REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 16. juni 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 16. juni 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1."

Transkript

1 REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 16. juni 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, forløbschef, Odense Kommune (formand) René Tækker Clausen, konsulent, Langeland Kommune Anne Marie Hedegaard, leder af sundheds- og forebyggelsesområdet, Ærø Kommune Trine Ulf Enslev, teamleder, sundhedsfremme og forebyggelse, Nyborg Kommune Kirsten Nørgaard Dahl, motionsvejleder, Det mobile Sundhedscenter, Faaborg-Midtfyn Kommune Julie Stenvang Pedersen, konsulent, Odense Kommune Sygehus Jan Erik Henriksen, ledende overlæge, afd. M, OUH Anette Pedersen, oversygeplejerske, afd. B, OUH Camilla Schufri Klinkby, afdelingssygeplejerske, afd. C, OUH Winnie Clausen, funktionsleder, rehab.afdeling, OUH Svendborg Almen praksis Erik Holk, praktiserende læge og praksiskoordinator Gæster Til pkt. 3: Tina Bech, sygeplejerske, Børn- og Ungeområdet, Psykiatrisygehuset Anne Sigsgaard, sygeplejerske, Voksenområdet, Psykiatrisygehuset Afbud Mathilde Schmidt-Petersen, oversygeplejerske, afd. M/FAM, OUH Svendborg Ingrid Louise Titlestad, overlæge, afd. J, OUH Helle Andersen, leder af borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme, Assens Kommune Vivian Ainsworth-Zink, leder af sundhedsfremme og forebyggelse, Kerteminde Kommune Vibeke Herskind, afdelingssygeplejerske, afd. U, OUH IPG for forebyggelse Den 16. juni 2017 Referent: Julie Stenvang Pedersen Almen Praksis Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Implementeringsgruppen for Forebyggelse d. 16. juni

2 REFERAT 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde d. 21. april 2017 Bilag 1: Referat af møde d. 21. april 2017 Godkendt. 3. Udarbejdelse af fælles retningslinjer for KRAM screening og opfølgning Tina Bech og Anne Sigsgaard fra hhv. børn- og unge- samt voksenområdet i Psykiatrien i Region Syddanmark, deltager i behandlingen af dagsordenspunktet. Efter første drøftelse af den fælles opgave på møde i implementeringsgruppen d. 21. april 2017, blev det besluttet, at igangsætte opgaven ved at afdække procedurer for KRAM screening og opfølgning. De repræsenterede kommuner, afdelinger fra somatikken og psykiatrien samt almen praksis har derfor undersøgt følgende: - Hvordan udføres KRAM screeningerne? - Hvordan følges der op på KRAM screeninger? - Hvordan bliver KRAM screening og opfølgning dokumenteret? - Hvordan videregives informationer til øvrige sektorer? Bilag 2 beskriver de forskellige organisationers tilgang til KRAM-screeninger og opfølgninger. Med udgangspunkt i dette ønskes en drøftelse af a) de tværsektorielle og tværfaglige problemstillinger vedr. nuværende procedurer for KRAM-screening og opfølgning b) forslag til fælles retninglinjer for metoden til tværsektoriel KRAM-screening c) Forslag til retningslinjer vedrørende opfølgning på igangsat KRAM-intervention, herunder tværfaglig og tværsektoriel formidling. Det indstilles, at Implementeringsgruppen for forebyggelse - Drøfter ovenstående a-c med udgangspunkt i bilag 2 Bilag: Bilag 2: Organisationernes procedurer for KRAM screening og opfølgning (eftersendes) Bilag 3: Kommissorium for fælles KRAM screening og opfølgning Implementeringsgruppen drøftede det indsamlede materiale. Det fremgår af materialet, at der er stor forskel på hvordan KRAM-screeninger og opfølgninger bliver udført i de forskellige organisationer. Der er således usikkerhed omkring, hvad KRAM screeningen er for en størrelse og hvad skal den kunne. Den sidste kolonne i materialet giver udtryk for, at der ikke så meget samarbejde på tværs af sektorerne ift. området. Implementeringsgruppen for Forebyggelse d. 16. juni

3 Implementeringsgruppen besluttede at arbejde videre med udgangspunkt i følgende: - En skabelon for screening: en KRAM-skabelon med fx fire dots, som giver et billede af KRAM-status og som kan anvendes på tværs af sektorer mhp. videndeling eller henvisning. Skabelonen skal læne sig op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. kost, rygning, alkohol og motion. Skabelonen præsenteres på næste møde i implementeringsgruppen, Julie/Mette er tovholder herpå. Det undersøges om skabelonen kan integreres i den ny medcom standard XREF15. Julie undersøger dette. - Opfølning på KRAM: psykiatrien sender en oversigt over tilbud på KRAM-området (sendes til Julie). Kommunerne undersøger deres samarbejder med socialpsykiatrien og hvordan disse kan udvikles mhp. at nå de borgere, som ikke profiterer af kommunens øvrige forebyggelsestilbud. Medbringes på næste møde. Der udarbejdes en oversigt over kommunikationsformen mellem de forskellige sektorer. Denne præsenteres ligeledes på næste møde. Julie/Mette er tovholder herpå. - Kompetenceudvikling: Kompetenceudviklingen er vigtig for at klæde de medarbejdere der har kontakt med borgerne ordentligt på til at varetage opgaver i relation til KRAM. Alle sektorer undersøger hvilken form for kompetenceudvikling, der sker hos personalet, der har kontakt med gruppen. Projektet Livsstilsguide er et eksempel på kompetence indenfor netop dette område. 4. Drøftelse af opgave vedr. rygestopprojekt På sidste møde i implementeringsgruppen d. 21. april 2017 blev det besluttet at undersøge MedCom standarderne REF01 og XREF15, som skal bruges som kommunikationsvej i denne opgave. Selvom implementeringsgruppen tidligere har besluttet at bruge korrespondancemeddelelser til denne opgave, er det er nødvendigt at ensrette arbejdsgangen med den arbejdsgang, som er beskrevet og godkendt i Region Syddanmark i forhold til forløbsprogrammerne. Det skyldes, at der ellers vil være uhensigtmæssige forskellige arbejdsgange i forhold til forskellige patientgrupper. REF01 er målrettet egentlige sygehushenvisninger, men bruges i dag også til kommunehenvisninger. Derfor er MedCom på nuværende tidspunkt ved at udvikle kommunehenvisningen XREF15 til kommunerne. Denne forventes lanceret medio Det betyder i praksis, at REF01 vil være eksisterende arbejdsgang indtil XREF15 lanceres. I bilag findes eksempler på begge Medcom standarderne. På sidste møde i implementeringsgruppen blev nedenstående punkter udsat til drøftelse på dagens møde: - arbejdsgangen er arbejdsgangen beskrevet tilstrækkeligt? - implementeringsplan hvordan implementeres tiltaget? hvilket materiale er der behov for til at understøtte implementering af tiltag? Hvem udarbejder materiale? - succeskriterier skal der opstilles succeskriterier? Og monitoreres på tiltaget? Det indstilles, at Implementeringsgruppen - drøfter hvordan REF01 og XREF15 nemmest anvendes i praksis - drøfter ovenstående tre dots Implementeringsgruppen for Forebyggelse d. 16. juni

4 Bilag: Bilag 4: Eksempel på MedCom standard REF01 Bilag 5: Eksempel på MedCom standard XREF15 Implementeringsgruppen drøftede med com standarderne og er enige om, at der blot skal gives oplysninger om følgende: REF01 1. Modtager/sygehusafdeling 2. Patient 5. Henvisningsdiagnose (numrene referer til de numre der fremgår af skabelonen) XREF15 1. modtager kommune 2. patient 3. henvisningsdiagnose (numrene referer til de numre der fremgår af skabelonen) Ved henvisningdiagnose angives Kommunalt rygestoptilbud Hvis der er tale om akut behov for kommunalt rygestoptilbud angives Kommunalt rygestoptilbud akut HUSK at notere telefonnummer på patient. Implementeringsgruppen er klar over, at der gælder en anden praksis for borgere med KOL. Denne arbejdsgang er beskrevet forløbsprogrammet for KOL Arbejdsgang - sygehuset spørger patienter om de ønsker, at kommunen kontakter dem mhp. rygestop - hvis patienten siger ja, sender sygehuset besked via Med Com standard REF01 (pr. medio 2018 XREF15) på ovennævnte måde - kommunen tager kontakt til borgeren - Kommunen giver, med borgerens samtykke, besked til egen læge ved afslutning af rygestopforløb. Dette sker via afslutningsnotat MedCom standard XDSI15. Implementering Kommunerne gearer tobaksområdet til ny type henvisninger, herunder også i forhold til den tekniske del af det. Sygehuset formidler til alle afdelingerne på alle niveauer. Der udarbejdes materiale til at understøtte implementeringen. Julie er tovholder herpå. Præsenteres på møde d. 1. september Materialet tager udgangspunkt i VBA. Inspiration til VBA-metoden: Det materiale de bruger på Ærø er ligeledes vedlagt referatet. Succeskriterier Implementeringsgruppen drøftede hvad der er relevant at måle på ift. implementeringsgruppens arbejde. De besluttede at registrere antallet af henvisninger i løbet af en måned (rygestop-rådgiverne i kommunerne sætter en streg for hver modtaget henvisning), for at vurdere om arbejdsgangen har gjort en forskel. Foreløbigt er november 2017 valgt hertil, men det afhænger af materiale osv. Der følges op på dette på næste møde. Implementeringsgruppen for Forebyggelse d. 16. juni

5 5. Drøftelse af eksempler/fortællinger til Sundhedskoordinationsudvalget Implementeringsgruppen er 27. januar 2017 blevet bedt om at indsende eksempler/fortællinger, hvor Sundhedsaftalen har involveret/ramt nogle borgere, til SKU. Deadline var 3. februar. Det forventes dog at være en tilbagevendende opgave, hvorfor der ønskes en drøftelse af, hvordan disse eksempler indsamles på bedste vis. Det indstilles, at Implementeringsgruppen for forebyggelse a) Drøfter hvordan implementeringsgruppen indsamler eksempler/fortællinger til fremtidigt brug i SKU. a. Implementeringsgruppen sætter det på dagsordenen som et fast kort punkt. Eksempler fra nuværende arbejde: - Rygestop-arbejdsgangen fra sygehuset til kommunerne - Ernæringstilbud til småtspisende - Afklarende samtaler (René sender kort beskrivelse heraf til Julie) 6. Drøftelse af rapport vedr. ernæringstilbud til småtspisende Arbejdsgruppen har færdiggjort arbejdet med opgaven vedr. ernæringstilbud til småtspisende, se rapport i bilag 9. Anette Pedersen giver en kort indlfyvning til rapporten, hvorefter der ønskes en drøftelse heraf. Det indstilles til Implementeringsgruppen for Forebyggelse at - Drøfte rapporten om ernæringstilbud til småtspisende Anette Pedersen præsenterede rapporten. Der blev rejst spørgsmål til, hvorfor kun nogle kommuner deltog i arbejdet. Det skyldes, at på det tidspunkt arbejdet blev igangsat, var det kun de pågældende kommuner, der deltog i arbejdet i implementeringsgruppen. Implementeringsgruppen besluttede, at alle som ikke deltog i arbejdet, får mulighed for at supplere rapporten fra deres perspektiv frem mod næste møde i implementeringsgruppen d. 1. september Kommunernes bidrag skal sendes til Julie Stenvang Pedersen senest d. 11. august Mette giver status om rapporten på møde i SOF-OUH d. 27/6. Rapporten drøftes igen i implementeringsgruppen d. 1/ mhp. at give SOF-OUH en anbefaling til det videre arbejde. 7. Orientering om ad hoc KOL-arbejdsgruppens arbejde med lokal implementering af tværsektorielt forløbsprogram for KOL SOF-OUH godkendte d. 18. maj 2017 kommissoriet for lokal implementering af forløbsprogrammet for KOL, se det godkendte kommissorium i bilag 6. Størstedelen har meldt repræsentanter ind til ad hoc KOL-arbejdsgruppen, se bilag 7 for sammensætning. Arbejdsgruppen indkaldes til første møde, hvor Mette Robl deltager indledningsvist, for at sætte rammen for opgaven. Implementeringsgruppen for Forebyggelse d. 16. juni

6 Det indstilles til Implementeringsgruppen for Forebyggelse at - tage orienteringen om sammensætningen i ad hoc KOL arbejdsgruppen til efterretning - tage orienteringen om den videre proces med opgaven til efterretning Bilag: Bilag 6: Godkendt kommissorium for lokal implementering af forløbsprogrammet for KOL Bilag 7: medlemsoversigt i ad hoc KOL-arbejdsgruppen Orienteringen blev taget til efterretningen. 8. Godkendelse af årshjul Bilag 8: Årshjul 2017 Årshjulet blev godkendt med enkelte tilføjelser. 9. Eventuelt Implementeringsgruppen for Forebyggelse d. 16. juni

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 8. februar 2017 kl. 15.00-17.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

Implementeringsgruppen for Forebyggelse, d. 1. september

Implementeringsgruppen for Forebyggelse, d. 1. september REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 1. september 2017 kl. 09.00-11.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner René Tækker Clausen, konsulent, Langeland

Læs mere

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 15. december 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 15. december 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 15. december 2017 kl. 9.00-11.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 Deltagere Kommuner: Anne Marie Hedegaard, leder af sundheds-

Læs mere

Referat. Svendborg Kommune

Referat. Svendborg Kommune Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 23. februar 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune (næstformand)

Læs mere

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 21. april 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 21. april 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 21. april 2017 kl. 09.00-11.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd.

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd. Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune (næstformand)

Læs mere

Odense Kommune Implementeringsgruppen for Forebyggelse, d. 3. november

Odense Kommune Implementeringsgruppen for Forebyggelse, d. 3. november REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 3. november 2017 kl. 11.00-13.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 2.1.47 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

Ærø Kommune. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus REFERAT

Ærø Kommune. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus REFERAT REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 22. februar 2019 10.00-12.00 Sted: Lokale 2.s.50, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Deltagere r: René Tækker Clausen, konsulent, Langeland Lisbeth

Læs mere

REFERAT. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 26. april Sted: Lokale , Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

REFERAT. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 26. april Sted: Lokale , Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 26. april 2019 10.00-12.00 Sted: Lokale 3.1.56, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Referat

Ærø Kommune. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 7. december 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 2. sal Nord Deltagere r: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense (næstformand) René Tækker

Læs mere

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 12. oktober 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 4. sal Nord.

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 12. oktober 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 4. sal Nord. Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 12. oktober 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 4. sal Nord Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune (næstformand)

Læs mere

Referat. Ærø Kommune. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Referat

Referat. Ærø Kommune. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Referat Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 15. juni 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune (næstformand)

Læs mere

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 30. november 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 30. november 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE REFERAT Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 30. november 2016 kl. 14.30-16.30 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Jan Lindegaard, ældre- og handicapchef, Odense Kommune (formand) Anne Højmark

Læs mere

Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 29. juni 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale

Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 29. juni 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 29. juni 2016 kl. 14.30-16.30 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommunerne Jan Lindegaard, ældre- og handicapchef, Odense Kommune (formand) Gitte Laursen,

Læs mere

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 23. februar 2017 kl Sted: OUH, Indgang 101, 1. sal lokale 14 DELTAGERE

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 23. februar 2017 kl Sted: OUH, Indgang 101, 1. sal lokale 14 DELTAGERE REFERAT Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 23. februar 2017 kl. 14.00-16.00 Sted: OUH, Indgang 101, 1. sal lokale 14 DELTAGERE Jan Lindegaard, Sundheds- og forebyggelseschef, Odense Kommune (næstformand) Anne Højmark

Læs mere

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 27. april 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 27. april 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE REFERAT Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 27. april 2016 kl. 14.30-16.30 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommunerne Jan Lindegaard, ældre- og handicapchef, Odense Kommune (formand) Signe

Læs mere

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 10. april 2019, kl Sted: OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 10. april 2019, kl Sted: OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14 SOF-OUH Tidspunkt: 10. april 2019, kl. 12.00-13.30 Sted: OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14 OBS; Møde med PSOFF i Mødelok. Emil Aarestrup, indgang 50 kl. 13.30 Deltagere Mathilde Schmidt-Petersen,

Læs mere

Referat af møde i SOF-OUH

Referat af møde i SOF-OUH af møde i SOF-OUH Tidspunkt: 7. juni 2018, kl. 14.00-16.00 Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen) Deltagere Anette Pedersen, Oversygeplejerske, Hjertemedicinsk Afd. B, OUH (formand for IPG

Læs mere

Dagsorden. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Møde: 27. marts 2017, Kl Sted: Ørbækvej 100, 1.k 11b.

Dagsorden. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Møde: 27. marts 2017, Kl Sted: Ørbækvej 100, 1.k 11b. Dagsorden Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 27. marts 2017, Kl. 14.00-16.00 Sted: Ørbækvej 100, 1.k 11b. 5220 Odense SØ Deltagere OUH Marianne Lundegaard, Overspl. afd. O Jette Wensien,

Læs mere

Referat. Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere

Referat. Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH Deltagere OUH Judith Mølgaard, Direktør, OUH Anne Lise Zilmer, Chefterapeut, Rehabiliteringsafdelingen,

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Møde: 9. marts 2016, Kl Sted: OUH, Indgang 101, 3.

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Møde: 9. marts 2016, Kl Sted: OUH, Indgang 101, 3. Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 9. marts 2016, Kl. 14.00-16.00 Sted: OUH, Indgang 101, 3. sal, lokale 17 Deltagere OUH Overspl. Marianne Lundegaard, afd. O (formand) Overspl.

Læs mere

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan Til medlemmerne af Implementeringsgruppen Sundheds-IT og Digitale arbejdsgange Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Mandag den 3. april 2017, kl. 10.30-12:30 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus

Læs mere

Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering/igr

Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering/igr Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering/igr Tidspunkt: Mandag den 3. juni 2019 kl. 13.30-15.30 Sted: OUH, Kløvervænget 8c, indgang 101, 3. sal, lokale 17 Deltagere OUH Odense Universitetshospital

Læs mere

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 18/2 2019, Kl. 13.00 15.00. Sted: Fløj I, stuen, lokale 1.s.59, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Deltagere OUH Jette Wensien, Oversygeplejerske, Afd. G

Læs mere

Referat Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR)

Referat Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Referat Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Mandag 10. september 2018 klokken 13:00-15:30 Odense Kommune, Ørbækvej 100, fløj 1, stuen, lokale 44 Solveig Stürup, Langeland Winnie

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 3. februar 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE

REFERAT. Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 3. februar 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale DELTAGERE REFERAT Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 3. februar 2016 kl. 14.30-16.30 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE OUH Judith Mølgaard, direktør (næstformand) Annette Dyhr Lycke Jensen, oversygeplejerske,

Læs mere

Referat fra møde i Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR)

Referat fra møde i Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Referat fra møde i Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Onsdag den 14. september 2016 klokken 13:00-15:30 Ørbækvej 100, lokale 2s.50 Solveig Stürup, Langeland Winnie Clausen,

Læs mere

Referat. Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere

Referat. Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH Deltagere OUH Judith Mølgaard, Direktør, OUH Jette Krøjgaard, Oversygeplejerske, Afdeling M, OUH

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 8. december 2017, kl. 11.30 14.30 Sted: Teglgårdsparken 26, mødelokale 203 Deltagere: Susanne Lauth, sygeplejefaglig

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/22686 Dato: 12. maj 2016 Udarbejdet af: Fællessekretariatet E-mail: niels.aagaard@rsyd.dk Telefon: 30894836 Beslutningsreferat Psykiatrisk

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Mandag den 2. oktober 2017, kl. 15.30-17:00 Sted: Adm. 1, Vejle Sygehus Deltager: Karen Skønager, Områdeleder for Sundhed og Integration, Tønder Kommune

Læs mere

Temagruppemøde, Samordning og Patientforløb, implementering af overenskomst Mødelokale 4, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Temagruppemøde, Samordning og Patientforløb, implementering af overenskomst Mødelokale 4, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Tværsektorielt samarbejde Udarbejdet af: Naja Ramskov Krogh Journal nr.: 18/1121 E-mail: Naja.Ramskov.Krogh@rsyd.dk Dato: 25. april 2018 Telefon: 2920 1212 Referat Møde: Temagruppemøde, Samordning

Læs mere

Kommunehenvisning. Henvisning til kommunens forebyggelsesområde og akutfunktion 23. august 2018

Kommunehenvisning. Henvisning til kommunens forebyggelsesområde og akutfunktion 23. august 2018 Kommunehenvisning Henvisning til kommunens forebyggelsesområde og akutfunktion 23. august 2018 lho@medcom.dk Sundhedsstyrelsens anbefalinger Sundhedsstyrelsen publicerede i juni 2016 anbefalinger for Forebyggelsestilbud

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Referat SOFF møde d. 30. november Sted: OUH - Odense

Referat SOFF møde d. 30. november Sted: OUH - Odense Referat SOFF møde d. 30. november 2011 Sted: OUH - Odense SOFF møde kl. 14.00 til 16.30 Mødested ved indgangen til FAM (se vedlagte kort). Efter rundvisning på FAM: lokale 54, højhuset 15. sal Kommunalt

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Attachments: Information til praktiserende læger via leverandører februar 2017.pdf

Attachments: Information til praktiserende læger via leverandører februar 2017.pdf From: Marianne Ahrenkiel Søgaard Sent: 22 Feb 2017 12:45:03 +0100 To: Ingelise Juhl Subject: KLU - kommune henvisning Attachments: Information til praktiserende læger via leverandører februar 2017.pdf

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje

Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 13/12 2017, Kl. 14.00 16.00. Sted: Lokale 1.1.78, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Deltagere OUH Vibeke Barner Jensen, Afd. spl. Q1 Louise Vestring,

Læs mere

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 2. maj 2019, Kl. 14.00 16.00. Sted: Fløj III, 1. sal, lokale 3.1.56, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Skriv Fløj III 8indgang B) Deltagere OUH Jette Wensien,

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen om forebyggelse DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Tid: Fredag

Læs mere

Helen Fuglsang Kock, sundhedsfaglig konsulent, Gladsaxe Kommune

Helen Fuglsang Kock, sundhedsfaglig konsulent, Gladsaxe Kommune REFERAT Møde i: Dato: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Onsdag den 13. december Kl.: 9-11 (kommunalt formøde fra 8-9) Sted: Regionsgården, Hillerød, mødelokale H4) Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tid: Onsdag

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse

Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Mandag den 15. maj 2017, kl. 14.30-17:00 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Lis Huge, Sundhedschef, Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 25. september 2018, kl Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen)

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 25. september 2018, kl Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen) SOF-OUH Tidspunkt: 25. september 2018, kl. 14.00-16.00 Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen) Deltagere Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (næstformand for SOF) Line

Læs mere

Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland. Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt

Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland. Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt Temagruppens sammensætning Delt formandsskab og sekretariatsfunktion mellem region og kommuner:

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Mandag den 3. oktober 2016, kl. 14.30-16.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør,

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud KOL Artrose

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Dagsorden Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR)

Dagsorden Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Dagsorden Implementeringsgruppe for Genoptræning og Rehabilitering (IGR) Torsdag 14. juni 2018 klokken 13:00-15:30 Odense Kommune, Ørbækvej 100, fløj 1, stuen, lokale 44 Solveig Stürup, Langeland Winnie

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Tid: Mandag d. 17. november 2014 kl. 14.30 17.00 Sted: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg, mødelokalet hos Sundhed og Sammenhæng 1. etage. Deltagere

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 28. december 2016. Udarbejdet af: Annette Weng E-mail: avw @rsyd.dk Telefon: 29201007 Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Tidspunkt: Den 16. december

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Torsdag den 9. november

Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Torsdag den 9. november REFERAT Møde i: Dato: Kl.: 13-15 Sted: Deltagere: Afbud: Arbejdsgruppen vedr. patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Torsdag den 9. november Bispebjerg Hospital, mødelokale 20D.S.1, Indgang 20D,

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Torsdag 7. marts 2019 kl. 12.00-14.00 Sted: Rådhuset i Middelfart, Mødelokale Ørslev Bjerge, Nytorv 9, 5500 Middelfart Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

REFERAT. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 21. februar 2017

REFERAT. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 21. februar 2017 Enhed for Kvalitet, Patientforløb og Patientinddragelse REFERAT Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord Dato: d. 20. juni 2017. Kl.: kl. 13.30-15.30 Sted: Nordsjællands Hospital, mødelokale

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

KSS B&U Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

KSS B&U Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse KSS B&U Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Godkendt referat Mandag den 4. september 2017 kl. 08.30-10.00 Næstved Sygehus, Foredragssalen, Herlufsvænge 14B Dato: 13. oktober 2017 Sagsnummer: 00-03 2

Læs mere

Møde i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: 15/40526 Dato: 12. januar 2016. Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: arne.vesth.pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 29201104 Referat Møde i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering

Læs mere

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 7. februar 2018, kl Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen)

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 7. februar 2018, kl Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen) SOF-OUH Tidspunkt: 7. februar 2018, kl. 14.00-16.00 Sted: Ørbækvej 100, Lokale 3.s.54 (Fløj III, stuen) Deltagere Anette Pedersen, Oversygeplejerske, Hjertemedicinsk Afd. B, OUH (formand for Implementeringsgruppen

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

NOTAT. Referat fra møde lokalt samordningsforum Fyn. 9. februar Sundhed

NOTAT. Referat fra møde lokalt samordningsforum Fyn. 9. februar Sundhed NOTAT Ældre- og Handicapforvaltningen Sundhed Referat fra møde lokalt samordningsforum Fyn 9. februar 2011 Deltagere Almen Praksis Praksiskoordinator Erik Holk Praksiskoordinator Carsten Henriksen OUH

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl

Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl. 14-16 Mødedeltagere Porteføljestyregruppen Inge Kjær Andersen, Klynge Syd Vibeke Olesen, Klynge Midt Anne Fink, Klynge Vest Lisbeth

Læs mere

Kommunalt-lægeligt udvalg. Kommissorium

Kommunalt-lægeligt udvalg. Kommissorium Kommunalt-lægeligt udvalg Kommissorium 2018 Kommunalt-lægeligt udvalg - Kommissorium Udarbejdet af: Benny Sell & Gitte Piil Eriksen Udgiver: Sektor Ældre & Sundhed Team Folkesundhed Sundhedscenter Maribo

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Møde: 18. maj 2016, Kl Sted: OUH, Indgang 101, 3.

Referat. Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje. Møde: 18. maj 2016, Kl Sted: OUH, Indgang 101, 3. Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 18. maj 2016, Kl. 14.00-16.00 Sted: OUH, Indgang 101, 3. sal, lokale 17 Deltagere OUH Marianne Lundegaard, Overspl. afd. O Jette Wensien, Overspl.

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 12. juni 2019, kl Sted: OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14

Referat SOF-OUH. Tidspunkt: 12. juni 2019, kl Sted: OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14 SOF-OUH Tidspunkt: 12. juni 2019, kl. 14.00-16.00 Sted: OUH, Kløvervænget 8c, Indgang 101, 1. sal lokale 14 Deltagere Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (formand) Søren Jakobsen,

Læs mere

Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje

Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Referat Implementeringsgruppen for Behandling og Pleje Møde: 27. august 2018, Kl. 14.00 16.00. Sted: OUH, Indgang 101, 3 sal. Lokale 17 Deltagere OUH Marianne Lundegaard, Overspl. afd. O Jette Wensien,

Læs mere

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark De nationale mål bruges til at følge udviklingen i sundhedsvæsenet og blev politisk aftalt mellem

Læs mere

Praksisplan for specialet oftalmologi

Praksisplan for specialet oftalmologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Helle Bruun Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/4011 Telefon: 76631412 Dato: 26. november 2010 Notat Praksisplan for

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Ny henvisning til kommunale forebyggelse

Ny henvisning til kommunale forebyggelse Ny henvisning til kommunale forebyggelse I dag lever den rigeste fjerdedel af danske mænd Der er i udviklet gennemsnit en ny knap kommunehenvisning 10 år længere til kommunale forebyggelsestilbud end den

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Referat Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 11. april. 2016 kl 14.00-16.00 i mødelokale CPU, Koncern IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere