Statusrapport CT skanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport CT skanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion"

Transkript

1 8. oktober 2011 Statusrapport CT skanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion 14. oktober 2011 J.nr Parter: Teknologisk Institut/DMRI, Unisensor A/S, Danish Crown, Købehavns Universitet/eScience Projektperiode: 15. februar februar 2013 Totalbudget: DKK 22m HTF-investering: DKK 11m OVERORDNET VISION/SUCCESKRITERIER 1 At udvikle en robust og omkostningseffektiv CT skanner, som kan måle on-line under de miljø-betingelser og kapacitetskrav, der er på et slagteri. Skanneren skal måle den eksakte struktur af midterstykker, det vil sige fordelingen af kød, fedt og knogler. Hoved succeskriterium for projektet Implementering af CT-skanneren (prototype) på en opskæringslinie. Skanneren er robust og er udstyret med funktionskontrol og egen-diagnosticering Kapacitetskrav: 700 midterstykker fra svineslagtekroppe kan måles pr. time. Designet af skanneren er modulært og fleksibel med henblik på andre anvendelser Skanneren kan produceres og levere information til slagteriets produktionsplan, som medfører en tilbagebetalingstid på mindre end 12 måneder. Delmål for projektet Kravspecifikation Prototype af on-line CT-skanner, som er o Testet og godkendt med hensyn til specificerede måleegenskaber, robusthed, kapacitet Specifikation af 0-serie, stilet mod o Serieproduktion af skannere til måling på midterstykker af svineslagtekroppe o Grundmodul som basis for alternative anvendelser Estimation af salgspris (forventet størrelsesorden 1,5-2,0 mill. kroner) o Vurdering af tilbagebetalingstid på basis af kunde-undersøgelse og produktionsomkostninger Salgsorganisation, kontrakt er aftalt og underskrevet 1 Er der sket en revidering af den overordnede vision/succeskriterierne i projektet/platformen, anføres den oprindelige version som formuleret i bilag 1 til Medfinansieringsaftalen her.

2 INDHOLD 1. Projektlederens status resumé 2. Teknologi forskning og innovation 3. Marked kommercialisering 4. Entrepreneurship organisation og ledelse 5. Økonomi regnskab og budget d.d. og fremadrettet 6. Parternes status 7. Bilag Det første Online CT billede 1. PROJEKTLEDERENS STATUS - resumé Styregruppemødet markerer halvvejsmærket for projektet. Målet var, at det første billede kunne rekonstrueres medio august det blev i stedet medio september. Med dette håndgribelige projektresultat har vi vist, at en lang række udfordringer er overkommet. For det første er konstruktionstegningerne blevet omsat til et fysisk apparat i den rigtige målestok. Mange af delkomponenterne, generator, røntgenkilde, kølesystem, motor og så videre, er karakteriseret ved stor masse, og samtidig kræves, at det roterende gantry, som alle komponenterne er monteret på, har en jævn og kontrolleret omdrejningshastighed. Røntgenkilde og detektor er monteret med stor præcision i forhold til hinanden. Den endelige billedopløsning er bestemt af detektorens design, som igen er fastlagt ud fra brugerkravene. Scintillatorens udformning er tilpasset detektordesignet. Scintillatoren skal sikre, at røntgenbølgerne bliver omsat til synligt lys i tilstrækkelig mængde. Den består af et array af celler, der svarer til detektorens array og konstrueret på en sådan måde, at lys fra flere celler ikke bliver blandet. Først, da alt dette var på plads, kunne vi begynde at detektere signaler. I tiden inden dette, måtte billedgruppen nøjes med data, som kunne simulere det endelige resultat. Det var lykkedes så godt, at det første rigtige billede kunne rekonstrueres få timer efter det første sinogram var opsamlet. Skarpheden er måske ikke overvældende. Men når man ved, hvad der skal være på billedet, kan vi se, at vi er godt på vej. I den efterfølgende tid er der foretaget finjusteringer og de første forbedringer er gennemført. Fremgangsmåde for validering af forsøgsmodellen er beskrevet i et særskilt testdokument. Det tager udgangspunkt i beskrivelsen af samspillet mellem krav og design. Hovedformålet er at få afklaret flest mulige problemstillinger, så implementering af prototypen på slagteriet kan blive så smidigt og problemfrit, som muligt. Arbejdet i røntgenlaboratoriet skal naturligvis udføres med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Til det formål er der udarbejdet et sikkerhedsdokument, som er gennemgået med de medarbejdere, som skal arbejde med udstyret. Dokumentet er vedlagt som bilag. Overvejelser i forbindelse med det endelig design har resulteret i en indledende dialog med en industridesigner, BraheDesign. Formålet med at inddrage en industridesigner som sparringspartner skal være at opnå den mest hensigtsmæssige udformning med hensyn til vedligehold, operatørdialog, hygiejne og udseende. Der er endvidere truffet aftale med den tidligere projektpartner, InnospeXion, med henblik på en kritisk vurdering af det strålehygiejniske design. 2

3 Parallelt med udviklingsarbejdet er der arbejdet med forslag til, hvordan den efterfølgende kommercialisering skal håndteres. Der er udarbejdet et forslag til plan for produktion af kommercielle Online CT udstyr og plan for markedsføring af kommercielle Online CT udstyr. Begge dokumenter er udsendt til styregruppen sammen med statusrapporten. Milepæle siden sidste styregruppemøde: prototype billede Første version af prototypen/forsøgsudstyret er funktionsdygtig. Der kan rekonstrueres billeder på basis af 256x8 kanals fanbeam sinogram-data og step-and shoot fremføring design udkast til prototype På baggrund af den første version af prototypen kan ydeevne og omkostning simuleres og optimeres med henblik på at indfri hovedkravene Kommercialiseringsplan Kommercialiseringsplan foreligger. Planen skal indeholde plan for produktion samt markedsføringsplan. I forbindelse med milepælen den 18. august 2011 udsendtes en status, hvor vi konstaterede, at vi ikke kunne nå at indfri det opsatte mål. Det blev indfriet en måned senere. Samtidig blev de næste to milepæle udsat. Konklusionen er, at målet om 1. design udkast til prototype er nået i form af forsøgsudstyret og den tilhørende dokumentation. Forsøgsudstyret (første version af prototypen) vil danne baggrund for det endelige design, herunder en vurdering af hvorvidt hovedkravene kan indfries. Endvidere foreligger et udkast til plan for produktion og markedsføring. Indstilling til styregruppen Det indstilles til styregruppen, at godkende, at de stillede mål er indfriet på et acceptabelt niveau. Projektets status dags dato perspektiveret i forhold til bl.a. overordnet vision/succeskriterier: 5 vigtigste resultater/erfaringer dags dato i projektet. 1. Konstruktion af forsøgsmodel (prototype version 1) til et niveau, der kan danne baggrund for design af prototype 2. Beslutning om at erstatte den oprindelige løsningsmodel med en løsning B 3. Anvendelse af risikomatrix er under indarbejdelse, men vurderes allerede nu som et vigtigt værktøj i projektledelsen. Det giver alle projektdeltagere mulighed for at formulere deres bekymringer og få diskuteret kritiske forhold inden de bliver til reelle problemer. 4. Fastlæggelse af brugerkrav, hvor relativt simple krav til måling skaber stor værdi. 5. Fastlæggelse af kravspecifikation Vigtigste resultater/begivenheder/aktiviteter i den forløbne periode. 1. Den ny projektorganisation har fungeret meget tilfredsstillende resulterende i et funktionsdygtigt udstyr i løbet af sommermånederne 2. Optagelse og rekonstruktion af det første billede med Online CT De kritiske aktionspunkter og største udfordringer for projektets samlede fremdrift i den kommende periode. Validering af forsøgsmodellen, herunder at få kommunikeret erfaringer til rette part. Koordinering af de enkelte aktiviteter, som skal resultere i design af prototype-versionen. Design af prototype på alle niveauer. Tilstrækkelig dialog mellem alle parter. Der er en risiko for at TI/DMRIs dominerende rolle i projektet medfører, at den innovative effekt fra samarbejdet mellem flere partnere reduceres. Budgetoverholdelse Der tænkes på tværs af projektet: resultater, erfaringer, udfordringer og kritiske aktionspunkter kan ligge inden for alle områder af projektet (marked, teknologi, entrepreneurship). 3

4 2. TEKNOLOGI forskning og innovation En kort beskrivelse af, hvad der er sket i periodens aktive arbejdspakker, herunder status på resultater i relation til projektplan og milepæle mv. Dette suppleres med information vedrørende konkurrerende forskergrupper og konkurrerende teknologi, der kan have indflydelse på projektet ( state-of-the-art inden for projektets fagområde). Vigtigste opgaver, udfordringer og eventuelle løsningsforslag for projektet i forhold til projektplan og milepæle i den kommende periode. Hvis der er brug for større justeringer af projektplan og milepæle, forventes projektlederen at fremlægge forslag til ændringer. Eventuel uddybning af forslag eller bagvedliggende materiale kan vedlægges som bilag. Brugergruppen Hovedaktiviteterne i denne gruppe har bestået i arbejdet med kommercialiseringsplaner. De udarbejdede planer er vedlagt statusrapporten. Planerne er blevet diskuteret i en gruppe med repræsentant fra Unisensor (Tom Olesen) og repræsentanter fra TI/DMRI (Niels T. Madsen (ansvarlig), Holger Dirac, Eli Olsen). Der er flere muligheder for organisering af salget. I udgangspunktet er planen, at DMRI vil fokusere på en introduktion på de nære markeder ved egen salgsindsats. På fjernere markeder kan det være en fordel at samarbejde med virksomheder som har lokal repræsentation. Aktiviteter, der skal gennemføres: Illustration af installations scenarier business case For at kunne lave prospekter omkring udstyret og relevante business cases, foreslås tidligt, og parallelt med virksomhedstestene, at beskrive typiske installations scenarier og kalkuler med tilbagebetalingstid. Scenarierne skal ikke kun afspejle danske virksomheders indretning, men være gangbare internationalt. Markedssegmentering og afklaring af evt. markedsopdeling Forudsat at installation af Online CT skal have en tilbagebetalingstid, som er under to år ved en pris på ca. 2 mill.kr ved hjælp af målinger, som akkumuleret kan medføre en benefit på for eksempel 2 kr per midterstykke, begrænses markedet til slagterier, som håndterer mindst slagtninger per år. Den indledende markedsføring skal fokuseres på virksomheder i denne størrelse. Intern salgsorganisering DMRI har i dag organiseret salgsindsatsen ved at opgaven med udførende salg til nye kunder ligger i center Forretningsudvikling (FU) med support til/fra de udførende/producerende centre. Online CT er et forholdsvist komplekst produkt og dyrt at introducere, idet det introducerer nye processer og skal sælges ind på flere beslutningsniveauer i slagterierne. Business case beregning DMRI vil etablere en business case beregning på Online CT som forretning for DMRI, som løbende opdateres. Den skal indeholde forventninger til salg, investeringer i dokumentation og salg og service, som ligger efter udviklingsprojektet. Prissætning ud fra opdaterede styklistepriser, underleverandør leverancer, overhead til dækning af omkostninger og profit. Cashflow analyse. NPV mv. På grund af lille restbudget for resten af året udsættes dette arbejde til Teknikgruppen Teknikgruppens arbejde har resulteret i en funktionsdygtig forsøgsmodel af Online CT skanner. Skanneren skal danne baggrund for test og føre frem til det endelige design. Det er derfor vigtigt, at den første udgave er detaljeret dokumenteret. Det er aftalt, at parterne i projektgruppen opbevarer dokumentation lokalt og blot stiller en oversigt til rådighed. Designdokumenter TI/DMRI Y:\Projects\P _SAF 10 CT-skanner til udbytteoptimeret fodevareproduktion\designdokumenter Oversigt: 4

5 U0092-D CT scanner detector software description.doc, som beskriver kort snitfladen og opsætningen af detektoren. Beregning af G-påvirkning under acceleration af gantry.xlsx: Excel ark hvori man kan se G- påvirkningen som funktion af accelerationen ved opstart Beskrivelse af SF net protokollen på TCP-IP.docx: Beskrivelse af den protokol som der på sigt skal benyttes til kommunikation mellem Panel PC og detektor, samt mellem Panel PC og evt. rekonstruktionsserver. CTscannerParameters.pdf: Kort beskrivelse af User.xml som på detektorboardet benyttes til at sætte primært integrationstiden. Udarbejdet af Kasper Stovgaard. Designdokument - seneste.docx: Overordnet designdokument for hele skanneren. Designdokument Milepæl seneste.docx: Designdokument for den nuværende version af skanneren. Er ikke tilpasset virkeligheden. Designdokument, koordinator komponenten - seneste.docx: Design af det centrale styringsprogram som kører på Panel PC en. Indeholder bl.a. dokumentation af hvorledes PackML er tænkt implementeret. Designdokument, Virtuel del af Online CT skanneren - seneste.docx: Design af hele den virtuelle/logiske del af skanneren, dvs. tilstandsmaskiner i de enkelte moduler, snitflader, håndtering af fejl og generel opførsel af program. Ekspansion af kølevand i kølesystem til røntgenkilde.xlsx: Uffe Borups beregning af hvordan vand udvider sig når det opvarmes. Fortrådning til NI USB6218.vsd: Diagram over fortrådningen af IO signaler til vores IO boks, dvs. den der varetager pulser o.a. Funktionsbeskrivelse - Opstart af højspændingsforsyning og røntgenkilde samt nedlukning - seneste.docx: Selvforklarende J inkl. diagram over tilstandsmaskine. Kravspecifikation til analyse i uge 33.docx: Min kravspec. Til unisensors analyse, kød-fedt fordeling. Nyt bitbustelegram.docx: Definition af det telegramformat der benyttes til kommunikation over SfSocket protokollen, se Beskrivelse af SF net protokollen på TCP-IP.docx. Operatørpanel - design - seneste.docx: Design af operatørpanelet, inkl. oversigt over hvilke skærmbilleder der er til rådighed, sikkerhedsniveauer og login. PackML_Definition_Document_V3.0_Final.docx: Definition af PackML, udarbejdet af OMAC. PackML_Demo_Rev8.xls: Demo på PackML, Excel med makroer. PackMl_Producing_Koordinator.pdf: PackML tilstandsdiagram specifikt til koordinatoren i Producing mode. Specifikation på højspændingsforsyning og kilde under hhv. \Projektgrupper og data\teknikgruppe\hv supply og \Projektgrupper og data\teknikgruppe\x-ray Tubes Designdokumenter mekanik TI/DMRI Følgende væsentlige dokumenter er oprettet. Oversigt: og data\motor_gear: Udveksling.xls: Gearing mellem tromle og motor. og data\matlab: Motorsim.mdl: Simulink opstilling af udballancering. og data\matlab\afbalancering: Deformation.m: Matlab beregning af kontra vægtplacering. Y:\Projects\P _SAF 10 CT-skanner til udbytteoptimeret fodevareproduktion\designdokumenter\leje.xls: Lejedimmensionering 5

6 og data\cad\upddates_mekanisk.doc: Opdaterings dokument for CAD model. og data\cad\workspace: _2200.iam er øverste samlingstegning for hele Forsøgsmodellen. PDF og DXF/STEP/IGES etc for arbejdstegninger ligger også i dette bibliotek. og data\cad\workspace\tromle_b / Tromle_B.avi: Rotations animationer. og data\cad\workspace\nedbøjning.xls: Nedbøjningberegning af tromle. og data\fremføringsbånd.pdf: Skitsemål af fremføringsbånd Y:\Projects\P _SAF 10 CT-skanner til udbytteoptimeret fodevareproduktion\designdokumenter\køling_rør.xls: Dimmensionering af kølesystem. Y:\Projects\P _SAF 10 CT-skanner til udbytteoptimeret fodevareproduktion\designdokumenter\pumpedimmensionering.xls: Dimmensionering af pumpe til kølesystem. og data\cad\workspace\ _2200_layout.pdf: Layout og data\cad\stykliste.pdf: CAD stykliste Følgende validering og performance dokumenter er oprettet Oversigt: og data\forsøgsdata\sinogrammer\mørkestrøm med ny skærm \ProjektionsData med stel: De første målinger af mørkestrøm og egenstøj med det fulde detektorpanel og data\forsøgsdata\sinogrammer\milepæl - første sinogrammer : Som mappeteksten antyder, er her gemt de første projektionsdata (sinogrammer) af forskellige objekter bl.a. en kam med svær og ben. Dokumentation Unisensor - HW Concept - with current-input ADC.vsd outline - Schematics of electronic hardware (.PDF) - Bill of materials (.xls) - Production material for print production (GREP) - U0084-D Device Drivers Software Design Specification 0.5 6

7 Forskergruppen Sinogrammer af den første kam med svær og ben Gruppen har forberedt arbejdet med rekonstruktion og billedtolkning baseret på simulerede data. Der planlægges publikationer og forskning i den kommende periode under følgende overskrifter: Undersøgelse af - og evt implementering af iterative metoder og dertil hørende artikel Offentliggørelse af generisk CT toolbox og en tilhørende artikel Arbejde på en platform, der gør beregningskomponenterne mere fremtidssikrede overfor ændringer i processorteknologi. Plan for kommende periode: 14. oktober 2011 primo februar 2012 Milepæl for sidste halvdel af projektperioden: Dato Milepæle Succeskriterium Fuld rotationshastighed Afbalancering og trigger-styret udlæsning er etableret, så den krævede rotationshastighed kan opnås og testes Helix-rotation Udlæsning af data optaget med helix-rotation med henblik på test af rekonstruktionsalgoritmen Step-and-shoot + fuld rotationshastighed. Skanneren er færdig til et niveau så funktionaliteten kan sluttestes på alle væsentlige punkter inklusiv robusthedstest Stykliste version 1 Delkomponenter med lang leveringstid ordres Medio Design seminar Døgn-arrangement, hvor designspecifikationerne gennemgås jan Design af prototype Designet af prototypen er afsluttet og godkendt Prototype klar til validering Prototypen baseret på Helix fremføring er færdiggjort til et niveau, så validering mod kravspecifikationerne kan udføres (laboratorium) Implementering på slagteri Prototypen er færdiggjort og testet, så den kan implementeres på et slagteri (off-line) Validering version 1 Resultatet af første validering foreligger. Detaljeret plan for online validering Produktions- og salgsorganisation Der er indgået endelige kontrakter med de firmaer, som skal varetage produktion og salg Validering version 2 Resultatet af anden validering foreligger Projektet er gennemført Dokumentation af prototypen efter alle valideringstest er udført. Specifikationen af 0-serie-udstyret er udarbejdet. Hovedopgaven frem til nytår 2011/2012 bliver test og validering med efterfølgende designperiode i januar Afklaring af evt. problemer ved nuværende design, dette gøres af alle udstyrets delkomponenter, dvs. rotation/stabilitet, signal/støjforhold på detektor, lys fra scintillator, udlæsningshastighed fra detektor over trådløst net, rekonstruktion og analyse. 7

8 Optimering af køling og strømforbrug på detektor samt generelt mekanisk og elektromekanisk design og validering af placering af kilde/detektor i forhold til rotationscentrum, hygiejne. Herunder er strømoverførsel gennem slæberinge fritaget, samt stabilitet af røntgenkilden og højspændingsforsyning. Beregningshastighed skal valideres, men er allerede nu meget positivt. Resultaterne skal danne baggrund for udformningen af prototypen, som designes i januar På grund af lange leveringstider, skal testplanen prioriteres, så den mest kritiske viden med hensyn til leveringstid, bliver afklaret først. Designfase, hvori nuværende design justeres i forhold til ovenstående afprøvninger. Et antal store spørgsmål skal afklares: Strømoverførsel, en vs. to støttepunkter på tromlen, serverstruktur. Softwaremæssigt skal det afklares hvor stor en mængde logik der kan placeres i detektoren, dvs. selvdiagnosticering, kalibrering, etc., samt hvordan styringen af højspændingsforsyningen skal foregå fremover. I designfasen skal også indgå mere håndgribelige testmetoder til validering af udstyrets kunnen inden det placeres i opskæringsgangen. Dvs. vandfantomer, geometrisk fantom til validering af kilde/detektor placering, andet? Ud fra vores erfaringer kan man overveje at indbygge små deltestprocedurer, som kan validere delkomponenter inden det hele sammensættes i systemet. Når designet er godkendt: Implementerings- og opbygningsfase. Herunder evt. deltest som beskrevet ovenfor. Første testperiode, offline. Inline test og validering. Test og validering er beskrevet i et testdokument og tager udgangspunkt i beskrivelsen af binding mellem krav og design. Et uddrag fra indledningen er gengivet nedenfor: FORMÅL Forsøgsudstyret/prototype version 1 skal testes med henblik på at designe prototype version 2, der skal implementeres på en opskæringslinie i DC. Prototypens version 1 skal således ikke nødvendigvis leve op til kravspecifikationen, men afklare detaljer, så version 2 kan leve op til kravspecifikationen. Oversigt Strukturen i testplanen tager udgangspunkt i beskrivelsen af binding mellem krav og design. Hovedkravet er krav 100: Skanneren skal måle den gennemsnitlige spæktykkelse for midterstykket med en præcision på +/- 2.4 mm ( std.afv. 0.8 mm). Fixpunkt for målingen er Position 0, som er positionen (i midterstykkets længderetning) for det sidste ribbens vedhæftning til rygsøjlen (orienteret fra nakke- mod hofteende). Punktet skal fastlægges indenfor +/- 10 mm. Den gennemsnitlige spæktykkelse er defineret som gennemsnittet af spæktykkelsen målt ved minimum to positioner, omfattende position 30 og 120 mm fra position 0 i retning mod hovedet. Ved hver position bestemmes gennemsnittet af spæktykkelsen målt på tværs af midterstykket i intervallet mm fra rygkanten (+/- 2 mm) målt langs sværkanten. Henvisninger 1. CT skanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion Kravspecifikation. 2. Designdokument til milepæl Ver. A Designdokument. Ver. A3 4. Designdokument, Virtuel del af Online CT skanneren 5. Operatørpanel design 6. Beskrivelse af binding mellem overordnet kravspecifikation og tekniske krav

9 Leverandør SAP GUI AutoFOM Koordinator Analyse Kildestyring Detektor Kalibrering Rekonstruktion Maskinstyring Statuslogger Beslutnings tager MSMstyring Figur 1: Illustration af afhængigheden i kravene. Største udfordringer består i: Afbalancering af tromle og udlæsning fra detektormodul stabilitet og hastighed. Validering og evt. fejlsøgning på rekonstruerede skiver. Den nuværende billedkvalitet er ikke god nok. Erfaringsopbygning på dette punkt er centralt. Generel validering af data. Ved sluthastighed bliver datamængden overvældende og vil ikke kunne vises på en skærm. Generel detektion af fejl/ustabilitet i systemet, det værende logiske eller mekanisk ustabilitet. Hvordan detekterer vi disse, har vi nok sensorer, gemmer vi nok data, hvem skal kigge på alle disse data og hvad skal de kigge efter? Langtids/robusthedstest. Hvordan finder vi ud af om det er godt nok og om det hele kan holde til de 5-6G? Et design, som ser godt ud og er nemt at servicere/vedligeholde. Hovedopgaver i kommende periode er skitseret i nedenstående diagram. Oversigt over milepæle og arbejdsopgaver samt deres indbyrdes afhængighed ( den kritiske vej ) vedlægges som bilag. Bilaget Videnskabelige produktion ajourføres og vedlægges. 3. MARKED - kommercialisering Projektets erhvervsmæssige potentiale beskrives. Herunder skitseres kort: Virksomhedernes strategi for kommercialisering af projektets resultater set i forhold til den aktuelle markedssituationen, herunder forhold relateret til konkurrenter, patentsituation, markeder, kunder og samarbejdspartnere. Konkrete tiltag hos virksomhederne (fx salg, produktlancering, rekruttering), som følger af projektets arbejde. Eventuelle konsekvenser for projektets fremdrift og retning beskrives, forslag til løsninger og justeringer vedlægges. De første arbejder med henblik på at afklare detaljer af den kommercialisering af projektet, er påbegyndt, se ovenfor. Udfordringen vedrørende finansiering af videreudvikling rettet mod anvendelser, der rækker ud over basismodulet, skal overvejes. En løsningsmodel kan være at indgå i udviklingssamarbejde med interessenter. TI/DMRI indhenter i øjeblikket erfaringer fra salg af andre udstyr til slagterierne, herunder erfaringer med e-handel. 9

10 4. ENTREPRENEURSHIP samspil, organisation og projektledelse Relevante oplysninger om ledelse og organisation, herunder personale, ændringer i ledelse, rekruttering, studerende mm.. Samspillet og samarbejdet mellem parterne i projektet beskrives. Særlige udfordringer og eventuelle konsekvenser for projektet i forhold til ledelse, samspil og organisation i den kommende periode beskrives, inklusive forslag til. Organisationsændringen, som medførte at TI/DMRIs center for Slagteriteknologi overtog arbejdet med den mekaniske opbygning, medførte et muligt, men stramt budget for indeværende år. Men et særdeles godt og tæt samarbejde har karakteriseret den forløbne periode. Medarbejdere, som ikke tidligere har deltaget i projektet, har udført et godt og professionelt arbejde i samarbejde med projektets sædvanlige medarbejdere. Korte ugentlige statusmøder lokalt hos Unisensor henholdsvis DMRI har medvirket til effektiv anvendelse af tiden. Personaleudviklingen på TI/DMRI omfatter et kursus i Salgsplanlægning og Kundeforståelse. Èn af projektmedarbejderne (Mikkel E. Jørgensen) bruger en spin-off case fra Online CT i sin efteruddannelse. Mikkel skal skrive en rapport, hvori han belyser problemstillingerne og det markedsmæssige potentiale i CT skanneren. Specifikt kikker Mikkel på, om DMRI kan lave en forretning på at lave datamodeller, som udnytter CT data ud over det oplagte, som er sortering og maskinstyring. Eksempler kunne være sygdomsdetektion (bylder), længdemåling og detektion af bruskrester i enderne, som feedback til 3-delingen. 5. ØKONOMI Projektets økonomi for perioden, herunder eventuelle afvigelser fra budgettet, beskrives. Der redegøres for både projektets samlede og de enkelte parters økonomi i forhold til det gældende budget, herunder redegøres for under- og overforbrug. Giver den aktuelle situation eller det hidtidige projektforløb anledning til, at der skal foretages fremadrettede justeringer i budgettet, beskriver projektlederen forslag til budgetændringer. Der er aflagt regnskab for de seks første kvartaler. Nedenstående figurer viser det aktuelle budget samt indberetningerne fra projektets seks første kvartaler. 10

11 Betydning 8. oktober 2011 >For kort levetid af Røntgenkilder og andre komponenter >Mgl. erfaringer mht. elektronikkens følsomhed overfor Røntgen >Opinion mod Røntgen på slagteri fra forbruger (EVO) (LBC) (TO) >Modstand mod Røntgen fra slagterimedarbejdere (STE) >Roterende kilder: ikke tilstr. Robust (LBC) >For store produktionsomkostninger (EVO) >Ringere/flere data => længere regnetid (JB) >Reel<>virtuel (EVO) #I/T >I drift: Reservedele + hurtigt rep./vedligehold? (LBC) >Prioritering af projekt/overholde plan (EVO) #I/T 3 >Brugerkrav for upræcise (EVO) > Patenthindringer (EVO) #I/T >Konkret kravspecifikation (EVO) > Aftastning af rotationshastighed for upræcis til detektorudlæsning #I/T >Holdbarhed overfor rotation mht.elektronik og poweroverførsel (LBC) #I/T #I/T 2 >Manglende erfaring - leverandør (HD) >Prototype ikke tilstr. gennemarbejdet til serie0 (EVO) #I/T >Krav til hygiejne og materialer (EVO) >Beskrivelser til simulering for upræcise (MEJ) #I/T >Ansvar i forhold til hastighed og styring af MSM? (FCN) >Mgl. Erfaring med scintillatormateriale (LBC) #I/T >Omdrejningshastighed for høj?(lbc) >Areadetektor bliver for dyr (TO) #I/T #I/T >Simulering af billedopløsning kan give for optimistisk vurdering af #I/T brugerkrav (Deformalyze) #I/T > Uklar grænseflade mellem delopgaver/moduler (EVO) #I/T #I/T > Markedsføring (NTM) #I/T #I/T > Brug af open source helix kode #I/T #I/T > Dæmpning af rør #I/T #I/T > Afskærmning - operatør sikkerhed #I/T >Løsningsmodel forældet ved projektets afslutning (EVO) #I/T #I/T Sandsynlighed

12 Notat 5. oktober EVO Sikkerhedsdokument: CT skanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion Sikkerhedsdokument Side 1 af 2 Projekt påbegyndt Ansvarlig ved forsøg Lars Bager Christensen Version af målesystem Prototype version 1 UDEN røntgen-kilde monteret/aktiveret Forsøg påbegyndt Delfunktion Slagrisiko Klemrisiko Strålingsrisiko Afhjælpning Roterende tromle uden Ja Ja Nej Sikkerhedsprocedure tændt røntgenkilde 1 Transportbånd Nej Ja Nej Sikkerhedsprocedure 1 Motorer Nej Ja Nej Sikkerhedsprocedure 1 Dato Generelt Alle monterede dele på tromlen skal være fastspændte. Tromlen skal være afbalanceret således at den i afbrudt tilstand ikke kan bevæge sig ved egen drift. Et nødstop er etableret og alle deltagere skal instrueres om hvordan nødstoppet fungerer. Før opstart Før et forsøg påbegyndes, oplyses deltagerne om, at nødstoppet er frigjort og at der ikke på arbejdes på mekanismer. Efter forsøg Tromlen bringes til stop gennem styring af motor. Nødstoppet aktiveres. Sikkerhedsprocedure 1 Forsøgslederen skal forsikre sig om o at ovennævnte er opfyldt o at nødstoppet fungerer og o at alle deltagere (på nær forsøgslederen) befinder sig uden for nå-afstand til udstyret o at alle deltagere befinder sig uden for centrifugalkraftens felt Forsøgslederen står under hele forsøget indenfor rækkevidde af nødstoppet, så udstyret kan standses i tilfælde af at en utilsigtet situation skulle opstå. Når udstyret forlades eller der arbejdes på udstyret, skal nødstoppet være aktiv og eventuelle motorer være deaktiveret gennem software. Godkendt af sikkerhedsgruppen: 12

13 Sikkerhedsdokument Side 2 af 2 Projekt påbegyndt Ansvarlig ved forsøg Lars Bager Christensen Version af målesystem Prototype version 1 MED røntgen-kilde monteret/aktiveret Forsøg påbegyndt Delfunktion Slagrisiko Klemrisiko Strålingsrisiko Afhjælpning Roterende tromle med Ja Ja Ja Sikkerhedsprocedure tændt 2 røntgenkilde Dato Generelt Alle sikkerhedsforhold fra side 1 er også gældende her. Alle deltagere skal have gennemgået en instruktion vedrørende strålingsfare og sikkerhedssystemet i laboratoriet. Ingen deltagere må opholde sig i den blyafskærmede del af laboratoriet, når røntgenkilden er tændt (lampe er tændt). Interlock mekanisme skal være kontrolleret ved alle indgange til blyafskærmet del. Nødstop er tilkoblet interlock. Før opstart Før et forsøg påbegyndes, oplyses deltagerne om, o at nødstoppet er frigjort og o at alle deltagere skal forlade den blyafskærmede del af laboratoriet Efter forsøg Røntgenkilde slukkes og nødstoppet aktiveres. Sikkerhedsprocedure 2 Forsøgslederen skal forsikre sig om, o at ovennævnte er opfyldt o at laboratoriets sikkerhedssystem inkl. interlock og nødstop fungerer o at alle deltagere bærer dosimeter Forsøgslederen har under hele forsøget en finger på nødstopknappen, så udstyret kan standses i tilfælde af at en utilsigtet situation skulle opstå. Når udstyret forlades eller der arbejdes på udstyret, skal interlock mekanismen være aktiveret, forstået som at røntgenkilden ikke kan tændes. Godkendt af sikkerhedsgruppen: 13

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

PAXNET set i et overordnet perspektiv

PAXNET set i et overordnet perspektiv Målsætning og målopfyldelse Teknisk, økonomisk, markedsmæssigt Problemer i projektet Hvad gav problemer, hvad kunne være gjort bedre Erhvervsmæssig betydning: RC, Teleselskaberne, etc. Internationalt perspektiv:

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Excel anvendt på laboratoriet

Excel anvendt på laboratoriet U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget Eksempel på milepælsplanlægning Projektledelse bygger på målstyring. Det er ofte det eneste projektlederen har at holde fast i det eller de mål som skal realiseres. Projektledelse uden mål er en illusion.

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko.

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko. Kom godt i gang med RiBAY Risikostyring ved hjælp af RiBAY består af følgende seks trin: 1. Indtastning af systemvariable og budgettal 2. Indtastning af Køb og salg 3. Kalibrering af udgangspunktet for

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Undersøge om øremærker kan aflæses på de ønskede positioner.

Undersøge om øremærker kan aflæses på de ønskede positioner. Rapport - PigTracker Test af øremærkelæsning på slagterierne 21. december 2011 Proj.nr 2000252. MAHD/CLC/HNH Baggrund I PigTracker-projektet er udviklet et UHF-RFID øremærke, som kan bruges i primærproduktionen

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder.

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT scanning Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT står for Computer Tomografi og er en scanningsmetode, der danner en digital

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BPI - Biblioteks Produceret Indhold KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon:

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere