Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016"

Transkript

1 Danish University Colleges Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard Pasgaard, Niels Jakob Publication date: 2016 Document Version Post-print: Den endelige version af artiklen, der er accepteret, redigeret og fagfællebedømt (peer-review) af udgiveren, men uden udgiverens layout. Link to publication Citation for pulished version (APA): Pasgaard, N. J. (2016). Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Download policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 08. Dec. 2018

2 Lektoranmodning August&2015& Forfatter:NielsJakobPasgaard Vejleder:DavidThoreGravesen Antaltegn:94.883(inkl.fodnoter) & & PædagoguddannelsenVIA PrinsensAlle2 8800Viborg

3 Indhold' Indledning&...&4 Om#ansøgningen#...#4 Læsevejledning#...#4 Min&vej&til&ansøgningen&...&5 Del&1:&Den&eDidaktiske&Model&...&6 Den#monologiske#undervisningsform#...#9 Den#dialogiske#undervisningsform#...#10 Den#polyfone#undervisningsform#...#11 Opsamling#...#11 Del&2:&Undervisning&og&didaktiske&overvejelser&...&12 PKSMBforløb#på#grunduddannelsen#...#12 Planlagt#undervisning#på#PKSMBforløbet#...#13 Undervisningensformål...13 Undervisningensmålogindhold...13 Deltagernesforudsætninger...14 Rammefaktorer...15 Undervisningsformogdigitalelæremidler...15 Refleksioner#over#planlægning,#gennemførelse#og#evaluering#af#undervisningen#...#17 Planlægningen...17 Gennemførelsen...18 Evalueringen...20 PDBmodul#i#efter/videreuddannelsen#...#22 Planlagt#undervisning#på#PDBmodulet#...#23 Undervisningensformål...23 Undervisningensmålogindhold...23 Deltagernesforudsætninger...25 Rammefaktorer...25 Undervisningsformogdigitalelæremidler...25 Refleksioner#over#planlægning,#gennemførelse#og#evaluering#af#undervisningen#...#27 Planlægningen...27 Gennemførelsen...28 Evalueringen...28 Del&3:&ForskningsA&og&udviklingsarbejde&...&28 It#i#pædagoguddannelsen# #et#meningsfuldt#redskab?#...#28 Teoretiskgrundlag...29 Projektetsdesign...29 Behandlingafdata...30 Formidling...30 Del&4:&Pædagogprofessionen,&Auddannelsen&og&pædagogikfaget&i&et&udviklingsperspektiv&...&31 Den#pædagogiske#profession# #identitet#og#opgaver#...#31 Pædagogprofessionen#B#kundskaber#eller#kompetencer?#...#32 Kundskabsbegrebet...33 Kompetencebegrebet...35 Pædagoguddannelsen# #kundskab#eller#kompetence?#...#36 Enkrølle

4 Pædagogik#som#fag# #kundskab#eller#kompetence?#...#38 Pædagogikfagetipædagoguddannelsen...38 Undervisningienkompetencebaseretpædagoguddannelse...39 Del&5:&Opsamling&...&40 Litteratur&...&42 Bilagsoversigt&...&44 ' 3

5 Indledning' Om'ansøgningen' Jegansøgerhermedomlektorbedømmelseihenholdtil Bekendtgørelseomlektorkvalificering, lektorbedømmelseogdocentbedømmelseafunderviserevederhvervsakademier, professionshøjskolerogdanmarksmediezogjournalisthøjskole 1.Ansøgningentagerafsætimin adjunktplan(bilaga). Læsevejledning' Ansøgningeneropdelti4overordnededele,somtilsammendokumenterermineteoretiske, faglige,pædagogiske,didaktiskeogprofessionsrettedesamtforskningszogudviklingsrettede kompetencer. Ansøgningenindledesmedenredegørelseforminvejtilansøgningen.Herbeskrivesmin uddannelsesbaggrundogdekompetencerjegharopnåetgennemminetidligereansættelser.for udvidetbeskrivelsehenvisestilmitcvibilagb. Iforlængelseafredegørelsenforminvejtilansøgningen,præsenteresiansøgningens1.delDen edidaktiskemodel,somjegharudvikletiforlængelseafetforskningszogudviklingsprojektforud forminansættelseivia.modellenpræsenteresmedhenblikpåatbliveanvendtsomstrukturi beskrivelsenafmineegneundervisningsforløbiansøgningens2.del. Iansøgningens2.delbeskriveroganalysererjegetafmineegneundervisningsforløbfra grunduddannelsen,ogetfraefter/videreuddannelsen.jegbeskriverforløbenepåetgenerelt niveau,oggåidybdenhvordetfindesrelevantforanalysen.mitfokusibeskrivelserneog analysernevilværeafalmendidaktiskkarakter,menjegvilianalysernehaveetsærligtfokuspå anvendelsenafdigitalelæremidler. Ansøgningens3.delvilbeskrivedeleafmitforskningsogudviklingsarbejdeiVIA.Jegtagerher afsætidetigangværendeprojekt Dendigitalepædagoguddannelse,ogredegørfordet metodiskedesignogdeforeløbigeresultater. Iansøgningens4.delforholderjegmigtilpædagogprofessionensidentitetogopgaveriet samfundsmæssigtperspektiv.jegdiskutererompædagogprofessionenbørsessom kundskabsbaseretellerkompetencebaseret,ogknytterdennediskussiontilenanalyseaf udviklingenipædagoguddannelsensformålsbeskrivelse.iforlængelseherafreflektererjegover pædagogikfagetsogminegenfremtidigerollesomunderviseripædagoguddannelsen. Endeligviljeg,iansøgningens5.del,samleoppåpåanmodningensogadjunktplanens delelementer,ogsættedemirelationtilbekendtgørelsenskravtillektorkvalificeringen. 1 BEK nr. 762: Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 4

6 Min'vej'til'ansøgningen' JegblevuddannetfolkeskolelærerfraAarhusSeminariumi2007,ogsøgtestraksherefterindpå pædagogiskfilosofipådpuiemdrup.jegarbejdedevedsidenafstudiethosdanmarks Evalueringsinstitut.Herdeltogjegbl.a.iprojektet Itiskolen erfaringerogperspektiver 2,ogdet variforbindelsemedmindeltagelseidetteprojektjegfattedeinteresseforanvendelsenafiti undervisningen.minstillinghosevahargivetmigvidenomogfærdighederiatanvende forskelligeevalueringsmetoder,ogmedvirkettilatudvikleminekompetenceriforholdtilat evaluereminegenogandresundervisning. JegskrevminkandidatafhandlingiAarhus,ogfikkortefterafslutningenpåstudietmitførstejob hosdetnationalevidencenterforezlæring(evidencenter).underminansættelseherdeltogjegi ogledteenrækkeudviklingsprojekter.minførsteopgavebestodi,somendelafetfouzprojekt 3, atudvikledenedidaktiskeovervejelsesmodel 4.Modellenblevudvikletfor Undervisningsministeriet,ogudviklingentogafsætiminkandidatafhandlingfraDPU.Jegvaretog ogsåenstørrekortlægningafudbredelsenaffjernundervisningpåprofessionsbachelorz,diplomz, akademizogerhvervsakademiuddannelserne 5,ligesomjegfungeredesominternprojektlederpå projektetonlinedansk,dereretonlineundervisningsmaterialemålrettetudlændingesom påregneratflyttetildanmarkogsomblevudvikletforintegrationsministeriet 6.Jegdeltog derudoverienrækkemindreudviklingszogevalueringsprojekter,ogsamletsethardettebidraget tilatgivemigkompetencerindenforforskningszogudviklingsarbejde. Udoverudviklingsarbejdetvaretogjegudviklingafkursusindholdetsamtundervisningog vejledningpådetnationalevidencenterforezlæringscertificeringskurseriezlæringspædagogik. KursernevarmålrettetunderviserepåungdomsZ,erhvervsZogprofessionsuddannelser,oggav meritforundervisningenpåmodulernemediepædagogikoginformationskompetencepå PædagogiskDiplomuddannelse 7.Forudendetløbendearbejdemedcertificeringskursernespillede jegencentralrolleiudvikling,undervisningogvejledningpåkompetenceudviklingskurserforalle underviserepåaarhuskøbmandsskole.ialt200underviserevarigennemet20timersforløb omhandlendeedidaktikoganvendelseafitiundervisningen,hvorafsættetvardenedidaktiske Overvejelsesmodel.Disseopgaverharværetmedtilatgivemigkompetenceriforholdtilat planlægge,gennemføreogevaluereefter/videreuddannelseindenfordetpædagogiskefelt. Efter3århoseVidenCentervillejeggernehavemulighedforatanvendeenbrederedelafmin uddannelseindenforpædagogiskfilosofi.samtidighavdejegetønskeomatundervisemereend jegkunnefåmulighedforhosevidencenter,ogsåforatkunnedragemineegneerfaringermedat anvendeitiundervisningen.detvarderformedstorglædejegfikstillingensomadjunkti pædagogikvedpædagoguddannelseniviborgframarts (lokaliseret ) )

7 UnderansættelseniVIAharjegsideløbendevidereudvikletminetankeromitiundervisningenpå minhjemmesideedidaktik.dk,hvorjegpåbaggrundafminkandidatafhandlingharudvikletenny edidaktiskmodel,oghvorjegpræsentererenrækkeafdeitzværktøjerjegselvfindermest anvendeligeiundervisningen 8.DettesideløbendearbejdeharstyrketmitarbejdeiVIA,bl.a.vedat detharholdtmigopdateretpånyeitzværktøjer.derudovererdenedidaktiskemodelløbende udvikletmedafsætiminerefleksioneroveregenundervisningspraksis,hvilketdelsharstyrket modellen,ogdelsharstyrketminevnetilatforholdemigrefleksivttilegenpraksis. UnderminansættelsesomadjunktiVIAharjeggennem2½årløstenrækkeforskelligeopgaver. Jegharprimærtløstopgaverindenforundervisningpågrunduddannelsen,menharogsåhaft mulighedforatdeltageilokaltoginternationaltforskningszogudviklingsarbejde,ligesomjeghar haftmulighedforatundervisepådiplomuddannelsenierhvervspædagogik.samtligeopgaverer beskrevetiminadjunktplan 9.Jegvilianmodningensdel2fordybemiginogleafde undervisningsopgaverjegharløstunderminansættelseivia,delspågrunduddannelsen,ogdels påefterzvidereuddannelsesområdet.jegvildesuden,ianmodningensdel3,beskrivemitarbejde medforskningsprojektetdendigitalepædagoguddannelse. Del'1:'Den'eDidaktiske'Model' IdetteafsnitbeskrivesDeneDidaktiskeModel 10,somjegharudvikletforudforogsideløbende medminansættelseivia.modelleninddragesførstogfremmestiansøgningenfordidenkan dannegrundlagforminebeskrivelserafegneundervisningsforløbiansøgningensdel2.modellen erfunderetitankerneiminkandidatafhandling(pasgaard2009)ogkansessomenvidereudvikling afdenmodeljegudvikledesomdelafetfouzprojektunderminansættelsehosdetnationale VidencenterforeZLæring. 11 Endeligindeholderden,imodelform,mangeafdegrundlæggende opfattelserafforholdetmellemuddannelse,undervisningoglæring,derprægerogudviklermit arbejdesomunderviserpåpædagoguddannelsen. DengrundlæggendestrukturiDeneDidaktiskeModelerinspireretafC.Aa.Larsens almendidaktiskemodel(larsen,1969) SeadjunktplaneniBilagA

8 Figur#1:#Larsen,#1969,#s.#25# Larsensmodelerfunderetientankeom,atuddannelsensformål,somerafledtafpolitiskeog filosofiskegrundværdier,harforrangirelationenmellemdedidaktiskefaktorer.såledesmå fagenesmål,deltagernesforudsætningerogundervisningensindholdogtilrettelæggelseifølge Larsenværeunderordnetuddannelsensogfagetsformål.Denneforståelsestårimodsætningtilfx HiimogHippesdidaktiskerelationsmodel(HiimogHippe2002),hvordeforskelligefaktorerer sideordnede,ogindgårigensidigerelationer. ForskellenpådentænkningderliggerbaghenholdsvisHiimogHippesogC.Aa.Larsensmodeller kantydeliggøresvedhjælpafgunnimsensskelnenmellemennormativogendeskriptiv/analytisk dimensionididaktikken(imsen2003).dennormativedimensionididaktikkendrøfteridealerne forhvadgodundervisninger,bl.a.påbaggrundafovervejelseroverhvilkenslagsmenneskervi skalopdragetil,mensdendeskriptivedimensionbeskriveroganalysererhvadderrentfaktisksker iundervisningssituationen.detotilgangerepræsenterer,ifølgeimsen,bør#og#erbperspektivernei didaktikken,ogmåikkesessommodsætninger,mensomtodimensionervedlærerensarbejde medundervisningen(imsen2003:51). NårjegalligevelharfundetdistinktionenvæsentligiforbindelsemedudviklingenafDen edidaktiskemodel,erdetfordijegmenerdetercentraltatoverveje,hvorimanmener 7

9 didaktikkensafsætskalfindes idennormativeellerdendeskriptivedimension.hvorhiimog Hippesidestillerdidaktikkensforskelligefaktorer,oggørdeltagerforudsætningernetilenligeså væsentligfaktorsomundervisningensmål,gøresformålszogmålkategorienhoslarsentil udgangspunktet.denneprioriteringunderstregerimineøjnedidaktikkensteleologiskevæsen,og koblingentildenpædagogiskefilosofigørdettydeligt,atformålogmålernormativtbestemtei Larsenstænkning.DetbetyderikkeatdendeskriptivedimensionerafkoblethosLarsen,dener blotikkeudgangspunktetfordedidaktiskeovervejelser,menfungerersomgrundlagforden løbendeevalueringogtilretningafundervisningen. Jegtilsluttermigsomunderviserdenneforståelseafdenormativespørgsmålsomdidaktikkens udgangspunkt,ogdetergrundentilatdenedidaktiskemodelogsåbeskriverundervisningensog fagetsformålsomudgangspunktetfordedidaktiskeovervejelser,efterfulgtafovervejelserover undervisningensindhold(påtemazogemneniveau),undervisningensmål,rammezfaktorerogde studerendesforudsætninger. Figur#2:#Den#eDidaktiske#Model,#Pasgaard,#2012# DeneDidaktiskeModeler,udoveratværeinspireretafC.Aa.Larsensdidaktiskemodelidens øverstehalvdel,funderetienskelnenmellemtreundervisningsformer;denmonologiske,den dialogiskeogdenpolyfone.determodellensidé,atmansomunderviser,påbaggrundaf overvejelserneoverundervisningensformål,indholdogmålsamtrammefaktorerog deltagerforudsætninger,kanvælgeengrundlæggendeformforundervisningmanønskerat 8

10 praktisere,ogatdervilværeforskelligetyperafdigitalelæremidler,deregnersigtilbrugidetre undervisningsformer. Detreundervisningsformererførstegangbeskrevetiminkandidatafhandling(Pasgaard,2009). HeribeskriveshenholdsvisWittgensteins,DeweysogLøgstrupsopfattelseraferkendelsen,ogdet udledesherafhvilketsynpålæringogdannelsedetretænkerekantagestilindtægtfor.detre tænkereslæringszogdannelsessynkoblesiafhandlingentilm.m.bakhtinsromanzog kommunikationsteori,hvorvedbegreberneomdenmonologiske,dendialogiskeogdenpolyfone skoleopstår.jegvilherunderkortintroduceredegrundlæggendekendetegnveddetre undervisningsformerogskitserehvilketyperafdigitalelæremidlerderkanunderstøttedem,med henblikpåatkunneanvendedenedidaktiskemodelibeskrivelserneafmineegne undervisningsforløbiansøgningensdel2. Den'monologiske'undervisningsform' Idenmonologiskeundervisningsformarbejdesderudfraetidealom,atdenstuderendetilegner sigdenvidenogdefærdighedersomunderviserenmenererrelevante.undervisninghandleriden monologiskeundervisningsformomatunderviseren,somrepræsentantforsamfundetsogfagets eksisterendeviden,formidlersinvidentildenstuderende,oglæringbeståridenstuderendes tilegnelseafdeneksisterendeviden.kommunikationeniundervisningsrummetbliverdermed monologisk,ogheltstyretafunderviserensdominerendestemme. Underviserenudvælgerdetkonkretestof,derskalarbejdesmediundervisningen.Stoffet udvælges,sådetdistribuererdenmængdeafinformationtildenstuderende,somunderviseren menererrelevantforhamiforholdtildetgivneemne.sammenmedunderviserensinstruktionaf denstuderende,skalstoffetsdistributionafinformationsikre,atdenstuderendelærerdet,som underviserenharplanlagthanskallære. Figur#3:#Den#monologiske#undervisningsform# Særligtdistribuerendeogformidlendelæremidlererrelevanteindenfordenmonologiske undervisningsform,hvorvideregivelsenafinformationtildenstuderendeeretcentraltelement. EksemplerpåsådannekanværePowerPoint 12,Prezi 13 oglignende.iforbindelsemedevalueringaf

11 denstuderendeslæringsudbytteerogsålukkedeopgaverogtestrelevanteindenforden monologiskeundervisningsform.herkanlæremidlernesocrative 14 ogkahoot 15 nævnessom eksempler. Den'dialogiske'undervisningsform' Idendialogiskeundervisningsformarbejdesderudfraetidealom,atdenstuderendes eksisterendevidenudviklesidialogmedunderviserensviden.undervisninghandleriden dialogiskeundervisningsformom,atdenstuderendefårmulighedforatholdesinegenvidenog sineegneholdningeropmoddenmereerfarneundervisersvidenogholdninger,ogunderviseren fungerersomrammesætterogvejlederidenneproces.kommunikationeniundervisningsrummet bliverdermeddialogisk,ogstyresprimærtafdenstuderende. Underviserenopstillerenellerflereproblemstillinger,ogudvælgerstof,somkandanneafsætfor denstuderendesarbejdemedproblemstillingerne.denstuderendevælgeri undervisningssituationendendelafstoffetud,somhanfinderrelevantiforholdtilatløse problemstillingen,oganvenderstoffetsomgrundlagherfor.hvisderikkeertilstrækkelighjælpat henteistoffetiforholdtilatløseproblemstillingen,søgerhanvidenandresteder,ellerhantager kontakttilunderviserenellerandre,heriblandtmedstuderende,derkanfungeresomvejledere. Figur#4:#Den#dialogiske#undervisningsform# Særligtlæremidlersomunderstøtterdenstuderendesproblemorienteredearbejdeerrelevante indenfordendialogiskeundervisningsform..detkaneksempelvisværenoteredskabersom OneNote 16 ogevernote 17,ellermindmapZværktøjersomMindMeister 18.Ogsåsocialemediereller chatrumkanværerelevanteiforbindelsemedatdenstuderendesøgervejledninghosandreend underviseren

12 Den'polyfone'undervisningsform' Idenpolyfoneundervisningsformarbejdesderudfraetidealom,atunderviserenogde studerendegennemligeværdigdialogskaberenfællesforståelseogviden.denpolyfone undervisningsformbyggerpåidéenom,atvidenskabesgennemenligeværdigudvekslingaf mangeforskelligeoplevelserafstoffet,oglæringbeståridenstuderendesdeltagelseidenne udveksling.kommunikationeniundervisningsrummetbliverdermedpolyfon(flerstemmig),og styresafbådeunderviserenogdestuderende. Bådeunderviserenogdestuderendekanformulereproblemstillingerrelaterettilemnet,og udvælgerifællesskabdetstof,derskalarbejdesmediundervisningenforatløse problemstillingerne.underviserenogdestuderendeerligeværdigeidenneproces,ligesomdeer detidenefterfølgendebearbejdningafproblemstillingerne.destuderendefårdermedenrolle hvordeikkeblotsocialiseresindifaget,menogsåbidragertilfagetsudvikling. Figur#5:#Den#polyfone#undervisningsform# Særligtlæremidlersomunderstøtterkollaborativtsamarbejde(BangogDalsgaard2005)ogfælles videnproduktionerrelevanteindenfordenpolyfoneundervisningsform.ogsåherkanet læremiddelsommindmeisterværerelevant,ligesomgoogledocs 19 ogwikizværktøjersom Wikispaces 20 kanværedet.socialemediersomfacebook 21 oggoogle+ 22 kanligeledesvære relevanteindenfordenneundervisningsformiforbindelsemedatandreinddragesi udvekslingsprocessen. Opsamling' DeneDidaktiskeModelerudvikletmedhenblikpåatunderstøtteunderviseresdidaktiske overvejelseriforbindelsemedplanlægningafundervisningsamtudvælgelseoganvendelseaf digitalelæremidler.modellensætterikkeénundervisningsformoverdeandre,ogdenstillerikke kravomanvendelseafdigitalelæremidler,menunderstøtteretreflekteretvalg(ogfravalg)af digitalelæremidler.denshovedpointeer,atdeterovervejelserneoverformål,indhold,mål,

13 målgruppeogrammefaktorerdermålæggestilgrundforvalgetafundervisningsform,ogatvalget afundervisningsformharbetydningforhvilketyperafdigitalelæremidlerdetkanværerelevantat inddrage.deterpådennebaggrundjeganvendermodellenibeskrivelserneafmineegne didaktiskeovervejelseriansøgningensdel2. Del'2:'Undervisning'og'didaktiske'overvejelser' Jegvilidetteafsnitbeskriveoganalysereetundervisningsforløbfragrunduddannelsensamtet undervisningsforløbfraefterzvidereuddannelsen. PKSMDforløb'på'grunduddannelsen' Jegharprimærtundervistunder2007Zbekendtgørelseniminadjunktperiode,ogharderforogså valgtatanalysereetgrunduddannelsesforløbunderdennebekendtgørelse.forløbeterbl.a. udvalgt,fordidetgiveranledningtilovervejelserover,hvorvidtdetdigitalekanbidragepositivttil depædagogstuderendesuddannelse.forløbeterafvikletpådennetbaserede pædagoguddannelse,somhørerunderdensammestudieordningsomdenordinæreuddannelse, mensomerorganiseretsometblendedlearningforløb(gynther2005).destuderendepåden netbaseredeuddannelseersamletpåindkaldsdagepåcampusigennemsnittogangetodageom måneden,ogarbejdermellemindkaldsdagenemedforskelligeopgaver individueltogi studiegrupper. PKSMZforløbeter2007Zuddannelsensførsteogstørsteforløb.Deteretforløbderersammensat afpkszforløbet(pædagogik,kulturogsamfund)ogmediezforløbet(m).dennesammensætninger etproduktafminekollegersudviklingsarbejdeforudforminansættelseivia(2012).forløbeter ettværfagligtinnovationsforløb,derbådetrækkerpåpædagogikzfagetogdkkzfaget(dansk, KulturogKommunikation),ogvarer14uger.Iforløbetvekslesdermellemintroduktiontilteoriog metodepåindkaldsdagene,ogdestuderendesselvstændigeinnovativearbejdemedatundersøge ogudviklepraksismellemindkaldene.forløbetbaseresdermedpåendirektekoblingafteoriog praksis.forløbetsinnovationstilgangerteoretiskfunderetilottedarsøsinnovationspædagogik (Darsø2012),somjegkendteframitarbejdemedprojektetItZstøttetinnovationspædagogikpå AMU 23. Jegindgikiforløbetiefteråret somdeneneaftopædagogikundervisere.dervar herudovertilknyttettodkkzundervisere.ialtbestodforløbetaf60undervisningslektioner,ogjeg havdeholdettilundervisningi24lektioner,hvorafde6varifællesskabmedendkkzunderviser. Derudovervarjegmedpåintroduktionsdagenformodulet,jegintroducerededestuderendetil flereafopgaverne,ligesomjeggavvejledningogsparringpådestuderendesarbejdemed opgaverneogfeedbackpådestuderendesbesvarelserafopgaverne. IforløbeteksperimenteredevimedanvendelsenafMultipleChoicetestsomdestuderendes selvevalueringsværktøj.eksperimentetvarfinansieretafvidencenterforpædagogikog PædagogiskArbejdeiVIA,oggikudpåatvi,efterhverundervisningsgang,stillededestuderende 23 Etprojekt,finansieretafTUPZmidler,somjegdeltogiunderminansættelsehoseVidenCenter: 24 SelæseplanenforforløbetibilagF 12

14 3Z5spørgsmål,gåendepådenvidenvisomunderviserehavdehaftsommålatdeskulleopnå gennemundervisningen.eksperimentetgavanledningtilgodediskussionerogerfaringer,ogledte tiludgivelseafartikleneffektivuddannelsemedmultiplechoicetest(nørgaard&pasgaard2014). Jegvilidetfølgendefokuserepåminførsteegentligeundervisningsgangiforløbet,ogsætteden indidenkontekstforløbetudgjorde.jegvil,medafsætikategorierneidenedidaktiskemodel, beskrivehvilkedidaktiskeovervejelserjeggjordemigiplanlægningsfasen,ogefterfølgende reflektereoverminedidaktiskevalgiplanlægningsfasenogoverudvalgteelementerafmin gennemførteundervisningsamtoverbrugenafdigitalelæremidlerievalueringsfasen. Planlagt'undervisning'på'PKSMDforløbet' Undervisningens'formål' Somunderviseripædagogikerdetmitansvaratsikreatundervisningensformåldelserfundereti uddannelsensformålogipædagogikfagetsformålsomdeerbeskrevetibekendtgørelsens 1og Bilag1 25,ogdelserfunderetidetkonkreteforløbsformål,somdeterbeskrevetiStudieordningen forpædagoguddannelsenmidt/vest 26.Hvoruddannelsensogfagetsformålfungerersomenform for klangbund fordetdidaktiskearbejde,erforløbetsformålmeredirektestyrendeforden konkreteundervisning. AfStudieordningenforPædagoguddannelsenMidt/Vest(2012:20)fremgårdet,atformåletmed PKSZforløbeter; At#de#studerende#opnår#indsigt#i#pædagogikkens#idégrundlag#og#det# pædagogiske#arbejdes#overordnede#funktion#set#i#et#historisk,#kulturelt#og# samfundsmæssigt#perspektiv.#herunder#en#forståelse#for#den#pædagogiske# profession#som#kulturformidler#og#dens#samfundsmæssige#funktion. # Ogformedieforløbet; At#de#studerende#opnår#indsigt#i#forskellige#mediegenrer#samt#de#teoretiske#og# didaktiske#perspektiver#der#knytter#sig#hertil.#det#er#endvidere#formålet#at# arbejde#med#medier#i#et#kulturelt,#samfundsb#og#dannelsesmæssigt#perspektiv. # SompædagogikunderviservardetnaturligtprimærtatfokuserepåformåletforPKSZforløbet,og jegogdenandenpædagogikundervisersomvartilknyttetforløbet,fordelteenrækketemaer knyttettildetteformålmellemos.forminførsteundervisningsgangvartemaetenindføringi centralebegreberipædagogikken,hvilketknyttedesigtilformålsbeskrivelsensformuleringerom destuderendesindsigtipædagogikkensidégrundlagogdetpædagogiskearbejdesoverordnede funktioniethistorisk,kultureltogsamfundsmæssigtperspektiv.denneindsigtudgjordedermed formåletmedminundervisning. Undervisningens'mål'og'indhold' MåleneforPKSZforløbeterbeskrevetistudieordningen(2012:20): 25 BEKnr.1122af27/092010:Bekendtgørelseomuddannelsentilprofessionsbachelorsompædagog: 26 SeStudieordningenibilagG 13

15 At#studerende#ved#forløbets#afslutning#med#brug#af#pædagogikB#og#DKKBfaglige# begreber#kan:# Redegøre#for#den#pædagogiske#praksis#historiske,#kulturelle#og# samfundsmæssige#kontekst.# Anvende#pædagogiske#og#DKKBfaglige#begreber#til#at#beskrive#og#identificere# pædagogiske#problemstillinger#i#pædagogisk#praksis.# Iforbindelsemedoperationaliseringenafdetoverordnedeformålogdeistudieordningen beskrevnemålforforløbet,harjegsomundervisermåttettræffemineførstedidaktiskevalg. Dissevalgvedrørerformuleringenafdenudvalgteundervisningsgangsoverordnedeemneog merekonkretemål.fordenførsteundervisningsgang,vartemaet hvaderpædagogik? og målenejegudledtevar; Atdestuderendeopnårindsigtioverordnedelinjerindenforpædagogiskvidenskabsteori Atdestuderendeopnårindsigtiforskelligeforståelserafbegrebetpædagogik Atdestuderendeopnårindsigtilighederogforskelleidenpædagogisketænkninghos henholdsvisi.kant.ogj.j.rosseau Mitfokusvaraltså,idenneundervisningsgang,isærpåatskabemulighedforatdestuderende kunneopnåindsigtipædagogikkensidégrundlagogidetpædagogiskearbejdesfunktionsetiet historiskperspektiv.jeghartilsyneladendemerefokuspådestuderendesindsigtifagetendpå deresevnetilatanvendefagetmeddissemål,menjegviliansøgningensdel4,iforbindelsemed minredegørelseforkundskabsbegrebet,argumenterefor,atenskarpskelnenmellemindsigtiog anvendelseafpædagogikfagetikkenødvendigviserenmulighed. Opøvelsenafdestuderendesfærdigheder,somisærvægtesiforløbetsmålsomdeerbeskreveti studieordningen,ogikkeisåhøjgradiformålsbeskrivelserne,havdedogogsåenpladsi undervisningen.jeghavdeenintentionomatarbejdetmedatskabeindsigtipædagogikfaget kunneklædedestuderendepåtilatanvendepædagogiskebegrebertilatbeskriveogidentificere pædagogiskeproblemstillinger.dettevilleværeumiddelbartrelevantfordestuderende,som, kortefterdenneundervisningsgang,skullebesøgeenpædagogiskinstitutionmedhenblikpå løsningenafdenførsteaffireinnovationsopgaveriforløbet,hvisformåldetbl.a.var: At#de#studerende#øver#sig#i#at#identificere#og#beskrive#et#eller#flere#problemfelter#i# samarbejde#med#en#konkret#institution 27.## ' Deltagernes'forudsætninger' HoldPVS13Cbestodaf42studerende,somforudforstudiestartvarblevetbedtomatpræsentere sigpåviaslms,studienet.udafdissepræsentationerkunnedetsesatholdethavdeen 27 SeopgavebeskrivelsenibilagH 14

16 kønsfordelingpå26kvinderog16mænd.gennemsnitsalderenpåholdetvar34år,medden yngstestuderendepå20ogdenældstepå52år.75%afdestuderendehavdeerfaringmed pædagogiskarbejdeforudforstudiet,spændendefraethalvttil20år.dervaraltsåenelleranden gradafpraksiskendskabblandtetstortflertalafdestuderendepåholdet,mensca.25%ikke havdeerfaringfrapædagogiskpraksis.detvarminforventningatjegkunnetrækkepånogetaf dennepraksiserfaringiundervisningen,forpådenmådeatgøredenpædagogiske professionsudøvelsetilencentraldelafundervisningen.detvarogsåminforventningatde studerende,pga.denforholdsvisthøjegennemsnitsalder,villeværeforholdsvisselvsikreog engageredeiundervisningensdiskussioner.denstorespredningideltagernespraksiserfaring betødogsåatdermåtteforventesenstorspredningpåholdethvadangik vantheden medat studere.hvornoglestuderendekomligefraenungdomsuddannelse,ogenkeltehavdeværeti gangmedenandenvideregåendeuddannelsefornyligt,havdeandreværetpåarbejdsmarkedeti mangeår.detvarderforminforventning,atderogsåskullearbejdesmedatsocialisere deltagerneindirollensomstuderende,særligtiforholdtillæsningenogforståelsenaf akademisketekster. EftersomdervartaleometnetZhold,ogderderforvarlangtmellemminefysiskemødermedde studerendepåholdet,vardetsærligtvigtigtformigatfåflestmuligtafdestuderendetilat deltageaktivtidiskussionernealleredeidenførsteundervisningsgang.vedathørederes indbyrdesdiskussionervardetminforventning,atjegvillefåetbedrebilledeafderes forudsætningerforatlæseogforståtekstersomdemderblevarbejdetmed,ogforderesevnetil atkobledelæstetekstertilegneogandreserfaringerfrapraksis. Rammefaktorer' DefysiskerammeriViborgergode.Lokalerneerforholdsvisnyeogrummelige,ogderer projektorer,højttalereogetstabilttrådløstnetværkialleundervisningslokaler. Atforløbetblevafvikletpådennetbaseredeuddannelsehavdeenbetydningiforholdtilhvorofte jeghavdemulighedforatmødedestuderendefysisk.mellemundervisningsgangenevarder planlagtnetbaseretvejledningoverlync,ogdestuderendehavdemulighedforatanvendelync tilsamarbejdeistudiegrupperne.destuderendevarsammensatistudiegruppereftergeografisk placering,medhenblikpåatgivedemmulighedforatmødesfysiskmellem undervisningsgangene. Undervisningsform'og'digitale'læremidler' DetvaraftaltiunderviserZteametatdenførsteundervisningsgangpåhvertindkaldblevindledt medetsåkaldt CheckZIn derhartilhensigtatmedvirketilengodrelationsdannelsemellemde studerende(darsø2012:105).herfikdestuderendeistudiegruppermulighedforatfortællehvad dehverisærhavdeoplevetsidensidst,somkunnehaverelevansforderesarbejdepåindkaldet. Detkunnefxværeoplevelserfraderesstudierelevantearbejde,hvorvedprofessionsudøvelsen blevtaltindiundervisningslokalet.særligtpådennetbaseredeuddannelse,hvordestuderende ikkesessåofte,vurderesdetrelevantatarbejdeaktivtmeddestuderendesrelationsdannelse.i checkzinaktivitetenliggerogsåensocialiseringafdestuderendetilatdeltageaktivti undervisningen,bådesomtalendeogsomaktivtlyttende. 15

17 Iundervisningenhavdejeg,iforlængelseaf CheckZIn enintentionomatvekslemellemto undervisningsformer;denmonologiskeogdendialogiske.ibeggeundervisningsformererdet underviserenderudvælgerstoffet,ogdetgjordejegogsåidennesammenhæng.jeghavde,med inspirationfraogdiskussionmedkollegerneiteamet,udvalgttotekstersomjegmenergiveren godogletforståeligintroduktiontilpædagogiskteori(sprogøsamtwahlunoggytz 28 ),ogen enkelttekst,jegmenerkangivedestuderendeindblikipædagogikkensudviklingienhistorisk kontekst(kant 29 ).Sidstnævnteteksterefterminerfaringsværttilgængeligfordestuderende, menjegmenerden,udoveratgivedemindsigtipædagogikkenshistoriskeudvikling,kanbidrage tilderessocialiseringindistudiet.derudovererdetentekst,somdetvilværemuligtforde studerendeatvendetilbagetilsenereistudiet,ogsætteandreteksterirelationtil. Monologiske*aktiviteter* Jegplanlagdeatstartemonologiskmedetoplægompædagogikkensidéhistorie,somjeghavde rammesattilénlektion.oplæggettogafsætideilæseplanenangivnetekster,oghavdefølgende overordnedemål: AtskabeklarhedoverSprogøesudlægningafbegrebetpædagogik,herunderhans inspirationfragruezsørensenogherbart AtgivedestuderendeindsigtiDurkheimsskelnenmellemopdragelseogpædagogik Atgivedestuderendeindsigtidenpædagogisketænkningsudviklingioplysningstiden, medsærligtfokuspåj.j.rousseauogi.kant TiloplæggetanvendtejegenPowerPointZpræsentation 30,somjegforudforundervisningenhavde deltmeddestuderende delssomenhjælptilhvaddekunnefokuserepåunderlæsningenaf teksterne,ogdelssomenhjælptilderesnotezskrivningunderoplægget. Dialogiske*aktiviteter* Iforlængelseafoplæggetskulledestuderendeistudiegrupperarbejdemedenrække arbejdsspørgsmåltiltekstenopdragelsenskunstafi.kant.dennetekstvarvalgtudsomgrundlag forarbejdsspørgsmålene,bl.a.fordijeghavdeenforventningom,atflerestuderendevillehave sværtvedatlæseogforståteksten,endsigesættedenirelationtilegneogandreserfaringer,jf. mineovervejelseroverdeltagernesforudsætninger. 28 SelæseplanenibilagF 29 SelæseplanenibilagF 30 SepræsentationenibilagI 16

18 Figur#6:#Arbejdsspørgsmål#om#Opdragelsens#Kunst 31 # Udoverdetekstnærearbejdsspørgsmål,blevdestuderendeogsåstilletetdiskussionsspørgsmål gåendepå,hvadderkendetegnerengodpædagog.sidstnævntespørgsmålskullemundeudi,at destuderendeindskrev3z5kendetegnveddengodepædagogiværktøjetsocrative 32,som efterfølgendekunneanvendessomafsætforenplenumdiskussion.dervarialtafsatenlektiontil gruppearbejdet.undervisningenskullerundesafmedplenumdiskussionen,ogmedendigital MultipleChoicetestafvikletiSocrative,medfokuspådestuderendesopnåedeviden 33. Refleksioner'over'planlægning,'gennemførelse'og'evaluering'af'undervisningen' Idetfølgendeviljegreflektereoverplanlægningenafminundervisning,samtover gennemførelsenogevalueringenafden. Planlægningen' Iminplanlægningafundervisningenvardetformålogmåldervardenprimæredidaktiske kategori.jegtogafsætistudieordningensbeskrivelserafpkszforløbetsformålogmål,ogsom undervisererdetminopgaveatfortolkedisseformålogmål,ogatoperationaliseredemindien konkretundervisning.dennefortolkningogoperationaliseringskeriflg.imsen(2003:51)på baggrundafnormativevalg,sombl.a.kanværefunderedeiunderviserenserfaringereller opfattelseafhvadundervisninger,oghvordanlæringfindersted. Minenormativedidaktiskevalgertruffetpåbaggrundafenoverbevisningom,at pædagogprofessionen,ogdermedogsåpædagoguddannelsen,måsessomværende 31 SepræsentationenibilagI SomendelafeksperimentetEffektivuddannelsemedMultipleChoicetest 17

19 18 kundskabsbaseret#(madsen2003).rømer(2015:338)definererkundskaberigrundskoleregisom #fordybelsen#i#et#samfunds#kultur,#historie#og#videnskab....medafsætidennedefinitionviljeg indledningsvisdefinerekundskaberipædagoguddannelsensom #en#fordybende#erfaring#med#og# genskabelse#af#fagets#ting 34,#foratvendetilbagetildefinitioneniansøgningensDel4.Denne overbevisningledermigtilenopfattelseaf,atpædagoguddannelsenprimærtmåsesiet undervisningsperspektiv.denneopfattelseknyttersigtilg.biestas(2012)tankerombegrebet Learnification entilganghvoriuddannelsesesietlæringsperspektivfremforet undervisningsperspektiv,hvilketmedføreratlærerensrolleikkesåmegeteratundervise,men mereatfaciliterelæring.biestagøropmeddennetilgang,ogadvokererforatundervisningfåren centralrolleiuddannelsen.undervisningmåidennesammenhængforståsiordetsoprindelige betydning;at#vise#tilrette#gennem#samvær#og#samtale(oettingen2010:42). Disseoverbevisningeromatpædagoguddannelsenerkundskabsbaseret,atdenmåsesiet undervisningsperspektivogatundervisningmåsessomdetatvisetilrettegennemsamværog samtale,lederikke,somnoglemåskevilletro,tiletkravomatunderviserenskalhavefuldkontrol medundervisningensiboendeprocesserogudkomme.biesta(2012:40)taleridenforbindelseom atseundervisningensomengave,derbådeforudsætterengiverogenmodtager.heriliggeren opfattelseafdestuderendesomsubjekter,derkantageimodundervisningen,ellerladevære. Ensådanforståelseafforholdetmellemuddannelse,undervisningoglæringvilaltsåikke nødvendigvisledetilenmonologiskundervisningsformmeddensasymmetriskerelationmellem underviserogstuderende,menkanligesåvelledetilendialogiskellerflerstemmig undervisningsform,hvorunderviserogstuderendeindgårimereligeværdigerelationeriarbejdet medfordybelsenifaget. Detvaraltsåmedafsætidissenormativeoverbevisningerjegplanlagdeminundervisning,ogdet erogsådenneforståelseafforholdetmellemuddannelse,undervisningoglæringjeglæggertil grundforgennemførelsenafminundervisning. Gennemførelsen''' Indledningsvistspurgtejegholdet,omdehavdefåetlæstteksterneforudforundervisningen.Der varenkeltesomhavdelæstalletretekster,mendeflestehavdelæstdetointroducerende tekster,ogvargåetiståunderlæsningenaftekstenafkant.jeghavdeforventetatflerevillevære kommetigennemteksten,udennødvendigvisatforstådentilfulde.jegovervejedeomjegskulle ladedestuderendebrugemeretidpåarbejdsspørgsmålenetiltekstenendplanlagt,ogundladeat arbejdemedspørgsmåletompædagogenskendetegn,menbesluttedeatdetsidstespørgsmålvar forvigtigtatundlade,fordidetkunneansporedestuderendetilatargumentereindideresegne holdningerogerfaringermedafsætidelæstetekster. Oplæggetforløbnogenlundesomplanlagt,menminintentionomatgennemføredetindenfor denmonologiskeundervisningsformblevdogudfordret.jeggjordemegetudafatsikreatallevar med,gentogfleregangeminepointeroggavpladstilspørgsmålundervejs,ogdetvarmåskedet dergjorde,atderopstodafbrydelserogomveje.særligtiforbindelsemedgennemgangenaf 34 Faget skalherlæsessomdensamledefaglighedderliggertilgrundfordenpædagogiskepraksis

20 empirismenogrationalismenvardenmonologiskeformudfordret.flereafdestuderendehavde sværtvedatsættedevidenskabsteoretiskedistinktionerirelationtilspørgsmåletomhvad pædagogiker.andrestuderendebødindmedeksemplerogsvar,noglemedstørreheldend andre,ogderbredtesighurtigtforvirringpåholdet.efterlidttidlukkedejegdiskussionen,og forklaredeatdetmeddenefterfølgendegennemgangafrousseausogkantstænkningvilleblive mereklarthvorisammenhængenmellemvidenskabsteoriogpædagogikbestår.determin opfattelseatdetfaktisklykkedesatgøredetforståeligtforetstortflertalafdestuderende.jegvil argumenterenærmerefordetteiminerefleksioneroverevalueringen. Gruppearbejdetomkringarbejdsspørgsmålenetiltekstenfungeredegodt.Destuderendevar engagerede,ogdetvistesigatdemegettekstnærespørgsmålmedcitaterfratekstengjordedet muligtfordestuderende,derikkehavdelæstteksten,ogsåatværemedidiskussionerne. Ogsågruppearbejdetomkendetegnveddengodepædagogforløbgodt,ligesomden efterfølgendediskussionafhvadderkendetegnerdengodepædagog,fungeredegodt. DiskussionentogafsætiresultaterneafenafstemningiSocrative,hvorallestuderende(enkeltvis) skullestemmeomdeforskelligebudpåkendetegnveddengodepædagog Kendetegn& Antal&stemmer& empatiskoggodtilatindgåirelationer 6 Omsorgsfuld. 5 Omsorgsfuld 4 Empati 4 Evnentilatskaberelationer 2 anderkendende 1 undersøgendeogreflekterendetilgang 1 Atmanerempatisk 1 Anerkendende. 1 Troværdig 1 Anerkendelse 1 Selvreflekterende 1 Omsorgsfuld 1 Brænderforfaget(ildsjæl) 1 Atmanertålmodig 0 Serdetgodeiandremennesker 0 professionelogpædagogiskfaglighed 0 Faglighed 0 Nærværende. 0 Samarbejdsvillig 0 Anerkendende 0 Rummelighed 0 Empati 0 Vejledende 0 Samarbejdsvillig 0 Omsorgsfuld 0 Figur#7:#Resultat#af#afstemningen#om#kendetegn#ved#den#gode#pædagog# 19

21 Buddenefragrupperneogafstemningensresultaterblevvistpåprojektoren,ogdestuderende kunneløbendefølgemedi,atderkomnyebudpåkendetegnindfradeandregrupper,ligesomde underafstemningenløbendekunnefølgeudviklingeniresultatet.somdetsesafovenstående tabelvarderfleregrupperderhavdeindskrevetdesammekendetegn detteskabtelidt forvirring,menblevløstpragmatiskisituationen,vedatvisammengrupperedekendetegnderlå tætopadhinanden. Dervarengodstemning,ogetstortengagementfradestuderendeunderbådegruppearbejdeog denopsamlendediskussion.undergruppearbejdetgikjegrundtoglyttede,ogbødinddesteder hvorjegføltedervaretbehovforatskubbetildegrupperdersadfastidiskussionerne jegviste# dem,#såatsige,#tilretteideresindbyrdessamtaler,udenatfortælledemhvordantekstenskulle forstås.dervedfastholdtjegdenunderviserrollesomvejleder,derknyttersigtildendialogiske undervisningsform,samtidigmedatjegvartromodminforståelseafforholdetmellem uddannelse,undervisningoglæring. Evalueringen' IPKSMZforløbetgennemførtevisomnævnteteksperimentmedanvendelsenafelektroniske MultipleChoicetest.EksperimentetvarendelafetoverordnetprojektunderVidencenterfor PædagogikogPædagogiskArbejdeiVIA,ogvoresintentionvaratanvendedigitaleselvrettende testsomselvevalueringsværktøjislutningenafhverundervisningsgang. Tilminførsteundervisningsganghavdejegudformet5testspørgsmål: Figur#8:#Testspørgsmål#til#undervisningen:#Hvad#er#pædagogik?# 20

22 Testspørgsmåleneknyttersigtilundervisningensmål,menkannaturligvisikkesessom udtømmendeiforholdtildisse.idéenvardaogså,attesteneskullefungeresomet selvevalueringsværktøj,derkunnegivedestuderendeetfingerpegom,omdevargodtmed,eller omdemåskeskullelæseenellerflereafteksterneenekstragang. TestenblevafvikletiSocrative,ogdestuderendefikpræsenteretétspørgsmåladgangenpåderes computer/tablet/smartphone.programmetvarindstillettilatgivedemresponspåderessvarmed detsamme,hvorefterdefikpræsenteretdetnæstespørgsmål. Udoveratdestuderendefikresponspåderesegenskærm,blevderogsågenereretenrapporttil migsomunderviser. Figur#9:#Svar#på#testspørgsmål#til#undervisningen:#Hvad#er#pædagogik?# Iovenståendetabelerdestuderendessvarpåde5spørgsmålvist.Somdetses,harstørstedelen afdestuderendesvaretkorrektpådeflestespørgsmål.dererdog,somdetogsåvarmin oplevelseiundervisningen,endelstuderendedererforvirredeift.forståelsenafden rationalistiskeogdenempiristiskeposition.10udafdeialt36studerendesomharbesvaret testen,harsvaretforkertpådetspørgsmålderknyttersighertil(andenkolonne).selvomderer taleom,atetstortflertalafdestuderendeåbenbartharforståetforskellenpådetopositioner, gjorderesultatetaftesten,atjegiforbindelsemednæsteundervisningsgangkortkomomkring detteemneigen,ogtestværktøjetblevpådennemådeikkekunanvendtsomdestuderendes 21

23 selvevalueringsværktøj,menogsåsommitformativeevalueringsværktøjift.undervisningens progression. IforbindelsemedeksperimentetomhandlendeanvendelsenafMultipleChoicetestdiskuterede jegfordeleogulempermedminekollegaer.minopfattelseer,atmultiplechoicetestharet potentiale,måskesærligtiforbindelsemedundervisningpåstorehold,hvordetkanværesvært forunderviserenatfølgedenenkeltestuderendesfagligeniveau.multiplechoicetestenkangive etprajom,hvorgodtdestuderendeharforståetundervisningensindhold. DererdogogsåulemperforbundetmedanvendelsenafMultipleChoicetest.Nogetafdetvi vendteieksperimentgruppen,varønskværdighedenafdenusikkerheddestuderendemøder undervisningenmed.somnystuderendepåenuddannelsevildernaturligtværeenvisusikkerhed påegenfaglighed,bl.a.fordinogleafdeteksterogbegrebermanmøder,kanvirkeuforståelige. MultipleChoicetestenekanværemedtilatreduceredenneusikkerhed.Voresdiskussion,somer udfoldetiartikleneffektivuddannelsemedmultiplechoicetest(nørgaardogpasgaard2014), pegerdogpå,atusikkerhedenkanværeendrivkraftienuddannelsetiletfelt,indenforhvilket derikkefindesetendegyldigt korrekt svar.ogsetidetlys,ermultiplechoicetestmåskeet mindreeffektivtredskabpåpædagoguddannelsen. & PDDmodul'i'efter/videreuddannelsen' IdetteafsnitviljegbeskriveenundervisningsgangpåmoduletItierhvervsuddannelsernepåDen PædagogiskeDiplomuddannelseierhvervspædagogik.Erhvervsuddannelserneharnetop gennemgåetenstørrereform 35.Iforbindelsemedreformenerderfokuspåøgetanvendelseafiti undervisningen,ogdereridenforbindelseudarbejdetenstrategifordendigitale erhvervsuddannelse 36 samtetinspirationskatalogmedeksemplerpåanvendelseafiti erhvervsuddannelserne 37.Områdetharderforpolitiskbevågenhed,ogerhvervsskolerneharfokus påopkvalificeringafunderviserne. JegvartilknyttetforløbetiAalborgiforåret2015,ogundervistesammenmedenkollegafraEVU. Derforelåalleredeenforløbsplan,somjegvarmedtilatrevidere,bl.a.medforslagtilnylitteratur ognyedigitalelæremidlertilafprøvningiundervisningen 38.Minkollegaogjegdelte undervisningsgangeneimellemosudfrainteresser,ogafdeialt40undervisningslektioner forestodjegde30,heraf10isamarbejdemedminkollega. Jegvilidetfølgendefokuserepåminfjerdeundervisningsgangiforløbet,hvorfokusvarpå evalueringoganvendelsenafdigitaletest,ogsætteundervisningsgangenindidenkontekst forløbetudgjorde.jegvil,medafsætikategorierneidenedidaktiskemodel,beskrivehvilke StyrelsenforItogLæring,2015:Strategifordendigitaleerhvervsuddannelse: rhvervsuddannelse%20marts% pdf(lokaliseret ) 37 DanmarksEvalueringsinstitut,2015:Dendigitaleerhvervsuddannelse.Inspirationskatalog: %20inspirationskatalog.pdf(lokaliseret ) 38 SestudieaktivitetsplanenibilagJ 22

24 didaktiskeovervejelserjeggjordemigiplanlægningsfasen,ogefterfølgendereflektereovermine didaktiskevalgiplanlægningsfasenogoverudvalgteelementerafmingennemførteundervisning samtoverbrugenafdigitalelæremidleriundervisningen. Planlagt'undervisning'på'PDDmodulet' Undervisningens'formål' Indenfordetpædagogiskeområdebeskrivesformåletmeddiplomuddannelsensåledesi bekendtgørelsen: Diplomuddannelser#inden#for#det#pædagogiske#fagområde#har#til#formål#at#kvalificere#den# uddannede#til#selvstændigt#at#varetage#pædagogiske#funktioner#som#at#planlægge,#organisere,# udvikle#og#realisere#opgaver#inden#for#undervisning,#vejledning,#formidling,#læring,#didaktik#og# social#inklusion#samt#at#udvikle#egen#praksis.#endvidere#er#formålet#at#kvalificere#den#studerende#til# selvstændigt#at#indgå#i#tværfagligt#og#tværsektorielt#samarbejde#i#såvel#offentlige#som#private# virksomheder,#institutioner,#forvaltninger#mv.(beknr768af02/07/2012, 12) 39 DererikkebeskrevetformålforModulVf3:Digitaleteknologierierhvervsrettedeuddannelseri Studieordningfordiplomuddannelseierhvervspædagogik 40,hvilketbetødatdenoverordnede formålsbeskrivelsefordiplomuddannelsenmåtteudgøreafsættetforminedidaktiske overvejelser. Ift.denvalgteundervisningsganghavdejegsærligtfokuspådeltagerneskvalificeringift.atudvikle egenpraksis,menheleformålsbeskrivelsenfungerede,somdetogsåvartilfældetmedpksmz forløbetpågrunduddannelsen,somenklangbundforminundervisning. Undervisningens'mål'og'indhold' Moduletsmåleristudieordningenbeskrevetsomlæringsmål,dereropdeltividensZ,færdighedsZ ogkompetencemål.hertilknyttersigogsåenkortbeskrivelseafmoduletsindhold: 39 BEKnr768af02/07/2012:Bekendtgørelseomdiplomuddannelser: 40 SeStudieordningenibilagK 23

25 Figur#10:#Læringsmål#for#modulet#Digitale#teknologier#i#erhvervsrettede#uddannelser.#Bilag#K,#side#13# Iforholdtildenkonkreteundervisningsgangvalgtejegnogleafmåleneud,ogoperationaliserede demindimerekonkretemålforminundervisning.detvarsærligtvidensmåletomdigitale teknologiersanvendelsesmulighederiundervisningoglæring,færdighedsmåletomhandlendedet atkunneanvendedigitaleteknologieriplanlægning,gennemførelseogevalueringafundervisning påerhvervsuddannelsersamtkompetencemåletomatkunnehåndterenyedigitaleteknologier, derfyldteimineovervejelser.ift.indholdsperspektivethavdejegsærligtfokuspåanvendelsenaf digitaleteknologierievalueringafundervisningoglæring. Minemålforundervisningenblevmeddetteafsætformuleretsom: AtdeltagerneopnårvidenomevalueringsZogfeedbackZteori Atdeltagerneopnårfærdighederiatanvendedigitaleteknologiertilevalueringaf undervisningoglæring Atdeltagerneopnårkompetencertilatudvikleogafvikledigitaletest Måleneknyttersigtildenopdelingmellemviden,færdighederogkompetencersomer strukturerendeforstudieordningensbeskrivelseafmoduletslæringsmål. 24

26 Deltagernes'forudsætninger' Dervarialt20deltagerepåmodulet,hvorafkun2varkvinder.Dervarenforholdsvisstor aldersspredning,meddenyngstepåknapt30,ogdenældstetætpå60.jeghavdefåetatvideaf minekolleger,somhavdehaftmangeafdestuderendepåandremoduler,atdervartaleom motiverededeltagere,hvilketogsåblevbekræftetafdetfaktum,atdeselvaktivthavdetilvalgt dettevalgmodul.eftersomdetvarminfjerdeundervisningsgangpåmodulet,havdejegogsået vistpersonligtkendskabtildeltagerneforudforundervisningen,ogjegvidsteatdeflestevillelæse teksterneogarbejdeaktivtmedøvelserne. Deltagernevaralleansatsomunderviserepåforskelligeerhvervsuddannelser,ogdetbetødatde havdestorerfaringmedatundervise.disseerfaringervarofteispiliundervisningen,ogjeg forsøgteogsåaktivtatskabepladstildem,foratladedeltagerneinspirerehinanden. Rammefaktorer' UndervisningenblevafvikletpåTechCollegeAalborg.Dervargodefysiskerammer,medetstort rummeligtlokaleogstabilinternetforbindelse. SomsupplementtilStudienet,dererVIAsofficielleLMS,anvendtevipåforløbetGoogle+som kommunikationszogsamarbejdsplatform.dettevalgvarbl.a.funderetiønsketomatlade deltagernemødeoganvendenogleafdenyeteknologierivoresundervisningsomdemåskeselv villekunneanvendeideresegenundervisning,ligesomvihavdeetønskeomatdeltagerne,også efterafslutningenpåmodulet,kunneblivevedmedatinspirerehinandenidenfællesgruppe. Undervisningsform'og'digitale'læremidler' Forløbetsoverordnededidaktiskerammebestodienvekslenmellemteoretiskeoplægog deltagernesafprøvningafforskelligedigitaleteknologier,medhenblikpåudviklingenafencase, somdeltagerneskullefremlæggeogreflektereovervedeksamen. Ogsådenundervisningsgangjegtagerafsætiher,bestodienvekslenmellemmeremonologiske oplæg,derhavdesommålatbibringedeltagerneviden,ogdialogiskeelementermedøvelserog diskussioner,derhavdetilhensigtatudviklederesfærdigheder.detafsluttendecasezarbejde, hvordeltagernearbejdermedenselvvalgtcaseogproblemstilling,kanbetragtessompolyfon undervisning. 25

27 Figur#11:#Program#for#undervisningsgangen# Monologiske*aktiviteter* Tildetførsteoplæghavdejegplanlagtattageafsætideistudieaktivitetsplanenangivneteksteraf henholdsvissørensenoglevinsensamtjakobsen,lauschogsørensen 41.Jegfokuseredepåatgøre dettydeligthvadbegrebetevalueringdækkerover,ogredegjordeforjakobsen,lauschog Sørensensmodelfor,hvordanfeedbackkangørestilencentraldidaktiskkategori 42.Jegbenyttede PowerPointtilmitoplæg. IdetandetoplægplanlagdejegattageafsætimineerfaringerfraeVidenCenter,samtet inspirationshæfteforfattetafmintidligerekollega(christensen2008).ogsåtildetteoplæg benyttedejegpowerpoint. ' Dialogiske*aktiviteter* Dedialogiskeaktivitetervaropdeltitodele.Dettevalgtejegatgøre,foratskabeenbedre sammenhængmeddeteoretiskeoplæg,ogforatsikrevariationiundervisningen.denførste dialogiskeaktivitetbestodiatdeltagerneskulleafprøvetredigitaleteknologier,somkan understøtteevalueringsarbejdet.jegindledteøvelsenmedatladedembesvareenquizi Socrative,foratdekunnesefunktionalitetenidenneteknologi.DekendteGoogleForms 43 framin brugafdetientidligereundervisningsgang.derefterfikdeltagernemulighedforatlæredetre teknologieratkende.dekunnebådearbejdeselvstændigt,oghjælpehinandenistudiegrupperne. Deltagernefikbl.a.stilletsomopgave,atdeskulledeleetspørgeskemamedhinandeniGoogle+, ligesomdeskulleafprøveenquizisocrativepåhinanden. 41 SestudieaktivitetsplanenibilagJ 42 SepræsentationenibilagL

28 DenandendelafdedialogiskeaktiviteterhavdefokuspåudviklingenafMultipleChoicetest.Her vardermindrefokuspådetdigitale,ogmerefokuspåhvordanvaliditetenientestkansikres. Deltagerneblev,medafsætimitoplæg,bedtomatopstillekonkretevidensmålforetforløb (gernedetdearbejdemedidereseksamenscase),hvorefterdeskulleudarbejdemindstéttestmål ogétmultiplechoicespørgsmåltilhvertvidensmål,samtfireplausiblesvarmuligheder(én korrekt)tilhvertspørgsmål. Iforlængelseafdetteindividuellearbejdeskulledeltagernegivehinandenfeedbackpåarbejdet, medfokuspåomkravenetiltestmål,spørgsmålsformuleringerogsvarmulighedervaropfyldt. Polyfone*aktiviteter* Detselvstændigearbejdemedegencase,somafsluttedeundervisningsgangen,kanbetragtessom polyfonundervisning,hvordeterdeltagerneselv,derudvælgerindholdetogproblemstillingerne derskalbehandles,oghvordediskutererderesproblemstillingermedunderviserenogdeøvrige deltagere.dervarkunafsat15minuttertildettearbejdedenpågældendedag,mendetfyldte merepåandredageiforløbet,ligesomgoogle+platformenblevanvendttilsparringmellem deltagerneudenforundervisningen. Refleksioner'over'planlægning,'gennemførelse'og'evaluering'af'undervisningen' Idetfølgendeviljegreflektereoverplanlægningenafminundervisning,samtover gennemførelsenogevalueringenafden. Planlægningen' Ogsåidetteforløbvarformålogmåldegrundlæggendekategorieriminedidaktiskeovervejelser. Formålsbeskrivelsenfordiplomuddannelsernevardogpåetsåoverordnetniveau,atdetisærvar målbeskrivelsernefrastudieordningen,derfungeredesomdetpraktiskeafsætforminemålmed undervisningen.studieordningensopdelingividensz,færdighedszogkompetencemålvaraltså rammesættendeforminundervisning,hvilketdaogsåskinnerigennemiopdelingenaf undervisningensaktivitetermellemvidensformidlendeoplægogfærdighedsudviklendeøvelser. Udovermålkategorienvarsærligtdeltagernesforudsætningerenvigtigkategoriimine overvejelser.det,atdeltagerneeraktivtudøvendeundervisere,somkantrækkeautentiskecases ogdugfriskeerfaringermedindiundervisningen,oplevedejegalleredepåminførste undervisningsgangsomenstærkressource.jegforsøgtederfor,ogsåidenbeskrevne undervisningsgang,atskaberumforatdeltagernekunneudveksleerfaringerogidéerom undervisningogbrugenafdigitaleteknologier.detvigtigeformigvaratskabesammenhæng mellemdenpraksisvidendeltagernekommed,ogdenforskningsviden/teoretiskevidenjegbidrog med.bjerreogpedersen(2010)hartaltomudviklingsvidensomdetderkanbindepraksiszog forskningsvidensammen,ogdetvardaogsådenformforvidenjegforsøgteatunderstøtte,dels medinspirationenfradeteoretisketeksterogoplæg,ogdelsmedrummetfordeltagernes udvekslingafpraksiserfaringer. 27

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012 Downloaded from vbn.aau.dk on: August 09, 2019 Aalborg Universitet Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik Publication date: 2012 Document

Læs mere

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2017 Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Hels, Tove; Kristensen, Niels Buus; Carstensen, Gitte; Bernhoft, Inger Marie

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Mondrup, Thomas Fænø; Karlshøj, Jan; Vestergaard, Flemming Publication date: 2012 Document

Læs mere

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Callesen, Ingeborg Publication date: 2009 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Callesen, I. (2009). Bioenergi

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 28, 2018 Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Arnbjerg-Nielsen, Karsten;

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 21, 2017 Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Rasmussen, Thomas Kjær; Aabrink, Morten; Nielsen, Otto Anker Publication date: 2014 Document Version Publisher's

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Syddansk Universitet BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Hvidt, Martin Published in: Dagbladet BT Publication date: 2019 Document version Også kaldet

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/ Downloaded from vbn.aau.dk on: januar 29, 2019 Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/11-2013 Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Tidlig version

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Aug 04, 2019 Ny paraplyorganisation på Sjælland Sørensen, Claus Hedegaard Publication date: 2014 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Sørensen, C. H. (Forfatter). (2014).

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 05, 2019 Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Lassen, Lisbeth Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 16, 017 Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Heller, Alfred Publication date: 001 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 på DTU Transport - nu og fremover Hels, Tove Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation (APA): Hels,

Læs mere

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 08, 2017 Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Multiple-level Top-down design of modular flexible products

Multiple-level Top-down design of modular flexible products Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 16, 2019 Multiple-level Top-down design of modular flexible products Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2015 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Christensen,

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen?

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Aalborg Universitet Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Published in: Politologisk Aarbog Creative Commons License Ikke-specificeret

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko

Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 24, 2019 Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko Janstrup, Kira Hyldekær; Møller, Mette; Pilegaard, Ninette Published in: Trafik & Veje Publication date: 2018

Læs mere

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985 Roskilde University Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring Olesen, Henning Salling Publication date: 1985 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Olesen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 17, 2019 Sammenhæng mellem brugen af økologiske varer og hhv. opfyldelsen af principperne for sund mad og en meget høj grad af fokus på madspild på skoler, ungdomsuddannelser

Læs mere

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Nielsen, Gitte Blach; Nielsen, Søren Saxmose; Larsen,

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat

Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 21, 2019 Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat Ygil, Karin Hess; Christensen, Tue; Trolle, Ellen; Mejborn, Heddie Publication

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2009 og lidt om workshoppen i 2008 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2009 og lidt om workshoppen i 2008 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Downloaded from vbn.aau.dk on: January 28, 2019 Universitet Betonworkshoppen 2009 og lidt om workshoppen i 2008 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Renovering af skoleventilation Elevernes velvære og præstationer

Renovering af skoleventilation Elevernes velvære og præstationer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 04, 2019 Renovering af skoleventilation Elevernes velvære og præstationer Toftum, Jørn; Wargocki, Pawel Published in: H V A C Magasinet Publication date: 2017 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 04, 2019 Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Fan, Jianhua; Shah, Louise Jivan; Furbo,

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Transportindikatorers politiske anvendelse og indflydelse

Transportindikatorers politiske anvendelse og indflydelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2017 Transportindikatorers politiske anvendelse og indflydelse Sørensen, Claus Hedegaard; Gudmundsson, Henrik Publication date: 2011 Document Version Også kaldet

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere