1. Indledning og lovgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning og lovgrundlag"

Transkript

1 Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget den 21. november Indledning og lovgrundlag Nedenfor følger en orientering til kandidatlister, der har deltaget i regionsrådsvalget den 21. november 2017, om tilskud efter partistøtteloven til kandidatlistens politiske arbejde i regionen. Lovgrundlaget for udbetaling af tilskud til disse kandidatlister er nedenstående to love: Partistøtteloven (lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. august 2017 om økonomisk støtte til politiske partier m.v.) Partiregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 974 af 11. august 2017 om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber) 2. Hvem er tilskudsberettiget? En kandidatliste, der har deltaget i regionsrådsvalget den 21. november 2017 og har fået mindst 500 stemmer, har ret til tilskud fra regionen til kandidatlistens politiske arbejde i regionen i En kandidatliste, der har fået færre end 500 stemmer, og som ved valget indgik i et listeforbund, har dog ret til tilskud, hvis listeforbundet har fået mindst 500 stemmer. Der var ingen listeforbund ved regionsrådsvalget i Se partistøttelovens Hvor stort er tilskuddet? Tilskudsbeløbet pr. stemme reguleres hvert år den 1. januar og offentliggøres ved bekendtgørelse. Tilskudsbeløbet pr. stemme ved udbetaling af partistøtte for 2018 på baggrund af deltagelse i regionsrådsvalg er reguleret i 3 i bekendtgørelse nr af 10. november 2017 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i Tilskudsbeløbene for vil på samme måde blive reguleret ved bekendtgørelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender særskilt meddelelse herom til samtlige kommuner, regioner og partiernes landsforeninger. Tilskudsbeløbet pr. stemme for 2018 er 4,50 kr.

2 Tilskudsbeløbet for den enkelte kandidatliste udregnes i på baggrund af kandidatlistens antal stemmer ved regionsrådsvalget i Se partistøttelovens 12 a. 4. Hvad må man bruge tilskuddet til? 4.1. Generelt Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i regionen inden for det kalenderår, tilskuddet vedrører (tilskudsåret), og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i dette kalenderår. Derfor kan der ikke ved opgørelsen af påregnede og afholdte udgifter (se pkt. 7 og 8 nedenfor) medregnes udgifter til ydelser, der er leveret inden tilskudsårets begyndelse, og der kan heller ikke medregnes udgifter til forudbetaling af ydelser, der først leveres efter tilskudsårets udløb Hvad er politisk arbejde? Politisk arbejde er i lovens forstand enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater eller fremme et bestemt resultat af en folkeafstemning her i landet ved at udbrede kendskabet til bestemte politiske synspunkter, at etablere og drive organisationer, at samarbejde med andre organisationer eller på anden måde. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i regionen, der retter sig mod tilskudsmodtagerens (kandidatlistens) organisation eller medlemmer eller mod andre organisationer inden for eller uden for regionen eller mod vælgerne inden for regionen. Tilskuddet kan anvendes til politisk arbejde, der retter sig mod vælgerne i regionen, uanset om det organ, der skal vælges kandidater til, er et andet end regionsrådet. Tilskuddet må således anvendes til politisk arbejde i regionen i forbindelse med folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg, ligesom det må anvendes i forbindelse med kommunalbestyrelsesvalg i de kommuner, der er beliggende i regionen. Tilskuddet må ligeledes anvendes i forbindelse med folkeafstemninger, herunder landsdækkende folkeafstemninger. Den politiske aktivitet behøver ikke nødvendigvis blive udført af tilskudsmodtageren selv. En tilskudsmodtager, der er den regionale organisation for et parti, må derfor f.eks. godt overføre penge til partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, i regionen til udførelse af politisk arbejde. Selve pengeoverførslen kan dog ikke anses for en politisk aktivitet. Det er således en betingelse for at betragte et givet tilskud som anvendt til politisk arbejde, at den organisation, der har modtaget de overførte penge, har anvendt beløbet til de politiske aktiviteter, der er omfattet af partistøtteloven. De anførte eksempler på tilskuddets anvendelse er ikke udtømmende. Se partistøttelovens 1, stk. 2 og Hvordan søger man om tilskud? 5.1. Generelt Tilskud ydes efter ansøgning, og ansøgningen skal indgives til regionsrådet. Der skal indgives ansøgning for hver kandidatliste, der ønsker at få udbetalt tilskud det gælder også for kandidatlister, der er opstillet med samme bogstavbetegnelse, herunder kandidatlister, der indgår i et listeforbund. 2

3 KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejder hvert år et skema til brug for ansøgning om tilskud for det pågældende år. Ansøgningsskemaet kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: Ansøgningsskemaet tager højde for de oplysninger og erklæringer, som kandidatlisten skal indgive som betingelse for modtagelse af tilskud. Det er ikke en betingelse for at få udbetalt tilskud, at ansøgningsskemaet benyttes. Ansøgningsskemaet indeholder således dels et felt for den erklæring om kandidatlistens mindst påregnede udgifter til politisk arbejde i tilskudsåret, som tilskudsmodtageren skal afgive, jf. pkt. 7, dels et felt for den foreskrevne erklæring om mindst afholdte udgifter til politisk arbejde i kalenderåret før tilskudsåret, jf. pkt. 8. Ansøgningsskemaet indeholder også et felt til brug for erklæringen vedrørende tilskud fra private tilskudsydere, jf. pkt. 10, et felt til brug for erklæringen vedrørende anonyme tilskud, jf. pkt. 11, samt et felt til brug for erklæringen vedrørende private og anonyme tilskud modtaget af opstillede kandidater, jf. pkt Hvornår skal ansøgningen indgives? Ansøgning om tilskud skal indgives inden udgangen af hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Søger man f.eks. partistøtte for 2018, skal ansøgningen senest være indgivet den 31. december Der er ikke nogen frist for, hvornår ansøgningen tidligst kan indgives, men der kan ikke udbetales tilskud forud for det kalenderår, tilskuddet vedrører Hvem skal underskrive ansøgningen (og erklæringer)? Hvis det i skemaet til brug for anmeldelsen af kandidatlisten til deltagelse i regionsrådsvalget i 2017 er angivet, hvilken forening eller hvilke vælgere i regionen der er berettiget til på kandidatlistens vegne at ansøge om tilskud, skal ansøgningen underskrives af en repræsentant for den angivne forening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke foretaget sådan anmeldelse, gælder følgende: A) For kandidatlister, der er opstillet for et parti, der var opstillingsberettiget til folketingsvalg pr. 1. august 2017, skal ansøgningen underskrives af en repræsentant for vedkommende partiorganisation. Vedkommende partiorganisation vil normalt være partiets regionale organisation (eventuelt en af partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, i regionen). Hvis en sådan ikke findes, kan landsorganisationen indtræde som ansøger om tilskud. Det beror på partiets egne regler, hvem der kan optræde som repræsentant for partiorganisationen. B) For kandidatlister, der ikke er opstillet for et parti, der var opstillingsberettiget til folketingsvalg pr. 1. august 2017 (lokallister), skal ansøgningen underskrives af enten kandidatlistens repræsentant eller af en anden person, der er berettiget til at optræde som repræsentant for kandidatlisten. 6. Hvornår og hvordan udbetales tilskuddet? Tilskuddet udbetales efter ansøgning for et kalenderår ad gangen. En kandidatliste, der har deltaget i regionsrådsvalget i 2017, kan første gang få udbetalt tilskud for 2018 og sidste gang for

4 Udbetalingen af tilskuddet for et givet år sker på én gang, når regionsrådet har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Hvis der er udbetalt et tilskud, der er mindre end det tilskud, som kandidatlisten højst kan få udbetalt, kan der dog indgives en (eller flere) supplerende ansøgning(er) om det resterende tilskudsbeløb, se nedenfor pkt. 7. Se partistøttelovens Erklæring om mindst påregnede udgifter i indeværende kalenderår Det er en betingelse for at få udbetalt tilskud, at tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har indsendt en erklæring til regionsrådet om, hvilke udgifter der mindst påregnes afholdt til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Ansøgningsskemaet indeholder et felt til brug for denne erklæring. Udbetaling af tilskud kan kun ske, i det omfang tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Der kan derfor ikke udbetales mere i tilskud, end hvad tilskudsmodtageren påregner at afholde af udgifter til politisk arbejde. Afgivelse af erklæring om påregnede udgifter vil efter omstændighederne forudsætte, at tilskudsmodtageren har udarbejdet et budget eller lignende for det pågældende kalenderår. Der stilles dog ikke krav om, at tilskudsmodtageren indsender et budget eller lignende til regionsrådet for det pågældende kalenderår. Hvis en tilskudsmodtager har påregnet at afholde færre udgifter til politisk arbejde i regionen, end hvad der svarer til det beløb, som tilskudsmodtageren højst er berettiget til at få udbetalt i tilskud, og viser det sig efter ansøgningens indgivelse og erklæringen herom og tilskuddets udbetaling, at tilskudsmodtageren påregner at afholde flere udgifter til politisk arbejde i regionen end først oplyst, kan tilskudsmodtageren indgive en eller flere supplerende ansøgning(er) og erklæring(er) om det ikke udbetalte tilskud i det år, tilskuddet vedrører. Erklæringen (og evt. supplerende ansøgning og erklæring) skal være indsendt inden udgangen af det kalenderår, tilskuddet vedrører, og skal underskrives af en person, der er berettiget hertil, se ovenfor under pkt Se partistøttelovens Erklæring om mindst afholdte udgifter i seneste kalenderår Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har modtaget tilskud for et eller flere foregående kalenderår, er udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget. Ansøgningsskemaet indeholder et felt til brug for denne erklæring. Erklæringen om mindst afholdte udgifter skal kun indgives, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller senere. Hvis tilskudsmodtageren således ikke tidligere har modtaget tilskud eller alene har modtaget tilskud for kalenderår, der ligger før 2013, skal erklæringen om afholdte udgifter ikke indgives. Det er en betingelse for at få udbetalt det fulde tilskud for det aktuelle kalenderår, at de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, mindst svarer til det udbetalte tilskud for dette kalenderår. 4

5 Hvis de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, kun delvis svarer til det udbetalte tilskud for dette kalenderår, fradrages et beløb svarende til det ikke anvendte tilskudsbeløb ved udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår. Erklæringen skal være indsendt inden udgangen af det aktuelle kalenderår, hvor tilskud ønskes udbetalt, og skal underskrives af en person, der er berettiget hertil, se ovenfor under pkt Se partistøttelovens 10 a. 9. Årlig regulering af beløbsgrænsen på kr., der relaterer sig til private og anonyme tilskud (NYT) Beløbsgrænsen på kr., der relaterer sig til private og anonyme tilskud (se nedenfor pkt ), vil fra 1. januar 2018 årligt blive reguleret, og reguleringen offentliggøres ved bekendtgørelse. I 2017 er beløbsgrænsen (som hidtil) kr. Beløbsgrænsen for 2018 er reguleret i 1 i bekendtgørelse nr af 10. november 2017 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i I 2018 er beløbsgrænsen kr. Beløbsgrænsen for vil på samme måde blive reguleret ved bekendtgørelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender særskilt meddelelse herom til samtlige kommuner, regioner og partiernes landsforeninger. 10. Erklæring med oplysninger om tilskud fra private tilskudsydere Erklæringen Det er en betingelse for at få udbetalt tilskud, at tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om, hvorvidt tilskudsmodtageren i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger beløbsgrænsen (se pkt. 9 ovenfor). Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Selve beløbet på tilskuddet skal ikke oplyses. Ansøgningsskemaet indeholder i bilaget et felt til brug for denne erklæring. Det afgørende er størrelsen af det samlede tilskudsbeløb i det pågældende kalenderår til den pågældende tilskudsmodtager. Det er således uden betydning, om et tilskud på f.eks kr. fra samme private tilskudsyder ydes på én gang, eller om det ydes i årets løb i mindre rater. Er tilskudsmodtageren den regionale organisation for et parti, der pr. 1. august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal de ovennævnte oplysninger også omfatte tilskud, der er modtaget af partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, i regionen. Derimod skal oplysningerne ikke omfatte partiets kommuneorganisationer og eventuelle lokale partiorganisationer beliggende i vedkommende kommuner. Erklæringen skal være indsendt inden udgangen af det aktuelle kalenderår, hvor tilskud ønskes udbetalt, og skal underskrives af en person, der er berettiget hertil, se ovenfor under pkt

6 Se partistøttelovens 10 b, stk. 1 og Hvad er en privat tilskudsyder? En privat tilskudsyder kan være såvel en fysisk person som en juridisk person, herunder kollektive private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger Hvad forstås der ved tilskud? Et tilskud vil normalt bestå i et pengebeløb, men ydelse af støtte på anden måde vil efter omstændighederne også kunne udgøre et tilskud i lovens forstand. I vurderingen af, om en støtte i form af andet end pengebeløb har karakter af tilskud i partistøttelovens forstand, indgår bl.a., om der er tale om en ydelse, der sædvanligvis opgøres i penges værdi. Er der f.eks. tale om en ydelse, som den, der leverer ydelsen, normalt tager betaling for som led i en erhvervsmæssig virksomhed, f.eks. udlån af lokaler til et politisk møde, som der normalt tages betaling for, annoncer i dagblade eller elektroniske medier m.v., eller må ydelsen på anden måde siges at træde i stedet for et pengebeløb, taler det for at betragte ydelsen som tilskud i lovens forstand. Er der tale om tilskud i lovens forstand, og udgør værdien af tilskuddet for tilskudsmodtageren mere end beløbsgrænsen, skal tilskuddet medtages i erklæringen til regionsrådet om modtagne tilskud over beløbsgrænsen. En ydelse i form af personlig arbejdsindsats ydet af medlemmer og bekendte, som udføres frivilligt og ulønnet, f.eks. ophængning af plakater i forbindelse med valgkamp, er ikke et tilskud i lovens forstand. Det samme gælder ved privates gratis udlån af lokaler og genstande, i det omfang de pågældende private ikke driver erhvervsmæssig virksomhed af den pågældende art. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil i løbet af 2018 udsende en vejledning, som vil indeholde detaljerede retningslinjer for, hvornår der er tale om støtte, der er omfattet af partiregnskabsloven og partistøtteloven. 11. Forbud mod anonyme tilskud (NYT) Generelt Der er pr. 1. juli 2017 indført forbud for kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen (se pkt. 9 ovenfor). Forbuddet gælder for alle kandidatlister, der har deltaget i valget, og er ikke betinget af, at kandidatlisten er berettiget til tilskud eller ansøger herom. Det er kun tilskud over beløbsgrænsen, der ydes anonymt, der er omfattet af forbuddet. Se partiregnskabslovens 2 a, stk Hvad er et anonymt tilskud? Ved et anonymt tilskud forstås et tilskud, hvor tilskudsmodtageren (kandidatlisten) reelt ikke er bekendt med tilskudsyderens identitet. Der er således tale om situationer, hvor tilskudsyderen ikke har givet sig til kende i forbindelse med ydelsen af tilskuddet, og hvor kandidatlisten heller ikke på anden måde efterfølgende er blevet bekendt med 6

7 identiteten på tilskudsyderen. Er tilskudsmodtageren bekendt med tilskudsyderens identitet, er der således ikke tale om et anonymt tilskud. En tilskudsmodtager vil ikke være berettiget til at imødekomme et ønske fra tilskudsyderen om at være anonym med den konsekvens, at der ikke i erklæringen til regionsrådet skal gives oplysning om tilskudsyderens navn og adresse for så vidt angår tilskud over beløbsgrænsen Hvad skal kandidatlisten gøre, hvis et anonymt tilskud modtages? Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, skal kandidatlisten returnere hele tilskuddet til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen. Tilskud, der ikke kan returneres til tilskudsyderen (f.eks. fordi kandidatlisten ikke er bekendt med identiteten på tilskudsyderen), skal overføres til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet inden for samme frist. Tilskud, der skal overføres til Økonomi- og Indenrigsministeriet, skal indsættes på følgende bankkonto: Reg.nr kontonummer Overførslen skal påføres teksten: Anonymt bidrag partistøtte. Samtidig med overførslen skal ministeriet orienteres skriftligt herom, f.eks. via mail. Hvis et tilskud er overført til kontoen hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, kan tilskudsyderen dog indtil seks måneder efter, at tilskuddet er overført, kræve dette tilbagebetalt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tilskud, der ikke er krævet tilbagebetalt, tilfalder statskassen. Se partiregnskabslovens 2 a, stk Kandidatlister, der ansøger om tilskud Ved udarbejdelse af erklæringen om modtagne anonyme tilskud for 2017, der skal indsendes som betingelse for udbetaling af tilskud for 2018, finder de hidtil gældende regler anvendelse på anonyme tilskud modtaget i første halvdel af 2017 ( ), og de nye regler finder anvendelse på anonyme tilskud modtaget i anden halvdel af 2017 ( ). Ved anonyme tilskud modtaget i den første halvdel af 2017 skal erklæringen fra kandidatlister, der ansøger om tilskud, således indeholde oplysning om: 1) den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og 2) størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end kr. Ved anonyme tilskud modtaget i anden halvdel af 2017 og ved udarbejdelse af erklæringen om modtagne anonyme tilskud for , der skal indsendes som betingelse for udbetaling af tilskud for , finder de nye regler anvendelse. Udbetaling af tilskud er således fremover betinget af, at kandidatlisten har indsendt en erklæring med oplysning om: 1) den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af kandidatlisten, 2) den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme tilskudsyder, samt 3) den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansøgningsskemaet indeholder (i bilaget) et felt til brug for denne erklæring. 7

8 Er tilskudsmodtageren den regionale organisation for et parti, der pr. 1. august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal de ovennævnte oplysninger også omfatte tilskud, der er modtaget af partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, i regionen. Derimod skal oplysningerne ikke omfatte partiets kommuneorganisationer og eventuelle lokale partiorganisationer beliggende i vedkommende kommuner. Erklæringen skal være indsendt inden udgangen af det aktuelle kalenderår, hvor tilskud ønskes udbetalt, og skal underskrives af en person, der er berettiget hertil, se ovenfor under pkt Se partistøttelovens 10 b, stk. 1 og Kandidatlister, der ikke er berettiget til tilskud eller ikke ansøger om tilskud Den situation, hvor en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, ikke er berettiget til tilskud eller ikke ansøger herom, men har modtaget et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, er reguleret i partiregnskabslovens 2 b, stk. 1. Bestemmelsen finder anvendelse på anonyme tilskud over beløbsgrænsen modtaget fra og med den 1. juli Baggrunden for bestemmelsen er, at kandidatlister, der ikke ansøger om tilskud, ikke skal indsende en erklæring om modtagne tilskud. Forbuddet mod anonyme tilskud gælder imidlertid alle kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg. Hvis en kandidatliste, der ikke er berettiget til tilskud eller ikke ansøger herom, modtager et eller flere anonyme tilskud over beløbsgrænsen, skal kandidatlisten indsende en erklæring til regionsrådet med oplysning om følgende: 1) den samlede størrelse af samtlige eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af kandidatlisten (dvs. inklusiv anonyme tilskud under beløbsgrænsen), 2) den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme tilskudsyder, samt 3) den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kandidatlisten er alene forpligtet til at indsende erklæringen for kalenderår, hvor kandidatlisten har modtaget et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, og erklæringen skal indsendes inden udgangen af det efterfølgende kalenderår. Der er ikke udarbejdet et skema til brug for erklæringen. Kandidatlisten vil imidlertid kunne anvende nedenstående formulering til brug for erklæringen, der vil opfylde kravet i partiregnskabslovens 2 b, stk. 1: Erklæring om anonyme tilskud modtaget i [indsæt årstal] [Indsæt kandidatlistens navn] erklærer hermed at have modtaget og returneret henholdsvis overført nedenstående anonyme tilskud i [indsæt årstal]: 1) Den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, herunder anonyme tilskud under beløbsgrænsen: [indsæt beløb] 2) Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder: [indsæt beløb] 3) Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet: [indsæt beløb] Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens 6 a. [Dato og underskrift] Se partiregnskabslovens 2 b, stk. 1. 8

9 12. Private og anonyme tilskud til opstillede kandidater (NYT) Udbetaling af tilskud til kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, er fremover betinget af, at tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om private og anonyme tilskud over beløbsgrænsen modtaget af opstillede kandidater. Erklæringen skal indeholde oplysning om følgende: 1) navn og adresse på tilskudsydere, der har ydet et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger beløbsgrænsen (se pkt. 9), til kandidater, der opstiller for kandidatlisten til regionsrådsvalg (og i visse tilfælde folketingsvalg og kommunalbestyrelsesvalg, se nedenfor), 2) hvilken kandidat tilskuddet er ydet til, samt 3) den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af de kandidater, der opstiller for kandidatlisten til regionsrådsvalg (og i visse tilfælde folketingsvalg og kommunalbestyrelsesvalg, se nedenfor). Er tilskudsmodtageren den regionale organisation for et parti, der pr. 1. august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal de ovennævnte oplysninger også omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg. Hvis en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg og/eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunalbestyrelsesvalg, skal ovennævnte oplysninger også omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget. Disse tilskud skal således ikke indberettes på kommunalt niveau. Det er tilskud modtaget af kandidater fra og med den 1. juli 2017, der er omfattet af indberetningspligten i forbindelse med kandidatlistens ansøgning om tilskud. Ansøgningsskemaet indeholder (i bilaget) et felt til brug for denne erklæring. Erklæringen skal omfatte samtlige kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetningspligt, og erklæringen skal indeholde oplysning herom. Der er i (bilaget til) ansøgningsskemaet indsat et felt til denne erklæring. Det er den regionale kandidatliste, der forpligtes til at indberette private og anonyme tilskud, der er modtaget af kandidater, der er opstillet for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg og/eller folketingsvalg og eventuelt tillige til kommunalbestyrelsesvalg. På denne baggrund er der i partistøttelovens 10 b, stk. 6, indsat en pligt for kandidaterne til efter anmodning fra kandidatlisten at indberette modtagne tilskud til kandidatlisten. Det er op til den enkelte kandidatliste at fastsætte fristen og den nærmere procedure for kandidaternes indberetning (til kandidatlisten). Se partistøttelovens 10 b, stk Offentliggørelse af erklæringer i pkt (NYT) Erklæringerne om private og anonyme tilskud modtaget af kandidatlister og opstillede kandidater fra og med 1. juli 2017 vil fremover blive offentliggjort af regionsrådet på regionens hjemmeside. Ansøgningsskemaet er udformet således, at det indeholder et ansøgningsskema, et bilag og en vejledning. Bilaget skal indeholde oplysninger om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater, dvs. de oplysninger, der skal offentliggøres. Det er derfor bilaget, der fremover vil blive offentliggjort. Se partistøttelovens 10 b, stk. 7, og partiregnskabslovens 2 b, stk. 1, sidste pkt. 9

10 14. Straf Den, der afgiver urigtig erklæring og eventuelt supplerende erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde eller om afholdte udgifter til politisk arbejde i regionen (partistøttelovens 10, stk. 2 og 3, og 10 a, stk. 3), straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Den, der afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger om private og anonyme tilskud til kandidatlisten eller opstillede kandidater (partistøttelovens 10 b), straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Den, der overtræder bestemmelsen om håndtering af anonyme tilskud over beløbsgrænsen (partiregnskabslovens 2 a, stk. 2), og den, der afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger i erklæringen om anonyme tilskud over beløbsgrænsen (når der ikke samtidig ansøges om tilskud) (partiregnskabslovens 2 b, stk. 1), straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Der kan pålægges partiorganisationer (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Se partistøttelovens 14 a og partiregnskabslovens 6 a, stk. 1 og 3. 10

Lovgrundlaget for udbetaling af tilskud til disse kandidatlister er nedenstående to love:

Lovgrundlaget for udbetaling af tilskud til disse kandidatlister er nedenstående to love: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2017-5897 Doknr. 502780 Dato 26-02-2018 Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Orientering om ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. juli 2017

Orientering om ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. juli 2017 Til samtlige kommuner, regioner, opstillingsberettigede partier til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg og partistøtteberettigede partier og kandidatlister (v/lokallisterne i Danmark) Slotsholmsgade

Læs mere

O - Dansk Folkeparti Tilskudsbeløbet bedes overført til Pengeinstituttets navn. Nordea

O - Dansk Folkeparti Tilskudsbeløbet bedes overført til Pengeinstituttets navn. Nordea Kommunens/regionens navn og adresse Gladsaxe Kommune Udfyldes af kommunen/regionen Modtaget dato KLE 84.00.10Ø40 Sagsidentifikation Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2018

Læs mere

CVR-nummer O. Dansk Folkeparti Tilskudsbeløbet bedes overført til Pengeinstituttets navn. Nordea

CVR-nummer O. Dansk Folkeparti Tilskudsbeløbet bedes overført til Pengeinstituttets navn. Nordea Kommunens/regionens navn og adresse Udfyldes af kommunen/regionen Modtaget dato KLE 84.00.10Ø40 Sagsidentifikation Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2019 Erklæring om påregnede

Læs mere

Z^.o/.Zo^ I Liberal Alliance

Z^.o/.Zo^ I Liberal Alliance Kommunens/regionens navn og adresse Udfyldes af kommunen/regionen Modtaget dato KLE 84.00.10040 Sagsidentifikation Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2019 Erklæring om påregnede

Læs mere

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato 04.03.2018 Sagsidentifikation - 72850114 Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2018 Erklæring om påregnede og afholdte udgifter/erklæring

Læs mere

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato 21.02.2018 Sagsidentifikation - 84.00.10Ø40 38889397 Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2018 Erklæring om påregnede og afholdte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato 09.10.2018 Sagsidentifikation - 84.00.10Ø40 31304601 Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2018 Erklæring om påregnede og afholdte

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kontaktperson

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kontaktperson Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Kontaktperson Navn Telefon E-mail Dato Sagsidentifikation - KLE 84.00.10Ø40 5 708410 046452 Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2019

Læs mere

A Antal stemmer I Ganget med kr. I Tilskuddet for 2019 udgør højst følgende Kr.

A Antal stemmer I Ganget med kr. I Tilskuddet for 2019 udgør højst følgende Kr. Sendes til Oplyses ved henvendelse KLE 84.00.10040 Sagsidentifikation Aarhus kommune Rådhuspladsen 2 Udbetaling af 8000 Aarhus C tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2019 I anledning af

Læs mere

CVR-nummer Radikale Venstre. NemKonto Danske Bank

CVR-nummer Radikale Venstre. NemKonto Danske Bank Kommunens/regionens navn og adresse Udfyldes af kommunen/regionen Modtaget dato Århus Kommune Borgmesterens afdeling Økonomistyring og finans Rådhuset, Postboks 32, 8100 Aarhus C KLE 84.00.10040 Sagsidentifikation

Læs mere

Modtaget dato KLE Sagsidentifikation l

Modtaget dato KLE Sagsidentifikation l Kommunens/regionens navn og adresse Bornholms Regionskommune Udfyldes af kommunen/regionen Modtaget dato KLE 84.00.10040 Sagsidentifikation l 5552 t Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter < iq

Læs mere

CVR-nummer R Kommunistisk Parti i Danmark

CVR-nummer R Kommunistisk Parti i Danmark Kommunens/regionens navn og adresse Udfyldes af kommunen/regionen Modtaget dato KLE 84.00.10040 Sagsidentifikation I Aarhus Kommune Center for Økonomi og Personale Rådhuspladsen 2 Ansøgning om tilskud

Læs mere

Tilskudsbeløbet bedes overført til. Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2018

Tilskudsbeløbet bedes overført til. Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2018 Kommunens/regionens navn og adresse Aalborg Kommune Boulevarden 13 DK-9000 Aalborg Udfyldes af kommunen/regionen Modtaget dato KLE 84.00.10040 Sagsidentifikation I Ansøgning om tilskud til politisk arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Kontaktperson Navn Telefon E-mail Dato Sagsidentifikation - KLE 84.00.10040 Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 139 af 07/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2019-58 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ø - Enhedslisten Tilskudsbeløbet bedes overført til Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2018

ø - Enhedslisten Tilskudsbeløbet bedes overført til Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2018 Kommunens/regionens navn og adresse Aalborg Kommune Udfyldes af kommunen/regionen Modtaget dato KLE 84.00.10040 Sagsidentifikation Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven - 2018

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Kontaktperson Navn Tenna Frandsen Telefon 5692 1028 E-mail Tenna.Frandsen@brk.dk Dato 18.01.2018 Sagsidentifikation - KLE 84.00.10040

Læs mere

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v. LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-19791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven Sendes til Aarhus Kommune MKB-Center for økonomi og Personale Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C Oplyses ved henvendelse KLE 84.00.10Ø40 Sagsidentifikation Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Kontaktperson Navn Tenna Frandsen Telefon 5692 1028 E-mail Tenna.Frandsen@brk.dk Dato 18.01.2018 Sagsidenlifikation - KLE 84.00.100

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Kontaktperson Navn Tenna Frandsen Telefon 5692 1028 E-mail Tenna.Frandsen@brk.d Dato 18,01.2018 Sagsidentifikation - KUE 84.00.10040

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Vejledning nr. X af X om visse spørgsmål vedrørende partistøtte

Vejledning nr. X af X om visse spørgsmål vedrørende partistøtte Enhed Valgenheden Vejledning nr. X af X om visse spørgsmål vedrørende partistøtte Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2018-247 Doknr. 19017 Dato 15-01-2019 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forslag. til. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.)

Forslag. til. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.) Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2014-19781 Doknr. 447367 Forslag til Lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 198 Folketinget Fremsat den 26. april 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 198 Folketinget Fremsat den 26. april 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg

Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg Enhed Valgenheden Sagsbehandler ANNY Sagsnr. 2018-1071 Doknr. 541205 Dato 25-06-2018 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA VEDR. AKTIVITETSTILSKUD. Afleveringsfrist den 15. februar

ANSØGNINGSSKEMA VEDR. AKTIVITETSTILSKUD. Afleveringsfrist den 15. februar KULTUR OG FRITID ANSØGNINGSSKEMA VEDR. AKTIVITETSTILSKUD Foreningens navn Foreningens CVR/SE-nummer: Afleveringsfrist den 15. februar Mailadresse: rusr@odsherred.dk Obs! Ansøgningsskemaet kan desuden fremsendes

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1445 af 13/12/2013 Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0136 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet Enhed Valgenheden Sagsbehandler ANNY Sagsnr. 2018-313 Doknr. 541205 Dato 25-06-2018 Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

ANMELDELSE OM INDSAMLING i. h. t. lov om offentlige indsamlinger

ANMELDELSE OM INDSAMLING i. h. t. lov om offentlige indsamlinger Dato Journalnummer Forbeholdt politiet ANMELDELSE OM INDSAMLING i. h. t. lov om offentlige indsamlinger Modtaget: Regnskab skal afleveres den: Regnskab er afleveret den: Anmeldelsen skal indgives til politiet

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

I medfør af 8, stk. 5, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. juli 2018, fastsættes:

I medfør af 8, stk. 5, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. juli 2018, fastsættes: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Camilla Leidesdorff Laudrup Sagsnr. 2018-355 Doknr. 47142 Dato 13-12-2018 UDKAST TIL Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af statsborgere

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes:

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes: BEK nr 481 af 03/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.1912-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Kommunale- og regionale valg Det danske kommunale og regionale valgsystem er reguleret i lov om kommunale og regionale valg. Endvidere fastslår grundlovens 88, at valgretsalderen

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand I medfør af 10, stk. 4, 10, stk. 6, og 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til 45 a i lov om fremme af vedvarende energi I medfør af 45 a, stk. 8, 50, stk. 6, 57, stk. 1, 59, 61, 68,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

I medfør af 105 d, stk. 4, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. juli 2018, fastsættes:

I medfør af 105 d, stk. 4, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. juli 2018, fastsættes: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Camilla Leidesdorff Laudrup Sagsnr. 2018-355 Doknr. 47142 Dato 13-12-2018 UDKAST TIL Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger af

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 218 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april til

Forslag. Til lovforslag nr. L 218 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april til Til lovforslag nr. L 218 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Høringsudkast

Høringsudkast Høringsudkast 19-01-2015 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3, 68, nr. 1 og 73, stk. 1, i lov om fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1)

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1) Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, 4 og 5, 45 d, 73, 79 b, stk. 1, 80, stk. 1 og 2, 88, 89 b, 92 og 110, stk. 3, i

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Opstilling af kandidater

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Opstilling af kandidater -- AKT 235882 -- BILAG 1 -- [ Dag 1- brev 9 - partierne ] -- Til de opstillingsberettigede partier 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier¹ )

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier¹ ) Skatteministeriet J.nr. 2018-8451 Bekendtgørelse om almennyttige lotterier¹ ) I medfør af 10, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning

Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning KULTUR OG FRITID 30. november 2016 Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om tilskud eller

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunen de steder, hvor enhver vælger kan brevstemme til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013

Brevstemmeafgivning i kommunen de steder, hvor enhver vælger kan brevstemme til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 Alle kommunalbestyrelser cc.: KL, DR, regionsrådene 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114942 Dato 14-08-2013

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere