GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert og anmodet om rådgivning vedrørende optagelse af et eventuelt lån hos Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea") til brug for istandsættelse af foreningens veje. I den forbindelse er vi blevet anmodet om at redegøre for den hæftelse, som foreningen og dens medlemmer vil påtage sig i forbindelse med optagelse af et lån samt hvilke konsekvenser dette har for foreningen og dens medlemmer, såfremt et eller flere medlemmer ikke kan betale sin andel af lånet. Dernæst er vi blevet anmodet om at rådgive om hvorledes foreningen optager et lån og fremkomme med forslag til, hvorledes dette kan administreres af foreningen. Til brug for vores redegørelse har vi modtaget kopi af et lånetilbud fra Nordea af 21. maj 2010, en kopi af foreningens vedtægter af 7. marts 2001 samt en servitut vedrørende foreningen, tinglyst den 23. juni Det fremgår af servitutten, at ejeren af den ejendom, hvorpå servitutten er tinglyst, har pligt til at være medlem af foreningen. Foreningens vedtægter synes derimod ikke at være tinglyst. Vi skal i den forbindelse bemærke, at det har ikke været en del af vores opdrag at undersøge, hvorvidt vedtægterne er blevet tinglyst. Det bør dog sikres, at vedtægterne er tinglyst på hver enkelt ejendom i forbindelse med optagelse af et lån til istandsættelse af foreningens veje. I det følgende er det lagt til grund, at vedtægterne og servitutten er tinglyst på samtlige ejendomme i foreningen. LÅNETILBUD FRA NORDEA AF 21. MAJ 2010 Nordea har afgivet et lånetilbud, som forudsætter to lån; et "byggelån" og et "fælleslån". Byggelånet vil blive ydet som kassekredit til brug for betaling af entreprenøren under udførelsen af arbejdet med istandsættelse af foreningens veje. Når istandsættelsesarbejderne er afsluttet, og JVE/clo/CLO/

2 udgifterne dermed er endeligt kendte, afløses byggelånet af fælleslånet, som afdrages over en periode på 20 år. I det følgende redegøres for, hvorledes medlemmerne hæfter under de to lån. Indledningsvist skal det dog bemærkes, at begge lån vil blive optaget af foreningen, og det er således foreningen, der som debitor hæfter for at betale lånene tilbage til Nordea. Som følge af at foreningens indtægter alene omfatter kontingenter fra medlemmerne, vil udgifterne til istandsættelse af vejene endeligt skulle afholdes af og fordeles blandt medlemmerne. Vi har af foreningens bestyrelse fået oplyst, at foreningen fordeler sine udgifter ligeligt mellem medlemmerne og dermed uden hensyn til størrelsen af det enkelte medlems ejendom, såsom brutto- eller nettoareal, arealer mod vejene og lignende. Det fremgår af servitutten, som er tinglyst den 23. juni 1930, at udgifter til istandsættelse af vejene fordeles mellem medlemmerne i overensstemmelse med de enkelte ejendommes nettoareal. Ved nettoarealet forstås ejendommens tinglyste areal og ikke ejendommens forholdsmæssige andel af vejarealet. Byggelån - DKK ,00 / 5,00 % p.a.: Byggelånet ydes mod sikkerhed hos foreningens medlemmer, idet medlemmerne skal hæfte "personligt" og "solidarisk" for lånet. Ved personlig hæftelse forstås, at ethvert medlem hæfter med alt, hvad pågældende ejer og i fremtiden kommer til at eje, og Nordea vil derfor kunne rette et krav mod ethvert medlem af foreningen. Ved solidarisk hæftelse forstås, at ethvert medlem hæfter for hele det skyldige beløb, DKK ,00. Nordea vil derfor kunne opkræve det fulde beløb hos hver enkelt medlem, indtil det skyldige beløb er blevet betalt, og dette kan ske uden hensyn til aftaler om den indbyrdes fordeling blandt medlemmerne. Såfremt et medlem på dette grundlag betaler et beløb til Nordea, vil medlemmet efterfølgende kunne indkræve den del af medlemmets betaling, som overstiger den pågældendes forholdsmæssige andel af lånet, hos de øvrige medlemmer. Fælleslån - DKK ,00 / 5,00 % p.a.: Til sikkerhed for fælleslånet skal medlemmerne også hæfte personligt og solidarisk, og der henvises til bemærkningerne herom oven for. Hæftelsen vil dog være begrænset til det enkelte medlems fordelingstal som en andel af fælleslånet. Hæftelsen omfatter derfor alene medlemmets andel af fælleslånet og ikke en hæftelse udover andelen af fælleslånet. Begrænsningen til det enkelte medlems fordelingstal indebærer, at Nordea alene vil kunne rette et krav svarende til medlemmets andel af hæftelsen mod hvert enkelt medlem. Er et medlem blevet JVE/clo/CLO/

3 mødt med et sådant krav og betalt beløbet til Nordea, vil Nordea ikke efterfølgende kunne rette krav mod det pågældende medlem. INDDRIVELSE AF RESTANCER FRA MEDLEMMERNE Såfremt et medlem kommer i restance med betaling af afdrag og renter på den pågældendes andel af fælleslånet, vil foreningen være forpligtet til at betale de manglende beløb. Dette beror på, at det som bekendt vil være grundejerforeningen, der optager lånet hos Nordea og derfor hæfter for betalingen heraf. I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt, at foreningen først og fremmest opnår en anerkendelse af foreningens krav mod medlemmet i form af et frivilligt forlig. Såfremt det ikke er muligt at indgå et frivilligt forlig, kan det blive nødvendigt at indlede en retssag med henblik på at få dom for kravet. Betales beløbet fortsat ikke, vil foreningen have mulighed for at foretage udlæg i medlemmets ejendom og aktiver og efterfølgende kræve disse solgt på en tvangsauktion. Det kan i forbindelse med ovenstående overvejes at tinglyse pant i de ejendomme, hvor medlemmerne deltager i fælleslånet og for medlemmets andel af fælleslånet. Tinglyses et sådant pant til fordel for Nordea, vil den personlige hæftelse for de deltagende medlemmer eventuelt kunne undgås. Tinglysningsafgiften for tinglysning af pant vil dog udgøre kr ,0 0 med tillæg af 1,50% af størrelsen af den tinglyste hæftelse for hver ejendom. Hertil kommer eventuelle gebyrer til Nordea eller andre rådgivere i forbindelse med tinglysningen. Udlæg med henblik på tvangsauktion samt tinglyste hæftelser til sikkerhed for fælleslånet vil dog opnå sidste prioritet og dermed have ringe mulighed for at opnå dækning på en tvangsauktion. Opnås der ikke dækning hos det pågældende medlem af foreningen eller vurderes det, at det ud fra omkostningsmæssige betragtninger ikke vil være muligt at opnå betaling af restancen, vil foreningen være forpligtet til at inddække restancerne hos de øvrige medlemmer gennem opkrævning af de årlige kontingenter. Såfremt et medlem af foreningen fraflytter og sælger sin ejendom, vil den nye ejer af ejendom være forpligtet til at indtræde i medlemmets rettigheder og forpligtelser over for foreningen. Dette fremgår af foreningens vedtægter, og en køber af en ejendom vil derfor være forpligtet til at følge foreningens vedtægter og bidrage til afvikling af fælleslånet, såfremt sælgeren af ejendommen har deltaget heri. Er sælgeren af ejendommen endvidere i restance til foreningen med betaling af kontingent eller afdrag på fælleslånet, vil køberen af ejendommen ligeledes være forpligtet til at betale disse beløb til foreningen JVE/clo/CLO/

4 OPTAGELSE OG ADMINISTRATION AF FÆLLESLÅNET Endeligt er vi blevet anmodet om at redegøre for, hvorledes foreningen kan optage et lån samt at fremkomme med et forslag til hvorledes foreningen kan regulere og administrere tilbagebetalingen af fælleslånet. Først og fremmest fremgår det af foreningens vedtægter, at bestyrelsen alene kan optage lån, såfremt dette er bemyndiget af generalforsamlingen, og bemyndigelsen skal være vedtaget med samme majoritet, som er nødvendig til ændring af vedtægterne. Beslutningen om optagelse af et lån skal således vedtages med 2/3-flertal blandt de fremmødte medlemmer på en generalforsamling. Vedtages beslutningen ikke med 2/3-flertal, men dog ved simpelt flertal, vil det være nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Det fremgår af lånetilbuddet fra Nordea, at der vil være mulighed for, at de af foreningens medlemmer, der har mulig for at betale deres andel af fælleslånet kontant ikke deltager i fælleslånet og dermed kommer til at hæfte personligt herfor. Henset til at det må forventes, at flere medlemmer vil betale deres andel af fælleslånet kontant i forbindelse med istandsættelse af vejene, skal det således sikres, at foreningen udarbejder to uafhængige regnskaber; ét for tilbagebetaling af fælleslånet, og ét for foreningens øvrige aktiviteter. Regnskabet for afvikling af fælleslånet bør således også omfatte de udgifter, der er forbundet med udarbejdelsen af regnskabet og særligt de med afviklingen af fælleslånet forbundne administrationsudgifter. Henset til at foreningens administration af tilbagebetaling af fælleslånet må forventes at være ganske omfattende og ressourcekrævende, foreslår vi, at de deltagende medlemmers betaling af renter og afdrag alene sker én gang årligt og forud. Endvidere foreslår vi, at hvert enkelt medlem i forbindelse med optagelsen af fælleslånet skal træffe beslutning om, hvorvidt medlemmet ønsker at erlægge sin andel af fælleslånet kontant eller forpligte sig til at deltage i fælleslånets i dets fulde løbetid. Såfremt det måtte ønskes, at et medlem skal have mulighed for at erlægge den resterende del af medlemmets andel af fælleslånet før udløbet heraf, foreslår vi, at det overvejes at gøre en sådan betaling betinget af et gebyr. Medlemmer, der ikke deltager i fælleslånet, vil - som anført oven for - kunne komme til at bidrage til tilbagebetalingen af fælleslånet gennem betaling af kontingenter, såfremt det ikke er muligt at inddrive restancerne hos de medlemmer, der deltager i fælleslånet. Som følge heraf, bør det i forbindelse med optagelsen af fælleslånet overvejes, at foreningen til enhver tid har et indestående svarende til i hvert fald et års renter og afdrag på fælleslånet JVE/clo/CLO/

5 Ovenstående kan sikres ved, at hvert medlem, der deltager i fælleslånet, allerede i forbindelse med fælleslånets etablering forpligtes til at betale medlemmets andel af renter og afdrag på fælleslånet for det første regnskabsår to gange. Af de af de deltagende medlemmerne indbetalte beløb vil halvdelen således blive anvendt til betaling af renter og afdrag for det første regnskabsår, mens den anden halvdel af beløbet vil indestå på en konto hos foreningen til inddækning af eventuelle fremtidige restancer fra de deltagende medlemmer. Ved de deltagende medlemmers betaling af renter og afdrag for det andet og følgende regnskabsår, skal der således alene indbetales et års renter og afdrag. Dette forudsætter dog, at der indestår et års renter og afdrag hos foreningen og dermed, at der ikke har været restancer i det forgangne år. Ovenstående fremgangsmåde indebærer således, at det ikke vil være nødvendigt, at de deltagende medlemmer indbetaler beløb for sidste regnskabsår, hvor fælleslånet afvikles endeligt. København, den 30. juni 2010 Kromann Reumert Flemming Horn Andersen Jacob Vindal Eriksen, advokat 30. juni JVE/clo/CLO/

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3.

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3. Foreningens navn og hjemsted: VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $r. Forenin gens navn er Andelsboli gforeningen Turegården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål:

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere