Ny EU-stresstest: Danske storbanker kan modstå hård recession

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny EU-stresstest: Danske storbanker kan modstå hård recession"

Transkript

1 Finanstilsynet 2. november 2018 Ny EU-stresstest: Danske storbanker kan modstå hård recession Den fælleseuropæiske stresstest viser, at de fire største danske banker vil opretholde en positiv kapitaloverdækning selv i tilfælde af et hårdt økonomisk tilbageslag. Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank og Sydbank opretholder i den meget hårde stresstest en egentlig kernekapitalprocent på mellem 11,7 og 15,6 pct. ved udgangen af Resultatet af stresstesten vil indgå i den fremadrettede dialog med bankerne om blandt andet kapitalmålsætninger og udlodningspolitik. Resultaterne viser, at de største danske banker er robuste selv i tilfælde af et hårdt økonomisk tilbageslag. Det tilbageslag, der regnes på, er væsentligt hårdere end i tidligere stresstest, og hårdere end det, der regnes på for Europa generelt. Kapitaleffekten er derfor også betydelig og højere end i tidligere stresstest. Det er derfor samlet set et betryggende resultat set med danske øjne. Når det er sagt, så beror denne konklusion i høj grad på et gunstigt kapitalmæssigt udgangspunkt, og det er vigtigt, at de største danske banker værner om dette i fremtiden ved at holde på noget af indtjeningen til opbygning af kapital, siger Finanstilsynets direktør, Jesper Berg. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har koordineret den fælleseuropæiske stresstest testen har til formål at vurdere den europæiske banksektors robusthed overfor en negativ økonomisk udvikling. Testen er baseret på en fælles metode for, hvordan institutterne skal regne på konsekvenserne heraf. Den bidrager dermed til at skabe gennemsigtighed om den europæiske banksektors eksponeringer og risici på et så harmoniseret grundlag som muligt. testen er for første gang udarbejdet under de nye nedskrivningsregler i medfør af IFRS 9, som trådte i kraft den 1. januar testen omfatter 48 banker i 15 lande, svarende til over 70 pct. af den europæiske banksektors samlede aktiver. Dertil kommer andre banker, som de nationale tilsynsmyndigheder har valgt at stressteste.

2 2/7 I Danmark deltager Danske Bank, Nykredit og Jyske Bank i regi af EBA. Som det også tidligere har været tilfældet, har Finanstilsynet valgt at underlægge Sydbank en tilsvarende stresstest med henblik på at opnå en større dækningsgrad af den danske banksektor. De fire danske deltagere er alle blevet underlagt samme makroøkonomiske scenarier, metode, indberetningskrav og kvalitetssikring. Samlet dækker stresstesten mere end 90 procent af den danske banksektors samlede aktiver, og alle institutter deltager på koncernniveau. Resultaterne tager udgangspunkt i bankernes regnskab og kapitalsituation for og er beregnet på baggrund af en antagelse om en statisk (uændret) balance og uden indregning af ledelsesmæssige tiltag. EU-stresstesten 2018 er koordineret af EBA i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder (i Danmark Finanstilsynet), Det Europæiske Systemiske Risikoråd (ESRB) og Den Europæiske Centralbank (ECB). Scenarier og antagelser -scenariet for Danmark beskriver et hårdt konjunkturtilbageslag med negativ BNP-vækst, betydelige fald i bolig- og erhvervsejendomspriser og stigende ledighed. Sammenlignet med tidligere fælleseuropæiske stresstest er det danske stress-scenario væsentligt hårdere, og det er også hårdt i forhold til stress-scenariet for EU som helhed, jf. tabel 1. -scenarierne for de øvrige nordiske lande, herunder særligt Sverige, indeholder også et hårdt økonomisk konjunkturtilbageslag. Tabel 1: -scenarie for Danmark, Sverige, Norge, EU og Eurozonen EBA 2018 stress-scenarier Udsnit af makrovariable Danmark Sverige Norge EU Eurozonen over 2 år over 3 år over 2 år over 3 år over 2 år over 3 år over 2 år over 3 år over 2 år over 3 år Akk. vækst i pct. Real BNP -5,4-4,1-8,9-10,4-2,1-1,4-3,4-2,7-2,9-2,4 Boligpriser -24,6-28,1-47,8-49,4-41,1-38,7-18,5-19,1-16,1-16,5 Ejendomspriser - erhverv -27,5-31,0-38,0-42,8-37,3-35,0-17,8-20,0-15,7-17,7 Pct. / p.p. Ledighed - niveau ultimo perioden 9,5 11,1 10,9 12,5 5,7 6,3 9,0 9,7 9,7 10,3 Ledighed - ændring ift. 3,8 5,4 4,2 5,8 1,6 2,2 1,5 2,2 0,8 1,4 10-årig statsobl. rente - niveau ultimo perioden 1,4 1,7 2,4 2,9 2,4 2,7 2,4 2,6 2,2 2,5 10-årig statsobl. rente - ændring ift. udgangspunkt 0,9 1,2 1,8 2,2 0,8 1,1 1,2 1,4 1,2 1,4 Note: -scenariet dækker perioden Tabellen viser udviklingen i variablene over 2 år (perioden ) henholdsvis 3 år ( ). Eurostats opgørelse for ledighedsprocent. Kilde: ESRB og egne beregninger. Bankerne skal i stresstesten beregne, hvor store kredittab det hårde konjunkturtilbageslag vil give anledning til. Derudover skal bankerne opgøre tabene på deres markedspositioner som følge af en negativ udvikling på de finansielle markeder. Metoden, som ligger til grund for den fælleseuropæiske stresstest, indeholder også restriktioner på udviklingen i blandt andet bankernes indtjening, risikoeksponering og balance, som trækker resultaterne i en mere forsigtig retning. Sammen med det hårde danske stress-scenario betyder det, at stresstesten af de danske banker må betegnes som meget hård i sit design.

3 3/7 De danske bankers resultater De danske bankers kapitalsituation bliver påvirket betydeligt af den negative økonomiske udvikling i stress-scenariet. Den egentlige kernekapital falder i størrelsesordenen 4-5 procentpoint i stress-scenariet i forhold til udgangspunktet, når der ses bort fra overgangsbestemmelserne i CRR/CRD4 og IFRS 9. Kapitaleffekterne er for de fleste institutter væsentligt større end i EU-stresstesten fra 2016, hvilket blandt andet kan henføres til et væsentligt hårdere stress-scenario i dette års stresstest. Danske Banks egentlige kernekapitalprocent (CET1) viser et særligt stort fald i stresstesten. Dette kan blandt andet henføres til, at Danske Bank i stress-scenariet indregner antagede udgiftsførte sanktioner i relation til den verserende sag om hvidvask i bankens estiske filial. Det udgiftsførte beløb er inden for rammerne af Finanstilsynets afgørelse af 4. oktober 2018 vedrørende Danske Banks opfølgning på Finanstilsynets afgørelse i Estland-sagen den 3. maj Bankernes kapitalmæssige overdækning i forhold til kapitalkravene kan opgøres under henholdsvis gradvis og fuld indfasning af kapitalregler og kapitalkrav. Under gradvis indfasning er kapitalprocenterne opgjort i henhold til overgangsbestemmelserne for kapitaleffekten af IFRS 9 for de institutter, som har valgt at benytte sig af disse bestemmelser (Danske Bank og Sydbank), og efter overgangsbestemmelserne i CRR/CRD4. Under fuld indfasning er resultaterne opgjort uden hensyntagen til disse overgangsbestemmelser, dvs. under en antagelse om, at kapitaleffekten af IFRS 9 og CRR/CRD4 er fuldt indfaset på opgørelsestidspunktet (selv om overgangsbestemmelserne fortsat måtte være gældende på dette tidspunkt). Sidstnævnte kan give et indtryk af, om bankerne på opgørelsestidspunktet er på plads i forhold til den fulde indfasning af IFRS 9 og CRR/CRD4. Under gradvis indfasning har de danske institutter i stress-scenariet en egentlig kernekapitalprocent (CET1) i spændet 11,7-15,6 pct. ultimo Alle fire institutter opretholder en overdækning i forhold til CET1-kapitalkravet i stresstesten, jf. figur 1 (rød vs. blå stolpe). Dette afspejler en forholdsvis gunstig kapitalsituation og -overdækning i udgangspunktet ultimo (CET1- kapitalprocenter i intervallet 16,4-20,7 pct.). 1 Under fuld indfasning af kapitaleffekten af IFRS 9 og CRR/CRD4 (gul vs. blå stolpe) observeres et lille kapitalbehov hos Danske Bank i forhold til kapitalbevaringsbufferen i stresstestens værste år, som for banken er ultimo 2019 (fuldt indfaset CET1-procent på 12,5 mod et kapitalkrav inklusiv kapitalbuffere på 12,6 pct.). I Danske Banks kapitalkrav er medregnet et tillæg i solvensbehovet, som afspejler den af banken vurderede compliance- og omdømmerisiko i relation til den estiske hvidvasksag, og som opfylder Finanstilsynets afgørelse fra den 4. oktober Detaljerede oplysninger om institutternes kapitalsituation mv. fremgår af vedlagte bilagstabeller.

4 4/7 Danske Bank vil dog fortsat opfylde solvensbehovet og SIFI-bufferen med en væsentlig margin. De øvrige institutter har en positiv kapitaloverdækning også under fuld indfasning. Figur 1: Egentlig kernekapital (CET1) og tilhørende kapitalkrav i stressscenariets værste år, procent af risikoeksponering Note: Kapitalkravet i stress-scenariet er opgjort som 4,5 pct. minimumskravet + CET1-andel af søjle II-tillægget + kapitalbevaringsbuffer + SIFI-buffer (institutafhængig). En eventuel tabsabsorberende hybrid eller supplerende kapital, som kan anvendes til inddækning af CET1-andelen af søjle IItillægget, er ikke medregnet. Værste år henviser til det år i stress-scenariet, hvor kapitaloverdækningen er lavest. For Danske Bank er det ultimo For de øvrige institutter er det ultimo For det samlede kapitalgrundlag tegner sig et tilsvarende billede for de danske institutter, jf. figur 2. Nykredit, Jyske Bank og Sydbank opretholder alle en positiv kapitaloverdækning, både under gradvis og fuld indfasning. Overdækningen er dog generelt lavere for alle institutterne. Danske Bank har forsat en positiv kapitaloverdækning i forhold til kapitalkravet under gradvis indfasning, mens der under fuld indfasning er et kapitalbehov på 0,6 pct. af risikoeksponeringen (=16,6-17,2) i det værste år for banken (ultimo 2019). testen tager som nævnt udgangspunkt i institutternes kapitalsituation ultimo. I løbet af første halvår 2018 har flere institutter foretaget ændringer i deres kapitalforhold, ligesom alle har haft et resultatmæssigt overskud.

5 5/7 Hvis der tages højde for denne udvikling i løbet af første halvår 2018, vil kapitalsituationen for alle institutter blive forbedret. For Danske Bank forsvinder kapitalbehovet netop, når der korrigeres for kapitalændringer og indtjening i første halvår 2018, jf. bilagstabel. Dette gælder både for CET1 og det samlede kapitalgrundlag. Figur 2: Samlet kapitalgrundlag og tilhørende kapitalkrav i stress-scenariets værste år, procent af risikoeksponering Note: Kapitalkravet er i stress-scenariet opgjort som 8 pct. minimumskravet + søjle II-tillægget + kapitalbevaringsbuffer + SIFI-buffer (institutafhængig). Værste år henviser til det år i stress-scenariet, hvor kapitaloverdækningen er lavest. For Danske Bank er det ultimo For de øvrige institutter er det ultimo 2020 Anvendelse og vurdering af resultater EBA har ikke angivet en tærskelværdi for den kapital, som de deltagende institutter som minimum skal overholde i stresstesten. Resultatet af testen skal i stedet indgå i det løbende tilsynsarbejde, herunder i vurderingen af, om de enkelte institutters kapitaldækning er tilstrækkelig. De danske resultater har ikke umiddelbart givet anledning til tilsynsreaktioner, men vil indgå i den fremadrettede dialog med bankerne om kapitalmålsætning og udlodningspolitik. Finanstilsynet har gennemført en kvalitetssikring af resultaterne med henblik på at sikre en tilstrækkelig forsigtig fremskrivning i stress-scenariet. Kvalitetssikringen har i varierende grad givet anledning til en justering af resultaterne i en mere forsigtig retning. Der er i kvalitetssikringen taget højde for forskelle i forretningsmodeller, herunder omfanget af realkreditudlån og omfanget af udenlandske eksponeringer.

6 Bilagstabeller (i procent af risikoeksponering) Danske Bank koncern Faktisk Gradvist indfaset CRR/CRD4 & IFRS9 Egentlig kernekapital 17,6% 17,6% 16,4% 13,4% 17,3% 16,2% 12,5% 12,7% Kernekapital 20,1% 20,0% 18,7% 15,5% 19,8% 18,5% 14,6% 15,3% Kapitalgrundlag 22,6% 22,6% 20,9% 17,6% 22,0% 20,7% 16,6% 17,3% Egentlig kernekapital 9,5% 9,5% 13,8% 12,6% 12,0% 15,2% 12,6% 12,6% Kernekapital 11,5% 11,5% 15,8% 14,5% 13,9% 17,2% 14,5% 14,5% Kapitalgrundlag 14,1% 14,1% 18,5% 17,2% 16,6% 19,8% 17,2% 17,2% Egentlig kernekapital 8,1% 8,1% 2,5% 0,9% 5,3% 1,0% -0,0% 0,1% Kernekapital 8,6% 8,5% 2,9% 1,0% 5,8% 1,4% 0,1% 0,8% Kapitalgrundlag 8,5% 8,4% 2,5% 0,4% 5,5% 0,9% -0,6% 0,1% Memo: Bindende overdækning 8,1% 8,1% 2,5% 0,4% 5,3% 0,9% -0,6% 0,1% 1) Inkluderer maksimal kontracyklisk kapitalbuffer (CCyB) i basis-scenariet, dvs. 2,5 pct. under fuld indfasning. CCyB er sat til 0 pct. i stress-scenariet. Der er i fremskrivningen indregnet et tillæg i solvensbehovet, som opfylder Finanstilsynets afgørelse af 4. oktober ) Værste år henviser til det år i stress-scenariet, hvor kapitaloverdækningen er lavest. For Danske Bank er det ultimo Nykredit Rrealkredit koncern Faktisk Gradvist indfaset CRR/CRD4 & IFRS9 Egentlig kernekapital 20,7% 20,5% 22,0% 15,6% 20,5% 22,0% 15,6% 16,4% Kernekapital 21,8% 21,6% 23,1% 16,5% 21,6% 23,1% 16,5% 17,3% Kapitalgrundlag 25,3% 25,2% 26,6% 19,4% 25,1% 26,6% 19,4% 20,2% Egentlig kernekapital 8,2% 8,2% 11,2% 10,2% 10,2% 12,7% 10,2% 10,2% Kernekapital 10,1% 10,1% 13,1% 12,1% 12,1% 14,6% 12,1% 12,1% Kapitalgrundlag 12,6% 12,6% 15,7% 14,7% 14,7% 17,2% 14,7% 14,7% Egentlig kernekapital 12,5% 12,4% 10,7% 5,4% 10,2% 9,2% 5,4% 6,2% Kernekapital 11,7% 11,6% 9,9% 4,4% 9,4% 8,4% 4,4% 5,1% Kapitalgrundlag 12,7% 12,5% 10,9% 4,7% 10,4% 9,4% 4,7% 5,5% Memo: Bindende overdækning 11,7% 11,6% 9,9% 4,4% 9,4% 8,4% 4,4% 5,1% 1) Inkluderer maksimal kontracyklisk kapitalbuffer (CCyB), dvs. 2,5 pct., i basis-scenariet under fuld indfasning. CCyB er sat til 0 pct. i stress-scenariet. Solvensbehovet antages konstant i fremskrivningen på niveauet fra ultimo. 2) Værste år henviser til det år i stress-scenariet, hvor kapitaloverdækningen er lavest. For Nykredit er det ultimo Bindende overdækning < 0,5 pct. Bindende overdækning < 0 pct.

7 7/7 Jyske Bank koncern Faktisk Gradvist indfaset CRR/CRD4 & IFRS9 Egentlig kernekapital 16,4% 16,0% 16,6% 11,7% 16,0% 16,6% 11,7% 12,1% Kernekapital 18,0% 17,7% 18,0% 13,0% 17,4% 17,9% 12,9% 13,3% Kapitalgrundlag 19,8% 19,5% 19,9% 14,7% 19,4% 19,8% 14,6% 15,0% Egentlig kernekapital 7,9% 7,9% 10,7% 9,7% 9,8% 12,2% 9,7% 9,7% Kernekapital 9,8% 9,8% 12,7% 11,7% 11,7% 14,2% 11,7% 11,7% Kapitalgrundlag 12,4% 12,4% 15,2% 14,2% 14,2% 16,7% 14,2% 14,2% Egentlig kernekapital 8,4% 8,1% 5,8% 2,0% 6,3% 4,3% 2,0% 2,4% Kernekapital 8,2% 7,9% 5,4% 1,4% 5,7% 3,8% 1,2% 1,6% Kapitalgrundlag 7,5% 7,1% 4,7% 0,5% 5,1% 3,1% 0,4% 0,8% Memo: Bindende overdækning 7,5% 7,1% 4,7% 0,5% 5,1% 3,1% 0,4% 0,8% 1) Inkluderer maksimal kontracyklisk kapitalbuffer (CCyB), dvs. 2,5 pct., i basis-scenariet under fuld indfasning. CCyB er sat til 0 pct. i stress-scenariet. Solvensbehovet antages konstant i fremskrivningen på niveauet fra ultimo. 2) Værste år henviser til det år i stress-scenariet, hvor kapitaloverdækningen er lavest. For Jyske Bank er det ultimo Sydbank koncern Faktisk Gradvist indfaset CRR/CRD4 & IFRS9 Egentlig kernekapital 17,3% 17,2% 18,6% 13,0% 17,0% 18,3% 12,7% 11,9% Kernekapital 17,7% 17,7% 18,8% 13,1% 17,0% 18,3% 12,7% 13,0% Kapitalgrundlag 20,8% 20,8% 22,1% 16,0% 20,5% 21,8% 15,8% 16,0% Egentlig kernekapital 8,0% 8,0% 10,7% 9,7% 9,7% 12,2% 9,7% 9,7% Kernekapital 10,1% 10,1% 12,8% 11,8% 11,8% 14,3% 11,8% 11,8% Kapitalgrundlag 12,9% 12,9% 15,5% 14,5% 14,5% 17,0% 14,5% 14,5% Egentlig kernekapital 9,2% 9,2% 7,9% 3,3% 7,3% 6,1% 3,0% 2,2% Kernekapital 7,6% 7,6% 6,0% 1,4% 5,2% 4,0% 1,0% 1,2% Kapitalgrundlag 7,9% 7,9% 6,6% 1,5% 6,0% 4,8% 1,3% 1,5% Memo: Bindende overdækning 7,6% 7,6% 6,0% 1,4% 5,2% 4,0% 1,0% 1,2% 1) Inkluderer maksimal kontracyklisk kapitalbuffer (CCyB), dvs. 2,5 pct., i basis-scenariet under fuld indfasning. CCyB er sat til 0 pct. i stress-scenariet. Solvensbehovet antages konstant i fremskrivningen på niveauet fra ultimo. 2) Værste år henviser til det år i stress-scenariet, hvor kapitaloverdækningen er lavest. For Sydbank er det ultimo Bindende overdækning < 0,5 pct. Bindende overdækning < 0 pct.

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 3. NOVEMBER 18 NR. 1 STRESSTEST De største banker overholder kapitalkrav i stresstest Enkelte systemiske banker er tæt på bufferkrav Stresstesten viser, at de systemisk vigtige

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 27.

DANMARKS NATIONALBANK 27. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 7. MAJ 19 NR. 1 STRESSTEST Banker skal forholde sig til nye krav i stresstest Systemiske banker overholder kapitalkrav Stresstesten viser, at de systemiske banker overholder

Læs mere

RISIKO RAPPORT TILLÆG 31. MARTS 2019

RISIKO RAPPORT TILLÆG 31. MARTS 2019 RISIKO RAPPORT TILLÆG 31. MARTS 2019 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Solvensbehov 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet 2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2019

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 31. MAJ 1 NR. 5 STRESSTEST De største banker kommer tæt på bufferkrav i stresstest De systemisk vigtige banker har kapital til at modstå et hårdt recessionsscenarie, men flere

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

1 Indledning 3 2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehovet 3 3 Kapitalgrundlag/solvensmæssig overdækning 5

1 Indledning 3 2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehovet 3 3 Kapitalgrundlag/solvensmæssig overdækning 5 1 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehovet 3 3 Kapitalgrundlag/solvensmæssig overdækning 5 2 1. Indledning Nærværende opdatering af oplysningsforpligtelse om kapitalforhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 4 3. september 218 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. SOLVENSBEHOV... 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet...2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 3. september 218...4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet...1 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 218...3 Sparekassen...3

Læs mere

TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 31. MARTS 2019

TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 31. MARTS 2019 2018 TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 31. MARTS 2019 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2019 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis i forbindelse med bankens offentliggørelse

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014 DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV Jens Lundager 7. november 2014 Agenda Formålet med regulering Kapitalgrundlag for kreditinstitutter Bankunion Formålet med regulering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Kravene til offentliggørelse af pengeinstitutternes oplysningsforpligtelse følger af CRR-forordningen artikel 431 til 455.

Kravene til offentliggørelse af pengeinstitutternes oplysningsforpligtelse følger af CRR-forordningen artikel 431 til 455. Risikorapport Pr. 3. september 218 Baggrund Som supplement til kapitaldækningsreglernes to første søjler - opgørelse af henholdsvis kapitalprocent og solvensbehov - fastlægges der i søjle III krav til

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov Tillæg til risikorapport Individuelt solvensbehov 3. juni 217 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. SOLVENSBEHOV... 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet... 2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov Tillæg til risikorapport Individuelt solvensbehov 31. marts 217 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. SOLVENSBEHOV... 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet... 2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Internationale stresstest

Internationale stresstest 147 Internationale stresstest INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen omfattede

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2018 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2018

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2018 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Kreditbanken Kvartalsvis redegørelse om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 30.

Risikooplysninger for Kreditbanken Kvartalsvis redegørelse om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 30. 1. Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag, CRR artikel 438, litra a Bankens metode til vurdering af, hvorvidt solvensbehovet er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter

Læs mere

Risikooplysninger for Kreditbanken Kvartalsvis redegørelse om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 31.

Risikooplysninger for Kreditbanken Kvartalsvis redegørelse om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 31. 1. Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag, CRR artikel 438, litra a Bankens metode til vurdering af, hvorvidt solvensbehovet er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Fortsat pæn indtjening i bankerne

Fortsat pæn indtjening i bankerne Fortsat pæn indtjening i bankerne De danske bank- og realkreditkoncerner har fortsat pæn indtjening, selv om resultatet er lidt lavere i 1. halvår 2018 end i samme periode i 2017. Sektoren opbygger fortsat

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Foreløbige effektberegninger af Baselkomitéens forventede anbefalinger til kapitaldækning i kreditinstitutter

Foreløbige effektberegninger af Baselkomitéens forventede anbefalinger til kapitaldækning i kreditinstitutter Ekspertgruppe om Baselkomitéens anbefalinger 11. august 2017 Foreløbige effektberegninger af Baselkomitéens forventede anbefalinger til kapitaldækning i kreditinstitutter Introduktion Baselkomitéen forventes

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag. 1. kvartal 2019

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag. 1. kvartal 2019 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 1. kvartal 2019 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. mars 2019) Ifølge

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q CVR-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q CVR-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2019 CVR-nr. 80050410 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. september 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Kreditinstitutter. Markedsudvikling 2018

Kreditinstitutter. Markedsudvikling 2018 Kreditinstitutter Markedsudvikling 218 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Færre kreditinstitutter i Danmark...5 3. Indtjening...7 4. Udlån...9 5. Kapitalgrundlaget er stort set uændret...1 6.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side Solvensrapport 2015 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Den interne proces... 4 Beskrivelse af metode... 4 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov...

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Tillæg til risikorapport 1. halvår Frøsvej 1, 6630 Rødding Cvr-nr

Tillæg til risikorapport 1. halvår Frøsvej 1, 6630 Rødding Cvr-nr Tillæg til risikorapport 1. halvår 2019 Frøsvej 1, 6630 Rødding Cvr-nr. 67 05 18 15 Indhold Indledning Kapitalgrundlag Kapitalkrav til de samlede risikovægtede eksponeringer Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring... 4 2.2 Risikoidentifikation... 4 2.3 Den interne

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold risikorapport Side

Indhold. Indhold risikorapport Side Indhold Indhold risikorapport 30.09.2015 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning... 6 Solvensmål...

Læs mere

2. Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Solvensmæssig overdækning 7

2. Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Solvensmæssig overdækning 7 Solvensbehov 2017 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018 Kreditinstitutter Halvårsartikel 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Kreditinstitutter i Danmark...2 3. Fortsat høje overskud på trods af lave renteindtægter...4 4. Udlånsvækst i danske kreditinstitutter...5

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2014 Tillæg til risikorapport 30.9.2015 Tillæg til risikorapport 2014-30.9.2015 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 30. september 2015 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 6.

DANMARKS NATIONALBANK 6. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 6. JUNI 2017 NR. 9 Øget kapital i banker rammer ikke BNP-vækst Pengeinstitutterne har øget kapitalprocenten BNP-væksten er ikke blevet ramt af øget kapitalprocent Velkapitaliserede

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 2. KVARTAL 215 NR. 2 NYT FRA NATIONALBANKEN STRAMMERE ØKONOMISK POLITIK SKAL HOLDE OPSVINGET PÅ SPORET Fremgangen i den private sektor er nu så stærk, at det er tid til at holde igen i den offentlige økonomi.

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

TILLÆG TIL RISIKORAPPORT

TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 2017 TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 30.6.2018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 30. juni 2018 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis i forbindelse med bankens offentliggørelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q3 2018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q3 2018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q3 2018 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Jyske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Information. pr. 6. marts Solvensbehovsrapport. Halvår Søjle III - oplysninger

Information. pr. 6. marts Solvensbehovsrapport. Halvår Søjle III - oplysninger Information pr. 6. marts 2012 Solvensbehovsrapport Halvår 2016 Søjle III - oplysninger INDHOLDSFORTEGNELSE Formål og indhold...3 Kapitalgrundlag...4 Kapitalkrav - herunder opgørelse af solvensbehov...5

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2016

Delårsrapport 1. halvår 2016 24-08-2016 1 Delårsrapport 1. halvår 2016 Omkostninger og kreditkvalitet under fortsat kontrol sikrer tilfredsstillende udvikling i resultatet 25. august 2016 24-08-2016 2 Hovedpunkter 1. halvår 2016 Hovedbudskab

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 30. september 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 30. september 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

TILLÆG TIL RISIKORAPPORT

TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 2017 TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 31.3.2018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2018 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis i forbindelse med bankens offentliggørelse

Læs mere

vestjyskbank Tillæg til Risikorapport

vestjyskbank Tillæg til Risikorapport 2. kvartal 2015 vestjyskbank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Frøs Sparekasse. Tillæg til Risikorapport

Frøs Sparekasse. Tillæg til Risikorapport Frøs Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Kapitalgrundlag

Læs mere

2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Grundlag for kapitalstyring... 4

2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Grundlag for kapitalstyring... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring... 4 2.2 Risikoidentifikation... 4 2.3 Den interne

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OM IFRS 9-OVERGANGSORDNINGER EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OM IFRS 9-OVERGANGSORDNINGER EBA/GL/2018/01 16/01/2018. L RETNINGSLINJER FOR ENSARTET OFFENTLIGGØRELSE AF EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Retningslinjer for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning (EU) nr. 575/2013 hvad angår

Læs mere

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Finansiel stabilitet Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Introduktion Finansiel stabilitet: det finansielle system er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: 123-0004 /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Nedskrivning på kunder

Nedskrivning på kunder Periodens resultat samt udvikling i aktiviteter Den Jyske Sparekasses resultat før skat for perioden 1. januar 31. marts 2018 udgør 39,6 mio. kr., hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Resultatet

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 9. NOVEMBER 17 NR. STRESSTEST I hårdt recessionsscenarie mangler enkelte banker kapital Enkelte af de største banker opfylder ikke kravene til kapitalbuffere i et hårdt recessionsscenarie

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank.

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 23.08.2011 Indhold Side Indledning... 2 1-5. Offentliggøres pt. kun ultimo året... 3 6-9. Opdeling

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK SIFI-KRAV, UDLÅNSKAPACITET OG FINANSIEL STABILITET. Nationalbankdirektør Per Callesen, 31. oktober 2013

DANMARKS NATIONALBANK SIFI-KRAV, UDLÅNSKAPACITET OG FINANSIEL STABILITET. Nationalbankdirektør Per Callesen, 31. oktober 2013 DANMARKS NATIONALBANK SIFI-KRAV, UDLÅNSKAPACITET OG FINANSIEL STABILITET Nationalbankdirektør Per Callesen, 31. oktober 2013 Egenkapital i forskellige brancher Egenkapital i pct. af balancen for brancher,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 14.

DANMARKS NATIONALBANK 14. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 1. JUNI 17 NR. 1 STRESSTEST De største banker er tæt på bufferkrav i stresstest De største banker har generelt kapitaloverdækning i et scenario med nedskrivninger lidt over

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30.06.2015

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere