Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling"

Transkript

1 Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling

2 Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): X ISBN (NET): Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet, 215

3 Indhold Opsummering af året Forudsætninger og indhold 5 Generel udvikling 6 Transportmidler 11 Ulykkessituationer 13 Alder 15 Spiritusulykker 18 Regioner 19 Politikredse 21 Vejtyper 24 Tabeller 26

4 Opsummering af året 214 Det næst laveste antal dræbte og det laveste antal personskader i trafikken siden 193 I 214 er der registreret 182 dræbte i trafikken. Det er det næst laveste antal siden 193 kun overgået af de 167 dræbte i 212. Det er en rigtig positiv udvikling, hvor antallet af dræbte, er halveret i forhold til antallet i 24. Antallet af dræbte og tilskadekomne i alt er det laveste antal siden statistikkens start i 193. Også her ses mere end en halvering i forhold til i 24 og et fald på 6 % i forhold til 213. I forhold til 213 er der generelt et fald for alle typer af tilskadekomster. Antallet af lettere tilskadekomne er faldet mest. Antallet af personskadeulykker er det laveste siden statistikkens start. Personskadeulykkerne er faldet med 4 % fra 213 til 214, og er fortsat historisk lavt. Antallet af materielskadeuheld er faldet med 1 %. Antallet er dog højere end i årene Svageste udvikling blandt cyklister og fodgængere i 214 I forhold til 213 er antallet af personskader blandt cyklister steget med 4 %. For fodgængere er der et fald på 4 %. Sammen med motorcyklister er faldet mindst for cyklister og fodgængere fra 24 og frem. Færre ulykker med spiritus i forbindelse med personbil end forventet i 214 Andelen af materielskadeulykker, hvor der har været mindst én spirituspåvirket fører af personbil involveret er markant lavere end forventet og også markant lavere end i 213. Til gengæld er antallet af cyklister involveret i spiritusulykker med personskade højere end forventet. 4

5 Forudsætninger og indhold Dette notat indeholder en statistisk beskrivelse af den øjeblikkelige status for trafikulykker i 214. Notatet indeholder dels en række figurer over udvalgte parametre for ulykker, dels et antal tabeller med de faktiske oplysninger for året 214. Notatet er udarbejdet som konsekvens af, at oplysningerne for hele 214 nu er endelige informationer fra politiet. Notatet findes kun i elektronisk form. Gengivelse af resultaterne er tilladt med kildeangivelse Vejdirektoratet. Notatet består af to afsnit. I afsnittet om generel udvikling er vist en række figurer og hovedtal, som viser den øjeblikkelige udvikling indenfor en række udvalgte områder som f.eks. transportmidler, ulykkessituation, aldersfordeling for tilskadekomne og dræbte, ulykkessted mm. Desuden er der kommenteret på det faktuelle tal for 214 i forhold til den beregnede forventning for året og i forhold til de faktiske tal for 213. Forventningen er beregnet ud fra tal siden 24 og bygger på trenden, som er fundet ved at korrigere for sæsonvariation og ekstreme værdier. I afsnittet med tabeller er vist de faktisk tal for en række hovedoplysninger for året 214. Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister fra politiets ulykkesregister i POLSAS. I forbindelse med data fra politiet modtages først en foreløbig indberetning af ulykken og senere en endelig. I forbindelse med de foreløbige indberetninger mangler typisk information om personskadernes omfang. Det er derfor først i forbindelse med de endelige oplysninger, at tilskadekomne kan opdeles på alvorligt og lettere tilskadekomst. Definitioner Som dræbte regnes personer, der er døde indenfor 3 dage som følge af ulykken. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og en anden skadetype end Alene lettere skade. Selvmord og dødsfald før ulykken, fx som følge af hjertestop, er udeladt som dræbte i statistikken. Som spiritusulykker regnes ulykker, hvor mindst én fører/ fodgænger har haft en promille større end,5 o/oo eller er skønnet påvirket. I forbindelse med de nye bevisalkometre er målingen omsat til, hvad der svarer til værdien ved blodprøve. F.eks. er,25 g/l omsat til,5 o/oo. Markante ændringer Når der i notatet tales om en markant ændring, afvigelse eller forskel menes der med mindre andet er anført at antallet i det beskrevne år statistisk set afviger fra en prognose baseret på de foregående 1 års tal, samt evt. fra tallet for forrige år. Samtidig kræves det, at den beregnede forventning er mindst 1. (Der er anvendt et statistisk signifikansniveau på 95 %). 5

6 Generel udvikling I det følgende er vist information som generelt beskriver 214 i forhold til tidligere år. Der er typisk set på udviklingen i forhold til de seneste 1 år. Tabellen nedenfor viser de faktiske tal for ulykker og personskader for 214 sammenlignet med de foregående 1 år. Oversigtstabel. Antal ulykker og personskader for årene Antal ulykker Antal personskader Personskade Materielskade I alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Antallet af personskadeulykker i 214 er med det laveste i den viste periode. Antallet er dermed faldet med 4 % siden 213. I forhold til 24 er antallet er personskadeulykker faldet 54 % og er dermed mere end halveret. Antallet af personskadeulykker har været generelt faldende i perioden. I 214 er antallet af materielskadeulykker det fjerede laveste i den viste periode. Der er et fald på 1 % siden 213. Der ses et fald på 16 % i forhold til 24. Antallet af dræbte i 214 er med 182 det næstlaveste i den viste 11 års periode. Kun i 212 og de to første krigsår under anden verdenskrig er der lavere tal i statistikken totalt set. Siden 24 er antallet af dræbte faldet med 51 %, dvs. antallet er mere end halveret over en periode på 11 år. I forhold til 213 er antallet af dræbte i trafikken faldet 5 %. Antallet af alvorligt tilskadekomne er med det laveste siden 24. Det svarer til et fald på 5 % i forhold til 213. Der er et fald på 5 % siden 24. Antallet af lettere tilskadekomne er med ligeledes det laveste antal siden 24. Her er faldet på 7 % i forhold til 213 og 65 % i forhold til 24. Antallet af personskader i alt er dermed også det laveste siden 24. Faldet er på 6 % i forhold til 213 og 57 % i forhold til 24. I forhold til de forventede tal for 214 afviger hverken person- eller materielskadeulykker markant fra forventningen. For alvorligt, lettere tilskadekomne og personskader i alt er antallet højere end forventet. Antallet er dog lavere end i

7 Følgende figurer viser den generelle udvikling over de seneste 11 år (aktuelt år og foregående 1 år, som der i det følgende generelt sammenlignes med). På figurerne er 1. kvartal markeret med en blå søjle. De øvrige kvartaler er markeret med grå søjler. Kurven Udvikling beskriver trenden, hvor der er korrigeret for ekstreme værdier og sæsonvariation. Figur 1. Udvikling i ulykker og personskader for på kvartaler 2 Ulykker med personskade Antal Udvikling 3 Ulykker alene med materielskade Antal dræbte 12 Alvorlige personskader Lettere personskader Alle personskader

8 Der er i alle figurer et generelt fald gennem årene, dog ikke så stort for materielskadeulykker som for de øvrige. Dette kan skyldes, at registreringerne af materielskadeulykker er mere usikre end personskadeulykker, og derfor spiller registreringsgraden i højere grad ind end ved personskadeulykker og personskader. I alle udviklingskurverne er der et markant dyk omkring i 26, hvor det igen stiger mod starten af 27. Dykket i 26 kan nok i nogen grad tilskrives indførelsen af klippekort 1. september 25. Fra starten af 27 falder samtlige kurver igen med undtagelse af dræbte. I de fleste kurver ses et lille dyk i både 1. kvartal 21 og 1. kvartal 211, hvilket formentlig skyldes de usædvanlig hårde vintermåneder disse to år. Kurven for dræbte falder først fra starten af 29. Ulykker alene med materielskade viser et nogenlunde konstant antal ulykker frem til 27, dog med den samme variation ved årsskiftet 25/6 som de øvrige. Fra 27 ses også her et fald, der dog flader noget ud i slutningen af perioden, og efterfølges af en stigning i 211. Det fremgår tydeligt af figur 1, at faldet siden 24 er klart mindre for materielskadeulykker end for personskadeulykker og personskader. For dræbte virker variationen i udviklingen større end for de øvrige. Det er primært et resultat, at tallene er mindre og skalaen derfor mere fintmasket. Udviklingen stagnerer fra 1. kvartal 27 til udgangen af 28, hvor der for de øvrige grupper er tale om et fald. Faldet for dræbte indtræder først i starten af 29, hvorefter der ses endnu en stagnering fra starten af 21 efterfulgt af et dyk i starten af 211. I slutningen af 211 ses igen en faldende udvikling i antallet af dræbte, som afløses af en stigning i 213. Stigningen i udviklingen i 213 er primært et resultat af højere tal i 4. kvartal 213. I løbet af 214 flader udviklingen ud igen på et lidt lavere niveau end ved udgangen af 213. Samlet kan det siges, at der fra 24 til 214 ses en generel nedadgående tendens med færre ulykker og personskader. Der ses en tendens til en udfladning mod slutningen af perioden. Månedsfordeling Opdeles ulykker og personskader på måned, er der flere markante afvigelser i 214 i forhold til de forventede tal baseret på udviklingen de seneste 1 år. Der er alene kommenteret på de måneder, hvor antallet i 214 er markant lavere, eller antallet er markant højere og samtidigt højere end i 213: 8

9 Personskadeulykker: Maj: Der er 293 personskadeulykker, hvilket er markant højere end de forventede 259. Det er samtidigt højere end de 28 personskadeulykker i maj 213. September: Der er 286 personskadeulykker, hvilket er markant højere end de forventede 246. Det er samtidigt højere end de 274 i 213. December: Der er 237 personskadeulykker, hvilket er markant højere end de forventede 197. Det er ikke højere end de 257 i 213. Materielskadeulykker: Januar: Der er 573 materielskadeulykker, hvilket er markant lavere end de forventede 642. Det er alene lavere end de 614 i 213. Maj: Der er 586 materielskadeulykker, hvilket er markant lavere end de forventede 681. Det er også markant lavere end de 711 i 213. December: Der er 79 materielskadeulykker, hvilket er markant højere end de forventede 659. Det er også markant højere end de 721 i 213. Ulykker i alt: Maj: Der er 879 ulykker, hvilket er markant lavere end de forventede 975. Det er også markant lavere end de 991 i 213. Juli: Der er 92 ulykker, hvilket er markant højere end de forventede 833. Det er ikke højere end de 945 i 213. September: Der er 98 ulykker, hvilket er markant højere end de forventede 917. Det er lavere end de 988 i 213. Oktober: Der er 983 ulykker, hvilket er markant højere end de forventede 897. Det er lavere end de 991 i 213. December: Der er 1.27 ulykker, hvilket er markant højere end de forventede 866. Det er alene højere end de 978 i 213. Dræbte: December: Der er 26 dræbte, hvilket er markant højere end de forventede 16. Det er også højere end de 2 i 213. Alvorligt tilskadekomne: September: Der er 176 alvorligt tilskadekomne, hvilket er markant højere end de forventede 151. Det er også højere end de 169 i 213. Lettere tilskadekomne: Januar: Der er 82 lettere tilskadekomne, hvilket er markant lavere end de forventede 11. Det er også markant lavere end de 113 i 213. September: Der er 136 lettere tilskadekomne, hvilket er markant højere end de forventede 18. Det er akkurat lavere end de 137 i 213. Oktober: Der er 123 lettere tilskadekomne, hvilket er markant højere end de forventede 97. Det er lavere end de 127 i 213. November: Der er 112 lettere tilskadekomne, hvilket er markant højere end de forventede 93. Det er lavere end de 143 i 213. December: Der er 12 lettere tilskadekomne, hvilket er markant højere end de forventede 78. Det er også højere end de 111 i 213. Personskader i alt: Juli: Der er 38 personskader, hvilket er markant højere end de forventede 267. Det er lavere end de 339 i 213. September: Der er 325 personskader, hvilket er markant højere end de forventede 271. Det er også højere end de 323 i 213. Oktober: Der er 285 personskader, hvilket er markant højere end de forventede 243. Det er lavere end de 3 i 213. November: Der er 286 personskader, hvilket er markant højere end de forventede 249. Det er lavere end de 341 i 213. December: Der er 289 personskader, hvilket er markant højere end de forventede 223. Det er lavere end de 3 i

10 Det er især 2. halvår af 214, som har højere tal end forventet. Det gælder stort for alle grupper på nær dræbte, hvor det alene er december måned, der har et højere tal end forventet. Marts 214 udemærker sig ved at være helt nede på 8 dræbte. Alene juli, august og december er over 2 dræbte. Antallet af personskader i 214 er det laveste siden statistikkens start i 193. I figur 2 nedenfor ses udviklingen for personskader i perioden 193 til 214, hvor den vandrette streg er angiver niveauet i 214. Antallet af dræbte siden 193 er vist i figur 3. Antallet af dræbte i 213 er det næst laveste, kun overgået af 212. Figur 2. Antal dræbte og tilskadekomne (Kilde Danmarks Statistik, Vejdirektoratet). Den vandrette streg markerer 213 niveauet. Personskader Figur 3. Antal dræbte (Kilde Danmarks Statistik, Vejdirektoratet). Den vandrette streg markerer 214. Dræbte

11 Transportmidler Figur 4. Udvikling i personskader for udvalgte transportmidler i 214 i forhold til de seneste 1 år. Vist som indeks for summen af de seneste fire kvartaler, hvor 4. kvartal 24 er sat til 1. Indeks Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 3 Cykel Fodgænger Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt kvt kvt kvt kvt 214 I figuren er varebiler, lastbil/bus og øvrige udeladt, da antallet af personskader i disse grupper er relativt lille. Indeks for disse grupper ville derfor variere betydeligt og ikke give noget retvisende billede af udviklingen. Det fremgår af figuren, at der i 214 er tre grupper på lidt forskellige niveauer: Øverst ligger personskader på motorcykel, cykel og blandt fodgængere. Cykel og fodgænger har haft en nogenlunde ensartet nedadgående udvikling. For cykler har der dog været en tendens til en lille stigning på det seneste, hvor fodgængere i højere grad er stagneret. Motorcykel har gennem hele perioden haft et højere niveau. Det højeste niveau ligger omkring 27-28, hvorefter der sker et fald, som igen afløses af en mindre stigning fra 212 og frem. Herefter følger personskader i personbil og knallert 3/lille knallert. Personbil har været faldende over hele perioden, hvorimod knallert 3 havde en stigning i perioden Nederst ligger personskader på knallert 45/stor knallert. Her er der et generelt fald gennem hele perioden bortset fra et lille hop op i 26. Dette fald skal nok ses i lyset af, at denne transportform ikke længere er så populær, så faldet i højere grad er et resultat af færre køretøjer i gadebilledet. 11

12 I 214 er der følgende markante afvigelser fra de forventede tal med hensyn til transportmidler. Kun lavere eller højere og markant højere end 213 er nævnt: Personskader i alt Personbil: Der er 1.46 personskader i personbil. Det er markant højere end de forventede Det er lavere end de i 213. Varebil: Der er 86 personskader i varebil. Det er markant højere end de forventede 64. Det er lavere end de 129 i 213. Lastbil/bus: Der er 36 personskader i lastbil/bus. Det er markant lavere end de forventede 58. Det er alene lavere end de 46 i 213. Knallert 45: Der er 43 personskader på knallert 45. Det er markant højere end de forventede 7. Det er lavere end de 49 i 213. Cykel: Der er 838 personskader på cykel. Det er markant højere end de forventede 649. Det er alene højere end de 89 i 213. Alvorligt tilskadekomne: Varebil: Der er 36 alvorligt tilskadekomne i varebil. Det er markant højere end de forventede 24. Det er lavere end de 47 i 213. Knallert 45: Der er 28 alvorligt tilskadekomne på knallert 45. Det er markant højere end de forventede 1. Det er lavere end de 36 i 213. Knallert 3: Der er 178 alvorligt tilskadekomne på knallert 3. Det er markant lavere end de forventede 216. Det er også markant lavere end de 226 i 213. Cykel: Der er 53 alvorligt tilskadekomne på cykel. Det er markant højere end de forventede 429. Det er også højere end de 429 i 213. Lettere tilskade: Personbil: Der er 745 lettere tilskadekomne i personbil. Det er markant højere end de forventede 681. Det er lavere end de 825 i 213. Varebil: Der er 41 lettere tilskadekomne i varebil. Det er markant højere end de forventede 29. Det er lavere end de 65 i 213. Knallert 3: Der er 117 lettere tilskadekomne på knallert 3. Det er markant højere end de forventede 93. Det er lavere end de 121 i 213. Cykel: Der er 35 lettere tilskadekomne på cykel. Det er markant højere end de forventede 236. Det er også højere end de 284 i 213. Personbil, varebil, knallert 45 og cykel ligger over forventningen, men ikke generelt over antallet for 213. For cykel ligger antallet dog også højere end i 213. Lastbil/bus ligger faktisk under forventningen. Ikke overraskende ses der flest personskader ved personbiler. Det gælder generelt for alle år, nok fordi personbiler er det hyppigste transportmiddel på vejene. Næst flest personskader ses for cykler og herefter fodgænger, knallert 3/lille knallert og motorcykel. Fordelingen i 214 afviger ikke i forhold til de tidligere år. 12

13 Ulykkessituationer Figur 5 viser, hvordan udviklingen i antallet af personskadeulykker har været inden for de 1 hovedsituationer for året 214 sammenlignet med de fem foregående år. Figur 5. Antal personskadeulykker fordelt på hovedsituation i 214 sammenlignet med for de foregående fem år. Antal ulykker med personskade Hovedsituation De 1 numre henviser til følgende hovedsituationer, der her er illustreret med eksempler på ulykkessituationer indenfor hovedsituationerne:. Eneulykker 1. Ulykker med ligeudkørende samme kurs 2. Ulykker med ligeudkørende modsat kurs 3. Ulykker med svingning samme kurs 4. Ulykker med svingning modsat kurs 5. Krydsningsulykker uden svingning 6. Krydsningsulykker med svingning 7. Ulykker med parkeret køretøj 8. Ulykker med fodgængere 9. Ulykker med genstande, dyr og lignende 13

14 Som det ses på figuren, er der alle år flest personskadeulykker ved hovedsituation, eneulykker. Der ses færrest personskadeulykker ved hovedsituation 7, parkeringsulykker, og hovedsituation 9, ulykker med genstande, dyr eller lign. Dette er ikke specielt for 214, men et mønster som ses for samtlige viste år. I 214 er der ligeledes flest eneulykker, efterfulgt af ulykker med fodgængere. 2 % af personskadeulykkerne i 214 er eneulykker, mens 14 % er fodgængerulykker. Over årene er der størst fald i antallet af eneulykker. I 214 er antallet af mødeulykker på niveau med antallet i 213. I forhold til de tidligere år er der tale om et fald. Der kan ses følgende markante ændring for 214 i forhold til den beregnede forventning. I tabelafsnittet bagerst i notatet er tillige vist en fordeling på partskombinationer. Hovedsituation 1: Der er 366 personskadeulykker. Det er markant højere end de forventede 327. Det er lavere end de 38 i 213. Antallet af personbil mod lastbil/bus er med 32 højere end de forventede 21. Det er også højere end de 25 i 213 men ikke markant højere. Hovedsituation 3: Der er 39 personskadeulykker. Det er markant højere end de forventede 265. Det er lavere end de 326 i 213. Antallet af personbil mod knallert 3 er med 67 markant højere end det forventede 22. Det er alene højere end de 54 i 213. Antallet af personbil mod cykel er med 124 markant højere end de forventede 77. Det er lavere end de 13 i 213. Hovedsituation 4: Der er 239 personskadeulykker. Det er markant højere end de forventede 22. Det er alene højere end de 228 i 213. Hovedsituation 5: Der er 296 personskadeulykker. Det er markant højere end de forventede 237. Det er lavere end de 32 i 213. Hovedsituation 7: Der er 92 personskadeulykker. Det er markant højere end de forventede 7. Det er lavere end de 1 i 213. Hovedsituation 9: Der er 52 personskadeulykker. Det er markant højere end de forventede 32. Det er lavere end de 54 i

15 Alder Der er i 214 enkelte afvigelser i personskadernes fordeling på aldersgruppe og transportmiddel i forhold til de forventede tal: Aldersgruppen 7-14 år: Personskader i alt: Der er 132 personskader, hvilket er markant højere end de forventede 15. Det er lig de 132 i 213. Personbil: Der er 4 personskader, hvilket er markant højere end de forventede 27. Det er lavere end de 42 i 213. Cykel: Der er 47 personskader, hvilket er markant højere end de forventede 37. Det er højere end de 41 i 213. Fodgænger: Der er 35 personskader, hvilket er markant højere end de forventede 24. Det er lavere end de 37 i 213. Aldersgruppen år: Cykel: Der er 41 personskader. Det er markant højere end de forventede 2. Det er højere end de 38 i 213. Aldersgruppen 2-24 år: Knallert 3: Der er 41 personskader. Det er markant højere end de forventede 29. Det er lavere end de 43 i 213. Aldersgruppen år: Personskader i alt: Der er 1.94 personskader. Det er markant højere end de forventede Det er lavere end de i 213. Personbil: Der er 767 personskader. Det er markant højere end de forventede 647. Det er lavere end de 8 i 213. Varebil: Der er 63 personskader. Det er markant højere end de forventede 42. Det er lavere end de 87 i 213. Cykel: Der er 51 personskader. Det er markant højere end de forventede 382. Det er også højere end de 474 i 213. Aldersgruppen 65- år: Personskader i alt: Der er 519 personskader. Det er markant højere end de forventede 467. Det er højere end de 516 i 213. Knallert 3: Der er 31 personskader. Det er markant højere end de forventede 19. Det er højere end de 25 i 213. Cykel: Der er 142 personskader. Det er markant højere end de forventede 11. Det er højere end de 129 i 213. Fodgænger: Der er 115 personskader. Det er markant højere end de forventede 86. Det er højere end de 111 i

16 Alle markante afvigelser i forhold til forventningen er desværre til den gale side med højere værdier end forventningen. Aldersfordelingen af personskaderne i 214 er vist i figur 6. Det ses tydeligt, at der er en overvægt af tilskadekomne i alderen fra 16 til 24 år. Aldersgruppen år dækker 22 % af personskaderne i 214, hvilket er lidt lavere end i de øvrige år. Overvægten kan formentlig forklares med, at denne aldersgruppe i høj grad begynder at færdes som selvstændige trafikanter både på knallert og i personbil. Som ny trafikant i disse transportmidler har de unge endnu ikke opnået en stor rutine i at færdes i trafikken. Omvendt ses der relativt få personskader med børn i alderen -15 år og for ældre over 64 år. 4 % af alle personskader i 214 er blandt børn, mens 14 % er blandt ældre på 65 år og derover. At der er så få børn mellem og 15 år, som kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken kan skyldes, at de sjældent færdes som selvstændige trafikanter. De få tilskadekomne børn er ofte passagerer i biler, fodgængere eller for de ældre børns vedkomne cyklister. At tallet er lavt kan derfor betyde, at der benyttes sikkerhedsudstyr til børn i bilerne, og at dette fungerer efter hensigten. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at andelen af de ældre på over 64 år som bliver dræbt eller har alvorlige personskader er større end andelen i øvrige aldersgrupper. De ældre på 65 år og derover udgør 32 % af de dræbte og 12 % af de lettere tilskadekomne. Det svarer til fordelingen de tidligere år. Den større andel af dræbte kan skyldes, at ældre er mere skrøbelige, og derfor lettere kommer mere alvorligt til skade end yngre trafikanter. Omvendt sker 28 % af de lettere personskader i aldersgruppen år. For dræbte er det 14 %. Det skal i øvrigt bemærkes, at aldersfordelingen også afspejler befolkningstallet. F.eks. er en af grundene til, at der samlet set ses færre personskader blandt ældre trafikanter, at denne aldersgruppe udgør en relativt mindre andel af befolkningen. Figur 6. Antal personskader fordelt på alvorlighed og alder i 214. Tilskadekomne uden oplysning om alder er udeladt Antal Lettere tilskadekommen Alvorligt tilskadekommen Dræbt Alder 16

17 Kønsfordeling 38 % af de dræbte og tilskadekomne i 214 var kvinder. Det svarer meget godt til den normale fordeling af personskader på køn de seneste 1 år. Andelen varierer med alderen. I 214 var 46 % af de dræbte og tilskadekomne børn i alderen -14 år piger, mens andelen af dræbte og tilskadekomne kvinder i aldersgruppen år er på 37 %. 49 % af de dræbte og tilskadekomne på 65 år og derover er i 214 kvinder. Der ses nogenlunde samme fordeling på alder og køn de foregående 1 år. Personskadernes alvorlighed adskiller sig også for de to køn. 24 % af de dræbte i 214 er kvinder, mens 43 % af de lettere tilskadekomne er kvinder. Dette mønster ses også de foregående 1 år. Generelt gælder det, at jo mere alvorlig personskaden er, desto større er andelen af mænd. Figur 6b viser fordelingen mellem kønnene for personskader. Figur 6b. Fordelingen af personskader på køn for Personskader fordelt på køn Lettere tilskadekomne Alvorligt tilskadekomne Dræbt mænd kvinder 17

18 Spiritusulykker I figur 7 ses udviklingen i antallet af person- og materielskadeulykker med og uden spirituspåvirkning i 214 sammenlignet med de foregående fem år. Der er i 214 markant flere personskadeulykker med cyklister i spritulykker set i forhold til det forventede antal. Antallet er med 31 lidt højere end i 213, hvor der var 27. Der er markant færre personskadeulykker med personbil med 216 mod forventet 255 i spritulykker. Det er også markant lavere end i 213, hvor der var 257. På knallert 3 er der 83 spritulykker med personskade, hvilket er markant højere end de forventede 77. Det er lavere end de 11 i 213. Der er 44 fodgængere i spritulykker, hvilket er markant højere end de forventede 34. I 213 var der 62 person- skadeulykker. For alvorligt tilskadekomne i forbindelse med personbil er antallet med 93 markant lavere end de forventede 127. Der er samtidigt lavere end de 113 i 213. For knallert 3 er der med 54 alvorligt tilskadekomne til gengæld tale om et markant højere antal end de forventede 4. Det er ikke højere end de 63 i 213. For fodgængere er der med 3 alvorligt tilskadekomne også tale om et markant højere antal end de forventede 15. Det er ikke højere end de 44 i 213. Over perioden har andelen af personskadeulykker med sprit været stødt faldende. For materielskadeulykker har der været en stagnation i perioden I 214 er der et fald. Figur 7. Indeks for trafikulykker med og uden spiritus i 214 sammenlignet med de fem foregående år. Antallet af ulykker i 29 er sat til 1, men markeret med faktiske tal over søjlerne. Indeks Med spiritus Uden spiritus Med spiritus Uden spiritus Personskadeulykker Materielskadeulykker 18

19 Regioner I det følgende er vist udviklingen indenfor de fem danske regioner for de seneste 11 år. I figurerne vises udviklingen over de seneste 11 år inden for de fem sygehusregioner i Danmark. Det ses på figuren, at for personskadeulykker og personskader er der et generelt fald i perioden for alle regionerne. Personskadeulykker og personskader fordeler sig groft sagt på to niveauer. Det største antal er i Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland, som følger nogenlunde samme udviklingen, og færrest på Sjælland og i Nordjylland, som også ligger på omtrent samme niveau. Materielskadeulykkerne viser en mere spredt fordeling med mindre udtalte fald. I 214 ligger Hovedstaden og Syddanmark højest. Der er færrest i Nordjylland. Figur 8. Antal personskader i fordelt på regioner Personskadeulykker pr. år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Materielskadeulykker pr. år Personskader pr. år

20 Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af personskadeulykker og personskader er mere end halveret fra 24 til 214 i samtlige regioner på nær Nordjylland. Faldet for personskadeulykker er størst i region Hovedstaden, hvor antallet er faldet 57 % siden 24, og lavest for Nordjylland, hvor antallet af personskadeulykker er faldet 47 %. For personskader er faldet størst for Syddanmark og Hovedstaden, som har 6 % færre personskader i 214 i forhold til 24. Faldet i personskader er med 48 % lavest i Nordjylland. For personskadeulykker er faldet fra 213 til 214 størst i Syddanmark med 1 %. For Hovedstaden og Sjælland er antallet i 214 på niveau med 213. For materielskadeulykker er der en stigning for Hovedstaden, hvorimod der er fald for de øvrige, fra 213 til 214. Stigningen i Hovedstaden er på 8 %. Nordjylland har med 8 % det største fald. Antallet af personskader er faldet i alle regioner. Det største fald ses i Syddanmark med 15 %, og det mindste fald i Hovedstaden på under 1 %. Der er følgende markante ændringer i fordelingen på regioner i 213 i forhold til forventningen. For alle regioner er afvigelserne, i forhold til forventningen, desværre i den negative retning. Personskadeulykker Midtjylland: Der er 76 personskadeulykker, hvilket er markant højere end de forventede 67. Det er lavere end de 73 i 213. Hovedstaden: Der er 719 personskadeulykker, hvilket er markant højere end de forventede 66. Det er også akkurat højere end de 718 i 213. Sjælland: Der er 357 personskadeulykker, hvilket er markant højere end de forventede 319. Det er også akkurat højere end de 356 i 213. Materielskadeulykker Hovedstaden: Der er materielskadeulykker, hvilket er markant højere end de forventede Det er også markant højere end de i 213. Tilskadekomne Nordjylland: Der er 535 tilskadekomne, hvilket er markant højere end de forventede 452. Det er lavere end de 55 i 213. Midtjylland: Der er 81 tilskadekomne, hvilket er markant højere end de forventede 584. Det er lavere end de 85 i 213. Hovedstaden: Der er 77 tilskadekomne, hvilket er markant højere end de forventede 584. Det er lavere end de 78 i 213. Sjælland: Der er 371 tilskadekomne, hvilket er markant højere end de forventede 319. Det er lavere end de 393 i

21 Politikredse På grund af store forskelle i antallet af personskader i de enkelte politikredse, er der i det følgende vist en indekseret udvikling i antallet af personskader i 24 til 214 i politikredsene opdelt efter områderne Jylland, Øerne og Hovedstaden. År 24 er valgt som basisår, hvilket betyder at antallet af personskader i 24 er sat til 1 for de enkelte politikredse, og personskaderne for de øvrige år er udregnet som ændringer ud fra dette basisår. Figur 9. Personskader i fordelt på politikredse. Tallene er indekseret, hvor personskader i 24 er sat til 1. Indeks Personskader pr. år - Jylland Nordjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi Syd- og Sønderjyllands Politi Østjyllands Politi Sydøstjyllands Politi Jylland Indeks Personskader pr. år - Øerne Fyns Politi Midt- og Vestsjællands Politi Sydsjæl. og Lolland-Fl. Politi Bornholms Politi Øerne Indeks Personskader pr. år - Hovedstadsområdet Nordsjællands Politi Københavns Politi Københavns Vestegns Politi Hovedstadsområdet

22 Der er ikke påfaldende stor forskel på udviklingen i de tre områder. Det ses umiddelbart at med undtagelse af Bornholm, der varierer meget grundet små værdier følges alle politikredse i hvert område meget pænt ad i et generelt fald i antallet af personskader. Det høje tal for Bornholm i 21 er et resultat af 2 alvorlige busulykker med mange personskader. Det ses også direkte af figur 9, at faldet er nogenlunde lige stort på Øerne, i Hovedstaden og i Jylland. Der ses det mindste fald i Jylland, hvor antallet af personskader er faldet 55 % siden 24, mens det største fald ses i Hovedstadsområdet, hvor antallet af personskader er faldet med 6 %. Antallet af personskader er således mere end halveret i 214 i forhold til 24 for hele landet. Højeste indeks i 214 er for Nordjyllands politikreds med 51 svarende til et fald fra 24 til 214 på 49 %. Det laveste indeks er 37 for Midt- og Vestjyllands politikreds, hvilket svarer til et fald på 63 % siden 22. Som det kan ses på figur 9 er antallet af personskader alene steget fra 213 til 214 i Sydsjællands og Lolland/ Falsters og Københavns politikreds. Der er tale om en stigning på 3 % i begge tilfælde. 22

23 I det følgende er vist markante afvigelser i 214 fra de forventede tal for de enkelte politikredse. I fire politikredse er antallet af personskadeulykker markant højere end forventningen, men der er ingen af tilfældene, hvor antallet også er markant højere end i 213. Det samme gælder antallet af tilskadekomne, hvor også fire politikredse vurderes at være over forventningen. Det skal ses i lyset af, at forventningen vil være lav grundet de seneste års faldende ulykkestal. Personskadeulykker: Midt- og Vestjylland: Der er 417 personskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på 32. Det er lavere end i 213, hvor der var 428 personskadeulykker. Midt- og Vestsjælland: Der er 16 personskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på 125. Det er lavere end i 213, hvor der var 185 personskadeulykker. Nordsjælland: Der er 173 personskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på 128. Det er lavere end i 213, hvor der var 191 personskadeulykker. København: Der er 38 personskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på 297. Det er også højere end i 213, hvor der var 36 personskadeulykker. Materielskadeulykker: Østjylland: Der er 723 materielskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på 667. Det er også markant højere end i 213, hvor der var 668 materielskadeulykker. Sydøstjylland: Der er 697 materielskadeulykker, hvilket er markant lavere end forventningen på 784. Det er også markant lavere end i 213, hvor der var 794 materielskadeulykker. Syd- og Sønderjylland: Der er 96 materielskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på 814. Det er alene højere end i 213, hvor der var 886 materielskadeulykker. Sydsjælland og Lolland/Falster: Der er 614 materielskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på 562. Det er lavere end i 213, hvor der var 679 materielskadeulykker. Københavns Vestegn: Der er 635 materielskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på 553. Det er også markant højere end i 213, hvor der var 548 materielskadeulykker. København: Der er materielskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på Det er også markant højere end i 213, hvor der var 1.12 materielskadeulykker. Dræbte: Midt- og Vestjylland: Der er 33 dræbte, hvilket er markant højere end forventningen på 21. Det er alene højere end i 213, hvor der var 27 dræbte. Tilskadekomne: Nordjylland: Der er 455 tilskadekomne, hvilket er markant højere end forventningen på 385. Det er alene højere end i 213, hvor der var 451 tilskadekomne. Midt- og Vestjylland: Der er 49 tilskadekomne, hvilket er markant højere end forventningen på 368. Det er lavere end i 213, hvor der var 529 tilskadekomne. Nordsjælland: Der er 199 tilskadekomne, hvilket er markant højere end forventningen på 141. Det er lavere end i 213, hvor der var 213 tilskadekomne. København: Der er 399 tilskadekomne, hvilket er markant højere end forventningen på 295. Det er alene højere end i 213, hvor der var 375 tilskadekomne. 23

24 Vejtyper Figur 1 viser udviklingen i personskader opdelt efter vejtype. Der er tale om indeks for summen af løbende fire kvartaler. I signaturforklaringen er vist antallet af personskader som sum af seneste 4 kvartaler ved udgangen af 214, dvs. antallet af personskader i hele 214. De to vejtyper med flest personskader er kommuneveje (ekskl. motorvej og motortrafikvej) og øvrige statsveje (ekskl. motorvej og motortrafikvej). De to vejtyper viser en næsten identisk udvikling gennem årene, udover en lille afvigelse med relativt flere personskader på kommuneveje gennem 28. Siden midten af 29 er der også lidt flere personskader på kommuneveje. Motortrafikveje hopper noget over tid på grund af de små tal. Til trods for tilkomsten af nye motorvejsstrækninger over perioden, følger udviklingen på motorvej i det store og hele udviklingen for øvrige vejtyper. Kommuneveje har ved udgangen af 214 et indeks på 43 svarende til et fald på 57 % siden slutningen af 24, mens øvrige statsveje har et indeks på 37 ved udgangen af 214 svarende til et fald på 63 %. For motorveje og motortrafikveje er der på grund af et lavere antal personskader større variation gennem årene. Indeks i 214 er for motorveje på 46 og for motortrafikveje på 48. Det svarer til et fald på henholdsvis 54 % og 52 % siden slutningen af 24. Antallet af personskader på alle typer veje er således mere end halveret siden slutningen af 24. Figur 1. Indeks for sum af personskader for løbende 4 kvartaler opdelt på vejtype. Antal af personskader i 4. kvartal 24 er sat 1. Indeks 12 Indeks af personskader løbende 4 kvartaler. Seneste periode: Motorvej: 174 personskader Motortrafikvej: 48 personskader Øvrig statsvej: 381 personskader Øvrig kommunevej: personskader Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt kvt kvt kvt kvt

25 I 214 ses der følgende markante ændringer i forhold til forventningen. Generelt er afvigelser desværre i den negative retning med højere tal end forventningen. I den forbindelse skal bemærkes, at der er nogle grupper, hvor forventningen ikke har kunnet beregnes på grund af små tal og forekomst af flere værdier med. Personskadeulykker: Motortrafikvej: Der er 31 personskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på 17. Det er alene højere end i 213, hvor der var 23 personskadeulykker. Øvrige statsveje: Der er 279 personskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på 227. Det er lavere end i 213, hvor der var 321. Øvrige kommuneveje: Der er personskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på Det er lavere end i 213, hvor der var Materielskadeulykker Øvrige kommuneveje: Der er materielskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på Det er lavere end i 213, hvor der var Dræbte: Øvrige statsveje: Der er 33 dræbte, hvilket er markant højere end forventningen på 17. Det er markant højere end i 213, hvor der var 23 dræbte. Alvorligt tilskadekomne Motortrafikvej: Der er 3 alvorligt tilskadekomne, hvilket er markant højere end forventningen på 12. Det er også markant højere end i 213, hvor der var 12 tilskadekomne. Øvrige kommuneveje: Der er alvorligt tilskadekomne, hvilket er markant højere end forventningen på Det er lavere end i 213, hvor der var alvorligt tilskadekomne. Lettere tilskadekomne Øvrige statsveje: Der er 21 lettere tilskadekomne, hvilket er markant højere end forventningen på 151. Det er alene højere end i 213, hvor der var 196 lettere tilskadekomne. Øvrige kommuneveje: Der er 1.88 lettere tilskadekomne, hvilket er markant højere end forventningen på 978. Det er lavere end i 213, hvor der var 1.23 lettere tilskadekomne. 25

26 Tabeller Tabel 1. Antal ulykker og personskader i 214 sammenlignet med 213 fordelt på måneder Antal ulykker Antal personskader Personskade Materielskade I alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade 213 i alt Heraf: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt 214 i alt Heraf: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ændring ,5 % -,9 % -1,6 % -4,7 % -4,9 % -7,1 % -5,8 % 26

27 Tabel 2. Antal personskader fordelt på transportmiddel i 214 sammenlignet med 213 *Andet inkluderer transportmidler som traktorer, motorredskaber og heste Varebil Lastbil/ Bus Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 3 Cykel Andet* Fodgænger 213 Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt 214 Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskade Lettere tilskade Ændring ,9 % -33,3 % -21,7 % 14,2 % -12,2 % -13,8 % 3,6 % -21,1 % -4,3 % -5,8 % 27

28 Tabel 3. Antal personskadeulykker fordelt på transportmiddel og hovedsituation i 214 Nr. 1 og nr. 2 refererer til nummereringen af de to første elementer i ulykkessituationen Hovedsituation i alt Ulykker i alt Ulykker med et transportmiddel Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Ulykker med to eller flere transportmidler nr. 1 - nr Personbil - personbil Personbil - varebil Personbil - lastbil/bus Personbil - motorcykel Personbil - knallert Personbil - knallert Personbil - cykel Personbil - fodgænger Personbil - andet Varebil - personbil Varebil - varebil Varebil - lastbil/bus Varebil - motorcykel Varebil - knallert Varebil - knallert Varebil - cykel Varebil - fodgænger Varebil - andet Lastbil/bus - personbil Lastbil/bus - varebil Lastbil/bus - lastbil/bus Lastbil/bus - motorcykel Lastbil/bus - knallert Lastbil/bus - knallert Lastbil/bus - cykel Lastbil/bus - fodgænger Lastbil/bus - andet Motorcykel - personbil Motorcykel - varebil Motorcykel - lastbil/bus Motorcykel - motorcykel Motorcykel - knallert Motorcykel - knallert Motorcykel - cykel Motorcykel - fodgænger Motorcykel - andet

29 ...Tabel 3. fortsat Hovedsituation i alt Knallert 45 - personbil Knallert 45 - varebil Knallert 45 - lastbil/bus Knallert 45 - motorcykel Knallert 45 - knallert Knallert 45 - knallert Knallert 45 - cykel Knallert 45 - fodgænger Knallert 45 - andet Knallert 3 - personbil Knallert 3 - varebil Knallert 3 - lastbil/bus Knallert 3 - motorcykel Knallert 3 - knallert Knallert 3 - knallert Knallert 3 - cykel Knallert 3 - fodgænger Knallert 3 - andet Cykel - personbil Cykel - varebil Cykel - lastbil/bus Cykel - motorcykel Cykel - knallert Cykel - knallert Cykel - cykel Cykel - fodgænger Cykel - andet Andet - personbil Andet - varebil Andet - lastbil/bus Andet - motorcykel Andet - knallert Andet - knallert Andet - cykel Andet - fodgænger Andet - andet Hovedsituationsnumre anvendt i tabellen: Eneuheld 5 Krydsuheld uden svingning 1 Uheld mellem ligeudkørende samme kurs 6 Krydsuheld med svingning fra hver sin vej 2 Uheld mellem ligeudkørende modsat kurs 7 Uheld med parkeret køretøj 3 Uheld med svingning samme kurs 8 Uheld med fodgængere 4 Uheld med svingning modsat kurs 9 Uheld med genstande, dyr og lignende 29

30 Tabel 4. Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter anvendt elementart og alder i 214. Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgøre den anførte total, da der ikke foreligger aldersoplysninger for alle personer Heraf i aldersgruppe I alt - 2 år 3-6 år 7-14 år år år 2-24 år år Personskader i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger år Dræbte i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Alvorligt tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Lettere tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger

31 Tabel 4b. Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter anvendt elementart, køn og alder i 214 Heraf i aldersgruppe Mænd I alt - 2 år 3-6 år 7-14 år år år 2-24 år år Personskader i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger år Dræbte i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Alvorligt tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Lettere tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger

32 ...Tabel 4b. Fortsat Heraf i aldersgruppe Kvinder I alt - 2 år 3-6 år 7-14 år år år 2-24 år år Personskader i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger år Dræbte i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Alvorligt tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger Lettere tilskade i alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Dato: Juli 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-23-7 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Dato: Marts 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-53-4 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 DATO: April 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-678-3 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 21 INDHOLD INDHOLD FORUDSÆTNINGER MV...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...1 Alder... 11 Spiritusuheld...12 Vejcentre...12 Politikredse...14

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Foreløbige ulykkestal september 2016

Foreløbige ulykkestal september 2016 Dato 27. oktober 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-9 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal september 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Trafikulykker for året 2018

Trafikulykker for året 2018 Trafikulykker for året 2018 Titel Trafikulykker for året 2018 Dato: Maj 2019 ISBN (NET): 978-87-93674-64-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse

Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse Dato 5. juni 215 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 331 Dokument 14/1336-39 Side 1/16 Ulykkestal første halvår fordelt på politikredse Niels Juels Gade 13 122 København K Telefon

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2016

Foreløbige ulykkestal december 2016 Dato 26. januar 2017 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark En verden i forandring eller??? Den halve sandhed Opsummering af året 2015 Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard 13. april 2018 Notat om tilskadekomne i København 2007-2017. Forvaltningens adgang til ulykkesdata

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545 Dødsulykker 2014 Årsrapport Rapport 545 Titel Dødsulykker 2014 Rapport 545 Dato: December 2015 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-88-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2015

Læs mere

National Strategisk Analyse i politiet

National Strategisk Analyse i politiet TRAFIKSIKKERHED National Strategisk Analyse i politiet Rigspolitiet udgiver i august publikationen Strategisk Analyse 217, som behandler udviklingen inden for alle typer af kriminalitet, trafiksikkerhed

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Lastbilulykker

Lastbilulykker 24. februar 2017 Lastbilulykker 2005-2015 Generel statistik om lastbilulykker udarbejdet til brug for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Side 1 af 2727 Sammenfatning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Tilføjelse til rapporten om Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Under gennemgangen af sager om langvarige varetægtsfængslinger i 2009 har det vist sig,

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576 Dødsulykker 2015 Årsrapport Rapport 576 Titel Dødsulykker 2015 Rapport 576 Dato: December 2016 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-60-2 ISBN: 978-87-93436-61-9 Copyright:

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2018 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2018 I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2003 Road traffic accidents Færdselsuheld 2003 Udgivet af Danmarks Statistik November 2004 71. årgang Oplag: 375 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1432-8 ISSN 0070-3516 Pris: 122,00

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Krydskampagnen 2018 INDSIGT OG ANALYSE KONCEPT OG IDE LAUNCH AF KAMPAGNE FAKTA OG DOKUMENTATION EVALUERING. Hvem, hvordan, hvornår, hvor mange?

Krydskampagnen 2018 INDSIGT OG ANALYSE KONCEPT OG IDE LAUNCH AF KAMPAGNE FAKTA OG DOKUMENTATION EVALUERING. Hvem, hvordan, hvornår, hvor mange? Krydskampagnen Krydskampagnen 2018 FAKTA OG DOKUMENTATION INDSIGT OG ANALYSE KONCEPT OG IDE LAUNCH AF KAMPAGNE EVALUERING Ulykkesstatistik, HVUs dybdeanalyser, udvidet dødsulykkestatistik, positionsmålinger,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Kønsforskelle i trafikulykker

Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Dato: Januar 2016 Oplag: 100 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-82-4 ISBN: 978-87-93184-83-1 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. februar 2013 13/02313-? Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL OPDATEREDE MÅNEDSFAKTORER 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager 2014 Forord Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne er

Læs mere

Ny viden om alvorlige ulykker

Ny viden om alvorlige ulykker Vejforum 2017, F5 Trafiksikkerhed for cyklister: Ny viden om alvorlige ulykker Anne Eriksson Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og cykling Ny viden om alvorlige ulykker med cyklister Opgørelse af ulykkesfaktorer

Læs mere