Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)"

Transkript

1 Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. oktober 2013 med følgende sagsfremstilling: Baggrund og proces Som en del af budgetforliget for godkendte Viborg Byråd i september 2012 at yde grundtilskud til etablering af en produktionsskole i Viborg Kommune. Herefter tog Job & Velfærd initiativ til at indkalde alle interesserede til et interessemøde. På mødet blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle varetage forarbejdet for etableringen af en produktionsskole. Arbejdsgruppen fremsender hermed sit forslag til politisk behandling. Arbejdsgruppen har bestået af aktører fra unge og uddannelsesområdet i Viborg Kommune. Undervejs har Viborg Kommune ydet sekretariatsbistand samt juridisk, økonomisk og planbistand, ligesom der ved budgetudarbejdelsen har været indhentet ekstern økonomisk rådgivning fra Viborg Kommunes revision. Derudover har Job & Velfærd indhentet data og oplysninger fra Produktionsskoleforeningen. Opgaven for arbejdsgruppen har været at udarbejde følgende: Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune Forslag til vedtægter inkl. forslag til bestyrelsens sammensætning Forslag til placering Resultatbudget for de 4 første driftsår Ved en godkendelse af produktionsskolens vedtægter og deraf godkendelse af etableringen definerer lovgivningen, at: [ ] kommunalbestyrelsen [skal] påse, at skolen råder over egnede lokaler, jf. 2, stk. 9, og kan påbegynde sin virksomhed på et realistisk økonomisk grundlag ( 4, stk. 4, LBK 456). Efter Byrådets eventuelle godkendelse af vedtægterne kan en kommende bestyrelse nedsættes, som herefter ansætter forstanderen, der ansætter medarbejdere mv. Økonomi Budgettet (bilag D) er udarbejdet af PWC, Viborg Kommunes revisionsselskab. Det endelige økonomiske ansvar hviler hos produktionsskolens bestyrelse. Det budgetudkast der foreligger, er et forarbejde for den kommende bestyrelse. Forventet resultat Budgettet viser et årsresultat år 1 på DKK , år 2 på DKK , år 3 på DKK og år 4 på DKK Det er forudsat, at der i snit er 50 årselever i år 1 og 60 årselever i år 2. De øvrige budgetforudsætninger fremgår af bilag D. Budgetforudsætningerne er baseret på forsigtige skøn, hvilket skal ses ud fra et mål om at sikre produktionsskolen det mest realistiske grundlag at starte på. Skønnene er tilvejebragt ud fra blandt andet gennemsnitlige data for sektoren (andre produktionsskoler). Følgende forhold er ikke indarbejdet i budgetforudsætningerne: 1

2 Mulige indtægter vedrørende aktiviteter finansieret ved projektmidler fra eksterne parter, ministerier mv. Momsfritagelse: såfremt 2 STU-elever (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) er i forløb på en produktionsskole, vil skolen blive momsfritaget. Det skønnes at dreje sig om DKK Erhvervsgrunduddannelsen (egu) på produktionsskolen. Som tidligere politisk behandlet kan en produktionsskole med egu kunne udløse ca. DKK til vejledningstaxameter, jf. Beskæftigelsesudvalgets behandling af sag nr. 29 d. 29. marts 2012 og Byrådets behandling af samme på plankonferencen 2012 Eventuelle indtægter ved salg af produkter/ydelser (indtægtsdækket virksomhed) Der er i budgettet taget højde for de varslede kommende ændringer af taxameterne til produktionsskolerne jf. Finanslovsforslaget for I benchmarkingen med andre produktionsskoler, skal der tages højde for, at andre produktionsskoler endnu ikke har foretaget en forventet justering. Forventede etableringsudgifter Kommunalbestyrelsen skal påse, at produktionsskolen kan påbegynde sin virksomhed på et realistisk økonomisk grundlag, og ifølge produktionsskoleloven ( 9, stk. 6 og 7) er der mulighed for at kommunen kan yde et yderligere driftstilskud, samt overdrage fast ejendom til produktionsskolerne. Det giver mulighed for, at kommunen yder et lån til produktionsskolen, og fastsætter en afdragsordning. Dermed kan kommunalbestyrelsen vælge en af følgende muligheder for at yde støtte til en produktionsskole udover det lovpligtige grundtilskud. Låneramme med afdragsordning (lånerammens størrelse har betydning for, hvad der er af udgifter til leje mv.) Engangsbeløb Garantistillelse fra kommunen Forvaltningen har tidligere undersøgt sagen, og et eventuelt kommunalt lån skal ikke henregnes til den kommunale låneramme. Kommunen kan også vælge at yde et engangsbeløb til produktionsskolen. Et eventuelt engangsbeløb er ligeledes ikke omfattet af kommunens låneramme. Såfremt produktionsskolen søger om en kommunal garanti, er det forvaltningens opfattelse, at lånet er omfattet af kommunens låneramme. I perioden fra beslutningen om opstart af en produktionsskole til denne sættes i drift, vil der være en række etableringsudgifter, som forventes at være: Annoncering efter forstander og personale Ekstern assistance Løn til forstander i 3 mdr. før faktisk opstart af aktivitet på skolen Løn til medarbejdere i 1 mdr. før faktisk opstart af aktivitet på skolen Øvrige omkostninger Etablering af lokaler (forudsættes indrettet af udlejer) 0 I alt etableringsudgifter excl. investeringer Etableringsudgifter excl. investeringer Investeringer i udstyr og inventar vurderet ud fra produktionsskoleforeningens vurdering af den gennemsnitlige omkostning hertil I alt De forventede etableringsudgifter, der fremgår af budgettet, er forudsat en husleje på markedsvilkår, hvor bygningen er indrettet med rå lokaler til kontor, kantine, undervisning, produktion og lager. 2

3 Finansiering af etableringsudgifter Det er i budgettet forudsat, at etableringsudgifterne er finansieret ved optagelse af langfristet lån hos Viborg Kommune, der tilbagebetales over 10 år. Alternativ kan etableringsudgifter excl. investeringer på samlet DKK dækkes ved engangstilskud fra Viborg Kommune. Budgetmæssig behandling af etableringsomkostninger De forventede etableringsomkostninger til rådgivere mv. vil i forbindelse med regnskabsaflæggelsen skulle driftsføres i 1. regnskabsår, hvorfor dette har et budgetteret underskud på DKK I budgettet er disse omkostninger ført direkte på egenkapitalen, således at resultatbudgettet udviser resultatet af en normal driftsperiode. Såfremt det vedtages, at Viborg Kommune vil give et engangstilskud på DKK vil resultatet for år 1 udvise et overskud på DKK og egenkapitalen ultimo år 1 vil være positiv med samme beløb. Beskrivelsen af produktionsskoletilbuddet Arbejdsgruppen har udarbejdet en beskrivelse, som består af en række anbefalinger, herunder et værdigrundlag, som en kommende bestyrelse og forstander kan iagttage ved udarbejdelse af den lovkrævede virksomhedsplan, der skal ligge til grund for etableringen af en produktionsskole (bilag A). Disse anbefalinger skal ses som supplement til den lovgivning, der regulerer etableringen og driften af en produktionsskole. Den overordnede vision for en produktionsskole i Viborg Kommune er at: Skabe et tilbud der kan give flere unge uddannelsesmuligheder, som kan give status og skabe værdi både for unge og for samfundet Arbejdsgruppen anbefaler, at produktionsskoletilbuddet i værdigrundlaget er bygget op omkring tre hovedelementer: arbejdsfællesskab, motivation og vejledning. Derudover foreslår arbejdsgruppen, at produktionsskolen er bygget op omkring tre hovedlinjer med forskellige værksteder/emner, som understøtter linjerne. De tre hovedlinjer er: Kulturlinje Livslinje Faglinje Samtidigt skal alle eleverne tilbydes en række basisfag, der kan styrke deres forudsætninger for at deltage aktivt i ordinære uddannelser og i samfundet generelt. Indholdet i de tre hovedlinjer skal ses i sammenhæng med det formål arbejdsgruppens peger på for produktionsskolen om at skabe unge, der er motiveret for og parate til uddannelse. Placering Arbejdsgruppen har opstillet en række kriterier for en placering af produktionsskolen. Viborg Kommunes Planområde har bistået i afsøgningen af egnede placeringsmuligheder, og har fremlagt fordele og ulemper ved en række forskellige mulige placeringer. Arbejdsgruppen har ud fra planområdets forslag foretaget en vurdering af, hvilke lokaliteter, der i videst muligt omfang tilgodeser produktionsskolens formål og indhold. 3

4 Arbejdsgruppen anbefaler, at produktionsskolen placeres i Banebyen, alternativt at produktionsskolen placeres på den tidligere Vestas-grund (bilag A og C). Beregningen af huslejen, som det fremgår i budgettet, sker på baggrund af oplysninger fra Plan om aktuelle markedspriser. Vedtægterne I forhold til vedtægterne for en produktionsskole har arbejdsgruppen på juridisk afdelings anbefaling anvendt standardvedtægterne (bilag B). Med henblik på at sikre de bedste forudsætninger for skolens drift har arbejdsgruppen fremsat følgende forslag til bestyrelsens sammensætning: 2 Arbejdstagere 2 Arbejdsgivere 2 erhvervsuddannelsesinstitutioner Byråd (politisk formand Beskæftigelsesudvalget) Medarbejderrepræsentant Viborg Kommune (repræsentation fra Børn & Unge f.eks. rådgiver fra ungeteamet eller pædagog fra ungeområdet) Deltagernes Råd v/elev (tilforordnet) For arbejdsgruppen har det været centralt med en vis bredde i bestyrelsen, så den er repræsenteret af organisationer, der kan varetage alle skolens og elevernes interesser. Derudover foreslår arbejdsgruppen, at navnet på skolen bliver Viborg Produktionsskole. Forvaltningernes bemærkninger Arbejdsgruppens forslag har været i høring i Viborg Kommunes berørte fagområder. Kommentarerne fremgår af bilag E. Tids- og procesplan Forudsat Byrådet godkender etableringen af en produktionsskole vil den organisatoriske proces bestå af følgende trin: Byrådets godkendelse af produktionsskolens vedtægter Kontakt til udpeget organisation til bestyrelsen Bestyrelsen konstitueres Forstander ansættes Øvrige medarbejdere ansættes Produktionsskoleopstart for elever Under etableringsfasen skal der ligeledes tages hensyn til byggeplanlægningen, som kan tage mellem et halvt til halvandet år alt afhængig af, hvorvidt der bliver tale om ombygning eller nybygning og hvorvidt placeringen af produktionsskolen kræver et nyt plangrundlag f.eks. i form af en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Planlægningen kan igangsættes så snart der foreligger en afklaring af projektet (placering, omfang og indhold). Denne kan gennemføres parallelt med den øvrige proces for produktionsskoleetableringen. Forvaltningen skønner derfor, at en produktionsskole tidligst vil være klar til at tage imod elever fra januar En kommende bestyrelse får til opgave at udarbejde en virksomhedsplan samt udarbejde en nærmere tids- og procesplan. 4

5 BILAG 1 Åben Bilag A: Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune /13 2 Åben Bilag B: Forslag til vedtægter for Viborg Produktionsskole /13 3 Åben Bilag C: Forslag til placering /13 4 Åben Bilag D: Resultatbudget for de 4 første driftsår /13 5 Åben Bilag E Høringssvar fra forvaltningerne /13 INDSTILLING Indstilling Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Byrådet, at forslaget til vedtægter for en produktionsskole i Viborg, herunder de udpegningsberettigede organisationer, godkendes at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Byrådet, at Beskæftigelsesudvalgets politikområde Beskæftigelsestilbud afholder etableringsudgifter på kr. i 2014, at der gives en udlånsbevillingen på kr. til investering i udstyr og inventar med rådighedsbeløb i 2014, at lånebevillingen finansieres af kassebeholdningen, at udlånsbevillingen gives som et langfristet lån af Viborg Kommune, der tilbagebetales over 10 år, alternativt at der gives en udlånsbevilling på kr. til etableringsudgifter og investering i udstyr og inventar med rådighedsbeløb i 2014, at lånebevillingen finansieres af kassebeholdningen, at udlånsbevillingen gives som et langfristet lån af Viborg Kommune, der tilbagebetales over 10 år. BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Beskæftigelsesudvalget opfordrer til, at produktionsskolens fysiske placering og faciliteter ses i sammenhæng med andre tilbud til unge, f.eks. STU og EGU. Beskæftigelsesudvalget ser gerne, at produktionsskolen indgår i et tilbud om en egentlig garantiskoleordning i Viborg Kommune. Beskæftigelsesudvalget indstiller til Byrådet, at forslaget til vedtægter for en produktionsskole i Viborg, herunder de udpegningsberettigede organisationer, godkendes at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Byrådet, at Beskæftigelsesudvalgets politikområde Beskæftigelsestilbud afholder etableringsudgifter på kr. i 2014, at der gives en udlånsbevillingen på kr. til investering i udstyr og inventar med rådighedsbeløb i 2014, at lånebevillingen finansieres af kassebeholdningen, at udlånsbevillingen gives som et langfristet lån af Viborg Kommune, der tilbagebetales over 10 år. 5

6 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelsesudvalget, for så vidt angår 1. at. Inden stillingtagen til den resterende del af beslutningen, foreslår Økonomiudvalget, at Forvaltningen anmodes om at udarbejde et forslag, hvor produktionsskolens fysiske placering og faciliteter ses i sammenhæng med andre tilbud til unge, f.eks. STU og EGU. BESLUTNING I BYRÅDET DEN Fraværende: Holger Andersen Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. 6

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere