Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen."

Transkript

1 Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas Petersen (TP), Mads Gammelmark (MG), Henrik Kruse, Ole Bech, Mette Nyholm, Ulla Dalsgaard og Britt Espensen. KTH startede mødet med at byde de 14 fremmødte velkommen og gennemgik kort dagsordenen, og præsenterede kort de tilstedeværende fra boligforeningens administration og bestyrelse. 1. Valg af dirigent. Til dirigent valgtes Bjarne Petersen, som takkede for valget. Det blev konstateret, at indkaldelsen var udsendt korrekt. Gitte Skov gjorde indsigelse mod dagsordenen, idet der var indsendte punkter, som hun mente ikke var kommet med. Hertil svarede MG, at nogle af punkterne i det indsendte brev ikke hørte til under punkt 3, men at alt i det indsendte ville blive belyst på mødet. 2. Fremlæggelse af kort beretning for perioden siden sidst. KTH fik ordet. KTH henviste til formandens beretning fra repræsentantskabsmødet, som forefindes på vores hjemmeside Her findes også formandens beretning fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i februar Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. KTH startede med at fortælle om vores nye hjemmeside, som kom i drift sidste år. Hjemmesiden bruges i mere og mere i kommunikationen med jer, og vi vil også i det kommende år videreudvikle vores kommunikation via hjemmesiden. Som noget nyt har I kunnet finde alt materialet til afdelingsmøderne direkte på hjemmesiden. Det er dog stadig muligt at rekvirere materialet ved henvendelse til kontoret, hvis nogen ønsker det. I november sidste år flyttede vi ind i vores nye administrationslokaler på Smedevej 28. Der er tale om moderne og tidssvarende lokaler, som giver os mulighed for at servicere jer bedre end tilfældet har været tidligere. Her kan I møde os i moderne og tidssvarende rammer, hvor vi har lagt vægt på servicering af vores beboere. De tidligere administrationslokaler på Sdr. Alle 5 er lejet ud til et rådgivende ingeniørfirma. Selvom vi er en relativt lille boligforening, ønsker vi at være fremsynede og deltage i samfundsnyttige projekter. I efteråret 2013 ansøgte vi Ministeriet om en bevilling til 10 startboliger i vores ungdomsboliger på Amerikavej. Vi modtog tilsagn om bevillingen kort før jul og allerede den 1. maj var vi klar til at starte projektet. Dette skyldes ikke mindst et fremragende samarbejde med Mariagerfjord Kommune. Der er knyttet en social vicevært til projektet, som har kontor på Amerikavej. Her kan de unge få støtte og vejledning samt praktisk assistance til udfyldelse og indsendelse af ansøgninger m.v. Bevillingen til projektet dækker udgifterne til den sociale vicevært, aktiviteter for de unge og vores øvrige omkostninger ved projektet.

2 Ejendommen i Skelund er afhændet på tvangsauktion og Hobro Boligforening har ikke længere noget at gøre med administrationen af ejendommen. På personaleområdet har vi for første gang nogensinde selv uddannet en ejendomsservicetekniker. Efter endt uddannelse er Dariz blevet fastansat som ejendomsfunktionær. Vi er som en lille organisation stolte af, at vi også på dette område kan påtage os er samfundsansvar, som ikke alene omfatter uddannelse af kvalificeret personale, men også fastholdelse efter endt uddannelse. En anden vigtig begivenhed på personaleområdet var, at Steen Nørgaard for knap et års tid siden fortalte, at han ønsker at gå på pension. Vi har været taknemmelige for, at Steen fortalte dette i så god tid, at vi har haft mulighed for at planlægge ansættelsen af en ny inspektør. Det er derfor også lykkedes os at finde en meget kompetent afløser i Thomas Petersen, der startede hos os som ny inspektør pr. 1. september Thomas vil nu have nogle måneder til at få kendskab til vores ejendomme og andre relevante forhold i samarbejde med Steen. KTH fortalte også kort om nogle af planerne for det kommende år. I det kommende år vil vi fortsætte og yderligere styrke den forandringsproces vi har igangsat. Vi vil gennemgå vores forretningsgange og processer med henblik på at finde de steder, hvor vi kan forbedre vores service eller effektivisere vores processer. Som en af de første opgaver vil vores nye inspektør Thomas gennemgå og revidere vedligeholdelsesplanerne for alle vores ejendomme i samarbejde med Steen. Vi vil også bygge nyt, og indenfor få dage vil vi påbegynde byggeriet i Mølhøjparken, hvor vi bygger 20 nye rækkehuse på op til 115m2. Vi har ikke tidligere bygget så store boliger, men vi føler der er et marked og et behov for familieboliger i denne størrelse. Dette er også blevet bekræftet ved, at vi allerede nu har fået henvendelser om leje af de nye boliger, selvom vi endnu ikke har påbegyndt byggeriet. Der var spørgsmål til længere åbningstid. Hertil svarede KTH, at vi overvejer alle muligheder for at forbedre vores service. Åbningstiderne vil derfor også være en del af disse overvejelser. Gennemgang af regnskab og budget. KTH gennemgik først regnskabet for 2013 via en mere samlet oversigt over regnskabstallene. Der var blevet omdelt et samlet og mere overskueligt regnskab og et diagram. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Herefter blev budgettet for 2015 gennemgået. Ligeledes via en samlet oversigt samt et diagram. Dette budget vil ikke medfører en huslejestigning. Der var ingen spørgsmål til budgettet, som herefter blev godkendt.

3 KTH forklarede herefter kort omkring forestående renoveringer af husene for at få dem op på et acceptabelt og tidsvarende niveau. Ordet blev herefter givet til inspektør Steen Nørgaard. SN fortalte, at han i samarbejde med TP og vores ingeniør Poul Larsen fra TriConsult havde været omkring afdelingen og gennemgået det hus, som i øjeblikket står tomt. Det var blevet vurderet, at alle huse skulle have fundamentsisolering, omfangsdræn, nye for- og kældertrapper, fugtsikring af indervægge og gulve i kælder, reparation og istandsættelse af facader og gavle. Maling af tage og udhæng, udskiftning af tagrender og nedløb samt renovering af resterende 7 lejemål indvendigt. Alt i alt en samlet udgift på knap 8 millioner. I øjeblikket står et hus tomt, hvilket giver et månedligt huslejetab. Dette har bestyrelsen midlertidigt lovet at dække. Hvis det hele bliver lavet på én gang, vil det betyder en huslejestigning, så huslejen vil komme op på ca. kr. 6400,00 excl. forbrug og carport. KTH gjorde opmærksom på, at fugtsikring af sokkel og kælder skulle gøres nu. Det kunne ikke vente, idet der allerede nu var fugt i flere af husene. Gitte Skov gjorde indsigelse mod det fremlagte, da nogen allerede nu betaler til carporte, mens der i det fremlagte var 4 carporte indregnet. Hertil svarede KTH, at de 4 carporte selvfølgelig ikke skulle finansieres af de øvrige lejere. Bjarne Petersen spurgte om det var en realistisk husleje i Hadsund. Hertil svarede MG, at det selvfølgelig var en høj husleje, men det var det bedste for afdelingen på lang sigt. Det værste der kunne ske var, at der ville blive en høj trafik i afdelingen. Mange ind- og fraflytninger er for dyrt. En enkelt gjorde opmærksom på, at det kunne være ønskeligt, hvis man måtte sortere i ansøgere til afdelingen. Det er tidligere oplevet, at folk er flyttet ind, har ødelagt en masse og er så flyttet, med en kæmpe fraflytterregning til følge. En enkelt spurgte om det kunne være en mulighed, hvis man startede med fugtsikringen og så ventede med det resterende. MG fortalte, at han selv bor i en afdeling, som har været igennem en proces, som kunne minde meget om afd. 35. Han fortalte endvidere, at det selvfølgelig ikke var muligt at sortere i ansøgere, men hvis husene ser flotte ud, tiltrækker det ofte et lidt andet klientel end hvis det ser nedslidt ud. MG fortalte også, at huslejeforhøjelsen vil være boligsikringsberettiget. En lejer var enig i, at det ville være en god idé at starte med fugtsikringen. En lejer gjorde opmærksom på, at skulle der laves noget, skulle det selvfølgelig laves af professionelle håndværkere. Ikke noget med, at nogen selv gik og lavede noget, som så alligevel ikke rigtig fungerer. Hun havde ligeledes læst en artikel, som fortalte, at det ikke var en god idé med afrensning af gamle tage. KTH fortalte, at der var nogle ting som skulle laves nu, og noget andet kunne godt vente. Der blev ligeledes gjort opmærksom på, at det var vigtigt med garanti på det der blev lavet. MG synes det lød som en rigtig god idé, at starte med fugtsikring og trapper. Så kunne man arbejde videre med fx øget henlæggelser. Han gjorde ligeledes opmærksom på, at det tomme hus skulle laves nu, så det kunne blive lejet ud igen. Hvis det bliver vedtaget, at lave fugtsikringen, vil det betyde at alle vil stige i husleje. Det er en kollektiv beslutning, som giver en huslejestigning til alle. Det blev endnu engang understreget, at det er en dårlig idé med individuel malerarbejde på det udvendige træværk. Det er få penge at spare i den store sammenhæng, når vi alligevel skal i gang med en omfattende renovering.

4 Der var spørgsmål til hvornår arbejdet kunne sættes i gang. Hertil blev svaret, at der først skulle laves et udkast til kælderrenovering og herefter skulle der afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde. Det ville tidligst kunne blive i foråret 2015, at arbejdet kan starte. Spørgsmål til om man ikke kunne bruge lokale håndværkere, når der skulle indhentes tilbud. Hertil svarede MG, at det gør vi naturligvis. Det blev aftalt, at der arbejdes videre med projektet, og indkaldes til et ekstraordinært møde hurtigst muligt. 3. Indkomne forslag. Forslag om, at afdelingen køber viceværtydelser til afdelinger. KTH startede punktet med at fortælle, at forslaget var udsprunget af et møde med beboerrepræsentanterne. Afdelingen har på et tidspunkt besluttet, at man ikke havde brug for en vicevært i afdelingen. Dette betyder bare, at man så selv skal forestå snerydning, fejning af fortove m.v. En lejer synes, at når man snakker sparetider, var det præcis her, man kunne spare penge. En anden synes det kunne være dejligt, hvis det var muligt, at få hjælp til forskellige ydelser som fx hækklipning. Det var spørgsmål til, om man kunne få en sæson betonet vicevært. Hertil blev svaret, at det kunne man godt. Det blev foreslået, at man fandt en pris til det ekstraordinære møde, som man så kunne stemme om. KTH gjorde opmærksom på, at i dag skulle der kun stemmes om man var interesseret i at få en vicevært. Herefter vil boligforeningen så regne på det, og så kunne man endeligt vedtage det på et ekstraordinært møde. Herefter gik man over til afstemning. Stemmeudvalg Joan Jakobsen, Ulla Dalsgaard og Britt Espensen. 12 stemmer ja og 8 stemmer nej. 4. Valg af repræsentanter og suppleanter. Marianne Andersen, Elisabeth Sommer Pedersen og Gitte Skov var alle valgt til Joan Jakobsen, Klintevej 7 blev valgt til suppleant. 5. Eventuelt. Der var spørgsmål til reparation og rensning af tagrender, som skulle være bestilt af Hobro Boligforening. Det havde taget virkelig lang tid, og de havde virket meget langsomme. Hertil svarede SN, at han havde bestilt reparation af nogle tagrender, men ikke rensning. KTH forklarede nærmere omkring afdelingens gældsposter. Der er 2 lån: Et lån optaget i 2005 hos RKD med en hovedstol på kr ,00 hvor restløbetiden er ca. 10 år og 9 måneder. Lånet har en årlig ydelse på ca. kr ,00. Lånet er brugt til renoveringer og delvis finansiering af carporte. Et andet lån hos hovedforeningen med en restgæld på ca kr. og en restløbetid på ca. 3 ½ år. Lånet er optaget af flere omgange og har en årlig ydelse på ca ,00 kr. Lånet er brugt til carporte og hovedistandsættelser. Der var spørgsmål til, om det kunne passe, at der skulle betales til carportene i 10 år. Hertil svarede MG, at procedure omkring betaling af carporte og køkkener er under lup i øjeblikket. Men carporte skulle både vedligeholdes og fornyes. MG lovede, at det ville blive undersøgt hvornår carportene var betalt.

5 KTH svarede, at man ikke som udgangspunkt kunne sige, at et carport lån var færdig i løbet af 10 år. Nogen lån var optaget hos RKD over en 20-årig periode. En enkelt lejer mente, at boligforeningen løb fra aftalerne, men hertil svarede MG, at det ikke var tilfældet. KTH mente, at det var en løsning, at carportene blev indregnet i huslejen, således at når man lejede en bolig var det incl. carport. MG mente, at det vi skulle tilstræbe var en ensartet husleje, med en ensartet standard. Der udspandt sig en snak frem og tilbage omkring hvem der havde fået lavet eller ikke lavet noget, og hvorfor folk havde valgt lige netop afd. 35. KTH fortalte, at der i afdelingen var 5 forskellige huslejeniveauer. KTH takkede de fremmødte, og mente det havde været et konstruktivt møde og mange ting var blevet vendt. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet.

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere