EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 9. februar 2004 PE / ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til betænkning (PE ) Mauro Nobilia Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer Forslag til forordning (KOM(2003) C5-0329/ /0165(COD)) Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz, Robert Goodwill, Christa Klaß, Renate Sommer Ændringsforslag 54 Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 1. forkaster Kommissionens forslag; 2. anmoder Kommissionen om a) inden tolv måneder at indgå en frivillig aftale med producenterne og importørerne om anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer, hvori producenterne og importørerne forpligter sig til at informere forbrugeren i overensstemmelse med sandheden og uden vildledning; der skal være belæg for de anvendte anprisninger, og de skal være forståelige for forbrugeren; der skal herved AM\ doc PE /54-466

2 tages særligt hensyn til anprisninger, der direkte er rettet mod børn; b) 24 måneder efter undertegnelsen af det frivillige tilsagn at forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), hvori der foretages en vurdering af effektiviteten af det frivillige tilsagn og eventuelt varsles yderligere foranstaltninger og/eller om nødvendigt et lovgivningsforslag fra Kommissionen. Or. de Det foreliggende forslag må allerede forkastes ud fra en proportionalitetsvurdering. Navnlig forbuddene i artikel 4 og 11 går langt ud over harmoniseringsmålsætningen. Der findes beviseligt ingen regler i EU's medlemsstater om ernærings- og sundhedsanprisninger, som er afhængige af ernæringsprofiler. En lang række uklare formuleringer i forslaget giver retsusikkerhed. Det er f.eks. umuligt at vurdere, hvilke produkter der vil være berørt af de i artikel 4 indeholdte begrænsninger, da ernæringsprofilerne først vil blive fastlagt med betydelig forsinkelse i henhold til komitologiproceduren. Disse uklarheder vil føre til adskillige søgsmål ved EF-Domstolen. Dette kan ikke være meningen med et lovgivningsforslag. Forslaget modvirker desuden innovation, da det først og fremmest vil ramme SMV, der forsyner markedet med innovative nicheprodukter og efter forordningens ikrafttræden ikke længere vil kunne reklamere med disse produkters merværdier. Et frivilligt tilsagn fra industrien om udelukkende at anvende anprisninger, som der er belæg for, som er i overensstemmelse med sandheden, altså ikke vildledende, og forståelige for forbrugeren, er et praktisabelt alternativ. Gennemførelsen af tilsagnet bør følges og overvåges nøje af en særlig Monitoring Committee. Ud over fødevareindustriens organisationer bør denne Monitoring Committee som minimum omfatte to repræsentanter for Europa-Parlamentet - for Forbrugerudvalget og Industriudvalget - og to repræsentanter for Kommissionen - for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse og Generaldirektoratet for Erhvervspolitik. Der bør også være repræsentanter for forbrugerorganisationer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) bør yde denne Monitoring Committee videnskabelig bistand og efter 24 måneder som uafhængig tredjepart udarbejde en rapport om opfyldelsen af de i det frivillige tilsagn fastlagte målsætninger. Hvis disse ikke er gennemført i tilstrækkeligt omfang, kan Kommissionen fremsætte et nyt forslag. AM\ doc PE / /225 AM\

3 Ændringsforslag af Béatrice Patrie Ændringsforslag 55 Henvisning 1 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artiklerne 95 og 153 Or. fr Det er på sin plads at tilføje EF-traktatens artikel 153 som yderligere retsgrundlag. Faktisk er sigtet med denne forordning ikke blot at lette den frie bevægelighed for fødevarer på det indre marked, men også at sikre et højt beskyttelsesniveau for forbrugere og et højt niveau af sundhedsbeskyttelse. Ændringsforslag af Bent Hindrup Andersen Ændringsforslag 56 Betragtning 1 a (ny) (1a) For samtidig at sikre det højeste forbrugerbeskyttelsesniveau vil forordningen om sundhedsanprisninger ikke omfatte medlemsstater, der forbyder sundhedsanprisninger. Or. da Ændringsforslag af Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert Bowe, Yvonne Sandberg-Fries Ændringsforslag 57 Betragtning 6 a (ny) (6a) Nogle fødevarer kan indeholde uønskede stoffer eller forurenende stoffer som f.eks. metylkviksølv eller pbc/dioxin i fisk. Andre fødevarer kan indeholde stoffer som f.eks. koffein eller stoffer af hormontypen, som enten er genstand for offentlig undersøgelse eller drøftelse i forskersamfundet. Når man overvejer det hensigtsmæssige i at anprise et produkt, AM\ doc PE / /225 AM\

4 bør det også overvejes, om dette kunne resultere i øget konsum af uønskede stoffer. Fødevarer med uønskede høje niveauer af forurenende stoffer eller indeholdende stoffer, som er genstand for offentlig undersøgelse, bør ikke gives et sundere image, da dette kunne føre til uønsket højere konsum af disse fødevarer. Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Alexander de Roo Ændringsforslag 58 Betragtning 6 a (ny) (6a) Nogle fødevarer kan indeholde uønskede stoffer eller forurenende stoffer som f.eks. metylkviksølv i tunfisk eller pbc/dioxin i olieholdige fisk. Andre fødevarer kan indeholde stoffer som f.eks. koffein eller stoffer af hormontypen, som enten er genstand for offentlig undersøgelse eller drøftelse i forskersamfundet. Når man overvejer det hensigtsmæssige i at anprise et produkt, bør det også overvejes, om dette kunne resultere i øget konsum af uønskede stoffer. Fødevarer med uønskede høje niveauer af forurenende stoffer eller indeholdende stoffer, som er genstand for offentlig undersøgelse, bør ikke gives et sundere image, da dette kunne føre til uønsket højere konsum af disse fødevarer. Ændringsforslag af Marialiese Flemming Ændringsforslag 59 Betragtning 7 (7) Ved opstillingen af en ernæringsprofil kan der tages hensyn til indholdet af forskellige næringsstoffer og stoffer med udgår AM\ doc PE / /225 AM\

5 ernæringsmæssige- eller fysiologiske virkninger, navnlig stoffer som fedt, mættet fedt, transfedtsyrer, salt/natrium og sukkerarter, som ifølge anbefalingerne ikke bør indgå med for store indtag i kosten som helhed, og stoffer som fler- og enkeltumættet fedt, andre kulhydrater end sukker, vitaminer, mineraler, proteiner og fibre. Ved fastlæggelse af ernæringsprofilerne skal der tages hensyn til de forskellige fødevarekategorier og de pågældende fødevarers position og rolle i den samlede kost. Det kan være nødvendigt at give dispensation fra at overholde fastsatte ernæringsprofiler for visse fødevarer eller fødevarekategorier afhængigt af deres rolle og betydning i befolkningens kost. Dette arbejde er komplekst og teknisk, og det bør overlades til Kommissionen at vedtage de relevante foranstaltninger. Or. de Med indførelsen af ernæringsprofiler synes Kommissionen at foretage en sundheds- og ernæringspolitisk regulering. Det er yderst tvivlsomt, om Kommissionen på baggrund af subsidiaritetsprincippet overhovedet har så vidtgående kompetence til at fastsætte regler vedrørende sundheds- og ernæringspolitiske spørgsmål. Begrænsningerne for anprisninger på fødevarer med en bestemt ernæringsprofil er i strid med det grundlæggende princip inden for ernæring om, at der ikke findes "gode" og "dårlige" fødevarer, men derimod "gode" og "dårlige" kostvaner, og ernæringsvidenskabens anbefaling om en "varieret kost". Artikel 4 fører derfor til en diskriminering af bestemte kategorier af fødevarer, som ikke er objektivt begrundet. Ændringsforslag af Renate Sommer Ændringsforslag 60 Betragtning 7 (7) Ved opstillingen af en ernæringsprofil kan der tages hensyn til indholdet af forskellige næringsstoffer og stoffer med ernæringsmæssige- eller fysiologiske virkninger, navnlig stoffer som fedt, mættet fedt, transfedtsyrer, salt/natrium og (7) Ved opstillingen af en ernæringsprofil bør der tages hensyn til indholdet af alle de forskellige næringsstoffer og stoffer med ernæringsmæssige- eller fysiologiske virkninger. Ved fastlæggelse af ernæringsprofilerne skal der tages hensyn til AM\ doc PE / /225 AM\

6 sukkerarter, som ifølge anbefalingerne ikke bør indgå med for store indtag i kosten som helhed, og stoffer som fler- og enkeltumættet fedt, andre kulhydrater end sukker, vitaminer, mineraler, proteiner og fibre. Ved fastlæggelse af ernæringsprofilerne skal der tages hensyn til de forskellige fødevarekategorier og de pågældende fødevarers position og rolle i den samlede kost. Det kan være nødvendigt at give dispensation fra at overholde fastsatte ernæringsprofiler for visse fødevarer eller fødevarekategorier afhængigt af deres rolle og betydning i befolkningens kost. Dette arbejde er komplekst og teknisk, og det bør overlades til Kommissionen at vedtage de relevante foranstaltninger. de forskellige fødevarekategorier og de pågældende fødevarers position og rolle i den samlede kost. Det kan være nødvendigt at give dispensation fra at overholde fastsatte ernæringsprofiler for visse fødevarer eller fødevarekategorier afhængigt af deres rolle og betydning i befolkningens kost. Dette arbejde er komplekst og teknisk, og det bør overlades til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet at vedtage de relevante foranstaltninger. Opstillingen af ernæringsprofiler er en videnskabelig øvelse og bør derfor udelukkende foretages af EFSA. Disse ernæringsprofiler skal anerkendes af Kommissionen. Ernæringsprofiler bør ikke være begrænset til sukker, salt og fedtindhold i den pågældende fødevare. Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 61 Betragtning 7 a (ny) 7a. Forbrugerne har i stigende grad behov for pålidelige og objektive oplysninger om kvaliteten af de fødevarer, som de anvender. Ved hjælp af ernæringsprofiler kan der udarbejdes en kvalitetsbetegnelse, der giver forbrugerne oplysninger om indholdet af sukkerarter, natrium/salt, mættet fedt, transfedtsyrer og andre næringsmidler (vitaminer, mineraler og fibre). Denne kvalitetsbetegnelse er et vigtigt skridt i retning af en EU-politik inden for fødevarekvalitet og et vigtigt redskab i kampen mod degenerative sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og kræft. AM\ doc PE / /225 AM\

7 Or. nl Ændringsforslag af Bent Hindrup Andersen og Hans Blokland Ændringsforslag 62 Betragtning 8 (8) I nogle medlemsstater anvendes der for øjeblikket en lang række forskellige anprisninger i mærkningen af og reklamerne for fødevarer vedrørende stoffer, hvis gavnlige virkning ikke er dokumenteret, eller som der for øjeblikket ikke er tilstrækkelig videnskabelig enighed om. Det er nødvendigt at sikre, at det er dokumenteret, at de stoffer, der er omfattet af en anprisning, har en gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. (8) I nogle medlemsstater anvendes der for øjeblikket en lang række forskellige anprisninger i mærkningen af og reklamerne for fødevarer vedrørende stoffer, hvis gavnlige virkning ikke er dokumenteret, eller som der for øjeblikket ikke er tilstrækkelig videnskabelig enighed om. Det er derfor nødvendigt at sikre, at det er videnskabeligt dokumenteret, at de stoffer, der er omfattet af en anprisning, har en gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, samtidig med at det skal sandsynliggøres, at stofferne ikke har nogen potentielle bivirkninger ved konsum. Or. da Det er ikke forsvarligt, at det er den enkelte forbruger, som har ansvaret for at undgå negative bivirkninger af sine fødevarer. Der stilles således store krav til den enkelte forbruger om, hvilke fødevarer de køber, hvem i familien der må spise hvad, og i hvilke mængder. Hvis ikke der stilles krav til, at den videnskabelige dokumentation også skal omfatte langtidsundersøgelser af bivirkninger og af stoffernes stabilitet, er der en risiko for, at forbrugeren udsættes for en sundhedsrisiko, samtidig med at der ikke er tilstrækkelige beviser for produkternes helbredsmæssige egenskaber. Ændringsforslag af Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries, David Robert Bowe (9) For at sikre, at anprisningerne er sande, er det nødvendigt, at det stof, anprisningen vedrører, forekommer i det færdige produkt i tilstrækkelige mængder, eller at stoffet ikke forekommer eller kun forekommer i passende reducerede mængder, så det kan have den anpriste ernæringsmæssige eller Ændringsforslag 63 Betragtning 9 (9) For at sikre, at anprisningerne er sande, er det nødvendigt, at det stof, anprisningen vedrører, forekommer i det færdige produkt i tilstrækkelige mængder, eller at stoffet ikke forekommer eller kun forekommer i passende reducerede mængder, så det kan have den anpriste ernæringsmæssige eller AM\ doc PE / /225 AM\

8 fysiologiske virkning. Stoffet bør foreligge i en form, som kroppen kan optage. Desuden bør en mængde af fødevaren, som med rimelighed må antages at blive indtaget, indeholde en betydelig mængde af stoffet, som har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning. fysiologiske virkning. Stoffet bør foreligge i en form, som kroppen kan optage. Desuden bør en mængde af fødevaren, som med rimelighed må antages at blive indtaget, indeholde en betydelig mængde af stoffet, som har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning. Standardværdier for de aktive stoffer under hensyntagen til sæsonbestemte eller forarbejdningsmæssige variationer bør danne grundlag for enhver indholdsdeklaration. Harmoniserede prøvemetoder skal stå til rådighed for at garantere sammenlignelige testresultater. Det er nødvendigt at basere enhver indholdsdeklaration både på harmoniserede prøvemetoder og gennemsnitlige værdier for de aktive stoffer for at undgå enhver forkert fortolkning af resultater, hvilket fører til vildledende forbrugerinformation. Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Alexander de Roo Ændringsforslag 64 Betragtning 9 (9) For at sikre, at anprisningerne er sande, er det nødvendigt, at det stof, anprisningen vedrører, forekommer i det færdige produkt i tilstrækkelige mængder, eller at stoffet ikke forekommer eller kun forekommer i passende reducerede mængder, så det kan have den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning. Stoffet bør foreligge i en form, som kroppen kan optage. Desuden bør en mængde af fødevaren, som med rimelighed må antages at blive indtaget, indeholde en betydelig mængde af stoffet, som har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning. (9) For at sikre, at anprisningerne er sande, er det nødvendigt, at det stof, anprisningen vedrører, forekommer i det færdige produkt i tilstrækkelige mængder, eller at stoffet ikke forekommer eller kun forekommer i passende reducerede mængder, så det kan have den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning. Stoffet bør foreligge i en form, som kroppen kan optage. Desuden bør en mængde af fødevaren, som med rimelighed må antages at blive indtaget, indeholde en betydelig mængde af stoffet, som har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning. Standardværdier for de aktive stoffer under hensyntagen til sæsonbestemte eller forarbejdningsmæssige variationer bør danne grundlag for enhver indholdsdeklaration. Harmoniserede prøvemetoder skal stå til rådighed for at garantere sammenlignelige testresultater. AM\ doc PE / /225 AM\

9 Det er nødvendigt at basere enhver indholdsdeklaration både på harmoniserede prøvemetoder og gennemsnitlige værdier for de aktive stoffer for at undgå enhver forkert fortolkning af resultater, hvilket fører til vildledende forbrugerinformation. Ændringsforslag af Bent Hindrup Andersen og Hans Blokland Ændringsforslag 65 Betragtning 10 a (ny) (10a) Det er afgørende, at der etableres en klar og præcis definition af "gennemsnitsforbrugeren", før forordningen træder i kraft. Or. da Den nuværende definition af gennemsnitsforbrugeren er utilstrækkelig og dermed uanvendelig som værktøj i etableringen af en fornuftig ramme for, hvad der er fornuftige sundhedsanprisninger. Det ville være rimeligt med kriterier som udgangspunkt for vurderingen af, hvornår en forbruger opfattes som velinformeret eller kritisk. Det er nødvendigt at redegøre for, hvilke kriterier og målemetoder der definerer den gennemsnitlige europæiske forbruger, med henblik på at undgå vildledning af visse forbrugergrupper, samtidig med at man sikrer producenternes muligheder for at dokumentere forbrugernes opfattelser af sundhedsanprisningerne. Ændringsforslag af Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries, David Robert Bowe Ændringsforslag 66 Betragtning 11 (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. (Vedrører ikke den danske tekst) AM\ doc PE / /225 AM\

10 (Vedrører ikke den danske tekst) Ændringsforslag af Frédérique Ries Ændringsforslag 67 Betragtning 11 (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. Or. fr Ændringsforslaget vedrører ikke den danske tekst. Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Alexander de Roo Ændringsforslag 68 Betragtning 11 (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. (Vedrører ikke den danske tekst) Ændringsforslag af Marialiese Flemming Ændringsforslag 69 Betragtning 11 (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender AM\ doc PE / /225 AM\

11 anprisninger, bør begrunde dem. anprisninger, bør begrunde dem under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Or. de Princippet om, at der skal være videnskabeligt belæg for anprisninger, hilses velkommen. Det videnskabelige bevis for en anprisning bør herved kunne føres ved udfoldelse af forholdsmæssige anstrengelser (litteratur, dokumentation, almindelig viden om ernæring). Hvor omfattende og dybtgående den videnskabelig viden, hvormed beviset skal føres, skal være, skal afgøres efter de konkrete faktiske omstændigheder, og kravene skal stå i rimeligt forhold til den anvendte anprisning. Således vil f.eks. ernæringsanprisninger som regel kunne bevises ved hjælp af videnskabelig litteratur og dokumentation, og nye anprisninger om nedbringelse af en sygdomsrisiko ved hjælp af kliniske undersøgelser. Ændringsforslag af Françoise Grossetête Ændringsforslag 70 Betragtning 11 (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. En sådan videnskabelig begrundelse bør stå i forhold til arten af de fordele, produktet hævdes at besidde. Or. fr I overensstemmelse med de generelle principper i forordningen om oprettelse af Den Europæiske Fødevaremyndighed, bør der i denne forordning indføres niveauer af proportionalitet, afhængigt af arten af den anprisning, produktet giver anledning til: niveauet for den videnskabelige begrundelse, der kræves for en anprisning om mindsket sygdomsrisiko vil således være højere end det niveau, der forventes for en funktionel anprisning. Ændringsforslag af Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries, David Robert Bowe Ændringsforslag 71 Betragtning 12 AM\ doc PE / /225 AM\

12 (12) På grund af det positive image, som fødevarer med ernærings- og sundhedsanprisninger har, og den potentielle indvirkning, sådanne fødevarer kan have på kostvaner og på det samlede indtag af næringsstoffer, bør det være muligt for forbrugeren at vurdere deres overordnede ernæringskvalitet. Derfor bør næringsdeklaration være obligatorisk og fyldestgørende for alle fødevarer med sundhedsanprisninger. (12) På grund af det positive image, som fødevarer med ernærings- og sundhedsanprisninger har, og den potentielle indvirkning, sådanne fødevarer kan have på kostvaner og på det samlede indtag af næringsstoffer, bør det være muligt for forbrugeren at vurdere deres overordnede ernæringskvalitet. Derfor bør næringsdeklaration være obligatorisk og fyldestgørende for alle fødevarer med ernærings- og/eller sundhedsanprisninger. Næringsdeklaration er lige vigtigt for ernærings- og sundhedsanprisninger. Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Alexander de Roo Ændringsforslag 72 Betragtning 12 (12) På grund af det positive image, som fødevarer med ernærings- og sundhedsanprisninger har, og den potentielle indvirkning, sådanne fødevarer kan have på kostvaner og på det samlede indtag af næringsstoffer, bør det være muligt for forbrugeren at vurdere deres overordnede ernæringskvalitet. Derfor bør næringsdeklaration være obligatorisk og fyldestgørende for alle fødevarer med sundhedsanprisninger. (12) På grund af det positive image, som fødevarer med ernærings- og sundhedsanprisninger har, og den potentielle indvirkning, sådanne fødevarer kan have på kostvaner og på det samlede indtag af næringsstoffer, bør det være muligt for forbrugeren at vurdere deres overordnede ernæringskvalitet. Derfor bør næringsdeklaration være obligatorisk og fyldestgørende for alle fødevarer med ernærings- og/eller sundhedsanprisninger. Næringsdeklaration er lige vigtigt for ernærings- og sundhedsanprisninger. Ændringsforslag af Anne Ferreira Ændringsforslag 73 Betragtning 13 AM\ doc PE / /225 AM\

13 (13) Der bør endvidere udarbejdes en liste over tilladte ernæringsanprisninger og de særlige betingelser for anvendelse heraf baseret på de betingelser for anvendelse af sådanne anprisninger, der er aftalt på nationalt eller internationalt plan og fastsat i EU-retten. Listen bør opdateres regelmæssigt. For sammenlignende anprisninger er det desuden nødvendigt, at de produkter, der sammenlignes, identificeres klart over for den endelige forbruger. (13) Der bør endvidere udarbejdes en liste over tilladte ernæringsanprisninger og de særlige betingelser for anvendelse heraf baseret på de betingelser for anvendelse af sådanne anprisninger, der er aftalt på nationalt eller internationalt plan og fastsat i EU-retten. Listen opdateres regelmæssigt, så den tager højde for udviklingen inden for naturvidenskaber, viden og teknik. For sammenlignende anprisninger er det desuden nødvendigt, at de produkter, der sammenlignes, identificeres klart over for den endelige forbruger. Or. fr Det er nødvendigt at tilpasse listen over ernæringsanprisninger til udviklingen inden for naturvidenskab og teknik, så listen bedst muligt og med så lille tidsmæssig forsinkelse som muligt tilpasses efter ny viden og nye teknikker. Ændringsforslag af Renate Sommer Ændringsforslag 74 Betragtning 15 (15) Der er mange andre faktorer end de rent kostrelaterede, der kan påvirke psykologiske og adfærdsmæssige funktioner. Det er således en meget kompleks sag at fremsætte udsagn om disse funktioner, og det er vanskeligt at få udtrykt et komplet, sandt og meningsfuldt budskab i en kort anprisning, der skal anvendes i mærkningen af og reklamer for fødevarer. Det er derfor hensigtsmæssigt at forbyde anvendelse af psykologiske og adfærdsmæssige anprisninger. (15) Der er mange andre faktorer end de rent kostrelaterede, der kan påvirke psykologiske og adfærdsmæssige funktioner. Det er således en meget kompleks sag at fremsætte udsagn om disse funktioner, og det er vanskeligt at få udtrykt et komplet, sandt og meningsfuldt budskab i en kort anprisning, der skal anvendes i mærkningen af og reklamer for fødevarer. Det er derfor hensigtsmæssigt at kræve videnskabelig dokumentation i forbindelse med anvendelse af psykologiske og adfærdsmæssige anprisninger. Or. de Kriteriet for vurdering af anprisninger skal være den videnskabelige bevisførelse. AM\ doc PE / /225 AM\

14 Ændringsforslag af Renate Sommer Ændringsforslag 75 Betragtning 16 (16) Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. februar 1996 om levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab foreskriver, at mærkning eller emballage af de produkter, direktivet omfatter, eller reklame for disse ikke må indeholde nogen angivelse af hastigheden eller størrelsen af det vægttab, der kan følge af deres anvendelse, ej heller nogen omtale af nedsat sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse. Et stigende antal fødevarer, der ikke er specifikt udformet med henblik på vægtkontrol, markedsføres med anvendelse af sådanne angivelser og henvisninger til produktets evne til at reducere kostens energiindhold. Der bør derfor for alle fødevarer være forbud mod henvisninger til sådanne egenskaber. (16) Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. februar 1996 om levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab foreskriver, at mærkning eller emballage af de produkter, direktivet omfatter, eller reklame for disse ikke må indeholde nogen angivelse af hastigheden eller størrelsen af det vægttab, der kan følge af deres anvendelse, ej heller nogen omtale af nedsat sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse. Et stigende antal fødevarer, der ikke er specifikt udformet med henblik på vægtkontrol, markedsføres med anvendelse af sådanne angivelser og henvisninger til produktets evne til at reducere kostens energiindhold. Henvisninger til sådanne egenskaber bør derfor kun tillades, hvis der er tilstrækkeligt videnskabeligt belæg for dem. Or. de Se begrundelsen vedrørende artikel 11, stk. 1. Ændringsforslag af Renate Sommer Ændringsforslag 76 Betragtning 17 (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering. Det er derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. AM\ doc PE / /225 AM\

15 Or. de Se begrundelsen vedrørende artikel 10, stk. 1. Ændringsforslag af John Bowis Ændringsforslag 77 Betragtning 17 (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af anerkendt videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. Termen "almindeligt anerkendte data" er ikke blevet defineret. Ændringsforslaget søger at klarlægge dette punkt. Ændringsforslag af Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries, David Robert Bowe, Säid El Khadraoui (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. Ændringsforslag 78 Betragtning 17 (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt - efter høring af autoriteten - at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. AM\ doc PE / /225 AM\

16 Mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden skal vurderes af uafhængige forskere. Derfor er inddragelse af EFSA nødvendig. Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Alexander de Roo Ændringsforslag 79 Betragtning 17 (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Efter høring af autoriteten er det derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. Mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden skal vurderes af uafhængige forskere. Derfor er inddragelse af EFSA nødvendig. Ændringsforslag af John Bowis Ændringsforslag 80 Betragtning 17 a (ny) (17a) Støtte fra fagfolk inden for sundhedssektoren eller deres fagorganisationer og velgørende institutioner, som vildleder forbrugeren, bør være forbudt. Dette forbud skal ikke finde anvendelse på anerkendte organisationer og velgørende institutioner, som arbejder for at fremme bredere folkesundsmæssige mål. Dette forbud ville heller ikke finde anvendelse, AM\ doc PE / /225 AM\

17 når de pågældende meddelelser er rettet til personer, der udøver lægegerning, eller deres sammenslutninger. Dette princip er allerede anerkendt i direktiv 89/398, hvor det er tilladt fagfolk inden for sundhedssektoren at modtage den nødvendige information til at hjælpe dem med at udøve deres erhverv. Direkte støtte til en anprisning af et eller flere produkter fra en anerkendt organisation eller en anerkendt velgørende institution ville kun være tilladt, når dette kan opfylde visse betingelser. Hensigten bør være at forebygge vildledende budskaber. Forbud med hensyn til støtte til fødevarer bør ikke finde anvendelse, når de pågældende meddelelser er rettet til personer, der udøver lægegerning, eller deres sammenslutninger. Dette princip er allerede anerkendt i direktiv 89/398, hvor det er tilladt fagfolk inden for sundhedssektoren at modtage den nødvendige information til at hjælpe dem med at udøve deres erhverv. Ændringsforslag af Marialiese Flemming Ændringsforslag 81 Betragtning 20 (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør indholdet og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. Or. de Forslaget til forordning fastsætter en uforholdsmæssigt tids- og omkostningskrævende godkendelsesprocedure ved EFSA. Der bør kun være en godkendelsesprocedure for anprisninger, der indeholder påstande om nedbringelse af en sygdomsrisiko (f.eks. "calcium nedsætter risikoen for osteoporose"). Ernærings- og sundhedsanprisninger, der hviler på almindelig videnskabelig viden og forstås af forbrugeren, bør kun skulle anmeldes til de nationale myndigheder. AM\ doc PE / /225 AM\

18 Ændringsforslag af Renate Sommer Ændringsforslag 82 Betragtning 20 (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør den indholdsmæssigt identiske formulering og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse. Or. de EFSA har alene kompetence til at foretage den videnskabelige vurdering og bør i stedet for ordlyden undersøge den indholdsmæssigt identiske formulering i sin udtalelse. Ændringsforslag af Frédérique Ries Ændringsforslag 83 Betragtning 20 (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, skal formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. Godkendelsesproceduren bør tage hensyn til den udtalelse, som forbrugergrupper fremsætter, der er anerkendt på europæisk og nationalt plan, og som har til opgave at evaluere, hvordan anprisninger opfattes og forstås. Or. fr AM\ doc PE / /225 AM\

19 Forbrugere kunne tænkes at opfatte betydningen af en anprisning anderledes end videnskabsfolkene og/eller branchen havde tænkt sig. Det er derfor vigtigt at tage højde for den udtalelse, forbrugergrupper afgiver under godkendelsesproceduren. Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Alexander de Roo Ændringsforslag 84 Betragtning 20 (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, skal formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. Godkendelsesproceduren bør omfatte et forbrugerpanel til at vurdere opfattelsen og forståelsen af anprisningen. Det er nødvendigt at klarlægge, at EFSA's udtalelse skal tages i betragtning. Forbrugeren kunne opfatte betydningen af en anprisning anderledes end den af forskerne og/eller industrien tilsigtede. Det er derfor vigtigt at indføre et forbrugerpanel i godkendelsesproceduren. Ændringsforslag af Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries, David Robert Bowe Ændringsforslag 85 Betragtning 20 (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, skal formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. AM\ doc PE / /225 AM\

20 Det er nødvendigt at styrke teksten, og derfor bør "bør" erstattes med "skal". Ændringsforslag af Ulla Margrethe Sandbæk og Hans Blokland Ændringsforslag 86 Betragtning 20 (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, skal formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. Or. da Det er afgørende, at godkendelsesen af sundhedsanprisninger sker på baggrund af en konkret vurdering af formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisningen. Ændringsforslag af Renate Sommer Ændringsforslag 87 Betragtning 21 (21) I visse tilfælde kan de videnskabelige risikovurderinger ikke i sig selv tilvejebringe alle de oplysninger, som en risikostyringsbeslutning bør baseres på. Der bør derfor tages hensyn til andre legitime forhold af relevans for det spørgsmål, der er under overvejelse. (21) I visse tilfælde kan de videnskabelige risikovurderinger ikke i sig selv tilvejebringe alle de oplysninger, som en risikostyringsbeslutning bør baseres på. Or. de Se begrundelsen vedrørende artikel 16, stk. 1. AM\ doc PE / /225 AM\

21 Ændringsforslag af Ulla Margrethe Sandbæk og Hans Blokland Ændringsforslag 88 Betragtning 21 (21) I visse tilfælde kan de videnskabelige risikovurderinger ikke i sig selv tilvejebringe alle de oplysninger, som en risikostyringsbeslutning bør baseres på. Der bør derfor tages hensyn til andre legitime forhold af relevans for det spørgsmål, der er under overvejelse. udgår Or. da Anprisninger bør ikke godkendes, hvis den videnskabelige risikovurdering ikke kan tilvejebringe alle de oplysninger, som en risikostyringsbeslutning bør baseres på. Såfremt andre legitime forhold skal indgå i vurderingen, bør disse forhold defineres klart, og kriterier herfor bør fastlægges. Hermed etableres et sammenligningsgrundlag for, hvorvidt en anprisning skal tillades eller forbydes. En afklaring af disse forhold er nødvendig, før anmeldelsesproceduren for anprisninger kan træde i kraft. Ændringsforslag af Renate Sommer Ændringsforslag 89 Betragtning 22 (22) Af klarhedshensyn og for at undgå flere ansøgninger vedrørende anprisninger, der allerede er vurderet, bør der oprettes et register over sådanne anprisninger. (22) Af klarhedshensyn bør der oprettes et register over sådanne anprisninger. Or. de Det drejer sig ikke om at udarbejde en "negativliste" over formuleringer, da det er den videnskabelige vurdering af udtalelsen, der er afgørende. Ændringsforslag af Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries, David Robert Bowe Ændringsforslag 90 Betragtning 24 (24) For at stimulere forskningen i og (24) For at stimulere forskningen i og AM\ doc PE / /225 AM\

22 udviklingen af fødevarebranchen er det hensigtsmæssigt at beskytte den investering, som produktudviklere foretager ved indsamlingen af oplysninger og data i forbindelse med en ansøgning, der indgives i henhold til nærværende forordning. Beskyttelsen bør imidlertid begrænses til et bestemt tidsrum, således at det kan undgås, at der sker en unødvendig gentagelse af undersøgelser og forsøg. udviklingen af fødevarebranchen er det hensigtsmæssigt at beskytte den investering, som produktudviklere foretager ved indsamlingen af oplysninger og data i forbindelse med en ansøgning, der indgives i henhold til nærværende forordning. Beskyttelsen bør imidlertid begrænses til et bestemt tidsrum, således at det kan undgås, at der sker en unødvendig gentagelse af undersøgelser og forsøg. Det er nødvendigt at beskytte investeringer foretaget af innovator, men det er vigtigt at åbne de ikke-fortrolige dele for offentlig undersøgelse. I lighed med den nyligt vedtagne forordning om gmo-fødevarer og foderstoffer, forordning nr. 1829/2003/EF, bør offentligheden have mulighed for adgang til dossiererne i et bestemt tidsrum, idet det nødvendige niveau af fortrolighed dog overholdes. Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Alexander de Roo Ændringsforslag 91 Betragtning 24 (24) For at stimulere forskningen i og udviklingen af fødevarebranchen er det hensigtsmæssigt at beskytte den investering, som produktudviklere foretager ved indsamlingen af oplysninger og data i forbindelse med en ansøgning, der indgives i henhold til nærværende forordning. Beskyttelsen bør imidlertid begrænses til et bestemt tidsrum, således at det kan undgås, at der sker en unødvendig gentagelse af undersøgelser og forsøg. (24) For at stimulere forskningen i og udviklingen af fødevarebranchen er det hensigtsmæssigt at beskytte den investering, som produktudviklere foretager ved indsamlingen af oplysninger og data i forbindelse med en ansøgning, der indgives i henhold til nærværende forordning. Beskyttelsen bør imidlertid begrænses til et bestemt tidsrum, således at det kan undgås, at der sker en unødvendig gentagelse af undersøgelser og forsøg. Det er nødvendigt at beskytte investeringer foretaget af innovator, men det er vigtigt at åbne de ikke-fortrolige dele for offentlig undersøgelse. AM\ doc PE / /225 AM\

23 I lighed med den nyligt vedtagne lovgivning om gmo-fødevarer og foderstoffer bør offentligheden have mulighed for adgang til dossiererne i et bestemt tidsrum, idet det nødvendige niveau af fortrolighed dog overholdes. Ændringsforslag af Françoise Grossetête Ændringsforslag 92 Betragtning 24 a (ny) (24a) Små og mellemstore virksomheder bør ydes en særlig hjælp for udarbejdelsen af disse sager og for de udgifter, som denne centraliserede evaluering medfører. Or. fr SMV'erne må ikke straffes med indførelsen af denne nye ordning. Ændringsforslag af Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries, David Robert Bowe Ændringsforslag 93 Betragtning 25 (25) Da fødevarer med anprisninger er af en særlig karakter, bør kontrolorganerne have flere midler til rådighed end normalt, så det bliver lettere at føre effektiv kontrol med produkterne. (25) Da fødevarer med anprisninger er af en særlig karakter, bør kontrolorganerne have flere midler som f.eks. obligatorisk anmeldelse af disse anprisninger til rådighed end normalt, så det bliver lettere at føre effektiv kontrol med produkterne. Det er yderst vigtigt med kontrol med anvendelsen af sundhedsanprisninger. Obligatorisk anmeldelse af sundhedsanprisninger kunne bedst hjælpe nationale regeringer med at tilstræbe den korrekte anvendelse af disse anprisninger og kontrollere en eventuel sundhedsmæssig indvirkning på befolkningen. AM\ doc PE / /225 AM\

24 Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Alexander de Roo Ændringsforslag 94 Betragtning 25 (25) Da fødevarer med anprisninger er af en særlig karakter, bør kontrolorganerne have flere midler til rådighed end normalt, så det bliver lettere at føre effektiv kontrol med produkterne. (25) Da fødevarer med anprisninger er af en særlig karakter, bør kontrolorganerne have flere midler som f.eks. obligatorisk anmeldelse af disse anprisninger til rådighed end normalt, så det bliver lettere at føre effektiv kontrol med produkterne. Det er yderst vigtigt med kontrol med anvendelsen af sundhedsanprisninger. Obligatorisk anmeldelse af sundhedsanprisninger kunne bedst hjælpe nationale regeringer med at tilstræbe den korrekte anvendelse af disse anprisninger og kontrollere en eventuel sundhedsmæssig indvirkning på befolkningen. Ændringsforslag af Ulla Margrethe Sandbæk og Hans Blokland Ændringsforslag 95 Betragtning 25 a (ny) (25a) Ligeledes skal de registrerede data være af en sådan karakter, at de kan sammenlignes på tværs af medlemsstaterne. Virksomheder, som markedsfører deres produkter med sundhedsanprisninger, skal tegne for en del af ekstraudgifterne til kontrollen. Or. da For at kunne drage nytte af data, eksempelvis ved evaluering og forbedring af den samlede ernæringspolitik, skal data kunne sammenlignes på tværs af medlemsstaterne. Da det kan forventes, at en tilladelse af anprisninger vil være til økonomisk fordel for virksomheder, bør virksomheder, som markedsfører produkter via sundhedsanprisninger, være med til at afholde en del af omkostningerne til kontrol og overvågning. En lære af GMO-problematikken har været, at der skal være store økonomiske ressourcer til rådighed for at udføre den nødvendige kontrol, og at det er skatteborgerne, som kommer til at hænge på ekstraomkostningerne. AM\ doc PE / /225 AM\

25 Ændringsforslag af Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert Bowe, Béatrice Patrie, Säid El Khadraoui, Dorette Corbey Ændringsforslag 96 Artikel 1, stk Denne forordning har til formål at harmonisere medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, og samtidig sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. 1. Denne forordning har til formål at harmonisere medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, og samtidig sikre et højt folkesundheds- og forbrugerbeskyttelsesniveau. Fremme af folkesundheden er også et af målene med denne forordning. For at undgå at vildlede forbrugerne er det derfor nødvendigt, at de er medtaget i denne lovgivnings anvendelsesområde. Varemærker kan ligeledes overføre både ernærings- og sundhedsbudskaber til forbrugerne. Ændringsforslag af Ulla Margrethe Sandbæk Ændringsforslag 97 Artikel 1, stk Denne forordning har til formål at harmonisere medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, og samtidig sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. 1. Denne forordning har til formål at harmonisere medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, og samtidig sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Bestemmelserne i forordningen omfatter udelukkende de medlemslande, som i forvejen tillader sundhedsanprisninger. Or. da I visse medlemsstater er et forbud mod sundhedsanprisninget et led i et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Disse medlemsstater bør ikke omfattes af forordningen, så de kan opretholde deres forbud. Hensynet til det indre marked bør ikke have forrang for AM\ doc PE / /225 AM\

26 forbrugerbeskyttelsen. Ændringsforslag af Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert Bowe, Béatrice Patrie, Säid El Khadraoui, Dorette Corbey Ændringsforslag 98 Artikel 1, stk Denne forordning finder anvendelse for ernærings- og sundhedsanprisninger i mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer, der uden videre forarbejdning leveres til den endelige forbruger. Den finder ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og lignende storkøkkener. 2. Denne forordning finder anvendelse for ernærings- og sundhedsanprisninger, herunder alle identifikations- og præsentationsaspekter, som kunne indebære en ernærings- eller sundhedsanprisning, i mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer, der uden videre forarbejdning leveres til den endelige forbruger. Den finder ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og lignende storkøkkener. Fremme af folkesundheden er også et af målene med denne forordning. For at undgå at vildlede forbrugerne er det derfor nødvendigt, at de er medtaget i denne lovgivnings anvendelsesområde. Varemærker kan ligeledes overføre både ernærings- og sundhedsbudskaber til forbrugerne. Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Alexander de Roo Ændringsforslag 99 Artikel 1, stk Denne forordning finder anvendelse for ernærings- og sundhedsanprisninger i mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer, der uden videre forarbejdning leveres til den endelige forbruger. Den finder ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og lignende storkøkkener. 2. Denne forordning finder anvendelse for ernærings- og sundhedsanprisninger, herunder alle identifikations- og præsentationsaspekter, som kunne indebære en ernærings- eller sundhedsanprisning, i mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer, der uden videre forarbejdning leveres til den endelige forbruger. Den finder ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og AM\ doc PE / /225 AM\

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 18.2.2005 PE 353.660v01-00. Ændringsforslag af Martin Callanan

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 18.2.2005 PE 353.660v01-00. Ændringsforslag af Martin Callanan EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 18.2.2005 ÆNDRINGSFORSLAG 42-350 Udkast til betænkning Adriana Poli Bortone Ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen Reglerne om sundhedsanprisninger Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen 13. november 2008 1 Agenda Generelt om de nye regler på anprisningsområdet Særligt om sundhedsanprisninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 10. december 2004 PE 350.145v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 10. december 2004 PE 350.145v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10. december 2004 PE 350.145v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 35-129 Udkast til udtalelse Angelika Niebler Ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2003 KOM(2003) 424 endelig 2003/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ernærings- og sundhedsanprisninger af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Fælles holdning FÆLLES HOLDNING vedtaget af Rådet den 8. december 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0165(COD) 13. november 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 30.12.2006 L 404/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1924 DA 29.11.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20.

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg. Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007

Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg. Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007 Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007 FI: Organisation 229 medlemmer Generalforsamling Bestyrelse (10) Sekretariat (13) Fødevarelovgivning

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Fødevarestyrelsen 7. Kontor Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg mail: 7.kontor@fvst.dk 24. juli 2007 Camilla Udsen Dok. 52347/ms Høringssvar til EU Kommissionens

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2017 C(2017) 3664 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 2.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til forordning (KOM(2003) 424 C5-0329/2003 2003/0165(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til forordning (KOM(2003) 424 C5-0329/2003 2003/0165(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 18.december 2003 PE 338.436/68-121 ÆNDRINGSFORSLAG 68-121 Udkast til udtalelse (PE 338.436) Piia-Noora Kauppi Ernærings-

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2003/0165(COD) 25.4.2005 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 119/4 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 440/2011 af 6. maj 2011 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser

Læs mere

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer s effekter i fødevarer, DI Fødevarer 2 Formål Hvilke regler gælder for kommunikation af sundhedsmæssige effekter på fødevarer? Krav til dokumentation Er de bioaktive sikre at indtage? Krav om sikkerhedsvurdering

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2003/0165(COD) 3.3.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 30. januar 2003 PE 319.407/6-15 ÆNDRINGSFORSLAG 6-15 Udkast til betænkning (PE 319.407) Anne Ferreira Sødestoffer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10466/2015 Rev. 2 (POOL/E4/2015/10466/10466R2- EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger

Læs mere

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring Maj 2017 Formålet

Læs mere

Mødedokument ERRATUM. til betænkning

Mødedokument ERRATUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 9.1.2018 A8-0395/2017/err01 ERRATUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10461/2015 (POOL/E4/2015/10461/10461-EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1024 DA 19.11.2009 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2009 af 29. oktober 2009 om henholdsvis

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 2003/0165(COD) 9. marts 2004 UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Miljø- og

Læs mere

6899/16 nd/nd/ikn 1 DG G 2B

6899/16 nd/nd/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. marts 2016 (OR. en) 6899/16 FISC 34 ECOFIN 207 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. marts 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 230/8 DA 25.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1413 af 24. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-221-02063/Dep sagsnr: 24109 Den 31. januar 2014 FVM 229 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0842/11. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0842/11. Ændringsforslag 4.7.2016 B8-0842/11 11 Betragtning C a (ny) Ca. der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har fundet beviser på, at omfattende indtagelse af sukker i form af søde drikke kan bidrage

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10121/2014 Rev. 1 (POOL/E4/2014/10121/10121R1- EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om henholdsvis godkendelse og afvisning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på procedurer

Læs mere

Nye Fødevarer. Sundhed og fødevaresikkerhed

Nye Fødevarer. Sundhed og fødevaresikkerhed Nye Fødevarer Sundhed og fødevaresikkerhed Indledning Definition En ny fødevare eller novel food er en fødevare eller fødevareingrediens, som ikke eller stort set ikke blev anvendt som fødevarer i EU før

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag 4.9.2013 A7-0276/135 Ændringsforslag 135 Frédérique Ries, Rebecca Taylor and Chris Davies, for ALDE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Betænkning Linda McAvan Fremstilling, præsentation og salg af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed PE v02-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed PE v02-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2.3.2005 PE 353.662v02-00 ÆNDRINGSFORSLAG 31-122 Udkast til betænkning Karin Scheele Tilsætning af vitaminer

Læs mere

Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser 11.4.2019 A8-0036/ 001-019 ÆNDRINGSFORSLAG 001-019 af Retsudvalget Betænkning Virginie Rozière A8-0036/2019 Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11490/2017 (POOL/E1/2017/11490/11490-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 19. december 2002 PE 319.380/1-25 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til betænkning (PE 319.380) Catherine Stihler om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.1.2011 KOM(2010) 791 endelig 2011/0001 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.12.2008 KOM(2008) 801 endelig 2008/0227 (COD) C6-0467/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af direktiv 71/317/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2018 COM(2018) 275 final 2018/0130 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for

Læs mere

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:.

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Rig på (min. 30 % af ADT) Procentdel af anbefalinger B12-vitamin 80 % Biotin 50 % Selen 42 % D-vitamin 35

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. december 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD)) EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. februar 2004 PE 338.477/9-14 AMENDEMENTS 9-14 Udkast til udtalelse (PE 338.477) Anne-Marie Schaffner Forslag til direktiv

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. marts 2016 (OR. en) 6420/1/16 REV 1 FISC 28 ECOFIN 140 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15550/15 Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud 1. INDLEDNING Dette dokument

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender SAMLENOTAT

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender SAMLENOTAT Europaudvalget, Europaudvalget KOM (2003) 0424 - Bilag 1,KOM (2003) 0671 - Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 27. april 2006 SAMLENOTAT Forslag Forslag Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0353 DA 21.12.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 353/2008 af 18. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 C(2014) 1637 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 13.3.2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

7727/16 gng/aan/ikn 1 DGG 3A

7727/16 gng/aan/ikn 1 DGG 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 2016 (OR. en) 7727/16 COMPET 145 RECH 89 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Udkast til Rådets konklusioner - Bedre regulering med

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 25.11.2014 B8-0311/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om revision af Kommissionens

Læs mere

Íñigo Méndez de Vigo medlemmerne af konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet

Íñigo Méndez de Vigo medlemmerne af konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 30. maj 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 71/02 NOTE fra: til: Vedr.: Íñigo Méndez de Vigo medlemmerne af konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere