Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Munkensdam. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Munkensdam. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Munkensdam Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0

2 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet: Indledning Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold Vurderingskriterier Tilsynets samlede vurdering Tilsynets vurderinger, bemærkninger og anbefalinger Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til spørgeskemainterview af borgere Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til spørgeskemainterview af pårørende Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til spørgeskemainterview af medarbejdere Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til spørgeskemainterview af leder Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til observationsskema Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til kontrol af dokumentation Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til klager Kritisable forhold Endelig rapport og modtagelse af handleplan

3 1. Fakta om tilsynet: Plejecenterets navn og adresse: Munkensdam Plejecenter Tøndervej Kolding Leder: Jette Vinding Samuelsen Dato og tidspunkt for tilsynet: Dato: 13.oktober 2016 Klokken: Datagrundlag: Ved tilsynet er der indsamlet data fra interview af 1 leder, 3 medarbejdere, 3 borgere og 3 pårørende. Samt observationer af 2 borgere og af deres lejlighed. Observationsskema herunder: - Diverse observationer - Spisesituation - Førstehåndsindtryk ved ankomst på plejecentret m.m. Kontrol af dokumentation herunder: - Døgnrytmeplan - Plan for meningsfuld hverdag - APV - Indflytningssamtale Borgeren har givet samtykke til, at deltage i tilsynet samt samtykke til at pårørende må kontaktes. Tilsynsførende: Kvalitetskonsulent Maria Karmisholt Laursen Rapport udarbejdet af: Leder Hanne Lene Frost-Larsen Kvalitetskonsulent Maria Karmisholt Laursen Sygeplejerske Helle Rotne 2

4 2. Indledning I Kolding Kommune arbejder vi alle ud fra fælles mål og at sikre en kvalitet der lever op til kvalitetsstandarderne, med borgeren i centrum. Der er Tilsynsafdelingens vurdering, at der på Munkensdam arbejdes konstruktivt med mange positive tiltag, i forhold til de faglige udfordringer dagen kan bærer præg af. Der er Tilsynsafdelingens vurdering, at ledelsen og medarbejdere arbejder konstruktivt og målrettet for at efterleve kommunens værdier og kvalitetsstandarder. Tilsynsafdelingen anerkender Munkensdam imødekommenhed og det samarbejde, der udvises i forhold til det uanmeldte tilsyn, der foretages af Kolding Kommunes Tilsynsafdeling. 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold Lovgrundlag: I overensstemmelse med Serviceloven 151 stk. 1. og 2. har den stedlige Kommune pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de af afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området 1. Formål med det uanmeldte tilsyn: - At afdække og beskrive om borgerne får den pleje og de aktivitets ydelser, de er visiteret til. - At afdække om den visiterede pleje og aktivitetsydelse dækker borgerens behov for pleje og aktivitet. - At afdække og beskrive om den leverede pleje og aktivitetsydelser er i overensstemmelse med kommunens standard for kvalitet. Det drejer sig om: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Hjælpen efter Servicelovens 83 og 83a: personlig pleje og praktisk hjælp Den sociale trivsel Mad og måltiderne Kultur og socialt miljø, herunder dialog med medarbejderne Aktivitet og træning efter Serviceloven 86 Retssikkerhed og medindflydelse/medbestemmelse på plejecenteret 1 Gengivelse af lovteksten fra Serviceloven 151 3

5 Generelt om tilsynsmetoden: Tilsynet gennemføres af Tilsynsafdelingen. Tilsynet udføres i en åben dialog og interview af 10 % tilfældigt udvalgte borgere og pårørende dog minimum 3, leder og medarbejdere. Tilsynet omfatter tillige diverse observationer. - Tilsynet tager udgangspunkt i hjælp efter Serviceloven. - Tilsynet har fokus på udvalgte borgere. Tilsynet har fokus på, om der er sammenhæng mellem dokumentation omkring borgeren, borgerens behov og den hjælp borgeren modtager. Der er fokus på borgerens hverdagsliv, trivsel og tryghed. - Borgerinterviews gennemføres efter spørgeskemaer, som benyttes til alle interview af borgere. På den måde sikres, at alle tilsyn gennemføres på samme måde, og at indsamlede data kan indgå i fælles og systematisk dataopsamling for alle tilsyn. Alle spørgsmål bliver ikke nødvendigvis besvaret på det uanmeldte tilsyn. Borgerens svar vil altid være situationsbestemt efter borgerens tilstand på den pågældende dag. - Borgeren informeres om tilsynets formål, rammer for selve tilsynet, og at borgerens svar indgår anonymt i en samlet rapport. Hos borgere, der er for ressourcesvage til at deltage aktivt i tilsynsbesøget, udføres tilsynet alene som observationsbesøg. - Tilsynet er observerende hos samtlige besøgte borgere. - Interview af pårørende til de besøgte borgere eller andre pårørende, efter samtykke fra borgeren. - Leder og medarbejderinterview gennemføres efter spørgeskema. Der tales med leder/gruppeleder og medarbejdere, der er til stede ved det uanmeldte kommunale tilsyn. - Tilsynsbesøget omfatter tillige observationer med afsæt i et observationsskema. - Der foretages kontrol af døgnrytmeplan, plan for meningsfuld hverdag og APV svarende til 15%. Der foretages kontrol, om der er afholdt indflytningssamtale ved de borgere, der er flyttet ind siden sidste tilsyn. - Tilsynet er i åben dialog med mulige tilstedeværende på plejecentret. Hver år fastlægger tilsynet et overordnet tema til nærmere vurdering. Tema for 2016: Hvordan medinddrages borgerne i forhold til daglige gøremål, så som: 1. Måltider 2. Rengøring i egen lejlighed 3. Tøjvask 4. Personlig pleje Klager Ud fra et udtræk og i dialog med leder vurderes, hvad har der været af klager, hvad er der klaget over, og hvorledes der arbejdes med klager. Tilsynsrapport: Der udarbejdes en tilsynsrapport for hvert plejecenter. Tilsynsrapporten er en konklusionsrapport med udgangspunkt i tilsynsførendes vurderinger ud fra interview af borgere, pårørende, medarbejdere, leder, observationsskema, diverse observationer samt kontrol af dokumentation. Tilsynsførendes vurderinger i 4

6 tilsynsrapporten vægtes ud fra betydeligheden af svar fra spørgeskemainterviews, observationer og omfang heraf. Tilsynsrapporten indeholder et øjebliksbillede af tilsynsførendes observationer, interviews, faglige vurderinger og anbefalinger. Tilsynsrapporten sendes til gennemlæsning for faktuelle fejl og misforståelser på det enkelte plejecenter. Centerleder orienterer om den endelige tilsynsrapport på bruger/pårørenderåd, hvis der på det respektive plejecenter er et bruger/pårørenderåd. Er der i stedet anden form for frivilligt bruger/pårørendenetværk orienteres dette. Centerlederen sørger for at tilsynsrapporten kommer på Tilbudsportalen. Tilsynsafdelingen sørger for at den endelige tilsynsrapport bliver offentliggjort på plejecentrets hjemmeside på Kolding.dk 5

7 4. Vurderingskriterier Datagrundlaget bliver vurderet ud fra de 4 nedenstående vurderingskriterier. Plejecentret får en samlet vurdering ud fra dataindsamlingen og tilsynsførendes vurdering heraf. Meget tilfredsstillende: Det betyder, at plejecenteret lever op til de krav der stilles. Det observerede lever op til lovgivningen, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Ingen eller ubetydelige mangler. Tilfredsstillende: Det betyder, at plejecenteret på enkelte/få områder ikke lever op til de krav der stilles. Det observerede lever på enkelte/få områder ikke op til lovgivningen, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Enkelte/få betydelige mangler. Delvis tilfredsstillende: Det betyder, at plejecenteret lever op til dele af de krav der stilles. Det observerede lever på visse områder ikke op til lovgivningen, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. En del betydelige mangler. Ikke tilfredsstillende: Det betyder, at plejecenteret ikke lever op til flere dele af de krav der stilles. Det observerede lever på flere områder ikke op til lovgivningen, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Flere betydelige mangler. Kritisable forhold: Der kan forekomme kritisable forhold inden for enkelte områder, som der skal følges op på straks. Ved tilsynets afslutning aftales med ledelsen, hvordan dette skal ske, og det skrives i tilsynsrapporten. Hvis der observeres kritisable forhold ved tilsynsbesøget, er det ikke muligt at opnå en samlet vurdering på meget tilfredsstillende eller Kritisable forhold kan være: Ex: - Omsorgssvigt - At basale plejeopgaver ikke bliver løst. 6

8 5. Tilsynets samlede vurdering På baggrund af det uanmeldte tilsyn på Munkensdam, det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative/kvantitative analyse heraf, har Tilsynsafdelingen ud fra vurderingskriterierne vurderet Munkensdam til, at være delvis tilfredsstillende ved det uanmeldte tilsyn. 5.1 Spindelvæv af de enkelte fokusområder I spindelvævet beskrives en sammenligning af de enkelte fokusområder ud fra: interviews med borgere og pårørende, interviews med ledelse og medarbejdere, observationsskemaet og kontrol af dokumentation. Sammenligning af fokusområder i procent Borgere og pårørende Observationsskema Ledelse og medarbejdere Kontrol af dokumentation Ikke tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende 7

9 6. Tilsynets vurderinger, bemærkninger og anbefalinger Tilsynsførendes vurderinger i tilsynsrapporten vægtes ud fra betydeligheden af svar fra spørgeskemainterviews, observationer og omfang heraf. Tilsynsrapporten indeholder et øjebliksbillede af tilsynsførendes observationer, interviews, faglige vurderinger og anbefalinger (uddrag fra tilsynets formål og indhold/generelt om tilsynsmetoden side 5). 6.1 Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til spørgeskemainterview af borgere Tilsynsførendes vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til Munkensdams fremadrettede udvikling: Fokusområder/interviewspørgsmål Trivsel - Er du tilfreds med at bo på plejecentret? - Føler du dig tryg på plejecentret? - Har du fået venskaber på plejecentret? - Har du en god trivsel i forhold til din oplevelse af ensomhed? Vurdering og bemærkninger Tilsynsførende har vurderet fokusområdet trivsel er Flere borgere tilkendegav, at de var tilfredse med deres trivsel på plejecentret. Boligforhold -Er du tilfreds med din bolig på plejecentret? -Er du tilfreds med de fælles lokaler/arealer, der er på plejecentret? boligforhold er meget Alle borger tilkendegav at være meget tilfredse med deres boligforhold. Personlig hjælp og pleje -Får du den hjælp du har brug for i hverdagen? -Er du tilfreds med de medarbejdere, som hjælper dig? -har medarbejderen tid til at hjælpe dig med personlig hjælp og pleje? -Er medarbejderne kompetente til deres arbejde? -Modtager du hurtigt hjælp, hvis der opstår et akut behov for hjælp? Rengøringsstandard -Er du tilfreds med rengøringen af din bolig? -Er du med til at gøre rent i din bolig? -Er du tilstede i din bolig, når der bliver gjort rent? -Er du tilfreds med rengøringen i fælleslokalerne/arealerne? personlig hjælp og pleje er Flere borgere tilkendegav, de var tilfredse. Dog gav borger udtryk for, et ønske om, at medarbejdere havde mere tid til at hjælpe med personlig hjælp og pleje. Tilsynsførende har vurderet at fokusområdet rengøringsstandard er delvis Flere borgere tilkendegav at rengøringen var tilfredsstillende, men de fleste borgerne tilkendegav, at de ikke var til stede eller deltog i rengøring. 8

10 Tøjvask -Er du tilfreds med den hjælp du får til tøjvask? -Deltager du i opgaverne i forbindelse med tøjvask? Ex: lægge tøj sammen, lægge tøj på plads? Tilsynsførende har vurderet at fokusområdet tøjvask delvis tilfredsstillende De fleste borgere tilkendegav, at selve tøjvasken var Flere borgere tilkendegav, at de ikke blev delagtiggjort i eller var til stede under rengøring i borgers bolig. Forplejning -Er du tilfreds med maden? -Er maden til at tygge? - Bliver du mæt af maden? -Er du tilfreds med den måde maden serveres på? Tilsynsførende har vurderet, at forplejning er meget Borgere var meget tilfredse med forplejningen. Sociale og fysiske aktiviteter -Er du tilfreds med de aktiviteter plejecentret tilbyder? -Tilbyder plejecentret nok aktiviteter? -Tilbydes du individuelle aktiviteter, hvis du ikke ønsker at deltage i de fælles aktiviteter? -Ved du, hvor der findes en oversigt over aktiviteterne? Tilsynsførende har vurderet, at sociale og fysiske aktiviteter er delvis Borger tilkendegav, at det var ønskeligt at medarbejderne havde mere tid til deltagelse i og ledsagelse til aktiviteter. Genoptræning/ vedligeholdelsestræning -Får du dig holdt fysisk bevæget i løbet af dagen? Hvordan? - Var du tilfreds med den genoptræning, du blev/er tilbudt efter sygdom, jf. Serviceloven 86 stk.1? -Er du tilfreds med den vedligeholdelsestræning plejecentret tilbyder jf. Serviceloven 86 stk. 2? Tilsynsførende har vurderet at fokusområdet genoptræning/vedligeholdelsestræning er tilfredsstillende Flere borgere svarede, at de var tilfredse. Kultur og socialt miljø herunder dialog med medarbejderen -Er du tilfreds med omgangstonen på plejecentret? -Har du en kontaktperson på plejecentret? Har din kontaktperson tid til at tale med dig? Tilsynsførende har vurderet at fokusområdet kultur og socialt miljø herunder dialog med medarbejderen er delvis Borgere gav udtryk for, at de enten ikke vidste, hvem deres kontaktperson var, eller mente de ingen kontaktperson havde. 9

11 Retssikkerhed og medindflydelse/medbestemmelse på plejecentret -Har du medbestemmelse i dit eget liv, ønsker og behov på plejecentret? -Bestemmer du selv, hvornår du vil stå op om morgenen, og hvornår du vil i seng om aftenen? -Bestemmer du selv, hvilket tøj du ønsker at tage på om morgenen? -Kan du selv bestemme, hvor du ønsker at spise din mad? -Kan du få mad på andre tidspunkter af døgnet, ud over de faste spisetidspunkter? Fx: hvis du ikke er hjemme, står tidligt op? -Har du medbestemmelse i de beslutninger, der tages på plejecentret? Ex. Madvalg retssikkerhed og medindflydelse/ medbestemmelse på plejecentret er De fleste borgere tilkendegav, at de var tilfredse. Anbefalinger Det anbefales at ledelse og medarbejderne er opmærksomme på: - I forhold til fokusområderne personlig hjælp og pleje og sociale og fysiske aktiviteter, at sikre sig at borgerne oplever at medarbejderen har tid til den personlige hjælp og pleje, og til at assistere/deltage i de sociale og fysiske aktiviteter. - I forhold til fokusområderne tøjvask og rengøringsstandard At borgere inddrages så meget som muligt i de daglige gøremål, ud fra deres ressourcer og udfordringer. At borger er til stede i egen bolig under praktiske opgaver, Hvis borger af en eller anden årsag ikke er til stede, sikres det at borger har givet samtykke til at medarbejdere må udøve praktiske opgaver i hjemmet uden borgers tilstedeværelse. Hvordan borger kan eller ikke kan inddrages eller være til stede i eget hjem ved rengørings- eller tøjvaskeopgaver dokumenteres i døgnrytmen, så alle medarbejdere og pårørende er adviseret. - I forhold til fokusområdet Kultur og socialt miljø herunder dialog med medarbejderen, at borgeren er bekendt med og føler at kontaktpersonen har tid til borgeren. 10

12 6.2 Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til spørgeskemainterview af pårørende Tilsynsførendes vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til Munkensdams fremadrettede udvikling: Fokusområder/interviewspørgsmål Trivsel -Er der en god stemning, når du kommer på plejecentret? -Er det nemt at finde en medarbejder, hvis du har behov for at tale med dem? -Er din pårørende tilfreds med at bo på plejecentret? -Er du tryg ved at have din pårørende på plejecentret? -Har din pårørende en god trivsel i forhold til oplevelsen af ensomhed? -Har du et godt samarbejde med ledelsen på plejecentret? Vurderinger og bemærkninger trivsel er De fleste pårørende tilkendegav, at borgeren trives Flere pårørende gav udtryk, at deres pårørende mest var på værelset. Boligforhold -Er du tilfreds med den bolig din pårørende har på plejecentret? -Er du tilfreds med de fælleslokaler, der er på plejecentret? Personlig hjælp og pleje -Får din pårørende den hjælp, han/hun har brug for i hverdagen til personlig hjælp og pleje? -Er du tilfreds med de medarbejdere, som hjælper din pårørende og er de kompetente til deres arbejde? -Har medarbejderne tid til at hjælpe din pårørende med personlig hjælp og pleje? -Modtager din pårørende hurtigt hjælp, hvis der opstår akut behov? boligforhold er meget Pårørende tilkendegav, at de var meget tilfredse. personlig hjælp og pleje er meget fredsstillende: De fleste pårørende tilkendegav, at de var meget tilfredse med hjælpen til borgeren. Rengøringsstandard -Er du tilfreds med rengøringen i den pårørendes bolig? -Er din pårørende med til at gøre rent i egen bolig? -Er din pårørende tilstede i boligen når der bliver gjort rent? -Er du tilfreds med rengøringen i fælleslokalerne? Tilsynsførende har vurderet at fokusområdet rengøringsstandard er delvis Enkelte pårørende tilkendegav, at de ofte måtte feje borgers bolig. Flere pårørende tilkendegav, at borger kun delvis eller ikke blev delagtiggjort i eller var til stede under rengøring i borgers bolig. 11

13 Tøjvask -Er du tilfreds med den hjælp din pårørende får til tøjvask? -Deltager din pårørende i tøjvask? -Deltager din pårørende i opgaver i forbindelse med tøjvask? Ex: Lægge tøj sammen, tøj på plads? Tilsynsførende har vurderet at fokusområdet tøjvask er delvis Selve tøjvasken var udført tilfredsstillende, men pårørende tilkendegav, at borgerne ikke blev inddraget i processer med tøjvask. Sociale og fysiske aktiviteter -Er du tilfreds med de aktiviteter plejecentret tilbyder? -Deltager din pårørende i nogle af aktiviteterne? -Tilbydes din pårørende individuelle aktiviteter? -Ved du, hvor der findes en oversigt over de aktiviteter plejecentret tilbyder? -Får din pårørende tilstrækkelig information om de aktiviteter plejecentret tilbyder? -Bliver din pårørende tilstrækkelig motiveret til deltagelse i aktiviteter? sociale og fysiske aktiviteter er tilfredsstillende: Flere pårørende udtrykte, at de generelt var tilfredse. Pårørende savnede tilbud til borger om individuelle aktiviteter. Forplejning -Er du tilfreds med maden? forplejning er meget Pårørende tilkendegav, at de var meget tilfredse med forplejningen. Kultur og socialt miljø, herunder dialog med personalet -Er du tilfreds med omgangstonen på plejecentret? -Har du en god kontakt/dialog med medarbejderne på plejecentret? -Har din pårørende en kontaktperson på plejecentret? Genoptræning/vedligeholdelsestræning -Er du tilfreds med de fysiske aktiviteter din pårørende tilbydes? -Får din pårørende sig fysisk bevæget i løbet af dagen/bliver din pårørende holdt i gang? -Er du tilfreds med den genoptræning din pårørende tilbydes efter serviceloven 86. stk. 1.? - Er du tilfreds med den vedligeholdelsestræning din pårørende tilbydes efter serviceloven 86. stk. 2.? kultur og socialt miljø, herunder dialog med personalet er Flere pårørende flere tilkendegav, at de var tilfredse. genoptræning/vedligeholdelsestræning er tilfredsstillende: De fleste pårørende tilkendegav, at de var tilfredse. Ingen af de adspurgte pårørende tilkendegav, at de vidste om deres pårørende havde en kontaktperson. 12

14 Retssikkerhed og medindflydelse/medbestemmelse -Har din pårørende medbestemmelse i eget liv, ønsker og behov på plejecentret? - Bestemmer din pårørende selv, hvor han/hun ønsker at spise sine måltider? -Er din pårørende medbestemmende i de beslutninger der tages på plejecentret? Ex. madvalg? Tilsynsførende har vurderet, at retssikkerhed og medindflydelse/medbestemmelse er delvis tilfredsstillende De fleste pårørende tilkendegav, at de var delvis tilfredse. Anbefalinger Det anbefales at leder og medarbejderne er opmærksomme på: - I forhold til fokusområdet rengøringsstandard, at have fokus på pårørendes udsagn om manglende rengøring når behovet ses. - I forhold til fokusområderne tøjvask og rengøringsstandard At borgere inddrages så meget som muligt i de daglige gøremål, ud fra deres ressourcer og udfordringer. At borger er til stede i egen bolig under praktiske opgaver, Hvis borger af en eller anden årsag ikke er til stede, sikres det at borger har givet samtykke til at medarbejdere må udøve praktiske opgaver i hjemmet uden borgers tilstedeværelse. Hvordan borger kan eller ikke kan inddrages eller være til stede i eget hjem ved rengørings- eller tøjvaskeopgaver dokumenteres i døgnrytmen, så alle medarbejdere og pårørende er adviseret. 13

15 6.3 Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til spørgeskemainterview af medarbejdere Tilsynsførendes vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til Munkensdams fremadrettede udvikling: Fokusområder/interviewspørgsmål Trivsel -Er der en god trivsel på arbejdspladsen? - Har der de seneste 12 mdr. været udskiftning i medarbejdergruppen? (Lille, mellem eller stor) -Har der seneste 12 mdr. været sygdom i medarbejdergruppen? (Lille, mellem eller stor) -er der nu en stabil medarbejdergruppe på arbejdspladsen? -Trives du på arbejdspladsen? Vurderinger og bemærkninger trivslen er tilfredsstillende Flere interviewede medarbejdere tilkendegav, at de var tilfredse med trivslen på arbejdspladsen. Det er dog oplevet, at der har været en del udskiftning i medarbejdergruppen. Fysiske rammer -Er indretningen på plejecentret hensigtsmæssigt indrettet i forhold til udførelse af arbejdsopgaver? -Er de fysiske rammer indrettet til borgere med særlige behov? -Giver de fysiske rammer mulighed for at drøfte borgere uden at bryde din tavshedspligt? fysiske rammer er delvis Flere medarbejdere oplever megen uro og støj på fælles kontorer og mangel på computertilgang. I forhold til borgere, savnes afskærmningsmuligheder, og små hyggekroge til uforstyrrethed. Kompetencer -Tilbydes du relevante kurser i forhold til det arbejde du skal udføre? -Har du de kompetencer der skal til for at udføre dit arbejde? -Er der introduktionsprogram for nyansatte? -Er der oplæring af timelønnede vikarer? - Er der oplæring af vikarer fra vikarbureau? -Modtager medarbejderen en oplæring i forbindelse med nye opgaver? -Er der overensstemmelse mellem dine kolleger ansvarsområder/ opgaver og kompetencer? -Er der overensstemmelse mellem dine lederes ansvarsområder/opgaver om kompetencer? kompetencer er meget Alle medarbejdere tilkendegav, at de var meget tilfredse med kompetenceforholdene. 14

16 Fokuspunkter -Kender du til Meningsfuld Hverdag? -Kender du til retningslinjerne for magtanvendelse? -Kender du til retningslinjerne for UTH? -Kender du til indsatserne omkring småtspisende borgere? -Kender du til serviceniveau og kvalitetsstandarderne for området? -Kender du til Senior- og Socialområdets selvværdsstrategi? -Kender du retningslinjerne for, hvem du skal kontakte, hvis der opstår en situation, og du ikke ved hvad du skal gøre? -Kender medarbejderne retningslinjerne for, hvem de skal kontakte, hvis der opstår en situation, hvor de ikke ved hvad de skal gøre? Tilsynsførende har vurderet, at diverse under fokuspunkter er De fleste medarbejdere tilkendegav på tilfredsstillende vis, at de havde kendskab til fokuspunkterne. Medarbejder savnede kendskab til senior-og socialområdets selvværdsstrategi. Værdier -Kender du seniorområdets værdigrundlag? Tilsynsførende har vurderet, at medarbejdere på meget tilfredsstillende vis kender til seniorområdets værdigrundlag. Samarbejde /omgangstone -Medarbejder> <medarbejder -Medarbejder> <leder -Medarbejder> <borger -Medarbejder> <pårørende -Leder> <leder -Leder> <borger -Leder> <pårørende -Borger> <borger -Borger> <pårørende -Pårørende> <pårørende samarbejde/omgangstone er meget Flere medarbejderne tilkendegav, at de oplevede, at samarbejdet og/omgangstonen er meget Personlig hjælp og pleje -Giver hverdagen mulighed for, at du kan levere den hjælp, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne? -Har medarbejderen mulighed for at give en individuel hjælp til borgeren? -Bliver borgeren inddraget ift. medbestemmelse omkring eget liv, ønsker og behov? personlig hjælp og pleje er meget Medarbejdere tilkendegav, at de var meget tilfredse. 15

17 Praktisk hjælp -Er borgerne tilsted i egen bolig, når der gøres rent? -Er borgerne med til at gøre rent i egen bolig? -Er borgerne med til at vaske tøj? -Deltager borgeren i opgaver i forbindelse med Tøjvask? Ex. lægge tøj sammen? -Lægge tøj på plads? -Deltager borgerne i huslige gøremål? Tilsynsførende har vurderet at fokusområdet praktisk hjælp er delvis Medarbejdere tilkendegav, at borgerne ikke blev eller kun delvis blev inddraget i processerne med den praktiske hjælp, eller var tilstede i egen bolig under udførelsen af praktisk hjælp. Sociale og fysiske aktiviteter -Tilbydes borgeren sociale og fysiske aktiviteter? -Er der en oversigt over aktiviteterne? -Tilbydes borgeren individuelle aktiviteter? -Har medarbejderne tid til at tale med borgeren? -Er der et godt frivilligt netværk ift. aktiviteter? sociale og fysiske aktiviteter er meget Medarbejdere tilkendegav, at de var meget tilfredse med udbuddet af og tiden til af de sociale og fysiske aktiviteter. Genoptræning/vedligeholdelses træning -Arbejdes der med rehabilitering? -Tilbydes borgeren fysiske aktiviteter? -Tilbydes borgeren genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1.? -Tilbydes borgeren vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 86 stk. 2.? genoptræning/vedligeholdelses træning er meget Flere medarbejdere tilkendegav, at de var meget tilfredse med fokusområdet genoptræning/vedligeholdelsestræning. Anbefalinger Det anbefales: - I forhold til fokusområdet fysiske rammer, at ledelsen har fokus på de mangler og ønsker, medarbejderne har nævnt i vurderingen. - I forhold til fokusområdet praktisk hjælp At borgere inddrages så meget som muligt i de daglige gøremål, ud fra deres ressourcer og udfordringer. At borger er til stede i egen bolig under praktiske opgaver, Hvis borger af en eller anden årsag ikke er til stede, sikres det at borger har givet samtykke til at medarbejdere må udøve praktiske opgaver i hjemmet uden borgers tilstedeværelse. Hvordan borger kan eller ikke kan inddrages eller være til stede i eget hjem ved rengøringseller tøjvaskeopgaver dokumenteres i døgnrytmen, så alle medarbejdere og pårørende er adviseret. 16

18 6.4 Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til spørgeskemainterview af leder Tilsynsførendes vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til Munkensdams fremadrettede udvikling: Fokusområder/interviewspørgsmål Trivsel -Er der en god trivsel på arbejdspladsen? - Har der de seneste 12 mdr. været udskiftning i medarbejdergruppen? (Lille, mellem eller stor) -Har der seneste 12 mdr. været sygdom i medarbejdergruppen? (Lille, mellem eller stor) -er der nu en stabil medarbejdergruppe på arbejdspladsen? -Trives du på arbejdspladsen? Vurderinger og bemærkninger trivslen er Den interviewede leder tilkendegav at være tilfreds med trivslen. Fysiske rammer -Er indretningen på plejecentret hensigtsmæssigt indrettet i forhold til udførelse af arbejdsopgaver? -Er de fysiske rammer indrettet til borgere med særlige behov? -Giver de fysiske rammer mulighed for at drøfte borgere uden at bryde din tavshedspligt? fysiske rammer er Leder tilkendegav at være tilfreds med de fysiske rammer. Kompetencer -Tilbydes du relevante kurser i forhold til det arbejde du skal udføre? -Har du de kompetencer der skal til for at udføre dit arbejde? -Er der introduktionsprogram for nyansatte? -Er der oplæring af timelønnede vikarer? - Er der oplæring af vikarer fra vikarbureau? -Modtager medarbejderen en oplæring i forbindelse med nye opgaver? -Er der overensstemmelse mellem medarbejdernes ansvarsområder/ opgaver og kompetencer? kompetencer er meget Leder tilkendegav, at forholdene vedrørende kompetencerne er meget 17

19 Fokuspunkter -Kender du til Meningsfuld Hverdag? -Kender du til retningslinjerne for magtanvendelse? -Kender du til retningslinjerne for UTH? -Kender du til indsatserne omkring småtspisende borgere? -Kender du til serviceniveau og kvalitetsstandarderne for området? -Kender du til Senior- og Socialområdets selvværdsstrategi? -Kender du retningslinjerne for, hvem du skal kontakte, hvis der opstår en situation, og du ikke ved hvad du skal gøre? -Kender medarbejderne retningslinjerne for, hvem de skal kontakte, hvis der opstår en situation, hvor de ikke ved hvad de skal gøre? Værdier -Kender du seniorområdets værdigrundlag? Tilsynsførende har vurderet, at diverse omkring fokuspunkter er meget tilfredsstillende: Leder tilkendegav på meget tilfredsstillende vis at have kendskab til fokuspunkterne. værdier er meget Leder tilkendegav at have kendskab til Seniorområdets værdigrundlag. Samarbejde /omgangstone -Medarbejder> <medarbejder -Medarbejder> <leder -Medarbejder> <borger -Medarbejder> <pårørende -Leder> <leder -Leder> <borger -Leder> <pårørende -Borger> <borger -Borger> <pårørende -Pårørende> <pårørende samarbejde/omgangstone er meget Leder tilkendegav, at samarbejde/omgangstone generelt var meget Personlig hjælp og pleje -Giver hverdagen mulighed for, at du kan levere den hjælp, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne? -Har medarbejderen mulighed for at give en individuel hjælp til borgeren? -Bliver borgeren inddraget ift. medbestemmelse omkring eget liv, ønsker og behov? personlig hjælp og pleje er meget Leder tilkendegav, at personlig hjælp og pleje er meget 18

20 Praktisk hjælp -Er borgerne tilsted i egen bolig, når der gøres rent? -Er borgerne med til at gøre rent i egen bolig? -Er borgerne med til at vaske tøj? -Deltager borgeren i opgaver i forbindelse med Tøjvask? Ex. lægge tøj sammen? -Lægge tøj på plads? -Deltager borgerne i huslige gøremål? Tilsynsførende har vurderet at fokusområdet praktisk hjælp er delvis tilfredsstillende: Leder tilkendegav, at borgeren kun delvis deltog i praktiske opgaver egen bolig. Sociale og fysiske aktiviteter -Tilbydes borgeren sociale og fysiske aktiviteter? -Er der en oversigt over aktiviteterne? -Tilbydes borgeren individuelle aktiviteter? -Har medarbejderne tid til at tale med borgeren? -Er der et godt frivilligt netværk ift. aktiviteter? Tilsynsførende har vurderet, at de fokusområdet sociale og fysiske aktiviteter, der tilbydes er meget Leder tilkendegav, at være meget tilfreds med de sociale og fysiske aktiviteter. Genoptræning/vedligeholdelses træning -Arbejdes der med rehabilitering? -Tilbydes borgeren fysiske aktiviteter? -Tilbydes borgeren genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1.? -Tilbydes borgeren vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 86 stk. 2.? genoptræning/vedligeholdelsestræning er meget Leder tilkendegav at være meget tilfreds med den genoptræning/vedligeholdelsestræning der tilbydes. Anbefalinger Det anbefales at: - I forhold til fokusområdet praktisk hjælp At borgere inddrages så meget som muligt i de daglige gøremål, ud fra deres ressourcer og udfordringer. At borger er til stede i egen bolig under praktiske opgaver, Hvis borger af en eller anden årsag ikke er til stede, sikres det at borger har givet samtykke til at medarbejdere må udøve praktiske opgaver i hjemmet uden borgers tilstedeværelse. Hvordan borger kan eller ikke kan inddrages eller være til stede i eget hjem ved rengørings- eller tøjvaskeopgaver dokumenteres i døgnrytmen, så alle medarbejdere og pårørende er adviseret. 19

21 6.5 Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til observationsskema Tilsynsførendes vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til Munkensdams fremadrettede udvikling: Fokusområder Omgangstone/kommunikation -Medarbejder> <medarbejder -Medarbejder> <leder -Medarbejder> <borger -Medarbejder> <pårørende -Leder> <leder -Leder> <borger -Leder> <pårørende -Borger> <borger -Borger> <pårørende -Pårørende> <pårørende Vurderinger og bemærkninger Tilsynsførende har vurderet, at observationer omkring omgangstone/kommunikation er En medarbejder blev observeret gå i borgers bolig uden accept fra borger. Det gode måltid Et frokostmåltid observeres -Sociale relationer -Pædagogisk tilgang -Spisemiljø Tilsynsførende har vurderet, at observationer omkring det gode måltid i er Der vurderes et positivt pædagogiske måltid, hvor medarbejdere havde god dialog med alle borgere ved bordet. Dog blev der i et tilfælde drøftet faglige overvejelser i borgeres medhør under middagsmåltidet. Førstehåndsindtryk ved ankomst til plejecentret -Et det nemt at finde en medarbejder? -Er medarbejderen hjælpsom? -Er der en overskuelig oversigt over aktiviteter? -Opholder der sig medarbejdere i personalerum? -Opholder der sig medarbejdere i fælleslokalerne? -Er uniformsetiketten overholdt? -Er der en rolig atmosfære? Ser borgeren ud til at trives -Fremstår de interviewede og de 2 observerede borgere velsoigneret? -Fremstår de interviewede og de 2 observerede borgere rene i tøjet? -Virker borgerne glade? -Fremstår borgerne generelt velsoignerede? -Fremstår borgerne generelt rene i tøjet? -Virker borgerne generelt til at være trygge og føle sig hjemme på plejecentret? Tilsynsførende har vurderet, at førstehåndsindtrykket ved ankomst til plejecentret er Tilsynsførende har vurderet, at observationer omkring borgerens trivsel generelt er meget 20

22 Rengøringsstandard -Fremstår de interviewede og de observerede borgeres lejligheder rene? -Fremstår de interviewede og de observerede borgeres hjælpemidler rene? -Fremstår fælleslokaler/arealerne rene? -Fremstår hjælpemidler generelt rene? Tilsynsførende har vurderet, at observationer omkring rengøringsstandarden generelt er delvis Nogle borgeres hjem og hjælpemidler fremstod dog noget nussede/beskidte ved tilsyn. De fysiske rammer- fælleslokaler/-arealer -Er de fysiske rammer hyggelige og indbydende? Tilsynsførende har vurderet, at observationer omkring de fysiske rammer- fælleslokaler/- arealer generelt er meget Vagtplaner -Er der sammenhæng mellem opgavekompleksitet og kompetencer? vagtplaner er meget tilfredsstillende, idet der er sammenhæng opgavekompleksitet og kompetencer. Anbefalinger Det anbefales: - I forhold til fokusområdet det gode måltid, at sikre sig at faglige overvejelser ikke drøftes under det gode måltid i borgeres medhør. - I forhold til fokusområdet rengøringsstandard, at sikre sig borgerens bolig og hjælpemidler fremstår rengjorte efter behov. - At sikre sig at medarbejdere har borgers accept inden de går ind i borgerens hjem, når borger ikke er hjemme. 21

23 6.6 Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til kontrol af dokumentation Tilsynsførendes vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til Munkensdams fremadrettede udvikling: Fokusområder Døgnrytmeplan Vurderinger og bemærkninger Tilsynsførende har vurderet, at dokumentation af døgnrytmeplaner er I 80% af stikprøverne var døgnrytmeplanen udfyldt helt og 20% delvis. Plan for meningsfuld hverdag Tilsynsførende har vurderet, at dokumentation af plan for Meningsfuld Hverdag er ikke 20 % af planerne var udfyldte. 80% var ikke udfyldte. APV Tilsynsførende har vurderet, at dokumentation af APV er ikke I ingen af de stikprøverne var APV udfyldte. Indflytningssamtale Tilsynsførende har vurderet, at dokumentation af indflytningssamtale er meget Alle indflytningssamtaler var udfyldte. Anbefalinger Det anbefales: - I forhold til dokumentation af døgnrytmeplaner, plan for meningsfuld hverdag og APV, at disse sikres opdateret hos alle borgere jf. retningslinjer herfor. 22

24 6.7 Vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til klager Tilsynsførendes vurderinger, bemærkninger og anbefalinger i forhold til Munkensdams fremadrettede udvikling: Klageoversigt Klage År 2015 År 2016 (Fra den 1. januar 2016 frem til den ) Personlig pleje 0 0 Praktisk hjælp 0 0 Sygepleje 0 0 Andet 0 0 I alt 0 0 Anbefalinger Det anbefales at: - Der er ingen klager og derfor ingen anbefalinger i forhold til klager. 7. Kritisable forhold Angiv hvis kritisable forhold: - Der er ikke konstateret kritisable forhold. 8. Endelig rapport og modtagelse af handleplan Den endelige rapport er udfærdiget den 7. juli Det er aftalt, at plejecentret udfærdiger en handleplan med afsæt i Tilsynsafdelingens anbefalinger, som beskrives i Kolding Kommunes handleplansskema, og sendes retur til godkendelse i Tilsynsafdelingen. 23

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Kongebrocentret. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Kongebrocentret. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Kongebrocentret Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Kongsbjerghjemmet. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Kongsbjerghjemmet. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Kongsbjerghjemmet Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Bertram Knudsens Have. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Bertram Knudsens Have. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Bertram Knudsens Have Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Elim. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Elim. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Elim Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3 4. Vurderingskriterier...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Toftegården. Tilsynsafdelingen

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Toftegården. Tilsynsafdelingen Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Toftegården Tilsynsafdelingen 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3 4. Vurderingskriterier...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Olivenhaven. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Olivenhaven. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Olivenhaven Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Vesterled. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Vesterled. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Vesterled Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3 4.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Vonsild Have kvarteret. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Vonsild Have kvarteret. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Vonsild Have kvarteret Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Kirsebærhaven. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Kirsebærhaven. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Kirsebærhaven Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Dreyershus. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Dreyershus. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Dreyershus Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Birkebo. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Birkebo. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på Birkebo Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Indledning... 3 3. Tilsynets Lovgrundlag, formål og indhold... 3 4.

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på KK plejecenter

Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på KK plejecenter Fiktiv Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn på KK plejecenter Tilsynsafdelingen Indhold 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Tilsynets formål og indhold:... 3 3.Tilsynets vurdering:... 6 3.1 Samlet vurdering:...

Læs mere

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter.

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015

Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 16. september 2015 på Bertram Knudsens Have. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes

Læs mere

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter. Attendo Vonsildhave Kvarteret - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015

Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 27. oktober 2015 på Teglgårdsparken plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes

Læs mere

Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter.

Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter. Toftegården - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 19. juni 2014 på Toftegården plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 21. maj 2014 på Munkensdam plejecenter

Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 21. maj 2014 på Munkensdam plejecenter Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 21. maj 2014 på Munkensdam plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Vesterled - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 17. december 2015 på Vesterled plejecenter.

Vesterled - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 17. december 2015 på Vesterled plejecenter. Vesterled - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 17. december 2015 på Vesterled plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Birkebo - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 25. august 2014 på Birkebo plejecenter.

Birkebo - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 25. august 2014 på Birkebo plejecenter. Birkebo - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 25. august 2014 på Birkebo plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/birkebo

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Attendo Kolding Hjemmepleje vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Attendo Kolding Hjemmepleje vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn ved Attendo Kolding Hjemmepleje vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Tilsynets formål

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Aktivitet og træning... 4 3.4 Praktisk

Læs mere

Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 12. november 2015 på Munkensdam plejecenter.

Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 12. november 2015 på Munkensdam plejecenter. Munkensdam - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 12. november 2015 på Munkensdam plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Tilsyn plejecentrene 2015

Tilsyn plejecentrene 2015 Vinter Tilsyn plejecentrene Indhold 1. Indledning... 3 2. Overordnet tilfredshed... 4 3. Boligforhold og praktisk hjælp... 5 4. Personlig hjælp og pleje... 7 5. Genoptræning/vedligeholdelsestræning...

Læs mere

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Svane Service vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Svane Service vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn ved Svane Service vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Tilsynets formål og indhold:...

Læs mere

Tilsyn plejecentrene 2014

Tilsyn plejecentrene 2014 Vinter Tilsyn plejecentrene 1. Indledning I henhold til Servicelovens 151 har Myndighedsafdelingen gennemført uanmeldte tilsyn på samtlige 13 plejecentre i Kolding Kommune. Tilsynene har belyst en række

Læs mere

Kongsbjerghjemmet tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Tilsynet blev udført af: Tilsynet blev udført i tidsrummet: Formålet med det uanmeldte tilsyn

Kongsbjerghjemmet tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Tilsynet blev udført af: Tilsynet blev udført i tidsrummet: Formålet med det uanmeldte tilsyn Kongsbjerghjemmet - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 10. november 2015 på Kongsbjerghjemmets plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes

Læs mere

Birkebo - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 26. januar 2016 på Birkebo plejecenter.

Birkebo - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 26. januar 2016 på Birkebo plejecenter. Birkebo - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 26. januar 2016 på Birkebo plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/birkebo

Læs mere

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 10. januar 2014 på Olivenhaven plejecenter (tilsynet flyttet fra 2013 pga. andre presserende opgaver)

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 10. januar 2014 på Olivenhaven plejecenter (tilsynet flyttet fra 2013 pga. andre presserende opgaver) Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2013 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 10. januar 2014 på Olivenhaven plejecenter (tilsynet flyttet fra 2013 pga. andre presserende opgaver) Data

Læs mere

Tilsyn på plejecentrene samlet redegørelse

Tilsyn på plejecentrene samlet redegørelse Tilsyn på plejecentrene 2013 - samlet redegørelse Seniorforvaltningen 1. Indledning I henhold til Servicelovens 151 har Myndighedsafdelingen gennemført uanmeldte tilsyn på samtlige 14 plejecentre i Kolding

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Kære Pleje vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Kære Pleje vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn ved Kære Pleje vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Tilsynets formål og indhold:...

Læs mere

Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. februar 2016 på Olivenhavens plejecenter.

Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. februar 2016 på Olivenhavens plejecenter. Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. februar 2016 på Olivenhavens plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Sommersted Plejehjem. 2. Samlet tilsynsresultat for Sommersted Plejehjem.

Tilsynsrapport Sommersted Plejehjem. 2. Samlet tilsynsresultat for Sommersted Plejehjem. Tilsynsrapport Sommersted Plejehjem. Plejecentrets navn adresse Sommersted plejehjem. Kirkevej 6 6560 Sommersted. Leder Plejecenterleder Lis Birthe Sørensen Dato tidspunkt for tilsynsbesøg Den 7.september

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør HeltRent HjemmeService Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Sydhjørnet vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn ved Sydhjørnet vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser. Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Tilsynsrapport 2016 Uanmeldt tilsyn ved Sydhjørnet vedrørende videredelegerede sygeplejeindsatser Tilsynsafdelingen KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Fakta om tilsynet:... 2 2. Tilsynets formål og indhold:...

Læs mere

Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014

Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 1. oktober 2014 på plejecenter Bertram Knudsens Have. Data vedrørende plejecentret

Læs mere

Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter.

Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter. Olivenhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 11. september 2014 på Olivenhaven plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med, at "...de kommunale opgaver efter 83 og

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED BEDSTED FRIPLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn i Fanø Kommunes hjemmepleje, fritvalgsområdet september - oktober 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Praktisk hjælp... 4 3.4 Madservice...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Torsbo plejehjem 2015

Uanmeldt tilsyn på Torsbo plejehjem 2015 Uanmeldt tilsyn på Torsbo plejehjem 2015 Indledning På vegne af Byrådet føres tilsyn med, om beboere i plejeboliger modtager den hjælp, pleje, sygepleje og træning, de er berettiget til. Beboere på 24

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Sommersted plejecenter, Fakta om tilsynet Plejecentrets navn og adresse Leder

Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Sommersted plejecenter, Fakta om tilsynet Plejecentrets navn og adresse Leder Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Sommersted plejecenter, 2017 1. Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Plejecentrets navn og adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune foretaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Hesselager Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 5. september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken og Højmarken. 2. Samlet tilsynsresultat for Plejecenter Engparken og Højmarken

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken og Højmarken. 2. Samlet tilsynsresultat for Plejecenter Engparken og Højmarken Tilsynsrapport Plejecenter Engpar Højmar Plejecentrets navn adresse Plejecenter Engpar Højmar Kirkealle 22 6510 Gram. Leder Plejecenterleder Bettina Kønig Dato tidspunkt for tilsynsbesøg Den 14. juli 2016

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Uanmeldt tilsyn på Kerteminde Kommunes plejecentre 2016

TILSYNSRAPPORT. Uanmeldt tilsyn på Kerteminde Kommunes plejecentre 2016 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kerteminde Kommunes plejecentre 2016 Indledning Kerteminde Kommune har aflagt tilsynsbesøg på Kerteminde Kommunes plejecentre. Generelt er formålet med tilsynet at sikre:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRE OG PLEJECENTRE PLEJEHJEMMET EGEBO Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2017

Tilsyn hjemmeplejen 2017 inter Tilsyn hjemmeplejen 2017 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 10 5. Leveringen af hjælpen... 10 6.

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos Kildebakken plejecenter, Fakta om tilsynet. 2. Samlet tilsynsresultat for Kildebakken plejecenter

Uanmeldt tilsyn hos Kildebakken plejecenter, Fakta om tilsynet. 2. Samlet tilsynsresultat for Kildebakken plejecenter Tilsynsrapport Plejecenter Uanmeldt tilsyn hos Kildebakken plejecenter, 2018 1. Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Plejecentrets navn og adresse

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017 De kommunale tilsyn på plejeboligområdet. Assens Kommune Myndighed Sundhed

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017 De kommunale tilsyn på plejeboligområdet. Assens Kommune Myndighed Sundhed Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017 De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Bilag: De kommunale tilsynsrapporter Samlet rapport fra 2017 Kommunale tilsyn

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsynet foretaget 21. april 2015 Tilsynskonsulenter Laila Olsen og Lise Pade Side 1 Opfølgning på sidste års tilsyn: Sidste års anbefaling var: * Der skal rettes stort fokus

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Lørdag den 3. december 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017

Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017 Årlig redegørelse for tilsyn med ældrecentre 2017 19. januar 2018 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 5 2. Samlet konklusion... 6 3. Beskrivelse af procedurer for tilsyn... 8 4. Resultater

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Melby Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Melby Oktober 2013

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Hesselager Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 21. marts 2019 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Pleje- og Omsorgscenter Birkegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN GUG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLGÅRDSPARKEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLGÅRDSPARKEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLGÅRDSPARKEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Møllehuset Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere