Viden Kompetence Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden Kompetence Udvikling"

Transkript

1 Viden Kompetence Udvikling - for revisorer i Nordjylland Skræddersyede kurser der effektiviserer dine arbejdsopgaver. Efteråret 2008

2 Efteruddannelse 120 timer fordelt på 3 år Små holdstørrelser En let anretning Dokumentation på kursustimer Et glas vin Kompetente konsulenter En-dagskurser Lokalt og tilpasset dit behov Ja, vi mangler ikke argumenter for, hvorfor vi gentager sidste års succes - og inviterer dig på Kursus ved Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole. På de følgende sider åbner vi op for, hvilke kurser, der i følge vores tilbagemeldinger, er aktuelle for jer. Skræddersyet uddannelse Lad jer ikke begrænse af beskrivelserne. Vi kan altid tilpasse indholdet, så det opfylder jeres behov - enten via enkelte konsulenttimer eller via hele kursusdage. Som offentligt godkendte registrerede revisorer skal I gennemføre 120 timers efteruddannelse over en periode på tre år - og I skal dokumentere 63 timer af disse efteruddannelsesaktiviteter (jf. retningsliner fra Foreningen Registrerede Revisorer (FRR)). Dette kursuskatalog giver dig et overblik over den dokumenterbar efteruddannelse, som Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole har på programmet efteråret De 63 timers obligatorisk efteruddannelse skal fordeles inden for følgende emner: 28 timer inden for revisions- og erklæringer Vi tilbyder følgende kurser: Review og assistance (7 timer) side 5 Revision af mindre virksomheder (7 timer) side 5 Nyheder og gældende lovgivning inden for revision (7 timer) side 6 21 timer inden for regnskab og økonomi Vi tilbyder følgende kurser: Virksomhedens økonomistyring (7 timer) side 6 14 timer inden for direkte og indirekte skatter Vi tilbyder følgende kurser: Omstrukturering (7 timer) side 8 Kursgevinstloven/rekonstruktion (7 timer) side 8 De resterende 57 timer kræver ikke dokumentation Vi tilbyder følgende kurser, der ligger inden for den registrerede revisors virksomhedsområde Den nye arvelov (3,5 time) side 9 Forældelse (3,5 time) side 9 Excel for revisorer side 10 Opgradering til Office 2007 side 10 Den gode mail side 11 Skriftlig kommunikation side 11 2

3 Kursuskalender Efteråret 2008 UGE 1 September Oktober November December Nyheder og gældende lovgivning Søndag 3. Den gode mail - del Søndag Den nye arvelov + Forældelse Den gode mail - del Søndag Den gode mail - del 1 Søndag Søndag UGE Søndag Excel for revisorer Review og assistance 14. Søndag Søndag Søndag 17. UGE Kursgevinstloven/rekonstruktion 19. Søndag Skriftlig kommunikation Søndag Søndag Søndag 24. Excel for revisorer 48 UGE Revision af mindre virksomheder 26. Office 2007 Søndag Omstrukturering Virksomhedens økonomistyring 28. Søndag Søndag Søndag 31. Den gode mail - del 2 3

4 Revision og erklæring 4

5 Kurset tæller 7 timer inden for Revision og erklæring Review og assistance - Regnskabsopstilling og andre erklæringsopgaver BDO ScanRevision. 13. november: (tilmeldingsfrist 30. oktober 2008) enkelte deltagere. Der er i dag mindre selskaber, som er undtaget revisionspligten og selvstændige erhvervsdrivende, som revisor assisterer med regnskabsopstilling og andre opgaver. Hvilke krav stilles der til revisor - og hvordan dokumenterer man, at revisors arbejde er udført? Disse spørgsmål danner ramme om dette kursus. Vi har fokus på, at undervisningen skaber et godt fundament til at arbejde videre med problemstillingerne i dagligdagen. Derfor lægger vi vægt på deltagernes egne erfaringer - og undervisningen åbner op for konstruktive dialoger. Erklæringsbekendtgørelse Relevante revisionsstandarder Krav til planlægning Aftalegrundlag Udførelse og dokumentation af arbejdet Revisors erklæringer Kundens forventning til revisor Vi forventer, at du har kendskab til review og assistance med regnskaber for mindre virksomheder. Kurset tæller 7 timer inden for Revision og erklæring Revision af mindre virksomheder - i teori og praksis BDO ScanRevision. 25. september: (tilmeldingsfrist 11. september 2008) På trods af at flere helt små selskaber er fritaget for revisionspligten, er mange mindre virksomheder stadig omfattet af krav om revision. Kurset giver dig redskaber til, hvordan du kan udføre en revision af mindre virksomheder. Ligesom du får indblik i, hvordan man dokumenterer de enkelte trin i revi-sionsprocessen. Revisionspligten Uafhængighed, kompetence og kapacitet Forskellen mellem revision, review og assistance Planlægning - herunder kravene til brugen af revisionsstandarderne 3xx vedr. forståelse af virksomheden, dens omgivelser, interne kontrolelementer mv. med henblik på at vurdere og fastlægge risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet og dokumentationen heraf. Besvigelser - revisors ansvar og pligter Udførelse - art og omfang af revisionshandlinger - kravene til anvendelse af revisionsstandarderne 5xx og 6xx og dokumentationen heraf Rapportering og afslutning af revisionen - hvordan får vi sammenhæng mellem revisionsmål, transaktioner, resultat- og balanceposter, præsentationen i regnskab, rapportering til kunde og dokumentationen heraf. Vi forventer, at du har kendskab til revision af mindre virksomheder - herunder revisionsprocessen. planlægning, udførelse og rapportering. 5

6 Kurset tæller 7 timer inden for Rivision og erklæring Nyheder og gældende lovgiving inden for revision - Revisionsstandarder og gennemgang af revisors erklæringer Statsautoriseret revisor Marianne Fog Jørgensen, BDO ScanRevision. 2. oktober: (tilmeldingsfrist 18. september 2008) Der er de senere år sket en del ændringer i den danske revisionspraksis for at tilpasse den international revisionspraksis. Kurset gennemgår de områder, revisor skal være særlig opmærksom på, når der afgives en erklæring. Der gives et overblik over, hvor vi er i dag, hvad er kravene, og hvor er vi på vej hen? Den sidste del af dagen gennemgås revisors erklæringer. Vi håber, at deltagerne bidrager med egne erfaringer og problemstillinger til emnet for dermed at gøre indholdet relevant for den enkeltes hverdag. Revisorlovgivningen - Ny revisorlov og erklæringsbekendtgørelse som begge er gældende fra 1. juli 2008 Revisionsstandarderne Udkast til nye standarder Udvikling inden for revision Vi forventer, at du har kendskab til revisorlovgivningen. Nyeste domme, disciplinærnævnspraksis og responsa Revisors erklæringer Offentlighedens forventninger til revisor Kurset tæller 7 timer inden for Regnskab og økonomi Virksomhedens økonomistyring - Revisionsstandarder og gennemgang af revisors erklæringer Statsautoriseret revisor Marianne Fog Jørgensen, BDO ScanRevision. 27. november: (tilmeldingsfrist 13. november 2008) Kurset Virksomhedens økonomistyring giver dig konkrete værktøjer til at styre og følge op på virksomheders effektivitet. Vi har et gennemgående fokus på, at du får kompetencer til at optræde som sparringspartner og rådgiver for dine kunder ved forretningsudvikling, opbygning og anvendelse af økonomisystemer. Vi ønsker at skabe et godt fundament for at arbejde videre med problemstillingerne i dagligdagen, hvorfor vi opfordrer den enkelte deltager til at bidrage med egne erfaringer i undervisningen. Kurset indeholder indføring i alt fra opbygning og anvendelse af kalkulationer til prisfastsættelse, lønsomhedskontrol, lageropgørelse og budgetstyring. Vi ser også nærmere på valg af udskrifter i forbindelse med rapportering herunder praktisk gennemgang i system. Ligesom vi belyser aktivitet kontra ressourceforbrug herunder måling af ressourceforbruget ved opgaveløsning i relation til kunderne. Vi forventer, at du har kendskab til intern økonomistyring. 6

7 Regnskab og økonomi 7

8 Kurset tæller 7 timer inden for Direkte og indirekte skatter Omstrukturering - Skattelovgivningen i praksis NYHED! Seniorskattekonsulent Karsten Gianelli, BDO ScanRevision. 26. november: (tilmeldingsfrist 12. november 2008) Skattelovgivningen er ganske fleksibel, når det gælder mulighederne for at foretage skattefri omstrukturering. Men hvad kan reglerne bruges til i praksis, og skal man foretage ændringen med eller uden tilladelse fra skattemyndighederne? Skattefri aktieombytning Skattefri spaltning Skattefri tilførsel af aktiver Skattefri fusion Hvad er forskellen på at gøre det med eller uden tilladelse fra skattemyndighederne? Hvordan gennemføres omstruktureringen i praksis, og hvad siger de selskabsretlige regler? Hvilke begivenheder skal efterfølgende anmeldes til skattemyndighederne? Du skal have grundlæggende kendskab til person- og selskabsbeskatning. Kurset tæller 7 timer inden for Direkte og indirekte skatter Kursgevinstloven/rekonstruktion - få et overblik over reglerne i kursgevinstloven NYHED! Seniorskattekonsulent Henning Boye Hansen, BDO ScanRevision. 18. december: (tilmeldingsfrist 28. november 2008). Mange revisorer synes, at reglerne i kursgevinstloven er komplicerede. Især reglerne om beskatning af gevinst og tab på gæld og på finansielle kontrakter. Også de skattemæssige konsekvenser af rekonstruktioner kan være svære at overskue. Den skattemæssige behandling af gevinst og tab på fordringer og gæld, herunder de særlige regler om koncerninterne mellemværender. Den skattemæssige behandling af finansielle kontrakter. De skattemæssige konsekvenser af rekonstruktioner, herunder kapitalnedsættelser og kapitaludvidelser, gældskonverteringer, akkorder samt de nye regler om skattefrie tilskud. Også reglerne om underskudsbegrænsning bliver gennemgået. Du skal have grundlæggende kendskab til person- og selskabsbeskatning. 8

9 Kurset tæller 3,5 time inden for Andet Den nye arvelov - Få hjælp til at rådgive om pensions- og genereationsskifte NYHED! Advokat Birte Rasmussen, Hjulmand & Kaptain, Aalborg. Kr (inkl. forplejning). 5. november: (tilmeldingsfrist 22. oktober 2008) Den 1. januar 2008 trådte den nye arvelov i kraft. Med den nye lov styrkes ægtefællers stilling, og forholdene for samlevere forbedres. Revisorer vil i konkurrence med banker og andre rådgivere blive stillet over for en række spørgsmål, der kræver overblik over den nye arvelov og andre ændringer af betydning. Målet er, at du får indblik i de muligheder, som loven (i kombination med andre regler på det famlie- og skattepligtige område) giver for at forbedre og planlægge generationsskifter. Gennemgang af den nye arvelov Eksempler på hvad ægtepagter og testamenter kan bruges til Arv og gave ved generationsskifte Deling af pensionsformuer ved skilsmisse. Rådgivning af kunder vedr. formueforhold. Kurset tæller 3,5 time inden for Andet Forældelse - Bliv fortrolig med den nye forældelseslov NYHED! e Advokat Jakob Dalsgård Hansen og advokatfuldmægtig Jeppe Mønsted. Kr (inkl. forplejning). 5. november: (tilmeldingsfrist 22. oktober 2008). Den 1. januar 2008 blev de to gældende forældelseslove ophævet, og en ny lov trådte i kraft. Dette medfører blandt andet en betydelig forkortelse af forældelsesfristerne og indfører nye regler bl.a. om, hvordan man afbryder forældelsen, og hvornår forældelsesfristen begynder at løbe fra. Det er nødvendigt at have viden om disse regler for ikke at risikere, at dine klienter eller du selv som revisor taber penge, hvis krav forældes og dermed fortabes. Målet med kurset er at give dig en grundig indføring i forældelsesreglerne, så du er i stand til at rådgive om, hvilke fordringer, der er omfattet af den nye forældelseslov, hvornår forskellige fordringer forældes - og i hvilket omfang det er muligt at fravige reglerne. Definition af forældelse De p.t. gældende regler Hvilke regler, der er omfattet af forældelsesloven Begyndelsestidspunktet for forældelsen Rådgivning af kunder vedr. formueforhold. 9

10 Excel for revisorer - Få mest mulig ud af dit regneark Uddannelsesleder og it-konsulent Mogens Nielsen, som har flere års erfaring i at undervise i it på flere niveauer. 24. oktober: (tilmeldingsfrist 10. oktober 2008) 12. december: (tilmeldingsfrist 1. december 2008) Excel indeholder faciliteter, som de fleste brugere desværre sjældent opdager. Det er en skam. Hvis du udnytter alle de muligheder, der er i Excel, kan du med garanti optimere og automatisere dine modeller. Kurset indledelse med en grundlæggende indføring i Excel, hvor du blandt andet lærer at udbygge eksisterende modeller. Samtidig giver kurset dig udvidet viden om Excel, så du blandt andet er i stand til at sikre dine modeller mod sletning, forkerte indtastninger og fejlagtive overskrivninger. Undervejs får du en lang række uundværlige tips og genveje, der effektiviserer din arbejdsgang. Navne i formler og referencer Datavalidering til styring af brugerinput Betinget formatering Autodisposition, database og autofilter Avanceret database m. filter og databaseformler Pivot-tabeller og Pivot-grafer Sammentælling på tværs af ark Referencer mellem fx Word og Excel Konsolidering mellem forskellige filer Makroer, fejlsøgning og formelkontrol. Betinget format med formler + sætninger til automatisering Datavalidering Import af data fra andre systemer Sammenligning af databaser med udtræk af afvigelseslister Avancerede makrostyrede funktioner Opslagsfunktioner, menuer og værktøjslinier Interaktivitet med funktioner, opslag og makroer, avancerede rapporter og udskrivningsfunktioner. Opgradering til office Bliv dus med Office 2007 s nye brugerflade NYHED! Uddannelsesleder og it-konsulent Mogens Nielsen, som har flere års erfaring i at undervise i it på flere niveauer. Ny brugerflade, nye funktioner, muligheder og arbejdsområder i Word, Excel, PowerPoint og Outlook i Office Kurset giver dig redskaberne til at komme godt i gang med den nye version, så du kan bruge forbedringerne til at effektivisere din arbejdsgang. Vi ligger hovedvægten på Excel, der er mest anvendt i det daglige hos revisorer. 26. september : (tilmeldingsfrist 12. september 2008). Se og lær at anvende de nye funktioner i Office 2007 (Vi kommer omkring alt fra kommando-faner og kontekstfaner til gennemgang af værktøjslinien og indstillinger af statuslinien). Ændringerne i Word (formatering, dokumentkompenenter, forsider, brevfletning mv.) Kendskab til tidligere versioner af Office. Ændringer i Excel (temaer, diagrammer, skabeloner, tabelfunktion, formelhjælp mv.). Ændringer i PowerPoint (gennemgang af de mange nye muligheder, som de nye dias-layouts åbner op for). Ændringer i Outlook (opgavepanel, nyheder i indbakken, oprettelse af konto og junk s mv.). 10

11 Den gode mail - Bliv sprogligt og teknisk insprireret NYHED! Kommunikationsrådgiver Mette Holm Jensen, cand.mag i kommunikation og uddannelsesleder og it-konsulent Mogens Nielsen. Kr (inkl. undervisningsmateriale og personlig feedback). 3. oktober oktober (tilmeldingsfrist 19. september 2008) 7. november + 5. december (tilmeldingsfrist 24. oktober 2007) enkelte deltagere. Mailen er i dag et af de vigtigste kommunikationsværktøjer, både internt og i forhold til omverdenen, men ofte plages virksomheder af dårligt skrevne og forstoppede indbakker. Kurset Den gode mail lærer dig at anvende en lang række funktioner, som gør det muligt for dig at bevare overblikket over dine mails, opgaver og aftaler. Du får samtidig redskaber til, hvordan du kan stramme op på dine mails, så de bliver korte,mundrette og læsevenlige. Kurset består af 2x3,5 times undervisning fordelt på to fredage i efteråret. Mailen som genre Opbygning af en mail Konkret og præcist sprog Fjern de typiske fejl Organisering i Outlook Kalenderoverblik i Outlook Opgaveliste i Outlook Tips og tricks Vi forventer, at du forinden kurset sender et eksempel på en længere mail fra din dagligdag til Du får personlig feedback på mailen, så du kan arbejde med den mellem de to kursusdage. Skriftlig kommunikation - Lær at skrive klart og levende - uden at fagligheden går tabt Kommunikationsrådgiver Mette Holm Jensen, cand.mag i kommunikation. Kr (inkl. forplejning, undervisningsmateriale og personlig feedback). 19. november (tilmeldingsfrist 5. november 2008). Kurset er for dig, der ønsker at blive bedre til at formidle skriftlige budskaber, og som gerne vil lære at skrive klart og levende uden, at fagligheden går tabt. Målet er, at du opdager sprogets spændende virkemidler, og øver dig i at bruge dem til din egen fordel. Kurset veksler mellem teori og praksis i form af øvelser. Vi tager med andre ord hånd om de dårlige vaner og får skrivearbejdet mere effektivt fra hånden. Skriv forståeligt - uden at miste fagligheden Konkret og præcist sprog Levende og aktivt dansk Læsevenlige sætninger Overskrifter og indledninger der fænger Afsender/modtager forhold Fjern de typiske fejl. Vi forventer, at du forinden kurset sender et eksempel på en tekst fra din dagligdag til Dette for at tilpasse niveau og indhold i forhold til jeres umiddelbare behov. 11

12 Praktisk info Har du brug for yderligere information? Så kontakt uddannelsesleder Mogens Nielsen på telefon / Tilmelding Kontakt kursussekretær Chanette Westergaard på telefon Hvad gør du, hvis du bliver forhindret? Du er altid velkommen til at overdrage pladsen til en kollega, eller du kan blive flyttet til en senere afholdelsesdato. Bemærk: Ved afmelding en uge før kursusstart opkræves 50 % af kursusafgiften. Kursets gennemførelse Vi gennemfører som udgangspunkt kurserne, når der er minimum 18 kursister. Kurserne Omstrukturering og Kursgevinstloven/rekonstruktion kræver dog minimum 30 kursister. Hvis du uheldigvis bliver tilmeldt et kursus med under 18 kursister, finder vi i samarbejde en ny kursusdato. Kurserne der ikke kræver dokumentation gennemføres med min. seks kursister. Forplejning Kursusprisen er inkl. forplejning i form af morgenkaffe, buffet og eftermiddagskaffe (dog kun når der er tale om hele dagskurser). Kursussted Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade Frederikshavn Tid se de enkelte kursusbeskrivelser. er Se kursuspriserne under det enkelte kursus Konsulentydelse (specialopgaver) Konsulentydelse (hel dag) kr. 800,- pr. time kr ,- pr. dag erne er uafhængige af, hvor mange I er. Vi er desuden behjælpelig med leje af lokaler andre steder. Kirkegade 9 Postboks Frederikshavn Telefon Fax

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015 Nye IT-kompetencer IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015 Udvikling af IT-kompetencer Den nye Microsoft office-pakke Her bliver du præsenteret for IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015. De er rettet mod

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse Confex-Kursus: Den 18.-19. november 2009 i København Den 3.-4. december 2009 i København ekstra dato Programmering af makroer i EXCEL Nyt specialkursus i Excel Begynder bruger Videregående Avanceret Makrooptageren

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber GRATIS Morgenmøde Den 13. maj Få det optimale ud af din webshop NYE KOMMUNIKATIONSREDSKABER Få mere ud af din webshop.

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

2014 IT REVISOR KURSER

2014 IT REVISOR KURSER 2014 IT REVISOR KURSER Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration IT Revisor grundlæggende

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE EFTER UDDAN NELSE 2015 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE Et samarbejde mellem: Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Center for Karriere &

Læs mere

Få Excel til at gøre det, I har brug for

Få Excel til at gøre det, I har brug for Få Excel til at gøre det, I har brug for Excel-kurser, der tager udgangspunkt i brugerens behov Standardkuser baseres på programmets opbygning, og viser et udsnit af de muligheder, der er til rådighed.

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Kursusprogram. Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og moms Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic

Kursusprogram. Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og moms Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic Kursusprogram 2014 Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic Gratis informationsmøder Bogføring Varighed Datoer (København)

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest og

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014 EDB-brugerkurser for Efterår 2014 Kursusdatoer Dato Kursus 06-10-2014 Hjemmeside til vandværker 21-10-2014 Rambøll GRAF, Modul I 22-10-2014 Rambøll GRAF, Modul II 23-10-2014 Rambøll GRAF, Modul III 29-10-2014

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber GRATIS FYRAFTENSMØDE Den 8. april Få mere ud af din Ipad NYE KOMMUNIKATIONSREDSKABER Få mere ud af din Ipad. GRATIS

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Sammenligning af Office 2013-versionen

Sammenligning af Office 2013-versionen Sammenligning af 2013-versionen Nyt eller forbedret Udvalgt Word 2013 2013 2010 2007 2003 Opret flotte dokumenter, og få en bedre læseoplevelse Med den nye læsetilstand kan du koncentrere dig fuldt ud

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011 >> LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0 - Efterår 2011 1 Viden 2.0 - kompetencer og vækstpotentiale Efteråret 2011 tilbyder vi en række special-designede kurser inden for kommunikation, ledelse og IT.

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Kursuskalender 2015/2016

Kursuskalender 2015/2016 KURSUS Kursuskalender 2015/2016 Kursuscentret Campus Vejle flytter mennesker og virksomheder. Vi tilbyder en bred vifte af aktuelle skræddersyede kvalitetskurser og efteruddannelser. Flyt dig til nye højder

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner Moms Revisors Kombi Dage Revision & Erklæringer Bogholdere Retlige krav & Standarder Eksamenstræning Regnskab & Revision Skat Revisorassistenter Forberedelseskurser Grundlæggende Krav Fra registreret til

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Opkvalificering af. -kompetencer - for medarbejdere på AH. Aalborg Handelsskole

Opkvalificering af. -kompetencer - for medarbejdere på AH. Aalborg Handelsskole IT Opkvalificering af -kompetencer - for medarbejdere på AH Efterår 2012 Aalborg Handelsskole Opkvalificering af IT-kompetencer I efteråret 2012 bliver det igen muligt for alle medarbejdere at forny eller

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk Vil du have den nyeste viden? VLT Grundkursus Kursus 1 VLT Grundkursus GRUNDKURSUS i Danfoss VLT frekvensomformere. Kurset henvender

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Tak for et godt møde det var meget interessant at høre om dine planer og tanker om din formue.

Tak for et godt møde det var meget interessant at høre om dine planer og tanker om din formue. Jeppe Gaardboe JYSKE BANK (SCHWEIZ) Private Banking Wasserwerkstrasse 12 Postfach 3002 CH-8021 Zürich Tel. +41 44 368 73 73 Fax +41 44 368 73 79 info@jyskebank.ch www.jyskebank.ch - Jyske Formueplan din

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler!

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler! 1-dags kursus Bliv opdateret på MOMS 2010 Få styr på de nye regler! Få fradrag for det, du har krav på kend de centrale elementer i moms loven, og lær, hvordan du bruger dem Indgående og udgående moms

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere