Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016"

Transkript

1 Danish University Colleges Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard Pasgaard, Niels Jakob Publication date: 2016 Document Version Post-print: Den endelige version af artiklen, der er accepteret, redigeret og fagfællebedømt (peer-review) af udgiveren, men uden udgiverens layout. Link to publication Citation for pulished version (APA): Pasgaard, N. J. (2016). Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Download policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 08. Dec. 2018

2 Lektoranmodning August&2015& Forfatter:NielsJakobPasgaard Vejleder:DavidThoreGravesen Antaltegn:94.883(inkl.fodnoter) & & PædagoguddannelsenVIA PrinsensAlle2 8800Viborg

3 Indhold' Indledning&...&4 Om#ansøgningen#...#4 Læsevejledning#...#4 Min&vej&til&ansøgningen&...&5 Del&1:&Den&eDidaktiske&Model&...&6 Den#monologiske#undervisningsform#...#9 Den#dialogiske#undervisningsform#...#10 Den#polyfone#undervisningsform#...#11 Opsamling#...#11 Del&2:&Undervisning&og&didaktiske&overvejelser&...&12 PKSMBforløb#på#grunduddannelsen#...#12 Planlagt#undervisning#på#PKSMBforløbet#...#13 Undervisningensformål...13 Undervisningensmålogindhold...13 Deltagernesforudsætninger...14 Rammefaktorer...15 Undervisningsformogdigitalelæremidler...15 Refleksioner#over#planlægning,#gennemførelse#og#evaluering#af#undervisningen#...#17 Planlægningen...17 Gennemførelsen...18 Evalueringen...20 PDBmodul#i#efter/videreuddannelsen#...#22 Planlagt#undervisning#på#PDBmodulet#...#23 Undervisningensformål...23 Undervisningensmålogindhold...23 Deltagernesforudsætninger...25 Rammefaktorer...25 Undervisningsformogdigitalelæremidler...25 Refleksioner#over#planlægning,#gennemførelse#og#evaluering#af#undervisningen#...#27 Planlægningen...27 Gennemførelsen...28 Evalueringen...28 Del&3:&ForskningsA&og&udviklingsarbejde&...&28 It#i#pædagoguddannelsen# #et#meningsfuldt#redskab?#...#28 Teoretiskgrundlag...29 Projektetsdesign...29 Behandlingafdata...30 Formidling...30 Del&4:&Pædagogprofessionen,&Auddannelsen&og&pædagogikfaget&i&et&udviklingsperspektiv&...&31 Den#pædagogiske#profession# #identitet#og#opgaver#...#31 Pædagogprofessionen#B#kundskaber#eller#kompetencer?#...#32 Kundskabsbegrebet...33 Kompetencebegrebet...35 Pædagoguddannelsen# #kundskab#eller#kompetence?#...#36 Enkrølle

4 Pædagogik#som#fag# #kundskab#eller#kompetence?#...#38 Pædagogikfagetipædagoguddannelsen...38 Undervisningienkompetencebaseretpædagoguddannelse...39 Del&5:&Opsamling&...&40 Litteratur&...&42 Bilagsoversigt&...&44 ' 3

5 Indledning' Om'ansøgningen' Jegansøgerhermedomlektorbedømmelseihenholdtil Bekendtgørelseomlektorkvalificering, lektorbedømmelseogdocentbedømmelseafunderviserevederhvervsakademier, professionshøjskolerogdanmarksmediezogjournalisthøjskole 1.Ansøgningentagerafsætimin adjunktplan(bilaga). Læsevejledning' Ansøgningeneropdelti4overordnededele,somtilsammendokumenterermineteoretiske, faglige,pædagogiske,didaktiskeogprofessionsrettedesamtforskningszogudviklingsrettede kompetencer. Ansøgningenindledesmedenredegørelseforminvejtilansøgningen.Herbeskrivesmin uddannelsesbaggrundogdekompetencerjegharopnåetgennemminetidligereansættelser.for udvidetbeskrivelsehenvisestilmitcvibilagb. Iforlængelseafredegørelsenforminvejtilansøgningen,præsenteresiansøgningens1.delDen edidaktiskemodel,somjegharudvikletiforlængelseafetforskningszogudviklingsprojektforud forminansættelseivia.modellenpræsenteresmedhenblikpåatbliveanvendtsomstrukturi beskrivelsenafmineegneundervisningsforløbiansøgningens2.del. Iansøgningens2.delbeskriveroganalysererjegetafmineegneundervisningsforløbfra grunduddannelsen,ogetfraefter/videreuddannelsen.jegbeskriverforløbenepåetgenerelt niveau,oggåidybdenhvordetfindesrelevantforanalysen.mitfokusibeskrivelserneog analysernevilværeafalmendidaktiskkarakter,menjegvilianalysernehaveetsærligtfokuspå anvendelsenafdigitalelæremidler. Ansøgningens3.delvilbeskrivedeleafmitforskningsogudviklingsarbejdeiVIA.Jegtagerher afsætidetigangværendeprojekt Dendigitalepædagoguddannelse,ogredegørfordet metodiskedesignogdeforeløbigeresultater. Iansøgningens4.delforholderjegmigtilpædagogprofessionensidentitetogopgaveriet samfundsmæssigtperspektiv.jegdiskutererompædagogprofessionenbørsessom kundskabsbaseretellerkompetencebaseret,ogknytterdennediskussiontilenanalyseaf udviklingenipædagoguddannelsensformålsbeskrivelse.iforlængelseherafreflektererjegover pædagogikfagetsogminegenfremtidigerollesomunderviseripædagoguddannelsen. Endeligviljeg,iansøgningens5.del,samleoppåpåanmodningensogadjunktplanens delelementer,ogsættedemirelationtilbekendtgørelsenskravtillektorkvalificeringen. 1 BEK nr. 762: Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 4

6 Min'vej'til'ansøgningen' JegblevuddannetfolkeskolelærerfraAarhusSeminariumi2007,ogsøgtestraksherefterindpå pædagogiskfilosofipådpuiemdrup.jegarbejdedevedsidenafstudiethosdanmarks Evalueringsinstitut.Herdeltogjegbl.a.iprojektet Itiskolen erfaringerogperspektiver 2,ogdet variforbindelsemedmindeltagelseidetteprojektjegfattedeinteresseforanvendelsenafiti undervisningen.minstillinghosevahargivetmigvidenomogfærdighederiatanvende forskelligeevalueringsmetoder,ogmedvirkettilatudvikleminekompetenceriforholdtilat evaluereminegenogandresundervisning. JegskrevminkandidatafhandlingiAarhus,ogfikkortefterafslutningenpåstudietmitførstejob hosdetnationalevidencenterforezlæring(evidencenter).underminansættelseherdeltogjegi ogledteenrækkeudviklingsprojekter.minførsteopgavebestodi,somendelafetfouzprojekt 3, atudvikledenedidaktiskeovervejelsesmodel 4.Modellenblevudvikletfor Undervisningsministeriet,ogudviklingentogafsætiminkandidatafhandlingfraDPU.Jegvaretog ogsåenstørrekortlægningafudbredelsenaffjernundervisningpåprofessionsbachelorz,diplomz, akademizogerhvervsakademiuddannelserne 5,ligesomjegfungeredesominternprojektlederpå projektetonlinedansk,dereretonlineundervisningsmaterialemålrettetudlændingesom påregneratflyttetildanmarkogsomblevudvikletforintegrationsministeriet 6.Jegdeltog derudoverienrækkemindreudviklingszogevalueringsprojekter,ogsamletsethardettebidraget tilatgivemigkompetencerindenforforskningszogudviklingsarbejde. Udoverudviklingsarbejdetvaretogjegudviklingafkursusindholdetsamtundervisningog vejledningpådetnationalevidencenterforezlæringscertificeringskurseriezlæringspædagogik. KursernevarmålrettetunderviserepåungdomsZ,erhvervsZogprofessionsuddannelser,oggav meritforundervisningenpåmodulernemediepædagogikoginformationskompetencepå PædagogiskDiplomuddannelse 7.Forudendetløbendearbejdemedcertificeringskursernespillede jegencentralrolleiudvikling,undervisningogvejledningpåkompetenceudviklingskurserforalle underviserepåaarhuskøbmandsskole.ialt200underviserevarigennemet20timersforløb omhandlendeedidaktikoganvendelseafitiundervisningen,hvorafsættetvardenedidaktiske Overvejelsesmodel.Disseopgaverharværetmedtilatgivemigkompetenceriforholdtilat planlægge,gennemføreogevaluereefter/videreuddannelseindenfordetpædagogiskefelt. Efter3århoseVidenCentervillejeggernehavemulighedforatanvendeenbrederedelafmin uddannelseindenforpædagogiskfilosofi.samtidighavdejegetønskeomatundervisemereend jegkunnefåmulighedforhosevidencenter,ogsåforatkunnedragemineegneerfaringermedat anvendeitiundervisningen.detvarderformedstorglædejegfikstillingensomadjunkti pædagogikvedpædagoguddannelseniviborgframarts (lokaliseret ) )

7 UnderansættelseniVIAharjegsideløbendevidereudvikletminetankeromitiundervisningenpå minhjemmesideedidaktik.dk,hvorjegpåbaggrundafminkandidatafhandlingharudvikletenny edidaktiskmodel,oghvorjegpræsentererenrækkeafdeitzværktøjerjegselvfindermest anvendeligeiundervisningen 8.DettesideløbendearbejdeharstyrketmitarbejdeiVIA,bl.a.vedat detharholdtmigopdateretpånyeitzværktøjer.derudovererdenedidaktiskemodelløbende udvikletmedafsætiminerefleksioneroveregenundervisningspraksis,hvilketdelsharstyrket modellen,ogdelsharstyrketminevnetilatforholdemigrefleksivttilegenpraksis. UnderminansættelsesomadjunktiVIAharjeggennem2½årløstenrækkeforskelligeopgaver. Jegharprimærtløstopgaverindenforundervisningpågrunduddannelsen,menharogsåhaft mulighedforatdeltageilokaltoginternationaltforskningszogudviklingsarbejde,ligesomjeghar haftmulighedforatundervisepådiplomuddannelsenierhvervspædagogik.samtligeopgaverer beskrevetiminadjunktplan 9.Jegvilianmodningensdel2fordybemiginogleafde undervisningsopgaverjegharløstunderminansættelseivia,delspågrunduddannelsen,ogdels påefterzvidereuddannelsesområdet.jegvildesuden,ianmodningensdel3,beskrivemitarbejde medforskningsprojektetdendigitalepædagoguddannelse. Del'1:'Den'eDidaktiske'Model' IdetteafsnitbeskrivesDeneDidaktiskeModel 10,somjegharudvikletforudforogsideløbende medminansættelseivia.modelleninddragesførstogfremmestiansøgningenfordidenkan dannegrundlagforminebeskrivelserafegneundervisningsforløbiansøgningensdel2.modellen erfunderetitankerneiminkandidatafhandling(pasgaard2009)ogkansessomenvidereudvikling afdenmodeljegudvikledesomdelafetfouzprojektunderminansættelsehosdetnationale VidencenterforeZLæring. 11 Endeligindeholderden,imodelform,mangeafdegrundlæggende opfattelserafforholdetmellemuddannelse,undervisningoglæring,derprægerogudviklermit arbejdesomunderviserpåpædagoguddannelsen. DengrundlæggendestrukturiDeneDidaktiskeModelerinspireretafC.Aa.Larsens almendidaktiskemodel(larsen,1969) SeadjunktplaneniBilagA

8 Figur#1:#Larsen,#1969,#s.#25# Larsensmodelerfunderetientankeom,atuddannelsensformål,somerafledtafpolitiskeog filosofiskegrundværdier,harforrangirelationenmellemdedidaktiskefaktorer.såledesmå fagenesmål,deltagernesforudsætningerogundervisningensindholdogtilrettelæggelseifølge Larsenværeunderordnetuddannelsensogfagetsformål.Denneforståelsestårimodsætningtilfx HiimogHippesdidaktiskerelationsmodel(HiimogHippe2002),hvordeforskelligefaktorerer sideordnede,ogindgårigensidigerelationer. ForskellenpådentænkningderliggerbaghenholdsvisHiimogHippesogC.Aa.Larsensmodeller kantydeliggøresvedhjælpafgunnimsensskelnenmellemennormativogendeskriptiv/analytisk dimensionididaktikken(imsen2003).dennormativedimensionididaktikkendrøfteridealerne forhvadgodundervisninger,bl.a.påbaggrundafovervejelseroverhvilkenslagsmenneskervi skalopdragetil,mensdendeskriptivedimensionbeskriveroganalysererhvadderrentfaktisksker iundervisningssituationen.detotilgangerepræsenterer,ifølgeimsen,bør#og#erbperspektivernei didaktikken,ogmåikkesessommodsætninger,mensomtodimensionervedlærerensarbejde medundervisningen(imsen2003:51). NårjegalligevelharfundetdistinktionenvæsentligiforbindelsemedudviklingenafDen edidaktiskemodel,erdetfordijegmenerdetercentraltatoverveje,hvorimanmener 7

9 didaktikkensafsætskalfindes idennormativeellerdendeskriptivedimension.hvorhiimog Hippesidestillerdidaktikkensforskelligefaktorer,oggørdeltagerforudsætningernetilenligeså væsentligfaktorsomundervisningensmål,gøresformålszogmålkategorienhoslarsentil udgangspunktet.denneprioriteringunderstregerimineøjnedidaktikkensteleologiskevæsen,og koblingentildenpædagogiskefilosofigørdettydeligt,atformålogmålernormativtbestemtei Larsenstænkning.DetbetyderikkeatdendeskriptivedimensionerafkoblethosLarsen,dener blotikkeudgangspunktetfordedidaktiskeovervejelser,menfungerersomgrundlagforden løbendeevalueringogtilretningafundervisningen. Jegtilsluttermigsomunderviserdenneforståelseafdenormativespørgsmålsomdidaktikkens udgangspunkt,ogdetergrundentilatdenedidaktiskemodelogsåbeskriverundervisningensog fagetsformålsomudgangspunktetfordedidaktiskeovervejelser,efterfulgtafovervejelserover undervisningensindhold(påtemazogemneniveau),undervisningensmål,rammezfaktorerogde studerendesforudsætninger. Figur#2:#Den#eDidaktiske#Model,#Pasgaard,#2012# DeneDidaktiskeModeler,udoveratværeinspireretafC.Aa.Larsensdidaktiskemodelidens øverstehalvdel,funderetienskelnenmellemtreundervisningsformer;denmonologiske,den dialogiskeogdenpolyfone.determodellensidé,atmansomunderviser,påbaggrundaf overvejelserneoverundervisningensformål,indholdogmålsamtrammefaktorerog deltagerforudsætninger,kanvælgeengrundlæggendeformforundervisningmanønskerat 8

10 praktisere,ogatdervilværeforskelligetyperafdigitalelæremidler,deregnersigtilbrugidetre undervisningsformer. Detreundervisningsformererførstegangbeskrevetiminkandidatafhandling(Pasgaard,2009). HeribeskriveshenholdsvisWittgensteins,DeweysogLøgstrupsopfattelseraferkendelsen,ogdet udledesherafhvilketsynpålæringogdannelsedetretænkerekantagestilindtægtfor.detre tænkereslæringszogdannelsessynkoblesiafhandlingentilm.m.bakhtinsromanzog kommunikationsteori,hvorvedbegreberneomdenmonologiske,dendialogiskeogdenpolyfone skoleopstår.jegvilherunderkortintroduceredegrundlæggendekendetegnveddetre undervisningsformerogskitserehvilketyperafdigitalelæremidlerderkanunderstøttedem,med henblikpåatkunneanvendedenedidaktiskemodelibeskrivelserneafmineegne undervisningsforløbiansøgningensdel2. Den'monologiske'undervisningsform' Idenmonologiskeundervisningsformarbejdesderudfraetidealom,atdenstuderendetilegner sigdenvidenogdefærdighedersomunderviserenmenererrelevante.undervisninghandleriden monologiskeundervisningsformomatunderviseren,somrepræsentantforsamfundetsogfagets eksisterendeviden,formidlersinvidentildenstuderende,oglæringbeståridenstuderendes tilegnelseafdeneksisterendeviden.kommunikationeniundervisningsrummetbliverdermed monologisk,ogheltstyretafunderviserensdominerendestemme. Underviserenudvælgerdetkonkretestof,derskalarbejdesmediundervisningen.Stoffet udvælges,sådetdistribuererdenmængdeafinformationtildenstuderende,somunderviseren menererrelevantforhamiforholdtildetgivneemne.sammenmedunderviserensinstruktionaf denstuderende,skalstoffetsdistributionafinformationsikre,atdenstuderendelærerdet,som underviserenharplanlagthanskallære. Figur#3:#Den#monologiske#undervisningsform# Særligtdistribuerendeogformidlendelæremidlererrelevanteindenfordenmonologiske undervisningsform,hvorvideregivelsenafinformationtildenstuderendeeretcentraltelement. EksemplerpåsådannekanværePowerPoint 12,Prezi 13 oglignende.iforbindelsemedevalueringaf

11 denstuderendeslæringsudbytteerogsålukkedeopgaverogtestrelevanteindenforden monologiskeundervisningsform.herkanlæremidlernesocrative 14 ogkahoot 15 nævnessom eksempler. Den'dialogiske'undervisningsform' Idendialogiskeundervisningsformarbejdesderudfraetidealom,atdenstuderendes eksisterendevidenudviklesidialogmedunderviserensviden.undervisninghandleriden dialogiskeundervisningsformom,atdenstuderendefårmulighedforatholdesinegenvidenog sineegneholdningeropmoddenmereerfarneundervisersvidenogholdninger,ogunderviseren fungerersomrammesætterogvejlederidenneproces.kommunikationeniundervisningsrummet bliverdermeddialogisk,ogstyresprimærtafdenstuderende. Underviserenopstillerenellerflereproblemstillinger,ogudvælgerstof,somkandanneafsætfor denstuderendesarbejdemedproblemstillingerne.denstuderendevælgeri undervisningssituationendendelafstoffetud,somhanfinderrelevantiforholdtilatløse problemstillingen,oganvenderstoffetsomgrundlagherfor.hvisderikkeertilstrækkelighjælpat henteistoffetiforholdtilatløseproblemstillingen,søgerhanvidenandresteder,ellerhantager kontakttilunderviserenellerandre,heriblandtmedstuderende,derkanfungeresomvejledere. Figur#4:#Den#dialogiske#undervisningsform# Særligtlæremidlersomunderstøtterdenstuderendesproblemorienteredearbejdeerrelevante indenfordendialogiskeundervisningsform..detkaneksempelvisværenoteredskabersom OneNote 16 ogevernote 17,ellermindmapZværktøjersomMindMeister 18.Ogsåsocialemediereller chatrumkanværerelevanteiforbindelsemedatdenstuderendesøgervejledninghosandreend underviseren

12 Den'polyfone'undervisningsform' Idenpolyfoneundervisningsformarbejdesderudfraetidealom,atunderviserenogde studerendegennemligeværdigdialogskaberenfællesforståelseogviden.denpolyfone undervisningsformbyggerpåidéenom,atvidenskabesgennemenligeværdigudvekslingaf mangeforskelligeoplevelserafstoffet,oglæringbeståridenstuderendesdeltagelseidenne udveksling.kommunikationeniundervisningsrummetbliverdermedpolyfon(flerstemmig),og styresafbådeunderviserenogdestuderende. Bådeunderviserenogdestuderendekanformulereproblemstillingerrelaterettilemnet,og udvælgerifællesskabdetstof,derskalarbejdesmediundervisningenforatløse problemstillingerne.underviserenogdestuderendeerligeværdigeidenneproces,ligesomdeer detidenefterfølgendebearbejdningafproblemstillingerne.destuderendefårdermedenrolle hvordeikkeblotsocialiseresindifaget,menogsåbidragertilfagetsudvikling. Figur#5:#Den#polyfone#undervisningsform# Særligtlæremidlersomunderstøtterkollaborativtsamarbejde(BangogDalsgaard2005)ogfælles videnproduktionerrelevanteindenfordenpolyfoneundervisningsform.ogsåherkanet læremiddelsommindmeisterværerelevant,ligesomgoogledocs 19 ogwikizværktøjersom Wikispaces 20 kanværedet.socialemediersomfacebook 21 oggoogle+ 22 kanligeledesvære relevanteindenfordenneundervisningsformiforbindelsemedatandreinddragesi udvekslingsprocessen. Opsamling' DeneDidaktiskeModelerudvikletmedhenblikpåatunderstøtteunderviseresdidaktiske overvejelseriforbindelsemedplanlægningafundervisningsamtudvælgelseoganvendelseaf digitalelæremidler.modellensætterikkeénundervisningsformoverdeandre,ogdenstillerikke kravomanvendelseafdigitalelæremidler,menunderstøtteretreflekteretvalg(ogfravalg)af digitalelæremidler.denshovedpointeer,atdeterovervejelserneoverformål,indhold,mål,

13 målgruppeogrammefaktorerdermålæggestilgrundforvalgetafundervisningsform,ogatvalget afundervisningsformharbetydningforhvilketyperafdigitalelæremidlerdetkanværerelevantat inddrage.deterpådennebaggrundjeganvendermodellenibeskrivelserneafmineegne didaktiskeovervejelseriansøgningensdel2. Del'2:'Undervisning'og'didaktiske'overvejelser' Jegvilidetteafsnitbeskriveoganalysereetundervisningsforløbfragrunduddannelsensamtet undervisningsforløbfraefterzvidereuddannelsen. PKSMDforløb'på'grunduddannelsen' Jegharprimærtundervistunder2007Zbekendtgørelseniminadjunktperiode,ogharderforogså valgtatanalysereetgrunduddannelsesforløbunderdennebekendtgørelse.forløbeterbl.a. udvalgt,fordidetgiveranledningtilovervejelserover,hvorvidtdetdigitalekanbidragepositivttil depædagogstuderendesuddannelse.forløbeterafvikletpådennetbaserede pædagoguddannelse,somhørerunderdensammestudieordningsomdenordinæreuddannelse, mensomerorganiseretsometblendedlearningforløb(gynther2005).destuderendepåden netbaseredeuddannelseersamletpåindkaldsdagepåcampusigennemsnittogangetodageom måneden,ogarbejdermellemindkaldsdagenemedforskelligeopgaver individueltogi studiegrupper. PKSMZforløbeter2007Zuddannelsensførsteogstørsteforløb.Deteretforløbderersammensat afpkszforløbet(pædagogik,kulturogsamfund)ogmediezforløbet(m).dennesammensætninger etproduktafminekollegersudviklingsarbejdeforudforminansættelseivia(2012).forløbeter ettværfagligtinnovationsforløb,derbådetrækkerpåpædagogikzfagetogdkkzfaget(dansk, KulturogKommunikation),ogvarer14uger.Iforløbetvekslesdermellemintroduktiontilteoriog metodepåindkaldsdagene,ogdestuderendesselvstændigeinnovativearbejdemedatundersøge ogudviklepraksismellemindkaldene.forløbetbaseresdermedpåendirektekoblingafteoriog praksis.forløbetsinnovationstilgangerteoretiskfunderetilottedarsøsinnovationspædagogik (Darsø2012),somjegkendteframitarbejdemedprojektetItZstøttetinnovationspædagogikpå AMU 23. Jegindgikiforløbetiefteråret somdeneneaftopædagogikundervisere.dervar herudovertilknyttettodkkzundervisere.ialtbestodforløbetaf60undervisningslektioner,ogjeg havdeholdettilundervisningi24lektioner,hvorafde6varifællesskabmedendkkzunderviser. Derudovervarjegmedpåintroduktionsdagenformodulet,jegintroducerededestuderendetil flereafopgaverne,ligesomjeggavvejledningogsparringpådestuderendesarbejdemed opgaverneogfeedbackpådestuderendesbesvarelserafopgaverne. IforløbeteksperimenteredevimedanvendelsenafMultipleChoicetestsomdestuderendes selvevalueringsværktøj.eksperimentetvarfinansieretafvidencenterforpædagogikog PædagogiskArbejdeiVIA,oggikudpåatvi,efterhverundervisningsgang,stillededestuderende 23 Etprojekt,finansieretafTUPZmidler,somjegdeltogiunderminansættelsehoseVidenCenter: 24 SelæseplanenforforløbetibilagF 12

14 3Z5spørgsmål,gåendepådenvidenvisomunderviserehavdehaftsommålatdeskulleopnå gennemundervisningen.eksperimentetgavanledningtilgodediskussionerogerfaringer,ogledte tiludgivelseafartikleneffektivuddannelsemedmultiplechoicetest(nørgaard&pasgaard2014). Jegvilidetfølgendefokuserepåminførsteegentligeundervisningsgangiforløbet,ogsætteden indidenkontekstforløbetudgjorde.jegvil,medafsætikategorierneidenedidaktiskemodel, beskrivehvilkedidaktiskeovervejelserjeggjordemigiplanlægningsfasen,ogefterfølgende reflektereoverminedidaktiskevalgiplanlægningsfasenogoverudvalgteelementerafmin gennemførteundervisningsamtoverbrugenafdigitalelæremidlerievalueringsfasen. Planlagt'undervisning'på'PKSMDforløbet' Undervisningens'formål' Somunderviseripædagogikerdetmitansvaratsikreatundervisningensformåldelserfundereti uddannelsensformålogipædagogikfagetsformålsomdeerbeskrevetibekendtgørelsens 1og Bilag1 25,ogdelserfunderetidetkonkreteforløbsformål,somdeterbeskrevetiStudieordningen forpædagoguddannelsenmidt/vest 26.Hvoruddannelsensogfagetsformålfungerersomenform for klangbund fordetdidaktiskearbejde,erforløbetsformålmeredirektestyrendeforden konkreteundervisning. AfStudieordningenforPædagoguddannelsenMidt/Vest(2012:20)fremgårdet,atformåletmed PKSZforløbeter; At#de#studerende#opnår#indsigt#i#pædagogikkens#idégrundlag#og#det# pædagogiske#arbejdes#overordnede#funktion#set#i#et#historisk,#kulturelt#og# samfundsmæssigt#perspektiv.#herunder#en#forståelse#for#den#pædagogiske# profession#som#kulturformidler#og#dens#samfundsmæssige#funktion. # Ogformedieforløbet; At#de#studerende#opnår#indsigt#i#forskellige#mediegenrer#samt#de#teoretiske#og# didaktiske#perspektiver#der#knytter#sig#hertil.#det#er#endvidere#formålet#at# arbejde#med#medier#i#et#kulturelt,#samfundsb#og#dannelsesmæssigt#perspektiv. # SompædagogikunderviservardetnaturligtprimærtatfokuserepåformåletforPKSZforløbet,og jegogdenandenpædagogikundervisersomvartilknyttetforløbet,fordelteenrækketemaer knyttettildetteformålmellemos.forminførsteundervisningsgangvartemaetenindføringi centralebegreberipædagogikken,hvilketknyttedesigtilformålsbeskrivelsensformuleringerom destuderendesindsigtipædagogikkensidégrundlagogdetpædagogiskearbejdesoverordnede funktioniethistorisk,kultureltogsamfundsmæssigtperspektiv.denneindsigtudgjordedermed formåletmedminundervisning. Undervisningens'mål'og'indhold' MåleneforPKSZforløbeterbeskrevetistudieordningen(2012:20): 25 BEKnr.1122af27/092010:Bekendtgørelseomuddannelsentilprofessionsbachelorsompædagog: 26 SeStudieordningenibilagG 13

15 At#studerende#ved#forløbets#afslutning#med#brug#af#pædagogikB#og#DKKBfaglige# begreber#kan:# Redegøre#for#den#pædagogiske#praksis#historiske,#kulturelle#og# samfundsmæssige#kontekst.# Anvende#pædagogiske#og#DKKBfaglige#begreber#til#at#beskrive#og#identificere# pædagogiske#problemstillinger#i#pædagogisk#praksis.# Iforbindelsemedoperationaliseringenafdetoverordnedeformålogdeistudieordningen beskrevnemålforforløbet,harjegsomundervisermåttettræffemineførstedidaktiskevalg. Dissevalgvedrørerformuleringenafdenudvalgteundervisningsgangsoverordnedeemneog merekonkretemål.fordenførsteundervisningsgang,vartemaet hvaderpædagogik? og målenejegudledtevar; Atdestuderendeopnårindsigtioverordnedelinjerindenforpædagogiskvidenskabsteori Atdestuderendeopnårindsigtiforskelligeforståelserafbegrebetpædagogik Atdestuderendeopnårindsigtilighederogforskelleidenpædagogisketænkninghos henholdsvisi.kant.ogj.j.rosseau Mitfokusvaraltså,idenneundervisningsgang,isærpåatskabemulighedforatdestuderende kunneopnåindsigtipædagogikkensidégrundlagogidetpædagogiskearbejdesfunktionsetiet historiskperspektiv.jeghartilsyneladendemerefokuspådestuderendesindsigtifagetendpå deresevnetilatanvendefagetmeddissemål,menjegviliansøgningensdel4,iforbindelsemed minredegørelseforkundskabsbegrebet,argumenterefor,atenskarpskelnenmellemindsigtiog anvendelseafpædagogikfagetikkenødvendigviserenmulighed. Opøvelsenafdestuderendesfærdigheder,somisærvægtesiforløbetsmålsomdeerbeskreveti studieordningen,ogikkeisåhøjgradiformålsbeskrivelserne,havdedogogsåenpladsi undervisningen.jeghavdeenintentionomatarbejdetmedatskabeindsigtipædagogikfaget kunneklædedestuderendepåtilatanvendepædagogiskebegrebertilatbeskriveogidentificere pædagogiskeproblemstillinger.dettevilleværeumiddelbartrelevantfordestuderende,som, kortefterdenneundervisningsgang,skullebesøgeenpædagogiskinstitutionmedhenblikpå løsningenafdenførsteaffireinnovationsopgaveriforløbet,hvisformåldetbl.a.var: At#de#studerende#øver#sig#i#at#identificere#og#beskrive#et#eller#flere#problemfelter#i# samarbejde#med#en#konkret#institution 27.## ' Deltagernes'forudsætninger' HoldPVS13Cbestodaf42studerende,somforudforstudiestartvarblevetbedtomatpræsentere sigpåviaslms,studienet.udafdissepræsentationerkunnedetsesatholdethavdeen 27 SeopgavebeskrivelsenibilagH 14

16 kønsfordelingpå26kvinderog16mænd.gennemsnitsalderenpåholdetvar34år,medden yngstestuderendepå20ogdenældstepå52år.75%afdestuderendehavdeerfaringmed pædagogiskarbejdeforudforstudiet,spændendefraethalvttil20år.dervaraltsåenelleranden gradafpraksiskendskabblandtetstortflertalafdestuderendepåholdet,mensca.25%ikke havdeerfaringfrapædagogiskpraksis.detvarminforventningatjegkunnetrækkepånogetaf dennepraksiserfaringiundervisningen,forpådenmådeatgøredenpædagogiske professionsudøvelsetilencentraldelafundervisningen.detvarogsåminforventningatde studerende,pga.denforholdsvisthøjegennemsnitsalder,villeværeforholdsvisselvsikreog engageredeiundervisningensdiskussioner.denstorespredningideltagernespraksiserfaring betødogsåatdermåtteforventesenstorspredningpåholdethvadangik vantheden medat studere.hvornoglestuderendekomligefraenungdomsuddannelse,ogenkeltehavdeværeti gangmedenandenvideregåendeuddannelsefornyligt,havdeandreværetpåarbejdsmarkedeti mangeår.detvarderforminforventning,atderogsåskullearbejdesmedatsocialisere deltagerneindirollensomstuderende,særligtiforholdtillæsningenogforståelsenaf akademisketekster. EftersomdervartaleometnetZhold,ogderderforvarlangtmellemminefysiskemødermedde studerendepåholdet,vardetsærligtvigtigtformigatfåflestmuligtafdestuderendetilat deltageaktivtidiskussionernealleredeidenførsteundervisningsgang.vedathørederes indbyrdesdiskussionervardetminforventning,atjegvillefåetbedrebilledeafderes forudsætningerforatlæseogforståtekstersomdemderblevarbejdetmed,ogforderesevnetil atkobledelæstetekstertilegneogandreserfaringerfrapraksis. Rammefaktorer' DefysiskerammeriViborgergode.Lokalerneerforholdsvisnyeogrummelige,ogderer projektorer,højttalereogetstabilttrådløstnetværkialleundervisningslokaler. Atforløbetblevafvikletpådennetbaseredeuddannelsehavdeenbetydningiforholdtilhvorofte jeghavdemulighedforatmødedestuderendefysisk.mellemundervisningsgangenevarder planlagtnetbaseretvejledningoverlync,ogdestuderendehavdemulighedforatanvendelync tilsamarbejdeistudiegrupperne.destuderendevarsammensatistudiegruppereftergeografisk placering,medhenblikpåatgivedemmulighedforatmødesfysiskmellem undervisningsgangene. Undervisningsform'og'digitale'læremidler' DetvaraftaltiunderviserZteametatdenførsteundervisningsgangpåhvertindkaldblevindledt medetsåkaldt CheckZIn derhartilhensigtatmedvirketilengodrelationsdannelsemellemde studerende(darsø2012:105).herfikdestuderendeistudiegruppermulighedforatfortællehvad dehverisærhavdeoplevetsidensidst,somkunnehaverelevansforderesarbejdepåindkaldet. Detkunnefxværeoplevelserfraderesstudierelevantearbejde,hvorvedprofessionsudøvelsen blevtaltindiundervisningslokalet.særligtpådennetbaseredeuddannelse,hvordestuderende ikkesessåofte,vurderesdetrelevantatarbejdeaktivtmeddestuderendesrelationsdannelse.i checkzinaktivitetenliggerogsåensocialiseringafdestuderendetilatdeltageaktivti undervisningen,bådesomtalendeogsomaktivtlyttende. 15

17 Iundervisningenhavdejeg,iforlængelseaf CheckZIn enintentionomatvekslemellemto undervisningsformer;denmonologiskeogdendialogiske.ibeggeundervisningsformererdet underviserenderudvælgerstoffet,ogdetgjordejegogsåidennesammenhæng.jeghavde,med inspirationfraogdiskussionmedkollegerneiteamet,udvalgttotekstersomjegmenergiveren godogletforståeligintroduktiontilpædagogiskteori(sprogøsamtwahlunoggytz 28 ),ogen enkelttekst,jegmenerkangivedestuderendeindblikipædagogikkensudviklingienhistorisk kontekst(kant 29 ).Sidstnævnteteksterefterminerfaringsværttilgængeligfordestuderende, menjegmenerden,udoveratgivedemindsigtipædagogikkenshistoriskeudvikling,kanbidrage tilderessocialiseringindistudiet.derudovererdetentekst,somdetvilværemuligtforde studerendeatvendetilbagetilsenereistudiet,ogsætteandreteksterirelationtil. Monologiske*aktiviteter* Jegplanlagdeatstartemonologiskmedetoplægompædagogikkensidéhistorie,somjeghavde rammesattilénlektion.oplæggettogafsætideilæseplanenangivnetekster,oghavdefølgende overordnedemål: AtskabeklarhedoverSprogøesudlægningafbegrebetpædagogik,herunderhans inspirationfragruezsørensenogherbart AtgivedestuderendeindsigtiDurkheimsskelnenmellemopdragelseogpædagogik Atgivedestuderendeindsigtidenpædagogisketænkningsudviklingioplysningstiden, medsærligtfokuspåj.j.rousseauogi.kant TiloplæggetanvendtejegenPowerPointZpræsentation 30,somjegforudforundervisningenhavde deltmeddestuderende delssomenhjælptilhvaddekunnefokuserepåunderlæsningenaf teksterne,ogdelssomenhjælptilderesnotezskrivningunderoplægget. Dialogiske*aktiviteter* Iforlængelseafoplæggetskulledestuderendeistudiegrupperarbejdemedenrække arbejdsspørgsmåltiltekstenopdragelsenskunstafi.kant.dennetekstvarvalgtudsomgrundlag forarbejdsspørgsmålene,bl.a.fordijeghavdeenforventningom,atflerestuderendevillehave sværtvedatlæseogforståteksten,endsigesættedenirelationtilegneogandreserfaringer,jf. mineovervejelseroverdeltagernesforudsætninger. 28 SelæseplanenibilagF 29 SelæseplanenibilagF 30 SepræsentationenibilagI 16

18 Figur#6:#Arbejdsspørgsmål#om#Opdragelsens#Kunst 31 # Udoverdetekstnærearbejdsspørgsmål,blevdestuderendeogsåstilletetdiskussionsspørgsmål gåendepå,hvadderkendetegnerengodpædagog.sidstnævntespørgsmålskullemundeudi,at destuderendeindskrev3z5kendetegnveddengodepædagogiværktøjetsocrative 32,som efterfølgendekunneanvendessomafsætforenplenumdiskussion.dervarialtafsatenlektiontil gruppearbejdet.undervisningenskullerundesafmedplenumdiskussionen,ogmedendigital MultipleChoicetestafvikletiSocrative,medfokuspådestuderendesopnåedeviden 33. Refleksioner'over'planlægning,'gennemførelse'og'evaluering'af'undervisningen' Idetfølgendeviljegreflektereoverplanlægningenafminundervisning,samtover gennemførelsenogevalueringenafden. Planlægningen' Iminplanlægningafundervisningenvardetformålogmåldervardenprimæredidaktiske kategori.jegtogafsætistudieordningensbeskrivelserafpkszforløbetsformålogmål,ogsom undervisererdetminopgaveatfortolkedisseformålogmål,ogatoperationaliseredemindien konkretundervisning.dennefortolkningogoperationaliseringskeriflg.imsen(2003:51)på baggrundafnormativevalg,sombl.a.kanværefunderedeiunderviserenserfaringereller opfattelseafhvadundervisninger,oghvordanlæringfindersted. Minenormativedidaktiskevalgertruffetpåbaggrundafenoverbevisningom,at pædagogprofessionen,ogdermedogsåpædagoguddannelsen,måsessomværende 31 SepræsentationenibilagI SomendelafeksperimentetEffektivuddannelsemedMultipleChoicetest 17

19 18 kundskabsbaseret#(madsen2003).rømer(2015:338)definererkundskaberigrundskoleregisom #fordybelsen#i#et#samfunds#kultur,#historie#og#videnskab....medafsætidennedefinitionviljeg indledningsvisdefinerekundskaberipædagoguddannelsensom #en#fordybende#erfaring#med#og# genskabelse#af#fagets#ting 34,#foratvendetilbagetildefinitioneniansøgningensDel4.Denne overbevisningledermigtilenopfattelseaf,atpædagoguddannelsenprimærtmåsesiet undervisningsperspektiv.denneopfattelseknyttersigtilg.biestas(2012)tankerombegrebet Learnification entilganghvoriuddannelsesesietlæringsperspektivfremforet undervisningsperspektiv,hvilketmedføreratlærerensrolleikkesåmegeteratundervise,men mereatfaciliterelæring.biestagøropmeddennetilgang,ogadvokererforatundervisningfåren centralrolleiuddannelsen.undervisningmåidennesammenhængforståsiordetsoprindelige betydning;at#vise#tilrette#gennem#samvær#og#samtale(oettingen2010:42). Disseoverbevisningeromatpædagoguddannelsenerkundskabsbaseret,atdenmåsesiet undervisningsperspektivogatundervisningmåsessomdetatvisetilrettegennemsamværog samtale,lederikke,somnoglemåskevilletro,tiletkravomatunderviserenskalhavefuldkontrol medundervisningensiboendeprocesserogudkomme.biesta(2012:40)taleridenforbindelseom atseundervisningensomengave,derbådeforudsætterengiverogenmodtager.heriliggeren opfattelseafdestuderendesomsubjekter,derkantageimodundervisningen,ellerladevære. Ensådanforståelseafforholdetmellemuddannelse,undervisningoglæringvilaltsåikke nødvendigvisledetilenmonologiskundervisningsformmeddensasymmetriskerelationmellem underviserogstuderende,menkanligesåvelledetilendialogiskellerflerstemmig undervisningsform,hvorunderviserogstuderendeindgårimereligeværdigerelationeriarbejdet medfordybelsenifaget. Detvaraltsåmedafsætidissenormativeoverbevisningerjegplanlagdeminundervisning,ogdet erogsådenneforståelseafforholdetmellemuddannelse,undervisningoglæringjeglæggertil grundforgennemførelsenafminundervisning. Gennemførelsen''' Indledningsvistspurgtejegholdet,omdehavdefåetlæstteksterneforudforundervisningen.Der varenkeltesomhavdelæstalletretekster,mendeflestehavdelæstdetointroducerende tekster,ogvargåetiståunderlæsningenaftekstenafkant.jeghavdeforventetatflerevillevære kommetigennemteksten,udennødvendigvisatforstådentilfulde.jegovervejedeomjegskulle ladedestuderendebrugemeretidpåarbejdsspørgsmålenetiltekstenendplanlagt,ogundladeat arbejdemedspørgsmåletompædagogenskendetegn,menbesluttedeatdetsidstespørgsmålvar forvigtigtatundlade,fordidetkunneansporedestuderendetilatargumentereindideresegne holdningerogerfaringermedafsætidelæstetekster. Oplæggetforløbnogenlundesomplanlagt,menminintentionomatgennemføredetindenfor denmonologiskeundervisningsformblevdogudfordret.jeggjordemegetudafatsikreatallevar med,gentogfleregangeminepointeroggavpladstilspørgsmålundervejs,ogdetvarmåskedet dergjorde,atderopstodafbrydelserogomveje.særligtiforbindelsemedgennemgangenaf 34 Faget skalherlæsessomdensamledefaglighedderliggertilgrundfordenpædagogiskepraksis

20 empirismenogrationalismenvardenmonologiskeformudfordret.flereafdestuderendehavde sværtvedatsættedevidenskabsteoretiskedistinktionerirelationtilspørgsmåletomhvad pædagogiker.andrestuderendebødindmedeksemplerogsvar,noglemedstørreheldend andre,ogderbredtesighurtigtforvirringpåholdet.efterlidttidlukkedejegdiskussionen,og forklaredeatdetmeddenefterfølgendegennemgangafrousseausogkantstænkningvilleblive mereklarthvorisammenhængenmellemvidenskabsteoriogpædagogikbestår.determin opfattelseatdetfaktisklykkedesatgøredetforståeligtforetstortflertalafdestuderende.jegvil argumenterenærmerefordetteiminerefleksioneroverevalueringen. Gruppearbejdetomkringarbejdsspørgsmålenetiltekstenfungeredegodt.Destuderendevar engagerede,ogdetvistesigatdemegettekstnærespørgsmålmedcitaterfratekstengjordedet muligtfordestuderende,derikkehavdelæstteksten,ogsåatværemedidiskussionerne. Ogsågruppearbejdetomkendetegnveddengodepædagogforløbgodt,ligesomden efterfølgendediskussionafhvadderkendetegnerdengodepædagog,fungeredegodt. DiskussionentogafsætiresultaterneafenafstemningiSocrative,hvorallestuderende(enkeltvis) skullestemmeomdeforskelligebudpåkendetegnveddengodepædagog Kendetegn& Antal&stemmer& empatiskoggodtilatindgåirelationer 6 Omsorgsfuld. 5 Omsorgsfuld 4 Empati 4 Evnentilatskaberelationer 2 anderkendende 1 undersøgendeogreflekterendetilgang 1 Atmanerempatisk 1 Anerkendende. 1 Troværdig 1 Anerkendelse 1 Selvreflekterende 1 Omsorgsfuld 1 Brænderforfaget(ildsjæl) 1 Atmanertålmodig 0 Serdetgodeiandremennesker 0 professionelogpædagogiskfaglighed 0 Faglighed 0 Nærværende. 0 Samarbejdsvillig 0 Anerkendende 0 Rummelighed 0 Empati 0 Vejledende 0 Samarbejdsvillig 0 Omsorgsfuld 0 Figur#7:#Resultat#af#afstemningen#om#kendetegn#ved#den#gode#pædagog# 19

21 Buddenefragrupperneogafstemningensresultaterblevvistpåprojektoren,ogdestuderende kunneløbendefølgemedi,atderkomnyebudpåkendetegnindfradeandregrupper,ligesomde underafstemningenløbendekunnefølgeudviklingeniresultatet.somdetsesafovenstående tabelvarderfleregrupperderhavdeindskrevetdesammekendetegn detteskabtelidt forvirring,menblevløstpragmatiskisituationen,vedatvisammengrupperedekendetegnderlå tætopadhinanden. Dervarengodstemning,ogetstortengagementfradestuderendeunderbådegruppearbejdeog denopsamlendediskussion.undergruppearbejdetgikjegrundtoglyttede,ogbødinddesteder hvorjegføltedervaretbehovforatskubbetildegrupperdersadfastidiskussionerne jegviste# dem,#såatsige,#tilretteideresindbyrdessamtaler,udenatfortælledemhvordantekstenskulle forstås.dervedfastholdtjegdenunderviserrollesomvejleder,derknyttersigtildendialogiske undervisningsform,samtidigmedatjegvartromodminforståelseafforholdetmellem uddannelse,undervisningoglæring. Evalueringen' IPKSMZforløbetgennemførtevisomnævnteteksperimentmedanvendelsenafelektroniske MultipleChoicetest.EksperimentetvarendelafetoverordnetprojektunderVidencenterfor PædagogikogPædagogiskArbejdeiVIA,ogvoresintentionvaratanvendedigitaleselvrettende testsomselvevalueringsværktøjislutningenafhverundervisningsgang. Tilminførsteundervisningsganghavdejegudformet5testspørgsmål: Figur#8:#Testspørgsmål#til#undervisningen:#Hvad#er#pædagogik?# 20

22 Testspørgsmåleneknyttersigtilundervisningensmål,menkannaturligvisikkesessom udtømmendeiforholdtildisse.idéenvardaogså,attesteneskullefungeresomet selvevalueringsværktøj,derkunnegivedestuderendeetfingerpegom,omdevargodtmed,eller omdemåskeskullelæseenellerflereafteksterneenekstragang. TestenblevafvikletiSocrative,ogdestuderendefikpræsenteretétspørgsmåladgangenpåderes computer/tablet/smartphone.programmetvarindstillettilatgivedemresponspåderessvarmed detsamme,hvorefterdefikpræsenteretdetnæstespørgsmål. Udoveratdestuderendefikresponspåderesegenskærm,blevderogsågenereretenrapporttil migsomunderviser. Figur#9:#Svar#på#testspørgsmål#til#undervisningen:#Hvad#er#pædagogik?# Iovenståendetabelerdestuderendessvarpåde5spørgsmålvist.Somdetses,harstørstedelen afdestuderendesvaretkorrektpådeflestespørgsmål.dererdog,somdetogsåvarmin oplevelseiundervisningen,endelstuderendedererforvirredeift.forståelsenafden rationalistiskeogdenempiristiskeposition.10udafdeialt36studerendesomharbesvaret testen,harsvaretforkertpådetspørgsmålderknyttersighertil(andenkolonne).selvomderer taleom,atetstortflertalafdestuderendeåbenbartharforståetforskellenpådetopositioner, gjorderesultatetaftesten,atjegiforbindelsemednæsteundervisningsgangkortkomomkring detteemneigen,ogtestværktøjetblevpådennemådeikkekunanvendtsomdestuderendes 21

23 selvevalueringsværktøj,menogsåsommitformativeevalueringsværktøjift.undervisningens progression. IforbindelsemedeksperimentetomhandlendeanvendelsenafMultipleChoicetestdiskuterede jegfordeleogulempermedminekollegaer.minopfattelseer,atmultiplechoicetestharet potentiale,måskesærligtiforbindelsemedundervisningpåstorehold,hvordetkanværesvært forunderviserenatfølgedenenkeltestuderendesfagligeniveau.multiplechoicetestenkangive etprajom,hvorgodtdestuderendeharforståetundervisningensindhold. DererdogogsåulemperforbundetmedanvendelsenafMultipleChoicetest.Nogetafdetvi vendteieksperimentgruppen,varønskværdighedenafdenusikkerheddestuderendemøder undervisningenmed.somnystuderendepåenuddannelsevildernaturligtværeenvisusikkerhed påegenfaglighed,bl.a.fordinogleafdeteksterogbegrebermanmøder,kanvirkeuforståelige. MultipleChoicetestenekanværemedtilatreduceredenneusikkerhed.Voresdiskussion,somer udfoldetiartikleneffektivuddannelsemedmultiplechoicetest(nørgaardogpasgaard2014), pegerdogpå,atusikkerhedenkanværeendrivkraftienuddannelsetiletfelt,indenforhvilket derikkefindesetendegyldigt korrekt svar.ogsetidetlys,ermultiplechoicetestmåskeet mindreeffektivtredskabpåpædagoguddannelsen. & PDDmodul'i'efter/videreuddannelsen' IdetteafsnitviljegbeskriveenundervisningsgangpåmoduletItierhvervsuddannelsernepåDen PædagogiskeDiplomuddannelseierhvervspædagogik.Erhvervsuddannelserneharnetop gennemgåetenstørrereform 35.Iforbindelsemedreformenerderfokuspåøgetanvendelseafiti undervisningen,ogdereridenforbindelseudarbejdetenstrategifordendigitale erhvervsuddannelse 36 samtetinspirationskatalogmedeksemplerpåanvendelseafiti erhvervsuddannelserne 37.Områdetharderforpolitiskbevågenhed,ogerhvervsskolerneharfokus påopkvalificeringafunderviserne. JegvartilknyttetforløbetiAalborgiforåret2015,ogundervistesammenmedenkollegafraEVU. Derforelåalleredeenforløbsplan,somjegvarmedtilatrevidere,bl.a.medforslagtilnylitteratur ognyedigitalelæremidlertilafprøvningiundervisningen 38.Minkollegaogjegdelte undervisningsgangeneimellemosudfrainteresser,ogafdeialt40undervisningslektioner forestodjegde30,heraf10isamarbejdemedminkollega. Jegvilidetfølgendefokuserepåminfjerdeundervisningsgangiforløbet,hvorfokusvarpå evalueringoganvendelsenafdigitaletest,ogsætteundervisningsgangenindidenkontekst forløbetudgjorde.jegvil,medafsætikategorierneidenedidaktiskemodel,beskrivehvilke StyrelsenforItogLæring,2015:Strategifordendigitaleerhvervsuddannelse: rhvervsuddannelse%20marts% pdf(lokaliseret ) 37 DanmarksEvalueringsinstitut,2015:Dendigitaleerhvervsuddannelse.Inspirationskatalog: %20inspirationskatalog.pdf(lokaliseret ) 38 SestudieaktivitetsplanenibilagJ 22

24 didaktiskeovervejelserjeggjordemigiplanlægningsfasen,ogefterfølgendereflektereovermine didaktiskevalgiplanlægningsfasenogoverudvalgteelementerafmingennemførteundervisning samtoverbrugenafdigitalelæremidleriundervisningen. Planlagt'undervisning'på'PDDmodulet' Undervisningens'formål' Indenfordetpædagogiskeområdebeskrivesformåletmeddiplomuddannelsensåledesi bekendtgørelsen: Diplomuddannelser#inden#for#det#pædagogiske#fagområde#har#til#formål#at#kvalificere#den# uddannede#til#selvstændigt#at#varetage#pædagogiske#funktioner#som#at#planlægge,#organisere,# udvikle#og#realisere#opgaver#inden#for#undervisning,#vejledning,#formidling,#læring,#didaktik#og# social#inklusion#samt#at#udvikle#egen#praksis.#endvidere#er#formålet#at#kvalificere#den#studerende#til# selvstændigt#at#indgå#i#tværfagligt#og#tværsektorielt#samarbejde#i#såvel#offentlige#som#private# virksomheder,#institutioner,#forvaltninger#mv.(beknr768af02/07/2012, 12) 39 DererikkebeskrevetformålforModulVf3:Digitaleteknologierierhvervsrettedeuddannelseri Studieordningfordiplomuddannelseierhvervspædagogik 40,hvilketbetødatdenoverordnede formålsbeskrivelsefordiplomuddannelsenmåtteudgøreafsættetforminedidaktiske overvejelser. Ift.denvalgteundervisningsganghavdejegsærligtfokuspådeltagerneskvalificeringift.atudvikle egenpraksis,menheleformålsbeskrivelsenfungerede,somdetogsåvartilfældetmedpksmz forløbetpågrunduddannelsen,somenklangbundforminundervisning. Undervisningens'mål'og'indhold' Moduletsmåleristudieordningenbeskrevetsomlæringsmål,dereropdeltividensZ,færdighedsZ ogkompetencemål.hertilknyttersigogsåenkortbeskrivelseafmoduletsindhold: 39 BEKnr768af02/07/2012:Bekendtgørelseomdiplomuddannelser: 40 SeStudieordningenibilagK 23

25 Figur#10:#Læringsmål#for#modulet#Digitale#teknologier#i#erhvervsrettede#uddannelser.#Bilag#K,#side#13# Iforholdtildenkonkreteundervisningsgangvalgtejegnogleafmåleneud,ogoperationaliserede demindimerekonkretemålforminundervisning.detvarsærligtvidensmåletomdigitale teknologiersanvendelsesmulighederiundervisningoglæring,færdighedsmåletomhandlendedet atkunneanvendedigitaleteknologieriplanlægning,gennemførelseogevalueringafundervisning påerhvervsuddannelsersamtkompetencemåletomatkunnehåndterenyedigitaleteknologier, derfyldteimineovervejelser.ift.indholdsperspektivethavdejegsærligtfokuspåanvendelsenaf digitaleteknologierievalueringafundervisningoglæring. Minemålforundervisningenblevmeddetteafsætformuleretsom: AtdeltagerneopnårvidenomevalueringsZogfeedbackZteori Atdeltagerneopnårfærdighederiatanvendedigitaleteknologiertilevalueringaf undervisningoglæring Atdeltagerneopnårkompetencertilatudvikleogafvikledigitaletest Måleneknyttersigtildenopdelingmellemviden,færdighederogkompetencersomer strukturerendeforstudieordningensbeskrivelseafmoduletslæringsmål. 24

26 Deltagernes'forudsætninger' Dervarialt20deltagerepåmodulet,hvorafkun2varkvinder.Dervarenforholdsvisstor aldersspredning,meddenyngstepåknapt30,ogdenældstetætpå60.jeghavdefåetatvideaf minekolleger,somhavdehaftmangeafdestuderendepåandremoduler,atdervartaleom motiverededeltagere,hvilketogsåblevbekræftetafdetfaktum,atdeselvaktivthavdetilvalgt dettevalgmodul.eftersomdetvarminfjerdeundervisningsgangpåmodulet,havdejegogsået vistpersonligtkendskabtildeltagerneforudforundervisningen,ogjegvidsteatdeflestevillelæse teksterneogarbejdeaktivtmedøvelserne. Deltagernevaralleansatsomunderviserepåforskelligeerhvervsuddannelser,ogdetbetødatde havdestorerfaringmedatundervise.disseerfaringervarofteispiliundervisningen,ogjeg forsøgteogsåaktivtatskabepladstildem,foratladedeltagerneinspirerehinanden. Rammefaktorer' UndervisningenblevafvikletpåTechCollegeAalborg.Dervargodefysiskerammer,medetstort rummeligtlokaleogstabilinternetforbindelse. SomsupplementtilStudienet,dererVIAsofficielleLMS,anvendtevipåforløbetGoogle+som kommunikationszogsamarbejdsplatform.dettevalgvarbl.a.funderetiønsketomatlade deltagernemødeoganvendenogleafdenyeteknologierivoresundervisningsomdemåskeselv villekunneanvendeideresegenundervisning,ligesomvihavdeetønskeomatdeltagerne,også efterafslutningenpåmodulet,kunneblivevedmedatinspirerehinandenidenfællesgruppe. Undervisningsform'og'digitale'læremidler' Forløbetsoverordnededidaktiskerammebestodienvekslenmellemteoretiskeoplægog deltagernesafprøvningafforskelligedigitaleteknologier,medhenblikpåudviklingenafencase, somdeltagerneskullefremlæggeogreflektereovervedeksamen. Ogsådenundervisningsgangjegtagerafsætiher,bestodienvekslenmellemmeremonologiske oplæg,derhavdesommålatbibringedeltagerneviden,ogdialogiskeelementermedøvelserog diskussioner,derhavdetilhensigtatudviklederesfærdigheder.detafsluttendecasezarbejde, hvordeltagernearbejdermedenselvvalgtcaseogproblemstilling,kanbetragtessompolyfon undervisning. 25

27 Figur#11:#Program#for#undervisningsgangen# Monologiske*aktiviteter* Tildetførsteoplæghavdejegplanlagtattageafsætideistudieaktivitetsplanenangivneteksteraf henholdsvissørensenoglevinsensamtjakobsen,lauschogsørensen 41.Jegfokuseredepåatgøre dettydeligthvadbegrebetevalueringdækkerover,ogredegjordeforjakobsen,lauschog Sørensensmodelfor,hvordanfeedbackkangørestilencentraldidaktiskkategori 42.Jegbenyttede PowerPointtilmitoplæg. IdetandetoplægplanlagdejegattageafsætimineerfaringerfraeVidenCenter,samtet inspirationshæfteforfattetafmintidligerekollega(christensen2008).ogsåtildetteoplæg benyttedejegpowerpoint. ' Dialogiske*aktiviteter* Dedialogiskeaktivitetervaropdeltitodele.Dettevalgtejegatgøre,foratskabeenbedre sammenhængmeddeteoretiskeoplæg,ogforatsikrevariationiundervisningen.denførste dialogiskeaktivitetbestodiatdeltagerneskulleafprøvetredigitaleteknologier,somkan understøtteevalueringsarbejdet.jegindledteøvelsenmedatladedembesvareenquizi Socrative,foratdekunnesefunktionalitetenidenneteknologi.DekendteGoogleForms 43 framin brugafdetientidligereundervisningsgang.derefterfikdeltagernemulighedforatlæredetre teknologieratkende.dekunnebådearbejdeselvstændigt,oghjælpehinandenistudiegrupperne. Deltagernefikbl.a.stilletsomopgave,atdeskulledeleetspørgeskemamedhinandeniGoogle+, ligesomdeskulleafprøveenquizisocrativepåhinanden. 41 SestudieaktivitetsplanenibilagJ 42 SepræsentationenibilagL

28 DenandendelafdedialogiskeaktiviteterhavdefokuspåudviklingenafMultipleChoicetest.Her vardermindrefokuspådetdigitale,ogmerefokuspåhvordanvaliditetenientestkansikres. Deltagerneblev,medafsætimitoplæg,bedtomatopstillekonkretevidensmålforetforløb (gernedetdearbejdemedidereseksamenscase),hvorefterdeskulleudarbejdemindstéttestmål ogétmultiplechoicespørgsmåltilhvertvidensmål,samtfireplausiblesvarmuligheder(én korrekt)tilhvertspørgsmål. Iforlængelseafdetteindividuellearbejdeskulledeltagernegivehinandenfeedbackpåarbejdet, medfokuspåomkravenetiltestmål,spørgsmålsformuleringerogsvarmulighedervaropfyldt. Polyfone*aktiviteter* Detselvstændigearbejdemedegencase,somafsluttedeundervisningsgangen,kanbetragtessom polyfonundervisning,hvordeterdeltagerneselv,derudvælgerindholdetogproblemstillingerne derskalbehandles,oghvordediskutererderesproblemstillingermedunderviserenogdeøvrige deltagere.dervarkunafsat15minuttertildettearbejdedenpågældendedag,mendetfyldte merepåandredageiforløbet,ligesomgoogle+platformenblevanvendttilsparringmellem deltagerneudenforundervisningen. Refleksioner'over'planlægning,'gennemførelse'og'evaluering'af'undervisningen' Idetfølgendeviljegreflektereoverplanlægningenafminundervisning,samtover gennemførelsenogevalueringenafden. Planlægningen' Ogsåidetteforløbvarformålogmåldegrundlæggendekategorieriminedidaktiskeovervejelser. Formålsbeskrivelsenfordiplomuddannelsernevardogpåetsåoverordnetniveau,atdetisærvar målbeskrivelsernefrastudieordningen,derfungeredesomdetpraktiskeafsætforminemålmed undervisningen.studieordningensopdelingividensz,færdighedszogkompetencemålvaraltså rammesættendeforminundervisning,hvilketdaogsåskinnerigennemiopdelingenaf undervisningensaktivitetermellemvidensformidlendeoplægogfærdighedsudviklendeøvelser. Udovermålkategorienvarsærligtdeltagernesforudsætningerenvigtigkategoriimine overvejelser.det,atdeltagerneeraktivtudøvendeundervisere,somkantrækkeautentiskecases ogdugfriskeerfaringermedindiundervisningen,oplevedejegalleredepåminførste undervisningsgangsomenstærkressource.jegforsøgtederfor,ogsåidenbeskrevne undervisningsgang,atskaberumforatdeltagernekunneudveksleerfaringerogidéerom undervisningogbrugenafdigitaleteknologier.detvigtigeformigvaratskabesammenhæng mellemdenpraksisvidendeltagernekommed,ogdenforskningsviden/teoretiskevidenjegbidrog med.bjerreogpedersen(2010)hartaltomudviklingsvidensomdetderkanbindepraksiszog forskningsvidensammen,ogdetvardaogsådenformforvidenjegforsøgteatunderstøtte,dels medinspirationenfradeteoretisketeksterogoplæg,ogdelsmedrummetfordeltagernes udvekslingafpraksiserfaringer. 27