Deloitte. 10. maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte. 10. maj 2010"

Transkript

1 Deloitte 10. maj 2010

2 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom og sag om private equity fund Jens Wittendorff 4. Begrænset skattepligt: udbytter, beneficial owner, løbende ydelse Jakob Bundgaard 2

3 Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 3

4 Begrænset skattepligt af renter TfS 2010, 154 SR Begrænset skattepligt af renter for selskaber SEL 2, stk. 1, litra d) (L 119, 2003/04 og L /07): HR: Renter af kontrolleret gæld, jf. SKL 3 B U1: Fordring knyttet til PE i DK U2: DK beskatning af renter nedsættes efter EU s rente/royalty direktiv U3: DK beskatning af renter nedsættes efter DBO U4: DK moderselskab har bestemmende indflydelse i kreditorselskabet U5: Udenlandsk moderselskab har bestemmende indflydelse i kreditorselskabet, når moderselskabet er hjemmehørende i DBO-land, og kan undergives CFC-beskatning af renter i kreditorselskabet U6: Udenlandsk beskatning af kreditorselskabet udgør mindst ¾ af den danske selskabsbeskatning + kreditorselskabet ikke betaler renterne videre til et andet udenlandsk selskab mv., som er undergivet en selskabsbeskatning af renterne, der er mindre end ¾ af den danske selskabsbeskatning 4

5 Begrænset skattepligt af renter TfS 2010, 154 SR Koncernselskaber Lån Tredjemand Lån Selskab A Frankrig Selskab B Frankrig Selskab C Frankrig Selskab D Danmark Lån Lån Spørger Danmark 1. Skat på 34,43 % i Frankrig af renter 2. Selskab A og B optager lån hos både tredjemand og koncernselskaber 3. Beskatningen af tredjemand og koncernselskaber kan være lavere end ¾ af dansk beskatning 5

6 Begrænset skattepligt af renter TfS 2010, 154 SR SKAT: Formålet med bestemmelsen er at undgå, at dansk beskatning nedsættes gennem rentebetalinger til finansielle selskaber i lavskattelande Formålet med Selskab A s og Selskab B s lånoptagelse har ikke været at kanalisere renter fra Spørgeren og videre uden dansk beskatning Lånoptagelsen er sket som led i den sædvanlige drift af Selskab A og Selskab B Ikke begrænset skattepligt af renteindtægter Heroverfor står: Lovens ordlyd Ingen klare holdepunkter for et andet resultat i bemærkningerne Ultimative långiver opfylder både betingelsen om at være lavtbeskattede og finansielle selskaber 6

7 Begrænset skattepligt af renter TfS 2010, 154 SR Skat på ¾ af den danske selskabsbeskatning: Den faktiske beskatning er afgørende, dvs. mindst 18,75 % skat af renter, jf. L 213, bilag 26 Underskudsudnyttelse sidestilles med beskatning Viderebetaling som renter Omfatter situation, hvor kreditor har fradrag for de renter, som det selv betaler til det andet udenlandske selskab i lavskattelandet, jf. L 213, bilag 26 Viderebetaling på anden vis Hvis kreditor viderebetaler beløbet via udlodning, tilbagebetaling af lån eller lignende skal det vurderes, om den umiddelbare modtager er den rette indkomstmodtager (beneficial owner), jf. L 213, bilag 26 7

8 Begrænset skattepligt af renter TfS 2010, 154 SR BVI BVI BVI BVI BVI Sambeskatning PE Frankrig SA Frankrig Lån Viderebetaling fra SA til PE: 1. Renter 2. Udbytter AS Norge BV Holland Lån A/S Danmark 8

9 Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 9

10 Sikkerhedsstillelse og konsolidering TfS 2010, 127 SR Lån Bank E A/S H A/S G A/S 52 % 70 % 70 % 100 % F A/S A A/S B A/S C A/S D A/S Kontrolleret gæld i A og B er større end 10 mio., hvis banklån medregnes Bl.a. E og C har stillet sikkerhed over for banken Lån fra tredjemand anses som kontrolleret gæld, når sikkerhed, jf. SEL 11, stk. 1 Skal sikkerhedsstillelsen elimineres efter SEL 11, stk. 4? Eliminering af aktier, fordringer og gæld mellem selskaberne SKAT Konsolidering betyder, at selskaberne reelt betragtes som ét selskab Ét og samme selskab har derfor optaget lån og stiller sikkerhed Henset til formålet med loven omfatter gæld og fordringer også sikkerhedsstillelse Konsolideringskredsen omfattede G, E, A, B, C og D hvad med F? 10

11 Konsolidering SKM LSR H1 A/S G5 BV Sambeskatning PE, DK Konsolidering af danske selskaber, som er koncernforbundne uden inddragelse af bl.a. udenlandske aktionærer, jf. SEL 11, stk. 4, 2. pkt. SKAT: Ikke konsolidering af H1 og PE H1 og PE ikke koncernforbundne, hvis den udenlandske aktionær G5 udeholdes Filialer behandles som selskaber, hvorfor begrebet udenlandsk aktionærer omfatter udenlandske hovedkontorer, jf. SEL 11, stk. 5 LSR: Skattesubjektet efter SEL 2, stk. 1, litra a), er G5, ikke PE et G5 kan ikke anses for at være aktionær i PE, da PE ikke er et selvstændigt skattesubjekt Begrebet koncernforbundne selskaber efter KGL 4, stk. 2, omfatter både direkte og indirekte ejerskab Konsolidering af H1 og PE 11

12 Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom og sag om private equity fund Jens Wittendorff 12

13 Fast driftssted efter agentreglen Betingelser for fast driftssted efter agentreglen i artikel 5, stk. 5, i OECD modeloverenskomsten: 1. Agenten er afhængig af foretagendet Juridisk eller økonomisk afhængig af foretagendet, eller Handler uden for rammerne af sædvanlig virksomhed 2. Fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn vedrørende dets egentlige virksomhed Omfatter aftaler, som en agent indgår i eget navn, hvis de er bindende for foretagendet Kan omfatte aftaler, som rutinemæssigt godkendes af foretagendet 3. Agenten udnytter sædvanligvis fuldmagten 4. Aftaler vedrører foretagendets kerneforretningsaktivitet 13

14 SKM SR Udenlandske investorer 100 % B K/S DK C D Investorer i B Udpeger medlemmer af D Beslutning om køb/salg 14 A DK Administration af B Indstilling om køb/salg til E E Indstilling om køb/salg til D A, E og D anset for at være uafhængige af B K/S Ikke underlagt detaljerede instruktioner eller omfattende kontrol, dvs. ikke juridisk afhængige af B K/S Kan ifalde almindeligt erstatningsansvar og bærer selv ansvaret for det udførte arbejde Andre indkomstkilder, dvs. ikke økonomisk afhængige af B K/S Udfører identiske opgaver for andre investeringsenheder, dvs. handler inden for rammerne af deres sædvanlige erhvervsvirksomhed Ikke PE Se tidligere TfS 2002, 15 LR

15 Zimmer Ltd. (Conseil d Etat 2010) Produktion Salg/markedsføring MS UK Varer DS Frankrig Varer Kunder Kommittent Kommissionær Afhængig? Instruktion/kontrol, én opdragsgiver og beskeden risiko qua TP-model Afhængig Fuldmagt til at indgå bindende aftaler? DS indgik bindende aftaler i eget navn og for MS regning Aftaler ikke juridisk bindende for MS Ikke PE 15

16 Begrænset skattepligt: udbytter, beneficial owner, løbende ydelse Jakob Bundgaard 16

17 Første afgørelse om beneficial ownership SKM LSR Investors Luxembourg HoldCo H Sarl HoldCo H1 Sarl (1) Dividends (2) Loans Denmark HoldCo S A/S (3) Capital contribution HoldCo D A/S (4) HoldCo D A/S acquires Target A A/S Target A A/S 17

18 Første afgørelse om beneficial ownership SKM LSR Faktum Indeholdelsespligt for udbytteudlodning fra DK til et Lux S.a.r.l. Sædvanlig private equity-opkøbstruktur ved leveraged buy-out-transaktion Holdingselskaber havde som eneste aktivitet at eje og finansiere deres datterselskab De luxembourgske selskaber var registreret i Luxembourg og havde ikke ansatte Begge selskaber blev ledet af et Board of Managers, der var identisk i de to selskaber Den daglige administration mv. blev varetaget af kapitalfondenes administrationsselskaber, hvis opgaver blandt andet bestod i opbevaring og førelse af aktionærfortegnelser, bestyrelses- og generalforsamlingsreferater, fakturering, bogføring, udarbejdelse af regnskaber, afholdelse af møder og generalforsamlinger, kontakt til myndigheder mv. Straks strukturen var på plads blev der udloddet udbytte til moderselskabet H1 S.a.r.l. Efter udlodningen ydede H 1 S.a.r.l. to lån til S A/S (et konvertibelt og ikke traditionelt lån) som i alt svarede til hele det deklarerede udbytte Dvs: udbyttet blev IKKE kanaliseret videre til de bagvedliggende investorer 18

19 Første afgørelse om beneficial ownership SKM LSR LSR-afgørelse Landsskatterettens præmisser indledes med en generel beskrivelse af det passerede hændelsesforløb samt en generel beskrivelse af retsgrundlaget, herunder DBO Herefter udtaler flertallet (bestående af 3 medlemmer, herunder retsformanden), at bestemmelsen svarer til artikel 10 i OECD s modeloverenskomst LSR fremhæver kommentaren til modeloverenskomstens artikel 10, punkt 12 og rapporten fra Committee on Fiscal Affairs På denne baggrund udtales følgende: Som følge heraf anses udbyttemodtagere, der er agenter, mellemmænd og "gennemstrømningsselskaber" ikke for retmæssige ejere af udbyttet. For så vidt angår "gennemstrømningsselskaber" er det dog en betingelse, at selskabet har meget snævre beføjelser, som, i relation til udbyttet, gør det til en "nullitet" eller administrator. Det forhold, at en udbyttemodtager har meget snævre beføjelser i relation til udbyttet, kan ikke i sig selv medføre, at det ikke er retmæssig ejer. Idet H1 S.a.r.l. ikke har viderekanaliseret det pågældende udbytte til dets moderselskab, H S.a.r.l. eller dettes aktionærer, men i stedet har anvendt udbyttet til udlån til selskabet [ ]..kan H1 S.a.r.l. ikke i relation til dette udbytte anses for et "gennemstrømningsselskab". Under disse omstændigheder anses H1 S.a.r.l. for retmæssig ejer af udbyttet. 19

20 Første afgørelse om beneficial ownership SKM LSR Herefter vendte Landsskatterettens flertal sig mod fortolkningen af moder-/datterselskabsdirektivet Utvivlsomt med rette konstaterede retten, at det følger af artikel 1, stk. 2, at direktivets fordele kan nægtes med hjemmel i national rets bestemmelser om hindring af svig og misbrug, og at dette, i en dansk kontekst i fraværet af generelle lovbestemmelser med dette sigte, skal ske efter retspraksis Herefter konkluderede retten: Da H1 S.a.r.l. anses for rette indkomstmodtager af udbyttet, og da der ud fra realitetsbetragtninger ikke kan ske tilsidesættelse af de foretagne dispositioner, anses der ikke i dansk ret at være hjemmel til at nægte selskaberne de fordele, der følger af direktivet. Der kan blandt andet henvises til Højesterets domme af 30. oktober 2003 og 7. december 2006 offentliggjort i henholdsvis SKM HR og SKM HR samt til EF-Domstolens dom i sag C-321/05 (Hans Markus Kofoed) og Skatteministeriets kommentar offentliggjort i SKM DEP. Som følge heraf skal udbyttet i medfør af direktivets artikel 5 fritages for kildeskat. 20

21 Første afgørelse om beneficial ownership SKM LSR Vurdering Lille skridt nærmere en afklaring Forventet endelig stillingtagen i Højesteret Det konkrete udfald af kendelsen må anses som værende absolut korrekt, når der henses til, at den omhandlede udbytteudlodning ikke er kanaliseret videre til de ultimative ejere På dette punkt kan det undre, at SKAT har udvalgt netop denne sag til at være den første retningsgivende sag på området En forudsætning for at underkende gennemstrømningsselskaber som beneficial owner er, at selskabet har meget snævre beføjelser, som i relation til udbyttet, gør det til en nullitet eller administrator Der skal mere til end snævre beføjelser, ex. retsforfølgning Allerede fordi -afgørelse? Dynamisk fortolkning Autonom fortolkning Kendelsen reducerer den i rådgiverkredse megen fokusering på substans i holdingselskaber Det interessante vedrørende M/D-direktivet er, på hvilket grundlag Landsskatteretten når sin konklusion om, at selskabet er rette indkomstmodtager. Formuleringen da? Lovindgreb?: ad modum høringsudkastet til L 202 fra

22 Begrænset skattepligt af løbende ydelser mv. TfS SR SEL 2, stk. 1, litra a) og KSL 2, stk. 1, nr. 4): Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her. Skattepligten omfatter endvidere indkomst i form af løbende ydelser hidrørende fra en sådan virksomhed eller fra afståelsen af en sådan virksomhed, når ydelserne ikke er udbytte, afdrag på et tilgodehavende, renter eller royalties. Anvendelsesområde er uklart Hidtil fortolket til at omfatte earn-out (løbende ydelser) og bortforpagtning TfS H (KSL 2 andel af overskud ved salg af I/S) TfS LSR (KSL 2 bortforpagtning af virksomhed) TfS LR (KSL 2 vederlag for konkurrenceklausul og rådighedsbeløb til tidligere underleverandør) 22

23 Begrænset skattepligt af løbende ydelser mv. TfS SR TfS SR: Udbetalinger til udenlandske fysiske personer eller selskab bestod af 90 % af det årlige overskud i SMBA til garantimedlemmerne Spørgsmålet er, om begrænset skattepligt forudsætter, at der er tale om fast driftssted Skatterådet: Vederlag for sikkerhedsstillelse Ikke et krav om, at begrænset skattepligt forudsætter, at modtageren er medejer eller tidligere medejer af den virksomhed, hvorfra ydelserne modtages Fysisk og juridisk person begrænset skattepligtig af udbetalinger som modtages som garantimedlem i DK SMBA Erhvervsindkomst efter DBO, art. 7 derfor må DK frafalde beskatning, idet ikke fast driftssted Se kritisk Henriksen i TfS Ikke udtryk for en opsamlingsbestemmelse, som reelt fanger alle betalinger fra DK til udenlandske modtagere Kan ikke finde anvendelse, hvis der er tale om kapitalselskaber, men alene personselskaber 23

24 Begrænset skattepligt af løbende ydelser mv. TfS SR Betydning for udbyttegivende gældsbreve (PPL)? LV S.A.2.2.: Bestemmelsen gælder eksempelvis de tilfælde, hvor et udenlandsk selskab som gengæld for ydede lån betinger sig en andel i overskuddet i den herværende virksomhed. TfS SR: ydelse ikke anset for at være en rente eller kursgevinst Det følger af praksis, at PPL-ydelser anses for at være kursgevinster udelukket som erhvervsindkomst? Næppe noget reelt anvendelsesområde for udsagn i LV 24

25 Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder

Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder www.pwc.dk Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder 27. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Velkomst og agenda v/anders Strandet Jepsen Delvis momsfradragsret v/martin Henri Leth With Lønsumsafgift

Læs mere

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). D O M Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). 22. afd. nr. B-1484-11: Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster Danske Af Peter Koerver Schmidt, ph.d.-stipendiat, CBS, visiting scholar, UC Berkeley, tax manager, Deloitte FAGFÆLLEBEDØMT. Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt de danske CFC-regler for selskaber

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C

Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven 11, 11 B og 11 C Analyse af fremførselsreglerne i rentefradragsbegrænsningsreglerne

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere