Afdelinger, der investerer i nye markeder, selskaber med lav børsværdi eller specialiserede eller afgrænsede sektorer, kan være overgennemsnitligt volatile som følge af høj koncentrationsgrad, have en større usikkerhed som følge af mindre information, have mindre likviditet eller være mere følsom over for ændringer i markedsforholdene (sociale, politiske og økonomiske forhold). Visse nye markeder tilbyder desuden mindre sikkerhed end de fleste udviklede internationale markeder. Af den grund kan tjenester i forbindelse med transaktioner i porteføljen samt den opgørelse og bevaring, der udføres for fonde, som investerer i nye markeder, være forbundet med større risiko. Selskabet og investorerne accepterer disse risici. Hvad angår investeringer på det russiske marked, foretages disse på "Russian Trading System Stock Exchange" eller "RTS Stock Exchange", som samler et stort antal russiske udstedere og tilbyder en næsten komplet dækning af det russiske aktieunivers. Ved at vælge RTS Stock Exchange kan der drages nytte af likviditeten på det russiske marked uden at skulle handle i lokal valuta, da RTS Stock Exchange muliggør handler direkte i USD med alle udstedere. De mindste selskaber kan vise sig ikke at være i stand til at skaffe ny kapital til at sikre selskabets vækst og udvikling, kan mangle visioner for forretningsdriften eller kan udvikle produkter til usikre nye markeder. Enkelte af disse markeder anses på nuværende tidspunkt ikke for at være regulerede markeder, og direkte investeringer i disse markeder (med undtagelse af ADR-er og GDR-er), kumuleret med investeringer i ikke-noterede værdipapirer, begrænses til 10 % af nettoaktiverne. 2

3 Risici i forbindelse med inflation: Det kan ske, at afkastet af kortsigtede investeringer ikke udvikler sig i samme tempo som inflationen, og det medfører en reduktion af investorernes købekraft. Skatterisici: Værdien af en investering kan påvirkes af skattereglerne i forskellige lande, herunder kildeskat, regeringsskifte eller ændringer i den økonomiske politik eller pengepolitikken i de berørte lande. Det gives følgelig ingen garanti for, at de finansielle mål faktisk vil blive nået. Investorprofil: Andele i SICAV-selskabets afdeling tilbydes både til private kunder og institutionelle kunder. Sidstnævnte får adgang til en specifik andelskategori, når deres investeringer overstiger en bestemt grænse. AKTIVE ANDELSKATEGORIER Andelskategori Vækstandele Udbytteandele Tilbydes Classic Ja Ja Fysiske og juridiske personer I Ja Nej Institutionelle kunder og institutter for kollektiv investering Privilege Ja Nej Fysiske og juridiske personer N Ja Nej Fysiske og juridiske personer X (*) Ja Nej Forvaltere, institutionelle kunder og institutter for kollektiv investering Ovenstående begreber defineres på følgende måde: Institutionelle kunder: Juridiske personer, der er særligt godkendt af SICAV-selskabet, og som tegner andele i) for egen regning eller ii) på vegne af fysiske personer inden for rammerne af en kollektiv opsparingsordning eller lignende ordninger. Forvaltere: Fondsforvaltere, de tilknyttede selskaber samt porteføljeforvaltere, der tegner andele udelukkende inden for rammerne af deres forvaltningsfuldmagt. Disse enheder og deres institutionelle kunder skal være særlig godkendt SICAV-selskabet. Institut for kollektiv investering: Institutter for kollektiv investering, der er særligt godkendt af SICAV-selskabet. (*) Alle, der tegner andele i kategori X, skal være særligt godkendt af SICAV. AFKAST Afkastet beregnes pr. kalenderår for afdelinger, der har eksisteret i mindst et helt kalenderår, og er uden omkostninger. Eventuelle udgifter og gebyrer i forbindelse med tegning eller indløsning af andele bliver imidlertid ikke medregnet. SICAV-selskabets investeringer påvirkes af markedsudsving, og investorerne risikerer derfor at få mindre tilbage end det, de har investeret. Historiske afkast kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidige resultater. Afkast pr (netto efter omkostninger) Kategori Classic 45,40 % 38,30 % -51,98 % 108,31 % I 46,77 % 39,62 % -51,53 % 110,27 % Privilege 46,13 % 39,05 % -51,64 % 109,77 % N 44,32 % 37,27 % -52,34 % 106,76 % X 47,96 % 40,86 % -51,21 % 111,54 % Afkastet offentliggøres for vækstandelene, når disse foreligger, hvis ikke offentliggøres afkastet for udbytteandelene. 3

4 MINIMUMSINVESTERINGER Andelskategori Mindste tegningsbeløb ved førstegangstegning og mindste andelsbeholdning Classic Ingen Ingen I 3 mio. EUR pr. afdeling eller 10 mio. EUR i samlet tegningsbeløb i SICAV-selskabet Der stilles ingen krav til mindstetegning/mindstebeholdning ved tegninger, som stammer fra institutter for kollektiv investering. Mindstetegning ved senere tegning Ingen (forudsat at mindstekravet til andele er indfriet) Privilege 1 mio. EUR pr. afdeling Ingen (forudsat at mindstekravet til andele er indfriet) N Ingen Ingen X Ingen Ingen PROVISIONER OG GEBYRER Tegnings-, indløsnings- og konverteringsprovisioner/-gebyrer: Disse provisioner/gebyrer gælder for investorerne ved ovennævnte transaktioner. Konverteringsgebyret bliver om nødvendig pålagt i tillæg til eventuelle tegnings- og/eller indløsningsprovisioner. Provisioner til fonden Classic I Privilege N X Tegningsprovision Nul Nul Nul Nul Nul Maks. indløsningsgebyr for indløsninger/konverteringer, som omfatter over 10 % af den pågældende afdelings aktiver en given værdiansættelsesdag 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Maks. indløsningsprovision for andre transaktioner Nul Nul Nul Nul Nul Honorarer til distributørerne Classic I Privilege N X Maks. tegningsgebyr 5 % 5 % 5 % Nul 5 % Maks. indløsningsgebyr Nul Nul Nul 5 % Nul Maks. konverteringsgebyr mellem afdelinger eller mellem godkendte kategorier i denne afdeling i) 2 % eller ii) differencen mellem det maksimale tegningsgebyr og satsen ved førstegangstegning Årlige provisioner og gebyrer (total expense ratio eller TER): Disse provisioner og gebyrer er proratariske i forhold til gennemsnitlige nettoaktiver i et givet regnskabsår og udtrykkes som en procentandel af disse aktiver. Andelskategori Maks. forvaltningshonorar 1 Resultatafhængigt honorar Maks. distributionsgebyr 2 Andre udgifter 3 Classic 1,75 % Nej Nej 0,35 % 1,91 % I 0,75 % Nej Nej 0,30 % 0,98 % Privilege 1,00 % Nej Nej 0,35 % 1,20 % N 1,75 % Nej 0,75 % 0,35 % 2,66 % X 0 % Nej Nej 0,30 % 0,38 % TER for regnskabsåret Beregnet på grundlag af de gennemsnitlige nettoaktiver for hver andelskategori i løbet af den foregående måned. Dette gebyr inkluderer gebyrer, som betales til forvalterne og underforvalterne. 2 Omfatter alle øvrige udgifter (revisor, offentliggørelse af NAV, registreringsafgift osv.) og gebyrer (depotbank, forvaltningsselskab og eventuelt årlig distributionsgebyr osv.) med undtagelse af udgifter og gebyrer knyttet til transaktioner. 3 Vil blive brugt til at dække generelle udgifter i forbindelse med deponering af aktiver (godtgørelse til depotbank), den daglige administration (beregning af NAV, registerføring, hjemsted, ) ("andre udgifter"), med undtagelse af kurtageudgifter, transaktionsgebyrer, som ikke er forbundet med deponeringen, renter og bankudgifter, ekstraordinære udgifter og gældende registreringsafgifter i og alle andre skatter, som SICAV måtte være pålagt. 4

5 POLITIK I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONER Nettoværdi (NAV): Til hver ugedag, der er en bankdag i (), hører der en NAV, som er dateret den pågældende værdiansættelsesdag, og som beregnes og offentliggøres den første bankdag efter ("beregningsdag for NAV"). Tegnings-, indløsnings- og konverteringsordrer behandles på grundlag af en ukendt NAV, i henhold til de nedenstående regler. Det er kun bankdage i, der kommer i betragtning, og det nævnte klokkeslæt er i -tid: Centralisering af ordrer 1 NAV-dato for udføring af ordrer Dato for beregning og offentliggørelse af NAV Betalingsdato Valutaer for notering af NAV og betaling af tegning/indløsning Kl på J = Dagen efter (J+1) Maks. fire arbejdsdage efter (J+4) EUR og USD 1 Konverteringsordrer (til og fra afdelinger, hvor centraliseringen af ordrer er fastsat til kl dagen før ) skal være modtaget inden kl dagen før. NAV beregnes ikke for afdelingen, hvis mindst 50 % af afdelingens aktiver er noteret på børsen i Sao Paulo, og denne børs er lukket. Andelene i afdelingen kan tegnes og indløses til NAV den gældende værdiansættelsesdag. Den gældende NAV ved tegning kan øges med tegningsprovision og/eller tegningseller distributionsgebyr. NAV ved indløsning kan reduceres med et indløsningsgebyr, som betales til distributøren, og/eller en indløsningsprovision, som betales til SICAV-selskabet. Andelskategorierne og -klasserne, som kan tegnes gennem en personlig opsparingsplan, vil i påkommende tilfælde være angivet i prospekterne og/eller i bilagene til prospekterne og/eller på tegningsblanketterne, der anvendes i de lande, hvor markedsføring er tilladt. Omkostninger og gebyrer i forbindelse med en personlig opsparingsplan kan aldrig udgøre mere end en tredjedel af det betalte beløb i det første år af den personlige opsparingsplan. Det anbefales også, at investorer indhenter oplysninger om eventuelle omkostninger og udgifter, som kan pålægges investorer ved tegning eller indløsning gennemført af en betalingsagent, som har hjemsted i den jurisdiktion, hvor andelene tilbydes. Oplysninger om samtlige nettoværdier (NAV) kan fås ved henvendelse til SICAV-selskabets hovedkontor, hos forvaltningsselskabet, i bankerne, som fungerer som betalingsagenter, og på hjemmesiden Konvertering af andele til andele i andre afdelinger: Vilkårene for tegning og indløsning gælder også for konvertering af andele. Konvertering kan beskrives som en indløsnings- og tegningstransaktion på én og samme tid. Dermed kan en sådan transaktion kun behandles den første fælles værdiansættelsesdag for begge berørte afdelinger. Konvertering af andele er kun mulig, når de krav, som gælder for den nye kategori/klasse (mindste tegningsbeløb, investortype osv.), er opfyldt. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD I henhold til gældende ret og praksis er SICAV-selskabet forpligtet til at betale en årlig registreringsafgift. Pr. dette prospekts dato beløber den årlige sats sig til 0,05 %, undtagen for afdelingerne PARVEST Short Term CHF, PARVEST Short Term USD, PARVEST Short Term Euro og PARVEST Short Term GBP, kategori X og andelskategorier, som kun tilbydes til institutionelle kunder og institutter for kollektiv investering (som præciseret i kapitel IV.1.A). Disse skal erlægge en årlig sats på 0,01 %. Denne afgift skal betales kvartalsvist og beregnes på grundlag af SICAV-selskabets nettoaktiver ved udgangen af det pågældende kvartal. SICAV-selskabets indtægter kan være skattepligtige i oprindelseslandet, og tilfalder SICAV-selskabet, efter at skatten er fratrukket. Disse indtægter kan hverken udgiftsføres eller kræves tilbagebetalt. I henhold til luxembourgsk lov af 21. juni 2005, som implementerer EU-direktivet 2003/48/EF af 3. juni 2003 om skat på indtægter af opsparing i form af renter, blev der den 1. juli 2005 indført kildeskat af indtægter af opsparing i form af renter, som udbetales af en betalingsagent i til faktiske modtagere/fysiske personer i form af skatter til et andet EU-medlemsland. I skal der af sådanne indtægter betales kildeskat på 15 % frem til den 30. juni 2008, 20 % frem til den 30. juni 2011 og 35 % fra den 1. juli Tegneren skal selv opgive de oplysninger, som måtte være nødvendige i det land, hvor skatten pålignes. 5

6 GENERELLE OPLYSNINGER Juridisk status Afdeling i PARVEST. PARVEST er et investeringsselskab med variabel kapital (SICAV), som har flere afdelinger. Det er underlagt luxembourgsk ret, og er etableret af BNP Paribas-koncernen. SICAV-selskabet er godkendt i overensstemmelse med luxembourgsk lov af 20. december 2002 om institutter for kollektiv investering. SICAV-selskabet blev stiftet i den 27. marts 1990 for et ubegrænset tidsrum. Regnskabsår Regnskabsåret begynder den 1. marts hvert år og slutter den sidste dag i februar hvert år. Hovedkontor 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Forvalter BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., Av. Juscelino Kubitchek Andar, Sao Paulo SP, Brasilien Depotbank BNP Paribas Securities Services, succursale de, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Revisor PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014, Markedsfører BNP Paribas S.A., 16, boulevard des Italiens, F Paris, Frankrig Forvaltningsselskab BNP Paribas Investment Partners, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Kontrolorgan Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110, route d Arlon, L-2991, 6

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

PARVEST EQUITY USA MID CAP

PARVEST EQUITY USA MID CAP Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en

Læs mere

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Forenklet prospekt SEPTEMBER 2010

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Forenklet prospekt SEPTEMBER 2010 Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Absolute Return World Currency 10 blev lanceret den 16. april 2008. Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Franske aktier

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Franske aktier Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT Juridisk form : Fond til kollektiv investering

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER. Betegnelse. Klassifikation: Internationale aktier

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER. Betegnelse. Klassifikation: Internationale aktier Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer

Læs mere

EMERGING MARKETS GROWTH FUND

EMERGING MARKETS GROWTH FUND EMERGING MARKETS GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND EMERGING LEADERS GROWTH FUND en afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : Edmond de Rothschild Ecosphere Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Internationale aktier

FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Internationale aktier Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : Edmond de Rothschild India Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer

Læs mere

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98.

GLOBAL GROWTH FUND. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-98. GLOBAL GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere ændringer.

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund. Nordea 1 Latin American Equity Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OG Fund Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 Brazilian Equity Fund og Fund, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret

FORENKLET PROSPEKT. World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse Edmond de Rothschild Commosphere Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE I Fund OG Det meddeles hermed aktionærerne i Nordea 1 European Opportunity Fund og, at bestyrelsen i ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge aktiverne og passiverne i Fund

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds JF Hong Kong Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

JPMorgan Funds JF China Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds JF China Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds JF China Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til lovgivningen

Læs mere

JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Global Natural Resources Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde I medfør af 5, stk. 7, i lov nr. XX af XX. XX 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at: Risikomærkning af investeringsprodukter Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule

Læs mere

JPMorgan Funds Global Focus Fund ( afdelingen )

JPMorgan Funds Global Focus Fund ( afdelingen ) JPMorgan Funds Global Focus Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie Lige nu er der en helt usædvanlig prisforskel på de to mest handlede olietyper, hvor Brent Crude Oil er 11 til 14 dollar dyrere end WTI Crude Oil. Historisk

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Plus500CY Ltd. INVESTOR KOMPENSATIONS FOND

Plus500CY Ltd. INVESTOR KOMPENSATIONS FOND Plus500CY Ltd. INVESTOR KOMPENSATIONS FOND 1. General Plus500CY Ltd (herefter, Firmaet ) er medlem af Investor-kompensationsfonden ( ICF ) for kunder af Cypern Investeringsfirma ( CIFs ), under Provision

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere