NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 24 AUG OVERENSKOMST mellem Nalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område Arbej dstiden Aflønning af klinikassistenter Aflønning af kigutigissaasut Aflønning af tandteknikere i aftagelig protetik Aflønning af tandteknikere i fast protetik Aflønning af klinisk tandteknikere Pensionsbidrag og indbetaling heraf Lønanciennitet Deltidsansættelse Overarbejde og afspadsering Ulempeydelser Tillæg vedrørende særlig stilling Administrationstillæg Funktion Tj enestedragt Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse Ferierej sefond Ferie og feriegodtgørelse Tiltrædelsesfrirejser Boliger Sygdom Tjenestefrihed ved barns første sygedag Anden tjenestefrihed ved barns sygdom Anden særlig tjenestefrihed Offentlige hverv Efterindtægt Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser Opsigelse Timelønnede klinikassistenter, kigutigissaasut samt tandteknikere Overgangsbestemmelser Overenskomstens gyldighedsperiode ASA/ ØPS Jr. nr /524/ 2015 l af S-:::>d

2 (kigutigissaaut,klinikassistenter, 1. Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere i Selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland, som ikke omfattes af anden overenskomst. Stk. 2. Som kigutigissaasut betragtes klinikassistenter, som derudover har gennemført den særlige grønlandske tandplejeruddannelse. Stk. 3. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, Selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. 2. Arbejdstiden Den normale ugentlige arbejdstid er 40 timer, svarende til gennemsnitlig 173 1/3 timer månedligt. Stk. 2. Der foretages lønfradrag for forsømmelser inden for den daglige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende ansattes normale timeløn plus eventuelle tillæg for pågældende time. Forsømmelser af indtil ~ time regnes som ~ time. Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til arbejdssted er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 4. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte. 2 af 17

3 3 Aflønning af klinikassistenter Klinikassistenter aflønnes på nedenstående trin og måneds lønninger er som følger: anciennitet trin 1. april april april april år , , , , år , , , , år , , , , år , , , ,83 9+ år , , , ,58 Stk. 2. Ledende klinikassistenter ved tandplejen aflønnes på nedenstående trin og måneds lønninger er som følger: anciennitet trin 1. april april april april år , , , , år , , , , år , , , , år , , , ,61 9+ år , , , ,54 4. Aflønning af kigutigissaasut Kigutigissaasut aflønnes på nedenstående trin og måneds lønninger er som følger: anciennitet trin 1. april april 2016 l. april april år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , ,79 Stk. 2. Til kigutigissaasut ydes et ureguleret tillæg på kr. 500,00 pr. måned. 3 af

4 (kigutigissaaut,klinikassistenter, Stk. 3. Til ledende kigutigissaasoq ved tandplejen, ydes udover stk. 2, et pensionsgivende ureguleret særligt tillæg på 2.000,00 kr. pr. måned. Stk. 4. KIG-faglig konsulent indplaceres i trinforløb jf. stk. 1. Stk. 5. Til KIG-faglig konsulent, ydes udover stk. 2, et pensionsgivende ureguleret særligt tillæg på kr. pr. måned. Tillægget dækker ansvar/opgaver som landsdækkende rådgivning om forebyggelse, tilrettelæggelse af forebyggelsesprojekter, undervisning i forbindelse med kompetencegivende projekter, instruktion og rådgivning i OCRregistrering og elektronisk patientjournal. 5. Aflønning af tandteknikere i aftagelig protetik Tandteknikere aflønnes på nedenstående trin og månedslønninger er som følger: anciennitet trin 1. april april april april år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , ,61 Stk. 2. Til tandteknikere ydes et ureguleret tillæg på kr. 500,00 pr. måned. Stk. 3. Ved varetagelse af laboratoriernæssige opgaver i udbetales overarbejdsbetaling efter overenskomstens 11. andre byer ASA/0PS Jr. nr /524/ af 17 '\ l t -

5 6. Aflønning af tandteknikere i fast protetik Tandteknikere aflønnes på nedenstående trin og måneds lønninger er som følger: anciennitet trin l. april 2015 l. april 2016 l. april 2017 l. april år , , , , år , , , , år , , , , år 9-10 år 11+ år , , , , , , , , , , , ,61 Stk. 2. Til tandteknikere ydes et ureguleret særligt tillæg på kr. 500,00 pr. måned. Stk. 3. Ved varetagelse af laboratoriernæssige opgaver i andre byer udbetales overarbejdsbetaling efter overenskomstens ll. 7. Aflønning af klinisk tandteknikere Klinisk tandteknikere aflønnes på nedenstående trin og månedslønninger er som følger: anciennitet trin 1. april april april april år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , ,59 Stk. 2. Til kliniske tandteknikere ydes et ureguleret tillæg på 1.000,00 kr. pr. måned. Ydelse af tillægget forudsætter, at pågældende fungerer som klinisk tandtekniker. Stk. 3. Til ledende klinisk tandtekniker ved tandplejen i Nuuk og øvrige byer, ydes udover stk. 2, et pensionsgivende ureguleret særligt tillæg på 2.000,00 kr. pr. måned. ASA/ØPS Jr. nr /524/ af

6 (kigutigissaaut,klinikassistenter, 8. Pensionsbidrag og indbetaling heraf For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver 9,04% af de i 3,4,5,6 og 7 nævnte skalaløn som bidrag til den overenskomstansattes pensionering. Af det indbetalte beløb anses 1/3 for den ansattes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel. Pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. l nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgiveren på grundlag af ansættelsen. 9. Lønanciennitet Lønancienniteten fastsættes på grundlag af det tidsrum, den pågældende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Stk. 2. Lønancienniteten kan tidligst regnes fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Stk. 3. Lønanciennitet afrundes altid til hele måneder, idet 15 dages anciennitet eller derunder ikke medregnes. Stk. 4. Månedslønnede, der fra en offentlig institution i Grønland overgår direkte til en anden offentlig institution i Grønland og fortsætter i hidtidig charge, bevarer lønancienniteten. Stk. 5. Højere placering end efter ovennævnte regler kan under særlige omstændigheder finde sted. Stk. 6. For beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjenes fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. 6 af 17

7 10. Deltidsansættelse Kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere, der ansættes på deltid, aflønnes med en månedsløn, der beregnes i forhold til arbejdstiden. Stk. 2. Ændring af arbejdstiden, herunder midlertidig forlængelse af den ved ansættelsen aftalte arbejdstid for deltidsbeskæftigede, kan kun ske med 3 dages varsel. Er et sådant varsel ikke givet, ydes 1 ekstra timeløn udover faktisk udførte timer. Ved ændring af arbejdstiden kan der tages hensyn til individuelle ønsker om fritagelse for arbejde på det ændrede tidspunkt. 11. Overarbejde og afspadsering Overarbejde bør så vidt muligt undgås. For beordret og kontrolleret arbejde på tjenestestedet, der strækker sig ud den i 2, stk. 1 angivne norm, ydes som overtidsbetaling et tillæg til timelønnen, der udgør 50 % for hver overtime. Overtidsbetalingen ydes pr. påbegyndt halve times overarbejde. Timelønnen beregnes som 1/2080 af den i henhold til 3, stk. log 2, samt 4-7, stk. 1 fastsatte årsløn. Stk. 2. Overarbejde kan afspadseres efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Ved afspadsering afløses overtidsbetalingen af frihed svarende til det optjente antaloverarbejdstimer plus tillæg i tid med 50 %. Afspadseringen optjenes pr. påbegyndt halve times overarbejde. Tidspunktet for afspadseringen fastsættes under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. Stk. 3. Hvis en ansat tilsiges til at udføre overarbejde, skal dette varsles senest 5 timer inden normal arbejdstids ophør den pågældende dag. Stk. 4. For manglende varsel skal der, såfremt overarbejdet varer ud over 2 timer, ydes en ekstra overtimeløn ud over faktiske overarbejdstimer. ASAjØPS Jr. nr /524/ af

8 (kigutigissaaut,klinikassistenter, og tanteknikerel Kigut Stk. 5. For overarbejde, der varer mindst 4 timer ud over en normal arbejdsdags sædvanlig arbejdstid, ydes en overtimeløn ud over faktisk udførte timer. Stk. 6. Hvis en ansat tilkaldes til arbejde uden for den sædvanlige arbejdstid, ydes mindst betaling for 4 timers arbejde. 12. Ulempeydelser Godtgørelse for delt tjeneste, for nattjeneste i tiden mellem kl og kl , for tjeneste på lørdage efter kl samt på søn- og helligdage ydes efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler, jfr. aftale mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat. 13 Tillæg vedrørende særlig stilling Ved ansættelse i en stilling, der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i 3,stk. 1 og 2, samt 4,5,6 og 7, stk. 1 nævnte lønninger, kan der mellem overenskomstparterne træffes speciel aftale om tillæg til lønnen og eventuelle andre vilkår. Stk. 2. Til ansatte der har opnået autorisation til og arbejder med henholdende kariesbehandling og mælketænder, kan der ydes tillæg på kr. pr. måned, efter aftale med arbejdsgiver. 14 Administrationstillæg Ansatte i henhold til denne overenskomst, der af foresatte midlertidig bliver pålagt at udføre betydeligt administrativt arbejde og så længe arbejdet udføres, kan der ydes et tillæg på 500,00 kr. pr. måned. 8 af 17

9 Stk. 2. I tilfælde, hvor der ikke er fastansat chef tandlæge og hvor ansatte af foresatte midlertidig bliver pålagt at udføre cheftandlægens administrative opgaver og så længe arbejdet udføres, kan der ydes et tillæg på 1.000,00 kr. pr. måned. 15 Funktion Ansatte der efter anmodning gør midlertidig tjeneste i højere stilling, er berettiget til betaling efter de nedenfor anførte regler under forudsætning af, at den ansatte overtager de arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling. Stk. 2. Retten til betaling under midlertidig tjeneste i højere stilling indtræder, når den ansatte har varetaget sådan stilling i 15 dage i sammenhæng. Stk. 3. Betaling ydes herefter med et beløb, der udgør forskellen mellem den ansattes egen stilling gældende løn og den løn, den ansatte ville opnå ved oprykning i den højere stilling. 16 Tjenestedragt Ansatte efter denne overenskomst ydes fri tjenestedragt. 17 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse til ansatte, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler. 9 af

10 18 Ferierejsefond Afsnit K. (kigutigissaaut,klinikassistenter, Til ansatte i henhold til denne overenskomst indbetaler arbejdersgiveren pr. måned et feriefondsbidrag på 350,00 kr. til ferierejsefonden for Peqatigiiffik Kigut. 19 Ferie og feriegodtgørelse Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i nr. 10 af 12. november landstingslov Stk. 2. For ansatte, der i henhold til landstingslovens 14, stk. 2 vælger ferie med feriegodtgørelse på 12 % i stedet for ferie med løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Lønnen pr. time beregnes som 1/2080 af årslønnen i henhold til 3-7 inkl. eventuelle tillæg jf Tiltrædelsesfrirejser Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til ansatte, der ansættes på månedsløn, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jf. 21, stk. 1, a) og c). Stk. 2. Retten til tiltrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - og børn under 18 år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 3. Retten til tiltrædelsesfrirej se er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 4. Ved udnyttelsen af tiltrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste rejserniddel anvendes. Stk. 5. I tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til 10 af 17, (1 J '? I l;''''

11 billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinslufthavnen. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopæl og Kastrup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. Stk. 7. Ved tiltrædelsesfrirejse i Grønland godtgøres alene dokumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mellem bopælen og tjenestestedet. Stk. 8. I forbindelse med til trædelsesfrirej sen ydes flyttegodtgøreise og transportforsikring efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler. 21 Boliger I stillingsopslag angives følgende vedr. bolig: a) At der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der til stillingen er knyttet pligt til at bebo egentlig tjenestebolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anviste boliger, jf. stk. l, a), betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Selvstyrets ejendomme m.v. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættelse til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jf. stk. l, c), betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler. ASA/0PS Jr. nr /524/ af

12 (kigutigissaaut,klinikassistenter, og tanteknikerel Kigut 22 Graviditet, barsel og adoption Ansatte har ret til orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption efter de til enhver tid gældende regler. Under orloven er der dog kun ret til løn i den periode beskrevet i Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober 1990, med senere ændringer. 23 Sygdom Bliver en ansat på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed eller ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet sygdommen. Stk. 2. Den ansatte kan, når den pågældende inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage dage - og det forefindes anført ~ ansættelsesbrevet for den ansatte - udgang: opsiges med følgende varsel til fratræden ved en måneds Ved beskæftigelse i samme virksomhed i O - 5 år... : 1 md år... : 3 mdr. - 9 år og flg.: 4 mdr. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at pågældende er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket. Stk. 3. Såfremt ansættelsesforholdet er ophørt i medfør af bestemmelsen i stk. 2, bør genansætteise dog finde sted, når den pågældende påny bliver tjenestedygtig, og der fortsat er anvendelse for den pågældendes arbejdskraft i den pågældende virksomhed. 12 af 17

13 Stk. 4. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 5. Lægeattester, der forlanges i henhold til stk. 4, betales af arbejdsgiveren. 24 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Der gives den ansatte adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Jf. bilag l. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 25 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom Der gives adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage til O - l6 - årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af læge, kan t jenstefriheden forlænges med op til 5 dage. ASA/ØPS Jr. nr /524/ af

14 (kigutigissaaut,klinikassistenter, 26 Anden særlig tjenestefrihed I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret til fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om frirejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse. Stk. 2. Der gives tjenestefrihed med løn til medlemmer af AK's hovedbestyrelse i forbindelse med deltagelse i AK's hovedbestyrelsesmøder indtil 14 dage om året. Stk. 3. Der gives tjenestefrihed til Peqagitiiffik Kigut's tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med deltagelse i faglige kurser m.v. i relation til funktionen, jf. den enhver tid gældende tillidsrepræsentantaftale mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat (AK). 27 Offentlige hverv Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om borgerligt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt. 28 Ef ter indtægt Såfremt en ansat afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der følgende beløb til den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, som den ansatte har forsørgerpligt overfor: Ved beskæftigelse i samme institution i 1 år... : 1 mds løn - 2 år... : 2 mdrs løn - 3 år & flg: 3 mdrs løn 14 af 17,-,I 1"'/

15 29 Afsnit K. Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser Uoverensstemmelser behandles efter reglerne for faglig strid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvelse af retten til at foretage enkeltmandsafskedigelser må vilkårlighed ikke finde sted. Uoverensstemmelser herom behandles efter reglerne l hovedaftalen om behandling af faglig strid. 30 Opsigelse For ansatte omfattet af Inatsisartutlov om rets forholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer finder reglerne om fratrædelsesgodtgørelse samt opsigelsesvarsler, herunder blandt andet ved prøvetid, arbejde af rent midlertidig karakter og ved sygedom anvendelse. Stk. 2. For ansatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer kan en arbejdsgiver opsige ansættelsesforholdet med følgende opsigelsesvarsler, såfremt der ikke er tale om prøvetid eller et arbejde af rent midlertidig karakter: a) 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen. b) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. c) herefter forhøjes opsigelsesvarslet med en måned for hvert 3. ansættelsesår, men højst til 6 måneder. Stk. 3. Opsigelse iflg. stk. 2 skal ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Stk. 4. Ansatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer skal opsige ansættelsesforholdet med en måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, såfremt der ikke er tale om prøvetid eller arbejde af rent midlertidig karakter. Stk. 5. For ansatte som ikke er omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer kan ansættelsesforholdet de første 3 måneder af ansættelsen opsiges med et varsel på 5 ar- ASA/ØPS Jr. nr /524 / af

16 (kigutigissaaut,klinikassistenter, bejdsdage til en hvilken som helst dag. Opsigelsesvarslet gælder både arbejdsgiver og den ansatte. Efter 3 måneders ansættelse gælder opsigelsesvarslerne, som er angivet i stk. 2 b-c og stk. 4. Reglerne om opsigelsesvarsler i prøvetid og ved arbejde af rent midlertidig karakter finder dog ikke anvendelse for ansatte som ikke er omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Stk. 6. Såvel arbejdsgiveren som den ansatte skal afgive opsigelsesvarslet skriftligt. 31 Timelønnede klinikassistenter, kigutigissaasut samt tandteknikere Klinikassistenter, kigutigissaasut samt tandteknikere, der ikke antages med henblik på varig beskæftigelse, men som afløsere under ferie, sygdom og lignende, eller til anden midlertidig beskæftigelse på under 3 måneders varighed, antages på timeløn. Efter beskæftigelse på mere end 3 måneders varighed overgår vedkommende til månedsløn. Timelønnen beregnes som 1/2080 af den til den pågældendes anciennitet svarende årsløn i henhold til 3,4,5,6 og 7. Stk. 2. For klinikassistenter, kigutigissaasut samt tandteknikere kan tjenesteforholdet ophæves uden forudgående varsel. Timelønnede klinikassistenter, kigutigissaasut samt tandteknikere oppebærer ikke løn under fravær på grund af sygdom eller barsel. Stk. 3. Timelønnede klinikassistenter, kigutigissaasut samt tandteknikere har ret og pligt til at holde en fridag for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridagene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til tjenestens tarv. Stk. 4. Lønningsperioden for timelønnede klinikassistenter, kigutigissaasut samt tandteknikere er en periode på 14 dage, der regnes fra og med mandag til og med søndag i den efterfølgende periode. 16 af 17 ~~(i17-()8-2 -l

17 Stk. 5. Timelønnede klinikassistenter, kigutigissaasut samt tandteknikere optjener 12 % i feriegodtgørelse. Stk. 6. Timelønnede klinikassistenter, kigutigissaasut samt tandteknikeres anciennitet beregnes efter reglerne i 17, stk Der optjenes ikke yderligere anciennitet under beskæftigelse som timelønnede klinikassistenter, kigutigissaasit samt tandteknikere. Stk. 7. Bestemmelserne i denne overenskomsts IO, 15, 22, 23, 29 og 30 finder ikke anvendelse for timelønnede klinikassistenter, kigutigissaasut samt tandteknikere. 32. Overgangsbestemmelser Kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere der oppebærer kvalifikationstillæg, ydes fortsat og indtil fratræden som personlig tillæg, et ureguleret beløb på 500,00 kr. pr. måned. Stk. 2.Ansatte der indtil d. 11. oktober 2012 var tildelt individuelle puljetillæg iht. overenskomsten af 10. maj , bevarer tillæg indtil fratræden. 33. Overenskomstens gyldighedsperiode Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker aflønning i henhold til de pr. 31. marts 2019 gældende lønsatser l perioden, indtil ny overenskomst indgås og erstatter nærværende. Nuuk, den2 4 AU Peqatigiiffik Kigut Naalakkersuisut e.b. Dina Olsen Andre Guttesen Hermed udgår overenskomst af 5. december 2012 for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. 17 af

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 It AUG. 2017 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for Lægesekretærer. Indholdsfortegnelse Side: l Overenskomstens område... 3 2

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling gml (At taveqaa t) NALUNAARUI- Grønlandsk Lovsamling Serie C-11 2 4 SEP.2012 OVERENSKOMS mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter.

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2. september 2017 Regulativ om løn- o g a n s æ t t e l s e s v i l k å r f o r ansatte d e r b e s k æ f t i g e s u n d e r G r ø n l a n d s Naturinstituts

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2006 Cirkulære af 30. maj 2006 Perst. nr. 030-06 J.nr. 04-233-21 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 038-15 J.nr. 2014-0513-0017 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Cirkulære om. Organisationsaftale for maskinmestre i land

Cirkulære om. Organisationsaftale for maskinmestre i land 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for maskinmestre i land INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...3 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale 2009 Cirkulære af 5. januar 2010 Perst. nr. 001-10 J.nr. 08-233-12 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtskommunale institutioner 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2.4.27 1994 Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2 INDHOLD Side Cirkulære... 1 Aftale om aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015 Afsnit 5 Arbejdsiedere (5.5K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 0 APR. 2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (Arbejds lederforeningen) INDHOLOS

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste

Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste 1995 3.3.5 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for køkkenmedhjælpere overført fra kommuner i det tidligere FKKA-område, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra kommuner) 2007 Cirkulære af 2. marts 2007 Perst. nr. 026-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-138

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere