Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges til sammen med de øvrige aktionærer i Rejsekort A/S at underskrive en tiende allonge til aktionæroverenskomsten af 20. januar 2007 om tilførsel af aktiekapital til Rejsekort A/S på i alt 80 mio. kr. At Movia bemyndiges til at tiltræde den foreslåede vedtægtsændring i Rejsekort A/S At Movia optager et lån på 120 mio. kr. til finansiering af kapitalindskud og anlægsinvesteringer i rejsekortet At sagen ikke offentliggøres. Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Der er behov for, at ejerne bag Rejsekort A/S indskyder kapital i selskabet. Det skyldes, at indtægter fra transaktionsafgifter endnu ikke er tilstrækkelige til at dække selskabets udgifter. Det anbefales, at bestyrelsen godkender dette. Movia har i marts 2014 planmæssigt tilbagebetalt et stående lån på 150 mio. kr., som var optaget til finansiering af rejsekortet. Disse to forhold gør, at Movias likviditet er på et lavt niveau, og det er nødvendigt, at Movia optager et nyt lån til delvis refinansiering af det indfriede, stående lån.. Rejsekort A/S s bestyrelse har anbefalet selskabets aktionærer, at aktionærerne tilfører selskabet 80 mio. kr. ny kapital. Movias andel udgør 29,4% svarende til 23,5 mio. kr. Kapitalforhøjelsen foreslås gennemført efter en ekstraordinær generalforsamling den 23. april Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariatet, Movia 1/6

2 Kapitaltilførsel til Rejsekort A/S er nødvendig, indtil indtægter fra transaktionsafgifter, der følger antallet af rejser og omsætningen på rejsekort, dækker driftsomkostningerne i Rejsekort A/S. Kapitaltilførsel har været en forudsætning siden starten af projektet, og aktionærerne har løbende indbetalt supplerende kapital i form af aktiekapital eller ansvarlig lånekapital. Parterne er enige om, at en ny allonge (Allonge 10) til aktionæroverenskomsten, hvor parterne aftaler vilkårene for en nødvendig kapitaltilførsel til Rejsekort A/S, er en acceptabel og anvendelig løsning. Allongeudkastet forudsætter, at kapitaltilførslen kan ske enten som aktiekapital eller som ansvarlig lånekapital efter den enkelte aktionærs eget valg. Ansvarlig lånekapital kan senere konverteres til aktiekapital til en kurs justeret i forhold til påløbne renter, således at de aktionærer, der vælger en lånemodel, ikke stilles bedre end dem der vælger at indskyde aktiekapital. Administrationen anbefaler, at Movias kapitalindskud i Rejsekort A/S sker som aktiekapital hvorved Movia tilkendegiver fortsat at stå bag selskabet som medejer. Før det aktuelle kapitalindskud er Movias samlede kapitalindskud på 343 mio. kr., hvoraf 124 mio. kr. er ansvarlig lånekapital, jf. bilag 06.1, tabel 1. Det aktuelle kapitalindskud påregnes at kunne holde Rejsekort A/S tilstrækkelig likvid indtil ultimo oktober Rejsekort A/S har budgetteret med behov for et kapitalindskud i oktober 2014 på 80 mio. kr. Det aktuelle kapitalbehov afhænger dog af udviklingen i omsætningen hos Rejsekort A/S. Movias andel af kapitalindskud i oktober 2014 er ligeledes budgetteret til 23,5 mio. kr. Administrationen vil komme med en ny indstilling vedr. kapitalindskud i september Rejsekortsystemets endelige version implementeres ifølge planen i 2014 i to tempi, den første i maj og den anden i 2. halvår Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) har besluttet at forlænge salget af klippekort fra den 1. juni 2014 til den 12. oktober 2014 for at sikre, at systemopdateringen ikke kommer til at falde sammen med udfasningen af klippekort. Rejsekort A/S har vurderet, at udskydelsen kan betyde reducerede transaktionsafgifter på 13 mio. kr. i 2014, men at dette kan finansieres indenfor det budgetterede kapitalindskud på 80 mio. kr. i september Det er ikke budgetteret, og det vurderes ikke for nærværende, at der vil blive behov for yderligere kapitalindskud i Rejsekort A/S i Det vil dog afhænge af udviklingen i rejsekortets omsætning. Eventuelt behov for kapitalindskud vil blive revurderet senest i 4. kvartal Vedtægtsændring Da egenkapitalen i Rejsekort A/S forhøjes med det foreliggende forslag, kræves en formel 2/6

3 ændring af vedtægten for Rejsekort A/S, idet aktiekapitalens størrelse er e reguleret i vedtægten. Generalforsamlingen Kapitaludvidelsen vil blive formelt besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i Rejse- dvs. kort A/S forventeligt afholdt også denne gang som en såkaldt papir-generalforsamling, uden fysisk fremmøde. Generalforsamlingen afholdes den 23. april På ovenstående baggrund er det administration nens anbefaling, at Moviaa sammen med de øvrige aktionærer i Rejsekort A/S underskriver Allonge 10 om tilførsel af a yderligere egenkapi- tal i Rejsekort A/S på i alt 80 mio. kr. Økonomi Udviklingen i den realiserede og budgetterede dag-til-dag kassebeholdn ning og gennemsnittet målt over 365 dage uden lånoptagelse (fuldt optrukket linje) og med lånoptagelse (stiplet linje) er illustreret i figur 1. Ultimo januar 2015 forventes likviditeten at være minus 242 mio. kr. hvis der ikke optages yderligeree lån. Figur 1. Likviditetsudvikling januar 2013 til januar 2015 Ultimo februar 2014 udgjorde Movias likvidbeholdning 190 mio. kr. Såfremt der ikkee optages 3/66

4 lån forventes likviditeten ultimo april at være minus 67 mio. kr. Den væsentligste årsag til reduktionen i likviditeten er indfrielse af et lån på 150 mio. kr. Lånet var et stående lån (dvs. uden afdrag) der var optaget til rejsekort formål. Ultimo januar 2015 forventes likviditeten at være minus 242 mio. kr. hvis der ikke optages yderligere lån. Reduktionen i likviditeten i januar 2015 skyldes tilbagebetaling af efterregulering for 2013 på 136 mio. kr. Såfremt der optages lån på 120 mio. kr. i april 2014 og 123 mio. kr. i december 2014 forventes likviditeten være 1 mio. kr. ultimo januar Målsætningen for likvidbeholdningen er en gennemsnitlig saldo på 150 mio. kr. Hvis den aktuelle likvidbeholdning skal bringes op på 150 mio. kr. i april, er der behov for et lån på 205 mio. kr. (150+55). For at gennemsnittet over 365 dage skal reduceres til 150 mio. kr., kan likviditeten dog være lavere i en periode. Movia har en kassekredit på 120 mio. kr. Det er således muligt at operere med en likvidbeholdning der er lavere end de 150 mio. kr. ved at trække på kassekreditten, når de daglige udsving i likvidbeholdningen gør det nødvendigt. Der forventes et samlet behov for finansiering af rejsekortet på 243 mio. kr. i Finansieringsbehovet består af følgende elementer: Indfriet stående lån 150 mio. kr. Årets kapital indskud 47 mio. kr. Årets investeringer 17 mio. kr. Kassefinansieret i mio. kr. Administrationen anbefaler optagelse af lån på 120 mio. kr. i april Der kan optages lån igen i december 2014, efter indskydelse af yderligere kapital i Rejsekort A/S i oktober. En endelig beslutning om, hvor meget af investeringen i rejsekort, der eventuelt skal finansieres ved træk på kassebeholdningen, kan derfor udskydes til december. Optagelse af et lån på 120 mio. kr. i april 2014 til finansiering af rejsekort vil give en forventet likvidbeholdning på 53 mio. kr. ultimo april og dermed bevirke, at den gennemsnitlige likvidbeholdning reduceres over de kommende måneder. Miljøkonsekvenser: Ingen Åbent eller lukket punkt: 4/6

5 Kommunikation. Bilag: 1. Investeringer og lån til rejsekortet 2. Allonge 10 til aktionæroverenskomst i Rejsekort A/S 3. Reviderede vedtægter for Rejsekort A/S 5/6

6 Bilag 06.1 Investeringer og lån til rejsekortet Tabel 1 viser Movias realiserede og forventede udvikling i investeringer og lån. Tabel 1. Investeringer og lån, uden kassefinansiering i 2014 Akkumuleret (mio. kr.) 2012 R2013 E Total Investering: Aktier Ansvarlig lånekapital Anlægsinvesteringer Renter Årets investering i alt Akkumuleret investering Finansiering: Indtægtsregulering Kompensation for work arounds Reduktion af Movias likvidbeholdning Indfriet lån Optaget lån / nye lån Årets likvidpåvirkning (Årets finansiering - investering) Optagne lån akkumuleret Afdrag på lån akkumuleret Restgæld på lån Den akkumulerede investering i 2014 forventes at være 694 mio. kr. Af dette er det tidligere besluttet at finansiere 13 mio. kr. ved træk på kassebeholdningen. I marts 2014 er indfriet et lån på 150 mio. kr. Hvis der ikke besluttes yderligere finansiering ved træk på kassebeholdningen, forventes et behov for at optage lån på 243 mio. kr. i Såfremt der optages lån i 2014 på 243 mio. kr. forventes restgælden for alle Movias lån til rejsekortet at udgøre 562 mio. kr. ultimo 2014, hvilket er indenfor Movias låneramme til rejsekortet på 591,5 mio. kr. 6/6

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

til Rejsekort A/ /S Automatikvej 1, 1. 2860 Søborg CVR-nr.: 27 33 20 72 DSBB Rejsekort Sølvgade 40 1349 København K CVR-nr.

til Rejsekort A/ /S Automatikvej 1, 1. 2860 Søborg CVR-nr.: 27 33 20 72 DSBB Rejsekort Sølvgade 40 1349 København K CVR-nr. Udkast af 20. marts A L L O N G E X til A K T I O N Æ R O V E R E N S K O M S T (i det følgende benævnt Allonge X ) ) vedrørende Rejsekort A/ /S Automatikvej 1, 1. 2860 Søborg CVR-nr.: 27 33 20 72 (i det

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

+ administrationen i øjeblikket gennemfører

+ administrationen i øjeblikket gennemfører RadiX FURESØ Ny Furesøaftale Medlem af byrådet, medlem af ØU, formand for KFIU Helle Katrine Møller hellekat@gmail.com Kære med-radikale, Så har vi endelig fået en ny og meget bedre udgave af Furesøaftalen

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere