OXYGEN TRACE ANALYSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OXYGEN TRACE ANALYSER"

Transkript

1 OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL

2 Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE OPSÆTNING Dato og klokkeslet Sprog Alarmer Kalibrering Forventilation Tøm Log ANVENDELSE OVERFØRSEL AF DATA TIL PC Installation af OTA programmet på PC Etablering af forbindelse til PC Dataoverførsel og datalagring Eksport af data til Excel ) OPDATERING AF OTA FIRMWARE Selve overførslen SWPS01 Oxygen Trace Analyser 2 manual dk 1104FIT

3 1. BESKRIVELSE Oxygen Trace Analyseren - OTA'en - er en transportabel enhed beregnet til overvågning af iltindholdet af svejsebaggas - dvs. gas, der anvendes til at forhindre iltning af det metal der svejses på. OTA'en består af en transportabel måle- og displayenhed, forbindelsesslanger og en batterilader. Enheden kan forsynes fra batterierne alene, eller med laderen forbundet. En mindre pumpe i apparatet trækker et prøveflow af gassen fra rummet bag svejsesømmet forbi en meget følsom iltdetektor. Enheden registrer, når iltindholdet i gassen er under en forudbestemt (brugerindstillet) værdi og viser til brugeren at man kan begynde at svejse. Der er to alarmsignaler med grænseværdier der kan indstilles af brugeren. Den første består af en pulserende lyd (hyletone) og "Høj Alarm" besked i displayet, den anden en kontinuerlig lyd og "Stop Svejsning" besked i displayet. Iltniveauerne under svejsning gemmes sammen med en identitetskode for brugeren og for svejsningen. Disse data kan overføres til en PC ved at forbinde OTA'en direkte til COM porten af PC'en. Driften er halvautomatisk, idet der udføres en sekvens efter, at apparatet er sat i gang: 1) Pumpen starter for at fylde systemet med lav-ilt gas ("forventilering"). 2) Efter en forudindstillet tid (forventileringstiden) vises "Åbn ventil" på displayet som signal at ventilen skal åbnes således at prøven ledes forbi målesonden. En mikrokontakt mærker, at ventilen er åbnet. 3) Når iltniveauet er lavt nok vises "Start Svejs" på displayet som tegn på, at svejsning kan påbegyndes. Datalogging startes og en timer, der undertrykker alarm, startes. Denne timer forhindrer at alarm udløses af det urolige iltniveau der kan forekomme ved svejsningens start. 4) Når svejsningen er færdig trykker man på "OK" og ventilen lukkes for at isolere målesonden. Pumpen standser. Bemærk: målesonden bør ikke udsættes for luft eller anden gas med højt iltindhold med mindre der kalibreres - d.v.s. enheden bør ikke startes med mindre der skal kalibreres eller svejses. Målesonden kan blive "mættet" med ilt således at der går timer inden den kan måle meget lave iltkoncentrationer igen. Målesondens levetid vil også blive reduceret. Enheden startes og stoppes ved hjælp af tryktasterne på forpladen. Disse anvendes også til indstilling af opstillingen, datoen, uret, sprog samt forventileringstiden. 1

4 2. OPSÆTNING Bemærk, at der findes kun ét stik til både opladeren og datakablet. Når der måles kan opladeren tilsluttes, og efter endt svejsning kan man i stedet for forbinde til PC'en for at overføre data. Enheden tændes og slukkes ved hjælp af ON/OFF knappen. Den bør ikke slukkes midt i svejsning, eller når data er ved at blive overførte til PC. Hvis enheden ikke kan startes skal opladeren tilkobles og batterierne oplades. Den røde lysdiode på laderen er slukket når opladningen er i gang. Opladning bør fortsætte indtil batterierne er helt opladet (den røde lysdiode tænder). Bemærk, at der findes en sikring i apparatet, på toppen af batteriet. Når enheden tændes bliver hovedmenuen vist. (Man kan også trykke "ESC" flere gange for at komme til hovedmenuen med mindre man er i gang med en svejsning). Hovedmenuen indeholder følgende: Ny svejsning Opsætning Send til PC Piletasterne anvendes til at vælge "Opsætning" hvorefter der trykkes på "OK". Opsætnings menuen vises: Indstil Ur Sprog Alarmer Kalibrering Forventilation Vis Logo Tøm Log Piletasterne anvendes til at vælge den ønskede funktion og der trykkes på "OK". 2.1 Dato og klokkeslet. "Indstil Ur" menuen er som følger: Indstil Tid Indstil Dato Dato Format Piletasterne anvendes til at vælge den ønskede funktion og der trykkes på "OK". Herefter indstilles værdien ved hjælp af piltasterne. Ved at trykke på "OK" accepteres værdien og der skiftes til næste indstillingsmulighed. Ved at trykke "ESC" forlades funktionen uden at værdien ændres. 2.2 Sprog Piltasterne anvendes til at vælge det ønskede sprog og der trykkes på "OK". 2.3 Alarmer "Alarmer" menuen er som følger: Høj alarm Lav alarm Lyd Tid før Alarm Høj Alarm indstilles i volumen PPM. Ved overskridelse af denne værdi udløses "Stop Svejsning" advarslen - en "bip" tone der gentages. 2

5 "Lav alarm" indstilles også i volumen PPM og har to funktioner. Hvis iltkoncentrationen under svejsning stiger over dette niveau udløses en advarsel. Desuden gives "Start Svejs!" signalet når iltkoncentrationen falder 5 ppm under "Lav alarm" værdien. Ved hjælp af menuen "Lyd" tændes eller slukkes for advarsels lydgiveren. Lydgiver funktionen kan dog både tændes, slukkes og blokeres midlertidigt under svejsningen ved hjælp af "ESC" tasten. Et kort tryk på "ESC" blokerer alarm for 60 sekunder. Et tryk på mere end 3 sekunder tænder eller slukker for alarmen (alt efter tilstanden når der trykkes). "Tid før Alarm" indstilles i sekunder og angiver den tid fra påbegyndelsen af svejsningen hvor alarm undertrykkes. 2.4 Kalibrering Der findes både luftkalibrering og nulpunktskalibrering. Ved luftkalibrering indstilles systemets forstærkning, og ved nulpunktskalibrering indstilles nulpunktet. Nulpunktskalibrering finder sted ved hjælp af en gasblanding med et meget lavt, kendt, iltindhold. Iltmåleren skal under normale forhold have kalibreret nulpunktet ca. en gang om måneden. Regelmæssig luftkalibrering er ikke påkrævet - luftkalibrering udføres efter behov. Bemærk, at nulpunktskalibrering tager nogen tid, 45 minutter eller mere, afhængig af iltkoncentrationen i målecellen før kalibrering Nulpunktskalibrering 1) Hav gasblandingen tilgængelig. Gasforsyningen skal have trykreduktionsventil samt flowreguleringsventil. For præcis kalibrering er specielle ventiler påkrævet. 2) Under menuen "Opsætning" vælges "Kalibrering", herefter "0-Kalibrering". 3) Analysatoren skriver nu i displayet at forbindelsesslanger skal fjernes. SLANGERNE SKAL FJERNES (fordi der ikke må være tryk på apparatet). Når dette er udført trykkes "OK". 4) Analysatoren spørger nu om iltindholdet af gasblandingen. Værdien indtastes og der trykkes på "OK". 5) Instrukserne der vises på displayet skal nu følges. Man bliver først bedt om, at forbinde gasblandingen. Gassen forbindes til analysatoren, hvorefter man skal sikre, at der er et passende flow (d.v.s. ca. 6 l/min med testrør eller 1,5 til 2 l/min med direkte slangetilslutning). Dernæste trykkes på "OK". 6) Analysatorens ventil åbnes, når displayet beder om det. En % værdi vil nu tælle op i displayet (til 100%) for at vise hvor man er i processen. I nederste venstre af displayet vises et tal, der tæller ned fra 900. Dette fortæller hvor mange sekunder der er forløbet, hvor signalet fra målesonden er stabilt nok til at kalibrering kan gennemføres. Tælleren skal nå ned til 0 for at kalibreringen gennemføres. Sekundtælleren vil starte igen fra 900 sekunder og % værdien vil pause et tidsrum hvis der forekommer ustabilitet i signalet fra målesonden. Bemærk, at flowet gennem analysatoren skal være passende (d.v.s. ca. 6 l/min med testrør eller 1,5 til 2 l/min med direkte slangetilslutning). 3

6 Når kalibreringskontrolværdien har stabiliseret sig og % værdien er nået til 100%, hvad kan tage længere tid (det afhænger af iltkoncentrationen i cellen inden kalibrering) vises "Luk Ventil" i displayet. 7) Ventilen lukkes. Nulpunktskalibrering er fuldført Luftkalibrering 1) Forbindelsesslangerne fjernes. 2) Iltmåleren placeres i et rent kontormiljø eller ude i den friske luft, dog skal temperaturen være mellem 5 C og 30 C. 3) Aktiver kalibrering. (Man vælger "Kalibrering" i opsætningsmenuen, derefter "Luftkalibrering" og trykker på "OK" for at starte kalibreringsprocessen. OTA'en forventileres som for en svejsning.) 4) Åbne ventilen og kalibreringen foretages automatisk (Displayet viser en kalibrerings kontrolværdi, der tæller ned, og IKKE iltindholdet i ppm. Når værdien er faldet tilstrækkeligt gennemføres kalibreringen automatiskt. Når kalibrering er slut vises "luk ventilen".) 5) Luk derefter ventilen 6) Sæt gas mad lav iltindhold på iltmåleren og gennemføre en (dummy) svejsesekvens i ca 10 min. Vent min og gentag processen. Efter ca 2-3 timer er iltmåleren igen klar til brug. (Denne dummy svejsesekvens kan afbrydes og ventilen lukkes når iltindholdet vises som mindre end 100 ppm. Sekvensen standses ved at trykke på "OK". Der vises "Slut Logging?" på displayet, hvorefter man kan bekræfte og effektuere stop ved at trykke på "OK" igen. Ventilen lukkes - brug aldrig unødig kraft.) 2.5 Forventilation Denne tid kan indstilles i intervaller på 5 sekunder fra 10 sekunder til 3 minutter, og er altid afhængig på den aktuel svejsning. Som før nævnte, er forventilationstiden den tid hvor baggassen pumpes gennem OTA'en inden der åbnes til iltdetektoren. Tiden er nødvendigt for at skylle luften fra systemet 2.6 Tøm Log Denne anvendes til manuelt at slette analyserens data - log hukommelse. Funktionen udføres automatiskt efter at informationen er blevet overførte til PC. 4

7 3. ANVENDELSE Efter at opsætningen er udførte kan udstyret tages i anvendelse. Venligst bemærke, at udstyret kan forsynes fra batteriladeren under brug. OTA'en anbringes på et passende sted. Der gøres klar til svejsning - baggasforsynings aggregatet med prøveudtag til OTA'en anbringes efter foreskrifterne. Der åbnes for forsyningen af baggassen til svejseområde - OTA'en tændes og "Ny svejsning" vælges. Brugerens identitetskode og nummeret på svejsningen vælges. Der trykkes der på "OK" og den automatiske sekvens startes. Pumpen og timeren for forventilation starter. Efter forventilationstiden gives beskeden "Åben Ventil" i displayet og brugeren kan åbne ventilen for at lede gassen forbi iltdetektoren. Brugeren skal nu vente på at iltniveauet falder. Udstyret viser det aktuelt iltniveau. Når niveauet er tilstrækkeligt lavt vises "Start Svejs" i displayet og et akustisk signal gives, der kan slukkes ved tryk på "OK". Data logning påbegyndes. Bemærk, at uanset hvorvidt lyden er slået til eller fra under "Lyd" indstillingen kan lyden slås til eller fra ved et vedvarende tryk på "ESC". Displayet viser, når lyden er indstillet. Denne indstilling varer indtil svejsesekvensen er færdig. I starten af svejsningen, indtil "Tid før Alarm" timeren er udløbet, kan alarm ikke udløses. I resten af svejseperioden udløses alarm hvis iltniveauet stiger over "Lav alarm" indstillingen. Denne advarselsalarm indikeres ved besked i display samt en pulserende varselslyd. Lyden kan slukkes ved tryk på "ESC", men starter igen efter 60 sekunder hvis der stadig er alarm. Hvis iltniveauet stiger over "Høj Alarm" indstillingen udløses en kontinuerlig varselslyd og displayet viser beskeden "Stop Svejsning!" Denne alarmlyd kan også undertrykkes i 60 sekunder ved tryk på "ESC". Et vedvarende tryk på "ESC" vil dog slukke denne lyd helt (eller tænd den igen hvis den er slukket). Datalogningen - og svejsesekvensen - standses ved at trykke på "OK". Der vises "Slut Logging?" på displayet, hvorefter man kan bekræfte og effektuere stop ved at trykke på "OK" igen. Ventilen lukkes. VÆR SIKKER PÅ, AT VENTILEN LUKKES NÅR DER ER BAGGAS MED LAVT ILTINDHOLD I DETEKTOREN. Hvis detektoren udsættes i længere tid for høje iltkoncentrationer, f.eks fra luften, kan det tage langt tid inden den igen kan måle på baggas med lavt iltindhold. 5

8 4. OVERFØRSEL AF DATA TIL PC 4.1 Installation af OTA programmet på PC Den anvendte PC skal køre Windows. Hvis dataen skal vises på regneark anvendes Excel. OTA programmet kan installeres på PC'en ved hjælp af Stifinder programmet eller ved at klikke på "Denne Computer" som beskrevet her: 4.1.1) CD'en med OTA softwaren sættes i CD drev'et, f.eks. E. Der klikkes på "Denne Computer", og herefter på navnet på CD drevet. Følgende indhold vises: Filen på CD'en kopieres til skrivebordet, f.eks. ved at klikke på filen og hold venstre mus knappen nede mens man trækker filen over til skrivebordet, hvor der så oprettes et OTA ikon med navn OTA V 1.1f.exe (dvs. OTA og udgavenummeret): 6

9 4.1.2) Ved at dobbelt-klikke på dette ikon pakkes filen ud og installationsvinduet åbnes: Klik på "Install" og programmet installeres - der oprettes en "OTA" mappe på skrivebordet. NB denne har navn "OTA" uden udgavenummeret. Denne indeholder følgende: 4.1.3) Herefter startes programmet ved at dobbelt-klikke på "OTA_v1.1f.exe" i OTA mappen. NB. ikonet på skrivebordet benævnte "OTA" + revisionsnummeret, der blev dannet under kan nu slettes. 7

10 4.2 Etablering af forbindelse til PC Efter, at OTA programmet er startet vises følgende: Ved klik på "Config" vises følgende: Man skal nu find hvor Excel er placeret på PC'en - ved klik på "Select" vises et vindue der ligner følgende: Find "Excel.exe" og klik på "Åbn" - følgende vises: 8

11 Bemærk, at stien til Excel vises i "Excel Executable" ruden. Vælg den rigtig COM port. En nem måde at gør dette på er ved at forbinde OTA'en og find ud af hvor den er forbundet på følgende vis: OTA'en forbindes ved at forbinde fra stikket ovenpå OTA'en til COM porten med den medfølgende kabel. OTA'en startes, og der vælges "Send til PC" i menuen. Tryk på "OK". OTA'en forsøger nu at finde PC'en - følgende vises i displayet: Send til PC: Søger efter PC / 0% Markér "Com 1" i vinduet på PC'en og klik på "OK" Følgende vises: 9

12 Klik på "Connect" for at forsøge at etablere forbindelse. "Connect" skifter til "Disconnect" og den røde LED ved siden af feltet lyser. Hvis COM1 er den rigtige port vil OTA'en sende data, og beskeden "Data modtaget" vises. Hvis det ikke lykkes at overføre data prøv igen med COM 2, COM 3 eller COM 4 indtil den rigtige port findes.. 10

13 4.3 Dataoverførsel og datalagring Overførsel af data kan kun udføres efter, at programmet er blevet sat op på PC'en som beskrevet herover. Overførsel startes, som nævnte, fra OTA'en ved at vælge "Send til PC" i hovedmenuen og tryk på "OK". Herefter overføres data automatisk fra OTA'en til PC'en. EFTER AT DATA ER OVERFØRTE SKAL MAN UDFØRE "SAVE" PROCEDUREN PÅ PC'EN FOR AT GEMME DATA PERMANENT PÅ PC'EN. OVERFØRSELSPROCEDUREN FJERNER AL LOGGEDE DATA FRA OTA'EN. Overførsel kan standses ved at trykke "ESC" på OTA'en. Hvis dette sker, eller hvis overførsel standses af andre grunde, vil en fejlbesked blive vist på OTA'en. Man kan forsøge at overføre data igen. De "rå" data som PC'en modtager fra OTA'en bør gemmes i det oprindeligt format ved hjælp af "Save" og eventuelt i Excel eller tekst format. De "rå" data er krypteret som beskyttelse mod ændring, og kan hentes frem og eksporteres til et andet format senere efter ønske. For at gemme de rå data klik på "Save". Efter at dataen er gemt vises "File Saved" som i det følgende: For at hente gemte filer frem, klik på "Load Data" og udvælg den fil, der skal åbnes. Dataen kontrolleres for ændringer og der kvitteres med "File loaded and verified" hvis den blev hentet med succes. 11

14 4.4 Eksport af data til Excel Der klikkes på "Excel Export". Et "gem som" vindue vises, hvor man kan vælge mappe, og indtaste en passende filnavn. Et klik på "Gem" og dataen bliver gemt i Excel format. Excel starter. Såfremt et vindue vises hvori der spørges, om man ønsker at åbne filen med eller uden makroer, vælges "Med makroer". Dataen vises nu i regnearket. 12

15 5) OPDATERING AF OTA FIRMWARE. Der gøres opmærksom på at data-loggen på OTA en bliver slettet ved Firmware opdateringen. Undlad at overføre en gammel version af FirmWare til OTA en. Versionsnummeret i OTA'en kan altid ses nederst på skærmen, når apparatet starter op. Versionsnummeret af den ny firmware står på disketten eller CD-ROM'en. Firmwaren skal kopieres til PC'en inden opdateringen påbegyndes - enten "manuelt" eller ved hjælp af en auto-start routine der startes når disketten eller CD-ROM'en sættes i PC'en. SLUK ALDRIG OTA EN UNDER OPDATERING! Skulle dette alligevel ske, vil apparatet ikke kunne køre og skal sendes til service. 5.1 Selve overførslen. Sæt overførsels-kablet i OTA en og PC en og tænd for begge. SØRG FOR, AT ALLE LOG DATA ER OVERFØRTE FRA OTA'EN. OTA'ens datalog bliver slettet under opdateringen. SØRG FOR, AT DATAOVERFØRSELSPROGRAMMET ER STANDSET, INDEN OVERFØRSEL PÅBEGYNDES. Under menuen opsætning på OTA en findes Opd. Firmware. Overførselen starter, og data bliver slettet fra OTA'en, når der trykkes på "OK". Hvis OTA'en beder om bekræftelsen trykkes "OK" igen. Derefter vil OTA en vente på kommunikation fra PC en. Start PC programmet OTA Updater. (DataLog-overførselsprogrammet må ikke køre samtidigt). Tryk på Load for at indlæse den nye OTA firmware bin fil. 13

16 Når filen er hentet ind, vil der stå File Loaded i statusfeltet på PC-programmet Se billede. Vælg den com-port, der skal kommunikeres over. Det er den samme som benyttes til normal datalog overførsel fra OTA en. Tryk på Connect-knappen for at oprette forbindelse til OTA en. Vær opmærksom på at andre programmer kan have reserveret com-porten. Sker dette skal de andre programmer lukkes, så com-porten bliver frigivet. Prøv derefter igen. Tryk på send-knappen for at starte overførslen. Starter overførslen ikke, kan com-porten være valgt forkert. Når overførslen starter, vil der stå Transferring data i status-linien på OTA updater programmet og overførsels varen vil tælle op til 100 %. Dette tager ca. 3 minutter. På OTA en vil skærmen vise at der modtages data. Procenterne vil dog kun tælle op når overførte del-data er verificeret. Dvs. ved ca. for hver 6 %. 14

17 Ved fuldført overførsel, vil der i status linien stå at overførslen er færdig. (All Done) På OTA en vil der stå at man skal vente på alarm. Det er vigtigt at der ikke slukkes of OTA en før der kommer en alarm-lyd. Når alarmen kommer, slukkes for OTA en i 30 sekunder og den kan tændes igen. Der vil nederst under opstart stå hvilken version af FirmWare, der er blevet installeret. Når OTA en er startet op, skal loggen manuelt tømmes vha. Tøm Log under menuen opsætning. Derefter er OTA en klar til ny svejsning. 15

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere