Heldigvis er vi ikke alene om at synes, at det gik fremad i 2003, idet aktiemarkedet kvitterede for fremgangen med en stigende aktiekurs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heldigvis er vi ikke alene om at synes, at det gik fremad i 2003, idet aktiemarkedet kvitterede for fremgangen med en stigende aktiekurs."

Transkript

1 Generalforsamling, København den 14. april 2004 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, DFDS på ret kurs; det kunne være overskriften for Et år, hvor DFDS blev mere konkurrencedygtigt og fleksibelt gennem væsentlige fremskridt med fornyelsen af flåden. Vi gjorde også fremskridt i forhold til vores økonomiske målsætning, og medarbejderne på hovedkontoret fik et løft med flytningen til nye inspirerende og tidssvarende omgivelser. Heldigvis er vi ikke alene om at synes, at det gik fremad i 2003, idet aktiemarkedet kvitterede for fremgangen med en stigende aktiekurs. Kursen er sat mod en solid platform for den videre udvikling af DFDS, og selvom vi ikke har forventninger om, at træerne vokser ind i himlen i nordeuropæisk liniefart, som det er tilfældet for andre typer af rederier i disse år, så har vi stor tillid til DFDS fremtid, hvilket er baggrunden for, at vi tidligere i dag har besluttet at bestille en sjette ro/ro-nybygning fra Flensborg Værft til levering i Ligesom sidste år har vi inddelt beretningen i tre dele: Indledningsvis vil jeg selv berette om DFDS overordnede strategiske og økonomiske situation, foresiddende direktør Ole Frie vil berette om den kommercielle udvikling i 2003 og økonomidirektør Christian Merrild vil forelægge årsregnskabet for Og der vil - også ligesom sidste år - blive uddelt fribilletter til DFDS Canal Tours efter generalforsamlingen. I 2003 fortsatte arbejdet i DFDS med at implementere rederistrategien og forbedre indtjeningsniveauet, og i takt med at skibe blev solgt, blev organisationen tilpasset både til lands og til søs. For 2003 er de vigtigste overskrifter: - vi holdt, hvad vi lovede omkring den videre implementering af rederistrategien - indtjeningsniveauet blev forbedret - vi opnåede god fremgang inden for fragtområdet - mens det svage rejsemarked reducerede indtjeningen inden for passagerområdet - den igangværende tonnagefornyelse fortsatte i 2003 med o salg af seks fragtskibe og ét passagerskib o levering af én ro/pax-nybygning DANA SIRENA til Esbjerg-Harwich o levering af den første ro/ro-nybygning TOR MAGNOLIA til AngloBridge ud af en serie på fem nu seks skibe DFDS Koncernens omsætning steg med 8% til DKK 5,3 mia. i 2003, og resultatet før skat blev DKK 157 mio., hvilket var noget bedre end forventet pr. 3. kvartal Resultatudviklingen i 2003 var tilfredsstillende i lyset af det vanskelige rejsemarked og de væsentlige strategiske fremskridt, der blev opnået med hensyn til fornyelsen af flåden, styr- 1

2 kelsen af markedspositionen i Norge gennem købet af det norske operatørselskab, Lys-Line, og indgåelsen af flere større, længerevarende industrielle logistikkontrakter. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvordan DFDS ser ud i dag: først DFDS Seaways med fire cruise-ferry passagerruter og ro/pax-ruten, Esbjerg-Harwich, hvor DFDS Seaways håndterer passageraktiviteterne. Dernæst DFDS Tor Line med en solid placering på Nordsøen og voksende aktivitet i Østersøen. Så har vi LISCO Baltic Service, hvis linie- og trampaktiviteter har udgangspunkt i Klaipeda i Litauen, og det norske rederi Lys-Line med aktiviteter i Nordsøen samt Irland og Spanien. Og her til sidst har vi så det samlede rutekort for DFDS. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at repetere DFDS vision, strategi og økonomiske målsætning, som tilsammen er styrende for den fremtidige udvikling af DFDS. Det er ledelsens vision for DFDS, at udbygge positionen som et førende passager- og fragtrederi i Nordeuropa. Og at opnå en forrentning af den investerede kapital, der er tilfredsstillende for DFDS aktionærer. Det er det, det i øjeblikket drejer sig om for DFDS: At balancere kontrolleret og profitabel vækst med en løbende forbedring af indtjeningsniveauet, og dermed opnå et solidt grundlag for den videre udvikling af DFDS. DFDS strategi for at opnå visionen er i det store hele uændret i forhold til den rederistrategi vi offentliggjorde i januar 2001: - DFDS forretningsmæssige fokus er søtransport af passagerer og fragt - det geografiske fokus-område er fortsat Nordeuropa - og vi ønsker fortsat at styrke markedspositionen gennem egen vækst og virksomhedskøb/alliancer - de enkelte aktiviteter og tilhørende kundekoncepter skal løbende tilpasses markedsudviklingen (På godt dansk, betyder det, at aktiviteterne skal opfylde DFDS langsigtede afkastkrav for at kunne fortsætte) - tonnagen skal løbende fornyes for at understøtte DFDS markedsposition og sikre et lavt og konkurrencedygtigt omkostningsniveau DFDS økonomiske målsætning indebærer i første omgang opnåelse af en forrentning af den investerede kapital svarende til DFDS beregnede kapitalomkostning på 6,9%. Som det fremgår af ledelsens beretning på side seks i årsrapporten ville et driftsresultat EBITA på DKK 430 mio. have svaret til en forrentning på 6,9% i Det realiserede driftsresultat for 2003 blev DKK 310 mio., og det vil sige, at indtjeningen skal løftes med omkring DKK 120 mio. før vi når den første fase af målsætningen. I forhold til 2001 er indtjeningen frem til 2003 løftet med lidt over DKK 100 mio. når vi ser bort fra ekstraordinære forhold. For at nå målsætningen vil vi i de kommende år fortsætte med en konsekvent implementering af rederistrategien: - vi skal blive ved med at øge flådens produktivitet gennem tonnagefornyelse - og øge kapacitetsudnyttelsen inden for passagerområdet og forbedre overensstemmelsen mellem kundekoncepterne om bord på cruise-ferry ruterne og de enkelte kundemålgruppers behov en sådan tilpasning kan også indebære at tonnage skal udskiftes både med hensyn til alder og type 2

3 - kapacitetsudnyttelse er også et nøgleord inden for fragtområdet, hvor en stigende andel af industrielle logistikaftaler giver bedre muligheder for at optimere sammensætningen af last på hver afgang - der er fortsat behov for fokus på aktiviteter, der ikke lever op til vores mål - og det sidste vigtige indsatsområde, som jeg vil fremhæve her i dag, er vores One Company-strategi, som tager sigte på at forbedre udnyttelsen af ressourcer på tværs af divisioner og aktiviteter. Også her er der fortsat mulighed for at forbedre effektivitet og samarbejdet på tværs En ting er en på papiret sammenhængende strategi, en anden ting er selve udførelsen af strategien, hvilket bringer mig frem til ændringen af koncerndirektionen meddelt i februar i år. Anledningen til ændringen er pensioneringen af passagerdirektør, Thor Johannesen. Thor har været i DFDS siden 1989, hvor han tiltrådte som leder af DFDS Seaways aktiviteter i Norge. Herefter var Thor i flere omgange udstationeret til hovedkontoret på Sankt Annæ Plads, og siden blev denne udstationering permanent. I de sidste to år har Thor som passagerdirektør meget aktivt ledet DFDS Seaways. Jeg vil gerne på vegne af bestyrelsen takke Thor, for den endog meget store, loyale indsats du har ydet for DFDS igennem de 15 år. Og så vil jeg byde Søren Jespersen velkommen til DFDS som ny passagerdirektør og medlem af koncerndirektionen. Søren er 46 år og kommer fra en stilling som Senior Vice President for SAS World Sales. En hovedopgave for Søren Jespersen bliver at accellerere omstillingen af DFDS Seaways til en verden uden toldfrit salg inden for EU, stigende konkurrence fra lavpris-flyrejser og ikke mindst kræsne kunder, der er velinformerede om rejsetilbud gennem internettet. DFDS-aktien steg i 2003 med 33%, hvilket var på niveau med udviklingen i Københavns Fondsbørs totalindeks og en gruppe af sammenlignelige selskaber en såkaldt Peer Group. I begyndelsen af 2004 steg DFDS-aktien yderligere, og kursen var i går noteret til 235, en stigning på 27% alene i Jeg opfatter stigningen i DFDS-aktien som en anerkendelse fra aktiemarkedet om, at DFDS er på ret kurs, og at tiltroen - til DFDS evne og vilje til at nå de opstillede målsætninger - er stigende. I DFDS vil vi i 2004 og i de kommende år have som mål at kvittere for den stigende tillid ved skridt for skridt at fortsætte arbejdet henimod opnåelse af målsætningerne. Til sidst vil jeg gerne takke DFDS ledelse og medarbejdere for en god indsats i 2003, og jeg vil også takke aktionærerne for jeres opbakning til DFDS. DFDS udvikling i 2004 har indtil videre fulgt vores forventninger, og jeg er overbevist om, at vi også i 2004 vil være i stand til at indfri de opstillede forventninger fuldt ud Jeg giver herefter ordet til foresiddende direktør, Ole Frie. 3

4 Ole Fries beretning Jeg vil indlede med kort at kommentere Koncernens resultat for 2003 og herefter resultatudviklingen fordelt på divisionerne DFDS Seaways og DFDS Tor Line. Årsrapporten for 2002 indeholdt en resultatforventning for 2003 på et resultat før skat, ekstraordinære poster og minoritetsinteresser på DKK mio. I forbindelse med salget af passagerskibet PRINCE OF SCANDINAVIA i november 2003 blev resultatforventningen ændret til et resultat før skat, ekstraordinære poster og minoritetsinteresser i den øvre ende af et interval på DKK mio. Årets resultat før skat, ekstraordinære poster og minoritetsinteresser blev DKK 157 mio., hvilket således var bedre end forventet, eftersom aktivitetsniveauet for både passager- og fragtområdet var bedre end forventet i 4. kvartal Derudover indebar salget og tilbagechartringen af to skibe, som regnskabsmæssigt skulle ændres til finansiel leasing i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, en positiv resultatpåvirkning på DKK 15 mio. Før jeg går videre med resultatet fordelt på divisioner vil jeg kommentere DFDS forretningsmæssige fokus: Søtransport af passager og fragt det er det, vi gør i DFDS. Siden introduktionen af rederistrategien i januar 2001 er DFDS vokset mere sammen. Hvor der før var næsten vandtætte skotter mellem divisionerne, er antallet af fælles aktiviteter i dag stigende. Det er en konsekvens af One Company-strategien, men også af ændringer i markedet. Bortfaldet af det toldfri salg inden for EU og det stigende udbud af lavpris-flyrejser har medført, at det på skibene i højere grad end tidligere er kombinationen af passagerer og fragt som vi i DFDS er meget opmærksomme på. Der er fortsat markedsområder, hvor et cruise ferry-koncept er optimalt. I DFDS er det først og fremmest tilfældet for København/Helsingborg-Oslo-ruten, men den fremtidige generelle vækst vil primært komme inden for ro/pax-segmentet, som vi med succes senest har introduceret på Esbjerg-Harwich-ruten her udnyttes DFDS kommercielle kompetencer optimalt. Denne udvikling er også afspejlet i sammensætningen af flåden vist i denne lagkagegraf. Med købet af LISCO i 2001 blev andelen af ro/pax-skibe udvidet ligesom vi efterfølgende har investeret i to nybyggede ro/pax-skibe. Og med købet af DFDS Lys-Line Rederi blev andelen af lo/lo-tonnage udvidet. Når vi måler flådens sammensætning på kapacitet og ikke på antal som grafen viser er ro/ro-tonnage dog fortsat dominerende i DFDS. Med hensyn til flådens udvikling i forhold til de strategiske målsætninger vi opstillede i januar 2001 har vi gjort ganske store fremskridt. Vi har blandt andet siden januar 2001 solgt 18 fragtskibe og tre passagerskibe. Målet for den gennemsnitlige flådealder for passager- og fragtflåden er på henholdsvis 15 år og 10 år, og målet for ejerandelen af passager- og fragtflåden er henholdsvis 75% og 50%. Vi er således - som det fremgår af tabellen - meget tæt på at opfylde målene for fragtflåden, mens det kniber lidt med passagerflåden. Dette forhold afspejler blandt andet forskellen i markedet for passagerskibe og fragtskibe, hvor markedet for fragtskibe er langt mere likvidt end markedet for passagerskibe, idet denne skibstype i mange tilfælde er skræddersyet til specifikke ruter. I de kommende år vil tonnagefornyelsen fortsætte som et led i den løbende tilpasning af aktiviteter til markedets behov, og som et led i opnåelsen af et lavere omkostningsniveau. Der- 4

5 udover skal DFDS fremover foretage løbende investeringer i tonnage for at fastholde flådens nøgletal på et rimeligt niveau i forhold til målene. Jeg vil herefter berette om resultatudviklingen på divisionsniveau. For DFDS Seaways var 2003 et vanskeligt år på grund af et generelt svagt rejsemarked blandt andet afledt af udbruddet af SARS i Fjernøsten, der prægede den første halvdel af 2003, og Irak-krigen. Selv om disse begivenheder fandt sted langt væk fra Nordeuropas grænser, så påvirkede de mærkbart rejselysten blandt forbrugere i Nordeuropa. Dertil kommer, at de fleste oversøiske passagerer blev væk i Det samlede antal af passagerer i var fornuftigt, men det vanskelige rejsemarked betød at gennemsnitspriserne var lavere end forventet. Dette påvirkede indtjeningsniveauet negativt. På ruteniveau var udviklingen på DFDS Seaways vigtigste rute, København/Helsingborg- Oslo, således ikke på niveau med forventningerne i 2003 blandt andet på grund af fraværet af oversøiske passagerer, som traditionelt benytter denne rute. Endvidere var aktivitetsniveauet på det svenske marked lavt og svækkelsen af NOK i 2003 var heller ikke befordrende for resultatudviklingen. I november 2003 blev passagerskibet PRINCE OF SCANDINAVIA solgt som et led i tonnagestrategien. Herefter blev DUKE OF SCANDINAVIA overført fra Polens-ruten til Amsterdam-Newcastle som erstatningstonnage, og Polens-ruten blev i første omgang midlertidigt indstillet. Efterfølgende blev markedet undersøgt for tonnage til Polens-ruten, som kunne tilfredsstille krav til både økonomi og de fysiske faciliteter om bord. Som bekendt lykkedes det ikke at finde tilfredsstillende erstatningstonnage, hvilket dog ikke betyder, at det polske marked er uinteressant for DFDS. Det er det bestemt ikke, og fremtiden må så vise, om DFDS på et senere tidspunkt igen kan engagere sig på det polske marked med passagertonnage. Jeg kan dog tilføje, at DFDS Tor Line planlægger at åbne en ny fragtrute primo september 2004 i mellem Gdansk, København og Gøteborg så Polen er ikke blevet helt væk. En ting vi kunne glæde os over i 2003 var en vækst på ca. 60% i antallet af bookinger via internettet, således at ca. 10% af alle bookinger foretages via internettet. Vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte, hvilket på sigt vil medføre både et lavere omkostningsniveau for DFDS Seaways og imødekomme kundernes forventninger om nem adgang til information og on-line booking. Hovedtallene for DFDS Seaways fremgår af planchen. Omsætningen i 2003 blev DKK mio., hvilket var 8% mindre end i Det svage rejsemarked påvirkede omsætningen negativt, men hovedparten af omsætningsnedgangen skyldes overførelsen af Esbjerg-Harwichruten til DFDS Tor Line. Som ordet ro/pax antyder, er fragten dominerende, mens det modsatte er tilfældet på cruise-ferry-ruter. Driftsresultatet EBITA - for 2003 blev DKK 56 mio. Resultatet indeholder en engangsomkostning til særlige poster på i alt DKK 50 mio. relateret til blandt andet salg af skibe og nedskrivning af ét skibs inventar. Justeret for disse engangsposter blev driftsresultatet DKK 106 mio., hvilket er en nedgang på 19% i forhold til driftsresultatet for

6 I modsætning til passagermarkedet var fragtmarkedet forholdsvis stabilt i 2003, og 2003 blev et år med tilfredsstillende fremgang for DFDS Tor Line. DFDS Tor Lines aktiviteter er groft sagt rettet mod to segmenter i markedet: tidsfølsom transport af trailere for internationale transport- og speditionsvirksomheder og Shipping Logistics, hvor kundegrundlaget er producenter af store mængder industrigods, hvis logistikbehov omfatter et væsentligt element af søtransport. Den nuværende fordeling er ca. 80/20 i favør for speditørlast. Den største enkeltkunde inden for trailersegmentet er DSV eller DFDS Transport Group og 2004 bliver det første år af den treårige fragtaftale, der blev indgået med DFDS Transport Group i Siden introduktionen af rederistrategien i 2001 har vi arbejdet målrettet på at udvide markedsandelen inden for det industrielle segment, hvor de væsentligste satsningsområder er stål, papir, person- og lastbiler samt aluminium og plastråvarer. I andet halvår af 2003 og begyndelsen af 2004 indgik eller forlængede DFDS Tor Line således en række større, længerevarende industrielle logistikaftaler med papirproducenterne StoraEnso og Norske Skog, stålproducenterne Outukumpu og Fundia samt bilproducenterne Volvo og BMW. For at give et indtryk af omfanget af en industriel logistikaftale vil vi vise nogle billeder fra aftalen med StoraEnso. En anden vigtig udvidelse af aktiviteterne i DFDS Tor Line var købet af 66% af aktierne i operatørselskabet Lys-Line. Hermed skete der en væsentlig udbygning af DFDS Tor Lines position på det norske marked, hvilket også var medvirkende til indgåelsen af logistikkontrakten med Norske Skog. For de otte såkaldte - broer i DFDS Tor Lines rutenetværk var aktivitetsniveauet tilfredsstillende i 2003 og flere ruter opnåede god resultatfremgang. Vi forventer fortsat organisk vækst i fragtmarkedet, og derudover vil indførelsen af vejskatter især i Tyskland forventeligt pr. 1. januar også bidrage til vækst i markedet for short sea shipping, hvilket er til fordel for DFDS Tor Line. I Østersøområdet, hvor LISCO er hovedaktiviteten, var aktivitetsniveauet ligeledes stigende, og den vedvarende vækst i den russiske økonomi indebærer, at aktiviteterne løbende bliver mere bredt funderet med hensyn til både lasttyper og de geografiske markedsområder aktiviteterne betjener. En vigtig del af DFDS Tor Lines aktiviteter er havneterminaler, der binder rutenetværket sammen. I maj 2003 åbnedes en ny terminal i Maasvlakte, Rotterdam, som vil betjene både egne ruter og tredjeparts kunder. Og i februar i år indgik vi en aftale med ABP Associated British Ports om en udvidelse af DFDS Nordic Terminal i Immingham, på Englands østkyst, med m 2 i form af et nyt terminalområde uden for slusen, der i dag regulerer og forsinker trafikken til den nuværende terminal. På tonnagesiden tog vi levering fra Flensborg Værft af det første skib i blomsterserien TOR MAGNOLIA. Blomsterserien består af fem ro/ro-nybygninger, hvis kapacitet blandt andet er nødvendig for at opfylde de indgåede logistik-kontrakter. Som formanden nævnte i sin beretning har vi udvidet blomsterserien med en sjette nybygning på grundlag af fremskrivninger af vores kapacitetsbehov 1. 6

7 Derudover solgte vi seks fragtskibe i 2003 og i begyndelsen af 2004 blev yderligere seks mindre fragtskibe afhændet. Tallene for 2003 for DFDS Tor Line afspejler den omtalte ekspansion af aktiviteterne, således steg omsætningen med 21% til DKK mio. Omkring halvdelen af stigningen kan henføres til virksomhedskøb. Dertil kommer overførelsen af Esbjerg-Harwich-ruten og en organisk vækst i de transporterede mængder på 13% opgjort eksklusive Lys-Line. Driftsresultatet EBITA steg med 47% til DKK 286 mio. fra DKK 194 mio. i 2002 justeret for nedskrivningen af ældre fragtskibe. Resultatfremgangen er bredt funderet med afsæt i et højere aktivitetsniveau, højere kapacitetsudnyttelse og et lavere omkostningsniveau for driften af skibe. Afslutningsvis vil jeg i denne beretning takke ledere og medarbejdere i DFDS for en stor indsats i endnu et år med mange forandringer og udfordringer. For medarbejderne på hovedkontoret var 2003 et ganske særligt år, hvor vi forlod domicilet gennem 132 år på Sankt Annæ Plads til fordel for en ny og moderne arbejdsplads i DFDS House på Sundkrogsgade ved Kalkbrænderihavnen. Flytningen gik meget fint og vi har fået en dejlig, lys og tidssvarende arbejdsplads med en god maritim udsigt til begge sider. Jeg giver herefter ordet til økonomidirektør Christian Merrild. 7

8 Chr. Merrilds beretning Vi går herefter over til at behandle regnskabet for 2003 og resultatforventningen til På generalforsamlingen er det i princippet regnskabet for DFDS A/S, der skal behandles, men eftersom en betydelig del af aktiviteterne ligger i datterselskaberne vil jeg koncentrere gennemgangen om koncernregnskabet. Før gennemgangen af regnskabet vil jeg gøre opmærksom på ændringerne i regnskabspraksis vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger, finansiel leasing og valutakursregulering af goodwill og badwill. Ændringerne er nøje beskrevet på side 33 i årsrapporten. I resultatopgørelsen, som findes på side 39 i årsrapporten, er opstillingen ændret på ét punkt i forhold til 2002, idet avance/tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler er taget ud af omsætningen og placeret efter driftsresultatet før afskrivninger, eller EBITDA, idet sådanne avancer og tab typisk er relateret til dels afskrivningsforløbet for aktiver, dels eventuelle omkostninger knyttet til salg af aktiver. Det var lidt om teknikken bag tallene, der udviklede sig som følger i 2003: DFDS Koncernens omsætning for 2003 steg med 8% i forhold til 2002 til DKK 5,265 mio. Som grafen viser, er Koncernens omsætningsstigning sammensat af et omsætningsfald i DFDS Seaways, primært på grund af overførelsen af Esbjerg-Harwich-ruten til DFDS Tor Line, og fremgang i DFDS Tor Line. Driftsresultatet før afskrivninger eller EBITDA som det også kaldes steg med lige under 1% til DKK 794 mio. i Der er hovedsageligt tre grunde til, at EBITDA ikke steg med samme takt som omsætningen i For det første medførte den forholdsvis svage efterspørgsel i rejsemarkedet et prispres, som gjorde at EBITDA-margin for passageraktiviteterne var lavere i 2003 end i For det andet har salg og tilbagechartring af fragtskibe medført en højere andel af charteromkostninger i driftsomkostningerne. Jeg vil godt forklare dette forhold nærmere: Når vi selv ejer skibene, er skibets omkostninger fordelt på rene drifts-omkostninger såsom hyre og vedligehold samt afskrivning og finansiering af skibet. Når vi sælger et skib og samtidig tilbagechartrer det, bliver det, der før var kapitalomkostninger: altså afskrivninger og renteudgifter, til driftsomkostninger. På den måde ændres kapitalomkostninger til driftsomkostninger. Således steg omkostningen til charterhyrer fra DKK 111 mio. i 2002 til DKK 401 mio. i 2003, og i den viste figur kan vi se at andelen af charteromkostninger steg fra 2% i 2002 til 8% i Alt andet lige betyder det, at EBITDA-marginen falder, mens der til gengæld sker en reduktion af afskrivninger og renter. Til trods for dette forhold, så fastholdt DFDS Tor Line sin EBITDA-margin i 2003 på niveau med 2002 på grund af et lavere omkostningsniveau og bedre kapacitetsudnyttelse. Det tredje forhold, der påvirkede EBITDA-marginen negativt i 2003, var en omkostning på DKK 18 mio. i forbindelse med flytningen til det nye domicil. 8

9 Som det fremgår af den viste opstilling faldt afskrivningerne til DKK 469 mio. i 2003 fra DKK 500 mio. i 2002 jævnfør den omtalte effekt af salg og tilbagechartring af skibe. Dermed steg driftsresultatet eller EBITA før avancer/tab til DKK 325 mio. i 2003 og EBITAmargin steg til 6,2%. Det samlede tab ved salg af skibe, ejendomme og terminaler udgjorde i alt DKK 15 mio. i Dette beløb er en sammensat størrelse omfattende tab ved salget af PRINCE OF SCANDINAVIA og fragtskibe i Herudover har vi fået afsluttet salget af ADMIRAL OF SCANDINAVIA og domicilet på Sankt Annæ Plads, hvorved hensættelser vedrørende disse salg kunne opløses. De beløbsmæssige størrelser for disse poster er nærmere beskrevet i Årsrapporten på side 30 under regnskabsberetningen. Finansiering, netto, udgjorde en omkostning på DKK 139 mio. i 2003, hvilket var DKK 7 mio. mere end i Stigningen skyldes udelukkende lavere netto-kursgevinster, idet nettorenteomkostningen faldt med DKK 6 mio. i forhold til Hovedparten af DFDS langfristede gæld er omlagt til fast rente, og selvom vi ikke ramte bunden ved denne omlægning, er vi godt tilfredse med det opnåede renteniveau. Vi har et historisk lavt renteniveau i øjeblikket, og vi føler os dermed godt rustet til at modstå en eventuel rentestigning. Resultatet før skat for 2003 blev således DKK 157 mio. Den afsatte skat på DKK 28 mio. svarer til en skatteprocent på 17,5%, hvilket er noget lavere end den ordinære virksomhedsskatteprocent, idet en væsentlig del af DFDS resultat beskattes i henhold til tonnageskatteordninger i Danmark og Norge. Et vigtigt element i DFDS økonomi er en stærk pengestrøm fra driften. I figuren viser den gule søjle pengestrømmen fra driften før investeringer, som i 2003 og 2002 var DKK mio. I 2003 og 2002 oversteg brutto-investeringerne DKK 800 mio. i hvert af årene, hvilket fremgår af den orange søjle, men i kraft af salg af aktiver primært skibe, vist i den lilla kolonne, var pengestrømmen fra driften efter investeringer den røde kolonne - også positiv i Omkring balancen vil jeg fremhæve udviklingen i den investerede kapital. I de sidste tre år har vi holdt den investerede kapital nogenlunde i ro. På grafen er det den orange kolonne. I samme periode har omsætningen, vist i den røde kolonne, været stigende. Det vil sige, at vi på grundlag af den samme mængde kapital har kunnet generere en højere omsætning. Det afspejler den stigende kapacitetsudnyttelse og dermed forbedrede indtjening, som Ole Frie var inde på i sin beretning. Ligesom i 2002 er der i 2003 foretaget en nedskrivningstest af den bogførte værdi af skibene. Testen viste, at der ikke er behov for nedskrivning af skibe. På passivsiden af balancen medfører den positive pengestrøm fra driften, at den nettorentebærende gæld blev reduceret i 2003, og soliditetsgraden på lige under 40% blev fastholdt. På trods af den positive resultatudvikling i 2003 reduceredes egenkapitalen med DKK 95 mio. til DKK mio. Egenkapitalen var negativt påvirket af fire poster i 2003: Den omtalte ændring i regnskabspraksis vedrørende pensionsordninger reducerede egenkapitalen med DKK 74 mio. relateret til pensionsordningen i Storbritannien. Udloddet udbytte for 2002 udgjorde DKK 53 mio. og valutakursregulering af egenkapitalen i udenlandske datterselskaber 9

10 udgjorde en reduktion på DKK 49 mio. Hertil kommer en værdiregulering af rentesikringsinstrumenter på DKK 33 mio. Den samlede effekt af disse reguleringer var således DKK 209 mio., mens årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgjorde DKK 116 mio. Som afslutning på gennemgangen af regnskabet vil jeg kort kommentere overgangen til IASreglerne, det vil sige de internationale regnskabsstandarder, der træder i kraft for årsrapporten for Den nye lovgivning vil medføre et langt mere detaljeret regnskab som fagfolk sikkert vil glædes over, men hvor opgaven for os bliver fortsat at producere et materiale, som giver et forståeligt og retvisende billede af den økonomiske udvikling i selskabet. Det er ikke nogen let opgave, og jeg håber de mennesker, der arbejder med fremtidens regelsæt, tænker herpå. I 2002 og 2003 er DFDS regnskabspraksis vedrørende væsentlige forhold som afskrivningspraksis og anvendelse af finansiel leasing tilrettet til IAS-reglerne. Der udestår dog fortsat en bearbejdning af en række områder, som kræver en betydelig indsats, men processen er igangsat, og vi forventer at kunne gennemføre overgangen til IAS-reglerne som foreskrevet. Inden jeg beretter om resultatforventningerne til 2004 vil jeg orientere om de finansielle risikofaktorer, der har betydning for DFDS. På grafen er den indekserede udvikling for valutaer med særlig betydning for DFDS, hvilket vil sige SEK, USD, NOK, GBP og EUR, vist for USD er en netto-omkostningsvaluta for DFDS, mens de øvrige valutaer er netto-indtægtsvalutaer for DFDS. Det var således en fordel for DFDS, at USD blev svækket i 2003 i forhold til DKK. Det reducerede omkostningen til blandt andet bunkers samt charterhyrer og løn til udenlandske besætninger, der i vid udstrækning afregnes i USD. På indtægtssiden svækkedes især NOK, hvilket blandt andet reducerede billetindtægterne på København/Helsingborg-Oslo-ruten. Udsving i olieprisen er også en væsentlig risikofaktor for DFDS eftersom den samlede omkostning til bunkers udgør omkring DKK 450 mio. Grafen viser prisudviklingen for olie i 2003, der var præget af en stigning i begyndelsen af året, hvorefter der indtrådte et skarpt fald relateret til Irak-krigen. Herefter var prisniveauet stigende i resten af året. På side 26 og 27 i årsrapporten er DFDS politikker omkring finansiel risikostyring beskrevet. Helt generelt er det vores indstilling, at vi sikrer valutaer, olie og renter, når niveauet er fornuftigt, idet vi prioriterer forudsigelighed og sikkerhed frem for spekulative positioner. Det sidste punkt i min beretning er resultatforventningen til Som følge af forventninger om et højere aktivitetsniveau inden for især fragtområdet og helårseffekten af købet af Lys-Line forventes en omsætningsstigning for Koncernen på omkring 6-8% i De samlede netto-investeringer forventes at udgøre DKK 1,0 mia. i 2004, hvoraf hovedparten består af ro/ro-nybygningerne fra Flensborg Værft. I denne forventning er salget af seks mindre fragtskibe i begyndelsen af 2004 indregnet. Med hensyn til olieprisen og valutakurser med særlig betydning for DFDS - SEK, USD, NOK, GBP og EUR forudsættes det, at de forbliver stabile i den resterende del af

11 På denne baggrund forventes i 2004 et resultat før skat, ekstraordinære poster og minoritetsinteresser i størrelsesordenen DKK 175 mio. Herefter giver jeg ordet til dirigenten. Pkt 3.: Udbytte Som det fremgår af side 28 i årsrapporten, så indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 5 kroner pr. aktie. Det svarer til et samlet udbytte på DKK 40 mio. Udbyttebetalingen bliver dog DKK 2 mio. mindre, idet der ikke udbetales udbytte på DFDS beholdning af egne aktier. Det foreslåede udbytte opfylder DFDS udbyttepolitik, idet udbyttet udgør mere end 30% af årets resultat. Under forudsætning af at det foreslåede udbytte vedtages vil det være til disposition ved udgangen af måneden - april Den resterende del af årets resultat foreslås overført til næste år. Afsluttende bemærkninger (Ivar Samrén) Jeg vil gerne takke dirigent Oluf Engel for hans meget kompetente ledelse af generalforsamlingen. Også tak til alle aktionærer og gæster for jeres fremmøde her i dag, og den interesse og støtte I hermed har vist for DFDS. Fribilletter til DFDS Canal Tours uddeles ved udgangen. Tak for i dag! 11

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004 DFDS - Årsrapport 2003 Analytikermøde, 17. marts 2004 Indhold 2003 i overskrifter Vision, strategi og mål 2003 i handling 2003 i tal Resultatforventning 2004 Strategi og mål 2004 17-03-2004 1 2003 i overskrifter

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Generalforsamling, København d. 12. april 2005

Generalforsamling, København d. 12. april 2005 Generalforsamling, København d. 12. april 2005 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. Vi nåede langt i 2004. Men vi skal videre.det er overskriften flere steder i DFDS årsrapport for 2004. Overskriften

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

DFDS 1. halvår 2004. Analytikermøde, 30. august 2004

DFDS 1. halvår 2004. Analytikermøde, 30. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Analytikermøde, 30. august 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markeds- og aktivitetsudvikling Værdiansættelse af skibe DFDS Seaways i forandring Branchestruktur, konkurrenter og

Læs mere

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002.

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2002 Den 29. november 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for. kvartal, 1. januar 0. september 2002.

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Generalforsamling, København den 20. april 2006

Generalforsamling, København den 20. april 2006 Generalforsamling, København den 20. april 2006 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. I denne beretning vil jeg fokusere på DFDS situation og udvikling ud fra en overordnet strategisk og økonomisk

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

Generalforsamling, København d. 28. marts 2007

Generalforsamling, København d. 28. marts 2007 Generalforsamling, København d. 28. marts 2007 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster I lighed med tidligere år vil direktionen og jeg i fællesskab fremlægge beretningen om 2006. Mit fokus er DFDS

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007 Fra ruter til netværk Strategimeddelelse 12. september 2007 Et europæisk, søbaseret transportnetværk som leverer konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger til fragtkunder

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport 2003 Årsrapport 2002 DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. DFDS rutenetværk omfatter både

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 17. marts 2006

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 17. marts 2006 DFDS A/S Årsrapport 2005 Analytikerpræsentation 17. marts 2006 DFDS A/S Indhold Kort om året Strategi: sidste 5 år & næste 5 år Peer Group DFDS Seaways DFDS Tor Line Årsregnskab 2005 & resultatforventning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

INDHOLD. 3 DFDS Koncernen 2002. 4 Vision, værdier, strategi og mål. 5 Hovedtal for DFDS Koncernen. 6 Ledelsens beretning.

INDHOLD. 3 DFDS Koncernen 2002. 4 Vision, værdier, strategi og mål. 5 Hovedtal for DFDS Koncernen. 6 Ledelsens beretning. Årsrapport 2002 INDHOLD 3 DFDS Koncernen 2002 4 Vision, værdier, strategi og mål 5 Hovedtal for DFDS Koncernen 6 Ledelsens beretning 10 DFDS omverden 12 DFDS Koncernens ruter 14 DFDS Seaways beretning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2011 Indhold: Selskabsoplysninger 3 Beretning 2011 4 - Halvårsregnskabet 4 - Markedet 5 Forventninger til

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Generalforsamling, København d. 1. april 2009. ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning. Kære aktionærer og gæster,

Generalforsamling, København d. 1. april 2009. ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning. Kære aktionærer og gæster, Generalforsamling, København d. 1. april 2009 ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Sammen med direktionen vil jeg fremlægge beretningen for

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 Indhold Kort om kvartalet DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalet i tal Resultatforventning 2005 DFDS 1. kvartal 2005 2 Resultatudvikling 1. kvartal 2005 DFDS

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Generalforsamling i DFDS

Generalforsamling i DFDS Generalforsamling i DFDS København, den 10. april 2008 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. I lighed med tidligere år vil direktionen og jeg i fællesskab fremlægge beretningen om 2007. Min del

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere