EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN"

Transkript

1 EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN Resumé. I denne artikel undersøges og sammenlignes forskellige strategier til konvertering af realkreditlån. Vi foreslår en simpel konverteringsstrategi, der udspringer af et krav om en konverteringsgevinst af en vis størrelse, og sammenligner denne med den optimale konverteringsstrategi ved at beregne låntagers værditab, hvis låntager konverterer efter den simple (inoptimale) konverteringsstrategi. Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i Cox-Ingersoll-Ross rentestrukturmodellen med parameterestimater fra danske ikkekonverterbare obligationsprisobservationer. Vi analyserer problemstillingen med tre forskellige skattesatser: 0%, 34% og 50%, og vi tager højde for forskellige omkostninger i forbindelse med konverteringen. Et resultat af denne undersøgelse er, at et i løbetiden lineært aftagende procentvis gevinstkrav er en særdeles god indikator for, hvornår det er optimalt at konvertere realkreditlån. Dette resultat understøtter altså det kriterium, som i forvejen anvendes af de fleste pengeinstitutter og realkreditinstitutter i deres konverteringsovervågningssystemer. 1. Introduktion Et konverterbart lån kan opfattes som en kombination af et tilsvarende inkonverterbart lån og en konverteringsret. Konverteringsretten kan sidestilles med en amerikansk calloption med det inkonverterbare lån som underliggende aktiv. Konverteringsretten giver låntager ret men ikke pligt til at (tilbage-)købe ydelsesrækken på det inkonverterbare lån mod at betale de påløbne renter frem til førstkommende termin og den til det tidspunkt tilbageværende restgæld. Optionen er amerikansk, da konverteringsretten kan udnyttes i hele lånets løbetid. I denne artikel vil vi vurdere værdien af det konverterbare lån fra låntagers perspektiv ved anvendelse af metoder fra optionsteori. Værdien af det konverterbare lån afhænger af, hvilken konverteringsstrategi låntager følger. En optimal konverteringsstrategi for låntager er en strategi, der minimerer nutidsværdien af de fremtidige betalinger på det konverterbare lån. Problematikken omkring værdifastsættelse af det konverterbare lån og bestemmelse af optimale konverteringsstrategier er forholdsvis komplicerede på grund af flere forhold. Dels er konverteringsretten i det konverterbare lån en renterelateret fordring. Dette sætter krav til den anvendte model, idet man ved prisfastsættelse af renterelaterede fordringer generelt må modellere udviklingen i hele rentestrukturen. Dels skal der tages højde for forskellige administrative forhold og omkostninger i forbindelse med konvertering samt beskatning af låntager. Dato: September Denne udgave: 28. april Stikord. Konverterbare realkreditlån, optimale/simple konverteringsstrategier. Vi vil gerne takke Johannes Raaballe, Bjarne G. Sørensen og finans/invest referee Svend Jakobsen for kommentarer og forslag, der har forbedret denne artikel både sprogligt og især indholdsmæssigt. Ligeledes takkes Aarhus Universitets Forskningsfond for finansiel støtte til den førstnævnte forfatter og det tværfaglige initiativ mellem De Samfundsvidenskabelige og Naturvidenskabelige Forskningsråd for finansiel støtte til de to sidstnævnte forfattere. 1

2 2 PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN Som model for udviklingen i rentestrukturen vælger vi Cox-Ingersoll-Ross modellen (CIR-modellen). Modellen har den attraktive egenskab, at vi kan beregne værdien af såvel ikke-konverterbare lån som konverterbare lån og ikke mindst den optimale konverteringsstrategi for konverterbare lån. Modellen sikrer desuden positive renter. Vi estimerer parametrene i modellen ud fra historiske data for den korte rente og observerede obligationspriser ultimo 95. CIR-modellen er også den grundlæggende model i Christensen (1988), som prisfastsætter konverterbare obligationer på følgende måde: Ved hjælp af CIR-modellen prisfastsættes inkonverterbare annuitetsobligationer ud fra en antagelse om skattefritagede investorer. Derefter bestemmes efter-skat renten for de beskattede låntagere, således at disse låntagere prisfastsætter de inkonverterbare lån til samme værdi som de skattefritagede investorer. Herefter findes den optimale konverteringsstrategi for låntagerne for de konverterbare lån. Denne strategi anvendes endelig til prisfastsættelse af de konverterbare obligationer fra de skattefritagede investorers perspektiv. Ligesom i vores model må den udledte partielle differentialligning løses numerisk. 1 Stort set samme metode benyttes i Mouritsen and Møller (1986a), Dahl (1991) og Jakobsen (1992), der også prisfastsætter konverterbare obligationer. Mouritsen and Møller (1986a) anvender en binomial-model med den inkonverterbare obligationspris som den underliggende stokastiske faktor, mens Dahl (1991) og Jakobsen (1992) anvender BDT-binomial-modellen, hvor den korte spotrente er den stokastiske faktor, der genererer modellens usikkerhed. Benyttelse af BDT-modellen har den fordel, at den kan tilpasses en vilkårlig initial observeret rentestruktur, hvilket ikke er tilfældet for CIR-modellen. 2 Et problem for modeller til prisfastsættelse af konverterbare obligationer er, at modelleringen af konverteringsretten som en amerikansk exercise-ret gør, at alle låntagerne finder det optimalt at konvertere samtidigt et fænomen, der ikke observeres i praksis. Dahl (1991) løser dette problem ved at opdele låntagerne i klasser efter deres respektive låns størrelse og ved samtidig at indføre konverteringsomkostninger. Ved efterfølgende at undersøge de enkelte låntagergruppers optimale konverteringsbeslutning særskilt opnås sekventiel konverteringsadfærd i modellen. Jakobsen (1992) afskriver helt den amerikanske optionstankegang i forbindelse med prisfastsættelse af konverterbare obligationer 3 og introducerer i stedet en eksogen given såkaldt prepayment funktion, der angiver, hvor stor en andel af de låntagere, der endnu ikke har konverteret, som vil konvertere ved et givet renteniveau. Denne prepayment funktion skal så estimeres ud fra historiske data om tidligere foretagne konverteringer. Modsat Mouritsen and Møller (1986a), Christensen (1988), Dahl (1991) og Jakobsen (1992) er ambitionsniveauet i denne artikel ikke at prisfastsætte konverterbare obligationer, men derimod udelukkende at analysere konverteringsstrategier set ud fra låntagernes perspektiv. I denne sammenhæng er det derfor en naturlig og nødvendig antagelse, at låntagerne opfører sig strengt rationelt, således at den amerikanske optionstankegang kan anvendes. 4 Af samme årsag kan vi i vores model undgå at modellere investorerne/långiverne. 5 Dette gør 1 Den anvendte numeriske løsningsmetode i Christensen (1988) er identisk med den, der anvendes i denne artikel. Dvs. endeligdifferensmetoden med Crank-Nicholson approksimationer af de partielle afledede, cf. Duffie (1992, pp ). 2 Ved at lade de indgående parametre i CIR-modellen være tidsafhængige kan CIR-modellen dog også tilpasses en vilkårlig initial rentestruktur, som vist i Hull and White (1993). 3 Jakobsen (1992) mener dog stadig, at den amerikanske optionstankegang er rigtig i forbindelse med vurdering af den optimal konverterinsadfærd for den enkelte låntager. 4 Spørgsmålet er desuden, om ikke rationalitetsantagelsen hos låntagerne bliver mere og mere plausibel i takt med, at de finansielle rådgiveres overvågning af klienternes låneporteføljer bliver mere og mere systematisk og effektiv. 5 Vi er dog nødt til at antage eksistensen af et obligationsmarked med tilhørende investorer, for at låntager kan få sitlån finansieret. Ligeledes skal vi eksplicit bruge investorsiden i forbindelse med estimationen af CIR-modellens parametre, der foretages med udgangspunkt i inkonverterbare statsobligationer.

3 KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN 3 b 1 b 2 b N 2mdr -,,A A AA,, - Varselstidspunkt t 0 t 1 t 2 t N Figur 1. Tidslinie. samtidig en antagelse om, at alle låntagere har samme skattesats langt mindre kritisk, idet vi sådan set kun behøver at betragte en enkelt låntager. Udelukkelsen af investorerne har dog den konsekvens, at vi må antage, at de konverterbare obligationer på lånets optagelsestidspunkt er prisfastsat som nutidsværdien af de fremtidige efter-skat betalinger på låntagersiden. I den sammenhæng kan antagelsen om samme skattesats for alle låntagere kritiseres. Vi mener dog ikke, at denne antagelse er mere urealistisk end antagelser i, f. eks., Christensen (1988) om at alle investorer er skattefritagede og at alle låntagere har samme skattesats. Med henblik på at karakterisere den optimale konverteringsstrategi vil vi optegne kritisk rente og gevinstkrav for realkreditlån. For efterfølgende at kunne vurdere betydningen af den anvendte konverteringsstrategi, sammenligner vi optimale konverteringsstrategier i forskellige rentestrukturscenarier og for låntagere med forskellige skattesatser med nogle såkaldte simple strategier. Et kriterium for vurdering af forskellige simple strategier er værdien af det konverterbare lån set fra låntagers perspektiv, når man følger den givne strategi. Vi sammenholder derfor værdien af lånet, når man anvender den optimale konverteringsstrategi, og når man i stedet anvender en simpel strategi. Resten af denne artikel er disponeret som følger. I afsnit 2 beskriver vi problemstillingen nærmere, og viser, at det kun kan være optimalt at konvertere sit realkreditlån på selve varselstidspunktet. I afsnit 3 beskrives den metode, som vi benytter i vores analyse og i afsnit 4 beskrives kort metoden, vi benytter til at estimere modellen og resultaterne heraf præsenteres. Derefter følger analysen af de forskellige konverteringsstrategier. De optimale konverteringsstrategier beskrives i afsnit 5 mens de simple konverteringsstrategier analyseres i afsnit 6. Endelig sluttes artiklen af med en konklusion i afsnit Konvertering af realkreditlån I forbindelse med anvendelse af konverteringsretten på danskerealkreditlån skal konverteringen normalt varsles senest to måneder inden næstkommende termin. 6 Tidslinien i figur 1 har til hensigt at illustrere problemstillingen i forbindelse med konverteringsbeslutningen. Tidspunkterne t 0, t 1,..., t N angiver de følgende terminer. Hvis låntager ønsker at konvertere lånet til den førstkommende termin t 0, skal dette varsles senest to måneder før t 0. Ved en eventuel konvertering betaler låntager restgælden på tidspunkt t 0 samt de påløbne renter indtil tidspunkt t 0 for til gengæld i princippet at modtage den tilsvarende inkonverterbare obligation bestående af de fremtidige betalinger b 1,..., b N,derså netter ud med de fremtidige betalingsforpligtigelser fra det oprindelige realkreditlån, som låntager i forvejen besidder. 6 For visse låntyper er varselstiden dog fem måneder.

4 4 PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN Det er velkendt fra optionsteori, at det er inoptimalt at exercise amerikanske calloptioner bortset fra umiddelbart før et betalingstidspunkt på det underliggende aktiv eller ved udløb. 7 Tilsvarende kan det indses, at en eventuel konverteringsbeslutning altid bør udskydes til umiddelbart før et varselstidspunkt. Antag for eksempel, at låntager på et tidspunkt inden varselstidspunktet beslutter sig for at udnytte konverteringsrettigheden. Man kan således overbevise sig om, at låntager ikke er bedre stillet, end hvis beslutningen blev udskudt til selve varselstidspunktet, idet låntager på varselstidspunktet blot kan beslutte at konvertere og således være stillet præcis, som hvis konverteringsbeslutningen var taget tidligere. Alternativt kunne renten være steget så meget, at låntager i stedet for at konvertere til pari med fordel kunne vælge at opkøbe egne obligationer i markedet billigere. Dette argument er gyldigt, uanset eksistensen af eventuelle fastkursaftaler. Hvis man er overbevist om, at renten vil stige, kan man til enhvert tidspunkt indgå en fastkursaftale om optagelse af et nyt realkreditlån til en fastlåst rente ved næste konverteringstidspunkt. Uafhængigt af denne fastkursaftale kan man så tage stilling til, om man vil konvertere sit gamle realkreditlån eller blot købe obligationerne op i markedet, når varselstidspunktet oprinder. 8 En optimal konverteringsstrategi vil således kun involvere konvertering på selve varselstidspunktet. Dette er udnyttet i beregningsalgoritmen for optimale konverteringsstrategier som beskrevet i afsnit 3. På etgivet varselstidspunkt er låntagers problem at vurdere, om det er optimalt at konvertere nu eller at vente. Hvis låntager vælger at konvertere, realiseres en gevinst svarende til nutidsværdien af det inkonverterbare lån minus restgælden på det konverterbare lån minus omkostningerne ved konverteringen. Til gengæld mistes retten til at kunne konvertere på et senere tidspunkt eventuelt på endnu gunstigere vilkår. I forbindelse med en vurdering af det optimale tidspunkt og renteniveau for en konvertering, er det således væsentligt at kunne vurdere værdien af den mistede option. I det følgende har vi anvendt én-faktor modellen fra Cox, Ingersoll, and Ross (1985) (CIR-modellen) til at få et estimat for den mistede optionsværdi ved en konvertering. 3. Model og metode I dette afsnit beskrives modellens vigtigste antagelser og metoden, der er benyttet til bestemmelse af det konverterbare låns værdi og den optimale konverteringsstrategi. Det forudsættes, at låntager refinansierer på markedsvilkår, således at vi ikke behøver at tage højde for låntagers øjeblikkelige refinansieringsmuligheder. Udviklingen i den korte markedsrente, r t, antages at kunne beskrives ved dr t = κ(θ r t )dt + σ r t dz t, hvor parameteren κ bestemmer graden af tilpasning i den korte rente mod et langsigtsniveau θ, σ bestemmer usikkerheden omkring den fremtidige renteudvikling (rentevolatiliteten), og dz t er et støjled. Den relevante rente i nedenstående analyse er låntagers efter-skat refinansieringsrentesats. Alle betalinger vil tilsvarende blive opgjort på efter-skat basis, og der vil blive taget højde for gebyrer i forbindelse med 7 Se f.eks. Cox and Rubinstein (1985, p. 139). 8 Dette er også påpeget i Jakobsen (1992, pp ).

5 KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN 5 omlægningen. 9 Vi vil yderligere antage, at låntagers korte efter-skat rente bestemmes som (1 s)r t,hvors betegner låntagers skattesats. 10 Metoden, der anvendes ved beregning af det konverterbare låns værdi, er følgende: Vi vil betegne værdien af det konverterbare lån på n te varselstidspunkt og ved CIR-kort-renten r med C(r, n), n =1,..., N. Ved sidste termin har det ingen værdi at konvertere, idet den sidste terminsbetaling under alle omstændigheder forfalder til kurs pari to måneder senere (svarende til 1 6 år), dvs. C(r, N )=b ND(r, 1 6 ), hvor b N er efterskatbetalingenvedrørendedensidsteterminogd(r, t) betegner værdien af en (inkonverterbar) nul-kupon obligation med t tidsenheder til udløb og en CIR-kort-rente på r. Denne nul-kupon obligationspris er et lukket formeludtryk i CIR-modellen. Dernæst beregnes det konverterbare låns værdi på tidspunkt N 1for alle renteniveauer. Herefter for tidspunkt N 2 for alle renteniveauer og så videre tilbage til første termin. Dette er nærmere beskrevet i det følgende. For at bestemme værdien af det konverterbare lån på et givet varselstidspunkt n, opgør man først restgælden og diverse efter-skat omkostninger i forbindelse med konverteringen. Nutidsværdien af et konverterbart lån beregnes ved at diskontere restgæld samt omkostninger tilbage til varselstidspunktet. Dernæst opgøres værdien af at vente med at konvertere; denne værdi afhænger af værdien ved næste varsel. I princippet findes værdien ved at tilbagediskontere de fremtidige værdier, C(r, n + 1), under hensyntagen til den stokastiske udvikling af de fremtidige renter. Denne nutidsværdi betegnes i det følgende C + (r, n). Den omtalte tilbagediskontering justeres for risiko ved hjælp af risikojusteringsparameteren λ. 11 Ipraksismå denne beregning foretages numerisk. Beregningsmetoden er kort beskrevet i appendiks. På et varselstidspunkt n med n<n er værdien af lånet altså givetved { ( ) RG(n)+O(n)+bn D(r, 1 6 ), hvis der konverteres, C(r, n) = C + (r, n)+b n D(r, 1 6 ), hvis der ikke konverteres, hvor RG(n) betegner restgælden, O(n) er efter-skat omkostningerne i forbindelse med omlægningen ved den n te termin, og b n betegner efter-skat betalingen vedrørende den n te termin. Alle betalinger er efterskat betalinger og er tilbagediskonteret til varselstidspunktet, hvor konverteringsbeslutningen skal tages. C + (r, n) kan også fortolkes som værdien af det konverterbare lån umiddelbart efter, at det blev besluttet ikke at konvertere lånet ved det n te varselstidspunkt. C + (r, n) indeholder selvsagt værdien af at bevare muligheden for at kunne konvertere på et senere tidspunkt. Til senere brug indfører vi ligeledes størrelsen K(r, n), der angiver nutidsværdien af de resterende betalinger på lånet, hvilket også er nutidsværdien af et tilsvarende inkonverterbart lån. Denne størrelse er summen af en række nul-kupon obligationspriser og kan derfor udregnes ud fra det lukkede formeludtryk i CIR-modellen. Den optimale konverteringsbeslutning er alene bestemt af, hvordan låntager minimerer nutidsværdien af sin forpligtelse. Dvs. låntager konverterer på detn te varselstidspunkt, hvis og kun hvis ( ) 1 RG(n)+O(n) D(r, 6 ) C +(r, n). 9 Vi antager her, at alle investorer har samme skattesats, samt at obligationernes værdi på markedet er bestemt ud fra, at lånet har en nutidsværdi på nulforlåntager. Dvs. at obligationerne er prisfastsat ud fra efter-skat betalingsrækken på låntagersiden. 10 Antagelsen om, at låntagers korte efter-skat rente kan bestemmes som (1 s)r, kan f. eks. begrundes med en antagelse om samtidighedsskat efter lagerprincippet med kontinuert lageropgørelse. 11 For en fyldestgørende beskrivelse af antagelser og resultater i CIR-modellen, henvises i øvrigt til originalartiklen af Cox, Ingersoll, and Ross (1985).

6 6 PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN Den kritiske rente på detn te varselstidspunkt, r n, er den rentesats, hvor låntager er indifferent mellem at konvertere og at vente. For et renteniveau under den kritiske rente vil der blive konverteret, mens der ved et renteniveau over den kritiske rente ikke vil blive konverteret. 4. Estimation af CIR-modellen Med henblik på en konkret anvendelse af modellen må vi fremskaffe estimater for modellens parametre, dvs. renteprocessens parametre κ, θ og σ samt risikojusteringsparameteren, λ. Renteprocesparametrene har vi estimeret ved hjælp af metoden beskrevet i Jørgensen and Hansen (1995), der er inspireret af Chan et al. (1992). Datagrundlaget er dag-til-dag renten, som rapporteres af Danmarks Nationalbank i publikationen Finansiel Månedsstatistik. Ved således at vælge en meget kort rente som grundlag for parameterestimationen er vi mest mulig tro mod CIR-modellens oprindelige specifikation. 12 I den konkrete estimationsprocedure anvendes data fra perioden 1. januar 1993 til 30. november 1995 i alt 739 observationer af dag-til-dag renten. De opnåede renteprocesparameterestimater er som følger: Parameterestimater κ 0,3421 θ 0,0752 σ 0,1185 Med disse værdier indsat i CIR-modellens obligationsprisudtryk foretager vi dernæst en implicit bestemmelse af risikojusteringsparameteren, λ. Mere præcist sammenholder vi på en række handelsdage i december 1995 CIR-modellens priser ud fra efter-skat betalingsrækkerne med observerede markedspriser for de 10 mest omsatte obligationer på Københavns Fondsbørs. Disse er alle inkonverterbare statsobligationer med udløbstidspunkter jævnt fordelt i perioden 1996 til Det viser sig, at λ-værdier i intervallet [ 0,1; 0,1] giver de bedste resultater; typisk en gennemsnitlig fejlprisfastsættelse af de 10 obligationer på mindre end et kvart kurspoint. 13 Med baggrund i disse resultater såvel som for overskuelighedens skyld, vil vi i det følgende vælge at sætte λ =0. 5. Optimale konverteringsstrategier I nærværende afsnit vil vi illustrere modellens anvendelse gennem præsentation af en række gennemregnede eksempler. Som repræsentativt eksempel har vi valgt at analysere konverteringsproblematikken for et 30-årigt kontantlån baseret på udstedelse af 9% annuitetsobligationer med kvartårlige terminer. Med en dagskurs for de bagvedliggende obligationer på 98,24 svarer det til en kontantlånsrente på 9,2%. Denne forholdsvis høje obligationsrente og tilsvarende høje kontantlånsrente er valgt af illustrative årsager, idet disse værdier giver 12 Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om dag-til-dag renten er den rente med størst forklaringsgrad over for variationen i obligationspriserne. Omvendt er der næppe tvivl om, at det er den korte rente, der er styrende for renteudviklingen. Vi vil dog ikke komme yderligere ind på dette problem i nærværende artikel. 13 Oplysninger om den præcise fremgangsmåde kan rekvireres hos forfatterne. Det skal her bemærkes, at der er brugt efterskat betalingsrækker for de indgående obligationer, og at parameterestimatet på λ ikke afviger signifikant for de tre forskellige skattesatser.

7 KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN 7 gode konverteringsmuligheder. Lånets hovedstol er sat til kr , og efter-skat konverteringsomkostningerne har vi specificeret som kr fast, samt 1 2 % af den til ethvert tidspunkt tilbageværende restgæld.14 Daderertaleometkontantlån, skal låntager i forbindelse med en eventuel konvertering altså tilbagebetale obligationsrestgælden, der som hovedregel er større end kontantlånsrestgælden. Desuden er obligationsrestgælden afhængig af det gældende renteniveau og derfor en stokastisk proces set fra låntagers perspektiv. Som diskuteret i afsnit 3 vil der på ethvert varselstidspunkt i lånets restløbetid eksistere et kritisk renteniveau, r n, som præcist identificerer det punkt, hvor værdien af lånet er det samme, uanset om låntager vælger at konvertere eller at udskyde beslutningen. Hvis den aktuelle rente er lavere end den kritiske rente, skal der konverteres, og vice versa. Ved hjælp af den beskrevne numeriske metode kan forløbet for de kritiske renter fastlægges. Nedenfor har vi valgt at illustrere forløbet for ikke den kritiske korte rente (dag-til-dag rente) men den effektive førskat rente på et (fiktivt) inkonverterbart tiårigt 8% stående lån, som er prisfastsat af CIR-modellen med de ovenfor estimerede parametre og ved et aktuelt kort renteniveau svarende til CIR-modellens kritiske korte rente. Vi har valgt denne transformation med henblik på mere meningsfuldt at kunne referere til et renteniveau lidt à la TV-avisens Dagens obligationsrente som om dette var et entydigt begreb. En tilsvarende konvention benyttes i Christensen (1988) og Jakobsen (1992). Vi har gennemført beregningerne for tre forskellige skattesatser: 0%, 34% og 50% i figur 2. Endvidere har vi varieret på rentevolatilitetsparameteren, σ, som har en afgørende indflydelse på obligationskursernes variation. Konkret har vi prøvet med σ =0,05, σ =0,1185 og σ =0,20 i figur 3. Af figur 2 ses det måske i første omgang lidt overraskende at de kritiske rentekurver er næsten sammenfaldende for de tre skattesatser. Først i slutningen af lånets løbetid er de optimale strategier for forskelligt beskattede låntagere tydeligt forskellige. Det ses, at skattefritagede låntagere altid vil konvertere før højere beskattede låntagere (den kritiske rentekurve ligger højest for skattesats nul og nås derfor først ved et rentefald). Dette resultat kan forklares ved, at en beskattet låntager alt andet lige må stille et højere krav til konverteringsgevinsten end en skattefritaget (lavere beskattet) låntager, idet man ved konvertering af et kontantlån mister sit skattesubsidium. Dette skattesubsidium opstår ved, at der ved optagelse af et kontantlån transformeres afdrag, som ikke er fradragsberettigede for låntager, til renter, som er fradragsberettigede for låntager. Ved en eventuel konvertering skal låntager tilbagebetale obligationsrestgælden og mister derved skattesubsidiet relateret til de fremtidige rentebetalinger disse rentebetalinger bliver så at sige transformeret tilbage til afdrag. Dette er årsagen til, at den højere beskattede låntager finder det optimalt at vente indtil renten falder yderligere. Det ses endvidere af figur 2, at de kritiske rentekurver afbrydes 2 3 år før lånets udløb. Dette skyldes, at det i lånets sidste år ikke vil være muligt at opnå konverteringsgevinster, som er store nok til at betale omkostningerne i forbindelse med konverteringen. Bortset fra en lidt anderledes definition af den kritiske rente, er kurverne i figur 2 ækvivalente med tilsvarende figurer pp i Jakobsen (1992). Det bemærkes endeligt, at det faktum, at de kritiske rentekurver for forskelligt beskattede låntagere er (næsten) ens for de fleste restløbetider, ikke er ensbetydende med, at de tre låntagertyper er indifferente 14 Se i øvrigt Grosen and Sørensen (1993) for en beskrivelse af de forskellige konverteringsomkostninger samt en analyse af, hvordan størrelsen af konverteringsgevinsten afhænger af konverteringsomkostninger, lånetyper og restløbetid for det betragtede konverterbare realkreditlån.

8 8 PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN 8 Kritisk effektiv rente på tiårig obl. 7,5 7 6,5 6 5, Restløbetid 0% skat 34% skat 50% skat Figur 2. Kritisk rente afbildet som den effektive rente på et inkonverterbart tiårigt 8% stående lån ved tre forskellige skattesatser. over for beskatningen. Det betyder blot, at de har nogenlunde ens optimal konverteringsadfærd. Størrelsen af gevinsten kan derimod godt være meget forskellig. Det vender vi tilbage til i afsnit 6. Figur 3 viser kritiske rentekurver for en ubeskattet låntager ved tre forskellige værdier af rentevolatilitetsparameteren, σ. Det ses, at kurven flyttes nedad, når volatiliteten øges. Dette er et generelt resultat, som hænger sammen med, at når renteusikkerheden og dermed usikkerheden (volatiliteten) omkring obligationskurserne øges, så øges samtidig sandsynligheden for højere konverteringsgevinster. Derfor vil/bør låntager også være villige til at vente på et endnu lavere renteniveau inden konverteringen effektueres i forhold til situationen med lavere volatilitet. 6. Simple strategier Efter at have beskrevet de optimale konverteringsstrategier kan vi nu arbejde os hen i mod et simpelt beslutningskriterium for, hvornår realkreditlån skal konverteres. Vi vil betegne dette beslutningskriterium for en simpel strategi. Mere præcist vil vi koncentrere os om et nøgletal kaldet kritisk procentvis gevinstkrav. Før vi gør det, defineres den procentvise gevinst formelt som PG(r, n) = 100% K(r, n) ( RG(n)+O(n) ) D(r, 1 6 ), K(r, n) hvor K(r, n) er nutidsværdien af de fremtidige betalinger på lånet. Tælleren i ovenstående formel angiver gevinsten ved en øjeblikkelig konvertering, idet ( RG(n)+O(n) ) D(r, 1 6 ) kan fortolkes som værdien af et nyt

9 KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN 9 8 Kritisk effektiv rente på tiårig obl. 7,5 7 6,5 6 5, Restløbetid vol. 0,05 vol. 0,1185 vol. 0,20 Figur 3. Kritisk rente afbildet som den effektive rente på et inkonverterbart tiårigt 8% stående lån ved tre forskellige rentevolatilitetsniveauer. lån optaget på markedsvilkår til at refinansiere det gamle lån med, hvis det konverteres. Det giver derfor god mening, at kalde PG for den procentvise gevinst ved konvertering. Nøgletallet kritisk procentvis gevinstkrav ved den n te varselstidspunkt, PG(n), kan naturligt defineres som PG(n) =PG(r n,n), idet r n angiver det kritiske renteniveau som defineret i afsnit 3. Vi har afbildet det kritiske procentvise gevinstkrav i figurerne Som det fremgår af disse figurer, udviser nøgletallet kritisk procentvis gevinstkrav et nærmest lineært forløb fra nul og op til et givet niveau som funktion af lånets restløbetid. Grundet det stort set lineære forløb for PG( ) i figurerne 4 5 inspireres man til at prøve med følgende simple konverteringsstrategi: 1. Beregn vha. CIR-modellen PG(0) ved realkreditlånets optagelse. 2. Træk en ret linie fra PG(0) ved realkreditlånets optagelse og ned til 0 ved realkreditlånets udløb. 3. Benyt denne rette linie som beslutningsgrundlag for konvertering: Dvs. udregn til hvert varselstidspunkt gevinsten ved at konvertere i procent af værdien af det nuværende lån, hvis dette ikke konverteres, PG(r, n). Hvis denne PG(r, n) er større end eller lig med PG(n), konverteres lånet. For at kunne vurdere denne (simple) strategi relativt til den optimale strategi beskrevet tidligere, kan vi beregne nutidsværdien ved implementering af den optimale strategi og sammenligne med nutidsværdien fra 15 Bemærk, at parameteren n i PG(n) erdenn te termin, cf. figur 1, og altså ikke restløbetiden.

10 10 PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN 20 Kritisk procentvis gevinstkrav Restløbetid 0% skat 34% skat 50% skat Figur 4. Kritisk procentvis gevinstkrav ved tre forskellige skattesatser. kuponrente for kont.lånsrente Obligations NV af tilb. bet., prc. tab ved underlig. obl. ved optagelse PG(0) kurs simpel strategi simpel strategi 10% 13% 20,09% 79,50 79,56 0,08% 10% 12% 20,15% 85,21 85,27 0,06% 10% 11% 20,09% 92,09 92,13 0,05% 9% 12% 15,49% 78,20 78,26 0,07% 9% 11% 15,53% 84,44 84,48 0,05% 9% 10% 15,47% 91,68 91,72 0,04% 8% 11% 10,38% 77,21 77,26 0,06% 8% 10% 10,40% 83,65 83,69 0,05% 8% 9% 10,33% 91,16 91,20 0,04% 7% 10% 5,00% 75,93 75,98 0,06% 7% 9% 4,94% 82,69 82,73 0,06% 7% 8% 4,86% 90,63 90,68 0,05% 6% 9% 0,39% 74,49 74,52 0,05% 6% 8% 0,36% 81,68 81,72 0,05% 6% 7% 0,31% 90,15 90,19 0,04% Tabel 1. Vurdering af optimale versus simple konverteringsstrategier samt PG-værdier for udvalgte realkreditlån ved en skattesats på 0%. den simple strategi og vurdere den procentvise forskel for en række realkreditlån med forskellige underliggende obligationer og forskellige kontantlånsrenter.

11 KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN Kritisk procentvis gevinstkrav Restløbetid vol. 0,05 vol. 0,1185 vol. 0,20 Figur 5. Kritisk procentvis gevinstkrav ved tre forskellige rentevolatilitetsniveauer. kuponrente for kont.lånsrente Obligations NV af tilb. bet., prc. tab ved underlig. obl. ved optagelse PG(0) kurs simpel strategi simpel strategi 10% 13% 14,91% 79,39 79,39 0,00% 10% 12% 15,46% 85,32 85,33 0,01% 10% 11% 16,10% 92,20 92,21 0,02% 9% 12% 10,15% 78,37 78,37 0,00% 9% 11% 10,79% 84,49 84,50 0,00% 9% 10% 11,49% 91,72 91,73 0,01% 8% 11% 5,07% 77,12 77,12 0,00% 8% 10% 5,83% 83,53 83,54 0,00% 8% 9% 6,68% 91,21 91,22 0,01% 7% 10% 0,57% 75,79 75,79 0,01% 7% 9% 1,16% 82,69 82,70 0,01% 7% 8% 1,94% 90,62 90,65 0,03% 6% 9% 74,48 74,48 0,00% 6% 8% 81,75 81,75 0,00% 6% 7% 90,12 90,12 0,00% Tabel 2. Vurdering af optimale versus simple konverteringsstrategier samt PG-værdier for udvalgte realkreditlån ved en skattesats på 34%. Tabellerne 1 3 er sådanne beregninger for skattesatserne s =0,s =0,34 og s =0,50. Udgangspunktet for disse tabeller er det samme lån med de samme omkostninger som i forrige afsnit. Tabellerne er bygget op ud

12 12 PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN kuponrente for kont.lånsrente Obligations NV af tilb. bet., prc. tab ved underlig. obl. ved optagelse PG(0) kurs simpel strategi simpel strategi 10% 13% 10,70% 79,32 79,37 0,06% 10% 12% 11,81% 85,32 85,33 0,01% 10% 11% 13,03% 92,25 92,25 0,00% 9% 12% 6,05% 78,38 78,45 0,08% 9% 11% 7,30% 84,61 84,63 0,02% 9% 10% 8,70% 91,70 91,71 0,00% 8% 11% 1,53% 77,08 77,09 0,01% 8% 10% 2,74% 83,53 83,54 0,01% 8% 9% 4,27% 91,18 91,18 0,00% 7% 10% 75,89 75,89 0,00% 7% 9% 82,63 82,63 0,00% 7% 8% 0,43% 90,67 90,68 0,01% 6% 9% 74,47 74,47 0,00% 6% 8% 81,76 81,76 0,00% 6% 7% 90,13 90,13 0,00% Tabel 3. Vurdering af optimale versus simple konverteringsstrategier samt PG-værdier for udvalgte realkreditlån ved en skattesats på 50%. fra de første to kolonner. Med en given kuponrente for de bagvedliggende obligationer og kontantlånsrente kan man forholdvis simpelt vha. annuitetsformlen udregne kursen på de bagvedliggende obligationer på optagelsestidspunktet (4. kolonne). Ud fra CIR-modellen beregnes den optimale konverteringsstrategi og tilhørende kritiske procentvise gevinstkrav på optagelsestidspunktet (3. kolonne). Dernæst beregnes den tilhørende værdi af lånet, hvis vi følger den simple strategi (5. kolonne). Værdien af lånet ved brug af den simple strategi må nødvendigvis være højere end ved brug af den optimale strategi, idet den optimale strategi netop er valgt ud fra et kriterium om, at låntager skal tilbagebetale så lidt som muligt. Endelig beregnes den procentvise afvigelse, der derfor må være positiv (6. kolonne). Som det kan konstateres ved at iagtage tabellerne 1 3, er forskellene ved brug af den optimale konverteringsstrategi og den simple strategi, målt som procentvis forringelse af realkreditlånenes nutidsværdi, uhyre små. Jakobsen (1992) analyserer også forskellige simple konverteringsstrategier. Hans resultater er rapporteret i Jakobsen (1992, Table 6.4), hvor det ses at disse simple strategier resulterer i betydeligt større afvigelser. Ligeledes fremgår det af tabellerne, hvorledes PG(0) skal sættes i den simple strategi for en række konverterbare realkreditlån. i tabellerne 2 3 markerer et gevinstkrav på 0%, som dog stort set aldrig opnås pga. den lave rente på disse lån. 16 For s =0,børPG(0) være uafhængig af kontantlånsrenten, da der her ikke er noget skattesubsidium, som låntager kan miste ved en eventuel konvertering. Den faste omkostning ved en eventuel konvertering udgør dog en varierende andel af obligationsrestgælden ved forskellige kontantlånsrentesatser. Denne relative forskel i de faste omkostninger samt numerisk unøjagtighed i den benyttede implementerede numeriske metode kan således forklare, hvorfor PG(0) alligevel ikke er fuldstændig uafhængig af kontantlånsrenten i tabel 1. Hvis vi afbildede den kritiske rente, r n sammen med PG(n) forde 16 Dette resultat er til dels en konsekvens af de estimerede parametre til CIR-modellen og valget af denne model i det hele taget. Med et langsigtsniveau for den korte rente på θ =0,0752 og en forholdsvis høj tilpasningsparameter på κ =0,3421 er der en meget lille sandsynlighed for, at renten kommer tilstrækkeligt langt ned, til at det kan betale sig at konvertere de kontantlån, der er baseret på udstedelse af 6%- og til dels 7%-obligationer.

13 KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN 13 valgte realkreditlån ville vi se, at jo lavere PG(0) er, des lavere vil r n også være, cf. figurerne 2 og 4. Altså jo lavere PG(0) er, des længere skal renten ned, før der konverteres, og des mindre er sandsynligheden for, at et lån vil blive konverteret. Årsagen hertil er, at gevinstpotentialet ved en eventuel konvertering falder markant med faldende obligationsrente og stigende skattesats. Dvs. selvom der kompenseres ved, at gevinstkravet sænkes, vil sandsynligheden for, at det reducerede gevinstkrav opfyldes, være aftagende. Ovenstående analyse viser altså, at i en CIR-model vil et nøgletal som gevinstkrav (forstået som gevinst ved at konvertere frem for at fortsætte med det eksisterende lån frem til udløb) være et særdeles nyttigt redskab til bestemmelse af det optimale konverteringstidspunkt for et realkreditlån. 7. Afslutning I nærværende artikel blev der taget udgangspunkt i det faktum, at et konverterbart realkreditlån kan opfattes som et hybridaktiv sammensat af et tilsvarende inkonverterbart lån samt en amerikansk calloption. Med udgangspunkt i denne observation påviste vi, at den nyere options- og rentestrukturteori er velegnet til at håndtere problemet vedrørende bestemmelse af den bedst mulige konverteringsstrategi for realkreditlån. Som følge af realkreditlånets struktur er dette fuldstændigt ækvivalent med problemet vedrørende bestemmelse af exercise-strategier for amerikanske optioner. Som konkret model for renteudviklingen og -usikkerheden valgte vi den simple og relativt velkendte CIRmodel. De opnåede resultater er dog påingenmåde specifikke for lige netop dette valg. Uanset valg af rentestrukturmodel vil problemet med at fastlægge den optimale konverteringsstrategi i form af et kritisk renteforløb kræve implementering af en numerisk løsningsmetode på computer. Dette giver dog ikke anledning til synderlige problemer vi har undervejs i analysen ikke oplevet vanskeligheder med hverken præcision eller beregningstid. Den foreslåede metode blev illustreret ved hjælp af konkrete eksempler. Analysen gav inspirationen til konstruktion af et særligt gevinstnøgletal. Det blev vist, hvorledes man ud fra dette nøgletal kunne tilnærme de optimale konverteringsstrategier med simple lineære strategier. En sammenligning af gevinsterne ved at følge henholdsvis optimale og simple konverteringsstrategier viste negligerbare afvigelser i form af tab i nutidsværdi på det konverterbare realkreditlån. Gevinstnøgletallet benyttes reelt set allerede i dag, idet det faktisk er det tal, som indgår i de fleste realkreditinstitutter og pengeinstitutters programmer til overvågning af realkreditlån. Det er dog vores indtryk, at disse overvågningsprogrammer bruger et fast absolut gevinstkrav. I denne artikel har vi sandsynliggjort, at gevinstkrav er det rigtige nøgletal at benytte i overvågningen, men man bør benytte et relativt gevinstkrav (i procent) og lade dette krav aftage med lånets løbetid. Et andet og langt sværere spørgsmål at besvare er at finde det optimale niveau for det procentvise gevinstkrav ved lånets optagelse. Vi har i tabellerne 1 3 udregnet dette optimale niveau for en lang række realkreditlån, men det er klart, at disse resultater er stærkt afhængige af den anvendte model (CIR) og de konkrete parameterestimater til CIR-modellen.

14 14 PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN Appendiks I CIR-modellen vil værdien, V (r, t), af et finansielt aktiv set fra låntagers perspektiv opfylde følgende partielle differentialligning (PDE) 1 2 σ2 r t V rr + ( ) (1) κ(θ r t ) λr t Vr + V t (1 s)r t V =0, hvor λ er en risikopræmie. For at bestemme nutidsværdien på det finansielle aktiv løses denne partielle differentialligning med passende randbetingelser, der karakteriserer aktivet. For at bestemme C + (r, n) er ovenstående partielle differentialligning således løst numerisk. Den numeriske metode er beskrevet i Duffie (1992, pp ). At ligning (1) er den PDE, som værdien af et finansielt aktiv skal opfylde, kan man overbevise sig om ved følgende argument: Lad rt =(1 s)r t betegne efter-skat renten og lad V (r, t) ( V (r,t) ) betegne værdien af et finansielt aktiv til tidspunkt t, hvis (efter-skat) renten er r (r ). Udbetalingerne fra det finansielle aktiv beskattes ikke. På grund af loven om én pris er der følgende sammenhæng mellem V og V, V (r, t) =V (r,t)=v ( r 1 s,t)=v ( (1 s)r, t ). Af notationsmæssige årsager vil vi betegne afledte af V og V som V 11, V 1 og V 2 i stedet for de mere gængse betegnelser V rr, V r og V t. Som defineret i afsnit 3 har vi udviklingen i r beskrevet ved den stokastiske differentialligning (SDE) dr t = κ(θ r t )dt + σ r t dz t. Ved hjælp af Itô s lemma får vi så udviklingen i r som dr t = κ( θ(1 s) r t ) dt + σ 1 s r t dz t. For atter at simplificere notationen beskrives udviklingen i r ved og r ved dr t = b(r t,t)dt + a(r t,t)dz t, dr t = b (r t,t)dt + a (r t,t)dz t. Herefter følger så den velkendte udledning af PDE en fra CIR modellen. Dette indledes med at finde udviklingen i V,hvorV t = V (r t,t), ved hjælp af Itô s lemma dv t = V 1 dr t V 11d r t + V 2 dt = ( 1 2 a2 (r t,t)v 11 + b(r t,t)v 1 + V 2 ) dt + a(rt,t)v 1 dz t = V t α V (r t,t)dt + V t δ V (r t,t)dz t. Det sidste lighedstegn er igen blot for at simplificere notationen, idet α V og δ V betegner drift og volatilitet på afkastet af det finansielle aktiv med værdiprocessen V. Betragt nu to finansielle aktiver, V 1 og V 2.Vi

15 KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN 15 danner nu en portefølje bestående af π 1 formueandele af V 1 og π 2 formueandele af V 2. Værdiprocessen for denne portefølje betegnes Π. Udviklingen i afkastet på porteføljen kan beregnes ved hjælp af Itô s lemma dπ t dvt 1 dvt 2 = π 1 Π t Vt 1 + π 2 Vt 2 = ( π 1 α 1 (r t,t)+π 2 α 2 (r t,t) ) dt + ( π 1 δ 1 (r t,t)+π 2 δ 2 (r t,t) ) dz t, hvor V -notationen på α og δ er undertrykt. Vælg nu π 1 og π 2 så afkastvolatiliteten på porteføljen bliver nul. Da skal der på grund af antagelsen om ingen arbitrage gælde, at ( π1 α 1 (r t,t)+π 2 α 2 (r t,t) ) =(1 s)r t, idet aktivets udbetalinger (og løbende kursgevinster) ikke beskattes. Ved et simpelt lineært algebra argument samt et argument om at aktiverne i porteføljen kan udskiftes med alle andre aktiver, hvis værdiproces er på formen V,kandetvises,at (2) α V (r t,t) (1 s)r t = γ(r t,t)δ V (r t,t), hvor funktionen γ er uafhængig af det betragtede aktiv, V. Indsættes definitionerne på α og δ fås 1 2 a2 (r t,t)v 11 + b(r t,t)v 1 + V 2 (1 s)r t V t = γ(r t,t)a(r t,t)v 1. Da funktionen a også er uafhængig af det betragtede aktiv, kan vi foretage substitutionen λ(r t,t)=γ(r t,t)a(r t,t). I overensstemmelse med CIR modellen indføres markedsprisen på risiko, λ CIR, i stedet for funktionen λ, så (3) λ(r t,t)=λ CIR r t. Herved reduceres vores ligning til 1 2 a2 (r t,t)v 11 + ( b(r t,t) λ CIR ) r t V1 + V 2 (1 s)r t V t =0. Ved indsættelse af udtrykkene for a og b fremkommer ligning (1). Alternativt kunne ligning (1) have været udledt udfra V ved følgende argument: Udviklingen i V,hvorV t = V (r t,t), kan igen udledes ved hjælp af Itô s lemma dv t = V1 dr t V 11 d r t + V2 dt ( 1 ( = a (rt 2,t)) 2 V 11 + b (rt,t)v 1 + V 2 = V t α V (r t,t)dt + V tδ V (r t,t)dz t. Et helt analogt porteføljeargument leder nu frem til, at ) dt + a (r t,t)v 1 dz t (4) α V (r t,t) r t = γ (r t,t)δ V (r t,t). Indsættes definitionerne på α og δ fås 1 ( a (rt,t) ) 2 V b (rt,t)v1 + V2 rt Vt = γ (rt,t)a (rt,t)v1.

16 16 PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN Igen indføres markedsprisen på risiko, λ CIR, i stedet for funktionen γ,så (5) γ (r t,t)a (r t,t)=λ CIR r t. Herved reduceres vores ligning til 1 ( a (r t,t) ) 2 V ( b (rt,t) λcir rt ) V 1 + V2 r t V t =0. Ved indsættelse af udtrykkene for a og b fremkommer 1 ( 2 σ2 (1 s)rt V11 + κ ( θ(1 s) rt ) ) λ CIR rt V1 + V2 rt Vt =0. Ved at benytte at V1 (rt,t)= 1 1 s V 1(r t,t), V11(r t,t)= 1 (1 s) V 2 11 (r t,t)ogv2 (rt,t)=v 2 (r t,t) fremkommer ligning (1) endnu en gang. Bemærk iøvrigt, at a (rt,t)=(1 s)a(r t,t)ogb (rt,t)=(1 s)b(r t,t), således at α V (r t,t)=α V (r t,t)og δv (r t,t)=δ V (r t,t). Dermed følger det af ligning (2) og (4), at γ (rt,t)=γ(r t,t), hvorved λ CIR i ligning (3) og (5) rent faktisk er den samme størrelse. Litteratur Bhattacharya, S. & G. M. Constantinides, editors (1989): Theory of Valuation, volume 1 of Frontiers of Modern Financial Theory. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Totowa, New Jersey, USA. Chan, K. C., G. A. Karolyi, F. A. Longstaff & A. B. Sanders (1992): An Empirical Comparison of Alternative Models of the Short-Term Interest Rate, The Journal of Finance, XLVII(3): Christensen, P. O. (1988): The Optimal Call Strategy on and the Pricing of Danish Callable Bond Issues, Publications from Department of Management, Odense Universitet 5/1988, Department of Management, Odense Universitet, Campusvej 55, DK 5230 Odense M, Denmark. Cox, J. C., J. E. Ingersoll, Jr. & S. A. Ross (1985): A Theory of the Term Structure of Interest Rates, Econometrica, 53(2): Reprinted in Bhattacharya and Constantinides (1989, p ). Cox, J. C. & M. Rubinstein (1985): Options Markets, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632, USA. Dahl, H. (1991): Konverterbare obligationer overreagerer markedet?, finans/invest, (5):8 12. Duffie, J. D. (1992): Dynamic Asset Pricing Theory, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA. Grosen,A.&H.D.Sørensen(1993): Boligejernes konverteringsgevinst, Ejendomsmægleren, (8):2 7. Hull, J. & A. White (1993): One-Factor Interest Rate Models and the Valuation of Interest Rate Derivative Securities, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28(2): Jakobsen, S. (1992): Prepayment and the Valuation of Danish Morgage-Backed Bonds, Ph.D. dissertation, Department of Finance, The Aarhus School of Business, Fuglesangs Allé, DK 8210 Århus V, Denmark. Jørgensen, P. L. & M. B. Hansen (1995): Den korte renteproces, rentestrukturmodellering og optionsprisfastsættelse, finans/invest, (3): Mouritsen, J. & M. Møller (1986a): Konvertering af obligationer, finans/invest, (2):8 12. Anden halvdel af artiken findes i Mouritsen and Møller (1986b). (1986b): Konvertering af obligationer (2), finans/invest, (4): Afdeling for Virksomhedsledelse, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, Universitetsparken 350, DK 8000 Århus C address:

17 KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN 17 Institut for Virksomhedsledelse, Odense Universitet, Campusvej 55, DK 5230 Odense M address: Institut for Finansiering, Handelshøjskolen i København, Rosenørns Allé 31, DK 1970 Frederiksberg C address:

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Tommelfinger regler for konvertering

Tommelfinger regler for konvertering Tommelfinger regler for konvertering Kourosh Marjani Rasmussen Claus Anderskov Madsen Boligøkonomisk Videncenter 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i Realdania startede i november 2011 et

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Kandidatafhandling. Horisontberegninger

Kandidatafhandling. Horisontberegninger Kandidatafhandling Horisontberegninger - Et rådgivningsværktøj når låntager skal vælge mellem et 30-årigt fastforrentet konverterbart lån og et 1-årigt rentetilpasningslån Forfatter: Forfatter: Martin

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 Retningslinier for Københavns Fondsbørs A/S beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 (Erstatter Retningslinierne af december 1997) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forudsætninger

Læs mere

Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Risikoholdning og valg af porteføljeandele Handelshøjskolen i København Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Projektvejleder: Lars Thorlund-Petersen Kandidatafhandling på Erhvervsøkonomi-Matematik-Studiet 2004 Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11.

Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11. D a n s k e r e a l k r e d i t o b l i g a t i o n e r s R i s i k o Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering Vejleder: Torben Henning Nielsen Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering:

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Bankernes. rentemarginaler, Afdragsfrihed og Boligpriser LÆS OM. Bankernes. nye problemer. Bankernes. rentemarginaler

Bankernes. rentemarginaler, Afdragsfrihed og Boligpriser LÆS OM. Bankernes. nye problemer. Bankernes. rentemarginaler LÆS OM Bankernes nye problemer Bankernes rentemarginaler Afdragsfrihed: problem eller løsning? Indeks for boligpriserne AUGUST NR. 4 2014 Bankernes rentemarginaler, Afdragsfrihed og Boligpriser LEDER Bankernes

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bankernes. rentemarginaler, Afdragsfrihed og Boligpriser LÆS OM. Bankernes. nye problemer. Bankernes. rentemarginaler

Bankernes. rentemarginaler, Afdragsfrihed og Boligpriser LÆS OM. Bankernes. nye problemer. Bankernes. rentemarginaler LÆS OM Bankernes nye problemer Bankernes rentemarginaler Afdragsfrihed: problem eller løsning? Indeks for boligpriserne AUGUST NR. 4 2014 Bankernes rentemarginaler, Afdragsfrihed og Boligpriser LEDER Bankernes

Læs mere

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1 Kapitel 8 Penge og inflation 1. Hvad er penge? Pengeudbud og -efterspørgsel Den traditionelle definition af penge er, at det

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Kandidatafhandling Institut for Finansiering Forfatter: Elena Korchounova Vejleder: Anders Grosen VALG AF REALKREDITLÅN med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Handelshøjskole i Århus

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere