VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013"

Transkript

1 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

2

3 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG SIDE 04 BESTYRELSESMØDER SIDE 06 DIREKTION 24 SIDE 06 TEGNINGSREGLER 25 SIDE 07 ÅRSRAPPORT OG REVISION SIDE 07 TILSYN 28 SIDE 07 OPHØR SIDE 07 VEDTÆGTSÆNDRINGER 31 SIDE 08 IKRAFTTRÆDEN OG OVERGANGSBESTEMMELSER 32 SIDE 08

4 02 NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 Foreningens navn er KommuneKredit. Foreningen har hjemmel i lov nr. 383 af 3. maj 2006 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. Foreningen benævnes også Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark og driver tillige virksomhed under binavnet KommuneLeasing eller Kommune Leasing. Foreningen kan yde de i stk. 1 og 2 nævnte ydelser til: 1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, 2) andre kommunale eller regionale formål, for hvilke betingelserne efter stk. 4 er opfyldt. Stk. 4 Det er en betingelse for at yde lån og finansiel leasing til andre kommunale og regionale formål efter stk. 3, nr. 2, at en eller flere kommuner eller regioner yder garanti for lånebeløbet, eller at lånet ydes til selskaber m.v., ifølge hvis vedtægter deltagerne hæfter solidarisk for de optagne lån, og hvori en eller flere kommuner eller regioner er interessent eller deltager. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 Foreningen har til formål at yde lån og finansiel leasing inden for rammerne af de regler, som økonomi- og indenrigsministeren fastsætter om kommunernes og regionernes låntagning, herunder de hertil knyttede finansielle ydelser, jf. stk. 2. MEDLEMMER 3 Medlem af foreningen er enhver kommune og region, der har optaget et lån hos eller indgået en leasingkontrakt med foreningen eller hæfter for et lån eller en leasingkontrakt som anført i 2. 4 Medlemmerne hæfter direkte solidarisk for alle foreningens forpligtelser. Finansielle ydelser omfatter: 1) afdækning af lån med finansielle instrumenter, 2) rådgivning i forbindelse med lån, finansiel leasing eller afledte finansielle instrumenter til afdækning af lån, og 3) depotfunktion for de af foreningen udstedte obligationer.

5 03 5 Et medlem udtræder af foreningen, når 1) medlemmet ikke har udestående lån hos foreningen, 2) medlemmet ikke har en leasingkontrakt med foreningen, og 3) medlemmet ikke hæfter for et lån eller en leasingkontrakt som anført i 2. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af foreningens formue. måneds varsel indkræves det beløb, som behøves for at bringe egenkapitalen op på et niveau, som er i overensstemmelse med egenkapitalkravet. Påligningen efter stk. 2 foretages i forhold til hvert medlems direkte forpligtelser over for foreningen samt garantier og hæftelser for forpligtelser, der kan henføres til medlemmet, og således at forpligtelserne opgøres efter hver enkelt kontrakts regnskabsmæssige værdi i danske kroner ifølge foreningens senest godkendte årsregnskab, hvor egenkapitalen oversteg minimumskravet. Et medlem kan dog først blive frigjort for sine forpligtelser, jf. stk. 1, når det pågældende årsregnskab er opgjort, revideret og godkendt, og vedkommende kommune eller region har opfyldt det solidariske ansvar, der efter regnskabet muligvis måtte påhvile den, medmindre vedkommende kommune eller region ved udtrædelsen stiller fyldestgørende sikkerhed. Stk. 4 Indkrævede beløb med tillæg af en af økonomi- og indenrigsministeren godkendt rente skal godtgøres de indbetalende medlemmer, så snart dette kan ske uden at bringe egenkapitalen ned på et niveau, som ikke er i overensstemmelse med egenkapitalkravet, jf. stk KAPITALFORHOLD 6 Foreningens egenkapital skal til enhver tid udgøre mindst 1 pct. af foreningens samlede forpligtelser (egenkapitalkrav). Hvis egenkapitalen måtte blive nedbragt under 1 pct. af foreningens samlede forpligtelser, skal der, inden en måned efter at dette er konstateret, efter en af direktionen foretaget påligning, fra medlemmerne med en Foreningens samlede forpligtelser, jf. 6, opgøres som den regnskabsmæssige værdi af foreningens passiver, eksklusiv egenkapitalen. LEDELSE 8 Foreningen ledes af en bestyrelse og en direktion.

6 04 BESTYRELSEN 9 Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed. Ved politiske partier forstås i disse vedtægter partier, der af økonomi- og indenrigsministeren har været tildelt en bogstavbetegnelse ved de seneste regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg. Ved listesamarbejder forstås samarbejder mellem alle andre kandidatlister, der har været opstillet ved de seneste regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om de krav, som listesamarbejder skal opfylde for at komme i betragtning ved fordelingen af bestyrelsespladser. Bestyrelsen skal udfærdige skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. BESTYRELSESVALG 10 Otte medlemmer vælges af foreningens medlemmer. Regionerne vælger to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant for hver af disse, og kommunerne vælger seks bestyrelsesmedlemmer og en suppleant for hver af disse. Pladserne i bestyrelsen fordeles på politiske partier eller listesamarbejder, jf. stk. 3, efter forholdstalsvalgmåden på grundlag af de samlede stemmetal til de seneste regionsrådsvalg for de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af regionerne, og de seneste kommunalbestyrelsesvalg for de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af kommunerne, i de regioner henholdsvis kommuner, der er medlemmer af KommuneKredit. Stk. 4 Ud over de i stk. 1 valgte medlemmer vælger bestyrelsen et medlem, der er uafhængig af foreningen og med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Dette medlem vælges af bestyrelsen inden 1. juni i året efter det senest afholdte regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg. Medlemmets valgperiode følger den øvrige bestyrelses valgperiode, jf. 14. Såfremt medlemmet fratræder bestyrelsen, vælger bestyrelsen et nyt medlem i overensstemmelse hermed. Bestemmelserne i 10, stk. 2 og 3 samt finder ikke anvendelse på valg af medlemmet i medfør af 10, stk Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlemmer af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd i en kommune eller en region, der er medlem af foreningen. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om opstilling af kandidater til bestyrelsesvalget.

7 05 12 Valgene til bestyrelsen ledes af dennes formand, der senest en måned inden valgperiodens begyndelse foranlediger stemmesedler udsendt til foreningens medlemmer. Hvis der alene er opstillet én kandidat til hver ledigbleven bestyrelses- og suppleantpost, kan valget ske som fredsvalg uden iagttagelse af den ovennævnte afstemningsprocedure, jf. stk. 1 og 11, stk. 2, hvis bestyrelsens formand bestemmer dette. 13 bestyrelsesmedlemmet ikke længere udfører det hverv, som var grundlag for indtræden i bestyrelsen, indtræder supple anten. Er heller ikke denne medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd i en kommune eller en region, der er medlem af foreningen, foranlediger bestyrelsen, at der afholdes suppleringsvalg efter reglerne i I valgperioden indtræder suppleanten, hvis 1) bestyrelsesmedlemmet ikke længere er medlem som anført i 15, jf. dog stk. 3, 2) bestyrelsesmedlemmet fratræder bestyrelsen, 3) bestyrelsesmedlemmet afgår ved døden. Bestyrelsen afgør endeligt alle spørgsmål vedrørende gyldigheden af stemmeafgivningen og stedfundne valg. 14 Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges for fire år ad gangen. Valgperiodens begyndelse regnes fra 1. juni i året efter det senest afholdte regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg indtil 31. maj i året efter det efterfølgende afholdte regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg. 15 Hvis et valgt bestyrelsesmedlem ikke ved sin indtræden i bestyrelsen er medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd i en kommune eller en region, der er medlem af foreningen, således at Er suppleanten i de i stk. 1 nævnte tilfælde forhindret i at indtræde, vælges et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleant for dette for den resterende del af valg perioden. Dog kan bestyrelsen, hvor denne periode ikke overstiger 1 år, bestemme, at suppleringsvalg ikke skal finde sted. Såfremt et bestyrelsesmedlem og dettes suppleant i perioden 1. januar til 31. maj i foreningens valgår ikke længere er medlem som anført i 15, kan bestyrelsesmedlemmet og suppleanten dog fortsætte sit hverv i bestyrelsen i denne periode. 17 I det første bestyrelsesmøde, der afholdes efter foretagelsen af nye valg, vælger bestyrelsen en formand og en næstformand. Indtil da fungerer den hidtidige formand eller næstformand, såfremt en af disse har modtaget genvalg og ellers det bestyrelsesmedlem,

8 06 der har højest anciennitet, eller hvis flere bestyrelsesmedlemmer har samme anciennitet, det ældste af disse. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. BESTYRELSESMØDER 18 Ordinære bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt. Forslag, som af bestyrelsesmedlemmerne ønskes behandlet på et ordinært bestyrelsesmøde, skal være bestyrelsens formand i hænde senest otte dage før mødet Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og deltager i afstemningen. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme udslaget. 22 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer. 23 På et ordinært bestyrelsesmøde inden udgangen af marts måned aflægger direktionen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår og forelægger regnskabet med revisorernes indstilling til bestyrelsens godkendelse. Efter godkendelse sendes regnskabet til økonomi- og indenrigsministeren og foreningens medlemmer. 20 Der ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer. Vederlag skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren. DIREKTION 24 Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af foreningens daglige ledelse, jf. 9, stk. 2. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes på forlangende af bestyrelsens formand, en direktør, mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller en af de valgte revisorer. Løn og pension for direktionens medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

9 07 TEGNINGSREGLER 25 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af to direktører i forening. Foreningen tegnes desuden af et medlem af direktionen i forening med en dertil af bestyrelsens formand særlig bemyndiget medarbejder eller af to således bemyndigede medarbejdere i forening. ÅRSRAPPORT OG REVISION 26 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af mindst to revisorer. Bestyrelsen vælger en eller to revisorer, som skal være statsautoriserede, og økonomi- og indenrigsministeren vælger yderligere en revisor. Årsrapporten skal indeholde: 1) en resultatopgørelse, 2) en balance, 3) en ledelsespåtegning, 4) noter herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis og oversigt over bevægelserne i egenkapitalen, og 5) en revisorpåtegning. Stk. 4 Et eksemplar af årsrapporten skal sendes til Økonomiog Indenrigsministeriet. 27 Det beløb, hvormed indtægterne ved den årlige regnskabsafslutning efter fornøden henlæggelse til pension overstiger udgifterne, henlægges efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til foreningens reserver. TILSYN 28 Økonomi- og indenrigsministeren er foreningens tilsynsmyndighed. OPHØR 29 Såfremt kreditorernes sikkerhed som skønnet af økonomi- og indenrigsministeren væsentligt forringes, og foreningen ikke inden udløbet af en af økonomiog indenrigsministeren stillet frist har foretaget det fornødne til imødegåelse heraf, er økonomi- og indenrigsministeren berettiget til at standse foreningens virksomhed eller foranstalte dens bo taget under skiftebehandling. 30 Såfremt foreningen ophører med at drive virksomhed, anvendes reserverne bortset fra hensættelser til pension, og efter at alle krav på foreningen er afviklet, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

10 08 Anvendelsesmåden skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren. VEDTÆGTSÆNDRINGER 31 Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af bestyrelsen. Ændringen får gyldighed, når den er godkendt af økonomi- og indenrigsministeren. IKRAFTTRÆDEN OG OVERGANGS- BESTEMMELSER 32 Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves den hidtil gældende vedtægt, der senest er ændret den 15. juni Valgperioden for de bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter, der blev valgt i 2006, forlænges fra den 1. januar 2013 til den 31. maj Valgperioden for de bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter, der blev valgt i 2009, afkortes fra den 31. december 2015 til den 31. maj 2014.

11 BESTYRELSEN FOR København, den 29. november 2013 Henning G. Jensen Formand DIREKTION Søren Høgenhaven Adm. direktør Johnny Munk Direktør Godkendt af økonomi- og indenrigsministeren, København, den 20. december 2013

12 KommuneKredit Kultorvet København K Telefon Telefax

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere