Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Referat fra ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 3 Velfærd frem for mursten - orientering om proces 6 Læringsplatform 7 Meddelelser 9 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 16/15573 Journalnr.: G01 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Lærke Klintholm Orientering om Danske Skoleelevers arbejde Baggrund Danske Skoleelever er en interesseorganisation, der varetager elevernes uddannelsespolitiske interesser over for politikere, embedsmænd, presse og interessenter på skoleområdet. På udvalgets møde vil en elev og en medarbejder fra Danske Skoleelever orientere om organisationens arbejde. Forslag Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har indgået partnerskab med Danske Skoleelever om at blive Elevvenlig Kommune. Som en del af at blive en Elevvenlig Kommune er der i august 2015 etableret et kommunalt fælleselevråd, der går på tværs af elevrådene på skolerne. Danske Skoleelever har tæt samarbejde med mange kommuner, og har løbende dialog og samarbejde med Hørsholm Kommune. Som en del af samarbejdet mellem Hørsholm Kommune og Danske Skoleelever vil Danske Skoleelever give en mundtlig orientering om organisationens arbejde. De vil blandt andet fortælle om et nyt politisk oplæg med fokus på 21th Century Learning Skills, som handler om, hvordan man målretter undervisningen mod, at eleverne udvikler kompetencer, der matcher det 21. århundredes krav. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 2

3 Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 16/15821 Journalnr.: P15 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marie Bach Drivsholm Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter Baggrund Af Budgetaftale fremgår, at aftaleparterne har besluttet at delegere beslutningen om antal skoledistrikter til Børne- og Skoleudvalget. Det sker som en del af arbejdet med udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Med dette dagsordenpunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om antal skoledistrikter fra skoleåret 2017/2018. Forslag Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om, der skal være 1 eller 4 skoledistrikter i Hørsholm Kommune fra skoleåret 2017/2018 og fremefter. Sagsfremstilling I dag er Hørsholm Kommune inddelt i fire skoledistrikter med hver én skole med én ledelse og én skolebestyrelse. Der er behov for, at de nuværende skoledistrikter justeres, så de reelt passer til, hvor børnefamilierne bor. Fire skoledistrikter Der er behov for, at de nuværende fire skoledistrikter tilpasses, så der sker en mere ligelig fordeling af børnene på de fire skoler. Det betyder, at distriktsgrænserne grundlæggende skal justeres, så de passer til, hvor børnefamilierne bor. Distriktsgrænserne vil desuden blive tilpasset i mindre omfang hvert år ved skoleindskrivningen. Den nuværende Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes skolevæsen giver mulighed herfor, og det har tidligere været praksis i Hørsholm Kommune. Med fire skoledistrikter har kommunens egne elever ret til at gå på skolen i det distrikt, de bor i. Mens andre elever uden for distriktet kan ønske en skole. Placering af disse andre elever følger kriterierne om søskende og afstand, som er beskrevet i Styrelsesvedtægten. Konsekvenser: at enkelte forældre kan blive tilbudt en anden skole end forventet, fordi administrationen jf. Styrelsesvedtægten har mulighed for at foretage mindre justeringer af distrikterne i forbindelse med skoleindskrivning for at få klassedannelsen til at gå op. Fire distrikter er en fortsættelse af den nuværende struktur. Der kan opnås et økonomisk potentiale, som er mindre end ved at etablere ét skoledistrikt. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 3

4 Ét skoledistrikt Med ét skoledistrikt er der tale om at have fire selvstændige skoler (med egne ledelser og bestyrelser) i ét skoledistrikt, som dækker hele Hørsholm Kommune. Med ét skoledistrikt har kommunens egne elever ret til at gå på en af kommunens folkeskoler. Selve placeringen vil tage udgangspunkt i kriterier som søskende og afstand. Ét skoledistrikt med fire selvstændige skoler kan gennemføres ved dispensation fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i henhold til folkeskoleloven (LBK nr. 747 af ) 55 med fravigelse af 36 stk. 2 jf. 40 stk. 2, nr. 3 (om skoledistrikter). Konsekvenser: Eleverne tilbydes en skole ud fra kriterier som søskende og afstand. Enkelte forældre vil modtage tilbud om anden skole end forventet ved skoleindskrivning. Fordelingen af elever vil ske på en måde, der giver det antal elever pr. klasse, der ligger tættest på det vedtagne maksimum samtidig med, at det nuværende niveau for antallet af elever fra andre kommuner fastholdes. Ét skoledistrikt giver den største strukturelle fleksibilitet, og der er et økonomisk potentiale, som er større end ved fire skoledistrikter. Erfaringer fra andre kommuner Både Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune har gennemført en ændring af skoledistrikterne, sådan at de nu har ét skoledistrikt i hver kommune. Gentofte Kommune har ændret distrikterne som en del af at være frikommune, mens Lyngby-Taarbæk har søgt dispensation i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Evalueringen fra Gentofte Kommune viser bl.a., at forældrene har været mere tilfredse efter indførelsen af ét skoledistrikt, samt at det har været muligt at udnytte kapaciteten og ressourcerne bedre. Administrationen har tæt kontakt til begge kommuner og vil kunne trække på deres erfaringer, hvis der fremadrettet skal være ét skoledistrikt i Hørsholm Kommune. Videre proces Skoleindskrivningen for 2017/2018 vil følge beslutningen om antal skoledistrikter i Børneog Skoleudvalget. Skolebestyrelser og skoleledelser vil blive inddraget i den videre proces. Økonomi/personale Af Budgetaftale fremgår, at budgettet er reduceret med kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019 og kr. i 2020, hvilket er det besparelsespotentiale, der opnås ved ét skoledistrikt. Kommunikation Der vil være kommunikation til borgerne via Hørsholm Kommunes hjemmeside om den politiske beslutning. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Forslag om 1 skoledistrikt kom til afstemning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 4

5 For 1 skoledistrikt: Annette Wiencken (V), Alexander Jonsbak (V) og Anders Vestergaard (I). Imod 1 skoledistrikt: Otto B. Christiansen (K) og Esben Dyekjær (K). Børne- og Skoleudvalget besluttede, at der skal være 1 skoledistrikt i Hørsholm Kommune fra skoleåret 2017/2018 og fremefter. Beslutningen forudsætter, at Hørsholm Kommune får dispensation fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 5

6 Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 15/19017 Journalnr.: P15 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marie Bach Drivsholm Velfærd frem for mursten - orientering om proces Baggrund Som led i arbejdet med Velfærd frem for mursten en aktiv udviklings- og investeringsstrategi gives en mundtlig orientering om projektet Sammenhængende børneliv 0-18 år. Der vil være særligt fokus på en overordnet tidsplan som følge af vedtagelsen af Budget Forslag Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagens tidligere behandling Børne- og Skoleudvalget 27. oktober 2015 Børne- og Skoleudvalget 15. december 2015 Børne- og Skoleudvalget 15. marts 2016 Børne- og Skoleudvalget 26. april 2016 Børne- og Skoleudvalget 24. maj 2016 Børne- og Skoleudvalget 21. juni 2016 Børne- og Skoleudvalget 23. august 2016 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 6

7 Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 16/13547 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Else Marie Tinning Læringsplatform Baggrund Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om ideerne bag den digitale understøttelse af skolernes arbejde i form af såkaldte læringsplatforme samt om status på implementering i Hørsholm Kommune. I forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets møde afholdes et temamøde om skolereformen og læringsplatformen, hvor der vil blive orienteret yderligere. På temamødet deltager skoleledere, skolebestyrelsesformænd og Børne- og Skoleudvalget. Forslag Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Som en del af folkeskolereformen indgår blandt andet, at der skal være øget fokus på arbejdet med målstyret læring. Derfor har regeringen og Kommunernes Landsforening i 2014 indgået en aftale om et fælles brugerportalsinitiativ (BPI) for folkeskolen. Initiativet indebærer, at alle kommuner skal anskaffe og implementere it-systemer også kaldet læringsplatforme på alle skoler inden udgangen af 2017 med henblik på at øge den digitale understøttelse og videndeling om børns læring. Ideen med læringsplatformen er, at den skal være en bred og integrerende digital understøttelse af børnenes læring og udvikling på flere niveauer. Fx skal platformen være det sted, hvor både elever, medarbejdere og forældre deler viden om de læringsforløb, som der undervises i, de læringsmål der er for det enkelte barn, holdet eller klassen, et sted hvor børnenes produkter gemmes og formidles og en ensrettet måde at udarbejde og formidle elevplaner. Medarbejdere skal desuden kunne gemme og dele læringsforløb og læremidler både på den enkelte skole, på tværs af skoler, men også få adgang til andre materialer og inspiration via nationale vidensportaler, der er tilgængelige gennem læringsplatformen. Læringsplatformen bliver desuden integreret med Fælles Mål med henblik på at gøre det nemmere for medarbejdere, forældre og elever, at følge eleven, holdet eller klassens udvikling i forhold til de konkrete kompetencemål i fagene. Læringsplatformen bliver også det sted, hvor oplysninger om fravær, test- og prøveresultater, elevplan og trivsel dokumenteres. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 7

8 Læringsplatformen er på den måde et digitalt værktøj, der skal understøtte vidensdelingen i hverdagen i skolerne ved at samle de mange informationer, der er omkring planlægning af undervisningen og i forhold til at følge børnenes læring, trivsel og udvikling. Hver kommune kan frit vælge den læringsplatform, som de mener bedst tilgodeser de lokale behov i den enkelte kommune. Læringsplatform i Hørsholm Kommune: Min Uddannelse For skolerne i Hørsholm Kommune er et af de vigtigste krav til den kommende læringsplatform, at systemet spiller sammen med den digitale indsats, som er under implementering ved at indføre ipads og chromebooks og dermed, at læringsplatformen kan integreres med de it-systemer, som skolerne udarbejder læringsforløb i. Derfor skal læringsplatformen fx kunne integreres direkte til Google Education, som skolerne har taget i brug fra skoleåret 2015/2016. Flere forskellige systemer er blevet undersøgt, og det endelige valg af læringsplatform blev efter skolernes vurderinger truffet i maj 2016, hvor systemet Min Uddannelse blev valgt. Med henblik på at implementere Min Uddannelse på skolerne har der været afholdt superbrugerkurser og introkurser for alle lærere i juni måned, mens skoleledelserne har været på kursus i august Der er tale om en længere og meget omfattende implementeringsproces, da læringsplatformen skal benyttes til mange forskellige dele af skolernes hverdag. Der forventes derfor at være behov for yderligere kurser og dialoger på skolerne med henblik på fuld implementering med udgangen af Økonomi/personale Min Uddannelse finansieres inden for det eksisterende it-budget: Etablering kr. Årligt abonnement kr. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 8

9 Punkt: 5 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Administrationen orienterede om: Status for dagplejen: Alle pladser er pt. fyldt. Der er interesse for flere pladser i dagplejen. Status for det specialiserede børn- og ungeområde Status for Ungehuset. Der er ca. 20 unge hver dag. Der er etableret et samarbejde med socialforvaltningen fra Fredensborg Kommune omkring de unge fra Fredensborg. Status for Børnehuset: Meget er på plads, og andet er på vej. Lederen har orienteret hele forældregruppen løbende. Alle forældre inviteres til dialog. Drøftelse af deltagelse på Børn- og Unge Topmøde februar 2016 i Ålborg. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 9

10 s møde Otto B. Christiansen (C) Formand Anders Vestergaard (I) Næstformand Esben Dyekjær (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Alexander Jonsbak (V) Medlem Børne- og Skoleudvalget Side 10

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 13. December 2016 Tirsdag 13.12.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side 10. klasse i Furesø Kommune 2 Justering af fire skoledistrikter 4

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 24.01.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Opfølgning på Kvalitetsrapport 2014/2015 2 Udtræden af skolebestyrelse 3 Økonomiske uregelmæssigheder

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 27. oktober Tirsdag 27.10.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Styrelsesvedtægt for skolerne 2 Velfærd frem for mursten - en

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 15.3.2016 Tirsdag 15.03.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hørsholm Kommunale Fælleselevråd, orientering om rådets arbejde 2 Velfærd frem for mursten, orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 20. September 2016 Tirsdag 20.09.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Godkendelse af rammeaftale for 2017 samt hovedstadsregionens kortlægning

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 22. september. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 22. september. Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Møde den 22. september Tirsdag 22.09.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Bevægelse i skolen 2 Orientering om udskolingslinjer 4 Orientering om børn der trives

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Vallerødskolen, Mødelokalet på kontoret Tirsdag 23.09.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udskolingslinjer på folkeskolerne

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 21.6.2016 Tirsdag 21.06.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 2017: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Usserød Skole Tirsdag 21.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Opfølgning på kvalitetsrapport 2 Fremtidens daginstitutioner 4 Eliteidrætsklasse 6 Forslag til

Læs mere

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen MinUddannelse på skolerne SKU 20.03.2018 Forslag fra Per Clausen at Aalborg Kommune følger eksemplet fra Aarhus Kommune og gør anvendelsen af læringsplatformene

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde D1 Onsdag 26.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Ansøgning om tilskud til undervisningstilbud i Kulturhus Trommens fleksible sale 2 Administrativ behandling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. august Tirsdag 22.08.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om pædagogiske læreplaner 2 Kokkedal Station - tryghedsskabende

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 23.2.2016 Tirsdag 23.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Flygtningebørn i dagtilbud og skole 2 Kvalitetsrapport 2014/2015 8 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 18-09-2017 Mandag 18.09.2017 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af budgetforslag 2018-2021 3 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Onsdag 15.06.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændret samarbejde om forløbsprogrammer med Fredensborg Kommune 3 Budget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-11-2015 Tirsdag 24.11.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhvervsstrategi tema detailhandel

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 07.09.2017 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af budgetforslag 2018-2021 3 Bilagsoversigt 5 Bemærkninger til

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 15.06.2015 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Sundhedsprofil 2013 - Kronisk Sygdom 3 Orientering om Rehabilitering i

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SU om Center for Børn og Voksne 3 Sundhedsudvalgets

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29-05-2017 Mandag 29.05.2017 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om forløb med stole og tribune

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 16

Skolebestyrelsesmøde nr. 16 . Skolebestyrelsesmøde nr. 16 Onsdag d. 28. februar på afd. Jernløse 18.30-20.30 De næste møder Mandag d. 19/3 Kildebjerg torsdag d. 12/4 Knabstrup mandag d. 14/5 Undløse tirsdag d. 12/6 Jyderup DELTAGERE

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Solhuset Tirsdag 25.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om dagtilbudsområdet i Hørsholm 3 Orientering vedrørende

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 25. oktober Onsdag 25.10.2017 kl. 16:25 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Radikal Ungdom Nordsjælland søger om godkendelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Usserød Skole Tirsdag 28.10.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 3 Ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Indholdsfortegnelse Børne-

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 18. maj 2017 Torsdag 18.05.2017 kl. 17:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Anvendelse af Sophies hus til flygtningebolig

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 9.10.17 Mandag 09.10.2017 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2018-2021 3 Bilagsoversigt

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Vallerødskolen, mødelokalet ved kontoret Tirsdag 24.03.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om True North 2 Årsregnskab 2014,

Læs mere

Referat fra ordinært møde Ungdomshuset Stampen, Lundevej 26, 2970 Hørsholm. Følgende sager behandles på mødet

Referat fra ordinært møde Ungdomshuset Stampen, Lundevej 26, 2970 Hørsholm. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ungdomshuset Stampen, Lundevej 26, 2970 Hørsholm Tirsdag 24.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 BSU, Budget 2015-2018:

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 21.02.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om pædagogisk tilsyn 2 Kvalitetsrapport 2015/2016 5 Budget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 25.11.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om proces for udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Familiehuset, Stampevej 10 Tirsdag 24.02.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side BSU: Etablering af råderum til budget 2016-2019 2 Kvalitetsrapport

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 20.06.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten: antal skoledistrikter 2 Orientering vedr. Helhed

Læs mere

Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2

Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2 Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Mandag 20.02.2017 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen 3 Orientering

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 23. februar 2017 Torsdag 23.02.2017 kl. 17:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på boligplacering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne

Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne Punkt 5. Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne 2018-015332 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter, efter anmodning fra Per Clausen, brugen af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 26.10.2015 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fordeling af 18 midler - oktober 2015 3 Status ældre og voksne på døgninstitution

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 24.5.2016 Tirsdag 24.05.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om status på Ungerådet 2 Orientering om en konkret gruppe unge 3 Budget 2017: Forslag

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 15. december Tirsdag 15.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om status på Ungerådet 2 Klassedannelse 2016 3 Familier

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 23. april Torsdag 23.04. kl. 17:30 Følgende sager behandles på mødet Side Konstituering 2 Meddelelser 3 Status på flygtningeområdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget Torsdag 04.09.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2015-2018 3 Ansøgning

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. september 2018 Mødested: Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00 Medlemmer:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde 02-10-2014 Torsdag 02.10.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Drøftelse af ny udbudspolitik på bygningsområdet 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden

Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB 2. behandling af budget Mandag 06.10.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 2. behandling

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 16.3.2016 Onsdag 16.03.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Kravsspecifikationer til stole til Tromme- og Lilletrommesalene 2 Årsregnskab 2015 på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 27.08.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Praksisplan for fysioterapi 2015-19 3 Høring omkring Almen

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Ældreudvalg

17, stk. 4 udvalg - Ældreudvalg 17, stk. 4 udvalg - Ældreudvalg Referat fra ordinært møde Møde den 9. april Tirsdag 09.04.2019 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser... 2 Orientering til Ældreudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-06-2014 Tirsdag 24.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelsesplan 2015 3 Resultatrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Torsdag kl. 17:30 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen. Torsdag kl. 17:30 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ekstraordinært møde 17-08-2017 Torsdag 17.08.2017 kl. 17:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Stedfortræder for Troels Moe 3 Lions-sagen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 15

Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 15 . Skolebestyrelsesmøde nr. 15 Mandag d. 15. januar på afd. Knabstrup 18.30-20.30 De næste møder onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag d. 12/4 Knabstrup mandag d. 14/5 Undløse tirsdag

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-01-2014 07:30 Tirsdag 28.01.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Introduktion til Erhvervs-

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Udarbejdelse af skolebestyrelsens principper 1

Udarbejdelse af skolebestyrelsens principper 1 Udarbejdelse af skolebestyrelsens principper 1 Et princip skal formuleres så det både udtrykker skolens værdier, sætter retning for skolen og samtidig er til at arbejde med i praksis. Et princip sætter

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 22. august 2017 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Jacob Vestersager Engdal (næstformand). Ordstyrer: Lene Bahne Knudsen Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde MPU og EBU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 21.03.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Mulighed for skolefritidsordning og andre tilbud 2 Udtræden af skolebestyrelse

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 20-05-2014 Tirsdag 20.05.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2014 på Erhvervs-

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Mødelokale D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Mødelokale D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 29.09.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2017-2020 3 Bilagsoversigt

Læs mere

KL s undersøgelse af omstilling af folkeskolen

KL s undersøgelse af omstilling af folkeskolen PowerPoint Plenum KL s undersøgelse af omstilling af folkeskolen De to højest prioriterede temaer er Målstyret undervisning Ledelsen tættere på den faglige praksis Kommunerne fastholder høj grad af fokus

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere