Praktikmål og læringsaktiviteter for somatisk kommunal praktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikmål og læringsaktiviteter for somatisk kommunal praktik"

Transkript

1 Praktikmål og læringsaktiviteter for somatisk kommunal praktik Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteterne der skal hjælpe dig som elev til at opfylde praktikmålene. Du skal arbejde med målene gennem hele din uddannelse og i hver enkelt praktik skal du inddrage den viden og erfaring du har opnået på det tidspunkt i din uddannelse. Du skal bruge din teoretiske viden og dine erhvervsfaglige kompetencer til at løse faglige opgaver ansvarsfuldt, selvstændigt og professionelt. Elevens navn: Praktikperiode: Praktikvejleders navn: Praktikansvarliges navn:

2 Indholdsfortegnelse: Velkomst og vejledning Social- og sundhedsassistentuddannelses 14 kompetencemål Social- og sundhedsassistentuddannelses 20 praktikmål Præsentation af praktikkens præstationsstandarder Læringsaktiviteter til de 20 praktikmål 2

3 Kære social- og sundhedsassistentelev Velkommen! Vi håber og ønsker, at du får en spændende og lærerig praktikperiode med mange gode oplevelser. Social- og sundhedsassistentuddannelsens 14 kompetencemål er fælles mål for både teori og praktik. De 20 praktikmål er den del af de 14 kompetencemål, som du skal arbejde med i praktikken. I praktikkerne er der forskelligt fokus: Læringsaktiviteterne i denne mappe er med fokus på den somatiske kommunale praktik periode. 1. praktik: Det nære sundhedsvæsen Målet med praktik 1 var, at eleven kan handle professionelt inden for ældreområdet, den primære målgruppe for eleven er borgere med behov for grundlæggende pleje, omsorg og praktisk bistand 2. praktik: Psykiatri Målet med praktik 2 var, at eleven kan handle professionelt inden for misbrugs- handicap- og psykiatriområdet, herunder også demens, enten i en kommune eller i regionsregi. Den primære målgruppe for eleven i 2. praktik var borgere med psykiske funktionsnedsættelser, psykiatriske lidelser, misbrug og demens. 3. Praktik: Det sammenhængende sundhedsvæsen Målet med praktik 3 er, at eleven kan handle professionelt indenfor rammen af det sammenhængende sundhedsvæsen, og kan samarbejde og kommunikere med alle relevante parter omkring borgere/patienter. Den primære målgruppe for eleven i 3. praktik er borgere i eget hjem, bolig på plejecentre, på kommunale midlertidige/akutte tilbud og patienter på sygehus. Du har meget læring med fra dine tidligere praktikker og skoleperioder og skal i denne periode have fokus på helheden omkring borgerne, sammenhænge og overgange og din rolle som autoriseret sundhedsperson. I denne periode samler og udbygger du din viden og erfaringer fra de tidligere praktikker. Det betyder, at du i 3. praktikperiode forventes at kunne begrunde og argumentere for valg og handlinger og med anvendelse af metoder, modeller og andet teori. Den somatiske kommunale praktikperiode er din afsluttende praktikperiode. Ved slutningen af perioden skal du være på avanceret niveau med alle målene. Det forventes således, at du ved afslutningen af denne praktikperiode også kan opfylde alle kompetencemålene, da du i den forestående, afsluttende eksamen bliver prøvet i de 14 kompetencemål, som praktikmålene er en del af. 3

4 Dokumentation af din læreproces Praktikmålene er de samme i alle praktikker i uddannelsen. Du kan arbejde med praktikmålene i Elevplan, alene og sammen med din praktikvejleder. Du skal dokumentere dine refleksioner, din viden og dine færdigheder. Du kan dokumentere det: I din logbog her er det godt at bruge uddannelsens refleksionsmodel Gennem mundtlig refleksion med din praktikvejleder Gennem skriftlige opgaver o. lign I Elevplan eller i et printet eller elektronisk eksemplar af Læringsaktiviteter til praktikmål Din dokumentation vil typisk indeholde faglige refleksioner, opgavebesvarelser og beskrivelser af handlinger ud fra konkrete opgaver hos borgerne. Du kan uploade dine opgavebesvarelser fra f.eks. Praktikbogen under de enkelte praktikmål i Elevplan. Der er forskellige læringsaktiviteter til målene i de forskellige praktikker. Læringsaktiviteterne er en guide for dig som elev og vejledere til, hvordan du som elev kan opnå målene. De læringsaktiviteter, der er oplistet under hvert praktikmål, skal læses som eksempler på læringsaktiviteter for at opnå læring. Din egen evaluering skal inddrages i dine vejledningssamtaler med din praktikvejleder. Du skal sammen med din praktikvejleder planlægge et målrettet læringsforløb. Derfor er det vigtigt, at du forbereder dig til dine samtaler, og det gør du ud fra praktikmål, din personlige uddannelsesplan, karakterer og praktikerklæringer fra tidligere praktikperioder. Vi er åbne for nye ideer og modtager gerne dine kommentarer i uddannelsesforløbet og glæder os til samarbejdet med dig. Med venlig hilsen De uddannelsesansvarlige i praktikken 4

5 Social og sundhedsassistentuddannelsens 14 kompetencemål: 1. Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson. Eleven kan i et tværprofessionelt samarbejde arbejde i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau og procedurer for patientsikkerhed. 2. Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig imod borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang. 3. Eleven kan indgå i komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem, herunder varetage palliativ pleje. 4. Eleven kan på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering handle på forandringer i borgerens og patientens fysiske og psykiske symptomer, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing. 5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser. 6. Eleven kan skabe et involverende samarbejde med borgere, patienter og pårørende, herunder vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation. 7. Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper i et rehabiliterende perspektiv. 8. Eleven kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats med henblik på at koordinere og sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb. 9. Eleven kan varetage koordinering samt indgå i ledelse af teamsamarbejde omkring sygepleje og patient/borgerforløb, i relation til arbejdets organisering. 10. Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer. 11. Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte sygepleje og videregive faglige informationer skriftligt og mundtligt. 12. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi. 13. Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje, herunder rene rutiner, sterilteknikker og isolation samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kolleger og frivillige herom. 14. Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. 5

6 Social og sundhedsassistentuddannelsens 20 praktikmål: 1. Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov. 2. Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer. 3. Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger indenfor eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje. 4. Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. 5. Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. 6. Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov. 7. Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. 8. Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. 9. Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling. 10. Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer. Kompetencemål: 1, 2, 4, 6, 11, 13 Kompetencemål: 1, 4, 11 Kompetencemål: 1, 2, 3, 4 Kompetencemål: 2, 5, 6 Kompetencemål: 2, 6, 7 Kompetencemål: 2, 5, 11, 12 Kompetencemål: 2, 6, 7 Kompetencemål: 5, 10, 11, 13 Kompetencemål: 1, 2, 4, 10 Kompetencemål: 5, 6, 7 6

7 11. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer. Kompetencemål: 5, 6, 7, 8, Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Kompetencemål: 4, 6, 7, 9, Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borger/patientforløb og øge den borger- /patientoplevede kvalitet. Kompetencemål: 8, 9, 10, Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje. Kompetencemål: 1, 8, Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst. Kompetencemål: 7, 8, 9, 10, Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. Kompetencemål: 2, 8, 11, Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde. 18. Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi. Kompetencemål: 12, 13, Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet. 20. Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder.. Kompetencemål: 1, 2, 3, 4, 5 Kompetencemål: 1, 10, 12 7

8 Praktikmålene er de samme for alle elever og i alle praktikker og hver enkelt praktik skal bestås. I praktikken arbejder vi på, at hver eneste elev bliver så dygtig som muligt. Derfor får alle elever flere udfordringer, i takt med deres kompetencer øges. Det er vejlederen, der vurderer om du har nået det forventede niveau, og om du har bestået praktikken. Din målopfyldelse er individuel ud fra din vejleders vurderinger og samarbejde med dig med de tre første præstationsstandarder. Præsentation af praktikkens præstationsstandarder: Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Præstationsstandarderne er defineret således i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 15/12/2010, 29: Begynderniveau: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem, også i ikke-rutinesituationer - alene eller i samarbejde med andre - under hensyn til opgavens art. 8

9 På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Ekspert niveau: Ekspertniveau er skolefag og er knyttet til elever, der går på talentspor. I disse fag er der specifikke teoretiske mål på ekspert niveau. Praktikkens præstationsstandarderne kan også beskrives således: Niveau Begynder Ord, der beskriver det niveau, som opgaven løses på Kendt situation. Kompliceret aktivitet under vejledning. Fundamentale kundskabs- og færdighedsområder Ord, der beskriver den personlige kompetence, som knytter sig til niveauet Udvikler ansvarlighed. Udvikler grundlag for fortsat læring. Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret Rutinemæssig eller kendt situation. Alene og i samarbejde. Planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger Viser fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret Ikke-rutine situationer. Alene eller i samarbejde. Vurdere et problem. Planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Tager selvstændigt ansvar. Viser initiativ. Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet. 9

10 Praktikmål 1 Sygeplejehandlinger - sygeplejeprocessen Praktikmål 1 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov. Kompetencemål: 1, 2, 4, 6, 11, 13 Udfører kliniske sygeplejefaglige handlinger med metodisk tilgang (sygeplejeprocessen) på selvstændigt niveau hos borgere med grundlæggende behov i eget hjem eller på midlertidigt ophold Udfører sygeplejen i samarbejde med borgeren og inddrager borgeren og netværket med blik for den enkeltes behov og ressourcer Viser situationsfornemmelse i samarbejdet, og kan danne professionelle relationer og udviser empati i ord og handlinger gennem en anerkendende tilgang Træner det kliniske blik gennem praktiske handlinger og refleksion over handlinger samt gennem sparring med andet plejepersonale Argumenterer for de sygeplejefaglige handlinger med baggrund i viden om menneskets anatomi og fysiologi, sygdomslæren og andre hjælpefag Søger ny teoretisk og praktisk viden ift. de stillede opgaver hos borgerne Deltager aktivt i forskellige relevante samarbejdsfora omkring kendte borgere f.eks. teammøder og bomøder Dokumenterer relevant og fagligt præcis og udarbejder målbeskrivelser hos kendte borgere Påtager sig selvstændigt ansvar for grundlæggende sygeplejefaglige handlinger inden for eget kompetenceområde Anvender modeller ift. egen indlæring af praktiske færdigheder f. eks. Bjørks model 10

11 Anvender modeller for kunne identificere borgerens behov og sundhedsudfordringer f.eks. Virginia Hendersons 14 behovsområder og Maslows behovspyramide herunder udarbejder helhedsbeskrivelse til fremlæggelse/undervisning for andre elever eller andet personale Praktikmål 2 Faglige og kliniske vurderinger Screeningsværktøjer Praktikmål 2 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer Kompetencemål: 1, 4, 11 Udfører TOBS-målinger på sikker vis og forstår at redegøre for de målte værdier og kan handle hensigtsmæssigt herpå med sparring jf. praktikstedets retningslinjer Anvender relevante screeningsværktøjer på praktikstedet selvstændigt eller under vejledning af relevant fagpersonale f.eks. BMIudregning, ernæringsscreening, væske- og kostregistrering, faldscreening, urin- og fæces-undersøgelsesmetoder, tryksårsforebyggelse, smertevurderingsskema Dokumenterer selvstændigt de registrerede målinger og andre observationer i relevant fagsprog Påtager sig selvstændigt ansvar for sygeplejefaglige observationer og handler 11

12 fagligt begrundet på det inden for eget kompetenceområde Anvender godkendte kliniske retningslinjer for sygeplejefaglige handlinger og søger ny viden ved behov Praktikmål 3 Uforudsete og komplekse problemstillinger Delegerede opgaver Palliation Praktikmål 3 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje Kompetencemål: 1, 2, 3, 4 Identificerer på sikker vis afvigelser fra det normale ved TOBS-målinger og handler her på ift. lokale instrukser og retningslinjer Anvender eget klinisk blik og eget individuelt kendskab til borgeren til at understøtte TOBSmålinger Reflekterer bevidst over ændringer i borgerens sundhedstilstand og gør brug af viden omkring evt. relevante sammenhænge mellem fysiske, psykiske og sociale udfordringer for borgeren Handler bevidst inden for eget kompetenceområde ift. uforudsete og komplekse problemstillinger og anvender lokale retningslinjer og evt. hjælperedskaber f.eks. triage 12

13 Inddrager relevante samarbejdspartnere ift. uforudsete og komplekse problemstillinger efter gældende lokale retningslinjer og instrukser Påtager sig selvstændigt ansvar for delegerede sygeplejeopgaver og søger ved behov sparring hos relevante samarbejdspartnere Handler efter praktikstedets retningslinjer for delegering af sygeplejefaglige handlinger Deltager i totalplejen og i sygeplejefaglige handlinger hos borgere i palliationsfasen og anvender viden om typiske symptomer og muligheder for symptomlindrende pleje og behandling Tager aktivt og med anerkendende tilgang del i samarbejdet med borgeren og dennes pårørende med henblik på at imødekomme borgerens behov Medvirker i plejehandlinger i forbindelse med borgers død og istandgørelse jf. lokale retningslinjer og instrukser og efter aftaler med pårørende Anvender viden om retningslinjer for borgererklæringer f.eks. erklæring om ønsket/ikke ønsket genoplivning, livstestamenter, nedskrevne ønsker i forbindelse med sygdom og død Anvender modeller for at forstå borger og pårørendes reaktioner i forbindelse med sorg og krise for at kunne kommunikere målrettet f.eks. Tosporsmodellen, kommunikationsmodeller og kriseteorier 13

14 Praktikmål 4 Mestring, rehabilitering og recovery Praktikmål 4 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. Kompetencemål: 2, 5, 6 Udfører daglige plejehandlinger med bevidst brug af en helhedsorienteret tilgang Medtænker bevidst at understøtte borgerens egne evner og ressourcer, der kan medvirke til øgning af borgerens egenomsorg og mestringsevne Anvender lokale redskaber og procedurer, der kan sikre, at borgerens helhedssituation tilgodeses og danner grundlag for tilrettelæggelsen af plejen Samarbejder med borgeren og pårørende omkring identifikation og vurdering af borgerens aktuelle behov samtidig med klarlægning af borgerens/pårørendes ønsker i forhold til målsætninger for den nærmeste tid og fremtiden på sigt Fremmer gennem tværprofessionelt og borgernært samarbejde borgerens initiativ, motivation, handlemuligheder og ansvar for eget liv med respekt for identificerede ressourcer og belastninger hos den enkelte borger og dennes pårørende/netværk Inddrager viden og begrunder handlinger ud fra teorier af eksempelvis Orem, Antonovsky, Kitwood, Brun Jensen, Gary Kielhofner m.fl. 14

15 Praktikmål 5 Sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilsygdomme Praktikmål 5 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. Kompetencemål: 2, 6, 7 Udfører daglige plejehandlinger selvstændigt med bevidst brug af sundhedsfremmetænkning f.eks. ved opmærksomhed på KRAMS-faktorers betydning for sundhed og velvære, og begrunder egne sygeplejefaglige handlinger ud fra dette Inddrager viden om forhold i den enkelte borgers liv, som kan være fremmende og motiverende for en sundere livsstil eller forebygge forværring af kendte sundhedsudfordringer Samarbejder tværprofessionelt og tværsektorielt ud fra borgerens individuelle behov Henviser til relevante kommunale sundhedstilbud ud fra den enkelte borgers muligheder og behov Medvirker til at det gode hverdagsliv bliver fremmet for borgeren og komplikationer og forværringer imødegås rettidigt Forholder sig til faglige dilemmaer, hvor egen faglig viden og borgerens ønsker og selvbestemmelsesret er modstridende, og søger sparring hos kompetente fagpersoner Arbejder bevidst med at håndtere evt. manglende accept eller afvisninger fra borger ift. konkrete, iværksatte handlinger Forholder sig reflekterende til udfordringer ift. borgers svækkede kognitive funktioner og de tilhørende lovgivning og lokale retningslinjer Inddrager viden og begrunder handlinger ud fra teorier der omhandler 15

16 motivationsfaktorer, mestringsstrategier, adfærdsforandringer Praktikmål 6 Omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje, rehabiliterende tilgang Praktikmål 6 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov Kompetencemål: 2, 5, 11, 12 Begrunder og selvstændig tilrettelægger, udfører og evaluerer praktisk hjælp i borgerens hjem Arbejder rehabiliterende med borgeren omkring relevant hjælp Selvstændigt planlægger, udfører og evaluerer individuelt og helhedsorienteret personlig pleje og omsorg Arbejder målrettet ud fra både serviceloven og sundhedsloven Uddelegerer opgaver til kompetente samarbejdspartnere ud fra lokale regler og retningslinjer 16

17 Praktikmål 7 Aktiviteter Praktikmål 7 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. Kompetencemål: 2, 6, 7 Planlægger og udfører aktiviteter i samarbejde med borgeren og under hensyntagen til borgerens ressourcer og belastninger Inddrager, motiverer og understøtter borgeren i at træffe valg Inddrager viden om forskellige kulturelle og sociale livsformer i arbejdet med borgeren Kender til aktivitetstilbud i kommunen og medtænker dem i planlægning af aktiviteter Samarbejder med frivillige og inddrager dem i borgerens livssituation i relevante sammenhænge Samarbejder med borgerens netværk og inddrager dem i borgerens livssituation i relevante sammenhænge og efter aftale med borgeren Inddrager viden og begrunder handlinger ud fra teorier der omhandler aktiviteternes betydning for borgerens livskvalitet f. eks Gary Kielhofners teori om aktivitetsudøvelse 17

18 Praktikmål 8 Hygiejne Praktikmål 8 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. Kompetencemål: 5, 10, 11, 13 Arbejder ud fra nationale og lokale retningslinjer og vejledninger for hygiejne Udfører korrekt håndhygiejne Kender og bryder smitteveje og forstår årsagssammenhænge i forbindelse med infektioner Vejleder borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere, om smitterisici og hygiejne på en anerkendende og respektfuld måde Kender egenkontrol og lokale retningslinjer for tilberedning af mad Bortskaffer risikoaffald korrekt Eleven har kendskab til MRSA og de forholdsregler, der gældende herfor Efterlever uniformsetiketten 18

19 Praktikmål 9 Medicinhåndtering Praktikmål 9 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling. Kompetencemål: 1, 2, 4 og 10 Anvender praktikstedets regler og kliniske retningslinjer for medicinhåndtering og delegering, herunder dokumentation Varetager medicinadministration hos tildelte borgere, herunder redegør for virkninger og bivirkninger, samt er opmærksom på interaktioner, polyfarmaci, indgiftsmåde og indgiftsform Udviser omhyggelighed og ansvarlighed over for egne handlinger i medicinhåndtering Dokumenterer observationer i forhold til medicinens virkning og bivirkning Dokumenterer efter Sundhedsstyrelsens regler om dokumentation i forbindelse med dosisdispensering Se link 2 og link 3 Anvender Kender og følger praktikstedets vejledninger omkring utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering Orienterer sig i Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Se link 1 Anvender målrettet kommunikation i samarbejdet med borgeren om f. eks. motivation, vejledning, compliance og selvadministration Anvender korrekte injektionsteknikker ved subcutane og evt. intramuskulære injektioner, efter lokale regler og retningslinjer Modtager sidemandsoplæring i Fælles Medicin Kort (FKM) og forstår eget ansvarsområde som autoriseret sundhedspersonale 19

20 Anvender præcis og sikker kommunikation i forbindelse med medicinordination og medicinhåndtering Link 1: Link 2: Link 3: Praktikmål 10 Relation, samarbejde og kommunikation Praktikmål 10 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer. Kompetencemål: 5, 6 og 7 Udviser imødekommenhed og skaber tillid og gode samarbejdssituationer med borger, pårørende og frivillige Kommunikerer målrettet og anerkender dialogens betydning ved etablering af relationer og er opmærksom og reagerer på de signaler, som borgere, pårørende og samarbejdspartnere sender Inddrager viden og begrunder handlinger ud fra teorier der omhandler kommunikation, eksempelvis Karl Tomm s spørgsmålstyper Reflekterer over egne kommunikative kompetencer og skelner mellem privat, personlig og professionel kommunikation Etablerer og fastholder professionelle relationer til borgere, pårørende og frivillige 20

21 Praktikmål 11 Pædagogiske aktiviteter, vejledning Praktikmål 11 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer. Kompetencemål: 5, 6, 7, 8 og 9 Tilrettelægger, gennemfører og evaluerer systematisk pædagogiske aktiviteter til borgere med udgangspunkt i pædagogiske modeller, eks. Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel Arbejder pædagogisk og aktiverende i sin udførelse af praktisk hjælp og pleje sammen med borgerne gennem sundhedspædagogisk tilgang Vejleder kolleger og andre elever selvstændigt ud fra en anerkendende tilgang Arbejder bevidst med egen forforståelse og med egen rummelighed i det pædagogiske møde med borgere med komplekse tilstande Dokumenterer selvstændigt aktiviteter i elektronisk dokumentationssystem og ajourfører handlingsplaner ud fra evaluering af pædagogiske aktiviteter Arbejder bevidst med borgere omkring motivation, med det formål at få borgerne til at deltage i aktiviteter Deltager ved introduktion/vejledning at nye elever 21

22 Praktikmål 12 Sikkerhed, konflikthåndtering og voldforebyggelse Praktikmål 12 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Kompetencemål: 4, 6, 7, 9 og 14 Kender og anvender kommunens voldspolitik og procedure for forebyggelse af konflikter, mobning, chikane, vold og trusler om vold Observerer, analyserer og reflekterer over borgeres tilstand med henblik på konfliktnedtrappende kommunikation Kommunikerer tillidsskabende og konfliktdæmpende, både verbalt og nonverbalt Anvender konfliktdæmpende metoder eks. konflikttrappen Værner om borgernes integritet og selvbestemmelse Dokumenterer og udarbejder handlingsforslag ift oplevede konflikt situationer med borger Dokumenterer evt. magtanvendelse efter kommunens gældende retningslinjer Lærer af egne oplevede konflikter gennem refleksion og vejledning, samt tager initiativ til at få støtte og vejledning ved behov Handler ansvarligt i forhold til egen og andres sikkerhed Identificerer risici om vold, trusler om vold mobning og chikane og handler derpå Har viden om den lokale arbejdsmiljørepræsentants (AMR) ansvars- og kompetenceområde Anvender praktikstedets praksis med at indberette arbejdsulykker, arbejdsskader og utilsigtede hændelser Kender praktikstedets kriseplaner samt egen rolle heri 22

23 Praktikmål 13 Dokumentation, borgerforløb og kvalitet Praktikmål 13 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borgerforløb og øge den borgeroplevede kvalitet Kompetencemål: 8, 9, 10, 11 Arbejder ud fra Styrelsen for patientsikkerhed publikation: Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser (se link) Kender og anvender Sundhedsaftalerne mellem kommunerne og Region Midt og understøtter patientsikre overgange (se link) Kender og anvender praktikstedets elektroniske dokumentationssystem Dokumenterer præcist og korrekt for at sikre kontinuitet og kvalitet for borgerne Anvender fagsprog skriftligt og mundtligt i kommunikation og dokumentation Medvirker til patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borgerforløb som medvirker til kvalitet for borgerne Selvstændigt sikrer kontinuitet og kvalitet i det samlede borgerforløb og anvender relevante dokumenter i forbindelse med dataindsamling og videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med overgange internt i kommunen og på tværs af sektorer F.eks.: - Interne dokumenter og tjeklister - Medicinoversigter (FMK) i samarbejde med autoriseret kolleger 23

24 - Visitationspapirer - Opretter og ajourfører handleplaner - - Arbejder professionelt i forhold til tavshedspligt, samtykke og persondataloven Kender borgerens klagemuligheder og retningslinjer for dette Følger borger i overgange og reflekterer over borgerens oplevelse af situationen og kvaliteten for borgeren Praktikmål 14 Koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde Teamsamarbejde Praktikmål 14 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje. Kompetencemål: 1, 8, 9 Udviser overblik og tager udgangspunkt i borgernes helhedssituation og understøtter borgerens mål Tilrettelægger og koordinerer selvstændigt egne opgaver hos borgerne og udarbejder handleplaner i forbindelse dermed 24

25 Varetager selvstændigt de administrative opgaver omkring borgerne og sikrer kontinuitet og kvalitet inden for dit ansvarsområde Deltager aktivt i praktikstedets arbejdsplanlægning Er bevidst om eget kompetenceområde og udvikler på sin fagidentitet Viser indsigt i og reflekterer over teamsamarbejde og dets betydning for kvaliteten i borgerens forløb Tager ledelse af teamet og koordinerer og tilrettelægger eget og andres arbejde. Overvejer hvilke kompetencer de enkelte teammedlemmer bibringer til opgaveløsningen, og bringer dette i spil i relevante opgaver Anvender viden om kontaktpersonens funktioner og kompetencer i sin planlægning og koordinering Anvender sin viden om tværfaglige samarbejdspartneres kompetencer i sin planlægning og koordinering Reflekterer og udvikler opmærksomheden på relationers betydning, herunder egen andel i relationer i forhold til borgerkontakter og samarbejdspartnere Anvender sine kompetencer til samarbejde med borgerne, pårørende, kolleger samt øvrige samarbejdspartnere Tager medansvar for at arbejdspladsen fungerer professionelt og bidrager til fortsat udvikling af arbejdspladsens fysiske og psykiske arbejdsmiljø, Har overblik over enhedens/teamets arbejdsopgaver, og planlægger og fordeler arbejdsopgaver efter lokale retningslinjer for delegation Er som deltager i praksisfællesskabet medansvarlig for at de samlede opgaver løses 25

26 Praktikmål 15 Tværprofessionel og tværsektoriel indsats Praktikmål 15 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst. Kompetencemål: 7, 8, 9, 10, 11 Tager udgangspunkt i den enkelte borgers helhedssituation og inddrager borgeren og evt. pårørende i opgaverne Deltager i modtagelse af en borger til eget hjem/plejehjem gennem anerkendende og tillidsfuldt samarbejde og sikre at alle relevante data indhentes og der planlægges og iværksættes et målrettet plejeforløb ud fra en rehabiliterende tilgang Samarbejder med borgerne om aftaler, der er indgået med for eksempel sygehus, hjemmepleje, egen læge og pårørende i forbindelse med indlæggelse, udskrivning, midlertidige ophold, indflytning på plejehjem og hjemkomst til eget hjem Anvender viden om de forskellige sundhedsfaglige ydelser og anvender dem aktivt i praksis Reflekterer over samspillet i det tværprofessionelle samarbejde og anvender denne viden til gavn for borgere Reflekterer og argumenterer fagligt omkring de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med interne og sektor overgange Kender, videreformidler og anvender de forskellige tilbud om rehabilitering, der findes i region og kommuner i forhold til borgerne Dokumenterer relevant information elektronisk ved borgerens overgange inden for rammerne af Persondataforordningen 26

27 Praktikmål 16 Sygepleje, teknologi og erfaringsbaseret viden og evidens Praktikmål 16 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. Kompetencemål: 2, 8, 11, 12 Vurderer behovet for og anvender teknologiske hjælpemidler hos egne borgere Kender og anvender praktikstedets retningslinjer for anvendelse af teknologi i sygeplejen Inddrager erfarings- og evidensbaseret viden som baggrund for brug af teknologi i plejen Vurderer fordele og ulemper ved brugen af de enkelte teknologiske hjælpemidler Motiverer og vejleder borgeren i anvendelsen af teknologiske hjælpemidler Overvejer etiske udfordringer/dilemmaer der kan knytte sig til brugen af teknologiske hjælpemidler Medtænker borgerens selvbestemmelsesret i anvendelsen af teknologiske hjælpemidler Indhenter viden om teknologiske hjælpemidler fra relevante samarbejdspartnere 27

28 Praktikmål 17 Kvalitetssikring og patientsikkerhed Praktikmål 17 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde Kompetencemål: 1, 8, 12 Arbejder ud fra praktikstedets instrukser og kvalitetsstandarder i sygeplejen Arbejder med og har fokus på patientsikkerheden i de komplekse forløb. Herunder også i det tværprofessionelle samarbejde Arbejder bevidst med egen rolle og kompetencer i forhold til kvalitetssikring Kender og anvender Lov om patientsikkerhed, særligt i forhold til utilsigtede hændelser og indberetning af disse. (Se link) Overholder sin tavshedspligt, og anvender retningslinjer i forhold til persondataforordningen Kender og handler i forhold til borgerens rettigheder, herunder klageadgang og aktindsigt Støtter op om kvalitetsudvikling af sygeplejen f eks. i forhold til registrerede utilsigtede hændelser (UTH) 28

29 Praktikmål 18 Arbejdsmiljø og forflytning Praktikmål 18 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi. Kompetencemål: 12, 13, 14 Vurderer behovet for, og anvender relevant velfærdteknologi i sygeplejen Arbejder ergonomisk korrekt i forhold til f.eks. arbejdsstillinger og forflytninger og kender retningslinjerne herfor Er bekendt med praktikstedets arbejdsmiljøorganisering, og herunder kendskab til tillidsrepræsentantens, arbejdsmiljørepræsentantens og forflytningsvejlederens rolle på praktikstedet, og i hvilke situationer disse inddrages Kender og respekterer arbejdspladsvurderingen (APV) hos den enkelte borger Arbejder aktivt for at undgå arbejdsskader, både i egen praksis og i forhold til kolleger Anvender arbejdsmiljøreglerne på praktikstedet Bidrager positivt og tager ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø, herunder er en del af praksisfællesskabet både fagligt og social. Lærer sine egne reaktioner i pressede situationer at kende, og tager initiativ til at få støtte og vejledning ved behov Forholder sig konstruktivt til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på praktikstedet 29

30 Praktikmål 19 Etiske og faglige dilemmaer for den professionelle sundhedsperson Praktikmål 19 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet Kompetencemål: 1, 2, 3, 4, 5 Anvender retningslinjer for tavshedspligt, voldspolitik, og magtanvendelse, og overholder reglerne herfor Anvender følgende begreber i plejen: - Tavshedspligt - Magtanvendelse - Patientrettigheder - Aktindsigt - Omsorgspligt - Selvbestemmelsesret - Reflekterer over og søger sparring i forhold til faglige og etiske dilemmaer, der kan opstå i plejen, og herudfra træffer kvalificerede valg Arbejder samvittighedsfuldt og ansvarsbevidst som autoriseret professionel sundhedsperson Reflekterer over det dilemma, der kan opstå i spændet mellem faglig viden og borgerens selvbestemmelsesret og livskvalitet og tilpasser egne sygeplejehandlinger derefter Reflekterer over dilemmaet mellem omsorgspligt og omsorgssvigt, og handler der ud fra 30

31 Praktikmål 20 På vej mod autorisation Praktikmål 20 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder Kompetencemål: 1, 10, 12 Forholder sig til social-og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde med henblik på udvikling af egen fagidentitet som autoriseret sundhedsperson Kender tværfaglige samarbejdspartneres kompetenceområde og opgaver Kender og anvender relevante dele af serviceog sundhedsloven (Se links) Kender og anvender autorisationsloven (Se link) Anvender retningslinjer for delegering af opgaver på praktikstedet Er opsøgende, motiveret og tager ansvar for egen læring i praktikken Er bevidst om egne kompetencer og siger fra og til i forhold til disse Er konstruktiv og reflekterende over for eksisterende arbejdsgange Udvikler sin faglighed inden for Social- og sundhedsassistentens kompetenceområde Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser: Uddannelsesordning: 31

32 Lov om sundhedsfaglige autorisation: Serviceloven Sundhedsloven 32

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter

Praktikmål og læringsaktiviteter Praktikmål og læringsaktiviteter Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteter, der skal hjælpe dig som elev til at opfylde praktikmålene.

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. I dette materiale er der beskrevet eksempler på læringsaktiviteter til hvert praktikmål med

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter for psykiatripraktikken (praktikperiode 2)

Praktikmål og læringsaktiviteter for psykiatripraktikken (praktikperiode 2) Praktikmål og læringsaktiviteter for ken (praktikperiode 2) Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteterne, der skal hjælpe dig som

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Urinvejskirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Urinvejskirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Indkaldte patienter til operation (Elektive

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Hammel Neurocenter arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer Anoksisk hjerneskade betændelsestilstande

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Hjerteafsnit, Regionshospitalet Viborg På Hjerteafsnittet arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: agngina pectoris, hjertesvigt, LE, DVT, arytmier,( VT, brady, tachy,

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Indholdsfortegnelse... 0 1. Indledning... 2 2. Overordnet organisering af 1. praktikperiode... 2 Skolepraktikorganisering:...

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger Social og sundhedsuddannelsen Skoleperiode 1 5 uger Læringsaktivitet 1: Social og sundhedsassistentens faglighed i mødet med borgernes hverdagsliv. Kompetencemål 1. skoleperiode: 1. Eleven kan selvstændigt

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Fødegangen, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg På Fødegangen arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Gravide/fødende Gravide med komplikationer i

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp Praktik-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og praktikvejledere Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Medicinsk Afsnit 1, Regionshospitalet Viborg På Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Mave-/tarmsygdomme: Patienten med levercirosse Ascites (baggrund

Læs mere

PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2

PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2 PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Social- og Sundhedsassistent Indholdsfortegnelse REGLER

Læs mere

Rehabilitering og det hele menneske. Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde

Rehabilitering og det hele menneske. Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Skole- og praktikopgaver. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Skole- og praktikopgaver. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikopgaver Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever der er startet på uddannelsen efter maj 2019 Indholdsfortegnelse SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN...

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 367af 19/04/2016. Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere