Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat"

Transkript

1 Politikområdet består af primært indtægter fra skatter og bloktilskud. Politikområdet er som navnet foreskriver et afgørende omdrejningspunkt i at skaffe finansiering til alle kommunens aktiviteter og derfor i sidste ende meget afgørende for hvad der er råd til i kommunen. Af andre finansieringskilder er låneoptagelsen med afledte udgifter til renter og afdrag. Kommunekassen er også en del af området, og den kan i sidste ende også være en nødvendig finansieringskilde eller alternativ likviditetsopbyggende med henblik på forbedrede finansieringsmuligheder ved fremtidige prioriteringer. Området indeholder derudover alle kommunens mellemregningskonti som der ikke budgetlægges på og hvor de enkelte års bevægelser er fuldstændig uforudsigelige. Forbruget på alle mellemregningskonti indgår dog i nedenstående opgørelser og påvirker derfor også årets afvigelser. Overordnet regnskabsresultat I kr Korr. budget Over-/ underskud Politikområde Finansiering Anm.: 2015 er i 2015-priser; 2016 er i 2016-priser; er i -priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og - =overskud. Til budgetkontrollen pr. 1. oktober var opgjort en afvigelse på ca. 27 mio. kr. i merforbrug på området. Der er tradition for at politikområde Finansiering bevilges afvigelsen i forbindelse med denne budgetkontrol, da ændringerne typisk skyldes ændrede finansieringsudmeldinger fra centrale myndigheder, ændrede udviklinger i renter/afdrag eller skattereguleringer, som alle har det til fælles at kommunen ikke kan påvirke resultatet. Denne bevillingsændring er ikke foretaget, og har nu den betydning at det er den generelle primære afvigeforklaringer på de fleste områder. Når underskuddet bliver så voldsomt som 370,7 mio. kr. så skyldes det teknisk i betydelig grad en kasseforbedring på hele 391,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget! Fortegnet kan være svært forklarligt. I praksis er det jo udtryk for at de betydelige tillægsbevillinger der er givet på kassen til øvrige aktivitetsområder slet ikke er forbrugt, og i teorien er det på politikområde Finansiering udtryk for at finansieringen til andre aktivitetsområder blev mindre end forventet. Bemærkninger til regnskab - politikområde Finansiering 1

2 på aktivitetsområder I kr. Aktivitetsområder Opr. Budget Korr. Budget Over-/ undersk ud Renter Tilskud og udligning moms Skatter Kassen (likvide aktiver) Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Låneoptagelse Politikområdet i alt Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud. Bemærkninger til budget - politikområde Finansiering 2

3 Specifikke forudsætninger for budget og regnskab NETTO hele kr. i -priser Oprindelig budget Korrigeret budget Restbudget, - = mindrefor. + = merforbr. Renter Renter af likv. aktiver Renter kortfr. tilg.hav Renter langfr. tilg.hav Renter mlm.v. forsyning Renter gæld staten Renter kortfr. gæld Renter langfr. gæld Kurstab/-gevinster I alt renter Balanceforskydninger forskydn. likv. aktiver forsk tilg.hav hos stat forsk. kortfr. tilg.hav forsk. Langfr tilg.hav Udlæg forsyning udb./opkrævn andre aktiver fonds/legater passiv fonds/legater passiv opkræv andre Kortfr. gæld pengeinst Kortfr. gæld staten Kortfr. gæld i øvrigt I alt balanceforskydning Afdrag på lån langfristet gæld I alt afdrag på lån Finansiering tilskud og udligning udligning købsmoms skatter låneoptagelse I alt finansiering Total Bemærkninger til regnskab - politikområde Finansiering 3

4 Beskrivelse af regnskabsresultatet Der har været en regnskabsmæssig forbedring i likviditeten på 122,6 mio. kr. i (statuskontiene inkl udviser en forbedring på 127,8 mio. kr.). Forskellen på 5,2 mio. kr. ses som en positiv værdiregulering af de investerede likvide midler. Likviditetsforøgelsen på 122,6 mio. kr. forklares på følgende måde: Overskuddet på regnskabsopgørelsen udgør 183,3 mio. kr., omfattende drift, anlæg og renter inkl. indtægter fra skatter og generelle tilskud. Derudover er der sket en forbedring af likviditeten på balanceforskydninger på 40,7 mio. kr. Omvendt er der sket en forværring i likviditeten på -101,4 mio. kr. ved underskud på låneoptagelse i forhold til afdrag på lån. I forhold til det korrigerede budget har der været en forbedring i likviditeten på 391,7 mio. kr. Dette forklares dels med et netto forbedret overskud på regnskabsopgørelsen på 363,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, omfattende drift, anlæg og renter inkl. indtægter fra skatter og generelle tilskud. Heraf har anlægsudgifterne bidraget positivt med 163,2 mio. kr. og driften positivt med 207,0 mio. kr. Samtidig har renter også bidraget positivt med 5,1 mio. kr., hvorimod skatter og generelle tilskud har påvirket negativt med -12,2 mio. kr. Balanceforskydningerne har påvirket likviditeten positivt med 52,9 mio. kr. i forhold til budgetteret. Endelig fremkommer en nettoforværring til likviditeten på -24,3 mio. kr. ved underskud på låneoptagelse og afdrag på lån (inkl. ældreboliger), i forhold til budgetteret. Renter: Samlet udgør renter en netto mindreudgift på -4,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Renter af likvide aktiver Korr. Budg Restbudg Indskud i pengeinstitutter Invest.- og plac.foreninger Realkreditobligationer I alt Renter af likvide aktiver har givet en samlet indtægt på -8,7 mio. kr., hvilket er en netto merindtægt på ca.-2,7 mio. kr. i forhold til budgettet, som skal ses samlet for alle renter af likvide aktiver. De væsentligste merindtægter kommer fra forrentning/afkast af deponerede midler og overskydende likviditet, som er anbragt typisk direkte i obligationer eller i investeringsforeninger. En væsentlig del investeres aktivt via to formueforvaltere. Budgetteringsmæssigt er afkastforventningen vanskelig at håndtere, men vigtigst vurderes afkastresultatet for at være langt bedre end en alternativ traditionel pengebinding ved et aktuelt lavrenteniveau. Hele resultatet skal ses i sammenhæng med at en traditionel passiv placering af likvide midler som indskud i pengeinstitutter til minus-renter ikke havde givet nogen renteindtægter, men tværtimod udgifter, hvilket renteudgiften på 0,7 mio. kr. ovenfor bekræfter. Resultatet skal dog ses i sammenhæng med nettokurstabet på 0,67 mio. kr. mio. kr. på funktion , som primært fremkommer ved afhændelse / tilpasning af de løbende porteføljer. Bemærkninger til regnskab - politikområde Finansiering 4

5 07.28 Renter af kortfr. tilg.havende Korr. Budg Restbudg Renter i betalingskontrol Merindtægten vedr. renter i betalingskontrol udgør -0,7 mio. kr. Efter sidste års problemer i Told og Skat og stoppet af inddrivelsessystemet EFI, så ses nu igen en positiv udvikling på dette område. Budgetkontrollen havde forventet en merindtægt på ca. -1 mio. kr., men de samlede indtægter blev dog ikke lige så store i 2. halvår som i 1. halvår af Renter af langfristet tilg.hav. Korr. Budg Restbudg Pantebreve Aktier og andelsbeviser mv Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån I alt Området viser samlet en mindreindtægt på 1,71 mio. kr. Differencen vedrører primært mindreindtægt vedr. lån til betaling af ejendomsskat under andre langfristede udlån. Den tilskrevne årlige rente på løbende tilgodehavender udgør mere end -0,8 mio. kr. som først bogføres på regnskab I 2018 forventes derfor indtægter for 2 regnskabsår, og regnskabet forventes derfor i 2018 betydelig bedre end budgetteret. De resterende afvigelser svarer til forventningerne i budgetkontrollen. Pantebreve og aktier blev her foreslået nedskrevet med hver 0,04 mio. kr. og lån til bet. af ejd.skat nedskrevet med 0,2 mio. kr Renter udlæg vedr. forsyning Korr. Budg Restbudg Andre forsyningsvirks I alt Differencen har været kendt siden foråret. Området er som forventet i budgetkontrollen Renter af kortfr. gæld i øvrigt Korr. Budg Restbudg Anden kortfristet gæld I alt Merudgiften udgør samlet 0,1 mio. kr. Renteudgiften ligger på et betydeligt højere niveau end de senere år. Renteudgiften vedrører primært reguleringer af klagesager, hvor borgere har fået medhold hos Told og Skat, i forbindelse med vurdering af grundskyld. Området skal ses i sammenhæng med konto grundskyld Renter af langfristet gæld Korr. Budg Restbudg Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter I alt Renteudgifterne til langfristet gæld udgør 19,5 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på -1,76 mio. kr. i forhold til budgetteret. Resultatet er som forventet i budgetkontrollen på ca. -1,8 mio. kr. Bemærkninger til budget - politikområde Finansiering 5

6 Mindreudgiften på rentedelen skal ses i sammenhæng med merforbruget på afdragsdelen på den langfristede gæld Kurstab og kursgevinster Korr. Budg Restbudg Kurstab/-gevinster i øvrigt Garantiprovision I alt Der budgetteres aldrig med kurstab/-gevinster. Kurstabet på 0,67 mio. kr. skal ses i sammenhæng med renter af likvide aktiver, hvor afkastet fra porteføljeplejen hos kapitalforvalterne samlet set er positivt. Garantiprovision udviser en samlet merindtægt på -1,7 mio. kr. i forhold til budgetteret. Budgetkontrollen har heraf peget på en yderligere indtægt på -1,4 mio. kr. Balanceforskydninger: Forskydning af likvide aktiver Korr. Budg Restbudg Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter Invest.-og placeringsforen Realkreditobligationer I alt Der har været en regnskabsmæssig forbedring i likviditeten på 122,6 mio. kr. Likviditetsforøgelsen på 122,6 mio. kr. forklares på følgende måde: Overskuddet på regnskabsopgørelsen udgør 183,3 mio. kr., omfattende drift, anlæg og renter inkl. indtægter fra skatter og generelle tilskud. Derudover er der sket en forbedring af likviditeten på balanceforskydninger på 40,7 mio. kr. Omvendt er der sket en forværring i likviditeten på -101,4 mio. kr. ved underskud på låneoptagelse i forhold til afdrag på lån. Indskuddet i pengeinstitutter er faldet med 107,7 mio. kr. hvilket næsten er identisk med at yderligere 100 mio. kr. er indskudt i porteføljen hos kapitalforvalterne. Dette er gjort på baggrund af at der aktuelt betales renteudgifter af positive bankindeståender! Den samlede likviditetsforøgelse i invest- og placeringsforeninger på 280 mio. kr. er ikke et reelt billede af forøgelsen. En del midler er umiddelbart omlagt fra realkreditobligationer, men ellers er det udtryk for at betydelige dele af de tidligere kapitalforvalteres depoter blev afviklet på regnskab 2016, hvorimod de nye kapitalforvaltere nye porteføljer først er effektueret i. Teknisk er det over 2 regnskabsår, men den reelle likviditetsmæssige virkning heraf er mere begrænset. Bemærkninger til budget - politikområde Finansiering 6

7 Øvrige finansforskydn. Korr. Budg Restbudg Refusionstilgodehavender Forskydninger i kortfr.tilg.hav Forskydninger i langfr. Tilg.hav Udlæg forsyningsvirksomheder Forskydn. aktiv opkrævn. f/andre Forskydn. aktiver fonds, legater Forskydn. passiv fonds, legater Forskydn. passiv opkrævn. f/andre Forskydn. kortfr. gæld staten Forskydn. kortfr. gæld i øvrigt I alt Øvrige finansforskydninger ses under ét. et viser samlet netto en bevægelse på -40,6 mio.kr. Jf. ovenstående opgørelse skyldes det primært en nedbringelse af aktivsiden, hvilket er udtryk for et fald i kommunens kortfristede tilgodehavende. Nettoresultatet har som nævnt i tidligere afsnit, haft en positiv indvirkning på de likvide aktiver. I forhold til korrigeret budget er det en afvigelse på -52,8 mio. kr., men det skal påpeges at størstedelen af kontoområderne har karakter af mellemregningskonti, som det ikke er muligt at foretage/forudsige en budgetlægning på. På refusionstilgodehavender er et tilgodehavende på 0,83 mio. kr. vedr. statsrefusionsafregningerne af diverse sociale ydelser/opgørelser. Af enkelte væsentlige områder på 08.28, er tilgodehavender i betalingskontrol faldet med -105,2 mio. kr. De samlede restancer i er dog faldet med -108,5 mio. kr. på status og forskellen bør teknisk være udtryk for at der er foretaget afskrivninger på tilgodehavender på -3,3 mio. kr. Den meget store afvikling af restancer skal dog tages med et stort forbehold. I forbindelse med implementering af nyt økonomisystem så er det nok realistisk at der er sket en regnskabsmæssig periodeforskydning mellem regnskab og På Mellemregning med følgende og foregående regnskabsår, udgør bevægelsen 45,5 mio. kr. Denne post er også større end normalt, hvilket igen kan skyldes overgangen mellem 2 økonomisystemer. På Pantebreve er opbygget et yderligere tilgodehavende på 0,5 mio. kr. De 0,65 mio. kr. vedrører lån til Næstved Hallen, Arena. Differencen vedrører tilbagebetaling på pantebreve. På Beboerindskudslån er opbygget et yderligere tilgodehavende på 1,5 mio. kr. På Deponerede beløb for lån m.v. er der netto frigivet deponering for -6,7 mio. kr. Budgettet er som forventet. På er opbygget en yderligere kortfr. gæld til staten på -1,0 mio. kr. Dette forklares ved at statens andel af de samlede beboerindskudslån er vokset. Den samlede kortfr. Gæld i øvrig udgør i regnskabet 11,9 mio. kr., svarende til en nedbringelse af gælden. Heraf udgør vedr. ventende betalinger på remitteringskonti en nedbringelse af gælden på 46,0 mio. kr. Derudover udgør opskrivning af gælden på mellemregningskontiene -33,7 mio. kr. Bemærkninger til budget - politikområde Finansiering 7

8 Afdrag på lån: afdrag af langfristet gæld Korr. Budg Restbudg Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Komm.kredit, ældreboliger I alt Området udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ved budgetkontrollen var faktisk forventet et mindreforbrug på 1,48 mio. kr. Differencen skyldes store problemer med at tolke Kommunekredits budgetmodel som fastlægger de samlede forventede terminsudgifter. Næstved har i løbet af haft 4 lånekonverteringer som i Kommunekredits budgetmodel har været vanskelige at adskille mellem hvad der har været hhv. ordinære og ekstraordinære afdrag ved indfrielsen af de gamle lån ved konverteringerne. Finansiering: Tilskud og udligning Korr. Budg Restbudg Udlign. /generelle tilskud Udlign./ tilskud flygtninge Komm. bidrag regionerne Særlige tilskud I alt Området er som forventet. Forskellen skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskud på kr. som udmeldt til budgetkontrollen, men der er ikke givet bevillingsændring hertil refusion af købsmoms Korr. Budg Restbudg refusion af købsmoms I alt et udgør en netto mindreudgift på -0,3 mio. kr. Budgettet er oprindeligt afsat til moms af huslejeindtægter. Merudgiften hertil udgør 0,1 mio. kr. Resten vedrører netto positive momsberigtigelser på tidligere regnskabsår. Momsanalyse vedr. regnskab 2016 har indbragt -0,4 mio. kr Skatter Korr. Budg Restbudg Indkomstskat Selskabsskat Anden skat Grundskyld Anden skat fast ejd I alt Den samlede merindtægt vedr. skatter udgør ca. -2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Bemærkninger til budget - politikområde Finansiering 8

9 Det er altid fastlæggelsen af det endelige provenu fra grundskyld og dækningsafgifter som volder problemer. Det har været et gunstigt år med et overskud på samlet ca. -2,1 mio. kr. Området budgetteres erfaringsmæssigt meget forsigtigt, men er alligevel vanskelig at styre. Det skyldes primært de kendelser der løbende kommer fra Skatteankenævnet, som kommunen ikke på forhånd har kendskab til, og niveauet fra disse sager kan variere meget fra år til år. Derudover har kommunen selv mulighed for at bevilge betydelige afgiftsfritagelser. Til budgetkontrollen var forsigtigt anslået mindreudgift på efterreguleringer på 0,75 mio. kr. Den resterende merindtægt på -0,5 mio. kr. vedrører primært ikke budgetteret indtægt fra forskerskat på 0,425 mio. kr låneoptagelse Korr. Budg Restbudg. Restlåneramme 2016: Jordforsyning 0 Energibesparende foranstaltn Energibesp. Foranstaltn. (ESCO) Energibesp. foranstaltn. (vejlys) Pavilioner, midlertidige flygtningeboliger Lånedisp. 2016, lav likviditet Låneramme til deponeringsfritagelse Lån til bet. af ejd.skat I alt restlån 2016 optaget i et viser en samlet låneoptagelse på -13,1 mio. kr. som meldt ud i foråret i forbindelse med sag om restlåneramme for Det er samtidig også det resultat som er rapporteret som forventet regnskab i forbindelse med alle årets budgetkontroller, men der er ikke givet bevillingsændring hertil. Bemærkninger til budget - politikområde Finansiering 9

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 01 Finansiering Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion Forklaring til restbudget: - = mindreforbrug, + = merforbrug Overordnet resultat: NETTO hele

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat Politikområdet består af primært indtægter fra skatter og bloktilskud. Politikområdet er som navnet foreskriver et afgørende omdrejningspunkt i at skaffe finansiering til alle kommunens aktiviteter og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Politikområde: 01 Finansiering

Politikområde: 01 Finansiering Politikområde: 01 Finansiering Samlet pr. funktion NETTO hele 1.000 kr., i 2012-priser I Regnskab Oprindelig budget Korrigeret budget Restbudget, - =mindref., + =merforbr. Renter 07.22 Renter af likv.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift 267.398 267.885 70.595 26,35 271.736-3.851 72.340 28,00 1. Beredskab 10.893 10.893

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...

Læs mere

Specielle bemærkninger 2015

Specielle bemærkninger 2015 Specielle bemærkninger 2015 Finansiering side 2 Politikere side 10 Fælles formål side 13 IT side 19 Jord og Bygninger side 21 Arbejdsmarkedsydelser og tilskud side 23 Sundhed side 42 Ældre side 55 Handicap

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Specielle bemærkninger 2014

Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Politikområde: 01 Finansiering... 3 Politikområde: 02 Politikere... 11 Politikområde: 03 Fælles formål... 14 Politikområde: 04 IT... 21 Politikområde:

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2011

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2011 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2011 Politikområde: Finansiering Samlet pr. funktion NETTO I hele 1.000 kr., i 2011-priser Regnskab Oprindelig budget Korrigeret budget Restbudget, - =mindref., + =merforbr.

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

Glostrup Kommunes Regnskab 2017 Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift 267.398 267.850 137.697 51,41 271.898-4.048 136.877 52,98 1. Beredskab 10.893 10.893

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019

Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2019 svarer til Indkaldelsescirkulæret for

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2014 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2014 svarer til vedtaget budget 2013 med enkelte

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2014 (løbenr /14)

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2014 (løbenr /14) NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2014 (løbenr. 198664/14) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Budgettet til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budget 2018 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2018 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2018 ØKONOMI- OG ERHVERVS- UDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse BEMÆRKNINGER TIL FINANSERINGSKONTIENE Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 5 21 Renteindtægter...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere