Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale"

Transkript

1 Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 25. november 2015 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 19. november 2015 kl. 15:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

2 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Sygeplejefaglig direktør, AUH, Vibeke Krøll Centerchef Hoved-Hjerte-Centret, AUH, Eva Sejersdal Knudsen Praktiserende læge Jette Kolding Kristensen Praktiserende læge Lise Høyer Praktiserende læge Anna Visby Lunde Vicedirektør Nære Sundhedstilbud, RM, Kjeld Martinussen Direktør Psykiri og Social, RM, Gert Pilgaard Direktør Børn og Unge, AAK, Nils Petersen Chef for Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, AAK, Sine Louise Iversen Direktør Sociale forhold og Beskæftigelse, AAK, Erik Kaastrup-Hansen Socialchef Sociale forhold og beskæftigelse, AAK, Lotte Henriksen Direktør Sundhed og Omsorg, AAK; Hosea Dutschke Sundhedschef, Sundhed og Omsorg, AAK, Kirstine Markvorsen Chefkonsulent, Sundhed og Omsorg, AAK, Hanne Linnemann Fuldmægtig, Planlægning, AUH, Louise Møller Ordstyrer: Vibeke Krøll

3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Temadrøftelse: Praksissektoren i det tværsektorielle samarbejde (15:00-15:45) 1 2 Temadrøftelse: Psykiri, Social og Arbejdsmarked (15:45-16:45) 4 3 Oplæg til program for udviklingsdøgn 19. til 20. maj 2016 (16:45-16:50) 8 4 Punkter til skriftlig orientering og efterretning (16:50-16:55) 9 5 Eventuelt (16:55-17:00) 10

4 Temadrøftelse: Praksissektoren i det tværsektorielle samarbejde Koordinionsgruppen indstiller, Direktørforum diskuterer indlægget og peger på, hvordan almen praksis kan byde ind på stregisk niveau med henblik på styrke løsninger i forhold til det primære sundhedsvæsen Direktørforum peger på, hvordan almen praksis kan byde ind på stregisk niveau med henblik på styrke løsninger i samarbejdet med sygehusene og magistrer i Aarhus Kommune Direktørforum i forlængelse af temadiskussionen peger på konkrete første skridt og forsøgsprojekter Sagsfremstilling For finde gode løsninger for borgeren, hvor flere sektorer er involveret, er man nødt til medinddrage flere parter fra start, herunder almen praksis, for vi kan finde løsninger, der rent faktisk fungerer. Mange har en forestilling om almen praksis, men hvordan ser verden ud set fra en almen praksis? Lise Høyer vil i sit indlæg give en række konkrete og mindre konkrete bud på "mere af det, der virker" og bedret samarbejde til pientens bedste. Beslutning Lise Høyer har været praktiserende læge i Aarhus Kommune i 16 år, praksiskonsulent i 5 år, og sidder med i en række udvalg i regi af Nære Sundhedstilbud. Lise Høyer indledte sit oplæg med en kort karakteristik af en arbejdsdag, som den ser ud for en almen praksis i Aarhus. Se vedlagte slides. I almen praksis ser man pienterne over et langt tidsforløb; man har typisk historik på den enkelte pient og dennes pårørende, man diagnosticerer, man følger kronisk sygdom, og man undersøger pienter med henblik på undgå sygdom. Tendenser i almen praksis

5 2 Lise Høyer pegede på en række tendenser i sundhedsvæsenet, der tegner sig for almen praksis, herunder antallet af konsultionerne ikke er steget, men de enkelte konsultioner er blevet mere komplekse; pienter der indlægges, er indlagt i kortere tid, og efterfølgende over en længere periode håndteres i primær sektor. Samtidig oplever almen praksis et øget antal MR-scanninger samt øget forekomst af psykiria minor (angst, depression, stress, sorg, krise mv.) - det vil sige flere pientforløb, som indebærer mere samarbejde med Aarhus Kommune, fordi psykiria minor ikke behandles i regi af regionspsykirien, men primært håndteres i regi af almen praksis og privpraktiserende psykologer og ofte med et element af samarbejde med kommunen. Fra almen praksis' side opleves den øgede forekomst af psykiria minor som udslag af en udvikling, hvor befolkningen som sådan over de seneste år er blevet mere mentalt sensibel således forstå, befolkningen generelt betragtet udviser en anden og mere bekymret/sensibel reaktion på kroppens symptomer, end man så før i tiden, og blandt andet hyppigere konsulterer almen praksis. Der udspandt sig en drøftelse af, hvordan befolkningen som sådan kan gøres mere resilient/robust. Det blev foreslået, robusthed/resiliens kan udgøre et af undertemaerne på udviklingsdøgnet i maj måned Vision 2022 for almen praksis Almen praksis' fokuspunkter og vision for 2022 ligger tæt op ad fokuspunkterne for sundhedsvæsenets øvrige parter. Blandt andet skal pienten være i centrum, pienten skal inddrages mere, almen praksis skal blive i stand til løse mere komplekse opgaver, og sygehusvæsenet skal i højere grad understøtte almen praksis i forbindelse med udredning og behandling af pienten. Det gode samarbejde På samarbejdsfronten har der de seneste år været en god udvikling. Samarbejdet kan blive bedre endnu, når parterne bliver bedre til tale sammen om, hvor opgaver placeres og varetages mest fordelagtigt, så der ikke skabes parallelle forløb i forhold til ex ambulorieforløb for kronikere. Et simpelt middel, som vil kunne medvirke til lette kommunikionen i hverdagen er en liste (løbende opderet) med telefonnumre på relevante, navngivne samarbejdspartnere fra alle sektorer. Konkret roste Lise Høyer samarbejdet med akutteamet, som fungerer godt til gavn for borgere/pienter, AUH/Geririsk Afdeling og Aarhus Kommune/MSO. Som eksempel på et andet vellykket samarbejde mellem almen praksis og Aarhus Kommune nævnte Lise Høyer en pient, om hvem det er lykkedes skabe en utraditionel, skræddersyet ramme, der har virket rigtigt godt, og medført en markant reduktion i pientens forbrug af sundhedsydelser i begge sektorer. Almen praksis har ønske om - med henblik på fælles løsninger - i højere grad fremover blive inddraget og involveret, når eksisterende ordninger i alle sektorer skal justeres, og når nye tiltag og ordninger planlægges. Almen praksis om Magistrsafdelingen for Sundhed og Omsorg Lise Høyer opfordrede til retænkning af de kommunale tilbud, og til samarbejde om udvikling af et kommunalt "psykiritilbud light." Almen praksis vil gerne inddrages i forbindelse med fremtidige drøftelser om sundhedshuse, akuttilbud og eventuelt plejehjemslæger. Lise Høyer opfordrede til, parterne går på visit hos hinanden ex i form af regulære praktikophold.

6 3 Almen praksis om Magistrsafdelingen for Børn og Unge Lise Høyer opfordrede til, almen praksis i mere udstrakt grad bliver inddraget, når Aarhus Kommune planlægger indsser for børn og unge mennesker. Fra almen praksis' side efterspørges en bestemt indgang til Aarhus Kommune i situioner, hvor der er behov for indberette et ungt menneske. Almen praksis om sygehuse Somme tider opleves det som om sygehusene med sigte på undgå indlæggelser, gør det vanskeligt for almen praksis få pienter indlagt. Almen praksis oplever en stigning i antal psykiriske pienter, der efter afslutning hos psykier skal håndteres i almen praksis. For almen praksis kan det være svært overskue, hvordan den fælles akutafdeling fra hospital til hospital er organiseret. Drøftelse af oplægget Psykiria minor er det indssfelt, der fylder mest i almen praksis, og som almen praksis efterspørger flere indssmuligheder i forhold til. For nuværende findes der til denne gruppe pienter fra almen praksis tilbud i sundhedscenteret, men denne tilbudsvifte dækker ikke behovet. Regionspsykirien har fået 5 mio. kr. (bloktilskud) til køre et collaborive care projekt, som befinder sig i feltet mellem almen praksis og regionspsykirien. Projektet dækker hele regionen, men en god del heraf vil kunne tilrettelægges i Aarhus Kommune. Ønsket fra almen praksis blev noteret af regionspsykirien. Børn og unge med angst (psykiria minor) fylder forholdsvist meget i almen praksis, herunder håndtering af forældrenes forventning om, almen praksis kan henvise børnene til udredning og behandling i regionspsykirien. Almen praksis giver udtryk for behov for tilbud til gruppen af børn og unge med angst, som ikke tilhører regionspsykiriens målgruppe, men som mangler almindelig robusthed/resiliens, så de så vidt muligt kan blive gjort selvhjulpne. Magistrsafdelingen for Børn og Unge noterede ønsket fra almen praksis, idet Børn og Unge bemærkede, forvaltningen kun indgår i projekter, der kan findes finansiering til, og forvaltningen pt. ikke har finansiering til udvikling af nye projekter. Børn og Unge indgår imidlertid gerne i samarbejde med almen praksis i forhold til børn og unge med depression og angst. Konkret holder Børn og Unge i uge 48 møde om børn og unge med depression og angst. Nils Petersen vil i uge 48 kontakte Lise Høyer med henblik på oplæg til samarbejde på området, som Magistrsafdelingen for Social og Beskæftigelse også vil blive involveret i. Det aftales, Magistrsafdelingen for Børn og Unge inviterer Lise Høyer til møde med henblik på udarbejdelse af oplæg vedrørende området børn og unge og rubusthed/resiliens, som vil kunne blive temas på udviklingsdøgnet i maj måned Første udkast til oplæg vil blive udarbejdet i regi af Koordinionsgruppen. Der er mulighed for, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland kan understøtte projekter og udvikling af nye tilbud. Midlerne dækkes af blandt andet uddannelsespuljer og midler fra en "rugekasse", hvis hensigt er få gode og vellykkede projekter til blive mere udbredt. Fra almen praksis' side gives der udtryk for ønske om een indgang til Aarhus Kommune i stil med indgangen til Aarhus Universitetshospital, som går via Fælles Akutafdeling. Ma-

7 4 gistren for Sundhed og Omsorg fortæller, denne entydige indgang til Aarhus Kommune snart vil kunne blive meldt ud. Almen praksis efterlyser endvidere, Aarhus Kommune kan formidle et samlet overblik over de kommunale tilbud, som almen praksis kan henvise pienter til. Magistrsafdelingen for Sundhed og Omsorg giver tilsagn om ville sætte sig sammen med almen praksis for retænke de kommunale tilbud, herunder forløbet op til en eventuel indlæggelse /forebyggelse af en indlæggelse Temadrøftelse: Psykiri, Social og Arbejdsmarked Koordinionsgruppen indstiller, Direktørforum med udgangspunkt i Erik Kaastrup-Hansens oplæg drøfter muligheder for, hvordan rapportens pointer kan indgå i det videre arbejde i Aarhusklyngen Direktørforum på baggrund af Gert Pilgaards oplæg drøfter pejlemærker for samarbejdet på psykiriområdet Direktørforum tager orienteringen vedrørende evaluering af socialsygeplejerskeordningen på Aarhus Universitetshospital til efterretning Direktørforum tager stilling til, om der skal udarbejdes et fælles visionspapir på psykiri-, social- og arbejdsmarkedsområdet Sagsfremstilling Elisabeth Brix Westergaard, Psykiri og Social, deltager under drøftelsen. "Sygdomsbyrden i Danmark" - rapport fra Sundhedsstyrelsen Erik Kaastrup-Hansen giver en kort introduktion til Sundhedsstyrelsens rapport Sygdomsbyrden i Danmark. Se vedlagte not om rapporten. Rapporten, der er vedlagt som bilag, vil endvidere blive runddelt på mødet. Psykiri-, social-, og arbejdsmarkedsområdet

8 5 Gert Pilgaard vil skitsere de aktuelle bevægelser på psykiriområdet og i regionspsykirien i Region Midtjylland, og vil blandt andet komme ind på: Udvikling af samarbejdet mellem arbejdsmarkedsområdet og psykirien Den 29. juni 2015 afholdtes temamøde mellem kommunale direktører og Psykiri og Socialledelsen under emnet Psykirien i bevægelse. Et af de emner, der på temamødet var genstand for megen fokus var, hvordan man ved et styrket samarbejde mellem regionspsykirien og arbejdsmarkedsområdet kunne lave en tidligere og mere effektiv indss i forhold til flytte udste unge med psykisk problemer og funktionsnedsættelse fra kontakthjælp til uddannelse/arbejde og dermed til selvforsørgelse. Efterfølgende har Psykiri og Social udarbejdet vedlagte oplæg med Psykiri og Socials overvejelser om, hvordan samarbejde på dette felt kan udvikles. Oplægget bliver også drøftet i Beskæftigelsesforvaltningen, Aarhus Kommune Udvikling den akutte indss på psykiriområdet Som led i effektueringen af sparekravene er der blevet kigget på den samlede organisering af behandlingsindssen i regionspsykirien. Målet er, det samlede behandlingstilbud skal bestå af en række differentierede tilbud, således, behandlingstilbuddet i højere grad kan tilpasses den enkelte pients behov. En vigtig ambition med den nye organisering af behandlingen er styrke det ambulante akutte tilbud, således de pienter, der er for syge til indgå i de almindelige ambulante pakkeforløb, kan få et mere intensivt behandlingsforløb i eget hjem i stedet for blive indlagt i et skærmet sengeafsnit. Samtidig er det vigtigt, de pienter, der har behov for indlæggelse indlægges. I samarbejdet mellem AUH Risskov og Aarhus Kommune er målet sikre et mere optimalt samspil mellem de kommunale og de regionale akutindsser samt en mere hensigtsmæssig brug af de samlede ressourcer og samtidig ligestille borgere med psykisk sygdom med borgere med somisk sygdom på akutområdet. Det er aftalt mellem Psykiri og Social og Socialforvaltningen, der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe og regionen udarbejder et kommissorium for det videre arbejde. Resulter fra evaluering af socialsygeplejerske-ordning på Aarhus Universitetshospital Der foreligger nu en evaluering af socialsygeplejerskeordningen på Aarhus Universitetshospital. Centerchef ved Akutcentret, Aarhus Universitetshospital, Anette Schouv Kjeldsen vil orientere Direktørforum om resulter fra evalueringen samt tiltag fra ordningen, som bliver videreført. Endvidere vil idéer til nye initiiver blive præsenteret. Beslutning Socialsygeplejerskeordningen Direktørforum tog orienteringen vedrørende evaluering af socialsygeplejerskeordningen til efterretning. Anette Schouv Kjeldsens slides vedlægges referet.

9 6 Opgaven for socialsygeplejersken er fungere som sparringspartner, rådgiver og koordinor for den socialt udstes hele forløb på Aarhus Universitetshospital. Samtidig har socialsygeplejersken funktion som pårørende, idet mange socialt udste har mistet forbindelsen til eventuelle pårørende. Evalueringen viser, denne samlede funktion lykkes godt, ligesom der også er etableret et godt samarbejde med frivillige. Evalueringen viser også, hovedparten af socialt udstes kontakter til sygehusvæsenet udgøres af indlæggelser. Hertil kommer enkelte korte forløb på skadestuen. Undervejs i projektperioden er der udarbejdet en tværsektoriel retningslinje for substitutionsbehandling. Anette Schouv Kjeldsen sender denne retningslinje til Anna Visby, Lise Høyer og Jette Kolding. Evalueringen peger på, socialt udste borgere i Aarhus Kommune ved udskrivelse mangler mulighed for omsorgspladser, "sygepleje light" og en støttekontaktperson, der også kan fungere som indgang til Aarhus Kommune. Endvidere viser evalueringen, socialt udste har en gennemsnitlig indlæggelsestid af længere varighed end den overordnede gennemsnitlige indlæggelsestid på Aarhus Universitetshospital. Endelig tyder evalueringens resulter på, socialt udste i kraft af socialsygeplejerskeordningen modtager behandling af en højere kvalitet, end før socialsygeplejerskeordningen blev iværks. Eftersom der ikke findes førmålinger, og dermed damæssigt sammenligningsgrundlag, kan der imidlertid ikke drages valid konklusion herom. Anette Schouv Kjeldsen undersøger og eftersender til mødekredsen informion vedrørende de i projektet inkluderede socialt udstes aldersfordeling. Projektet er nu gået i drift, og midlerne er givet som en permanent bevilling. Forskningsmæssigt integreres ordningen i forskningsprogrammet "Den akutte pient" på Aarhus Universitetshospital i form af et sygeplejefagligt ph.d.-projekt. I regi af Aarhus Kommune undersøges i den kommende tid muligheder for prøvehandlinger vedrørende omsorgspladser og kontaktpersonordning. Opfølgning på prøvehandlingerne forankres i regi af Styregruppen vedrørende den voksne pient/borger. Psykiri-, social-, og arbejdsmarkedsområdet Gert Pilgaard pegede i sit oplæg på en række markante forandringer i regionspsykirien, blandt andet: Udrednings- og behandlingsret er med virkning fra 1. september 2015 indført i psykirien Folketingsbeslutning i 2014 om halvering af brugen af tvang i 2020 Flere pienter behandles hurtigere i psykirien Fælles akutafdeling med fælles indgang for somisk og psykisk sygdom er undervejs i hele regionen. Etableret på Regionshospitalet Randers 1. oktober 2015 Se vedlagte slides. Som en del af regionens spareplan omlægges nogle sengepladser i Risskov til ambulant akutfunktion med lav-intensive senge. Der skeles i denne forbindelse til brugerstyrede senge i Regionspsykirien Silkeborg, hvor pienter selv kan styre, hvornår de skal indlægges. Evaluering viser, denne ordning har medført 50 % reduktion i indlæggelsestid.

10 7 Lise Høyer bemærkede, hun nu, hvor ventetiden til udredning og behandling er blevet kortere, fra sin praksis alene henviser pienter til udredning i regionspsykirien. Tidligere henviste Lise Høyer udelukkende til privpraktiserende psykier. Gert Pilgaard udtrykte ønske om, psykirien og somikken i fremtiden får et fuldt udbygget fælles akutsystem, som rummer pienter med såvel psykiriske som somiske problemstillinger. Han erkendte samtidig, realisering af dette scenarie bliver en udfordring, eftersom psykirien pt. mangler personale med specialkompetencer inden for psykiriområdet, og eftersom somisk og psykirisk personale først skal til lære arbejde sammen om fælles løsninger for pienter med både psykiriske og somiske problemstillinger. Hertil kommer ambitionen om på sigt integrere de regionale indsser med indsserne forankret i det kommunale system. Gert Pilgaard lagde op til, der i regi af Direktørforum udarbejdes et fælles arbejdspapir og en samarbejdsaftale, der ridser op, hvordan tingene overordnet set kan komme til hænge sammen. Samarbejdsaftalen skal favne både det stregiske niveau og det mere lavpraktiske niveau, så det sikres, aftalerne kan omsættes i driften. Der vil med fordel kunne bygges videre på det samarbejde, der allerede er etableret mellem regionspsykirien og Magistrsafdelingen for Social og Beskæftigelse. Erik Kaastrup-Hansen bekræftede, Magistrsafdelingen for Social og Beskæftigelse gerne indgår i det videre arbejde. Det blev aftalt, psykirien inviterer parter, herunder almen praksis, der kan indgå i udarbejdelsen af en konkret samarbejdsaftale. Udkast til konkret samarbejdsaftale drøftes på næste møde i Direktørforum den 11. februar "Sygdomsbyrden i Danmark" - rapport fra Sundhedsstyrelsen Erik Kaastrup-Hansen gjorde kort rede for nogle af rapportens overordnede konklusioner: Der er stor korrelion mellem social ulighed og sygdom, og psykiske lidelser som depression, angst og skizofreni er blandt de sygdomme, der oftest sender danskerne ud af arbejdsmarkedet. Slides er vedlagt referet. Der vurderes være et stort potentiale for forebyggelse, og dermed perspektiv i rette indssen mod de unge, før de havner i kegorien "socialt udste". Magistrsafdelingen for Børn og Unge vil tage initiiv til et møde vedrørende unge, der generelt har ondt i livet, fremfor snævert fokus på enkeltdiagnoser. Uløberopgaver fra dette møde varetages i regi af Koordinionsgruppen. Rapporten er første del ud af en serie på tre om Sygdomsbyrden i Danmark (se side 47). Denne første rapport beskriver, hvorledes sygdomsbyrden for 21 markante folkesygdomme fordeler sig i befolkningen efter alder og køn. Anden rapport beskriver sygdomsbyrden ved ulykker og selvmord, mens den tredje rapport beskriver udvalgte risikofaktorers bidrag til sygdomsbyrden. Rapportens del 2 og 3 ventes udgivet i juni Når den tredje rapport er udgivet, vil Direktørforum tage stilling til, om Koordinionsgruppen skal dykke længere ned i da. Bilag

11 8 Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme Udvikling af samarbejdet mellem arbejdsmarkedsafdelingerne i kommunerne og Psykiri- og Social Sygdomsbyrden baggrundsnot og depression Hovedrapport Sammenfning socialsygeplejerskeordningen Oplæg til program for udviklingsdøgn 19. til 20. maj 2016 Koordinionsgruppen indstiller, Direktørforum godkender deltagerkreds, planlægningsgruppe, tidspunkt og sted for afholdelse af udviklingsdøgnet Direktørforum beslutter, temaet for udviklingsdøgnet i 2016 skal være Arbejde med fælles mål Direktørforum beder de tre styregrupper om allerede nu, arbejde med definere fælles mål på tværs af sektorerne Sagsfremstilling Eva Sejersdal Knudsen giver en kort introduktion til programoplægget. Else Skånning og Karen Ingerslev fra Aarhus Universitetshospital har sammen med Hanne Linnemann fra Aarhus Kommune udarbejdet vedlagte oplæg til program for udviklingsdøgn Beslutning Deltagerkreds, planlægsgruppe, tidspunkt og sted for afholdelse af udviklingsdøgnet blev godkendt. Direktørforum godkendte forslag om, styregrupperne får til opgave udarbejde oplæg til fælles mål på tværs af sektorerne med fokus på effekt. Forslagene præsenteres på udviklingsdøgnet. Temaet for udviklingsdøgnet i 2016 "Arbejde med fælles mål" blev godkendt, idet Direktørforum betonede, styregruppernes fokus skal være rettet imod dels, hvordan der

12 9 tages ledelse af bevægelsen fra fælles mål, dels hvordan effekten af fælles mål, herunder økonomisk effekt, dokumenteres. Bilag Dagsordenspunkt til Direktørforum_udviklingsdøgn_fælles_mål_Direktørforum november 2015 Else og Hann Punkter til skriftlig orientering og efterretning Koordinionsgruppen indstiller, Direktørforum tager mødeplan 2016 til efterretning Direktørforum tager orienteringen om forlængelse af mobilrøntgenordningen til efterretning Sagsfremstilling Mødeplan 2016 for Koordinionsgruppen og Direktørforum Sekretariet har i samarbejde med chefsekretærer fra Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital udarbejdet vedlagte oversigt over møder i Direktørforum i 2016: Seks årlige møder samt et udviklingsdøgn i regi af Direktørforum. Alle møder er booket. Der er så vidt muligt taget hensyn til alle parter. Dagsorden vil fremover kunne tilgås via First Agenda (tidligere edagsorden). Forlængelse af mobilrøntgenordning I september 2014 påbegyndtes et pilotprojekt omkring mobilrøntgen i et samarbejde mellem Røntgen og Skanning og Geririsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital samt Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Tilbuddet om mobilrøntgen er målrettet fysisk svækkede, immobile eller demente plejehjemsbeboere i kommunen samt pienter indlagt i et postoperivt forløb på Geririsk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Der har

13 10 været mulighed for henvise i dagtimerne på hverdage samt i weekender/helligdage i tidsrummet I 2014 og 2015 har projektet kørt i samarbejde med en priv røntgenklinik, der med apparur og specialbygget bil har stået for udføre selve undersøgelsen, mens radiologer fra Røntgen og Skanning har beskrevet billederne. Ønsket er videreføre tilbuddet om mobil røntgen i 2016 på samme vilkår som nuværende ordning. Styregruppen for den voksne borger/pient anbefaler, mobilrøntgentilbuddet fortsætter i 2016 med samme målgruppe, og med det samme budget som hidtil pr. år. I løbet af 2016 kan der igangsættes prøvehandlinger i forhold til inkludere nye målgrupper, som kan profitere af tilbuddet. Det drejer sig om pientgrupper bos på psykiriske bosteder, handicap boliger, forsorgshjem mv. Afprøvningerne vil ske indenfor budgettet. Beslutning Mødeplan 2016 for Koordinionsgruppen og Direktørforum Antallet af årlige møder blev drøftet. Det er tidligere i Direktørforum besluttet, der med henblik på opretholde flow i dette mødeforum skal være seks årlige møder samt et udviklingsdøgn. Mødeplan 2016 blev taget til efterretning. Forlængelse af mobilrøntgenordning Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag Mødedoer for Direktørforum og Koordinionsgruppen Eventuelt Beslutning Intet til refer.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 11. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3. Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 18. november 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Direktørforum

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 22. juni 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef Hoved-Hjerte-Centret,

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH 16. september 2016 /LOUMOE Referat fra møde i Direktørforum AUH 9. september 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal)

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Deltagere: REFERAT Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl. 15.00-17.00 Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital (AFBUD)

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden Region Midtjylland Psykiri og Social Viborg, den 7. november 2010 /GITBUN Dagsorden til mødet i Udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiri og kl. 13:00 i Regionshuset Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00 Mødelokale 3, bygning

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen

UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen UDKAST Forslag til ny struktur for Aarhus-klyngen Side 1 af 8 Baggrund Aarhus-klyngen har siden midten af 2015 haft en struktur med Direktørforum og 3 styregrupper; henholdsvis Styregruppen for børn, unge

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum

Referat fra møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 8949 4444 auh@rm.dk www.auh.dk Referat fra møde i Direktørforum Tid og sted: Den 13. september 2013, kl. 12.30-14.30, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 19.

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 1. marts 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 11. februar 2016 kl. 13:00 i Aarhus Kommune, Rådhuset, mødelokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 15. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 9. december 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Lægefaglig

Læs mere

Direktørforum i Aarhus-klyngen

Direktørforum i Aarhus-klyngen Direktørforum i Aarhus-klyngen Referat fra møde d. Side 1 af 5 Afbud: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH Praktiserende læge Jette Kolding SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november 2018 Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) d. 2. november

Læs mere

Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg

Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Referat Emne: Referat fra møde i Direktørforum d. 7. marts 2013 Til: Medlemmer af Direktørforum Den 21. marts 2013 Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg Referat fra møde i Direktørforum, d. 7. marts 2013 Mødedeltagere:

Læs mere

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen

Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Fælles kommissorium for Aarhusklyngen Direktørforum Direktørforum er fortsat Aarhusklyngens strategiske ledelsesforum. Direktørforum har som primær opgave at sikre den strategiske ledelse/styring af hele

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 6. juli 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 1. juli 2016 kl. 13:00 i Aarhus Kommune: Jægergården, Værkmestergade 15, mødelokale 5545 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG HR-Sekretariat Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG HR-Sekretariat Aarhus Kommune Referat Møde i Direktørforum fredag d. 27. juni 2014 (Det lokale sundhedsaftale-samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, Almen praksis og Aarhus Kommune Side 1 af 6 Mødedeltagere:

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 26. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 15. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, HLs mødelokale Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Sygeplejefaglig

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale

Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale Referat Emne: Til: Møde i Direktørforum klyngestyregruppen for Aarhus området - sundhedsaftale Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, Centerchef Eva Sejersdal Knudsen, Aarhus

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 06.05.2014, kl. 10.00-12.00 Mødelokale 3,

Læs mere

Referat til møde i Koordinationsgruppen

Referat til møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat til møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 21.08.2013, kl. 10.30-12.30 Bygning 4, Mødelokale

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Samarbejdet om den ældre medicinske patient

Samarbejdet om den ældre medicinske patient Samarbejdet om den ældre medicinske patient Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Leder af Akuttilbud og rehabilitering Anja Thoft Bach, Sundhed og Omsorg,

Læs mere

Hvad er mental sundhed?

Hvad er mental sundhed? Mental Sundhed Hvad er mental sundhed? Sundhedsstyrelse lægger sig i forlængelse af WHO s definition af mental sundhed som: en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdagens

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 19. januar 2011 /KRILOR Dagsorden til mødet i Kontaktforum, Psykiriområdet 24. januar 2011 kl. 13.00 i mødelokale F3, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen. Tid: 19. maj 2015, Sted: Mødelokale 3, Bygn.

Referat fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen. Tid: 19. maj 2015, Sted: Mødelokale 3, Bygn. Århus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44, 1 DK-8000 Århus C Tel. +45 8949 4444 www.auh.dk fra møde i Direktørforum Det tværsektorielle samarbejde, Aarhus klyngen Tid: 19. maj 2015, 9.00-11.00

Læs mere

Kommunens sundhedsfaglige opgaver

Kommunens sundhedsfaglige opgaver Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center

Læs mere

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 Viborg, den 28. februar 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 2 1-01-72-57-08 1. Grænsekrydsende lederskab

Læs mere

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Programchef for Lighed i Sundhed Anette Schouv Kjeldsen Aarhus Universitetshospital 1 www.auh.dk Hvad vil jeg sige noget om: - lidt om mit job - lidt om hospitalet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling Region Midtjylland Regionssekretariet 18. december 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder bang, Mona Anker, Holger Schildt Knudsen, Peter Hansen, Connie

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 24. april Kl til på Regionsgården i H 6. Møde nr. 4

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 24. april Kl til på Regionsgården i H 6. Møde nr. 4 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 24. april 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H 6 Møde nr. 4 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI 05-08-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI Baggrundsnotat til Sundhedsstyregruppens temadrøftelse om børne-unge psykiatrien den 17. august 2015 Udfordringer og

Læs mere

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014 Mødereferat Deltagere: Anne Østergaard, Eva Sejersdal Knudsen, Else Skaaning, Linda Kirkegaard, Jacob Møller Jørgensen, Hanne Linnemann Aarhus Kommune Den 12. februar 2014 Referat fra møde i koordineringsgruppen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Evalueringen af socialsygeplejerskeordning på Aarhus Universitetshospital Opsamling

Evalueringen af socialsygeplejerskeordning på Aarhus Universitetshospital Opsamling Evalueringen af socialsygeplejerskeordning på Aarhus Universitetshospital Opsamling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evalueringen

Læs mere

Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner:

Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner: Notat Danske Fysioterapeuter Folketingsvalget 2019 Danske Fysioterapeuter vil benytte valgkampen til at sætte fokus på tre emner: 1. Direkte adgang til fysioterapi 2. Målrettet og superviseret fysisk træning

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

SAMARBEJDE OM FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER I AARHUS-KLYNGEN

SAMARBEJDE OM FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER I AARHUS-KLYNGEN SAMARBEJDE OM FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER I AARHUS-KLYNGEN SUNDHEDSSTYREGRUPPEN D. 3. MAJ 2019 V/ PROGRAMCHEF ANETTE SCHOUV KJELDSEN, AUH OG SUNDHEDS- OG OMSORGSCHEF KIRSTINE MARKVORSEN, AARHUS KOMMUNE

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Bedre sammenhæng i tværsektorielle forløb Faglig udvikling Aktiv styring og planlægning Fokus og målgruppe (sundhedspolitikken) Fokus:

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 7. juni 2012 På Sundheds og omsorgshotellet Vikærgården

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 7. juni 2012 På Sundheds og omsorgshotellet Vikærgården Referat Emne: Referat fra møde i Direktørforum d. 7. juni 2012 Til: Medlemmer af Direktørforum Den 18. juni 2012 Referat fra møde i Direktørforum, d. 7. juni 2012 På Sundheds og omsorgshotellet Vikærgården

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutstyregruppen 26. november 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg. 20. januar 2016 /ANBROE

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutstyregruppen 26. november 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg. 20. januar 2016 /ANBROE Region Midtjylland Sundhed 20. januar 2016 /ANBROE Refer til møde i Akutstyregruppen 26. november 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forskningsprojekt om Fleksible

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

Referat af møde i Direktørforum

Referat af møde i Direktørforum Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Direktørforum Tid og sted: D. 29. januar kl. 15.15-17.15

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland Hvad skal der til for at bedre de socialt udsattes helbred og modgå for tidlig død. Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland samt praktiserende læger. www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Strategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune

Strategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune Strategi for Handicap & Psykiatri Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 6.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. oktober 2014 /ELSJOA Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 10. september 2014 kl. 10:30 i Regionshuset Viborg, C2, kælderen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, lokale 329 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles:

Læs mere

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Sundhedsområdet Dato 26. marts 2014 Sagsnr. 14/4401 Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Lørdag den 1. marts 2014 lykkes

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen. På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os..

8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen. På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os.. 8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os.. Temaer og baggrund 1. Patienter og pårørende 2. Ulighed i sundhed 3. Sammenhæng og forebyggelse

Læs mere