Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg kommunes finansielle strategi."

Transkript

1 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes økonomistab agerer indenfor i forbindelse med håndteringen af kommunens finansielle portefølje. Den finansielle strategi vedtages af Økonomiudvalget og vil løbende blive revideret i takt med udviklingen i de finansielle markeder og kommunens vurderinger af finansiel risiko, behovet for revision af strategien vurderes dog minimum en gang om året i forbindelse med kommunens regnskabsaflæggelse. Mål: Silkeborg Kommunes finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens økonomistab til brug for den løbende håndtering af kommunens finansielle portefølje. Formålet med den finansielle strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Silkeborg Kommunes finansielle portefølje, dvs. håndtering af de likvide midler herunder en evt. obligationsbeholdning (aktivpleje) og af den langfristede gæld (passivpleje) under hensyntagen til de finansielle risici, kommunen er villig til at påtage sig. Strategien har endvidere til formål at sikre, at Silkeborg Kommune har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens aktiv- og passivside. Målet er optimering af afkast/risikoforhold på likviditetsplacering og minimering af finansieringsomkostninger indenfor de nedennævnte rammer i nærværende strategi. På lånesiden omfattes alle kommunens kort- og langfristede lån ekskl. lån til ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt. Likviditetsstrategi Silkeborg Kommune ønsker at afkastet på overskydende likviditet placeres på en sådan måde, at det forventede afkast bliver størst mulig indenfor strategiens rammer Kommunerne har iflg. styrelsesloven mulighed for at investere deres kapital i følgende typer værdipapirer fra lande/valutaer i EU/EØS: Aftaleindskud Statsobligationer Skatkammerbeviser Realkreditobligationer Investeringsbeviser

2 2 Silkeborg kommune, ved økonomistaben, kan indgå porteføljeaftaler med samarbejdspartnere som efter nærmere aftale får stillet et beløb til rådighed for en periode op til 4 år, når der er tale om midler der deponeres, dog således at aftalen kan opsiges til udgangen af et år. Ved generel likviditetsplacering kan der anvendes op til 5 samarbejdspartnere. Aftalerne indgås således at opsigelse kan ske med øjeblikkelig virkning. Alle udtrækninger og renter genplaceres. Afkastet på porteføljen holdes op mod en benchmark sammensat af 75 % danske obligationer og 25 % europæiske obligationer. Der udarbejdes i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af regnskab en oversigt der sammenholder de enkelte porteføljeforvalteres opnåede afkast med henblik på at vurdere om porteføljen flyttes. Formueplejeaftaler baseres på følgende investeringsstrategi: Porteføljen må jf. Styrelseslovens 44 kun placeres i obligationer eller som indestående i bank/giro, dog er der åbnet mulighed for kommunal deltagelse i investeringsforeninger. Silkeborg Kommune har fastlagt nedenstående rammer: Obligationer: En stor del af aktiverne placeres i obligationer, højst 10 % må være placeret i kontanter, højst 25 % i højrenteobligationer, virksomhedsobligationer eller nye obligationsmarkeder. Nye obligationsmarkeder vil kun blive anvendt efter konkret stillingtagen. Det anføres over for samarbejdspartnere, at der ikke må investeres i værdipapirer (obligationer) udstedt af selskaber/stater, der overtræder retningslinjer for menneskerettigheder (herunder eksempelvis børnearbejde), våben, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Aktier: Der er herudover mulighed for at kommunerne via investeringsforeninger kan investere i aktier. En mulighed der ikke aktuelt vil blive søgt anvendt. Forud for en eventuel anvendelse vil der blive udarbejdet retningslinjer/investeringspolitik til politisk godkendelse. Beslutningskompetence Økonomichefen er bemyndiget til at indgå aftaler omkring låneomlægning og finansiel optimering af låneporteføljen inden for rammerne af den finansielle strategi, samt til at indgå aftaler om formue- /gældspleje ligeledes inden for strategiens rammer. Finansieringsstrategi Det er målet at der til enhver tid skal foretages en aktiv overvågning og styring af kommunens renterisici med henblik på spredning af den samlede risiko således, at rentefølsomheden minimeres. Strategien fastlægger generelle retningslinier i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

3 3 Mulighederne for at pleje en finansiel portefølje fremgår af Lånebekendtgørelsen 10 og omfatter låneomlægninger, simple valuta- og renteswaps og valutaterminskontrakter. Beslutningskompetencer: Den finansielle strategi vedtages af Økonomiudvalget. Byrådet træffer beslutning om lånebeløb, løbetid og afdragsform jf. Styrelseslovens 41. hvilket omfatter: Nye lånoptagelser eller løbetidsforlængelse af eksisterende lån Nye garantistillelser eller løbetidsforlængelse af eksisterende garantistillelse Dokumenter vedrørende kommunens optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Byrådet v. borgmesteren samt en person bemyndiget hertil af Byrådet. Gældsbreve i forbindelse med kommunal garantistillelse underskrives af både selskabet dom debitor og kommunen som garant. Økonomichefen bemyndiges herefter til at disponere, så den besluttede låntagning fremskaffes i henhold til de rammer strategien afstikker. Økonomichefen er ligeledes bemyndiget til at indgå aftaler omkring låneomlægning og finansiel optimering af låneporteføljen inden for strategiens rammer. Økonomichefen/økonomistaben kan godkende forsyningsselskabers og selvejende institutioner omlægning af lån som kommunen har stillet garanti for under forudsætning af at lånet ikke løbetidsforlænges og i øvrigt ligger inden for de af byrådet besluttede rammer for renteforhold m.v. Økonomichefen rapporter til Borgmesteren og direktionen, når der foretages væsentlige dispositioner. Fast og variabel rente Variabelt forrentede lån må maksimalt udgøre 65 % af låneporteføljen (excl. indekslån). Forventes der et rentefald øges andelen af variabelt forrentede lån. Forventes en rentestigning øges andelen af fast forrentede lån. På rentedelen arbejdes med to grupper ud fra følgende kriterier: Gruppe 1 lig % af låneporteføljen med fast rente (defineret ved at renten er fast i minimum et år fra opgørelsestidspunktet) Gruppe 2 lig 0-65 % af låneporteføljen med variabel rente (renten genforhandles inden for de næste 12 mdr. fra opgørelsestidspunktet) Ovenstående skal være gældende til en hver tid hvor grupperne opgøres. Konvertibilitet

4 4 Lån med fast rente kan optages både med og uden konvertibilitet (konvertibilitet svarer til en option på at kunne opsige til kurs 100) Valuta Kommunens låneportefølje kan indeholde finansiering i fremmed valuta, idet der kan optages lån i EUR. Lån kan optages i EUR, hvis rentebesparelsen ved låneoptagelse overstiger 0,10 % point p.a. og andelen kan maksimalt udgøre 40 % af den samlede låneportefølje (inkl. indekslån). Den samlede finansiering i fremmed valuta må således på intet tidspunkt overstige 40 % af den samlede finansiering. Reglerne kan sammenfattes således: Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK % EUR Over 0,10 % -point % Styring af valutakursrisikoen Det overvejes løbende - på grundlag af forventningerne til den fremtidige kursudvikling sat i forhold til opnået og forventet rentebesparelse om lånet eventuelt skal indfries eller omlægges til anden valuta samt om der i forbindelse hermed ændres på afdragsprofilen. Valg af metode til omlægning af lån Lån kan omlægges ved: indfrielse af det gamle lån og optagelse af et nyt lån ved at der udfærdiges en allonge til det eksisterende gældsbrev ved anvendelse af finansielle instrumenter jf. bilag 1. Valg af metode til omlægning afhænger af, hvilken lånetype, der skal omlægges (konverteringsmulighed m.v.). Endvidere indgår en vurdering af, hvad der administrativt er mest hensigtsmæssigt i den givne situation. Finansielle instrumenter

5 5 Kommunen kan i henhold til lånebekendtgørelsen kapitel 2, 10, stk. 3-5 anvende simple finansielle instrumenter. De finansielle instrumenter kan ifølge lånebekendtgørelsen kun anvendes i relation til direkte betalingsforpligtelser vedrørende kommunens gæld. Med finansielle instrumenter er det muligt at omlægge lån på en billigere og adminstrativt mindre tung måde, end hvis lånet skal indfries og et nyt lån optages. De instrumenter der kan anvendes er: FRA (fremtidig Rente Aftale) Simple swaps Valutaterminsforretninger Instrumenterne er nærmere beskrevet i bilag 1. Beslutning om placering af likvider. Rente- og valutasikringsinstrumenter er finansielle produkter, der indebærer en risiko for tab i de tilfælde, hvor modparten i aftalen ikke kan opfylde sine forpligtelser f.eks. på grund af konkurs. Silkeborg Kommune indgår udelukkende transaktioner, hvor der påtages modpartsrisiko (f.eks. indlån, swaps m.m.) med finansielle modparter, der som minimum har en rating svarende til A1 hos Moody's eller A+ hos Standard & Poors. Finansielle samarbejdspartnere: Økonomistaben bemyndiges til at indgå aftale med finansieringsselskab, herunder pengeinstitut vedrørende gælds-/lånepleje og/eller rådgivning i forbindelse hermed, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt. Rapportering Økonomistaben orienterer årligt, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, Økonomiudvalget om gennemførte ændringer i låneporteføljen. Revurdering Nærværende politik vil indgå som et bilag til Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune. Politikken skal løbende revurderes i takt med udviklingen på rente- og valutamarkederne. Økonomistaben xx august 2013 Godkendt af Økonomiudvalget den 19. august 2013

6 6 Bilag 1. Beskrivelse af finansielle instrumenter. FRA (fremtidig Rente Aftale) Med en FRA (renteterminsforretning) er det muligt, at lægge renten fast i en periode på et variabelt forrentet lån, og dermed sikre lånet mod en rentestigning i aftaleperioden. Eksempel: En kommune har optaget et lån, der forrentes med udgangspunkt i 3 måneders CIBOR. Der forventes stigende, korte renter i markedet, og kommunen ønsker derfor at fastlåse renten i den kommende 3 måneders renteperiode. Derfor indgår kommunen en FRA. Simple swaps En swap er et meget fleksibelt instrument, der kan anvendes til omlægning af et lån i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med fast rente omlægges til variabel rente og omvendt og eventuelt også til en anden valuta. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtelser. Eksempel: En kommune har optaget et fast forrentet lån, hvor kommunen betaler en årlig rente på 5 %. Lånet ønskes omlagt til et variabelt lån med 3 måneders renteperioder. Kommunen indgår derfor en swapaftale, hvor kommunen modtager den faste rente, der skal betales på lånet. Til gengæld betaler kommunen en variabel rente til Kommunens modpart på swappen (f.eks. Kommunekredit eller et pengeinstitut) på 3 måneders CIBOR. Swaps er også et velegnet instrument til omlægning af lån, der har særlige indfrielsesvilkår eller er inkonverterbare. Fordelen består heri, at et lån, der kun vanskeligt eller umuligt kan indfris, kan omlægges, uden at det er nødvendigt, at realisere et valuta- eller kurstab. Valutaterminsforretninger En valutaterminsforretning er en forpligtende aftale mellem to parter om levering af valuta på et aftalt tidspunkt til en på forhånd aftalt pris. Valutaterminsforretninger kan f.eks. anvendes, hvis en kommune har optaget et lån i udenlandsk valuta og ønsker at sikre en kommende ydelsesbetaling, eller at fastlåse kroneværdien af en restgæld i fremmed valuta.

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere