Status på diverse ting...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på diverse ting..."

Transkript

1 Status på diverse ting... AB Jægers generalforsamling 2010 Nedenfor er et kort resume af status på divserse ting, som AB Jæger er involveret i. Papiret her er ikke tænkt, som udtømmende information om det enkelte emne, men blot til korte status'er. Det er måske lidt nemmere at huske, hvis I har dem på skrift end udelukkende, som en del af formandens mundtlige beretning. God fornøjelse. Venlig hilsen AB Jægers bestyrelse og administration Sammenlægningsprocessen I forlængelse af de beslutninger, der blev truffet på den ekstraordinære generalforsamling i maj 2009, har A/B Jægers Pengetank A/S nu købt Frederiksstadens boligfinansieringsinstitut (FBI) og Frederiksstadens finansieringsinstitut 1 (FI 1), således at A/B Jægers udlånsaktiviteter udelukkende er rettet mod andelshaverne i A/B Jæger. De eksterne lån er solgt fra i selskabet Frederiksstadens finansieringsinstitut 2 (FI 2). Dvs. pr. årskiftet 2009 findes der ikke flere eksterne låntagere i A/B Jægers bøger. Den 5. maj 2010 blev de endelige overdragelsesdokumenter underskrevet. Det har været en lang og tung proces og vi er glade for, at vi nu er kommet i mål. Det har kostet et større millionbeløb at komme ud af aftalerne. Dog har AB Jæger haft store indtægter fra finansieringsselskaberne. Vi vurderer, at udgifterne til omstrukturering af selskaberne ikke overstiger indtægterne, der har været fra selskaberne. Når det har kostet så stort et beløb kan det primært tilskrives finanskrisen, der har gjort renterne uforudsigelige. Væsentligste årsager til ændring af driftsresultat fra 2008 til 2009 Regnskabet for 2008 havde et overskud på tkr. Ekstraordinær indtægt på tkr. i forventet momsindbetaling. Underskud i 2008 herefter tkr med underskud på tkr. Der har været flere engangsudgifter i 2009: Ekstraordinære udgifter ift Øgede lønudgifter Strukturomkostninger Hensættelser til tab Retsafgift tagsagen Renteswap lukket med tab Pengetank tab Renteindtægter faldet med I alt tkr tkr tkr tkr. 335 tkr tkr tkr tkr tkr. Underskud i 2009 herefter tkr.

2 Der indgår naturligvis en del andre poster, som har indvirket på regnskab 2009, men ovennævnte opstilling giver et godt overordnet billede af, den reelle regnskabsudvikling. Af de tkr. er tkr. éngangsudgifter. Hertil skal tillægges, at A/B Jæger har betalt en betydelig merrente som følge af finanskrisen. Merrenteudgiften anslås til ca.8 mio. kr. for Tidligere indtægter fra FBI og FI: A/B Jæger har modtaget ekstra indtægter i 2007 og 2008 på ca. 11 mio. kr. fra FI og FBI. I 2009 anslås, at der har været en ekstra indtægt på 2-3 mio. kr. Hertil kommer værdien af andelshavernes skattefradrag af det ekstraordinære indskud, som anslås til ca. 4,5 mio. kr. p.a. BRF-lån er omlagt Vores 6%-lån hos BRF Kredit er omlagt i starten af % af lånet er omlagt til et 5% 30-årigt lån, med 10% er omlagt til et F1-lån dvs. lån med kort rente. Herved sparer foreningen renter for ca. 2 mio. årligt. Da renten på det seneste er faldet yderligere, bliver det måske muligt at omlægge lånet til 4% lån. Vi overvåger renteudviklingen, så vi kan slå til, når/hvis kursen er tilfredsstillende. DLR-lån hjemtaget Efter at sammenlægningsprocessen nu er gennemført, har vi ligeledes kunnet hjemtage et 45 mio. kr. lån i DLR Kredit. Provenuet anvendes til nedbringelse af bankgæld og herved sparer vi ca. 1,5 mio. kr. årligt. Det skal bemærkes, at der ikke er personlig hæftelse på dette lån. Det er der alene på vores banklån. Lejlighedssalg Der er igen kommet gang i ejendomsmarkedet. Det mærker vi også i A/B Jæger, hvor der siden årsskiftet er solgt 5-6 lejligheder pr. måned. Lejlighederne bliver dog ikke solgt til andelskronen med tillæg af forbedringer. Ligesom den øvrige del af boligmarkedet er også foreningens lejligheder blevet ramt af finanskrisen. Der handles til noget under vurderingen. Erfaringen er, at hvis blot lejlighederne er korrekt prissat i forhold til markedet, så er der en pæn efterspørgsel. Det gælder iøvrigt alle størrelser lejligheder. Der står rigtig mange af vores lejligheder til salg på hjemmesiden. Mange af dem har stået der i lang tid. Salgsopstillingerne er med udgangspunkt i maksimalprisen, dvs, andelskronen + forbedringer, men finanskrisen har medført, at markedspriserne pt. er lavere end maksimalprisen. Dvs. hvis man vil sælge sin lejlighed i disse tider, er det nødvendigt med et nedslag i maksimalprisen. Det er også vores vurdering, at flere af salgslejlighederne på vores hjemmeside ikke er regulært til salg, fordi sælger har besluttet at afvente et bedre boligmarked og derfor enten fremlejer eller selv bor der. Hvis der står mange salgslejligheder på hjemmesiden, som ikke udbydes til den reelle markedspris, så er det med til at trække markedsprisen på alle vores lejligheder ned. Vi vil derfor anbefale, at man enten trækker salget tilbage, eller udbyder lejligheden til den reelle markedspris. Vi har pga. omstændighederne besluttet, at det ikke koster salgsgebyr på kr., hvis man trækker sin lejlighed fra salgslisten. Problemlejligheder Der er en række andelshavere, der desværre ikke er i stand til at betale deres husleje og lån til AB Jæger og FBI og FI. Administrationen har ydet en stor indsats overfor de andelshavere, som har været i restance med deres boligydelse mv. Mange er nu kommet på plads, men vi har fortsat ca. 10

3 lejligheder, som vi fortsat kæmper med. Men alle "problemlejligheder" er spottet og processen er sat i gang, så AB Jæger ikke taber flere penge end højst nødvendigt på lejlighederne. Bestyrelsen har vurderet, at det bedste er, at AB Jæger hurtigst muligt overtager disse lejligheder, så de enten sættes til salg eller overtages af foreningen. Foreningen har et ønske om, at kunne overtage et antal af disse lejligheder og udleje dem i en periode, for så på sigt at sælge dem igen, når boligmarkedet igen har rettet sig. Alternativet er en lang process med fogedretten, hvor AB Jæger kun får en lille del af sit tilgodehavende tilbage. Det er vores vurdering, at op mod 10 lejligheder kan komme på tale. Det skal bemærkes, at vi alene ønsker at overtage de bedst beliggende lejligheder, hvor stigningspotentialet er størst. Det skal bemærkes at de lejligheder, som foreningen ønsker at overtage, naturligvis sker til markedspris. Administrationen er styrket Som de fleste ved, ansatte vi medio 2009 Lars Jensen som daglig leder af administrationen. I april 2010 har vi yderligere ansat Gert Andrä. Han har hidtil været ansat hos vores revisionsfirma og kender derigennem foreningen. Bestyrelsen har skønnet det nødvendigt at tilføre disse resurser, så vi kan få afviklet både nye og gamle sager (f.eks. afslutning af byggesager). Administrationen har anvendt ca. 1 årsværk, alene på vores momssag (se nedenfor). Det er også baggrunden for, at administratuionen fortsat skubber et betydeligt antal sager foran sig. I de kommende måneder bliver der taget fat på dem, og målet er, at vi i løbet af 3-4 måneder er igennem langt hovedparten af de gamle sager. Momssagen Vores nuværende revision, gjorde i 2009 opmærksom på, at foreningen havde et større beløb tilgode hos Skat, idet vi ikke havde fået tilbagebetalt moms for vores erhvervslejemål mv. I maj 2010 har vi anmeldt vores krav til Skat. Vi budgetterer med en samlet tilbagebetaling på 15 mio. kr. Heraf er de 12 mio. kr. indtægtsført i 2008-regnskabet, mens de sidste 3 mio. kr. er indlagt i vores 2011 budget. Det beløb, som vi har anmodet tilbagebetalt er dog noget større, end 15 mio. kr., men af forsigtighedsgrunde budgetterer vi med tilbagebetaling på 15 mio. kr. Udregningen, som omfatter samtlige byggebilag i perioden , har været en kæmpeproces, som der er brugt ca. et årsværk på i resurser. Varmeregnskab 2008 og 2009 Det er fortsat et problem, at Siemens, som har leveret vores varmemålere, endnu ikke ikke har kunnet få systemet til at fungere. Der arbejdes dog seriøst på at løse problemerne. Det er ikke tilfredsstillende, at vi ikke kan levere varmeregnskab til andelshaverne. Vi ved, at det er et alvorligt problem, men forventer at Siemens får systemet til at fungere. Vi tør ikke love, hvornår der kan leveres varmeregnskab, men vi gør alt, hvad der er muligt, for at få tingene til at virke. Voldgiftsagen mod Karl Poulsen Byggeentreprenør A/S I 2008 gik et fugtsikringsprojekt i gang i hele gaden med Karl Poulsen som entreprenør. Karl Poulsen leverede ikke det bestilte stykke arbejde, hvorefter AB Jæger nægtede at betale. Herefter forlod Karl Poulsen byggepladsen og efterlod en hullet Jægersborggade. Nu skal sagen afgøres i Voldgiftsnævnet. Karl Poulsen kræver ca. 20 mio. kr. i ekstrabetaling for gravearbejde. Vi mener derimod, at vi skal have penge tilbage for materialer og ikke-udført arbejde. Behandlingen af sagen trækker desværre i langdrag og det er pt. uvist, hvornår, der kan forventes en afgørelse i sagen. Der er ikke kommet nye oplysninger frem, som bestyrker Karl Poulsens sag. Vi mener, at have en god sag, og at vi nærmere skal have penge tilbage end betale.

4 Gårdprojekt Jægersborggade/Stefansgade Vi er gået igang med de indledende arbejder. Kommunen er den 26. marts 2010 ansøgt om godkendelse af projektet, så vi kan få udbetalt de 1,7 mio. kr., som kommunen vil give i støtte hertil. Vi har i skrivende stund endnu hørt fra kommunen.. Efter det oplyste fra kommunens medarbejder, skulle det være en formsag. Det håber vi, er tilfældet. BT: "Frygtens gade" B.T. havde den 3. april 2010 en stort opslået dobbeltside artikel om skyderier i Jægersborggade under overskriften "Frygtens gade". Artiklen indeholdt en del forkerte oplysninger om AB Jæger og Jægersborggade. Bestyrelsen er rigtig kede af sådan presseomtale, som bringer Jægersborggade og foreningen i et rigtigt dårligt lys og er med at skræmme kommede købere væk, ligesom det er med til at påvirke, at de lokale banker lukker kassen i til finansiering af vores lejligheder. Det er rigtig ærgeligt. Sagen er sendt i Pressenævnet, da vi mener, at B.T. har tilsidesat god presseskik og etik. Sagen er endnu ikke behandlet, men B.T. har dog den bragt en artikel, hvor dagbladet beklager artiklen. Vi vil gerne appellere til, at man overvejer, hvordan de ting man udtaler til pressen kan blive brugt, og hvilke konsekvenser det kan have for udviklingen af gaden. Lokale banker vil ikke finansiere lejlighedskøb i Jægerborggade Mange af de lokale banker siger nej til at finansiere lejlighedskøb i Jægersborggade.Efter at sammenlægningen er gennemført, har vi ingen eksterne lån og finansierer alene lån til egne andelshavere. Det er vores hensigt at besøge de lokale banker og fortælle om, hvad der sker i A/B Jæger, og sansynliggøre, at A/B Jæger er stærkt på vej til at blive en mere almindelig andelsboligforeningen. Vi håber på den måde, at medvirke til at løse op for finansieringsmulighederne i de lokale banker. Tagsagen I 1993 fik AB Jæger lagt nyt tag. Efterfølgende opdagede man, at tagene ikke blev etableret korrekt og at der ikke er den nødvendige ventilation. AB Jæger har derfor ført sag mod entreprenøren. Som tidligere oplyst tabte AB Jæger første slag mod Byggeskadefonden i Landsretten. Vi tabte sagen, fordi vi havde reklameret for sent overfor entreprenøren. Landsretten tog dog ikke stilling til vores sekundære påstand i sagen. Vores sekundære påstand er, at Byggesskadefonden skulle betale en del af beløbet, hvis vi tabte mod entreprenøren. Sagen er nu sendt til Højesteret, med krav om, at sagen om vores sekundære påstand, sendes retur til Landsretten. Foreningens risiko er alene at blive dømt til at betale sagens omkostninger. Hvis vi vinder kan få et større mio. beløb i erstatning fra Byggeskadefonden. Pulterrum Foreningen skal stille pulterrum til rådighed for andelshaverne. Det kræver at vi både for flere pulterrum og at der kommer ordnede forhold for dem der er. Målet er, at alle lejligheder skal have tilbudt et pulterrum. Første fase er, at få overblik over, hvor vi råder over hvilke pulterrum. Den del er ved at være på plads, og lejeopkrævning på kr. 100 kr. pr. måned vil med tilbagevirkende kraft pr , blive påført huslejeopkrævningen for enten juli eller senest august opkrævningen. Herudover ønsker vi at opsætte et større antal pulterrum i løbet af 2010 og 2011, så alle de, som som er skrevet på venteliste, kan få et pulterrum.

5 PBS-betaling Det har længe været manges ønske, at boligafgiften kunne betales via PBS. Administrationen har længe haft samme ønske. Nu, hvor A/B Jæger har overtaget ejerskabet af finansieringsselskaberne behøver der kun at blive lavet én aftale med PBS, og det bliver derfor gennemført. Vi ønsker at tilmelde os ordningen, så hurtigt som muligt et kvalificeret gæt vil være pr Affald på gaden og trappeopgange Vi vil henstille til alle, at man ikke smider affald på gaden. Brug de opstillede affaldskurve eller aflever jeres skrald i nærmeste skaldespand. Ligeså henstilles det, at man holder sin egen trappeopgang ryddet for reklamer og øvrige ejendele, som ikke hører til her. Det er fjollet, hvis foreningens ansatte skal bruge tid og penge på at rydde op efter foreningens andelshavere. Så hermed en appel til alle om at medvirke til, at gaden og trappeopgangene holdes rene og ryddede. Vaskeri Vores maskiner i vaskeriet er nedslidte og trænger til udskiftning. Ligeledes trænger lokalet til en teknisk renoverering, så der kan etableres bedre ventilation mv. Vi er igang med flere forskellige løsningsmodeller, men dem vi har har fået hidtil, har været meget kostbare mere kostbare, end vi vil acceptere. Vi håber at finde en acceptabel løsning, så vi forhåbentlig kan komme igang med at renovere vaskeriet inden årets udgang, men det er en stor økonomisk udfordring. Vi opfordrer til, at interesserede melder sig til vaskeri-udvalget, så vi kan få bedre vaskemuligheder. Skriv til Vores hjem - Vores klima AB Jæger har meldt sig ind i miljønetværket Vores hjem - Vores klima. Der har allerede været afholdt energi-home parties og senere vil foreningen gøre brug af Vores hjem - Vores klima's konsulenter til at gennemgå ejendommene, så vi kan få det lovpåkrævede miljømærke. Det er netværkets vurdering af at kontingentet tjenes hjem på et år via energibesparende tiltag. Hvis der er interesserede andelshavere, der vil gøre en indsats for at foreningen bliver mere miljøvenlig og sparer nogen energikroner, så meld dig under fanerne ved at skrive til

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009.

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. AB Kap Arkona 2009 1 Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. Foreningen har haft et år hvor alt er gået ganske udmærket. Vi holder stadig en vedligeholdelsesmæssig meget

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER BUTIKKEN LEVER OG HAR DET GODT SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER ASSET MANAGEMENT I TYSKLAND Nr. 3 November 2013 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 VELKOMMEN Kære læser. Der sker meget i K/S-branchen i øjeblikket.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere