Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012"

Transkript

1 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012

2 Titel: Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn Redaktion: [Navn] Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: [xxxx] Foto: [Navn] Illustration: [Navn] Kort: [Navn] ISBN nr. [xxxxxx] Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

3 Indhold Forord Indledning Hvilke virksomheder er omfattet? Modelbeskrivelse og scoringsparametre Modelbeskrivelse Scoringsparametre Hjælpeark ved scoring af farlige stoffer og blandinger samt affald Model og vægtninger Risikovurderingsværktøjet Indtastningsark og import af virksomhedsdata Databasearket og model Databasearket Model Prioriteringsark Beskrivelse af parametre og scoringsmodel Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer Lovoverholdelse Farlige stoffer og blandinger samt affald Oplagrede mængder af farlige stoffer samt uheldsrisici for husdyrgødning Aktuelle emissioner af farlige stoffer og husdyrbrugs størrelse Oplagets tilstandsform og emissionens spredning Sårbarhed opgjort som afstand til følsomme områder Hvornår foretages en risikovurdering? Anvendelse af risikovurderingsværktøjet? Referencer Indledning Resultat af afprøvning og test Konklusioner...40 Bilag 1: Test af Risikovurderingsværktøjet Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn 3

4 Forord Miljøstyrelsen har på baggrund af anbefalingerne fra Virksomhedsudvalg II igangsat en udvikling af et risikovurderingsværktøj af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Risikovurderingsværktøjet skal anvendes af miljømyndigheden ved tilsynsplanlægningen, således at der kan sættes fokus på det væsentlige og dermed sikre et målrettet tilsyn. Værktøjet gør myndighederne i stand til at fastsætte tilsynsfrekvensen for de virksomheder og landbrug, der skal føres regelmæssigt tilsyn med jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen. Følgende virksomheder og husdyrbrug er omfattet af kravet om at foretage en risikovurdering: 1. Virksomheder, anlæg eller indretninger m.v., der er optaget på bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2. Husdyrbrug, der er godkendt i henhold til 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 3. Andre husdyrbrug end dem, som er nævnt i nr. 2 og med et dyrehold over 3 dyreenheder, 4. Virksomheder eller husdyrbrug omfattet af 2 eller bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, 5. Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og 6. Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier. I det følgende vil termen virksomheder omfatte denne liste af virksomheder. Arealer, der er godkendt i henhold til 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ikke risikoscores, men i tilsynsbekendtgørelsen fremgår det, at de som minimum skal have et samlet tilsyn hvert 6 år. Hvis der konstateres ulovligheder, skal arealerne besøges oftere. Miljøtilsyn bliver allerede i dag differentieret i forhold til, hvor ofte der skal føres tilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Både differentieret tilsyn og aftalen om minimumfrekvenser for tilsyn vil blive afløst af en ny model for tilsyn, hvor prioritering af miljøtilsyn fremover i højere vil bygge på hensynet til miljø og sundhed, end det gør i dag. Risiko forstås som alvoren af en potentiel miljøforurening og påvirkning af mennesker koblet med sandsynligheden for, at påvirkningen opstår. Projektets følgegruppe har bestået af: Jens Peter Mortensen DN Nina Thune KL Vibeke Plambeck DI Lene Thuren Jensen LF Michael Munk Sørensen COWI Jan Holmegaard Hansen COWI Ole Moeslund MST, Odense Anette D. Pedersen MST Lone Kielberg MST Anja Dalberg MST 4 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

5 Herudover har følgende bidraget i afholdte workshops etc:: Jens Peter Mortensen Nina Thune Vibeke Plambeck Lene Thuren Jensen Per Møller Ida Lyng Jacob Sterup F Kirsten Marie Brødbæk Helle Holm Pernille Andersen Henning Hansen Michael Munk Sørensen Jan Holmegaard Hansen Ole Moeslund Anette Dodensig Pedersen Dana M. Østergaard Lone Kielberg Anja Dalberg DN KL DI LF Allerød Kommune Kolding Kommune Faaborg Midtfyn Kommune Herning Kommune (landbrug) Hals Metal A/S (DE) Bagsværd Jernmetal A/S (DE) Aarhus Kommune COWI COWI MST, Odense MST MST MST MST Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn 5

6 1. Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af et risikovurderingsværktøj, som miljømyndigheder kan anvende ved planlægning af miljøtilsyn. Værktøjet skal anvendes i tilknytning til en ny tilsynsmodel, som bliver indført som led i implementering af IE-Direktivet og anbefalinger fra Virksomhedsudvalg II. Den nye tilsynsmodel bygger videre på principperne bag kategoriseringen i det differentierede tilsyn og vil afløse vejledning nr. 6, 2004 om differentieret tilsyn samt aftalen om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Den nye tilsynsmodel indbefatter, at der føres tilsyn med de mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug (kategori 1-virksomheder) 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Øvrige, ikkegodkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug (kategori 2-virksomheder) skal have mindst et tilsyn inden for en 6-årig periode. Der vil desuden blive fastsat et mål om, at kommunerne hvert år skal føre tilsyn med en procentdel af virksomheder og husdyrbrug i de to kategorier. Målet er, at tilsynet på baggrund af en risikovurdering fremover i højere grad målrettes de virksomheder og husdyrbrug, der udgør en særlig risiko for miljøet. Denne risikovurdering foretages på baggrund af en risikoscore. Det vurderes, at ca virksomheder og landbrug i Danmark vil blive omfattet af kravet om en risikobaseret tilgang for miljøtilsyn. Der er to typer af tilsyn: basistilsyn og prioriterede tilsyn. Basistilsyn er et samlet tilsyn. Prioriterede tilsyn er målrettede ekstra tilsyn, og behovet for disse fastlægges på baggrund af en risikoscore, hvortil dette værktøj er udviklet. Det er hensigten, at den aktuelle scoring baseres på tilsynsmyndighedernes aktuelle viden og kvalificerede skøn. De mere præcise definitioner af de forskellige typer af tilsyn fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen. I miljøtilsynsbekendtgørelsen fremgår det desuden, at der ved tilsyn forstås: Enhver form for udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder de aktiviteter, der indgår i myndighedens planlægning og prioritering af tilsynsindsatsen, forberedelse, gennemførelse af et konkret tilsynsbesøg, administrativ kontrol af eksempelvis registreringer og måledata, opfølgning som afrapportering og håndhævelse med henblik på at sikre overholdelsen på lovenes område. Det er ikke et krav, at myndighederne skal anvende netop lige dette risikoscoringsværktøj, som Miljøstyrelsen har udviklet i samarbejde med KL, DI, L&F samt DE, men myndighederne er forpligtet til at anvende en vægtet score og de konkrete parametre. Kravene fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen 1. Værktøjet til risikovurdering af virksomheder kan findes på Det er vigtigt at bemærke, at termen risikovurdering i denne vejledning ikke må forveksles med den risikovurdering, der skal foretages af de såkaldte risikovirksomheder altså de virksomheder, som 1 Bekendtgørelse om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelses, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om forurenet jord (Miljøtilsynsbekendtgørelsen). 6 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

7 er omfattet af den danske risikobekendtgørelse 2. De anlægsdele på risikovirksomheder, der ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen, er omfattet af kravet om at skulle fastlægge tilsynsfrekvens ud fra en risikoscoring. Denne risikoscoring vil ikke ændre på frekvenserne for risikoinspektionerne. Som udgangspunkt skal miljøtilsynet på risikovirksomheder koordineres med de krævede risikoinspektioner. For dambrug gælder jf. dambrugsbekendtgørelsen, at dambrugene skal have tilsyn hvert år. Dambrugene er indtil videre derfor ikke omfattet af kravet om risikovurdering. Dette fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen. Vejledningen beskriver de parametre, som indgår i prioriteringsmodellen, og hvorledes parametrene skal anvendes ved risikovurderingen af virksomheder. Der er beskrevet en scoringsmodel under hver parameter, således at det med de nødvendige data ved hånden bliver muligt at foretage og indtaste en scoring i det tilhørende Excel regneark, som udgør beregningsdelen af prioriteringsværktøjet. Sidst i vejledningen beskrives, hvorledes tilsynsplanlægningen kan foretages med udgangspunkt i prioriteringsværktøjet. Risikovurderingsværktøjet vil fremadrettet kunne anvendes i forbindelse med digitalisering af sagsbehandlingen. Risikovurderingsværktøjet består af en vejledning og et Excel regneark, som er leveret i en version Det Excel baserede beregningsværktøj består af 4 dele: Et indtastningsark, En databaseark En beskrivelse af den anvendte vægtning i modellen samt Et prioriteringsark, hvori alle risikovurderede virksomheder præsenteres i en prioriteret rækkefølge samt fordelt efter kategori. 2 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn 7

8 2. Hvilke virksomheder er omfattet? Tilsyn med de virksomheder, som er omfattet af den nye tilsynsmodel, skal prioriteres ved hjælp af risikovurderingsværktøjet. Virksomhederne er opdelt i 3 kategorier, kaldet Kategori 1a og 1b virksomheder og Kategori 2 virksomheder. Kategori 1a virksomheder er: 1. Virksomheder, anlæg eller indretninger m.v., der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og husdyrbrug, der er godkendt i henhold til 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kategori 1b virksomheder er: 2. Virksomheder, anlæg eller indretninger m.v., der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og husdyrbrug, der er godkendt i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kategori 2 virksomheder er: 3. Andre husdyrbrug end dem, som er nævnt i nr. 2 og med et dyrehold over 3 dyreenheder, 4. Virksomheder eller husdyrbrug omfattet af 2 eller bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, 5. Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og 6. Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier. Som udgangspunkt i risikovurderingen vurderes alle virksomheder lige. Det er således i forbindelse med selv risikoscoren ligegyldigt, om der er tale om en kategori 1- eller en kategori 2-virksomhed. Til gengæld vil resultatet af scoringen vise lister af virksomheder fordelt på de enkelte kategorier samt en samlet liste, hvor alle virksomheder er opført. Virksomhederne vil være prioriteret, således at de virksomheder med den højeste score vil stå øverst. Som det fremgår af Miljøtilsynsbekendtgørelsen, er der flere krav til den årlige tilsynsindsats: Der er mindstekrav til, hvor mange basistilsyn, der skal gennemføres for virksomheder i kategori 1 og kategori 2 i løbet af en henholdsvis 3-årig og 6-årig periode. Der er mindstekrav til, hvor mange virksomheder og husdyrbrug i henholdsvis kategori 1 (40 %) og kategori 2 (25 %), der skal have tilsyn pr. år. Dette krav er sat for at normere antallet af prioriterede tilsyn. Risikoscoreværktøjet anvendes til at udvælge de virksomheder og husdyrbrug, der skal have højere tilsynsfrekvens. Derudover skal tilsyn med IED-virksomheder og IED-husdyrbrug prioriteres, idet der er krav om, at IED-virksomheder skal besøges hvert år eller hvert andet år, hvis risikoscoren viser, at 8 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

9 der er behov for det. Det betyder, at det for alle andre virksomheder og husdyrbrug er muligt at fravige risikoscoren, hvis ovenstående tilsynsmål ellers er opfyldt. Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn 9

10 3. Modelbeskrivelse og scoringsparametre 3.1 Modelbeskrivelse Risikovurderingsværktøjet anvendes til at udregne en risikoværdi for en aktivitet (virksomheds eller landbrugsaktivitet), som tilsynsindsatsen skal prioriteres efter. Risikoværdien forstås som en funktion af alvoren af en potentiel påvirkning af miljø og mennesker koblet med sandsynligheden for at hændelsen sker. Denne sammenhæng er illustreret i Figur 3-1. Figur 3-1 Definition og illustration af risikobegrebet. Risikoværdi = f (sandsynlighed for påvirkning), alvor ved påvirkning)) Risikovurderingen består således af 2 grundlæggende hovedelementer eller dimensioner: En der beskriver sandsynligheden for, at påvirkningen sker og En der beskriver alvoren af hændelsen (effekten af påvirkningen på mennesker og miljø). Risikoen er dermed beskrevet gennem en sandsynligheds- og en alvorsdimension, hvilket er illustreret i Figur 3-2. Figur 3-2 Illustration af 4 forskellige typer udfald. Sandsynlighed Sansynlighed for påvirkning Højsandsynlighed Lille påvirkning Høj sandsynlighed Stor påvirkning Lav sandsynlighed Lille påvirkning Lav sandsynlighed Stor påvirkning Alvor ved påvirkning Alvor 10 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

11 3.2 Scoringsparametre Modellen består af 5 vurderingsparametre samt 7 scoringsparametre (se modelbeskrivelsen i afsnit 4). Scoringsparametre under sandsynlighedsdimensionen er: 1 Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer 2 Lovoverholdelse Scoringsparametre under alvorsdimensionen er: 3 Forekomst af farlige stoffer og blandinger samt farligt affald 4 Oplagrede mængder af farlige stoffer samt forhold, der har betydning for at forebygge uheld med husdyrgødning 5 Mængden af aktuel emission af farlige stoffer og husdyrbrugs størrelse 6 Oplagets tilstandsform og emissionens spredning 7 Sårbarhed opgjort som afstand til følsomme områder For industrivirksomheder scores der for alle 7 parametre. For husdyrbrug scores der for parametrene 1,2, 4, 5 og 7. Det er markeret på indtastningsarket, hvilke felter der skal indtastes for husdyrbrug. Der skelnes ikke imellem indtastningsparametre for Kategori 1 og Kategori 2 virksomheder. Det betyder, at virksomhederne som udgangspunkt vægtes lige. Grunden til, at man alligevel skal indtaste, om der er tale om hhv. en kategori 1a, 1b eller 2 - virksomhed er, at modellen efter vægtningen danner forskellige lister. Der vil bl.a. blive dannet en liste, hvor alle virksomhederne er opført i prioriteret rækkefølge afhængig af deres score. Desuden vil der blive dannet en anden liste over virksomheder fordelt efter kategori. I miljøtilsynsbekendtgørelse er der krav om, at hver kommune hvert år skal besøge 40 % af kategori 1 virksomhederne og 25 % af kategori 2 virksomhederne her kan listerne være et anvendeligt værktøj. Tabel 1 Oversigt over parametre, som skal scores for henholdsvis industri- og husdyrbrug. Type 1.Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer 2. Lovoverholdelse 3. Farlige stoffer og blandinger samt affald 4. Mængden af oplag (virksomheder) samt uheldsrisici (husdyrbrug) 5. Aktuel emission og husdyrbrugs størrelse 6. Tilstandsform og spredning 7. Sårbarhed Industri Husdyrbrug Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn 11

12 3.3 Hjælpeark ved scoring af farlige stoffer og blandinger samt affald Hælpearket kan anvendes til at identificere det oplag eller den emission, som er mest betydende for miljø og sundhed i relation til at risikovurdere virksomheden. Til brug for at identificere den højeste score for risikoparametrene oplag og aktuel emission for industrier kan der anvendes er hjælpeark, som indeholder de 3 scoringsparametre for farlighed (F), oplagret eller aktuelt emitteret mængde (M) og tilstandsform og spredning (S). Nedenfor vises udfyldte hjælpeark for eksemplerne: Oplag af et opløsningsmiddel Oplag af et blandingsprodukt Oplag på en flyveplads Aktuel emission (spildevand og luft) fra en metalvirksomhed Eksempel 1 En virksomhed opbevarer eller har tilladelse til at opbevare op til 3 tons af et opløsningsmiddel, som ved stuetemperatur er en væske og som er farlig ved indånding (H332) og er skadelig for vandlevende organismer (H412). Farligheden er derfor en score 2, den oplagrede mængde en score 2 og tilstandsformen er ligeledes score 2. Den samlede score for væsken (stof nr. 1) bliver 8, som vist i hjælpearket. Hvis der var tale om en blanding, kan hvert stof scores i hjælpearket (se eksemplet nedenfor). Farlige stoffer Farlighed (F) Mængder oplag Spredning (S) I alt = F x M x S (M) Nr Eksempel 2 En virksomhed opbevarer et blandingsprodukt, som består af en blanding af 3 forskellige opløsningsmidler, der alle er væsker ved stuetemperatur. I denne situation skal hvert stof i blandingen scores. Stof nr. 1 er det samme opløsningsmiddel som i eksemplet ovenfor, men findes maksimalt i en mængde på 300 kg. Stof nr. 2 findes i en mængde på maksimalt 200 kg, mens opløsningsmiddel nr. findes i mængder op til 900 kg. Det ses af hjælpearket, at opløsningsmiddel nr. 3 opnår den højeste score af de 3, fordi den oplagrede mængde er størst og til trods for, at opløsningsmiddel nr. 2 er scoret højere på farlighed. Opløsningsmiddel 3 danner derfor grundlag for at risikovurdere virksomheden med hensyn til oplag af farlige stoffer og blandinger. Farlige stoffer Farlighed (F) Mængder oplag Spredning (S) I alt = F x M x S (M) Nr Nr Nr Eksempel 3 En flyveplads opbevarer flybrændstof i mængder op til 4 tons og et ukrudtsmiddel i mængder op til 750 kg. Begge oplag er væsker ved stuetemperatur. Det ses af hjælpearket at ukrudtsmidlet samlet set scorer højest, fordi farligheden er scoret til 3, og begge oplagrede mængder er scoret til 2. Ukrudtsmidlet danner derfor grundlag for risikovurderingen af flyvepladsen med hensyn til oplag. Farlige stoffer Farlighed (F) Mængder oplag Spredning (S) I alt = F x M x S (M) Flybrændstof Ukrudtsmiddel Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

13 Eksempel 4 En metalvirksomhed emitterer som væsentligste kilder olie i spildevandet og opløsningsmidler til luften fra et affedtningsanlæg med genvinding. Den samlede mængde olie i spildevandet udgør mindre end 100 kg per år, mens der emitteres opløsningsmidler via afkastet i mængder op til 300 kg per år. Olie og det anvendte opløsningsmiddel scorer begge 2 for farlighed. Det ses af hjælpearket, at opløsningsmidlet scorer højest, fordi opløsningsmidlet spredes som luftforurening og dermed over et større område. Scoringerne for aktuel emission af opløsningsmiddel (farlighed, mængder og spredning) anvendes derfor i risikovurderingen af metalvirksomheden. Farlige stoffer Farlighed (F) Mængder Spredning (S) I alt = F x M x S emitteret (M) Olie i spildevandet Opløsningsmidler i afkastet For husdyrbrug anvendes scoringsparametrene "forhold, der har betydning for at forebygge uheld" (scoringsparameter nr. 4) og "husdyrbrugets størrelse" (scoringsparameter nr. 5) for vurderingsparametrene oplag og aktuel emission og uden brug af hjælpeskemaet. For at kompensere for, at husdyrbrug scores for færre parametre end industrivirksomheder, er formlen for den resulterende score korrigeret. Under oplag og aktuel emission scores husdyrbrug kun for delparametrene: uheldsrisici for husdyrgødning og husdyrbrugets størrelse. Disse parametre kan scores med hhv. 1, 2 eller 3. Den valgte score opløftes til 3. potens (dvs. vælges scoren 2, så ganges 2 med sig selv 2 gange (2x2x2) og giver således værdien 8; vælges scoren 3 er værdien 27 (3x3x3)). Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn 13

14 4. Model og vægtninger Sandsynligheds- og alvorsdimensionen vægter lige højt, dvs. med 50 % til hver dimension. Inden for sandsynlighedsdimensionen bliver der lagt mere vægt på parameteren Lovoverholdelse end på parameteren Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer med fordelingen 60:40. Inden for sandsynlighedsdimensionen har den potentielle risiko (oplag), den aktuelle emission og virksomhedens beliggenhed lige stor betydning, hvorfor fordelingen mellem parametrene er 33:33:34. I Figur 4-1 vises en oversigt over modellen for risikovurdering og prioritering af tilsyn - vægtninger og scorings- og vurderingsparametre. Af Figur 4-1 ses det, at der opereres med 5 vurderingsparametre: 1. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer 2. Lovoverholdelse 3. Oplag (farlighed, mængde og tilstandsform samt risiko for uheld med husdyrgødning,) 4. Aktuel emission (farlighed, mængde og spredning samt husdyrbrugs størrelse) 5. Sårbarhed (opgjort som afstand til følsomme områder) Figur 4-1 Model med vægtninger og scoringsparametre. 14 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

15 Vurderingsparametrene oplag og aktuelle emissioner er sammensatte parametre, der hver består af 3 scoringsparametre, som ganges sammen. Oplag består af scoringsparametre stoffers, blandingers og affalds farlighed, mængden oplagret og oplagets tilstandsform Den aktuelle emission består af del-parametrene stoffers, blandingers og affalds farlighed, mængden emitteret og emissionens tilstandsform og spredning (fast, flydende eller gas). Husdyrbrug scores ikke for stoffers, blandingers og affalds farlighed samt tilstandsform og spredning. For husdyrbrug scores oplag scores ud fra en række forhold, der har indflydelse på risikoen for uheld med husdyrgødning. Aktuel emission fastlægges ud fra husdyrbrugenes størrelse. Dvs., at husdyrbrug scores på parametrene: 1,2,4,5 og 7. I modellen vil husdyrbrug blive vægtet på samme måde som industrivirksomheder, idet modellen korrigerer for, at industrivirksomheder scores for flere delparametre end husdyrbrug. Under oplag og aktuel emission scores husdyrbrug kun for delparametrene: uheldsrisici for husdyrgødning og husdyrbrugets størrelse. Disse parametre kan scores med hhv. 1, 2 eller 3. Den valgte score opløftes til 3. potens (dvs. vælges scoren 2, så ganges 2 med sig selv 2 gange (2x2x2) og giver således værdien 8; vælges scoren 3 er værdien 27 (3x3x3)). En samlet oversigt over model og de anvendte vægtninger for de forskellige vurderingsparametre er vist i Tabel 2. Tabel 2 Model og vægtninger mellem de enkelte vurderingsparametre. Risikovurderings- og rangordningsværktøj Sandsynlighedsdimensionen (50 %) Alvorsdimensionen (50 %) Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer Lovoverholdelse Oplag Aktuel emission Sårbarhed (40 %) (60 %) (33 %) (33 %) (34 %) 20 % 30 % 17 % 17 % 17 % Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn 15

16 5. Risikovurderingsværktøjet Risikovurderingsværktøjet består af denne vejledning og et Excel regneark (version 2003). Det Excel baserede beregningsværktøj består af 4 dele: Et indtastningsark, hvor informationerne om virksomhederne og de overordnede resultater af risikovurderingen fremgår En databaseark, hvor selve risikovurderingen gennemføres En beskrivelse af den anvendte vægtning i modellen samt Et prioriteringsark, hvori de risikovurderede virksomheder præsenteres i en prioriteret rækkefølge - dels lister med alle virksomheder, dels lister med virksomheder fordelt efter kategori 5.1 Indtastningsark og import af virksomhedsdata Indtastningsarket i prioriteringsværktøjet er opbygget af en række indtastningsfelter og en figur. I Figur 5-1 ses, hvordan indtastningsark og scoringsværktøj ser ud i modellen. Figur 5-1 Indtastningsarket i modellen. 16 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

17 Indtastningsfelterne består af virksomhedsoplysninger og felter til indtastning af score for sandsynlighed og alvor. Sandsynligheds- og alvorsdimensionens parametre beskrives senere i vejledningen. Data kan tastes ind i indtastningsarket eller direkte i database arket. Alle tal, der er tastet ind har en blå font, alle formler har en sort eller grå font. Virksomhedsdata trukket fra andre databaser kan klippes ind med "paste special" -> "unformatted text". Det er vigtigt, at al formatering udelades, når data kopieres ind. På denne måde holdes den eksisterende formatering i modellen intakt. Data, der med fordel kan hentes fra andre databaser, fx. "Geoenviron" eller "Structura" er: 1. Virksomhedsnavn 2. CVR-nr. 3. Adresse 4. Kommune Overførslen sker ved at designe et query, der gør det muligt at copy-paste direkte ind i modellens "database" ark. Prioriteringsværktøjet indlægger virksomhedsoplysningerne i database arket, som herefter kan aktiveres for indtastninger i indtastningsarket ved rullegardinet: "Vælg virksomhed". Den første indtastning i indtastningsarket er angivelse af, hvilken tilsynskategori den aktuelle virksomhed tilhører: Kategori 1 a eller b virksomhed eller Kategori 2 virksomhed. Der indtastes ligeledes et Ja eller Nej til, om virksomheden er et husdyrbrug. Det får betydning under scoringen, hvor der for nogle parametres vedkommende er forskel på de parametre, som skal anvendes for husdyrbrug og for dem, der skal anvendes for industrivirksomheder. Herefter indtastes score for de parametre, som indgår i modellen. Definitioner på de enkelte parametres scoreklasser findes i afsnit 6. På indtastningsarket i Figur 5-2 kan man i vinduet løbende følge, hvorledes virksomhedens risikovurdering ændrer sig i takt med indtastningerne. Figur 5-2 Vindue til løbende at følge hvorledes risikovurderingen ændrer sig. Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn 17

18 Når indtastningen for en virksomhed eller et husdyrbrug er afsluttet, gemmes data ved at aktivere tasten for "Gem indtastning". Hvis modellen giver problemer ved anvendelsen, vil det ofte kunne afhjælpes ved at lukke Excel helt ned, dvs. lukke alle Excel filer og programmet ned og starte forfra. Hvis man ikke kan bruge f.eks. drop-down boksen på en indtastningsarket kan det skyldes, at Excel står i "Design Mode", og at man skal fjerne denne aktivering (som anvendes, når man laver makroer m.v.). Hvis sikkerhedsindstillingerne i EXCEL er sat tilstrækkeligt højt, vil makroer i EXCEL ark automatisk blive deaktiveret. I EXCEL 2007 vil der, når man åbner arket, være en bjælke over arket, der angiver, at der er en sikkerhedsrisiko. Trykker man på denne bjælke, kan man aktivere makroer. Har man ikke trykket på denne, før man prøver at benytte makroerne i arket, vil Design Mode blive aktiveret. Eneste mulighed for at aktivere makroer er derefter at lukke arket og åbne det igen. I EXCEL 2003, skal man ind og sænke makro sikkerheds niveauet. Derefter skal EXCEL lukkes ned, og næste gang man åbner EXCEL vil det være muligt at køre makroerne. Sikkerhedsniveauet ændres under Værktøj/Tools -> Makro/Macro -> Sikkerhed/Security. Dette vil formentlig kun være et problem, hvis sikkerheden er sat til Høj/High. Det bør være nok at ændre sikkerhedsniveauet til mellem/medium. 5.2 Databasearket og model Databasearket Oplysninger om virksomhedernes navne og kontaktdata kan importeres fra de virksomhedsdatabaser, som kommunen anvender. Når indtastningsarket er udfyldt, og der er trykket på gem, vil data lagres i databasearket. Databasearket (se Figur 5-3) indeholder foruden de importerede data om virksomhederne, de foretagne score for sandsynligheds- og alvorsparametrene. Figur 5-3 Databaseark med data og scorer. 18 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

19 De sidste kolonner i databasearket indeholder resultater af beregningerne, såsom: Vægtet sandsynlighed Vægtet alvor En samlet score (aritmetisk gennemsnit af vægtet sandsynlighed og alvor) Ranking, som er angivelse af virksomhedens endelige prioritering i forhold til alle indtastede virksomheder Model I modelarket oplyses den aktuelle vægtning mellem parametrene for sandsynlighed og alvor. Vægtningen er endvidere fastlagt i tilsynsbekendtgørelsen. Se Figur 5-4. Figur 5-4 Ark til indtastning af vægte m.v. 5.3 Prioriteringsark Excel regnearkets sidste ark indeholder prioriterede lister over de scorede virksomheder dels på lister over kategori 1a "IED virksomheder og husdyrbrug" og kategori 1b "øvrige virksomheder og husdyrbrug" (se Figur 5-5), dels i en liste over "kategori 2 virksomheder og husdyrbrug" og en samlet liste over "Alle virksomheder og husdyrbrug" (se Figur 5-6). Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn 19

20 Figur 5-5 Lister over Kategori 1a (IED) og Kategori 1b (øvrige) virksomheder og husdyrbrug. Figur 5-6 Lister over kategori 2 samt over alle virksomheder og husdyrbrug 20 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

21 6. Beskrivelse af parametre og scoringsmodel I dette afsnit beskrives parametrene for henholdsvis sandsynligheds- og alvorsdimensionen, samt hvordan disse skal anvendes. Parameterbeskrivelsen er opbygget og beskrevet under en række enslydende overskrifter: Parameterens dimension Parameterens navn Hvorfor parameteren er medtaget? Hvorledes parameteren skal anvendes? De anvendte scoringsklasser Scoringsmodellen med definitioner af de enkelte scoreklasser Scoringsmodellen er opbygget med anvendelse af en beskrivelse af de 2 yderpunkter, som henholdsvis højeste og laveste score samt med en mellemløsning for den midterste score. Der er for nogle parametre valgt de tre scoreklasser: 1, 2 og 3, mens det for andre parametre er valgt de tre scoreklasser: 1, 3 og 5. Sidstnævnte inddeling er anvendt for at få en større spredning på scoringerne. Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn 21

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2017 29. juli 2013

PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2017 29. juli 2013 29. juli 2013 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.00.00P00-0001 S.nr.: 94547 B.nr.: 688344 Ref.: KIJE Dir.tlf.: 9663 1133 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

MILJØTILSYN MED AUDIT TEKNIK Metodebeskrivelse T: +45 4810 4200. D: 48104548 Sortemosevej 19 F: +45 4810 4300. M: 30787512 3450 Allerød

MILJØTILSYN MED AUDIT TEKNIK Metodebeskrivelse T: +45 4810 4200. D: 48104548 Sortemosevej 19 F: +45 4810 4300. M: 30787512 3450 Allerød Notat MILJØTILSYN MED AUDIT TEKNIK Metodebeskrivelse 19. december 2013 Projekt nr. 211528 Dokument nr. 129762034 Version 1 Udarbejdet af uso, mac Kontrolleret af lec, mieh Godkendt af uso Redigeret 21.

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Metode til risikoanalyse af kemikalieinspektionens tilsynsområder. Oplæg til metode

Metode til risikoanalyse af kemikalieinspektionens tilsynsområder. Oplæg til metode Metode til risikoanalyse af kemikalieinspektionens tilsynsområder Oplæg til metode Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2011 Indhold FORORD 5 1 INTRODUKTION 7 1.1 BAGGRUND 7 1.2 ANALYSEN 8 2 RISIKOANALYSEN

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere