Statusrapport CT skanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport CT skanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion"

Transkript

1 8. oktober 2011 Statusrapport CT skanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion 14. oktober 2011 J.nr Parter: Teknologisk Institut/DMRI, Unisensor A/S, Danish Crown, Købehavns Universitet/eScience Projektperiode: 15. februar februar 2013 Totalbudget: DKK 22m HTF-investering: DKK 11m OVERORDNET VISION/SUCCESKRITERIER 1 At udvikle en robust og omkostningseffektiv CT skanner, som kan måle on-line under de miljø-betingelser og kapacitetskrav, der er på et slagteri. Skanneren skal måle den eksakte struktur af midterstykker, det vil sige fordelingen af kød, fedt og knogler. Hoved succeskriterium for projektet Implementering af CT-skanneren (prototype) på en opskæringslinie. Skanneren er robust og er udstyret med funktionskontrol og egen-diagnosticering Kapacitetskrav: 700 midterstykker fra svineslagtekroppe kan måles pr. time. Designet af skanneren er modulært og fleksibel med henblik på andre anvendelser Skanneren kan produceres og levere information til slagteriets produktionsplan, som medfører en tilbagebetalingstid på mindre end 12 måneder. Delmål for projektet Kravspecifikation Prototype af on-line CT-skanner, som er o Testet og godkendt med hensyn til specificerede måleegenskaber, robusthed, kapacitet Specifikation af 0-serie, stilet mod o Serieproduktion af skannere til måling på midterstykker af svineslagtekroppe o Grundmodul som basis for alternative anvendelser Estimation af salgspris (forventet størrelsesorden 1,5-2,0 mill. kroner) o Vurdering af tilbagebetalingstid på basis af kunde-undersøgelse og produktionsomkostninger Salgsorganisation, kontrakt er aftalt og underskrevet 1 Er der sket en revidering af den overordnede vision/succeskriterierne i projektet/platformen, anføres den oprindelige version som formuleret i bilag 1 til Medfinansieringsaftalen her.

2 INDHOLD 1. Projektlederens status resumé 2. Teknologi forskning og innovation 3. Marked kommercialisering 4. Entrepreneurship organisation og ledelse 5. Økonomi regnskab og budget d.d. og fremadrettet 6. Parternes status 7. Bilag Det første Online CT billede 1. PROJEKTLEDERENS STATUS - resumé Styregruppemødet markerer halvvejsmærket for projektet. Målet var, at det første billede kunne rekonstrueres medio august det blev i stedet medio september. Med dette håndgribelige projektresultat har vi vist, at en lang række udfordringer er overkommet. For det første er konstruktionstegningerne blevet omsat til et fysisk apparat i den rigtige målestok. Mange af delkomponenterne, generator, røntgenkilde, kølesystem, motor og så videre, er karakteriseret ved stor masse, og samtidig kræves, at det roterende gantry, som alle komponenterne er monteret på, har en jævn og kontrolleret omdrejningshastighed. Røntgenkilde og detektor er monteret med stor præcision i forhold til hinanden. Den endelige billedopløsning er bestemt af detektorens design, som igen er fastlagt ud fra brugerkravene. Scintillatorens udformning er tilpasset detektordesignet. Scintillatoren skal sikre, at røntgenbølgerne bliver omsat til synligt lys i tilstrækkelig mængde. Den består af et array af celler, der svarer til detektorens array og konstrueret på en sådan måde, at lys fra flere celler ikke bliver blandet. Først, da alt dette var på plads, kunne vi begynde at detektere signaler. I tiden inden dette, måtte billedgruppen nøjes med data, som kunne simulere det endelige resultat. Det var lykkedes så godt, at det første rigtige billede kunne rekonstrueres få timer efter det første sinogram var opsamlet. Skarpheden er måske ikke overvældende. Men når man ved, hvad der skal være på billedet, kan vi se, at vi er godt på vej. I den efterfølgende tid er der foretaget finjusteringer og de første forbedringer er gennemført. Fremgangsmåde for validering af forsøgsmodellen er beskrevet i et særskilt testdokument. Det tager udgangspunkt i beskrivelsen af samspillet mellem krav og design. Hovedformålet er at få afklaret flest mulige problemstillinger, så implementering af prototypen på slagteriet kan blive så smidigt og problemfrit, som muligt. Arbejdet i røntgenlaboratoriet skal naturligvis udføres med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Til det formål er der udarbejdet et sikkerhedsdokument, som er gennemgået med de medarbejdere, som skal arbejde med udstyret. Dokumentet er vedlagt som bilag. Overvejelser i forbindelse med det endelig design har resulteret i en indledende dialog med en industridesigner, BraheDesign. Formålet med at inddrage en industridesigner som sparringspartner skal være at opnå den mest hensigtsmæssige udformning med hensyn til vedligehold, operatørdialog, hygiejne og udseende. Der er endvidere truffet aftale med den tidligere projektpartner, InnospeXion, med henblik på en kritisk vurdering af det strålehygiejniske design. 2

3 Parallelt med udviklingsarbejdet er der arbejdet med forslag til, hvordan den efterfølgende kommercialisering skal håndteres. Der er udarbejdet et forslag til plan for produktion af kommercielle Online CT udstyr og plan for markedsføring af kommercielle Online CT udstyr. Begge dokumenter er udsendt til styregruppen sammen med statusrapporten. Milepæle siden sidste styregruppemøde: prototype billede Første version af prototypen/forsøgsudstyret er funktionsdygtig. Der kan rekonstrueres billeder på basis af 256x8 kanals fanbeam sinogram-data og step-and shoot fremføring design udkast til prototype På baggrund af den første version af prototypen kan ydeevne og omkostning simuleres og optimeres med henblik på at indfri hovedkravene Kommercialiseringsplan Kommercialiseringsplan foreligger. Planen skal indeholde plan for produktion samt markedsføringsplan. I forbindelse med milepælen den 18. august 2011 udsendtes en status, hvor vi konstaterede, at vi ikke kunne nå at indfri det opsatte mål. Det blev indfriet en måned senere. Samtidig blev de næste to milepæle udsat. Konklusionen er, at målet om 1. design udkast til prototype er nået i form af forsøgsudstyret og den tilhørende dokumentation. Forsøgsudstyret (første version af prototypen) vil danne baggrund for det endelige design, herunder en vurdering af hvorvidt hovedkravene kan indfries. Endvidere foreligger et udkast til plan for produktion og markedsføring. Indstilling til styregruppen Det indstilles til styregruppen, at godkende, at de stillede mål er indfriet på et acceptabelt niveau. Projektets status dags dato perspektiveret i forhold til bl.a. overordnet vision/succeskriterier: 5 vigtigste resultater/erfaringer dags dato i projektet. 1. Konstruktion af forsøgsmodel (prototype version 1) til et niveau, der kan danne baggrund for design af prototype 2. Beslutning om at erstatte den oprindelige løsningsmodel med en løsning B 3. Anvendelse af risikomatrix er under indarbejdelse, men vurderes allerede nu som et vigtigt værktøj i projektledelsen. Det giver alle projektdeltagere mulighed for at formulere deres bekymringer og få diskuteret kritiske forhold inden de bliver til reelle problemer. 4. Fastlæggelse af brugerkrav, hvor relativt simple krav til måling skaber stor værdi. 5. Fastlæggelse af kravspecifikation Vigtigste resultater/begivenheder/aktiviteter i den forløbne periode. 1. Den ny projektorganisation har fungeret meget tilfredsstillende resulterende i et funktionsdygtigt udstyr i løbet af sommermånederne 2. Optagelse og rekonstruktion af det første billede med Online CT De kritiske aktionspunkter og største udfordringer for projektets samlede fremdrift i den kommende periode. Validering af forsøgsmodellen, herunder at få kommunikeret erfaringer til rette part. Koordinering af de enkelte aktiviteter, som skal resultere i design af prototype-versionen. Design af prototype på alle niveauer. Tilstrækkelig dialog mellem alle parter. Der er en risiko for at TI/DMRIs dominerende rolle i projektet medfører, at den innovative effekt fra samarbejdet mellem flere partnere reduceres. Budgetoverholdelse Der tænkes på tværs af projektet: resultater, erfaringer, udfordringer og kritiske aktionspunkter kan ligge inden for alle områder af projektet (marked, teknologi, entrepreneurship). 3

4 2. TEKNOLOGI forskning og innovation En kort beskrivelse af, hvad der er sket i periodens aktive arbejdspakker, herunder status på resultater i relation til projektplan og milepæle mv. Dette suppleres med information vedrørende konkurrerende forskergrupper og konkurrerende teknologi, der kan have indflydelse på projektet ( state-of-the-art inden for projektets fagområde). Vigtigste opgaver, udfordringer og eventuelle løsningsforslag for projektet i forhold til projektplan og milepæle i den kommende periode. Hvis der er brug for større justeringer af projektplan og milepæle, forventes projektlederen at fremlægge forslag til ændringer. Eventuel uddybning af forslag eller bagvedliggende materiale kan vedlægges som bilag. Brugergruppen Hovedaktiviteterne i denne gruppe har bestået i arbejdet med kommercialiseringsplaner. De udarbejdede planer er vedlagt statusrapporten. Planerne er blevet diskuteret i en gruppe med repræsentant fra Unisensor (Tom Olesen) og repræsentanter fra TI/DMRI (Niels T. Madsen (ansvarlig), Holger Dirac, Eli Olsen). Der er flere muligheder for organisering af salget. I udgangspunktet er planen, at DMRI vil fokusere på en introduktion på de nære markeder ved egen salgsindsats. På fjernere markeder kan det være en fordel at samarbejde med virksomheder som har lokal repræsentation. Aktiviteter, der skal gennemføres: Illustration af installations scenarier business case For at kunne lave prospekter omkring udstyret og relevante business cases, foreslås tidligt, og parallelt med virksomhedstestene, at beskrive typiske installations scenarier og kalkuler med tilbagebetalingstid. Scenarierne skal ikke kun afspejle danske virksomheders indretning, men være gangbare internationalt. Markedssegmentering og afklaring af evt. markedsopdeling Forudsat at installation af Online CT skal have en tilbagebetalingstid, som er under to år ved en pris på ca. 2 mill.kr ved hjælp af målinger, som akkumuleret kan medføre en benefit på for eksempel 2 kr per midterstykke, begrænses markedet til slagterier, som håndterer mindst slagtninger per år. Den indledende markedsføring skal fokuseres på virksomheder i denne størrelse. Intern salgsorganisering DMRI har i dag organiseret salgsindsatsen ved at opgaven med udførende salg til nye kunder ligger i center Forretningsudvikling (FU) med support til/fra de udførende/producerende centre. Online CT er et forholdsvist komplekst produkt og dyrt at introducere, idet det introducerer nye processer og skal sælges ind på flere beslutningsniveauer i slagterierne. Business case beregning DMRI vil etablere en business case beregning på Online CT som forretning for DMRI, som løbende opdateres. Den skal indeholde forventninger til salg, investeringer i dokumentation og salg og service, som ligger efter udviklingsprojektet. Prissætning ud fra opdaterede styklistepriser, underleverandør leverancer, overhead til dækning af omkostninger og profit. Cashflow analyse. NPV mv. På grund af lille restbudget for resten af året udsættes dette arbejde til Teknikgruppen Teknikgruppens arbejde har resulteret i en funktionsdygtig forsøgsmodel af Online CT skanner. Skanneren skal danne baggrund for test og føre frem til det endelige design. Det er derfor vigtigt, at den første udgave er detaljeret dokumenteret. Det er aftalt, at parterne i projektgruppen opbevarer dokumentation lokalt og blot stiller en oversigt til rådighed. Designdokumenter TI/DMRI Y:\Projects\P _SAF 10 CT-skanner til udbytteoptimeret fodevareproduktion\designdokumenter Oversigt: 4

5 U0092-D CT scanner detector software description.doc, som beskriver kort snitfladen og opsætningen af detektoren. Beregning af G-påvirkning under acceleration af gantry.xlsx: Excel ark hvori man kan se G- påvirkningen som funktion af accelerationen ved opstart Beskrivelse af SF net protokollen på TCP-IP.docx: Beskrivelse af den protokol som der på sigt skal benyttes til kommunikation mellem Panel PC og detektor, samt mellem Panel PC og evt. rekonstruktionsserver. CTscannerParameters.pdf: Kort beskrivelse af User.xml som på detektorboardet benyttes til at sætte primært integrationstiden. Udarbejdet af Kasper Stovgaard. Designdokument - seneste.docx: Overordnet designdokument for hele skanneren. Designdokument Milepæl seneste.docx: Designdokument for den nuværende version af skanneren. Er ikke tilpasset virkeligheden. Designdokument, koordinator komponenten - seneste.docx: Design af det centrale styringsprogram som kører på Panel PC en. Indeholder bl.a. dokumentation af hvorledes PackML er tænkt implementeret. Designdokument, Virtuel del af Online CT skanneren - seneste.docx: Design af hele den virtuelle/logiske del af skanneren, dvs. tilstandsmaskiner i de enkelte moduler, snitflader, håndtering af fejl og generel opførsel af program. Ekspansion af kølevand i kølesystem til røntgenkilde.xlsx: Uffe Borups beregning af hvordan vand udvider sig når det opvarmes. Fortrådning til NI USB6218.vsd: Diagram over fortrådningen af IO signaler til vores IO boks, dvs. den der varetager pulser o.a. Funktionsbeskrivelse - Opstart af højspændingsforsyning og røntgenkilde samt nedlukning - seneste.docx: Selvforklarende J inkl. diagram over tilstandsmaskine. Kravspecifikation til analyse i uge 33.docx: Min kravspec. Til unisensors analyse, kød-fedt fordeling. Nyt bitbustelegram.docx: Definition af det telegramformat der benyttes til kommunikation over SfSocket protokollen, se Beskrivelse af SF net protokollen på TCP-IP.docx. Operatørpanel - design - seneste.docx: Design af operatørpanelet, inkl. oversigt over hvilke skærmbilleder der er til rådighed, sikkerhedsniveauer og login. PackML_Definition_Document_V3.0_Final.docx: Definition af PackML, udarbejdet af OMAC. PackML_Demo_Rev8.xls: Demo på PackML, Excel med makroer. PackMl_Producing_Koordinator.pdf: PackML tilstandsdiagram specifikt til koordinatoren i Producing mode. Specifikation på højspændingsforsyning og kilde under hhv. \Projektgrupper og data\teknikgruppe\hv supply og \Projektgrupper og data\teknikgruppe\x-ray Tubes Designdokumenter mekanik TI/DMRI Følgende væsentlige dokumenter er oprettet. Oversigt: og data\motor_gear: Udveksling.xls: Gearing mellem tromle og motor. og data\matlab: Motorsim.mdl: Simulink opstilling af udballancering. og data\matlab\afbalancering: Deformation.m: Matlab beregning af kontra vægtplacering. Y:\Projects\P _SAF 10 CT-skanner til udbytteoptimeret fodevareproduktion\designdokumenter\leje.xls: Lejedimmensionering 5

6 og data\cad\upddates_mekanisk.doc: Opdaterings dokument for CAD model. og data\cad\workspace: _2200.iam er øverste samlingstegning for hele Forsøgsmodellen. PDF og DXF/STEP/IGES etc for arbejdstegninger ligger også i dette bibliotek. og data\cad\workspace\tromle_b / Tromle_B.avi: Rotations animationer. og data\cad\workspace\nedbøjning.xls: Nedbøjningberegning af tromle. og data\fremføringsbånd.pdf: Skitsemål af fremføringsbånd Y:\Projects\P _SAF 10 CT-skanner til udbytteoptimeret fodevareproduktion\designdokumenter\køling_rør.xls: Dimmensionering af kølesystem. Y:\Projects\P _SAF 10 CT-skanner til udbytteoptimeret fodevareproduktion\designdokumenter\pumpedimmensionering.xls: Dimmensionering af pumpe til kølesystem. og data\cad\workspace\ _2200_layout.pdf: Layout og data\cad\stykliste.pdf: CAD stykliste Følgende validering og performance dokumenter er oprettet Oversigt: og data\forsøgsdata\sinogrammer\mørkestrøm med ny skærm \ProjektionsData med stel: De første målinger af mørkestrøm og egenstøj med det fulde detektorpanel og data\forsøgsdata\sinogrammer\milepæl - første sinogrammer : Som mappeteksten antyder, er her gemt de første projektionsdata (sinogrammer) af forskellige objekter bl.a. en kam med svær og ben. Dokumentation Unisensor - HW Concept - with current-input ADC.vsd outline - Schematics of electronic hardware (.PDF) - Bill of materials (.xls) - Production material for print production (GREP) - U0084-D Device Drivers Software Design Specification 0.5 6

7 Forskergruppen Sinogrammer af den første kam med svær og ben Gruppen har forberedt arbejdet med rekonstruktion og billedtolkning baseret på simulerede data. Der planlægges publikationer og forskning i den kommende periode under følgende overskrifter: Undersøgelse af - og evt implementering af iterative metoder og dertil hørende artikel Offentliggørelse af generisk CT toolbox og en tilhørende artikel Arbejde på en platform, der gør beregningskomponenterne mere fremtidssikrede overfor ændringer i processorteknologi. Plan for kommende periode: 14. oktober 2011 primo februar 2012 Milepæl for sidste halvdel af projektperioden: Dato Milepæle Succeskriterium Fuld rotationshastighed Afbalancering og trigger-styret udlæsning er etableret, så den krævede rotationshastighed kan opnås og testes Helix-rotation Udlæsning af data optaget med helix-rotation med henblik på test af rekonstruktionsalgoritmen Step-and-shoot + fuld rotationshastighed. Skanneren er færdig til et niveau så funktionaliteten kan sluttestes på alle væsentlige punkter inklusiv robusthedstest Stykliste version 1 Delkomponenter med lang leveringstid ordres Medio Design seminar Døgn-arrangement, hvor designspecifikationerne gennemgås jan Design af prototype Designet af prototypen er afsluttet og godkendt Prototype klar til validering Prototypen baseret på Helix fremføring er færdiggjort til et niveau, så validering mod kravspecifikationerne kan udføres (laboratorium) Implementering på slagteri Prototypen er færdiggjort og testet, så den kan implementeres på et slagteri (off-line) Validering version 1 Resultatet af første validering foreligger. Detaljeret plan for online validering Produktions- og salgsorganisation Der er indgået endelige kontrakter med de firmaer, som skal varetage produktion og salg Validering version 2 Resultatet af anden validering foreligger Projektet er gennemført Dokumentation af prototypen efter alle valideringstest er udført. Specifikationen af 0-serie-udstyret er udarbejdet. Hovedopgaven frem til nytår 2011/2012 bliver test og validering med efterfølgende designperiode i januar Afklaring af evt. problemer ved nuværende design, dette gøres af alle udstyrets delkomponenter, dvs. rotation/stabilitet, signal/støjforhold på detektor, lys fra scintillator, udlæsningshastighed fra detektor over trådløst net, rekonstruktion og analyse. 7

8 Optimering af køling og strømforbrug på detektor samt generelt mekanisk og elektromekanisk design og validering af placering af kilde/detektor i forhold til rotationscentrum, hygiejne. Herunder er strømoverførsel gennem slæberinge fritaget, samt stabilitet af røntgenkilden og højspændingsforsyning. Beregningshastighed skal valideres, men er allerede nu meget positivt. Resultaterne skal danne baggrund for udformningen af prototypen, som designes i januar På grund af lange leveringstider, skal testplanen prioriteres, så den mest kritiske viden med hensyn til leveringstid, bliver afklaret først. Designfase, hvori nuværende design justeres i forhold til ovenstående afprøvninger. Et antal store spørgsmål skal afklares: Strømoverførsel, en vs. to støttepunkter på tromlen, serverstruktur. Softwaremæssigt skal det afklares hvor stor en mængde logik der kan placeres i detektoren, dvs. selvdiagnosticering, kalibrering, etc., samt hvordan styringen af højspændingsforsyningen skal foregå fremover. I designfasen skal også indgå mere håndgribelige testmetoder til validering af udstyrets kunnen inden det placeres i opskæringsgangen. Dvs. vandfantomer, geometrisk fantom til validering af kilde/detektor placering, andet? Ud fra vores erfaringer kan man overveje at indbygge små deltestprocedurer, som kan validere delkomponenter inden det hele sammensættes i systemet. Når designet er godkendt: Implementerings- og opbygningsfase. Herunder evt. deltest som beskrevet ovenfor. Første testperiode, offline. Inline test og validering. Test og validering er beskrevet i et testdokument og tager udgangspunkt i beskrivelsen af binding mellem krav og design. Et uddrag fra indledningen er gengivet nedenfor: FORMÅL Forsøgsudstyret/prototype version 1 skal testes med henblik på at designe prototype version 2, der skal implementeres på en opskæringslinie i DC. Prototypens version 1 skal således ikke nødvendigvis leve op til kravspecifikationen, men afklare detaljer, så version 2 kan leve op til kravspecifikationen. Oversigt Strukturen i testplanen tager udgangspunkt i beskrivelsen af binding mellem krav og design. Hovedkravet er krav 100: Skanneren skal måle den gennemsnitlige spæktykkelse for midterstykket med en præcision på +/- 2.4 mm ( std.afv. 0.8 mm). Fixpunkt for målingen er Position 0, som er positionen (i midterstykkets længderetning) for det sidste ribbens vedhæftning til rygsøjlen (orienteret fra nakke- mod hofteende). Punktet skal fastlægges indenfor +/- 10 mm. Den gennemsnitlige spæktykkelse er defineret som gennemsnittet af spæktykkelsen målt ved minimum to positioner, omfattende position 30 og 120 mm fra position 0 i retning mod hovedet. Ved hver position bestemmes gennemsnittet af spæktykkelsen målt på tværs af midterstykket i intervallet mm fra rygkanten (+/- 2 mm) målt langs sværkanten. Henvisninger 1. CT skanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion Kravspecifikation. 2. Designdokument til milepæl Ver. A Designdokument. Ver. A3 4. Designdokument, Virtuel del af Online CT skanneren 5. Operatørpanel design 6. Beskrivelse af binding mellem overordnet kravspecifikation og tekniske krav

9 Leverandør SAP GUI AutoFOM Koordinator Analyse Kildestyring Detektor Kalibrering Rekonstruktion Maskinstyring Statuslogger Beslutnings tager MSMstyring Figur 1: Illustration af afhængigheden i kravene. Største udfordringer består i: Afbalancering af tromle og udlæsning fra detektormodul stabilitet og hastighed. Validering og evt. fejlsøgning på rekonstruerede skiver. Den nuværende billedkvalitet er ikke god nok. Erfaringsopbygning på dette punkt er centralt. Generel validering af data. Ved sluthastighed bliver datamængden overvældende og vil ikke kunne vises på en skærm. Generel detektion af fejl/ustabilitet i systemet, det værende logiske eller mekanisk ustabilitet. Hvordan detekterer vi disse, har vi nok sensorer, gemmer vi nok data, hvem skal kigge på alle disse data og hvad skal de kigge efter? Langtids/robusthedstest. Hvordan finder vi ud af om det er godt nok og om det hele kan holde til de 5-6G? Et design, som ser godt ud og er nemt at servicere/vedligeholde. Hovedopgaver i kommende periode er skitseret i nedenstående diagram. Oversigt over milepæle og arbejdsopgaver samt deres indbyrdes afhængighed ( den kritiske vej ) vedlægges som bilag. Bilaget Videnskabelige produktion ajourføres og vedlægges. 3. MARKED - kommercialisering Projektets erhvervsmæssige potentiale beskrives. Herunder skitseres kort: Virksomhedernes strategi for kommercialisering af projektets resultater set i forhold til den aktuelle markedssituationen, herunder forhold relateret til konkurrenter, patentsituation, markeder, kunder og samarbejdspartnere. Konkrete tiltag hos virksomhederne (fx salg, produktlancering, rekruttering), som følger af projektets arbejde. Eventuelle konsekvenser for projektets fremdrift og retning beskrives, forslag til løsninger og justeringer vedlægges. De første arbejder med henblik på at afklare detaljer af den kommercialisering af projektet, er påbegyndt, se ovenfor. Udfordringen vedrørende finansiering af videreudvikling rettet mod anvendelser, der rækker ud over basismodulet, skal overvejes. En løsningsmodel kan være at indgå i udviklingssamarbejde med interessenter. TI/DMRI indhenter i øjeblikket erfaringer fra salg af andre udstyr til slagterierne, herunder erfaringer med e-handel. 9

10 4. ENTREPRENEURSHIP samspil, organisation og projektledelse Relevante oplysninger om ledelse og organisation, herunder personale, ændringer i ledelse, rekruttering, studerende mm.. Samspillet og samarbejdet mellem parterne i projektet beskrives. Særlige udfordringer og eventuelle konsekvenser for projektet i forhold til ledelse, samspil og organisation i den kommende periode beskrives, inklusive forslag til. Organisationsændringen, som medførte at TI/DMRIs center for Slagteriteknologi overtog arbejdet med den mekaniske opbygning, medførte et muligt, men stramt budget for indeværende år. Men et særdeles godt og tæt samarbejde har karakteriseret den forløbne periode. Medarbejdere, som ikke tidligere har deltaget i projektet, har udført et godt og professionelt arbejde i samarbejde med projektets sædvanlige medarbejdere. Korte ugentlige statusmøder lokalt hos Unisensor henholdsvis DMRI har medvirket til effektiv anvendelse af tiden. Personaleudviklingen på TI/DMRI omfatter et kursus i Salgsplanlægning og Kundeforståelse. Èn af projektmedarbejderne (Mikkel E. Jørgensen) bruger en spin-off case fra Online CT i sin efteruddannelse. Mikkel skal skrive en rapport, hvori han belyser problemstillingerne og det markedsmæssige potentiale i CT skanneren. Specifikt kikker Mikkel på, om DMRI kan lave en forretning på at lave datamodeller, som udnytter CT data ud over det oplagte, som er sortering og maskinstyring. Eksempler kunne være sygdomsdetektion (bylder), længdemåling og detektion af bruskrester i enderne, som feedback til 3-delingen. 5. ØKONOMI Projektets økonomi for perioden, herunder eventuelle afvigelser fra budgettet, beskrives. Der redegøres for både projektets samlede og de enkelte parters økonomi i forhold til det gældende budget, herunder redegøres for under- og overforbrug. Giver den aktuelle situation eller det hidtidige projektforløb anledning til, at der skal foretages fremadrettede justeringer i budgettet, beskriver projektlederen forslag til budgetændringer. Der er aflagt regnskab for de seks første kvartaler. Nedenstående figurer viser det aktuelle budget samt indberetningerne fra projektets seks første kvartaler. 10

11 Betydning 8. oktober 2011 >For kort levetid af Røntgenkilder og andre komponenter >Mgl. erfaringer mht. elektronikkens følsomhed overfor Røntgen >Opinion mod Røntgen på slagteri fra forbruger (EVO) (LBC) (TO) >Modstand mod Røntgen fra slagterimedarbejdere (STE) >Roterende kilder: ikke tilstr. Robust (LBC) >For store produktionsomkostninger (EVO) >Ringere/flere data => længere regnetid (JB) >Reel<>virtuel (EVO) #I/T >I drift: Reservedele + hurtigt rep./vedligehold? (LBC) >Prioritering af projekt/overholde plan (EVO) #I/T 3 >Brugerkrav for upræcise (EVO) > Patenthindringer (EVO) #I/T >Konkret kravspecifikation (EVO) > Aftastning af rotationshastighed for upræcis til detektorudlæsning #I/T >Holdbarhed overfor rotation mht.elektronik og poweroverførsel (LBC) #I/T #I/T 2 >Manglende erfaring - leverandør (HD) >Prototype ikke tilstr. gennemarbejdet til serie0 (EVO) #I/T >Krav til hygiejne og materialer (EVO) >Beskrivelser til simulering for upræcise (MEJ) #I/T >Ansvar i forhold til hastighed og styring af MSM? (FCN) >Mgl. Erfaring med scintillatormateriale (LBC) #I/T >Omdrejningshastighed for høj?(lbc) >Areadetektor bliver for dyr (TO) #I/T #I/T >Simulering af billedopløsning kan give for optimistisk vurdering af #I/T brugerkrav (Deformalyze) #I/T > Uklar grænseflade mellem delopgaver/moduler (EVO) #I/T #I/T > Markedsføring (NTM) #I/T #I/T > Brug af open source helix kode #I/T #I/T > Dæmpning af rør #I/T #I/T > Afskærmning - operatør sikkerhed #I/T >Løsningsmodel forældet ved projektets afslutning (EVO) #I/T #I/T Sandsynlighed

12 Notat 5. oktober EVO Sikkerhedsdokument: CT skanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion Sikkerhedsdokument Side 1 af 2 Projekt påbegyndt Ansvarlig ved forsøg Lars Bager Christensen Version af målesystem Prototype version 1 UDEN røntgen-kilde monteret/aktiveret Forsøg påbegyndt Delfunktion Slagrisiko Klemrisiko Strålingsrisiko Afhjælpning Roterende tromle uden Ja Ja Nej Sikkerhedsprocedure tændt røntgenkilde 1 Transportbånd Nej Ja Nej Sikkerhedsprocedure 1 Motorer Nej Ja Nej Sikkerhedsprocedure 1 Dato Generelt Alle monterede dele på tromlen skal være fastspændte. Tromlen skal være afbalanceret således at den i afbrudt tilstand ikke kan bevæge sig ved egen drift. Et nødstop er etableret og alle deltagere skal instrueres om hvordan nødstoppet fungerer. Før opstart Før et forsøg påbegyndes, oplyses deltagerne om, at nødstoppet er frigjort og at der ikke på arbejdes på mekanismer. Efter forsøg Tromlen bringes til stop gennem styring af motor. Nødstoppet aktiveres. Sikkerhedsprocedure 1 Forsøgslederen skal forsikre sig om o at ovennævnte er opfyldt o at nødstoppet fungerer og o at alle deltagere (på nær forsøgslederen) befinder sig uden for nå-afstand til udstyret o at alle deltagere befinder sig uden for centrifugalkraftens felt Forsøgslederen står under hele forsøget indenfor rækkevidde af nødstoppet, så udstyret kan standses i tilfælde af at en utilsigtet situation skulle opstå. Når udstyret forlades eller der arbejdes på udstyret, skal nødstoppet være aktiv og eventuelle motorer være deaktiveret gennem software. Godkendt af sikkerhedsgruppen: 12

13 Sikkerhedsdokument Side 2 af 2 Projekt påbegyndt Ansvarlig ved forsøg Lars Bager Christensen Version af målesystem Prototype version 1 MED røntgen-kilde monteret/aktiveret Forsøg påbegyndt Delfunktion Slagrisiko Klemrisiko Strålingsrisiko Afhjælpning Roterende tromle med Ja Ja Ja Sikkerhedsprocedure tændt 2 røntgenkilde Dato Generelt Alle sikkerhedsforhold fra side 1 er også gældende her. Alle deltagere skal have gennemgået en instruktion vedrørende strålingsfare og sikkerhedssystemet i laboratoriet. Ingen deltagere må opholde sig i den blyafskærmede del af laboratoriet, når røntgenkilden er tændt (lampe er tændt). Interlock mekanisme skal være kontrolleret ved alle indgange til blyafskærmet del. Nødstop er tilkoblet interlock. Før opstart Før et forsøg påbegyndes, oplyses deltagerne om, o at nødstoppet er frigjort og o at alle deltagere skal forlade den blyafskærmede del af laboratoriet Efter forsøg Røntgenkilde slukkes og nødstoppet aktiveres. Sikkerhedsprocedure 2 Forsøgslederen skal forsikre sig om, o at ovennævnte er opfyldt o at laboratoriets sikkerhedssystem inkl. interlock og nødstop fungerer o at alle deltagere bærer dosimeter Forsøgslederen har under hele forsøget en finger på nødstopknappen, så udstyret kan standses i tilfælde af at en utilsigtet situation skulle opstå. Når udstyret forlades eller der arbejdes på udstyret, skal interlock mekanismen være aktiveret, forstået som at røntgenkilden ikke kan tændes. Godkendt af sikkerhedsgruppen: 13

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet.

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet. Rapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion NitFom til måling af fedtkvalitet i svineslagtekroppe Chris Claudi-Magnussen, DMRI og Mette Christensen, Carometec 23. maj 2014 Projektnr. 2001474 CCM Indledning

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager:

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager: Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Kravspecifikation Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 10. april 2003 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Joanna Christensen, Jacob

Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Kravspecifikation Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 10. april 2003 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Joanna Christensen, Jacob Fag: Projekt E1PRJ1 Emne: Kravspecifikation Softdrink-Automat Gruppe: 6 Dato: 10. april 2003 Medlemmer: Benjamin Sørensen, Joanna Christensen, Jacob Nielsen, Jesper Kock, Klaus Eriksen, Mikkel Larsen og

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget Eksempel på milepælsplanlægning Projektledelse bygger på målstyring. Det er ofte det eneste projektlederen har at holde fast i det eller de mål som skal realiseres. Projektledelse uden mål er en illusion.

Læs mere

Governancemodel for MedCom-versionsopdatering

Governancemodel for MedCom-versionsopdatering Governancemodel for MedCom-versionsopdatering UDKAST opdateret 11. juni 2014 Indhold Indledning... 1 National governance... 1 Resultatmål med governancemodel... 2 Hvordan opnås målet om en governancemodel?...

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen 19. januar 2017 Proj.nr. 2004279 Version 1 Indledning Råvaren er den største

Læs mere

Slutrapport Ecomotion R&D

Slutrapport Ecomotion R&D Slutrapport Ecomotion R&D (Bileder fra Ecomotion Truck i Øster anlæg, København) 1 Indholdsfortegnelse Slutrapport Ecomotion R&D... 1 Indledning... 3 Opsummering af projektets fremdrift... 4 M1: Construction

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Appendiks 6 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Struktur på rapport over privatlivsimplikationsanalysen... 3 Introduktion...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Formålet med leveranceplanen Leveranceplanen skal give et overblik over projektets samlede leverancer og aktiviteter i projektets

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Sikkerhedssystem til 2-takts gas-dieselmotorer PARTNER PROJEKTRAPPORT MAN Diesel & Turbo SE Dato: 31 marts 2011 Startdato: 28/09/2009 Projektets referencenummer: 2009-35 Page 1

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer

Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer Allan P. Kjær, Ph.D. (E), senior specialist IT og automation, COWI A/S Der er mange måder at planlægge og gennemføre et industrielt

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Milepælsplaner for værdighedspolitikken. September 2016 april 2017

Milepælsplaner for værdighedspolitikken. September 2016 april 2017 Milepælsplaner for værdighedspolitikken September april 1 Indsatsområder for Mad og ernæring September Oktober Januar Februar Marts Indsatsteori er Milepælsplan for 6 mdr. afholdt medio oktober afholdt

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar

SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar 19. september 2013 SINAS, spørgemøde 18. september 2013, spørgsma l-svar Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål: Tidsplanen er områdebaseret, hvor vi måske er mere produktbaserede - kan udviklingen foregå fra

Læs mere

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Netværksløsning til Ørsted skolen Side 1 af 5 24-09-2009 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af løsningen... 3 1.1 NetDesigns arbejdsopgaver... 3 1.2 Forudsætninger

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

NordiCAD ApS Jagtvej 169A DK 2100 Kbh. Ø www.nordicad.com info@nordicad.com

NordiCAD ApS Jagtvej 169A DK 2100 Kbh. Ø www.nordicad.com info@nordicad.com NordiCAD ApS Jagtvej 169A DK 2100 Kbh. Ø www.nordicad.com info@nordicad.com Kort om NordiCAD Rådgivende Ingeniører Konstruktion med de nyeste CAD værktøjer Styrkeberegning med FEA/ FEM Teknisk dokumentation

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden?

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Er fokus på funktioner altid det samme imellem leverandør og kunde? Hvordan

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere