Hvis du har spørgsmål til din konkrete sag, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du har spørgsmål til din konkrete sag, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor."

Transkript

1 1. Behandling af personoplysninger Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig, fra dig selv og/eller fra andre. Hvis du har spørgsmål til din konkrete sag, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor. 2. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Landbrugsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V CVR-nr.: Telefon: Mail: 3. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: På er På telefon: Hvordan bruger vi dine personoplysninger og hvilket retsgrundlag har vi for behandlingen af dine personoplysninger? Landbrugsstyrelsens støtteordninger søges på frivillig basis via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. En forudsætning for at vi kan behandle din sag, er derfor at du har indsendt de relevante personoplysninger til os. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Sagsbehandling af ansøgninger om støtte inkl. ansøgning om tilskud, udbetaling af tilskud, licenser m.v. Administration af støtteordninger til udvikling af landdistrikterne under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (Landdistriktsfonden), herunder udbetaling af tilskud, overvågning og kontrol. Administration af støtteordninger i den fælles markedsordning under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (2016/679) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

2 Administration af tilskud til forskning, udvikling og demonstrationsprojekter vedrørende jordbrugsforhold samt fødevare- og veterinærforhold. Administration af støtte til foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, herunder udbetaling af tilskud. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Databeskyttelsesforordningen, herunder navnlig artikel 6, stk. 1, litra c og e og artikel 10, Lov om Landdistriktsfonden samt de i henhold til loven udstedte bekendtgørelser, Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) samt de i henhold til loven udstedte bekendtgørelser, Europa- Parlamentets og Rådets forordning (1303/2013) om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav og Fiskerifond m.v. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (1305/2013) om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (1306/2013) om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik med tilhørende supplerende gennemførelsesforordninger Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser, Forvaltningslovens Miljøoplysningsloven, Offentlighedsloven, Markedsføringsforordningen 5. Hvilke type af personoplysninger indhenter vi? De personoplysninger, som du har afgivet, da du udfyldte din ansøgning og evt. Fællesskemaet, vil blive brugt til at behandle din sag hos Landbrugsstyrelsen. Det drejer sig primært om almindelige personoplysninger som kan inddeles i følgende kategorier: Navn CVR-nr. CPR-nr. Adresse Regnskabsbilag Andre personoplysninger, som du selv har indsendt

3 6. Oplysninger modtaget og/eller videregivet til evt. tredjepart Afhængig af den konkrete sag samt hvilken ordning du har søgt under, kan det til brug for behandlingen af sagen være nødvendigt at indsamle eller videregive oplysninger til en evt. tredjepart. Landbrugsstyrelsen er tillige pålagt at udføre administrativ kontrol af de indkomne ansøgninger, betalingsanmodninger m.v., herunder at sikre at de forpligtelser, der er pålagt en ansøger i henhold til de ordningsspecifikke regler, bliver overholdt, og at der ikke sker misbrug af EU- og nationale midler. Til brug for behandlingen af din sag samt udøvelsen af den administrative kontrol kan Landbrugsstyrelsen, såfremt det er relevant, videregive og/eller indsamle dine personoplysninger blandt følgende tredjeparter: CVR- og/eller CHR-registret, Mejeriforeningen, Mælkeudvalget, Offentlige myndigheder herunder ministerier, styrelser og kommuner, EU-Kommissionen, Revisionsmyndigheder, Relevante private aktører, som du har et kontraktsmæssigt eller andet juridisk forhold til, herunder leverandører, finansieringsselskaber, fonde. Hvis du ønsker at vide mere om, hvilke oplysninger Landbrugsstyrelsen behandler i din konkrete sag, er du velkommen til at rette henvendelse. Se kontaktinformation under punkt 2 og punkt Offentliggørelse Landbrugsstyrelsen kan offentliggøre oplysninger om udbetalt EU og national støtte herunder navn eller evt. firmanavn og adresse, støtteordning samt det udbetalte tilskudsbeløb. Dette følger af artikel 111 i forordning 1306/ Så længe beholder vi oplysningerne Landbrugsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på følgende kriterier, når vi skal fastlægge, hvor længe det er nødvendigt at opbevare dine oplysninger, lægger vi vægt på følgende: EU-regler, der opstiller krav om en minimumsopbevaringstid, f.eks. 10 år i henhold til art. 69, stk. 1, 2. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 EU-forældelsesregler Nationale forældelsesregler

4 Sagligt administrativt behov Risiko for underkendelse fra EU Risiko for genoptagelse af sager bagud i tid Risiko for revision af Rigsrevisionen I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivarens anvisninger for arkivalier 9. Automatiske afgørelser For at bidrage til en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling, vil der i nogle sager forekomme automatiserede afgørelser. Det vil sige, at din ansøgning behandles automatisk i vores IT-system, uden at vores sagsbehandlere ser hele din ansøgning. IT-systemet vil på baggrund af de faktuelle oplysninger foretage en matematisk/ statisk beregning af om betingelserne for støtte er opfyldte. Der vil primært kun blive anvendt automatiserede afgørelser i sager, hvor der bliver givet fuldt medhold eller hvor IT-systemet er i stand til at foretage en strømlinet matematisk beregning af prioriteringskriterierne. Sager, som IT-systemet ikke kan håndtere, vil blive udtaget til manuel sagsbehandling. 10. Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5 Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 11. Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på

De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen

De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen Version Dato Ændret af Godkendt af 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 4 2. Kontaktansvarlig...

Læs mere

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej:

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej: Diabeteserklæring for jernbanepersonale Cpr. nr.: Navn: Adresse: Husk at underskrive og medsende side 2. Edvard Thomsens Vej 14 Telefon 7221 8800 Fax 3338 1439 helbred@tbst.dk www.tbst.dk Højde og vægt

Læs mere

Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb.

Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Privatlivspolitik Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger,

Læs mere

Privatlivspolitik til elever og kursister Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb.

Privatlivspolitik til elever og kursister Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Privatlivspolitik til elever og kursister Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 14 skal vi give

Læs mere

Som DIASTOLISK blodtryk bedes opgivet det tryk, ved hvilket lydene ophører. Behandles undersøgte med blodtrykssænkende medicin?

Som DIASTOLISK blodtryk bedes opgivet det tryk, ved hvilket lydene ophører. Behandles undersøgte med blodtrykssænkende medicin? Blodtryksskema for jernbanepersonale Cpr. nr.: Navn: Adresse: Husk at underskrive og medsende side 2. Edvard Thomsens Vej 14 Telefon 7221 8800 Fax 3338 1439 helbred@tbst.dk www.tbst.dk Til den undersøgende

Læs mere

Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk

Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk August 2018 Kære forældre I Holbæk er det besluttet at tilbyde sprogvurderinger af alle børn i 3 års alderen. Sprogvurderingen er en hjælp til det pædagogiske

Læs mere

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning?

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning? Synsattest for jernbanepersonale Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Stilling: Arbejdsgiver: A: Har du tidligere været undersøgt hos øjenlæge, oplyses årsag samt hvornår: B: Anvender du briller eller kontaktlinser?

Læs mere

Til elever og forældre: Underretning om indsamling af personoplysninger

Til elever og forældre: Underretning om indsamling af personoplysninger Til elever og forældre: sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal give dig en række oplysninger, når vi modtager

Læs mere

Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt

Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi modtager oplysninger om dit barn. Efter databeskyttelsesforordningens artikel

Læs mere

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Klinik Bettina er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som

Læs mere

Beboerklagenævnet Vesthimmerlands Kommune

Beboerklagenævnet Vesthimmerlands Kommune Beboerklagenævnet Vesthimmerlands Kommune Tvister vedr. almennyttig udlejning Beboerklagenævnet Afgør tvister vedrørende almennyttig udlejninger Beboerklagenævnets adresse Sekretariatet er beliggende på

Læs mere

Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018

Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 3 Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes

Læs mere

Persondatapolitik. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Persondatapolitik. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Persondatapolitik Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? XTRACON A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,

Læs mere

PERSONDATA I ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE SAMT BORGERSERVICE

PERSONDATA I ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE SAMT BORGERSERVICE PERSONDATA I ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE SAMT BORGERSERVICE Syddjurs Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i Erhverv og beskæftigelse samt Borgerservice. For at varetage denne opgave

Læs mere

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv.

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. I PenSam passer vi godt på de personlige oplysninger, vi får i forbindelse med, at du søger en stilling hos os. Det gælder også, selvom

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet

Ansøgning om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet Ansøgning om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet I henhold til bekendtgørelse 1213 af 20. november 2017 om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet,

Læs mere

DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER

DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER MOGENS BJERGGAARD ADVOKAT (L) HD DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER BRIAN BO CHRISTENSEN ADVOKAT (L) ADELGADE 83 8660 SKANDERBORG TELEFON 86 52 07 77 KONTO 9762 3464130012

Læs mere

Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk

Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk Februar 2019 Kære forældre Det er lovpligtigt at sprogvurdere børn i 3-årsalderen, hvis der er bekymring for deres sproglige udvikling. I Holbæk er det imidlertid

Læs mere

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at PRIVATLIVSPOLITIK Det er vigtigt for FloodFrame A/S ( FloodFrame ), at du føler dig tryg ved at overlade persondata til os. Det er derfor også vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger FloodFrame

Læs mere

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Dataansvarlig ITD, Brancheorganisation For Den Danske Vejgodstransport Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 40990917 1. Introduktion Denne persondatapolitik

Læs mere

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg INDSEND BLANKETTEN VIA E-BOKS ELLER PR. POST. Vejledning til at sende post via E-boks, se på side 2 FELTER MED * SKAL UDFYLDES - BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ

Læs mere

INFORMATION TIL JOBANSØGERE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

INFORMATION TIL JOBANSØGERE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER INFORMATION TIL JOBANSØGERE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Maj 2018 1 Indledning 1.1 I henhold til Europa-Parlaments og Rådets Forordning (EU) 2016/679 ( GDPR ) er selskaberne i C WorldWide-koncernen

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Lotte Nilsson er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Gilleleje. Lotte Nilsson er ansvarlig

Læs mere

Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtigt erhvervsmæssigt dyrehold.

Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtigt erhvervsmæssigt dyrehold. Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtigt erhvervsmæssigt dyrehold. Skemaet kan anvendes ved anmeldelse af maksimalt 100 m 2 produktionsareal*, dog op til: 175 m² produktionsareal, hvis der alene er tale

Læs mere

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Revideret privatlivspolitik for politikere Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Side 1 af 5 I denne privatlivspolitik

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK SAFESHARE. Side 1 af 5

PRIVATLIVSPOLITIK SAFESHARE. Side 1 af 5 PRIVATLIVSPOLITIK SAFESHARE Side 1 af 5 1 DATAANSVARLIG OG DATABEHANDLER 1.1 PDO Group ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles og behandles om kunder og brugere af

Læs mere

Underretning efter databeskyttelsesforordningen om behandling af oplysninger om Dem

Underretning efter databeskyttelsesforordningen om behandling af oplysninger om Dem Underretning efter databeskyttelsesforordningen om behandling af oplysninger om Dem Flygtningenævnet sender Dem dette materiale for at orientere Dem om, hvordan nævnet behandler Deres personoplysninger.

Læs mere

Standard Document. Persondataforordningen og Privatpolitikker (eller på engelsk, The general data protection regulation)

Standard Document. Persondataforordningen og Privatpolitikker (eller på engelsk, The general data protection regulation) Indhold 1. Indhold... 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2 Kontaktoplysninger... 2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger... 2 Kategorier af personoplysninger...

Læs mere

Midtfyns Gymnasium. Underretning om indsamling af personoplysninger

Midtfyns Gymnasium. Underretning om indsamling af personoplysninger Underretning om indsamling af personoplysninger (Medarbejdere) sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal

Læs mere

Anmodning om oplysninger i henhold til forordning 376/ Navn: 2. Hvilke oplysninger anmodes der om? 3. Begrundelse for anmodningen:

Anmodning om oplysninger i henhold til forordning 376/ Navn: 2. Hvilke oplysninger anmodes der om? 3. Begrundelse for anmodningen: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk [Sagsnr.] [Brevdato] Anmodning om oplysninger i henhold til forordning 376/2014 1. Navn: Funktion/stilling: Virksomhedens

Læs mere

Privatlivspolitik. TEKNIK OG MILJØ AffaldVarme Aarhus Aarhus Kommune

Privatlivspolitik. TEKNIK OG MILJØ AffaldVarme Aarhus Aarhus Kommune Privatlivspolitik 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? AffaldVarme Aarhus indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores forpligtelser til håndtering af affald og levering

Læs mere

Anmeldelse om skift af lejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle

Anmeldelse om skift af lejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle Anmeldelse om skift af lejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle INDSEND BLANKETTEN VIA E-BOKS ELLER PR. POST. Vejledning til at sende post via E-boks, se på side 3 FELTER MED SKAL UDFYLDES - BLANKETTEN

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Reni Klavsen er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Frederikssund. Reni Klavsen er

Læs mere

Privatlivspolitik for medlemmer af Grundejerforeningen Naurvej

Privatlivspolitik for medlemmer af Grundejerforeningen Naurvej Privatlivspolitik for medlemmer af Grundejerforeningen Naurvej Naurvej maj 2018 Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Grundejerforeningen Naurvej, herefter Foreningen behandler personoplysninger om

Læs mere

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke, at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke, at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret Ansøgning om udbetaling om pristillæg til elektricitet fremstillet forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) 35 c i lov om fremme af vedvarende energi, jf.

Læs mere

Oplysningspligt under rekruttering Indhold

Oplysningspligt under rekruttering Indhold Oplysningspligt under rekruttering Indhold 1. Behandling af persondata ved rekruttering... 2 2. Når vi modtager din ansøgning... 2 2.1. Vi vurderer ansøgningen... 3 2.2. Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale...

Læs mere

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Flow Elnet A/S, herefter netselskabet behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den henseende.

Læs mere

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning?

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning? Synsattest for jernbanepersonale Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Stilling: Arbejdsgiver: A: Har du tidligere været undersøgt hos øjenlæge, oplyses årsag samt hvornår: B: Anvender du briller eller kontaktlinser?

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse

Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse AS3 4. Asylkontor AS3_da_090518 Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse Hvis din ægtefælle eller myndige børn (18 år eller derover) også ønsker at søge, skal de udfylde deres egen ansøgning.

Læs mere

Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele

Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester. I vores persondatapolitik

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.2: Underretning om indsamling af personoplysninger i Løn- og personaleadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

Information om PenSam s behandling af personoplysninger m.v. til dig, som ikke er kunde i PenSam

Information om PenSam s behandling af personoplysninger m.v. til dig, som ikke er kunde i PenSam Information om PenSam s behandling af personoplysninger m.v. til dig, som ikke er kunde i PenSam I PenSam passer vi godt på de personlige oplysninger, vi får i forbindelse med sagsbehandling af vores kunders

Læs mere

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning?

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning? Synsattest for jernbanepersonale Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Stilling: Arbejdsgiver: A: Har du tidligere været undersøgt hos øjenlæge, oplyses årsag samt hvornår: B: Anvender du briller eller kontaktlinser?

Læs mere

GDPR og borgerne og arkiverne og arkivloven

GDPR og borgerne og arkiverne og arkivloven GDPR og borgerne og arkiverne og arkivloven GDPR og databeskyttelsesloven trådte i kraft den 25. maj 2018. Samme dato ændredes arkivloven, men kun redaktionelt. Vi venter stadig på de materielle ændringer,

Læs mere

Privatlivspolitik Erhvervshus Midtjylland

Privatlivspolitik Erhvervshus Midtjylland Privatlivspolitik Erhvervshus Midtjylland INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER For os er ansvarlig omgang med dine personoplysninger vigtig. Nedenfor kan du læse hvordan vi behandler personoplysninger

Læs mere

SÅDAN BEHANDLER NORDDJURS KOMMUNE DINE PERSONOPLYSNINGER

SÅDAN BEHANDLER NORDDJURS KOMMUNE DINE PERSONOPLYSNINGER SÅDAN BEHANDLER NORDDJURS KOMMUNE DINE PERSONOPLYSNINGER Det er vigtigt for Norddjurs Kommune, at alle, som har givet Norddjurs Kommune personoplysninger, kan være trygge ved, at Norddjurs Kommune behandler

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand 1 på husdyrbrug

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand 1 på husdyrbrug Ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand 1 på husdyrbrug I henhold til 30 i Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser

Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 1.1 Formål 1.1.1 Hos Jysk Tagpap ApS (herefter "Selskabet") vil vi løbende komme til elektronisk/automatisk at behandle

Læs mere

Databehandlingspolitik

Databehandlingspolitik Databehandlingspolitik Introduktion Du efterlader personoplysninger, når du besøger vores website www.brems.dk og bruger forskellige funktioner og tjenester. Dette indebærer også tilmelding af nyhedsbrev

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER

PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Ravdex A/S (herefter Ravdex eller "Netselskab") behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har

Læs mere

I det vedlagte bilag er der en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig. Den kan findes på Tandplejens hjemmeside.

I det vedlagte bilag er der en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig. Den kan findes på Tandplejens hjemmeside. Tandplejen -Børn og Unge Kommunes oplysningspligt ifm kommunes indsamling og behandling af personoplysninger (de registreredes rettigheder) I forbindelse med dit barns tilknytning til Gentofte Kommunes

Læs mere

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a.

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores forbrugere tager vi din databeskyttelse alvorligt.

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1.

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1. PRIVATLIVSPOLITIK Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S Version 1.0 april 2018 Som dataansvarlig virksomhed gør vi opmærksom på, at vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen. (Opdateret maj 2018)

PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen. (Opdateret maj 2018) PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen CVR-nr.: 34 93 22 04 (Opdateret maj 2018) Advokatfirmaet Gaarn Pedersen herefter benævnt (Gaarn Pedersen) er en del af Denlaw Advokater - et kontorfællesskab

Læs mere

Person- og privatlivspolitik

Person- og privatlivspolitik Person- og privatlivspolitik Nedenfor beskrives BORCH Advokaters person- og privatlivspolitik, herunder oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan

Læs mere

Datapolitik/databehandlingsrapport

Datapolitik/databehandlingsrapport Datapolitik/databehandlingsrapport En databehandlingsrapport er en skriftlig beskrivelse af skolens praksis og retningslinjer for behandling af persondata, herunder indgåelse af databehandleraftaler, hvor

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER OG DISTRIBUTØRER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

INFORMATION TIL INVESTORER OG DISTRIBUTØRER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER INFORMATION TIL INVESTORER OG DISTRIBUTØRER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Maj 2018 1 Indledning 1.1 I henhold til Europa-Parlaments og Rådets Forordning (EU) 2016/679 er Investeringsforeningen C WorldWide

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER

DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER MOGENS BJERGGAARD ADVOKAT (L) HD DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER BRIAN BO CHRISTENSEN ADVOKAT (L) ADELGADE 83 8660 SKANDERBORG TELEFON 86 52 07 77 KONTO 9762 3464130012

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.1: Underretning om indsamling af personoplysninger i Elev- og kursistadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

Behandling af persondata ved rekruttering

Behandling af persondata ved rekruttering Behandling af persondata ved rekruttering Herunder finder du oplysninger vedrørende vores behandling af persondata, når du søger en konkret stilling, eller søger uopfordret hos Scanel International A/S

Læs mere

UNDERRETNING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYS- NINGER I VÆKSTFONDEN

UNDERRETNING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYS- NINGER I VÆKSTFONDEN SIDE 1 AF 6 UNDERRETNING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYS- NINGER I VÆKSTFONDEN I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om medfinansiering eller anden involvering fra vækstfondens side (herefter

Læs mere

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere dig herom ved indsamlingen heraf.

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere dig herom ved indsamlingen heraf. Persondatapolitik Dataansvarlig ITD Forsikringsmægler A/S Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 38725440 1. Introduktion Denne persondatapolitik (herefter benævnt Politikken") beskriver, hvordan ITD

Læs mere

UNDERRETNING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYS- NINGER I VÆKSTFONDEN

UNDERRETNING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYS- NINGER I VÆKSTFONDEN SIDE 1 AF 7 UNDERRETNING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYS- NINGER I VÆKSTFONDEN De relevante persondataregler, som gælder for behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Privatlivspolitik Ansøgere hos ACTAS A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til

Læs mere

Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019

Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019 Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 3 Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes

Læs mere

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på HKI s Persondatapolitik Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse om, hvordan HKI behandler personoplysninger og om, hvilke rettigheder den registrerede har i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Læs mere

VILTOFT S PERSONDATAPOLITIK NÅR VI HAR MODTAGET PERSONOPLYSNINGER OM DIG

VILTOFT S PERSONDATAPOLITIK NÅR VI HAR MODTAGET PERSONOPLYSNINGER OM DIG VILTOFT S PERSONDATAPOLITIK NÅR VI HAR MODTAGET PERSONOPLYSNINGER OM DIG Hos VILTOFT tager vi persondatarettigheder seriøst. I det følgende kan du derfor læse hvordan vi behandler dine personlige oplysninger,

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK SOCIALDEMOKRATIET RINGSTED. Vi er de dataansvarlige hvordan kontakter du os?

PERSONDATAPOLITIK SOCIALDEMOKRATIET RINGSTED. Vi er de dataansvarlige hvordan kontakter du os? PERSONDATAPOLITIK SOCIALDEMOKRATIET RINGSTED Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning (populært kaldet persondataforordningen på dansk og GDPR på engelsk) i kraft som dansk lov. Forordningen

Læs mere

Persondatapolitik medarbejdere

Persondatapolitik medarbejdere Persondatapolitik medarbejdere I henhold til persondataforordningen skal LaserTryk.dk A/S (herefter LaserTryk.dk) give dig en række oplysninger om, hvordan LaserTryk.dk behandler oplysninger omkring dig.

Læs mere

Persondatapolitik for Vores Elnet A/S

Persondatapolitik for Vores Elnet A/S Persondatapolitik for Vores Elnet A/S Opdateret 22. maj 2018 Denne persondatapolitik beskriver, hvorfor og hvordan Vores Elnet A/S behandler personoplysninger. Derudover beskriver den, hvilke rettigheder

Læs mere

STU Akademiets Persondatapolitik

STU Akademiets Persondatapolitik STU Akademiets Persondatapolitik STU Akademiets oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger i forbindelse med GDPR (General Data Protection Regulation) Formålet med denne persondatapolitik er at

Læs mere

Midtfyns^V^ Gymnasium. Underretning om indsamling af personoplysninger. (elever]

Midtfyns^V^ Gymnasium. Underretning om indsamling af personoplysninger. (elever] Underretning om indsamling af personoplysninger (elever] Midtfyns sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal

Læs mere

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret Ansøgning om udbetaling om pristillæg til elektricitet produceret på forsøgsvindmøller uden for de nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) 35 d i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger Samtykke til at behandle helbredsoplysninger Elevens navn: Elevens cpr. nr.: - For at kunne give dig den bedste læring og trivsel på skolen, har vi brug for at vide om du, lider af nogle sygdomme, har

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder. Nuværende og tidligere gæster hos Royal Scandinavian Casino I/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer

Læs mere

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S Version 1.0 Maj 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 Haslev Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Slettensvej 216, 5270 Odense N. Persondatapolitik. 1. Roser Skolen er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?

Slettensvej 216, 5270 Odense N. Persondatapolitik. 1. Roser Skolen er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Slettensvej 216, 5270 Odense N Persondatapolitik 1. Roser Skolen er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Skolen kan kontaktes på telefonnummer 60 10 65 11 samt på e mailadresse info@roserskolen.dk

Læs mere

I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitik I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det er et krav i databeskyttelsesforordningen, at vi oplyser dig om vores behandling, og dine rettigheder

Læs mere

Pharmadanmarks privatlivspolitik

Pharmadanmarks privatlivspolitik 1 Pharmadanmarks privatlivspolitik 1. Behandling af personoplysninger De personoplysninger, som du giver Pharmadanmark i forbindelse med dit medlemskab, bliver indsamlet og behandlet i Pharmadanmarks medlemssystem.

Læs mere

Privatlivspolitik for kunder og leverandører hos DFF EDB A.m.b.a.

Privatlivspolitik for kunder og leverandører hos DFF EDB A.m.b.a. Privatlivspolitik for kunder og leverandører hos DFF EDB A.m.b.a. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af IT-ydelser og software til vores kunder tager vi din databeskyttelse

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: 0 - Landzonetilladelse til indretning af Bed & Breakfast

Læs mere

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Persondatapolitik Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Uhre & Nybæk (UN) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Som led i en rekrutteringsproces (både på baggrund af et opslag eller en uopfordret ansøgning) modtager og behandler [Gustaf

Læs mere

Privatlivspolitik for Trelleborg Golfklub Slagelse I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Trelleborg

Privatlivspolitik for Trelleborg Golfklub Slagelse I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Trelleborg Privatlivspolitik for Trelleborg Golfklub Slagelse 17.04.2018 I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Trelleborg Golfklub Slagelse behandler vi en række oplysninger om dig.

Læs mere

Urmagerne og Optikerne information om behandling af dine personoplysninger

Urmagerne og Optikerne information om behandling af dine personoplysninger Urmagerne og Optikerne information om behandling af dine personoplysninger Urmagerne og Optikerne er dataansvarlig Som fagforening indsamler og behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne

Læs mere

Sundhedsmæssige informationer Telefonnummer

Sundhedsmæssige informationer Telefonnummer Information om eleven Fulde navn Cpr. Nummer Adresse/postnummer og by Bopælskommune Klassetrin Information om forældre Forældre 1 Cpr. Nummer Adresse/postnummer og by Mobilnummer Arbejdsplads Telefon arbejdsplads

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som uddannelsescenter for lokomotivførere

Ansøgning om godkendelse som uddannelsescenter for lokomotivførere Ansøgning om godkendelse som uddannelsescenter for lokomotivførere i henhold til bekendtgørelse 1029.af 5. november 2012 som gennemfører Kommissionens afgørelse 2011/765/EU af 22. november 2011 om kriterier

Læs mere

Politik for Persondata

Politik for Persondata Politik for Persondata Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? KUBO Robotics ApS, CVR-nr.: 37043958 er dataansvarlig for behandlingen

Læs mere

malhastighed, som ikke kan overskrides, jf. detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, afsnit 7.01:

malhastighed, som ikke kan overskrides, jf. detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, afsnit 7.01: Kontrolattest for hastighedsbegrænsere Værkstedets navn DK-nr. Adresse Postnr. Køretøj Fabrikat: Stelnummer: Reg. nr.: Dæk Dækdimension: Hastighedsbegrænser Mærke: Type: Den kontrollerede maksi malhastighed,

Læs mere

INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE MOR FAR HVIS BARNET ER I PLEJE

INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE MOR FAR HVIS BARNET ER I PLEJE INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORNAVN(E) EFTERNAVN(E) CPR-NUMMER KLASSETRIN SKOLEÅR SKAL BARNET TILMELDES SFO? FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) FÆLLES FAR MOR MOR DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Sendt til ejendommens ejere Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev

Læs mere

1. Oplysninger om ejer. 2. Beskrivelse af projektet. Her udfyldes én ejer af anlægget, som vil være den, støtten udbetales til.

1. Oplysninger om ejer. 2. Beskrivelse af projektet. Her udfyldes én ejer af anlægget, som vil være den, støtten udbetales til. Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2016 jf. 41, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi og bekendtgørelse nr. 1185 af 26. september 2018 om pristillæg for vindmølleproduceret

Læs mere

Som dataansvarlig behandler og opbevarer Ø/strøm A/S forskellige personoplysninger, alt afhængigt af hvilken kontakt vi har med dig.

Som dataansvarlig behandler og opbevarer Ø/strøm A/S forskellige personoplysninger, alt afhængigt af hvilken kontakt vi har med dig. Persondatapolitik Ø/strøm A/S Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing CVR: 29 68 57 46 Tlf.: 62 51 10 55 Mail: lef@lef.dk Web: www.lef.dk Generelt Som dataansvarlig behandler og opbevarer Ø/strøm A/S forskellige

Læs mere

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as Version 1.0 Maj 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som

Læs mere

Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk

Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som den sikkerhedsansvarlige ved veteranbanerne

Ansøgning om godkendelse som den sikkerhedsansvarlige ved veteranbanerne Ansøgning om godkendelse som den sikkerhedsansvarlige ved veteranbanerne 1. Generelle oplysninger 1.1 Oplysninger om navn, kontaktinformation m.v. Navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: E-mail: Telefon nr.:

Læs mere

Privatlivspolitik for medlemmer af Veganerpartiet

Privatlivspolitik for medlemmer af Veganerpartiet Privatlivspolitik for medlemmer af Veganerpartiet Retningslinjer for behandling af personoplysninger for medlemmer af Veganerpartiet, CVR-nr. 39950243. Denne privatlivspolitik gælder for dit medlemskab

Læs mere