Skovenes udbredelse før landboreformerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovenes udbredelse før landboreformerne"

Transkript

1 Peder Dam Skovenes udbredelse før landboreformerne Skovene blev og bliver generelt stadigt opfattet som en positiv landskabstype der var mangel på skov og tømmer i Danmark efter middelalderen, og forfattere i tidlig moderne tid havde det gerne med at finde mere eller mindre pålidelige kilder eller lokale postulater om store og frodige forsvundne skove fra de gode gamle dage. Også i dag fremstår skovene for mange som et positivt element i vores ellers industrialiserede og effektive landbrugsland, og måske er det en del af forklaringen på, at så mange landskabshistorikere har forsøgt at lokalisere tidligere tiders skovudbredelse nogen gange måske lidt for ivrigt uden skelen til de kildemæssige problemstillinger. For hvad kan vi sige sikkert om skovenes tidligere udbredelse, og hvilke kilder kan vi benytte til at besvare spørgsmålet? Baggrund»Jamen, hvorfor laver du ikke bare et groft middelalderligt skovkort over det danske område så godt, som du nu kan ud fra kilderne? Du har jo digitaliseringerne af både Videnskabernes Selskabs kort, matriklerne, landgilderne, stednavne og meget andet. Tilsammen må du da kunne give et overblik!«nogenlunde denne kommentar kom lettere opgivende fra en kollega på vej hjem i bil efter et møde, hvor jeg endnu en gang have snakket om, at der altså var nogle seriøse problemstillinger ved et kort af den type, som han gerne så publiceret i dette tidsskrift. På mange måder er det en klassisk problemstilling at stå i som historiker: På den ene side skal vi huske vores kildekritiske tilgang, både den klassisk-erslevske og den historisk-statistiske forsigtighed som for eksempel landbohistorikeren Fridlev Skrubbeltrang repræsenterede, men på den anden side bliver det hele meningsløst, hvis vi kun skriver stolpe op og stolpe ned om problemstillinger uden at turde konkludere noget sammenhængende. Det sidste er vi historikere til tider slemme til. Denne artikel har ikke som mål at gøre nogle af folkene i de to yderpunkter helt tilfredse. Jeg vil benytte en del plads til diskussion af problemstillingerne ved potentielle kilder til et skovkort før 1800, da jeg er af den opfattelse, at flere har søgt alle mulige og umulige indikationer på forsvundne skovarealer. Til slut præsenteres en landskabsinddeling af Kongeriget nord for Kongeåen, hvor ejerlavene vil blive inddelt efter egne domineret af henholdsvis ager, skov, hede og overdrevsarealer. Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1 51

2 Skovene i tidlig moderne tid Før vi kaster os over de potentielle kilder til skovenes udbredelse før 1800, er det nødvendigt at få pointeret, at skovområderne ikke mindede meget om vor tids skove. Udnyttelse af skovene var, for nu at bruge et moderne begreb, multifunktionelle: Det vil sige, at tømmer-, brænde- og anden træproduktion kun var én ud af mange udnyttelser. Ikke mindst for bønderne var kreaturernes græsning mellem træerne og i de mange lysninger, samt muligheden for at lade svinene gå og blive fedet op om efteråret ved at æde olden, det vil primært sige agern og bog fra ege- og bøgetræer, af største betydning. Vor tids skove er kendetegnet ved tætstående træer frembragt ved tilplantning i planlagte felter. Datidens skove var kendetegnet ved uregelmæssig og spredt trævækst afbrudt med større eller mindre græsbevoksede lysningerne. Til tider var nogle af disse lysninger endda opdyrket, så man i de ellers skovbevoksede områder kunne støde på højryggede agre. Den glidende overgang mellem ager, græsningsareal og skov kan illustreres med fire kortudsnit fra et rytterdistriktskort 1770 over Lynge-Eskilstrup, se figur 1a-d. Kortet vil blive beskrevet nærmere herunder, men her er det nok at bemærke, at kortet er særdeles detaljeret og i 1:4.000, samt at det er fra før landboreformerne og udskiftningen. De højryggede agre, dyrkningsfællesskabet og den glidende overgang mellem arealanvendelserne ses derfor tydeligt af kortet. I det første udsnit øverst til venstre ses agrene lige ved landsbyen. Agrene ligger her tæt med varierende bredde. Bort set fra humlehaverne omkring gårdene var al jorden opdyrket. Årsagen var naturligvis, at de mere intensivt gødede jorder omkring bebyggelserne kunne udnyttes fuldt ud som ager. I udsnittet øverst til højre ses den begyndende overgang til de ikke-dyrkede områder. De højryggede agre er her smalle, og mellem disse i de såkaldte agerrener er der med grønt angivet græsningsarealer. Mange steder er der tegnet træer og krat, men det er tvivlsomt, om disse signaturer skulle være direkte afspejlingen af hver bevoksning: I det mindste indikerer den regelmæssige afstand, som de er sat på langs agerrenerne, at de snarere er en signatur for, at her fandtes spredt bevoksning. Der er flere indikationer på, at området var senere opdyrket eller i hvert fald ikke var blevet gødet så intensivt og måske heller ikke dyrket så intensivt som agrene ved landsbyen. Dels de smalle højryggede agre, dels de udyrkere arealer og dels navnet på agerstykket, Sulten Davre. Davre betyder morgenmad 1, så agrene har næppe givet et stort udbytte i det mindste ikke da de blev taget i brug og fik navnet. Området er primært signaturløst/ager på det samtidige Videnskabernes Selskabs kort. Det tredje udsnit, nederst til venstre, viser et stykke endnu længere fra landsbyen. Det er, som nævnt, ikke muligt at fastslå i hvor høj grad træsigna- 52

3 turerne, der her vises som klynger af træer, repræsenterer en egentlig trægruppe, eller om det kun viser, at der her var lidt af hvert. Uanset hvad, må dette område samlet set tolkes som enten a) et græsningsareal med spredt skovvækst eller b) som en åben skov med græsningsarealer. Dertil er der to Figur 1a-d. Fire udsnit af rytterdistriktskort fra 1770 over Lynge-Eskilstrup, Lynge Sogn og Øster Flakkebjerg Herred, øst for Slagelse. Alle udsnit er vist i 1:4.000, som er kortets oprindelige målestok. Copyright Kort & Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1 53

4 mindre opdyrkede højryggede agre, der dog næppe har været gødet eller dyrket med stor hyppighed, da de lå 1½ kilometer fra landsbyen. Det er derfor svært at kategorisere arealanvendelsen udover at den var en blanding af ager-, græsnings- og skovudnyttelse. På Videnskabernes Selskab kort er den nordlige del markeret som skov, mens den sydlige del er ager/signaturløst. Det sidste område, nederst til højre, er et af de områder, som tydeligst indikerer egentlig skov. Træsignaturerne er her tætstående og fuldt dækkende. Hele området er skov på Videnskabernes Selskabs kort, og samtidigt blev området som den eneste fredskov i Lynge-Eskildstrup efter Fredskovsforordningen af 1805 betød, at store skovområder, primært hvor træerne i for vejen var relativt tætstående og udvoksede, blev indhegnet for at holde græssende dyr ude, og derefter skulle området kun helliges skovdrift. Fredskovsforordningen var således et forsøg på at redde de tilbageværende skove samt et forsøg på at intensivere træproduktionen i disse skove. I løbet af 1800-tallet skabtes dermed de skove, som vi kender i dag. Men bemærk, at området er påført stednavnet eller brugerangivelsen»søren Hansens Eng«selv i dette trærige område var der altså andre vigtige anvendelser end lige træproduktionen. Skov var dermed et langt mere diffust begreb før landboreformerne og ikke mindst før fredskovsforordningen af Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal forsøge at vurdere udbredelsen, og det forsøgte samtidens agrarøkonomer da også, men det er nødvendigt at holde sig for øje, at der ikke kun var trædække i skovene før ca. 1800, ligesom der var langt flere træer uden for skovene end i dag. Og det betyder også, at vi må forlige os med, at den entydige grænsedragning var umulig for samtiden, ligesom den ikke er mulig for os i dag. Den kunne og kan kun blive omtrentlig. Den delte brugsret Et andet kendetegn ved skovene i denne periode var den delte brugsret. Næsten alle bønder var på dette tidspunkt fæstere det vil sige, at de ikke ejede deres egen gård, men kun havde retten til at udnytte gårdens ressourcer, brugsretten, mod at yde blandt andet landgilde og hoveri til godsejeren, typisk den lokale herremand eller Kongen. I skovene havde fæstebønderne dog siden middelalderen kun haft delvis brugsret, idet godsejerne havde tilegnet sig retten til overskoven alle de store højstammede træer som eg og bøg. Bønder havde kun retten til underskoven stævningstræer, kratskov samt græsningsarealerne. I en typisk skovrig landsby kunne bønderne altså frit tage brænde fra mindre træer og for eksempel grene til deres indhegninger, gærdsel, men egentligt tømmer og større brændestykker måtte de søge om at købe hos godsejeren, selvom der var masser af store egnede træer til dette inden for landsby- 54

5 ens område. De måtte så at sige købe deres egne træer, hvis de da ikke bare stjal tømmeret. Det sidste var der talrige eksempler på. 2 Udover den delte brugsret mellem godsejer og fæstebønder, betød dyrkningsfællesskabet, at gårdenes græsningsarealer ikke var afgrænset fysisk: Typisk havde hver gård græsningsret til et vist antal kreaturer, men kreaturerne gik sammen med de øvrige gårdes dyr. Udnyttelsen af stævningstræer og kratskov kunne derimod være opdelt i lodder under hver gård. 3 Nu er der her ikke nogen grund til at gøre tingene mere komplicerede end højst nødvendigt, og jeg vil derfor helt undlade at komme ind på jagtrettighederne eller den juridiske situation, når landsby var delt mellem flere godsejere! 4 Pointen er blot, at udnyttelsen af skovene var ganske kompliceret set ud fra en juridisk synsvinkel, da mange havde ret til forskellige ressourcer inden for det samme område. Dette var nøje reguleret af både landsbyvedtægter, af regler specificeret af det enkelte gods samt af den regionale og nationale lovgivning. De mange bestemmelser og reguleringer af skovene er naturligvis udtryk for en stadig stigende mangel på skovenes ressourcer, ikke mindst egentlig tømmer, som i høj grad også blev importeret til landet. 5 Den anden pointe, som skal fremhæves, er, at den delte brugsret var en af flere årsager til, at der i dyrkningsfællesskabets tid ikke skete en større opdyrkning eller rydning af skovene: Alle havde en vis ret til skovene, og alle havde et vist behov for skovene. Selvom der skete en vis forhuggelse af skovene i tidlig moderne tid, var større og effektive rydninger af de danske skove først muligt efter landboreformerne, hvor ejendomsretten og brugsretten blev samlet på én hånd. Det første spørgsmål må derfor blive: Hvad har vi af sikre kilder til skovenes udbredelse i perioden før landboreformerne? Historiske kort Historiske kort må nødvendigvis indtage en helt central plads ved et forsøg på en samlet kortlægning af de ældre skove, da kortene netop var samtidens forsøg på med varierende grundighed at kortlægge udbredelsen. Ligesom ved skriftlige kilder har de kartografiske kilder dog også et formål, og nogle kort har kun medtaget skovenes udbredelse omtrentligt, i nogle tilfælde fordi det ikke var så centralt for kortets formål, og i andre tilfælde fordi det ikke var muligt på grund af opmålingens metoder eller kortlægningens skala. Der findes en stor mængde kort fra 1500 til 1750 dækkende hele landsdele eller hele landet, hvor skovene er skitsemæssigt afsat. Mange af disse kort kan bedst betegnes som orienteringskort eller kommunikationskort. 6 Det vigtigste formål med kortene var at kunne orientere sig, for eksempel ved transport fra A til B, og det centrale var derfor de farbare veje, broer og de mange potentielle hindringer som for eksempel større vådbundsområder. Mange be- Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1 55

6 byggelser, skove og stednavne er ganske vist også med, men primært fordi de letter muligheden for at finde de søgte lokaliteter. Det kan ikke afvises, at skovenes udbredelse på nogle af disse ældre lands- og regionskort er tilfredsstillende aftegnet, skalaen taget i betragtning, men generelt er billedet, at de ikke er en tilfredsstillende kilde til skovudbredelse. En ganske anden type kort er de landøkonomiske kort, hvis primære formål er at vise landskabets produktionsmæssige værdi, hvorfor arealanvendelse også er præcist indtegnet. 7 De bedste kort, i forhold til udbredelsen af de ældre skove, er de økonomiske kort i 1:4.000 fra 1768 og frem til årene efter 1800, som viser situationen helt eller delvist før udskiftning. Kortene er særdeles detaljerede og indeholder i varierende grad et væld af detaljer. Særligt rytter- 56 Figur 2. Udsnit af Goos kort fra 1793, udarbejdet i forbindelse med indfredningen af de kongelige skove, hvor tidligere agre og græsningsarealer nu skulle helliges selve skovproduktionen. Vejen på kortet hedder i dag Nødebovej, og knap en kilometer nord for Nødebo er der en parkeringsplads på højre side af vejen, lige nord for gravhøjen, der ses i midten af kortet. Den store gravhøj findes stadig. Kommer du forbi dette sted, så stå på parkeringspladsen og se mod nord: De højryggede agre ses stadig tydeligt, bølgende i skovbunden gående øst-vest og på tværs af vejens retning. Flere af de gamle ege, se figur 3, står endnu mellem de højryggede agre i de såkaldte agerrener. Kortet er venligt udlånt af Carsten Carstensen, Skov- og Naturstyrelsen, der har konstateret det nøjagtige sammenfald mellem kortet og nutidslandskabet.

7 distriktskortene, fremstillet i forbindelse med det sidste store krongodssalg omkring 1770, er fremragende, da de både er fra før udskiftningen, er relativt præcise og detaljerede samt dækker flere skovrige egne omkring Slagelse/Sorø og enkelte steder i Nordsjælland. Flere af udskiftningskortene og matrikelkortene, såkaldte original-1 kort, er ligeledes detaljerede, men der er dog stor forskel på de enkelte korts informationsrigdom. 8 I nogle tilfælde kan vi få et helt nøjagtigt billede af landskabet ned til det enkelte træ. Som nævnt ved udsnittene af rytterdistriktskortet fra Lynge- Eskilstrup skal man ikke forvente, at de enkelte træsignaturer repræsenterer de enkelte træer fysisk de kan bare være symboler for, at der var en eller flere træer i dette område. Men for Gribskov, se figur 2 og 3, findes et detailkort fra 1793, der viser både de højryggede agre og flere enkeltstående træer og begge ting kan genfindes i dag! Nogle af træerne er forsvundet, men flere af Figur 3. Billede af eg stående mellem bevarede højryggede agre i Gribskov nord for Nødebo. Egen findes aftegnet på det ekstraordinært nøjagtige og deltaljerede kort fra 1793, se figur 2 ovenfor, som det midterste af de tre skraverede træer øst for vejen og nord for gravhøjen. Foto: Carsten Carstensen Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1 57

8 egetræerne findes den dag i dag, og man kan genfinde dem mellem de højryggede agre, som ligeledes er bevaret i skoven. Rytterdistriktskortet over Lynge-Eskilstrup fra 1770 er så stort, at det ikke er muligt at vise i sin helhed her, men i figur 4 ses en digitalisering af arealanvendelsen. Størstedelen af kortet, 60 %, er dækket af en lysegrøn grundfarve med spredte træsignaturer, se udsnit i figur 1c-d ovenfor. Denne arealklasse er ikke forklaret i den meget sparsomme signaturforklaring, men den kan ikke tolkes som andet end en åben græsningsskov nogle steder tilsyneladende med størst vægt på græsningsareal og andre steder med størst vægt på skov. Meget taler for, at vægtningen af de to arealudnyttelser til dels ses afspejlet i koncentrationen af og størrelserne på træsignaturerne: Mod syd-øst er træsignaturerne store samt afsat både tæt og systematisk. Og dette område er da også helt skovdækket på det samtidige Videnskabernes Selskabs kort, ligesom området blev fredskov efter 1805-forordningen. Modsætningen er den nordlige del af græsningsskoven med mere spredte og uregelmæssige træsignaturer, der kun delvist er skov på Videnskabernes Selskabs kort, ligesom området efter udskiftningen næsten blev helt opdyrket. Træsignaturerne skal selvfølgelig ikke tolkes eller læses for bogstaveligt som nævnt repræsenterer de ikke nødvendigvis de enkelte træer. For eksempel ses det i figur 1b herover, at der mellem de højryggede agre kun har været plads til at afsætte små træer, mens der til gengæld er afsat mange. Her er det tvivlsomt, om dette er utryk for reelle forhold. Sandsynligvis har det været kartografisk nødvendigt med denne løsning. Koncentrationen af og størrelserne på træsignaturer fremstår dermed som resultatet af en kombination af de reelle forhold og kartografiske kompromiser. Rytterdistriktskortene er en fantastisk kilde til skovenes udbredelse før landboreformerne, da de som nævnt både er detaljerede og fra dyrkningsfællesskabets tid. Til gengæld findes de kun fra et fåtal af landets ejerlav. Udskiftningskort kort fremstillet ved udskiftningen af ejerlavet, hvor hver gård fik samlet sine agre til individuel drift findes til gengæld ved langt de fleste af landets ejerlav. Kortene er ligeledes i 1:4.000, i overvejende grad fremstillet fra 1780 til 1810, og da de netop er fremstillet ved planlægningen af udskiftningen, afbilleder kortene arealanvendelserne, som de så ud før de store efterfølgende opdyrkninger. Til gengæld viser de kun sjældent så præcist et billede af dyrkningsfællesskabets fordeling af agrene som rytterdistriktskortene, ligesom træsignaturerne sjældent er så velillustrerende som ved rytterdistriktskortet fra Lynge-Eskilstrup. Mange udskiftningskort blev genanvendt som matrikelkort i forbindelse med matrikuleringen af landbrugslandet ved 1844-matriklen, og disse kort er bevaret som såkaldte original-1 kort. I nogle tilfælde blev udskiftningskortene ikke 58

9 Figur 4. Digitalisering af rytterdistriktkort fra 1770 over Lynge-Eskilstrup, Lynge Sogn og Øster Flakkebjerg Herred, øst for Slagelse. Kortet blev oprindeligt tegnet 1:4.000, men er her nedskaleret til 1: I signaturforklaringen er med * angivet arealanvendelser, som ikke er defineret på det originale kort. Kortet blev kopieret og genbrugt i 1808 ved den nye matrikel. fundet egnet til den nye matrikel, mens der fra andre ejerlav ikke fandtes noget udskiftningskort, og her måtte derfor foretages nyopmålinger. Disse nyopmålinger, foretaget , er ligeledes i 1:4.000 og ligeså detaljerede som de øvrige økonomiske kort, men de kan altså være fra adskillige årtier efter udskiftnin- Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1 59

10 gen, og dermed afspejle et landskab, hvor nye arealer var blevet opdyrket. Der er dermed to typer af original-1 kort ved 1844-matriklen: genanvendte udskiftningskort fra ca og nyopmålinger fra De økonomiske kort rytterdistriktskortene, udskiftningskortene og i nogen grad nyopmålingerne er klart at foretrække til lokale studier af for eksempel et ejerlavs ældre skove. Men til regionale og ikke mindst landsdækkende studier og kortlægningerne er de for detaljerede og for talrige til at de er praktisk mulige at benytte. Videnskabernes Selskabs kort Til gengæld findes der regionskort, som både er mere overskuelig og allerede digitaliserede: de tidligere omtalte Videnskabernes Selskabs kort fra Videnskabernes Selskabs kort findes i to udgaver, dels tegnede konceptkort i 1: og dels trykte kort i 1: Kortserien er den ældste landsdækkende serie, som byggede på en egentlig systematisk og videnskabelig baseret opmåling. Ældre regionskort bygger på mere usikre og usystematiske opmålinger, mens yngre regionskort viser landskabet efter udskiftningen og den store nyopdyrkning. 11 Spørgsmålet er dog, om kortserien er for udetaljeret til at vise arealudnyttelsen. I figur 5 ses digitaliseringen af Lynge-Eskilstrup overlagt med digitaliseringen af Videnskabernes Selskabs kort. Fra dette område er kortet fremstillet omkring 1770, altså samtidigt med rytterdistriktskortet. Men da Videnskabernes Selskabs kort er trykt i 1: , kun en tredvtedel af rytterdistriktskortet, kan Videnskabernes Selskabs kort kun vise en meget overordnet arealanvendelse i ejerlavet. Konceptkortene i 1: giver et lidt bedre billede af landskabet, men da de ikke findes digitaliserede vil de ikke blive inddraget her. Selvom Videnskabernes Selskabs kort i 1: giver et stærkt generaliseret billede, er der i de sydlige to-tredjedele god overensstemmelse: signaturløst/ ager mod øst omkring landsbyen og humlehaverne, mens skovområderne fandtes mod vest, dog med en mindre opdyrket enklave op mod det østlige naboejerlav. I den nordlige tredjedel af ejerlavet viser de to kort derimod en noget forskellig klassificering af landskabet, hvilket primært må forstås ud fra de glidende overgange mellem arealanvendelserne i dette område. Per Grau Møller, Syddansk Universitet, har stået for flere store digitaliseringer af original-1 kort, 12 altså henholdsvis udskiftningskort ca og nyopmålingen Heriblandt findes 316 ejerlav i Vendsyssel og i det tidligere Vejle Amt digitaliseret, og dette omfattende arbejde kan ved en sammenligningsanalyse benyttes til at give et indblik i, hvor god en kilde Videnskabernes Selskabs kort er på ejerlavsniveau. Digitaliseringerne af de to korttyper er blevet sammenflettet, og i det følgende vil forskellen mellem dem blive sammenlignet på flere forskellige måder. 60

11 Figur 5. Digitalisering af rytterdistriktkort fra 1770 over Lynge-Eskilstrup, oprindeligt 1:4.000, overlagt med skovenes digitalisering fra Videnskabernes Selskabs kort , oprindeligt 1: Figuren er gengivet i 1: I tabel 1 ses hvor stor en andel af ejerlavene, hvor arealanvendelse på Videnskabernes Selskabs kort afviger maksimalt 10 % fra original-1 kortene. Når alle ejerlav inddrages, er det næsten alle ejerlav, hvor afvigelser ved skov er på under 10 %, mens det ved de tre andre store arealanvendelsesklasser ager mm., eng/ mose samt hede er betydelig flere. At skovudbredelse fremstår så præcist skyldes til dels, at langt hovedparten af ejerlavene var hededominerede ejerlav helt Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1 61

12 uden skov, og disse ejerlav med 0 % skov på begge kortserier opfylder derfor automatisk kriteriet om maksimalt 10 % afvigelse. Men selv hvis kun de ejerlav, som har hver af de fire arealanvendelser, medtages, er det tydeligt, at skovenes udbredelse er det tema, hvor der er størst overensstemmelse. Ved en maksimalt accepteret afvigelse på 10 % klarer knap to-tredjedele af ejerlavene det ved skov, mens det for eng/mose samt hede er ca. 40 % og ved ager med mere kun lige godt en fjerdedel. Hvis en afvigelse på 20 % kan accepteres, klarer langt hovedparten af ejerlavene det i for hold til både eng/mose, skov og hede, men ikke ved ager mm. Forklaring på afvigelserne ved eng/mose og hede er, at disse gennemgående er underrepræsenteret på Videnskabernes Selskabs kort, se figur 6. Det skal i øvrigt pointeres, at underrepræsentationen af eng/mose er endnu mere udtalt på de ældre kort, som dækker Øerne. For eksempel kan nævnes, at 65 % af de sjællandske ejerlav slet ingen angivelse har af eng eller mose overhovedet på Videnskabernes Selskabs kort. 13 Dette er langt fra de faktiske forhold, og denne arealklasse er altså særligt problematisk for Østdanmark. Derfor er udbredelse af eng/mose ved landsdækkende analyser også langt mere problematisk end udbredelse af hede, der næsten kun fandtes i Jylland og på Bornholm, hvor kortlægningen begyndte senere og efterhånden var blevet bedre. 14 Mens eng/mose samt hede var underrepræsenteret, var der betydeligt flere arealer, som på Videnskabernes Selskabs kort var signaturløse, ofte som her benævnt ager mm. Der er altså mere med mere i denne arealkategori på Videnskabernes Selskabs kort end på original-1 kortene. Alle ejerlav Kun ejerlav med arealanvendelsen Kun ejerlav med arealanvendelsen Antal ejerlav Andel heraf med maks. afv. på < 10% Antal ejerlav Andel heraf med maks. afv. på < 10% Antal ejerlav Andel heraf med maks. afv. på < 20% Ager mm Eng/mose Skov/krat Hede Tabel 1. Andel af digitaliserede ejerlav i Vendsyssel og i Vejle Amt, hvor arealanvendelse kun afviger mindre fra de tilsvarende arealanvendelser på original-1 kortene. Efter tre forskellige kriterier. Digitaliseringen af original-1 kortene venligst udlånt af Per Grau Møller, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet 62

13 Figur 6. Arealanvendelse på Videnskabernes Selskabs kort ( ) som funktion af arealanvendelse på original-1 kort (ca ) ved 316 ejerlav i Vendsyssel og i det tidligere Vejle Amt. Der er taget gennemsnit for sæt af 10 ejerlav for at gøre grafen overskuelig. Digitalisering af original-1 kortene er venligst udlånt af Per Grau Møller, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet Arealanvendelse på VSK (%) Ager mm. Eng 20 Skov Hede X = Y Arealanvendelse på O1-kort ca (%) Samlet set må konklusionen blive, at Videnskabernes Selskabs kort på regionsniveau og på landsdækkende plan giver et godt, men selvfølgelig generaliseret, billede af skovenes udbredelse. Hedens udbredelse er lidt underrepræsenteret på kortserien, typisk % i forhold til original-1 kortene. Engene er klart mangelfulde på kortserien, hvilket særligt er tilfældet på de ældre kort dækkende Øerne, mens de signaturløse områder ager mm. er klart overrepræsenterede, og reelt dækker over meget mere end bare ager, sandsynligvis overdrevsarealer samt spredt hede og eng/mose. Til landsdækkende analyser kan skovtemaet og hedetemaet, såfremt en vis usikkerhed kan accepteres, dermed benyttes. De øvrige temaer bør fravælges. Skovenes udbredelse i slutningen af 1700-tallet Med konstatering af, at Videnskabernes Selskabs kort giver et overordnet tilfredsstillende billede af skovenes udbredelse i slutningen af 1700-tallet, kan vi nu bevæge os op på et landsdækkende niveau. Før landboreformerne og før fredskovsforordningen udgjorde skovene ifølge Videnskabernes Selskabs kort 8,3 % af det samlede areal af Danmark. Eller måske ville det i stedet for skov være mere korrekt at skrive græsningsskov med varierede vægtning af henholdsvis græsning og skov. Dette er jo ikke ligefrem en mundret betegnelse, og dertil har vi ud fra kilderne alligevel sjældent mulighed for at komme arealbestemmelsen nærmere. I det følgende vil det derfor også kun blive omtalt som skov. Men pointen er ikke desto mindre, at ved slutningen af dyrkningsfællesskabets tid omkring år 1800 var skovarealerne store i forhold til situationen Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1 63

14 år efter, men til gengæld blev skovene ikke kun udnyttet til skovdrift. Det er nok muligt for os i dag at foretage en præcis afgrænsning af skovene angivet på Videnskabernes Selskabs kort, men hvor fyldestgørende en grænsesætning af skovene i dyrkningsfællesskabets tid i det hele taget kunne foretages af samtiden, kan let diskuteres. Det er dog det tætteste, vi umiddelbart kan komme på et svar. I forbindelse med udskiftningen af jorderne og udflytningen af gårdene skete der en decideret skovslagtning, primært af de åbne græsningsskove. Hvor brugsretten til skovene før havde været delt, idet godsejeren havde retten til overskoven, mens fæstebønderne delte retten til underskoven imellem sig, blev alle områder nu fysisk delt, så der kun var én bruger og én ejer. Herefter kunne denne person uafhængigt af andre frem til 1805 vælge at fælde al skov. Ved nogle krongodssalg blev al landsbyens jord både ager, eng og skov solgt, udskiftet og delt mellem bønderne. I disse tilfælde fik bønderne altså både underskov og overskov. Det typiske var dog, at godsejeren fik udskilt den del af skoven, som havde flest store højstammede ege- og bøgetræer værdimæssigt svarende til godsejerens tidligere overskovsbrugsret. Bønderne delte derefter skovområder domineret af kratskov og græsningsarealer mellem sig værdimæssigt svarende til bøndernes tidligere underskovsudnyttelse. Målet var altså, at delingen skulle munde ud i, at alle fik en tilsvarende jordværdi som før udskiftningen, men nu afgrænset geografisk som et område. 15 Perioden omkring år 1800 var præget af opdyrkning, dels fordi at der var højkonjunktur, dels fordi det nye kobbelbrug, der efterhånden vandt indpas, krævede, at flere områder blev pløjet, og endelig fordi flere gårde flyttede ud på tidligere overdrevsarealer og underskovsdominerede arealer. Resultatet blev, at størstedelen af mange tidligere skovarealer blev ryddet helt for træer og dyrket op. Der er eksempler på, at godsejerne selv ryddede højskovsdominerede arealer, men det var særligt bønderne, som ryddede de sidste kratskove på deres jorde. I Nordsjælland, det sidste store krongodsområde og den skovrige- Skovandel (%) Andel af fredskov VSK O1 ca (%) i 1805-forordn. Lynge-Eskilstrup 48,9 59,6 15,1 Vejle+Vendsyssel 4,4 4,1 0,5 Landsdækkende 8,3? 4? Tabel 2. Andel af skov på Videnskabernes Selskabs kort, på original-1 kort samt fredskovenes andel efter 1805-forordningen. Digitalisering af original-1 kortene venligst udlånt af Per Grau Møller, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet. 64

15 Figur 7. Arealanvendelse fra Videnskabernes Selskabs kort. Digitaliseret af Bill et. al Kortet, digitaliseringen og arealanvendelsens fordeling er undersøgt nærmere af Dam & Jakobsen i Historisk-Geografisk Altas. Kortet kan downloades på Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1 65

16 ste egn af landet omkring år 1800, blev skovarealet reduceret med en tredjedel, 16 men rydningen var langt mere radikal andre steder. De nordsjællandske skove var netop domineret af overskov, og Kronen havde særlige skovinteresser her, både af økonomisk og rekreativ karakter. Først ved fredskovsforordningen 1805 blev skovrydningen stoppet ved lov, og da var skovarealet svundet fra de nævnte 8,3 % til kun ca. 4 %. 17 Størstedelen af reduceringen var ganske vist sket i områder, hvor underskov og græsningsarealer dominerede altså ikke højskov, som vi kender det i dag. I figur 7 ses den landsdækkende digitalisering af arealanvendelsen på Videnskabernes Selskabs kort Skovene fandtes næsten udelukkende i Østdanmark, på Øerne og i Østjylland. Blandt de skovrigeste egne kan nævnes Nordsjælland samt egnene omkring Slagelse, Vordingborg og Silkeborg, men størstedelen af de danske skove var mindre og typisk spredt mellem landsbyerne. Den før-moderne landskabsudnyttelse var i høj grad tilpasset naturgrundlaget, hvorunder produktionen gennem mange hundreder år var indrettet, så et primært selvforsynende landbrug kunne give et stabilt afkast. Dette gjaldt også skovene, der næsten udelukkende fandtes i de mere lerede egne øst for hovedopholdslinien, grænsen for gletsjernes maksimale udbredelse under sidste istid, og særligt øst for den såkaldte ungbaltiske israndslinie: Øst for denne fandtes der i Østjylland og på Øerne lerrige jorder i et varieret kuperet landskab, mens der vest for den, i Nordjylland og i særlig grad Vestjylland, primært fandtes sandede jorder. Bøndernes landskabsudnyttelse ved kreaturgræsning samt afbrænding gjorde, at de sandede jorder sprang i hede med mindre, at de Figur 8. Sammenhæng mellem henholdsvis hede/ skov og jordbundsforhold. Til venstre ses andel af hede/ skov på de mest sande jorde i Danmark, FK1- sandet, mens andel på de mest lerede ses mod højre. Kilde: Historisk-Geografisk Atlas 2008, s

Kulturhistoriske værdier på overdrevene

Kulturhistoriske værdier på overdrevene Kulturhistoriske værdier på overdrevene Peder Dam (pederdam@hum.ku.dk) Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin Københavns Universitet Formålet med dette oplæg Hvad er de kulturhistoriske

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Historiske kort på Horsens Kommunes kortportal: WebKort http://webkort.horsens.dk/

Historiske kort på Horsens Kommunes kortportal: WebKort http://webkort.horsens.dk/ Historiske kort på Horsens Kommunes kortportal: WebKort http://webkort.horsens.dk/ Indholdsfortegnelse Historiske kort på WebKort... 2 Temagruppen Historiske baggrundskort... 3 Rytterdistriktkort - 1722-23

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Udskiftningskort og Original I-kort

Udskiftningskort og Original I-kort Udskiftningskort og Original I-kort ved lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Syddansk Universitet Disposition: terminologi og baggrund 3 lag i kortene indholdet i de 3 lag bearbejdning/digitalisering

Læs mere

Bilag B. Udvalgte eksempler på områder, der ikke kan anvendes til økologisk biavl

Bilag B. Udvalgte eksempler på områder, der ikke kan anvendes til økologisk biavl 1 Bilag B Udvalgte eksempler på områder, der ikke kan anvendes til økologisk biavl 2 Det danske landskab er præget af landbrug. Områder med oprindelig natur er få og små, idet det i høj grad er et kulturlandskab.

Læs mere

Landbrugsproduktivitet og arealanvendelse i og 1700-tallet

Landbrugsproduktivitet og arealanvendelse i og 1700-tallet Landbrugsproduktivitet og arealanvendelse i 16- og 17-tallet Peder Dam, Roskilde Universitetscenter Gennem to landsdækkende digitaliserede kort undersøges forskelle og tendenser i det danske landbrug i

Læs mere

SVM2005-029-14 Hovedbilag 5. Kilder til dyrkningshistorie og værdisættelse.

SVM2005-029-14 Hovedbilag 5. Kilder til dyrkningshistorie og værdisættelse. Dyrkningshistorie og jordens værdisættelse i området ved Bromme Plantage. En opsummering af de tilgængelige kilder. Cand. mag. Karoline Baden Staffensen Projektarealet i Bromme Plantage omfatter dele af

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Bilag 275 Offentligt Opdyrkede 3 naturbeskyttede søer på Lolland December 2009

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Bilag 275 Offentligt Opdyrkede 3 naturbeskyttede søer på Lolland December 2009 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 275 Offentligt Opdyrkede 3 naturbeskyttede søer på Lolland December 2009 Undersøgelse fra Naturbeskyttelse.dk 1 Gennemgang af 3 naturbeskyttede

Læs mere

Omfanget af opdyrkede 3 beskyttede søer

Omfanget af opdyrkede 3 beskyttede søer Omfanget af opdyrkede 3 beskyttede søer Respekteres 3 beskyttelsen af søer og vandhuller Januar 2009 Udarbejdet af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk Respekteres 3 beskyttelsen? Naturbeskyttelse har set

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Teknisk anvisning til luftfotoregistrering af tabt 3-natur

Teknisk anvisning til luftfotoregistrering af tabt 3-natur Forfattere: Anders Juel og Bettina Nygaard Sider: 1 af 10 Dokumenttype: Teknisk anvisning Version: 1.4 Oprettet: 22-02-2012 Emne: Luftfotoregistrering af tabt 3-natur Gyldig fra: 01-03-2012 Printindstilling:

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

Fig. 1 Fig. 2. Det tegnede korts større overskuelighed skyldes følgende:

Fig. 1 Fig. 2. Det tegnede korts større overskuelighed skyldes følgende: Landkort Et kort er et billede, der er tegnet bl.a. på baggrund af et luftfotografi. Ethvert sted på kortet er tænkt set lige fra oven. Derfor er kortet i praksis "målrigtigt" - længder og vinkler måler

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr.

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr. Manstrup Kulturmiljø nr. 71 Tema Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Bosættelse landet Emne(-r) Landsby, forteby Manstrup ligger ca. 2 km. fra Limfjorden i syd og omkring 8 km i fugleflugt

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 20: Parforcevejene

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 20: Parforcevejene Kortlægning af kulturmiljøer 2014 20: Parforcevejene Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Kort, statistik og kilder

Kort, statistik og kilder Kort, statistik og kilder tolkning og (mis)brug gennem tiderne Morten Stenak Sagerne Koblingen mellem kort og kilder Retro ekskurs: Plovtal og Christian d. V s fraværende kort Oplysningstidens konglomerat

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Overdrev fra ekstensivt landbrug til intensiv natur?

Overdrev fra ekstensivt landbrug til intensiv natur? Peder Dam Overdrev fra ekstensivt landbrug til intensiv natur? Overdrev er måske den begrebsmæssigt mest problematiske landskabsbetegnelse, som vi har i Danmark, da den dækker over forskellige betydninger

Læs mere

Danmarks Topografiske Kortværk. Produktkatalog

Danmarks Topografiske Kortværk. Produktkatalog Danmarks Topografiske Kortværk Produktkatalog maj 2000 ndhold ntroduktion 2 4-cm kortserien, Danmark 1:25.000 4 2-cm kortserien, Danmark 1:50.000 6 1-cm kortserien, Danmark 1:100.000 8 Færdselskort, Danmark

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Landområdet Kulturskove Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 19 1 Sammenfatning

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Dødt ved i de danske skove før, nu og i fremtiden

Dødt ved i de danske skove før, nu og i fremtiden Dødt ved i de danske skove før, nu og i fremtiden Vivian Kvist Johannsen IGN KU / Skov, Natur og Biomasse Dias 1 Dødt ved hvorfor og hvor Et projekt for Naturstyrelsen i efteråret 2014 3 delrapporter fra

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori smønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 07 1 Sammenfatning nr. Kulturlandskabet

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd

Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Pilotområdebeskrivelse Aalborg syd Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Overgangszone 8-1. Overgangszone 7-1. Overgangszone 4-3. Overgangszone 3-3

Overgangszone 8-1. Overgangszone 7-1. Overgangszone 4-3. Overgangszone 3-3 Overgangszone 8-1 Overgangszone 7-1 Overgangszone 4-3 Overgangszone 3-3 Vurdering, prioritering og beslutning af fremtidig drift af overgangszonearealer: Område 3-3. Stenbjerg driftsplanperiode Den store

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København

Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København Peder Dam () Afd. for Historie, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet Baggrund og formål DigDag-projektet (www.digdag.dk) Gentagne forespørgsler fra

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

Hessel Skovbakker. Sted/Topografi Lovns sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård, enkeltgårdslandskab. Kulturmiljø nr. 126

Hessel Skovbakker. Sted/Topografi Lovns sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård, enkeltgårdslandskab. Kulturmiljø nr. 126 Hessel Skovbakker Kulturmiljø nr. 126 Tema Bosætning landet Emne(-r) Herregård, enkeltgårdslandskab Sted/Topografi Lovns sogn Kulturmiljøet Hessel-Skovbakker ligger på halvøen Lovns, der strækker sig ud

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

1.0 Indledning. 1.1 Areal

1.0 Indledning. 1.1 Areal 1. Skovressourcer 18 - Skovressourcer 1.0 Indledning Hvis Danmark var ubeboet af mennesker ville landet være dækket af skov. Menneskenes skovrydninger gennem årtusinder samt husdyrenes græsning i skovene

Læs mere

Danske middelalderlige rydningsbebyggelser

Danske middelalderlige rydningsbebyggelser Danske middelalderlige rydningsbebyggelser PEDER DAM OG JOHNNY GØGSIG JAKOBSEN Danske bebyggelser, der bærer efterleddene -tved, -rød, -holt og -skov, menes at være anlagt relativt sent; primært i middelalderen.

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Notat til Furesøbogen. Analyse af Chr. V s matrikel og Chr. II s Rige bønder i Nordsjælland

Notat til Furesøbogen. Analyse af Chr. V s matrikel og Chr. II s Rige bønder i Nordsjælland Notat til Furesøbogen Analyse af Chr. V s matrikel og Chr. II s Rige bønder i Nordsjælland Af Troels Brandt Hovedformålet med undersøgelsen er at forklare, hvorfor Chr. II s fragmentariske liste over Rige

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om skovrejsning, Nautrupvej 41, 7830 Vinderup

Klage over afslag på ansøgning om skovrejsning, Nautrupvej 41, 7830 Vinderup Holstebro Kommune Att. Byggeri og ejendomme Rådhuset Kirkestræde 11 7500 Holstebro - sendt på email: teknik.miljoe@holstebro.dk Steffen Vestergaard Nautrupvej 41 7830 Vinderup Mobil 23 74 27 84 Steffenvestergaard@live.dk

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik:

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik: Ud og se 2012 Turens overblik: 9.20 - Kalø Gods og slot 10.00 Agri Baunehøj (Morgenkaffe) 11.30 Tinghulen gå-tur (Frokost) 13.30 Stenhuset dysse i Strands 14.00 Tre høje (Kaffe) Turen går først gennem

Læs mere

Slesvigske godser. Carsten Porskrog Rasmussen

Slesvigske godser. Carsten Porskrog Rasmussen Slesvigske godser Carsten Porskrog Rasmussen Indledningsforelæsning ved forsvaret af disputatsen Rentegods og hovedgårdsdrift. Godsstrukturer og godsdrift i hertugdømmet Slesvig 1524-1770 den 26. september

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123.

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123. SVM2005 005 Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.19. Sb.nr. 123. Registrering af fem detektorfundne middelalderlige mønter fra Bonderup sydøst for Korsør. Fire mønter

Læs mere

Pilotområdebeskrivelse - Gjøl

Pilotområdebeskrivelse - Gjøl Pilotområdebeskrivelse - Gjøl Oktober 2014 Mette V. Odgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Camilla Vestergaard, Videncentret for Landbrug P/S (eds.) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0130 aq. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0130 aq. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Erik Bech v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2012. Klagen

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning Plan09: Områdeanalyser, Skive Kommune Områdeanalysen er udført september oktober 2008 som led i Plan09-processen. Formålet er at delområderne skal være referencearealer for samtale om, forståelse, planlægning

Læs mere

Hedeboegnen Roskildes opland

Hedeboegnen Roskildes opland Hedeboegnen Roskildes opland Af Peder Dam Denne artikel er dels et resultat af mit speciale i kombineret Geografi og Historie fra Roskilde Universitetscenter og dels et resultat af den fascination af Hedeboegnen,

Læs mere