OXYGEN TRACE ANALYSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OXYGEN TRACE ANALYSER"

Transkript

1 OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL

2 Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE OPSÆTNING Dato og klokkeslet Sprog Alarmer Kalibrering Forventilation Tøm Log ANVENDELSE OVERFØRSEL AF DATA TIL PC Installation af OTA programmet på PC Etablering af forbindelse til PC Dataoverførsel og datalagring Eksport af data til Excel ) OPDATERING AF OTA FIRMWARE Selve overførslen SWPS01 Oxygen Trace Analyser 2 manual dk 1104FIT

3 1. BESKRIVELSE Oxygen Trace Analyseren - OTA'en - er en transportabel enhed beregnet til overvågning af iltindholdet af svejsebaggas - dvs. gas, der anvendes til at forhindre iltning af det metal der svejses på. OTA'en består af en transportabel måle- og displayenhed, forbindelsesslanger og en batterilader. Enheden kan forsynes fra batterierne alene, eller med laderen forbundet. En mindre pumpe i apparatet trækker et prøveflow af gassen fra rummet bag svejsesømmet forbi en meget følsom iltdetektor. Enheden registrer, når iltindholdet i gassen er under en forudbestemt (brugerindstillet) værdi og viser til brugeren at man kan begynde at svejse. Der er to alarmsignaler med grænseværdier der kan indstilles af brugeren. Den første består af en pulserende lyd (hyletone) og "Høj Alarm" besked i displayet, den anden en kontinuerlig lyd og "Stop Svejsning" besked i displayet. Iltniveauerne under svejsning gemmes sammen med en identitetskode for brugeren og for svejsningen. Disse data kan overføres til en PC ved at forbinde OTA'en direkte til COM porten af PC'en. Driften er halvautomatisk, idet der udføres en sekvens efter, at apparatet er sat i gang: 1) Pumpen starter for at fylde systemet med lav-ilt gas ("forventilering"). 2) Efter en forudindstillet tid (forventileringstiden) vises "Åbn ventil" på displayet som signal at ventilen skal åbnes således at prøven ledes forbi målesonden. En mikrokontakt mærker, at ventilen er åbnet. 3) Når iltniveauet er lavt nok vises "Start Svejs" på displayet som tegn på, at svejsning kan påbegyndes. Datalogging startes og en timer, der undertrykker alarm, startes. Denne timer forhindrer at alarm udløses af det urolige iltniveau der kan forekomme ved svejsningens start. 4) Når svejsningen er færdig trykker man på "OK" og ventilen lukkes for at isolere målesonden. Pumpen standser. Bemærk: målesonden bør ikke udsættes for luft eller anden gas med højt iltindhold med mindre der kalibreres - d.v.s. enheden bør ikke startes med mindre der skal kalibreres eller svejses. Målesonden kan blive "mættet" med ilt således at der går timer inden den kan måle meget lave iltkoncentrationer igen. Målesondens levetid vil også blive reduceret. Enheden startes og stoppes ved hjælp af tryktasterne på forpladen. Disse anvendes også til indstilling af opstillingen, datoen, uret, sprog samt forventileringstiden. 1

4 2. OPSÆTNING Bemærk, at der findes kun ét stik til både opladeren og datakablet. Når der måles kan opladeren tilsluttes, og efter endt svejsning kan man i stedet for forbinde til PC'en for at overføre data. Enheden tændes og slukkes ved hjælp af ON/OFF knappen. Den bør ikke slukkes midt i svejsning, eller når data er ved at blive overførte til PC. Hvis enheden ikke kan startes skal opladeren tilkobles og batterierne oplades. Den røde lysdiode på laderen er slukket når opladningen er i gang. Opladning bør fortsætte indtil batterierne er helt opladet (den røde lysdiode tænder). Bemærk, at der findes en sikring i apparatet, på toppen af batteriet. Når enheden tændes bliver hovedmenuen vist. (Man kan også trykke "ESC" flere gange for at komme til hovedmenuen med mindre man er i gang med en svejsning). Hovedmenuen indeholder følgende: Ny svejsning Opsætning Send til PC Piletasterne anvendes til at vælge "Opsætning" hvorefter der trykkes på "OK". Opsætnings menuen vises: Indstil Ur Sprog Alarmer Kalibrering Forventilation Vis Logo Tøm Log Piletasterne anvendes til at vælge den ønskede funktion og der trykkes på "OK". 2.1 Dato og klokkeslet. "Indstil Ur" menuen er som følger: Indstil Tid Indstil Dato Dato Format Piletasterne anvendes til at vælge den ønskede funktion og der trykkes på "OK". Herefter indstilles værdien ved hjælp af piltasterne. Ved at trykke på "OK" accepteres værdien og der skiftes til næste indstillingsmulighed. Ved at trykke "ESC" forlades funktionen uden at værdien ændres. 2.2 Sprog Piltasterne anvendes til at vælge det ønskede sprog og der trykkes på "OK". 2.3 Alarmer "Alarmer" menuen er som følger: Høj alarm Lav alarm Lyd Tid før Alarm Høj Alarm indstilles i volumen PPM. Ved overskridelse af denne værdi udløses "Stop Svejsning" advarslen - en "bip" tone der gentages. 2

5 "Lav alarm" indstilles også i volumen PPM og har to funktioner. Hvis iltkoncentrationen under svejsning stiger over dette niveau udløses en advarsel. Desuden gives "Start Svejs!" signalet når iltkoncentrationen falder 5 ppm under "Lav alarm" værdien. Ved hjælp af menuen "Lyd" tændes eller slukkes for advarsels lydgiveren. Lydgiver funktionen kan dog både tændes, slukkes og blokeres midlertidigt under svejsningen ved hjælp af "ESC" tasten. Et kort tryk på "ESC" blokerer alarm for 60 sekunder. Et tryk på mere end 3 sekunder tænder eller slukker for alarmen (alt efter tilstanden når der trykkes). "Tid før Alarm" indstilles i sekunder og angiver den tid fra påbegyndelsen af svejsningen hvor alarm undertrykkes. 2.4 Kalibrering Der findes både luftkalibrering og nulpunktskalibrering. Ved luftkalibrering indstilles systemets forstærkning, og ved nulpunktskalibrering indstilles nulpunktet. Nulpunktskalibrering finder sted ved hjælp af en gasblanding med et meget lavt, kendt, iltindhold. Iltmåleren skal under normale forhold have kalibreret nulpunktet ca. en gang om måneden. Regelmæssig luftkalibrering er ikke påkrævet - luftkalibrering udføres efter behov. Bemærk, at nulpunktskalibrering tager nogen tid, 45 minutter eller mere, afhængig af iltkoncentrationen i målecellen før kalibrering Nulpunktskalibrering 1) Hav gasblandingen tilgængelig. Gasforsyningen skal have trykreduktionsventil samt flowreguleringsventil. For præcis kalibrering er specielle ventiler påkrævet. 2) Under menuen "Opsætning" vælges "Kalibrering", herefter "0-Kalibrering". 3) Analysatoren skriver nu i displayet at forbindelsesslanger skal fjernes. SLANGERNE SKAL FJERNES (fordi der ikke må være tryk på apparatet). Når dette er udført trykkes "OK". 4) Analysatoren spørger nu om iltindholdet af gasblandingen. Værdien indtastes og der trykkes på "OK". 5) Instrukserne der vises på displayet skal nu følges. Man bliver først bedt om, at forbinde gasblandingen. Gassen forbindes til analysatoren, hvorefter man skal sikre, at der er et passende flow (d.v.s. ca. 6 l/min med testrør eller 1,5 til 2 l/min med direkte slangetilslutning). Dernæste trykkes på "OK". 6) Analysatorens ventil åbnes, når displayet beder om det. En % værdi vil nu tælle op i displayet (til 100%) for at vise hvor man er i processen. I nederste venstre af displayet vises et tal, der tæller ned fra 900. Dette fortæller hvor mange sekunder der er forløbet, hvor signalet fra målesonden er stabilt nok til at kalibrering kan gennemføres. Tælleren skal nå ned til 0 for at kalibreringen gennemføres. Sekundtælleren vil starte igen fra 900 sekunder og % værdien vil pause et tidsrum hvis der forekommer ustabilitet i signalet fra målesonden. Bemærk, at flowet gennem analysatoren skal være passende (d.v.s. ca. 6 l/min med testrør eller 1,5 til 2 l/min med direkte slangetilslutning). 3

6 Når kalibreringskontrolværdien har stabiliseret sig og % værdien er nået til 100%, hvad kan tage længere tid (det afhænger af iltkoncentrationen i cellen inden kalibrering) vises "Luk Ventil" i displayet. 7) Ventilen lukkes. Nulpunktskalibrering er fuldført Luftkalibrering 1) Forbindelsesslangerne fjernes. 2) Iltmåleren placeres i et rent kontormiljø eller ude i den friske luft, dog skal temperaturen være mellem 5 C og 30 C. 3) Aktiver kalibrering. (Man vælger "Kalibrering" i opsætningsmenuen, derefter "Luftkalibrering" og trykker på "OK" for at starte kalibreringsprocessen. OTA'en forventileres som for en svejsning.) 4) Åbne ventilen og kalibreringen foretages automatisk (Displayet viser en kalibrerings kontrolværdi, der tæller ned, og IKKE iltindholdet i ppm. Når værdien er faldet tilstrækkeligt gennemføres kalibreringen automatiskt. Når kalibrering er slut vises "luk ventilen".) 5) Luk derefter ventilen 6) Sæt gas mad lav iltindhold på iltmåleren og gennemføre en (dummy) svejsesekvens i ca 10 min. Vent min og gentag processen. Efter ca 2-3 timer er iltmåleren igen klar til brug. (Denne dummy svejsesekvens kan afbrydes og ventilen lukkes når iltindholdet vises som mindre end 100 ppm. Sekvensen standses ved at trykke på "OK". Der vises "Slut Logging?" på displayet, hvorefter man kan bekræfte og effektuere stop ved at trykke på "OK" igen. Ventilen lukkes - brug aldrig unødig kraft.) 2.5 Forventilation Denne tid kan indstilles i intervaller på 5 sekunder fra 10 sekunder til 3 minutter, og er altid afhængig på den aktuel svejsning. Som før nævnte, er forventilationstiden den tid hvor baggassen pumpes gennem OTA'en inden der åbnes til iltdetektoren. Tiden er nødvendigt for at skylle luften fra systemet 2.6 Tøm Log Denne anvendes til manuelt at slette analyserens data - log hukommelse. Funktionen udføres automatiskt efter at informationen er blevet overførte til PC. 4

7 3. ANVENDELSE Efter at opsætningen er udførte kan udstyret tages i anvendelse. Venligst bemærke, at udstyret kan forsynes fra batteriladeren under brug. OTA'en anbringes på et passende sted. Der gøres klar til svejsning - baggasforsynings aggregatet med prøveudtag til OTA'en anbringes efter foreskrifterne. Der åbnes for forsyningen af baggassen til svejseområde - OTA'en tændes og "Ny svejsning" vælges. Brugerens identitetskode og nummeret på svejsningen vælges. Der trykkes der på "OK" og den automatiske sekvens startes. Pumpen og timeren for forventilation starter. Efter forventilationstiden gives beskeden "Åben Ventil" i displayet og brugeren kan åbne ventilen for at lede gassen forbi iltdetektoren. Brugeren skal nu vente på at iltniveauet falder. Udstyret viser det aktuelt iltniveau. Når niveauet er tilstrækkeligt lavt vises "Start Svejs" i displayet og et akustisk signal gives, der kan slukkes ved tryk på "OK". Data logning påbegyndes. Bemærk, at uanset hvorvidt lyden er slået til eller fra under "Lyd" indstillingen kan lyden slås til eller fra ved et vedvarende tryk på "ESC". Displayet viser, når lyden er indstillet. Denne indstilling varer indtil svejsesekvensen er færdig. I starten af svejsningen, indtil "Tid før Alarm" timeren er udløbet, kan alarm ikke udløses. I resten af svejseperioden udløses alarm hvis iltniveauet stiger over "Lav alarm" indstillingen. Denne advarselsalarm indikeres ved besked i display samt en pulserende varselslyd. Lyden kan slukkes ved tryk på "ESC", men starter igen efter 60 sekunder hvis der stadig er alarm. Hvis iltniveauet stiger over "Høj Alarm" indstillingen udløses en kontinuerlig varselslyd og displayet viser beskeden "Stop Svejsning!" Denne alarmlyd kan også undertrykkes i 60 sekunder ved tryk på "ESC". Et vedvarende tryk på "ESC" vil dog slukke denne lyd helt (eller tænd den igen hvis den er slukket). Datalogningen - og svejsesekvensen - standses ved at trykke på "OK". Der vises "Slut Logging?" på displayet, hvorefter man kan bekræfte og effektuere stop ved at trykke på "OK" igen. Ventilen lukkes. VÆR SIKKER PÅ, AT VENTILEN LUKKES NÅR DER ER BAGGAS MED LAVT ILTINDHOLD I DETEKTOREN. Hvis detektoren udsættes i længere tid for høje iltkoncentrationer, f.eks fra luften, kan det tage langt tid inden den igen kan måle på baggas med lavt iltindhold. 5

8 4. OVERFØRSEL AF DATA TIL PC 4.1 Installation af OTA programmet på PC Den anvendte PC skal køre Windows. Hvis dataen skal vises på regneark anvendes Excel. OTA programmet kan installeres på PC'en ved hjælp af Stifinder programmet eller ved at klikke på "Denne Computer" som beskrevet her: 4.1.1) CD'en med OTA softwaren sættes i CD drev'et, f.eks. E. Der klikkes på "Denne Computer", og herefter på navnet på CD drevet. Følgende indhold vises: Filen på CD'en kopieres til skrivebordet, f.eks. ved at klikke på filen og hold venstre mus knappen nede mens man trækker filen over til skrivebordet, hvor der så oprettes et OTA ikon med navn OTA V 1.1f.exe (dvs. OTA og udgavenummeret): 6

9 4.1.2) Ved at dobbelt-klikke på dette ikon pakkes filen ud og installationsvinduet åbnes: Klik på "Install" og programmet installeres - der oprettes en "OTA" mappe på skrivebordet. NB denne har navn "OTA" uden udgavenummeret. Denne indeholder følgende: 4.1.3) Herefter startes programmet ved at dobbelt-klikke på "OTA_v1.1f.exe" i OTA mappen. NB. ikonet på skrivebordet benævnte "OTA" + revisionsnummeret, der blev dannet under kan nu slettes. 7

10 4.2 Etablering af forbindelse til PC Efter, at OTA programmet er startet vises følgende: Ved klik på "Config" vises følgende: Man skal nu find hvor Excel er placeret på PC'en - ved klik på "Select" vises et vindue der ligner følgende: Find "Excel.exe" og klik på "Åbn" - følgende vises: 8

11 Bemærk, at stien til Excel vises i "Excel Executable" ruden. Vælg den rigtig COM port. En nem måde at gør dette på er ved at forbinde OTA'en og find ud af hvor den er forbundet på følgende vis: OTA'en forbindes ved at forbinde fra stikket ovenpå OTA'en til COM porten med den medfølgende kabel. OTA'en startes, og der vælges "Send til PC" i menuen. Tryk på "OK". OTA'en forsøger nu at finde PC'en - følgende vises i displayet: Send til PC: Søger efter PC / 0% Markér "Com 1" i vinduet på PC'en og klik på "OK" Følgende vises: 9

12 Klik på "Connect" for at forsøge at etablere forbindelse. "Connect" skifter til "Disconnect" og den røde LED ved siden af feltet lyser. Hvis COM1 er den rigtige port vil OTA'en sende data, og beskeden "Data modtaget" vises. Hvis det ikke lykkes at overføre data prøv igen med COM 2, COM 3 eller COM 4 indtil den rigtige port findes.. 10

13 4.3 Dataoverførsel og datalagring Overførsel af data kan kun udføres efter, at programmet er blevet sat op på PC'en som beskrevet herover. Overførsel startes, som nævnte, fra OTA'en ved at vælge "Send til PC" i hovedmenuen og tryk på "OK". Herefter overføres data automatisk fra OTA'en til PC'en. EFTER AT DATA ER OVERFØRTE SKAL MAN UDFØRE "SAVE" PROCEDUREN PÅ PC'EN FOR AT GEMME DATA PERMANENT PÅ PC'EN. OVERFØRSELSPROCEDUREN FJERNER AL LOGGEDE DATA FRA OTA'EN. Overførsel kan standses ved at trykke "ESC" på OTA'en. Hvis dette sker, eller hvis overførsel standses af andre grunde, vil en fejlbesked blive vist på OTA'en. Man kan forsøge at overføre data igen. De "rå" data som PC'en modtager fra OTA'en bør gemmes i det oprindeligt format ved hjælp af "Save" og eventuelt i Excel eller tekst format. De "rå" data er krypteret som beskyttelse mod ændring, og kan hentes frem og eksporteres til et andet format senere efter ønske. For at gemme de rå data klik på "Save". Efter at dataen er gemt vises "File Saved" som i det følgende: For at hente gemte filer frem, klik på "Load Data" og udvælg den fil, der skal åbnes. Dataen kontrolleres for ændringer og der kvitteres med "File loaded and verified" hvis den blev hentet med succes. 11

14 4.4 Eksport af data til Excel Der klikkes på "Excel Export". Et "gem som" vindue vises, hvor man kan vælge mappe, og indtaste en passende filnavn. Et klik på "Gem" og dataen bliver gemt i Excel format. Excel starter. Såfremt et vindue vises hvori der spørges, om man ønsker at åbne filen med eller uden makroer, vælges "Med makroer". Dataen vises nu i regnearket. 12

15 5) OPDATERING AF OTA FIRMWARE. Der gøres opmærksom på at data-loggen på OTA en bliver slettet ved Firmware opdateringen. Undlad at overføre en gammel version af FirmWare til OTA en. Versionsnummeret i OTA'en kan altid ses nederst på skærmen, når apparatet starter op. Versionsnummeret af den ny firmware står på disketten eller CD-ROM'en. Firmwaren skal kopieres til PC'en inden opdateringen påbegyndes - enten "manuelt" eller ved hjælp af en auto-start routine der startes når disketten eller CD-ROM'en sættes i PC'en. SLUK ALDRIG OTA EN UNDER OPDATERING! Skulle dette alligevel ske, vil apparatet ikke kunne køre og skal sendes til service. 5.1 Selve overførslen. Sæt overførsels-kablet i OTA en og PC en og tænd for begge. SØRG FOR, AT ALLE LOG DATA ER OVERFØRTE FRA OTA'EN. OTA'ens datalog bliver slettet under opdateringen. SØRG FOR, AT DATAOVERFØRSELSPROGRAMMET ER STANDSET, INDEN OVERFØRSEL PÅBEGYNDES. Under menuen opsætning på OTA en findes Opd. Firmware. Overførselen starter, og data bliver slettet fra OTA'en, når der trykkes på "OK". Hvis OTA'en beder om bekræftelsen trykkes "OK" igen. Derefter vil OTA en vente på kommunikation fra PC en. Start PC programmet OTA Updater. (DataLog-overførselsprogrammet må ikke køre samtidigt). Tryk på Load for at indlæse den nye OTA firmware bin fil. 13

16 Når filen er hentet ind, vil der stå File Loaded i statusfeltet på PC-programmet Se billede. Vælg den com-port, der skal kommunikeres over. Det er den samme som benyttes til normal datalog overførsel fra OTA en. Tryk på Connect-knappen for at oprette forbindelse til OTA en. Vær opmærksom på at andre programmer kan have reserveret com-porten. Sker dette skal de andre programmer lukkes, så com-porten bliver frigivet. Prøv derefter igen. Tryk på send-knappen for at starte overførslen. Starter overførslen ikke, kan com-porten være valgt forkert. Når overførslen starter, vil der stå Transferring data i status-linien på OTA updater programmet og overførsels varen vil tælle op til 100 %. Dette tager ca. 3 minutter. På OTA en vil skærmen vise at der modtages data. Procenterne vil dog kun tælle op når overførte del-data er verificeret. Dvs. ved ca. for hver 6 %. 14

17 Ved fuldført overførsel, vil der i status linien stå at overførslen er færdig. (All Done) På OTA en vil der stå at man skal vente på alarm. Det er vigtigt at der ikke slukkes of OTA en før der kommer en alarm-lyd. Når alarmen kommer, slukkes for OTA en i 30 sekunder og den kan tændes igen. Der vil nederst under opstart stå hvilken version af FirmWare, der er blevet installeret. Når OTA en er startet op, skal loggen manuelt tømmes vha. Tøm Log under menuen opsætning. Derefter er OTA en klar til ny svejsning. 15

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere