Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekthåndbog. - for lokal projektadministration"

Transkript

1 Projekthåndbog - for lokal projektadministration

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Download værktøjerne Systemforudsætninger (makro-sikkerhed) Medarbejderværktøj Værktøjets indhold og beskrivelse af faneblade Indtastning af stamdata og periode Oprettelse af medarbejder Registrering af timer og bruttoløn for medarbejder Perioderapport Rettelser af timer og løn vedrørende tidligere perioder Registrering af løn i perioderegnskab Deltagerværktøj Værktøjets indhold Stamdata og periode Underholdsmatrix (løntype-matrix) Oprettelse af deltagere Indtastning af deltagertimer Indtastning af underholdsbeløb Perioderapport Rettelser af timer og underhold vedrørende tidligere perioder Registrering af løn i perioderegnskab Udarbejdelse af perioderegnskab Værktøjets indhold Stamoplysninger Registrering af bilag i perioderegnskabet Afstemning mellem eget bogholderi og Socialfondsregnskab Indsendelse af perioderegnskab til EUC nord Ny regnskabsperiode åbningsposteringer Indscanning af bilag og fremsendelse af perioderegnskab Arkivering af bilag Arkivering af timeregistreringssedler medarbejdere Arkivering af timeregistreringssedler virksomhederne Arkivering af udgiftsbilag Arkivering af partnerskabserklæringer Bilag Bilag Bilag Bilag Side 2 af 19

3 1. Indledning Til alle socialfondsprojekter er der tilknyttet en række dokumentationskrav og forpligtelser til rapportering, der skal opfyldes i forbindelse med gennemførelsen af de enkelte EU-Socialfondsprojekter. I denne projekthåndbog for Samarbejde og Partnerskab finder du svar på spørgsmål i relation til anvendelsen af de rapporteringsværktøjer, som du skal bruge Download værktøjerne På Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside finder du alle de nødvendige værktøjer og skabeloner, der skal anvendes til registrering og rapportering af perioderegnskab og øvrig rapportering: I menuen i venstre side klikker du på EU-tilskud , herefter på Regional konkurrenceevne og beskæftigelse og derefter på Projektforløb og afrapportering. Til venstre fremkommer nu forskellige valgmuligheder. Den overordnede inddeling er: Perioderegnskaber og projektregnskab Afrapportering af deltagerudgifter og deltagerfinansiering Registrering af løn- og timeregnskab for projektansatte Indberetning af deltagere på socialfondsprojekter (skal ikke bruges i Samarbejde og Partnerskab) På hver enkelt af de ovennævnte sider er der nederst et punkt, der hedder Værktøjer til afrapportering. Vælger du fx Registrering af løn- og timeregnskab for projektansatte, skal du nederst på siden i den grå kasse Værktøjer til afrapportering vælge Samlet medarbejder timeregistrering version og gemme filen i en særskilt mappe. Det er fremgangsmåden, når du ønsker at hente de forskellige værktøjer. Værktøjerne skal gemmes på en server, hvor der foretages løbende back-up og kun relevante medarbejdere må have adgang til området på serveren, da der er tale om personfølsomme oplysninger Systemforudsætninger (makro-sikkerhed) For at du kan anvende værktøjerne, skal sikkerhedsniveauet i Excel være sat rigtigt op. Makroerne skal være aktiveret, ellers kan værktøjerne ikke anvendes. Der er to måder at aktivere makroer på. Hvilken måde du skal anvende, afhænger af, hvilken Office-pakke, der er installeret på den pc, du anvender. Aktivering af makroer i Excel 2003: Tryk på Funktioner. Vælg Makro og derefter Sikkerhed. Vælg herefter det ønskede niveau for makrosikkerhed i Excel (skal være mellem ). Tryk på OK og luk herefter Excel ned. Åbn derefter værktøjet på ny. Når du åbner værktøjet, bliver du spurgt, om makroer skal være aktiverede. Aktivering af makroer i Excel 2007: Åben Excel og tryk på Office-knappen øverst i Excel. Vælg Excel-indstillinger og derefter Sikkerhedscenter. Tryk på knappen Indstillinger for Sikkerhedscenter og vælg Indstillinger for makro. Vælg herefter det ønskede niveau for makrosikkerhed: Deaktiver alle makroer med meddelelse. Når sikkerhedsniveauet er markeret, trykker du på OK. Luk herefter Excel og åbn værktøjet på ny. Når du åbner værktøjet, vil Excel med en sikkerhedsadvarsel øverst gøre opmærksom på, at makroer er deaktiverede. Tryk på indstillinger og tryk herefter på aktiver indholdet. Hver gang du åbner værktøjet på ny, skal du klikke OK til Aktiver indholdet. Gør du ikke det, opstår der fejl i værktøjet, og du vil ikke være i stand til at se det indtastede. Side 3 af 19

4 2. Medarbejderværktøj Download medarbejderværktøjet Samlet medarbejder timeregistrering version som beskrevet i punkt 1.1 og gem det i en særskilt mappe. Omdøb værktøjet til Samlet_medarb_timereg_ver12_ efterfulgt af skolens CVR-nr., fx Samlet_medarb_timereg_ver12_ Værktøjet skal anvendes for alle skolens medarbejdere, der er med til at afvikle projektet. Det er vigtigt, at det kun er de faktisk forbrugte timer på projektet, der registreres og indregnes. Udgangspunktet for at bruge værktøjet er, at projektet kun indtaster støtteberettigede timer, når der foreligger en gyldig og godkendt timeregistreringsseddel og ligeledes kun indtaster løn, når der foreligger et gyldigt grundlag fx underskrevet lønseddel. Derfor skal du ganske enkelt undlade at taste noget, hvis den fornødne dokumentation ikke foreligger. Underskrevet kopi af månedens lønseddel skal være vedlagt timeregistreringsskemaet eller skemaerne. Timeregistreringsskemaerne skal desuden være underskrevet af nærmeste overordnede. Der skal være registreret det faktisk brugte antal timer pr. dag. Bruger konsulenten mere end 7,4 timer på en dag, skal det faktiske timetal været noteret. Tidligere var der en regel om højest 7,4 timer pr. dag, den gælder ikke længere. Det anbefales, at der ikke arbejdes mere end 37 timer på projektet på en uge. Vigtigt Inden medarbejderne afleverer timeregistreringsskemaerne til dig, skal de været tjekket for følgende: Navn og CPR-nr. er noteret og rigtige (ellers kan medarbejderen ikke oprettes i rapporteringsværktøjerne) Løntype er noteret Timer er noteret ud for hver aktivitet og under korrekt månedsdag Dato (ved siden af underskriften) Medarbejderens underskrift Underskrift fra nærmeste leder At tallet nederst i kolonnen "Sum" er lig antallet af timer i tabellen nederst til højre i tabellen "Opsummering af timer" Lønsedlen er underskrevet og ligger sammen med månedens timeregistreringsskemaer Værktøjets indhold og beskrivelse af faneblade Menu her kan du navigere mellem de tilgængelige ark. Klik på de grå bokse. På hvert enkelt faneblad vil der øverst være mulighed for at trykke på et link, hvorefter du bliver sendt tilbage til fanebladet MENU. Linket på de enkelte ark er benævnt GÅ TIL MENU. Manual her kan du læse en kort beskrivelse af, hvordan værktøjet skal anvendes. Stamdata stamoplysninger om projekt Samarbejde og Partnerskab Indtastning af stamdata og periode 1-4 Først når stamoplysningerne (se bilag 1) er indtastet, kan du anvende værktøjet. Skolerne skal først indsende perioderegnskab til EUC Nord efter projektets 5. periode, det vil sige pr Inden du kan begynde at taste data ind for periode 5, skal periode 1-4 gøres endelige. Tryk på RAPPORT ENDELIG i periode 1, 2, 3 og 4 og værktøjet er klar til indtastning. Side 4 af 19

5 2.3. Oprettelse af medarbejder I fanebladet MEDARBEJDERE indtastes oplysninger om de enkelte medarbejdere i projektet. For hver enkelt medarbejder skal der trykkes på opret ny medarbejder, inden indtastningen kan foretages. Når alle medarbejdere er tastet ind i værktøjet, trykkes opdatér medarbejdere. Så gør værktøjet oplysningerne om den enkelte medarbejder tilgængelig i de faneblade, der hedder N_REGISTRERING. Systemet vil gøre dette på baggrund af den start- og slutdato, som er indtastet for den enkelte medarbejder kendes slutdato ikke må denne indtastes som , som er slutdato for projektet. Korrekt udfyldte og underskrevne timeregistreringsskemaer danner grundlag for registrering af timer i værktøjet. Mangler fx blot én af underskrifterne på timeregistreringsskemaerne, må de ikke indtastes Registrering af timer og bruttoløn for medarbejder Efter oprettelse af medarbejderne er værktøjet nu klar til at modtage data vedrørende medarbejdernes tidsforbrug pr. måned og bruttoløn pr. måned. Bemærk, at der kun kan tastes i de hvide felter. Når du taster timer ind, skal du kontere dem på en af følgende konti: Konto 30 Administrativt personale Konto 50 Internt undervisningspersonale (opsøgende konsulenter) Hvilke konti, der skal anvendes afhænger naturligvis af, om der er tale om opsøgende konsulentarbejde eller administrativt arbejde. Inden timesatsen kan indtastes skal der laves en beregning af bruttolønnen for den enkelte medarbejder for den enkelte måned med entydig reference til lønsedlen. Beregningen laver du i excel-arket Skema beregning timesats. I forbindelse med indtastning af bruttolønnen for måneden, kan der i sjældne tilfælde være behov for at afvige fra det normtimetal, som er opgivet i stamoplysninger for medarbejderen. Eksempelvis kan det være nødvendigt, hvis medarbejderen afholder ferie for egen regning, eller hvis der er tale om deltidsansættelse. I dette tilfælde vil det nye normtimetal skulle indtastes i feltet NY. Det er altid vigtigt, at det angivne normtimetal matcher den bruttoløn, der skal angives. Når der indtastes et nyt normtimetal for en medarbejder, vil kolonnen ANVENDT ændre sig. Det timetal, der står i denne kolonne, vil altid være det normtimetal, værktøjet anvender i forbindelse med beregning af timesatsen for måneden. Se bilag 2 for beregning af timesats samt eksempel på omregningsfaktor for deltidsansatte. Se i afsnit 5.1, hvordan du arkiverer timeregistreringsseddel, underskrevet lønseddel og timesatsberegning Perioderapport Klik på fanebladet N_RAPPORT og se de beregnede støtteberettigede lønudgifter for medarbejderne samt finansieringsfordelingen i perioden. Hver enkelt rapport indeholder data for seks måneder, og de støtteberettigede lønudgifter er summeret pr. måned for de relevante konti. Endvidere ses finansieringsfordelingen pr. måned for lønudgifterne. Side 5 af 19

6 Knapperne RAPPORT TIL REVISOR og RAPPORT (ENDELIG) skal bruges i forbindelse med afrapporteringen. RAPPORT TIL REVISOR : Når du trykker på knappen Rapport til revisor, dannes en zip-fil af Excel-filen, som gemmes i mappen RAPPORTERING. Mappen er placeret i samme mappe som værktøjet. Den genererede zip-fil vil have formatet (Journalnummer) TIL REVISOR MEDARBEJDERFIL FOR PERIODE N. Omdøb filen så der efter perioden står partnerens CVR-nr. (Journalnummer) TIL REVISOR MEDARBEJDERFIL FOR PERIODE N Der er ingen begrænsninger på det antal gange, du kan anvende denne funktion. Inden du sender filen til EUC Nord er det vigtigt, at du gennemgår rapporten nøje i forhold til underliggende bilag og dokumentation for at sikre, at alle oplysninger er medtaget, og at de er korrekte. Såfremt der er tvivl om forhold anbefales det at kontakte EUC Nord pr. mail: og cc: der såfremt det er nødvendigt vil kontakte PwC for rådgivning. Efter afsendelse af perioderegnskab til EUC Nord er det vigtigt, at du ikke foretager korrektioner eller indtastning af materiale, som vedrører perioden eller tidligere perioder. Korrektioner til perioden og tidligere perioder må du først indtaste, når perioderegnskab er godkendt af PwC og rapporten RAPPORT ENDELIG er dannet. EUC Nord giver besked, når du må klikke på RAPPORT ENDELIG. RAPPORT ENDELIG : Først når projektets perioderegnskab er revideret af PwC og eventuelle rettelser, som PwC eller Erhvervsog Byggestyrelsen har påpeget i forbindelse med udbetaling eller budgetopfølgning, er indarbejdet i rapporten, må status sættes til RAPPORT (ENDELIG) for den pågældende periode. Tryk derfor på RAPPORT (ENDELIG). Værktøjet laver en zip-fil samt en back-up, og disse vil være placeret i samme mappe som værktøjet, men i hver deres mappe. Mapperne hedder RAPPORTERING og BACKUP. Der må ikke ændres i en allerede rapporteret periode, før rapporten er gjort endelig, medmindre PwC eller Erhvervs- og Byggestyrelsen beder herom. Den generede fil har navnet (Journalnummer) ENDELIG MEDARBJEDERPROFIL FOR PERIODEN N. Omdøb filen så der efter perioden står partnerens CVR-nr. (Journalnummer) ENDELIG MEDARBJEDERPROFIL FOR PERIODEN N Se i bilag 3, hvordan du sender filen til EUC Nord. VIGTIGT: Backuppen, der blev lavet sammen med zip-filen, er arkiveret i mappen BACKUP, og må ikke slettes eller flyttes, da den er en del af det kontrol- og transaktionsspor, projektet er forpligtet til at dokumentere. Hvordan læses rapporten? De enkelte delelementer i rapporten kan forklares som følger: Periode N Aktuel: Viser en akkumulering af de indtastede timer samt den beregnede lønandel pr. måned. Periode N Rapporteret: Vil som udgangspunkt ikke være udfyldt med værdier. Når rapport indsendes, vil de aktuelle værdier automatisk blive indsat her og vil efterfølgende ikke kunne ændres. I periode 2 og frem vil man ligeledes kunne se, hvad der er indrapporteret sammen med den aktuelle periode vedrørende tidligere indsendte perioder. Periode N Korrektioner: Viser korrektioner foretaget i senere rapporteringer om den aktuelle periode. Periode N Difference: Viser den til enhver tid værende difference mellem tidligere rapporteret og det aktuelle for perioden. Når rapportering har fundet sted, vil alle værdierne være lig 0. Side 6 af 19

7 2.6. Rettelser af timer og løn vedrørende tidligere perioder Når rapporterne for en periode har fået status Endelig, kan der ikke længere ændres i de rapporterede tal for perioden. Foretager du ændringer i registreringerne for perioden, vil værktøjet derfor beregne en korrektion for perioden, og den vil derefter automatisk blive fremsendt i en senere rapport, uden at du behøver at gøre mere. Korrektioner skal indtastes i den periode de vedrører, selv om endelig rapport for perioden er dannet. 2.7 Registrering af løn i perioderegnskab Den generede fil til revisor danner grundlag for indtastning af løn til medarbejderne i perioderegnskabet. Se nærmere under punkt 4 Udarbejdelse af perioderegnskab. Side 7 af 19

8 3. Deltagerværktøj Download deltagerværktøjet Deltagerværktøj til registrering og beregning af deltagerudgifter og deltagerfinansiering som beskrevet i punkt 1.1 og gem det i en særskilt mappe. Omdøb værktøjet til Deltagerprotokol_ efterfulgt af partnerens CVR-nr., fx Deltagerprotokol_ Værktøjet beregner den løn (i værktøjet kaldet underhold), der kan indregnes i projektregnskabet for virksomhedsdeltagerne. Værktøjet beregner også lønnens finansieringsfordeling på finansieringskilder. Det er vigtigt, at det kun er de faktisk forbrugte timer på projektet, der registreres. Udgangspunktet for brug af værktøjet er, at du kun indtaster støtteberettigede timer, når der foreligger en gyldig og godkendt timeregistrering. Timeregistreringsskemaerne skal være underskrevet af virksomhedsdeltageren og nærmeste overordnede eller en anden, der kan godkende rigtigheden og projektrelevansen. Denne anden person må gerne være den opsøgende konsulent. Projektledelsen anbefaler, at det så vidt muligt er en overordnet hos virksomheden, der underskriver som leder. Vigtigt Er deltageren ejer af virksomheden (enkeltmandsvirksomhed, hvor overskuddet henstår i virksomheden) og ikke får udbetalt løn i form af lønseddel, skal ejeren dokumentere værdien af sine timer i form af årsregnskab eller årsopgørelse. Den oplysning får du, når virksomheden beskriver sit ejerforhold på Partnerskabserklæringen. Inden konsulenterne afleverer deltagertimeregistreringsskemaerne til dig, skal de være tjekket for følgende: CPR-nr. og CVR-nr. og løntype er noteret og rigtige (ellers kan virksomheden og deltageren ikke oprettes i rapporteringsværktøjerne) Timer er noteret og læsbare (skal kunne læses af andre) Dato er noteret og rigtig Der er to forskellige underskrifter på timeregistreringsskemaet, og er de meget svære at læse, skal navnene være tilføjet med blokbogstaver lige under underskriften. Det sikrer, at du kan oprette deltageren korrekt i rapporteringsværktøjet. Er navnet først oprettet kan det ikke ændres Værktøjets indhold Beskrivelse af faneblade: Menu her kan du navigere mellem de tilgængelige ark. Klik på de grå bokse. På hvert enkelt faneblad vil der øverst være mulighed for at trykke på et link, hvorefter du bliver sendt tilbage til fanebladet MENU. Linket på de enkelte ark er benævnt GÅ TIL MENU. Manual her kan du læse en kort beskrivelse af, hvordan værktøjet skal anvendes. Stamdata stamoplysninger om projekt Samarbejde og Partnerskab (se bilag 1). 3.2 Stamdata og periode 1-4 Først når stamoplysningerne (se bilag 1) er indtastet, kan du anvende værktøjet. Skolerne skal først indsende perioderegnskab til EUC Nord efter projektets 5. periode, det vil sige pr Inden du kan begynde at taste data ind for periode 5, skal periode 1-4 gøres endelige. Tryk på RAPPORT ENDELIG i periode 1, 2, 3 og 4 og værktøjet er klar til indtastning. Side 8 af 19

9 3.3. Underholdsmatrix (løntype-matrix) I underholdsmatrixen er løntypen Privat er den eneste, der er mulig at vælge fra start i værktøjet af dem, som du skal anvende. De andre skal du selv oprette, hvis du får brug for dem. Når du indtaster en ny løntype, skal du angive en procentmæssig fordeling mellem de enkelte finansieringskilder. I projekt Samarbejde og Partnerskab er der 100 % på hver af finansieringskilderne: Privat 100 % PRIVAT Offentlig lignende 100 % OFF.LIGN. Kommune 100 % KOMMUNE Stat 100 % STAT Region 100 % REGION 3.4. Oprettelse af deltagere I det faneblad, der hedder DELTAGERE opretter du virksomhedsdeltagerne. Normtimer pr. måned er 134,42 - jf. Retningslinjerne fra Erhvervs- og byggestyrelsen. Du skal kontere løn fra virksomhedsdeltagerne på konto 280 Deltagerløn. Når alle deltagere er tastet ind i værktøjet, trykker du OPDATÉR DELTAGERE. Resultatet ser du på de efterfølgende faneblade Indtastning af deltagertimer For den enkelte deltager vil stamoplysninger fra fanebladet DELTAGERE være vist. Brugeren har mulighed for at indtaste forbrugte timer for hver enkelt deltager. Foruden indtastning af timer for den enkelte måned, skal der også angives en aktivitet. Du skal vælge undervisning. Hvis aktiviteten ikke er defineret, kan der ikke indtastes timer for deltagere Indtastning af underholdsbeløb Fanebladene N_UNDERHOLD anvendes ved indrapportering af underhold for deltagere. Underhold registreres på månedsbasis for den enkelte deltager baseret på dokumenteret og betalt underhold for måneden (underskrevet lønseddel). Hvis virksomhedsdeltagerne ikke udleverer en underskrevet lønseddel kan deres timer jf. tilsagnsskrivelsen indgå til en fast standardsats på 101,62 kr. i timen. Ved ejere af enkeltmandsvirksomheder skal der foreligge et årsregnskab som udviser going concern for at deres timer må medtages til standardsatsen. I hver enkelt periode vil der være seks måneder tilgængelige. I den enkelte måned vil kun de deltagere, der er aktive, være tilgængelige, hvilket afhænger af start- og slutdatoen for deltageren. UNDERHOLDSTYPE skal angives, da denne er bestemmende for, hvorledes underholdet fordeles på finansieringssiden. Hvilken underholdstype der vælges, afhænger naturligvis af hvilken type underhold, den enkelte deltager har modtaget i en given måned se løntype på timeregistreringsskema. I feltet UDBETALING skal angives frekvensen af udbetalingen. I tilfælde hvor virksomhedsdeltageren ikke vil udlevere sin lønseddel kan lønnen medtages til en standardsats på 101,62 kr. i timen, og denne skal derfor indtastes i feltet TIMESATS. Side 9 af 19

10 3.7. Perioderapport Når deltagertimer og underholdet er indtastet for en seks-måneders periode er halvårsrapporten klar til at blive sendt til EUC Nord. Klik på fanebladet N_RAPPORT. Princippet for afsendelse af rapporten er den samme som beskrevet under punkt 2.4. Hvordan læser du rapporten? De enkelte delelementer i rapporten kan forklares som følger: Periode N Aktuel: Viser en akkumulering af de indtastede timer samt den beregnede underholdsandel pr. måned. Periode N Rapporteret: Vil som udgangspunkt ikke være udfyldt med værdier. Når rapport indsendes, vil de aktuelle værdier automatisk blive indsat her og vil efterfølgende ikke kunne ændres. I periode 2 og frem vil man ligeledes kunne se, hvad der er indrapporteret sammen med den aktuelle periode vedrørende tidligere indsendte perioder. Periode N Korrektioner: Viser korrektioner foretaget i senere rapporteringer om den aktuelle periode. Periode N Difference: Viser den til enhver tid værende difference mellem tidligere rapporteret og det aktuelle for perioden. Når rapportering har fundet sted, vil alle værdierne være lig Rettelser af timer og underhold vedrørende tidligere perioder Såfremt der er korrektioner til allerede afsendte og godkendte perioder, skal disse medtages i de efterfølgende regnskabsperioder. Korrektionerne medtages automatisk i senere rapporter, og vil skulle indarbejdes i de efterfølgende perioderegnskaber. Korrektioner skal indtastes i den periode de vedrører, selv om endelig rapport for denne periode er dannet Registrering af løn i perioderegnskab Den generede fil til revisor danner grundlag for indtastning af løn til deltagerne i perioderegnskabet. Se nærmere under punkt 4 Udarbejdelse af perioderegnskab. Side 10 af 19

11 4. Udarbejdelse af perioderegnskab Download perioderegnskabet som beskrevet i punkt 1.1. Regnskabsskemaet gemmes i en særskilt mappe og omdøbes til regnskabsskema_socialfond_ efterfulgt af skolens CVR-nr., f.eks. regnskabsskema_socialfond_ Rapporterne vedrørende medarbejderløn og deltagerunderhold skal danne grundlag for registrering i de halvårlige perioderegnskaber, som EUC Nord skal fremsende til Erhvervs- og byggestyrelsen. Perioderegnskaber skal sendes til Erhvervs- og byggestyrelsen pr og pr og være dem i hænde senest 3 uger efter disse opgørelsestidspunkter. Perioderegnskaberne skal revideres af revisor således, at vi kan anmode om udbetaling ved hvert perioderegnskab. Der skal aflægges perioderegnskab og et endeligt regnskab for udgifter og finansiering, konteret i overensstemmelse med kontoplanen i tilsagnet Værktøjets indhold Perioderegnskabet indeholder to faneblade, der begge er synlige fra første gang du åbner det. Første faneblad hedder Socialfond regnskab og er en opsummering af udgifter og medfinansiering for projektet. Det andet faneblad er det ark, hvor du indtaster oplysninger om det enkelte bilag. Det er vigtigt, kun at registrere udgifter på konti, hvor der er givet bevilling jf. tilsagnet Stamoplysninger Perioderegnskabet skal udfyldes med stamoplysninger om projektet (se bilag 1). Derudover skal følgende oplyses: Statusperiode statusperiode 1 er pr. ultimo august og statusperiode 2 er pr. ultimo februar. Regnskaber afleveret pr. ultimo februar 2010 har benævnelsen Regnskaber afleveret pr. ultimo august 2010 har benævnelsen Ekstraordinært regnskab vælges, hvis regnskabet vedrører en periode, der ligger mellem de halvårlige statusperioder. Slutregnskab vælges, hvis der er tale om slutafregning. CVR-nr. Regnskabsnummer anføres med fortløbende nummerering fra projektets første indsendte regnskab og hver gang der fremsendes et nyt regnskab med ændringer i forhold til det senest indsendte. For at værktøjet kan anvendes, og for at den korrekte støtte kan udregnes, skal tilskudsprocent og tidligere modtagne beløb angives. Det gør du nederst på det første faneblad. Tilskudsprocenten for Samarbejde og Partnerskab er 50 %. Når stamoplysninger om projektet er angivet, er perioderegnskabet klar til at blive anvendt. Det vil sige, at nu kan du indtaste oplysninger om afholdte udgifter samt indtægter og medfinansiering Registrering af bilag i perioderegnskabet Der er tre registreringstyper: Registrering af almindelige udgiftsbilag Registrering af medarbejderløn Registrering af deltagerløn Side 11 af 19

12 Registrering af almindelige udgiftsbilag Her registrerer du konsulenternes kørselsafregninger. Det er også her, at EUC Nord vil registrere øvrige udgifter som fx udgifter til eksterne konsulenter, kontorhold m.m., afholdt af EUC Nord i projektperioden. Konsulenterne skal dokumentere, at de har modtaget deres kørselsgodtgørelse. Det gør de ved at underskrive deres lønseddel (hvis kørselsgodtgørelsen kan læses på lønsedlen) eller anden kvittering for modtagelse. Skolen kan maksimalt få refunderet op til 40 km pr. virksomhedsbesøg i gennemsnit. Det er de faktiske udgifter, der bliver registreret i rapporteringsværktøjerne, og de 40 km pr. besøg skal betragtes som et maksimum i forhold til, at pengene ellers kan slippe op for tidligt i projektperioden. Der er tale om en akkumuleret opgørelse over udgiften til kørte km i projektets periode. Eksempel Kører konsulenten 100 km (50 km frem og 50 km tilbage) fra et virksomhedsbesøg og 5 km for et andet virksomhedsbesøg, får han/hun kørselsgodtgørelse for samtlige 105 kørte km. Men skolen får refunderet kørsel for 80 km for de to besøg i eksemplet. Projektledelsen anbefaler, at konsulenterne registrerer kørte km fra projekt Samarbejde og Partnerskab på en kørsels- og afregningsblanket for sig. Så kan det samlede beløb i nogle lønsystemer anføres på lønsedlen på en tekstlinje for sig, og når lønsedlen underskrives af konsulenten og lægges bag timeregistreringsskemaerne, er der samtidig dokumenteret for modtagelse af kørselsgodtgørelse/km-penge. Kan skolens lønsystem ikke påføre kørsel for projekt Samarbejde og Partnerskab for sig, men i stedet lægger al kørslen sammen, skal konsulenterne vedlægge samtlige af deres rejseafregninger til deres lønseddel. Se eksempel nedenfor. Eksempel Hvis en konsulent fx i maj måned via lønnen får udbetalt 356 kroner (for 100 km kørsel) kan dette beløb bestå af 40 km for projekt Samarbejde og Partnerskab og 60 km vedrørende anden aktivitet. For at vi kan dokumentere, at kørslen i forbindelse med projekt Samarbejde og Partnerskab er udbetalt til konsulenten, skal vi have en kopi af lønsedlen for den pågældende måned (underskrevet af konsulenten) samt samtlige rejseafregninger, der vedrører det udbetalte beløb på 356 kr. Summen af den pågældende måneds rejseafregninger skal være lig med det beløb, som er udbetalt jævnfør lønsedlen. Din skole kan have en kørselsblanket, som du skal anvende. Til projekt Samarbejde og Partnerskab er der udviklet en kørselsblanket, som du kan finde på I bilagslisten opføres hvert bilag for sig, og følgende oplysninger skal udfyldes for hvert enkelt bilag: Betalt af CVR/Partner CVR - CVR-nr. for den projektpartner, der har betalt den pågældende udgift anføres. Eget kontonummer anfør kontonummeret, der er anvendt i eget regnskabssystem. Bilagsnummer Se bilag 4 for nærmere information omkring bilagsnummerering hos den enkelte partner. For enhver udgift, der anføres i bilagslisten, skal der foreligge et originalt bilag. Det samme gælder for indtægter. Alle partnere vil derfor få tilsendt et stempel med teksten Kopi, Socialfondsprojekt SamPar, originalbilaget er arkiveret i projektmappe. Når et originalbilag tages ud af en projektpartners eget bogholderi, skal der i stedet indsættes en kopi af bilaget med stemplet om, at originalbilaget er i SamPar. Vær opmærksom på at bilagsnr. i eget bogholderi fremgår af bilaget. Side 12 af 19

13 Afholdt dato Anfør datoen for afholdelsen af udgiften. En udgift er afholdt på det tidspunkt, hvor der er indgået bindende aftale mellem støttemodtageren og leverandøren om leverancen. Betalt dato Anfør datoen for betalingen af fakturaen. ESF-konto Her anføres det kontonummer, som fremgår af første side i tilsagnsbrevet fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen, og hvortil udgiften hører. Ved registrering af kontonummer udfyldes kontonavnet automatisk. Bilagstekst Anfør en sigende tekst for, hvad udgiften vedrører Beløb Anfør beløbet. Efter indtastning af bilag i bilagslisten, opsummerer værktøjet automatisk fanebladet Socialfond regnskab. Registrering af medarbejderløn På baggrund af den rapport til revisor, der blev udarbejdet i medarbejderværktøjet, skal der i perioderegnskabet registreres den lønandel, som vedrører perioden, korrektion for periode 1, korrektion for periode 2 og korrektion for periode 3 og så videre. Bilagene registreres på samme måde som almindelige udgiftsbilag. Registrering af deltagerløn På baggrund af den rapport til revisor, der blev udarbejdet i deltagerværktøjet, skal der i perioderegnskabet registreres den løn, som vedrører perioden, korrektion for periode 1, korrektion for periode 2 og korrektion for periode 3, og så videre. Bilagene registreres på samme måde som almindelige udgiftsbilag. En væsentlig forskel er dog, at deltagerunderhold jf. bekendtgørelsen altid skal være registreret som både udgift og medfinansiering. Det er derfor vigtigt, at du efter indtastning af deltagerunderholdet i bilagslisten efterfølgende opdaterer finansieringssiden, dvs. konto 903 privat deltagerfinansiering. Indtaster du kun underhold i bilagslisten, vil perioderegnskabet fremkomme med en fejl. I den forbindelse skal du være opmærksom på de beskrivelser, der står til højre for finansieringssiden, og som fortæller om måden, hvorpå medfinansiering skal registreres. Der er anvendt farvekoder for at vise, hvad der passer sammen. Finansiering Samarbejde og Partnerskab har en EU-støtteprocent på 50 %. Udover at vi har deltagerløn som medfinansiering, har vi i projektet også en egenfinansiering, som skal fremgå af konto 965 offentlig lignende egenfinansiering. Den skal således altid registreres direkte i perioderegnskabet, og ikke opføres i bilagslisten Afstemning mellem eget bogholderi og Socialfondsregnskab Ved hvert perioderegnskab er det vigtigt, at der er udarbejdet en afstemning mellem eget bogholderi (særskilt projektnummer) og Socialfondsregnskabet. Differencen imellem det, der er bogført i eget bogholderi og det, der er bogført i Socialfondsregnskabet skal forklares. 4.5 Indsendelse af perioderegnskab til EUC nord Hver sjette måned skal rapporterne sendes til EUC Nord som konsoliderer partnernes rapporter pr eller og derefter sender et samlet perioderegnskab til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Rapporten pr. Side 13 af 19

14 28.02 skal være EUC Nord i hænde senest den og rapporten pr skal være EUC Nord i hænde senest den Endeligt regnskabsskema, underskrevet af regnskabsansvarlig skannes ind og sendes sammen med de elektroniske udgaver af afrapporteringsværktøjerne til EUC Nord pr. mail: og cc: Se bilag 3 for krav til mail som skal fremsendes til EUC Nord i forbindelse med perioderegnskab. Såfremt ovenstående frister ved perioderegnskab ikke overholdes overgår pågældende partners regnskabsrapportering til efterfølgende perioderegnskab Ny regnskabsperiode åbningsposteringer Når perioderegnskaber skal udarbejdes for efterfølgende perioder, skal der anvendes en ny version af perioderegnskabsskemaet hver gang. Dvs. at der skal hentes en ny version af skemaet på regionalt.dk som beskrevet tidligere i denne håndbog. Stamdata skal udfyldes igen. Husk at nummerere perioderegnskaber fortløbende samt at vælge den aktuelle rapporteringsperiode. Efter udfyldelse af stamdata skal åbningssaldiene registreres i bilagslisten. Det senest indsendte perioderegnskab og udbetalingsbrev fra Erhvervs- og Byggestyrelsen danner grundlag for disse registreringer. Summerne for de enkelte konti registreres enkeltvis i bilagslisten. Herefter kan periodens bilag registreres og denne procedure gentages hver gang, der er indsendt et perioderegnskab og dette er godkendt Indscanning af bilag og fremsendelse af perioderegnskab For bilagsdokumentation kan projektet vælge at indsende al dokumentation til styrelsen, det vil sige bogførte bilag, dokumentation for betaling for de opførte udgifter og øvrige bilag. Alternativt kan projektet vælge at lade PwC tage stikprøver af bilagene. Transaktionsspor og bilag er en del af grundlaget for den kontrol, der udføres af revisor. For Samarbejde og Partnerskab er det besluttet at anvende stikprøvemetoden. Som hovedregel skal der fremsendes følgende til EUC Nord i forbindelse med afrapportering: Perioderegnskab (send Excel-fil) Underskrevet perioderegnskab (udskriv perioderegnskab, økonomisk ansvarlig underskriver og dokumentet skannes ind igen) Rapporteringsfil til revisor fra mappen RAPPORTERING genereret af deltagerværktøjet Rapporteringsfil til revisor fra mappen RAPPORTERING genereret af medarbejderværktøjet Partnerskabserklæringer, der er indgået i rapporteringsperioden Liste over partnere og CVR-nr. (Excel fil) Bilag og betalingsdokumentation forbliver hos den enkelte skole og rekvireres af EUC Nord, hvis PwC ønsker stikprøver. Det er derfor vigtigt, at EUC Nord kan få fat i de lokale projektadministrationer i perioden efter indsendelse af perioderegnskab, så de pågældende bilag kan rekvireres og fremsendes til PwC. Side 14 af 19

15 5. Arkivering af bilag Alle skoler modtager mapper fra EUC Nord, som skal anvendes til arkivering af projektets bilag. Der er tale om en mappe til bilag registreret i bilagslisten Udgiftsbilag, en mappe til bilag registreret i medarbejderværktøj Medarbejdere samt en mappe til bilag registreret i deltagerværktøj Virksomhedsdeltagere. Mapperne vil for hver regnskabsperiode have en bestemt farve. Bilag vedrørende periode 1-4 ( ) skal samles i én grøn mappe, mens bilag for periode 5 ( ) skal i gule mapper osv. Hver periode får således sin egen farve. Mappen Udgiftsbilag vil indeholde bilag med fortløbende bilagsnumre (fx P1-1, P1-2 osv. for Aalborg Handelsskole). Nedenfor beskrives hvordan bilag skal arkiveres fra periode 5 og frem. Bilag vedr. periode 1-4 arkiveres i én samlet mappe, da der i disse perioder kun har været begrænset aktivitet. 5.1 Arkivering af timeregistreringssedler medarbejdere For hver afrapporteringsperiode arkiveres medarbejdernes timeregistreringssedler i mappen Medarbejdere. Når medarbejderne oprettes i afrapporteringsværktøjet får hver medarbejder et nummer, og deres timeregistreringssedler skal indsættes under fanebladet med dette nummer. Den nyeste timeregistreringsseddel skal sidde forrest. For hver måned skal underskrevet timeregistreringsseddel, underskrevet lønseddel og timesatsberegning klipses sammen og indsættes. Endelig rapport udskrives fra medarbejderværktøjet og indsættes forrest i mappen. 5.2 Arkivering af timeregistreringssedler virksomhederne For hver afrapporteringsperiode arkiveres virksomhedsdeltagernes timeregistreringssedler i mappen Virksomhedsdeltagere. Timeregistreringssedlerne skal indsættes månedsvis i CPR-nr. rækkefølge (efter de to første tal i CPR-nr.). Timeregistreringsseddel med laveste numre skal sidde forrest. Endelig rapport udskrives fra deltagerværktøjet og indsættes under det første faneblad i mappen. 5.3 Arkivering af udgiftsbilag For hver afrapporteringsperiode arkiveres udgiftsbilag i mappen Udgiftsbilag i bilagsnr. rækkefølge med det laveste bilagsnr. bagerst. Når det endelige perioderegnskab er godkendt, sætter du det ind forrest i mappen. 5.4 Arkivering af partnerskabserklæringer For hver afrapporteringsperiode arkiveres partnerskabserklæringer i mappen Partnerskabserklæringer. Under første faneblad indsættes partnerskabslisten. Hver måned har sit eget faneblad, hvorunder partnerskabserklæringerne for den pågældende måned indsættes i CVR-nr. rækkefølge med det laveste CVR-nr. forrest. Listen finder du på På projektets hjemmeside finder du under menupunktet Downloads de seneste opdaterede projektdokumenter. Side 15 af 19

16 Bilag 1 Stamoplysninger om Samarbejde og Partnerskab EBST JOURNAL NUMMER: ESFN PROJEKTNAVN: Samarbejde og Partnerskab PROJEKTLEDER: Trine Saaby VÆKSTFORUM: Vækstforum Nordjylland FOND: Socialfonden PRIORITET: Prioritet 1. En kvalificeret arbejdsstyrke INDSATSOMRÅDE: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer KATEGORI: Uddannelse og efteruddannelse projekttype A KONKURRENCEUDS. PULJE: Nej PROJEKT START: PROJEKT SLUT: Side 16 af 19

17 Bilag 2 Beregning af timesats for medarbejdere, der laver timeregistreringer For månedslønnede medarbejdere, der laver timeregistreringer beregnes timesatsen. Vi anvender den nye årsnorm, hvor timesatsen = faktisk årsløn / 1613 timer Den nye årsnorm kan tidligst anvendes fra og skal anvendes fra I praksis for månedslønnede, der arbejder 37 timer/uge, svarer det til 1613 timer pr. år / 12 måneder = 134,42 timer pr. måned. Eksempel på omregningsfaktor for deltidsansatte Deltidsansat med 30 timer pr. uge 30 timer / 37 timer = 0, timer/år * 0,81 = 1306,53 timer/år = 109 timer pr. måned Der vil aldrig kunne medtages mere løn i støtteregnskabet, end der er faktisk udbetalt til medarbejderen. Side 17 af 19

18 Bilag 3 Krav til mail til EUC Nord ved afrapportering af perioderegnskab Når perioderegnskab skal sendes til EUC Nord, skal der laves en indholdsfortegnelse i mailen, som beskriver indholdet af mailen, herunder indholdet i de vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at alle filer skal ende med CVR-nr., da det gør det lettere for EUC Nord og PwC at finde ud af, hvilken skole filen vedrører. Følgende skal sendes til EUC Nord: Perioderegnskab (send Excel-fil) Perioderegnskab underskrevet af den regnskabsansvarlige på skolen (udskriv perioderegnskab, underskriv og skan dokumentet og send) Rapporteringsfil til revisor fra mappen RAPPORTERING genereret af deltagerværktøjet Rapporteringsfil til revisor fra mappen RAPPORTERING genereret af medarbejderværktøjet Partnerskabserklæringer, der er underskrevet i perioden samt liste i Excel over partnere og CVR-nr. (Filerne skal døbes Partnerskabserklæringer (CVR-nr.) 1 af 4 osv. hvis ikke de kan være i én fil) samt Partnerskabsliste (CVR-nr.) periode N ) Når du sender afrapportering af periode 5 til EUC Nord, skal du vedhæfte endelige rapporteringsfiler fra mappen rapportering for periode 1-4. Side 18 af 19

19 Bilag 4 Bilagsnumre i Samarbejde og Partnerskab Der er 12 partnere i Samarbejde og Partnerskab, og når de registrerer bilag i regnskabsskemaet, skal følgende bilagsnumre bruges: Bilagsnr. CVR-nr. P Aalborg Handelsskole P AMU Nordjylland P Erhvervsskolerne Aars P EUC Nord P EUC Nordvest P Frederikshavn Handelsskole P Handelsskolen Tradium P Nordjyllands landbrugsskole P SOSU Nord P Tech College Aalborg P VUC Thy-Mors P VUC Nordjylland Eksempel: Aalborg Handelsskole skal ved bogføring af 1. bilag bruge bilagsnr. P1-1 og ved 2. bilag bruge P1-2 osv. SOSU Nord skal ved bogføring af 1. bilag bruge P9-1 og ved 2. bilag P9-2 osv. Side 19 af 19

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj

Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne manual er udarbejdet til det elektroniske værktøj til beregning af strukturfondsprojektets

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Manual til elektronisk deltagerværktøj

Manual til elektronisk deltagerværktøj Manual til elektronisk deltagerværktøj Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne manual er udarbejdet til det elektroniske værktøj til beregning af strukturfondsprojektets totale deltagerudgifter,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering?

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering? Til projektets regnskabs- og PRV-ansvarlige Februar 2015 Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering Nu nærmer tiden sig igen for afrapportering af regional- og socialfondsprojekter. Vi håber derfor, at

Læs mere

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Program Følgende emner vil blive behandlet: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 7. april 2016 Indhold Fanen Home... 4 Fanen Kontraktansatte...

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Korrektioner i forbindelse med tidligere indrapporterede lønudgifter i strukturfondsprojekter herunder håndteringen i medarbejder- og deltagerregister

Læs mere

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Godkendt budget... 4 2.1 Maksimer/minimer... 5 2.2 Vis i Excel... 6 2.3 Hent historiske budgetter... 7

Læs mere

Administrative procedurer 1. oktober 2008

Administrative procedurer 1. oktober 2008 Administrative procedurer KOMPETENCEmidt De næste par timer vil bl.a. omhandle: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

AURUS Indskanning/ vedhæftning af bilag

AURUS Indskanning/ vedhæftning af bilag Vedhæftning af Bilag (f.eks. skannede kvitteringer) Et originalbilag (kvittering), der dokumenterer en udgift, skal skannes, og billedfilen fra denne skanning skal først gemmes (på pc eller server), før

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning Udlæg Tillæg Vederlag Bonus og lignende...må ikke medtages i lønberegning. Medregn kun de tillæg, der kan dokumenteres at være givet

Læs mere

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner.

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner. Vedhæftning af Bilag Et originalbilag (kvittering), der dokumenterer en udgift, skal skannes, og billedfilen fra denne skanning skal først gemmes (på pc eller server), før bilaget kan vedhæftes til afregningen.

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og frem LBF Driftsstøtte 31. marts 2016 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Generelt om aflæggelse

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide - deltagelse i Censorkurser Rejsud Du kommer ind i RejsUd fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk LOGIN Du logger på RejsUd med dit Bruger-ID og Adgangsord Du har fået sendt

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Quick Guide deltagelse i Censorkurser

Quick Guide deltagelse i Censorkurser Quick Guide deltagelse i Censorkurser RejsUd Du kommer ind i RejsUd fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk LOGIN Du logger på RejsUd med dit Bruger-ID og Adgangsord. Du har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger.

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger. Ansøgere kan nu selv lave ansøgninger elektronisk (som fortsat skal vurderes af indledningsvist indstillingsudvalget og herefter af Medarbejderfondens bestyrelse). Såfremt en ansøger har brug for hjælp

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere