OXYGEN TRACE ANALYSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OXYGEN TRACE ANALYSER"

Transkript

1 OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL

2 Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE OPSÆTNING Dato og klokkeslet Sprog Alarmer Kalibrering Forventilation Tøm Log ANVENDELSE OVERFØRSEL AF DATA TIL PC Installation af OTA programmet på PC Etablering af forbindelse til PC Dataoverførsel og datalagring Eksport af data til Excel ) OPDATERING AF OTA FIRMWARE Selve overførslen SWPS01 Oxygen Trace Analyser 2 manual dk 1104FIT

3 1. BESKRIVELSE Oxygen Trace Analyseren - OTA'en - er en transportabel enhed beregnet til overvågning af iltindholdet af svejsebaggas - dvs. gas, der anvendes til at forhindre iltning af det metal der svejses på. OTA'en består af en transportabel måle- og displayenhed, forbindelsesslanger og en batterilader. Enheden kan forsynes fra batterierne alene, eller med laderen forbundet. En mindre pumpe i apparatet trækker et prøveflow af gassen fra rummet bag svejsesømmet forbi en meget følsom iltdetektor. Enheden registrer, når iltindholdet i gassen er under en forudbestemt (brugerindstillet) værdi og viser til brugeren at man kan begynde at svejse. Der er to alarmsignaler med grænseværdier der kan indstilles af brugeren. Den første består af en pulserende lyd (hyletone) og "Høj Alarm" besked i displayet, den anden en kontinuerlig lyd og "Stop Svejsning" besked i displayet. Iltniveauerne under svejsning gemmes sammen med en identitetskode for brugeren og for svejsningen. Disse data kan overføres til en PC ved at forbinde OTA'en direkte til COM porten af PC'en. Driften er halvautomatisk, idet der udføres en sekvens efter, at apparatet er sat i gang: 1) Pumpen starter for at fylde systemet med lav-ilt gas ("forventilering"). 2) Efter en forudindstillet tid (forventileringstiden) vises "Åbn ventil" på displayet som signal at ventilen skal åbnes således at prøven ledes forbi målesonden. En mikrokontakt mærker, at ventilen er åbnet. 3) Når iltniveauet er lavt nok vises "Start Svejs" på displayet som tegn på, at svejsning kan påbegyndes. Datalogging startes og en timer, der undertrykker alarm, startes. Denne timer forhindrer at alarm udløses af det urolige iltniveau der kan forekomme ved svejsningens start. 4) Når svejsningen er færdig trykker man på "OK" og ventilen lukkes for at isolere målesonden. Pumpen standser. Bemærk: målesonden bør ikke udsættes for luft eller anden gas med højt iltindhold med mindre der kalibreres - d.v.s. enheden bør ikke startes med mindre der skal kalibreres eller svejses. Målesonden kan blive "mættet" med ilt således at der går timer inden den kan måle meget lave iltkoncentrationer igen. Målesondens levetid vil også blive reduceret. Enheden startes og stoppes ved hjælp af tryktasterne på forpladen. Disse anvendes også til indstilling af opstillingen, datoen, uret, sprog samt forventileringstiden. 1

4 2. OPSÆTNING Bemærk, at der findes kun ét stik til både opladeren og datakablet. Når der måles kan opladeren tilsluttes, og efter endt svejsning kan man i stedet for forbinde til PC'en for at overføre data. Enheden tændes og slukkes ved hjælp af ON/OFF knappen. Den bør ikke slukkes midt i svejsning, eller når data er ved at blive overførte til PC. Hvis enheden ikke kan startes skal opladeren tilkobles og batterierne oplades. Den røde lysdiode på laderen er slukket når opladningen er i gang. Opladning bør fortsætte indtil batterierne er helt opladet (den røde lysdiode tænder). Bemærk, at der findes en sikring i apparatet, på toppen af batteriet. Når enheden tændes bliver hovedmenuen vist. (Man kan også trykke "ESC" flere gange for at komme til hovedmenuen med mindre man er i gang med en svejsning). Hovedmenuen indeholder følgende: Ny svejsning Opsætning Send til PC Piletasterne anvendes til at vælge "Opsætning" hvorefter der trykkes på "OK". Opsætnings menuen vises: Indstil Ur Sprog Alarmer Kalibrering Forventilation Vis Logo Tøm Log Piletasterne anvendes til at vælge den ønskede funktion og der trykkes på "OK". 2.1 Dato og klokkeslet. "Indstil Ur" menuen er som følger: Indstil Tid Indstil Dato Dato Format Piletasterne anvendes til at vælge den ønskede funktion og der trykkes på "OK". Herefter indstilles værdien ved hjælp af piltasterne. Ved at trykke på "OK" accepteres værdien og der skiftes til næste indstillingsmulighed. Ved at trykke "ESC" forlades funktionen uden at værdien ændres. 2.2 Sprog Piltasterne anvendes til at vælge det ønskede sprog og der trykkes på "OK". 2.3 Alarmer "Alarmer" menuen er som følger: Høj alarm Lav alarm Lyd Tid før Alarm Høj Alarm indstilles i volumen PPM. Ved overskridelse af denne værdi udløses "Stop Svejsning" advarslen - en "bip" tone der gentages. 2

5 "Lav alarm" indstilles også i volumen PPM og har to funktioner. Hvis iltkoncentrationen under svejsning stiger over dette niveau udløses en advarsel. Desuden gives "Start Svejs!" signalet når iltkoncentrationen falder 5 ppm under "Lav alarm" værdien. Ved hjælp af menuen "Lyd" tændes eller slukkes for advarsels lydgiveren. Lydgiver funktionen kan dog både tændes, slukkes og blokeres midlertidigt under svejsningen ved hjælp af "ESC" tasten. Et kort tryk på "ESC" blokerer alarm for 60 sekunder. Et tryk på mere end 3 sekunder tænder eller slukker for alarmen (alt efter tilstanden når der trykkes). "Tid før Alarm" indstilles i sekunder og angiver den tid fra påbegyndelsen af svejsningen hvor alarm undertrykkes. 2.4 Kalibrering Der findes både luftkalibrering og nulpunktskalibrering. Ved luftkalibrering indstilles systemets forstærkning, og ved nulpunktskalibrering indstilles nulpunktet. Nulpunktskalibrering finder sted ved hjælp af en gasblanding med et meget lavt, kendt, iltindhold. Iltmåleren skal under normale forhold have kalibreret nulpunktet ca. en gang om måneden. Regelmæssig luftkalibrering er ikke påkrævet - luftkalibrering udføres efter behov. Bemærk, at nulpunktskalibrering tager nogen tid, 45 minutter eller mere, afhængig af iltkoncentrationen i målecellen før kalibrering Nulpunktskalibrering 1) Hav gasblandingen tilgængelig. Gasforsyningen skal have trykreduktionsventil samt flowreguleringsventil. For præcis kalibrering er specielle ventiler påkrævet. 2) Under menuen "Opsætning" vælges "Kalibrering", herefter "0-Kalibrering". 3) Analysatoren skriver nu i displayet at forbindelsesslanger skal fjernes. SLANGERNE SKAL FJERNES (fordi der ikke må være tryk på apparatet). Når dette er udført trykkes "OK". 4) Analysatoren spørger nu om iltindholdet af gasblandingen. Værdien indtastes og der trykkes på "OK". 5) Instrukserne der vises på displayet skal nu følges. Man bliver først bedt om, at forbinde gasblandingen. Gassen forbindes til analysatoren, hvorefter man skal sikre, at der er et passende flow (d.v.s. ca. 6 l/min med testrør eller 1,5 til 2 l/min med direkte slangetilslutning). Dernæste trykkes på "OK". 6) Analysatorens ventil åbnes, når displayet beder om det. En % værdi vil nu tælle op i displayet (til 100%) for at vise hvor man er i processen. I nederste venstre af displayet vises et tal, der tæller ned fra 900. Dette fortæller hvor mange sekunder der er forløbet, hvor signalet fra målesonden er stabilt nok til at kalibrering kan gennemføres. Tælleren skal nå ned til 0 for at kalibreringen gennemføres. Sekundtælleren vil starte igen fra 900 sekunder og % værdien vil pause et tidsrum hvis der forekommer ustabilitet i signalet fra målesonden. Bemærk, at flowet gennem analysatoren skal være passende (d.v.s. ca. 6 l/min med testrør eller 1,5 til 2 l/min med direkte slangetilslutning). 3

6 Når kalibreringskontrolværdien har stabiliseret sig og % værdien er nået til 100%, hvad kan tage længere tid (det afhænger af iltkoncentrationen i cellen inden kalibrering) vises "Luk Ventil" i displayet. 7) Ventilen lukkes. Nulpunktskalibrering er fuldført Luftkalibrering 1) Forbindelsesslangerne fjernes. 2) Iltmåleren placeres i et rent kontormiljø eller ude i den friske luft, dog skal temperaturen være mellem 5 C og 30 C. 3) Aktiver kalibrering. (Man vælger "Kalibrering" i opsætningsmenuen, derefter "Luftkalibrering" og trykker på "OK" for at starte kalibreringsprocessen. OTA'en forventileres som for en svejsning.) 4) Åbne ventilen og kalibreringen foretages automatisk (Displayet viser en kalibrerings kontrolværdi, der tæller ned, og IKKE iltindholdet i ppm. Når værdien er faldet tilstrækkeligt gennemføres kalibreringen automatiskt. Når kalibrering er slut vises "luk ventilen".) 5) Luk derefter ventilen 6) Sæt gas mad lav iltindhold på iltmåleren og gennemføre en (dummy) svejsesekvens i ca 10 min. Vent min og gentag processen. Efter ca 2-3 timer er iltmåleren igen klar til brug. (Denne dummy svejsesekvens kan afbrydes og ventilen lukkes når iltindholdet vises som mindre end 100 ppm. Sekvensen standses ved at trykke på "OK". Der vises "Slut Logging?" på displayet, hvorefter man kan bekræfte og effektuere stop ved at trykke på "OK" igen. Ventilen lukkes - brug aldrig unødig kraft.) 2.5 Forventilation Denne tid kan indstilles i intervaller på 5 sekunder fra 10 sekunder til 3 minutter, og er altid afhængig på den aktuel svejsning. Som før nævnte, er forventilationstiden den tid hvor baggassen pumpes gennem OTA'en inden der åbnes til iltdetektoren. Tiden er nødvendigt for at skylle luften fra systemet 2.6 Tøm Log Denne anvendes til manuelt at slette analyserens data - log hukommelse. Funktionen udføres automatiskt efter at informationen er blevet overførte til PC. 4

7 3. ANVENDELSE Efter at opsætningen er udførte kan udstyret tages i anvendelse. Venligst bemærke, at udstyret kan forsynes fra batteriladeren under brug. OTA'en anbringes på et passende sted. Der gøres klar til svejsning - baggasforsynings aggregatet med prøveudtag til OTA'en anbringes efter foreskrifterne. Der åbnes for forsyningen af baggassen til svejseområde - OTA'en tændes og "Ny svejsning" vælges. Brugerens identitetskode og nummeret på svejsningen vælges. Der trykkes der på "OK" og den automatiske sekvens startes. Pumpen og timeren for forventilation starter. Efter forventilationstiden gives beskeden "Åben Ventil" i displayet og brugeren kan åbne ventilen for at lede gassen forbi iltdetektoren. Brugeren skal nu vente på at iltniveauet falder. Udstyret viser det aktuelt iltniveau. Når niveauet er tilstrækkeligt lavt vises "Start Svejs" i displayet og et akustisk signal gives, der kan slukkes ved tryk på "OK". Data logning påbegyndes. Bemærk, at uanset hvorvidt lyden er slået til eller fra under "Lyd" indstillingen kan lyden slås til eller fra ved et vedvarende tryk på "ESC". Displayet viser, når lyden er indstillet. Denne indstilling varer indtil svejsesekvensen er færdig. I starten af svejsningen, indtil "Tid før Alarm" timeren er udløbet, kan alarm ikke udløses. I resten af svejseperioden udløses alarm hvis iltniveauet stiger over "Lav alarm" indstillingen. Denne advarselsalarm indikeres ved besked i display samt en pulserende varselslyd. Lyden kan slukkes ved tryk på "ESC", men starter igen efter 60 sekunder hvis der stadig er alarm. Hvis iltniveauet stiger over "Høj Alarm" indstillingen udløses en kontinuerlig varselslyd og displayet viser beskeden "Stop Svejsning!" Denne alarmlyd kan også undertrykkes i 60 sekunder ved tryk på "ESC". Et vedvarende tryk på "ESC" vil dog slukke denne lyd helt (eller tænd den igen hvis den er slukket). Datalogningen - og svejsesekvensen - standses ved at trykke på "OK". Der vises "Slut Logging?" på displayet, hvorefter man kan bekræfte og effektuere stop ved at trykke på "OK" igen. Ventilen lukkes. VÆR SIKKER PÅ, AT VENTILEN LUKKES NÅR DER ER BAGGAS MED LAVT ILTINDHOLD I DETEKTOREN. Hvis detektoren udsættes i længere tid for høje iltkoncentrationer, f.eks fra luften, kan det tage langt tid inden den igen kan måle på baggas med lavt iltindhold. 5

8 4. OVERFØRSEL AF DATA TIL PC 4.1 Installation af OTA programmet på PC Den anvendte PC skal køre Windows. Hvis dataen skal vises på regneark anvendes Excel. OTA programmet kan installeres på PC'en ved hjælp af Stifinder programmet eller ved at klikke på "Denne Computer" som beskrevet her: 4.1.1) CD'en med OTA softwaren sættes i CD drev'et, f.eks. E. Der klikkes på "Denne Computer", og herefter på navnet på CD drevet. Følgende indhold vises: Filen på CD'en kopieres til skrivebordet, f.eks. ved at klikke på filen og hold venstre mus knappen nede mens man trækker filen over til skrivebordet, hvor der så oprettes et OTA ikon med navn OTA V 1.1f.exe (dvs. OTA og udgavenummeret): 6

9 4.1.2) Ved at dobbelt-klikke på dette ikon pakkes filen ud og installationsvinduet åbnes: Klik på "Install" og programmet installeres - der oprettes en "OTA" mappe på skrivebordet. NB denne har navn "OTA" uden udgavenummeret. Denne indeholder følgende: 4.1.3) Herefter startes programmet ved at dobbelt-klikke på "OTA_v1.1f.exe" i OTA mappen. NB. ikonet på skrivebordet benævnte "OTA" + revisionsnummeret, der blev dannet under kan nu slettes. 7

10 4.2 Etablering af forbindelse til PC Efter, at OTA programmet er startet vises følgende: Ved klik på "Config" vises følgende: Man skal nu find hvor Excel er placeret på PC'en - ved klik på "Select" vises et vindue der ligner følgende: Find "Excel.exe" og klik på "Åbn" - følgende vises: 8

11 Bemærk, at stien til Excel vises i "Excel Executable" ruden. Vælg den rigtig COM port. En nem måde at gør dette på er ved at forbinde OTA'en og find ud af hvor den er forbundet på følgende vis: OTA'en forbindes ved at forbinde fra stikket ovenpå OTA'en til COM porten med den medfølgende kabel. OTA'en startes, og der vælges "Send til PC" i menuen. Tryk på "OK". OTA'en forsøger nu at finde PC'en - følgende vises i displayet: Send til PC: Søger efter PC / 0% Markér "Com 1" i vinduet på PC'en og klik på "OK" Følgende vises: 9

12 Klik på "Connect" for at forsøge at etablere forbindelse. "Connect" skifter til "Disconnect" og den røde LED ved siden af feltet lyser. Hvis COM1 er den rigtige port vil OTA'en sende data, og beskeden "Data modtaget" vises. Hvis det ikke lykkes at overføre data prøv igen med COM 2, COM 3 eller COM 4 indtil den rigtige port findes.. 10

13 4.3 Dataoverførsel og datalagring Overførsel af data kan kun udføres efter, at programmet er blevet sat op på PC'en som beskrevet herover. Overførsel startes, som nævnte, fra OTA'en ved at vælge "Send til PC" i hovedmenuen og tryk på "OK". Herefter overføres data automatisk fra OTA'en til PC'en. EFTER AT DATA ER OVERFØRTE SKAL MAN UDFØRE "SAVE" PROCEDUREN PÅ PC'EN FOR AT GEMME DATA PERMANENT PÅ PC'EN. OVERFØRSELSPROCEDUREN FJERNER AL LOGGEDE DATA FRA OTA'EN. Overførsel kan standses ved at trykke "ESC" på OTA'en. Hvis dette sker, eller hvis overførsel standses af andre grunde, vil en fejlbesked blive vist på OTA'en. Man kan forsøge at overføre data igen. De "rå" data som PC'en modtager fra OTA'en bør gemmes i det oprindeligt format ved hjælp af "Save" og eventuelt i Excel eller tekst format. De "rå" data er krypteret som beskyttelse mod ændring, og kan hentes frem og eksporteres til et andet format senere efter ønske. For at gemme de rå data klik på "Save". Efter at dataen er gemt vises "File Saved" som i det følgende: For at hente gemte filer frem, klik på "Load Data" og udvælg den fil, der skal åbnes. Dataen kontrolleres for ændringer og der kvitteres med "File loaded and verified" hvis den blev hentet med succes. 11

14 4.4 Eksport af data til Excel Der klikkes på "Excel Export". Et "gem som" vindue vises, hvor man kan vælge mappe, og indtaste en passende filnavn. Et klik på "Gem" og dataen bliver gemt i Excel format. Excel starter. Såfremt et vindue vises hvori der spørges, om man ønsker at åbne filen med eller uden makroer, vælges "Med makroer". Dataen vises nu i regnearket. 12

15 5) OPDATERING AF OTA FIRMWARE. Der gøres opmærksom på at data-loggen på OTA en bliver slettet ved Firmware opdateringen. Undlad at overføre en gammel version af FirmWare til OTA en. Versionsnummeret i OTA'en kan altid ses nederst på skærmen, når apparatet starter op. Versionsnummeret af den ny firmware står på disketten eller CD-ROM'en. Firmwaren skal kopieres til PC'en inden opdateringen påbegyndes - enten "manuelt" eller ved hjælp af en auto-start routine der startes når disketten eller CD-ROM'en sættes i PC'en. SLUK ALDRIG OTA EN UNDER OPDATERING! Skulle dette alligevel ske, vil apparatet ikke kunne køre og skal sendes til service. 5.1 Selve overførslen. Sæt overførsels-kablet i OTA en og PC en og tænd for begge. SØRG FOR, AT ALLE LOG DATA ER OVERFØRTE FRA OTA'EN. OTA'ens datalog bliver slettet under opdateringen. SØRG FOR, AT DATAOVERFØRSELSPROGRAMMET ER STANDSET, INDEN OVERFØRSEL PÅBEGYNDES. Under menuen opsætning på OTA en findes Opd. Firmware. Overførselen starter, og data bliver slettet fra OTA'en, når der trykkes på "OK". Hvis OTA'en beder om bekræftelsen trykkes "OK" igen. Derefter vil OTA en vente på kommunikation fra PC en. Start PC programmet OTA Updater. (DataLog-overførselsprogrammet må ikke køre samtidigt). Tryk på Load for at indlæse den nye OTA firmware bin fil. 13

16 Når filen er hentet ind, vil der stå File Loaded i statusfeltet på PC-programmet Se billede. Vælg den com-port, der skal kommunikeres over. Det er den samme som benyttes til normal datalog overførsel fra OTA en. Tryk på Connect-knappen for at oprette forbindelse til OTA en. Vær opmærksom på at andre programmer kan have reserveret com-porten. Sker dette skal de andre programmer lukkes, så com-porten bliver frigivet. Prøv derefter igen. Tryk på send-knappen for at starte overførslen. Starter overførslen ikke, kan com-porten være valgt forkert. Når overførslen starter, vil der stå Transferring data i status-linien på OTA updater programmet og overførsels varen vil tælle op til 100 %. Dette tager ca. 3 minutter. På OTA en vil skærmen vise at der modtages data. Procenterne vil dog kun tælle op når overførte del-data er verificeret. Dvs. ved ca. for hver 6 %. 14

17 Ved fuldført overførsel, vil der i status linien stå at overførslen er færdig. (All Done) På OTA en vil der stå at man skal vente på alarm. Det er vigtigt at der ikke slukkes of OTA en før der kommer en alarm-lyd. Når alarmen kommer, slukkes for OTA en i 30 sekunder og den kan tændes igen. Der vil nederst under opstart stå hvilken version af FirmWare, der er blevet installeret. Når OTA en er startet op, skal loggen manuelt tømmes vha. Tøm Log under menuen opsætning. Derefter er OTA en klar til ny svejsning. 15

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Komponenter: Comfort-o-meter Strømforsyning til Comfort-o-meter Forbindelseskabel fra Comfort-o-meter til computer Comfort-o-meter 1250 CO2-LEVEL ppm 1000 2000

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft Multilog - 5HS ver.2 5 Kanals universal datalogger ninasoft MULTILOG-5HS / Ver.2 DATALOGGER. SIDE 1 Multilog-5HS er en dataopsamlings enhed, der både kan benyttes som en almindelig datalogger, og som et

Læs mere

Firmware. Opgradering af firmware HL190213

Firmware. Opgradering af firmware HL190213 Firmware Opgradering af firmware Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Valg af firmware.... 3 Opgrader firmware i væg- og langskilt læsere.... 4 Opgrader firmware i E-motion skabslås.... 6 Opgrader firmware

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Opdatering af firmware

Opdatering af firmware Opdatering af firmware Udgave 1 1. Oversigt Introduktion Denne manual beskriver, hvordan Premier 48, 88, 168 og 640 opdateres til firmwave version 8.x Udstyr Følgende udstyr skal benyttes til opgraderingen:

Læs mere

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL)

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) G&G MediCare ApS Vejlevej 48 DK-7000 Fredericia Tel: +45 76 20 00 01 email:info@gg-medicare.dk www.gg-medicare.dk Introduktion Benytter du

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Brug af håndscanner Delfi Cap 72

Brug af håndscanner Delfi Cap 72 Brug af håndscanner Delfi Cap 72 I Mamut Stellar 7 kan man med håndscanner lave opsamling af fx materialeforbrug og timer, som derefter importeres i Mamut Stellar 7 og lægges som ordre/købsordre til fakturering.

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Velkommen Velkommen Med TomTom ecoplus-opdateringsprogrammet kan du opdatere softwaren på din TomTom ecoplus ved hjælp af TomTom LINK 3xx/510 og ecoplusstrømadapteren. Forudsætninger

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Når du har hentet disse programmer installerer du dem alle og følger guiden herunder.

Når du har hentet disse programmer installerer du dem alle og følger guiden herunder. Debranding af Nokia mobiler! For at komme i gang skal du have din computer forbundet til nettet, have et datakabel der kan forbinde din Nokia telefon med din computer og hente disse her 3 programmer :

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212 Manual v8.4 Brugermanual Side 1 Guide til styrepanelet Styrepanelet er meget simpelt bygget op. Forklaringen omkring diverse knapper mm., er givet herunder: Viser dato, klokken samt fri optageplads Viser

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

ADDA/ADACDT vejledning

ADDA/ADACDT vejledning ADDA/ADACT vejledning 1 ADDA/ADACDT vejledning Formål Fysikundervisningen ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen modul 6 inkluderer måling af ioniserende stråling ved brug af en scintillationsdetektor.

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Tilslut ikke loggeren endnu. Hent software Datasuite på www.fourtec.com Klik på 'Download Datasuite Software'. Note:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

GammaSpektrometer. Quick-start Guide. Indhold. Quick-start Guide Side 1 af 7. A Klargøring. 1. Udpakning og opstilling 2. Software

GammaSpektrometer. Quick-start Guide. Indhold. Quick-start Guide Side 1 af 7. A Klargøring. 1. Udpakning og opstilling 2. Software Quick-start Guide Side 1 af 7 GammaSpektrometer Quick-start Guide Indhold A Klargøring 1. Udpakning og opstilling 2. Software B Installation af software 1. Installation af driver 2. Installation af GaSp

Læs mere

NS - LOGGER. 1-2 kanals universal datalogger. ninasoft

NS - LOGGER. 1-2 kanals universal datalogger. ninasoft NS - LOGGER 1-2 kanals universal datalogger. ninasoft NS - DATALOGGER. SIDE 1 NS DATALOGGERE er en serie dataloggere, der er udviklet for at tilfredsstille det stigende behov for opsamling af data, både

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

DE DANSKE BREVDUEFORENINGER. De danske Brevdueforeninger. DdB Compakt Manual. TauRIS software Opdatering af Terminal

DE DANSKE BREVDUEFORENINGER. De danske Brevdueforeninger. DdB Compakt Manual. TauRIS software Opdatering af Terminal 2012 DE DANSKE BREVDUEFORENINGER De danske Brevdueforeninger DdB Compakt Manual TauRIS software Opdatering af Terminal 2 TauRIS Compact XL i DdB version Betjeningsvejledning til klubben. Ver. 2.2 april

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Formularer Flytte- og måleraflæsning 1 Manual til Vandværksløsninger 8. Formularer Flytte- og måleraflæsning Formularer Flytte- og måleraflæsning 2 Sådan arbejder du med formularen Formularer er et modul,

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid.

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. Kvik-manual 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver 4. uge jf. manualen. Version

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere