Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Vibeke Berg HTX110 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Naturvidenskabelig metode Olie og naturgas Fermentering Mængdeberegninger (støkiometri) Saltes forunderlige verden Kemiske ligevægte Syre-base kemi På rejse med jern Reaktionshastighed Dufte i kemien Side 1 af 11

2 Titel 1 Indhold Naturvidenskabeligmetode (studieområde) Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Naturvidenskabelig grundforløb af Hans Marker m.fl. s. 8-17, 20-25, og 91 Kernestof: Densitet, masse- og volumenprocent (mængdeberegning) og fremstilling af opløsninger (anvendelse af relevant laboratorieudstyr). Eksperiment: Osmose i kartoffelceller Omfang Uddannelsestid: 8 timer (elevtid 2) Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglig diskussion It Læsning Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Dokumentation og præsentation Tilrettelægge og udføre enkle kemiske eksperimenter og i tilknytning hertil opstille og afprøve hypoteser Opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde Eleverne introduceres for den naturvidenskabelige metode, herunder hypotese dannelse, tilrettelæggelse og gennemførelse af enkle naturvidenskabelige eksperimenter. Eleverne præsenteres for forskellige typer af data, de lærer at skelne mellem kvalitative og kvantitative data. Eksperimentet lægger op til rapportskrivning, hvor et led i databehandlingen er grafisk afbildning, hvorfor det vil være naturligt at introducere/anvende Excel og se nærmere på forskellige former for grafisk afbildning med henblik på valg af den der passer til eksperimentets data (x,ypunktdiagrammer) Excel Rapportskrivning Side 2 af 11

3 Titel 2 Olie og naturgas Indhold Isis kemi C af Kim Bruun m.fl. Forlaget Systime, s og s Kernestof: Raffinering af olie; carbonhydrider (alkaner, alkener, alkyner og arener), organiske halogenforbindelser og plast, herunder navngivning, egenskaber og isomeri. Additions-, substitutions- og forbrændingsreaktioner. Kemikalier og sikkerhed herunder grænseværdier, mærkning af kemikalier samt kemikalieaffald. Supplerende stof: Raffinering af råolie, herunder krakning og reforming. Eksperiment: Carbonhydriders reaktionstyper Omfang Uddannelsestid: 14 timer (elevtid 4) Læsning Mundtlig udtryksfærdighed IT værktøjer Laboratoriearbejde Redegøre for kemiske fænomener på mikro-, makro- og symbolniveau Omgås og redegøre for forsvarlig brug af kemikalier, herunder håndtering af kemikalieaffald Sammenknytte teori og eksperimenter Formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog Anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat. Eleverne introduceres for den systematiske navngivning af organiske stoffer, og ud fra stoffernes struktur forberedes eleverne på at kunne vurdere såvel kemiske som fysiske egenskaber. Undervisning i carbonhydridernes egenskaber og anvendelse forventes at give eleverne mulighed for at forholde sig til teknologien i raffinering af råolie og produkternes miljøbelastning. I forbindelse med opløselighed ser eleverne et konkret eksempel på, hvorledes der kan redegøres for kemiske fænomener på mikro-, makro- og symbolniveau. og gruppearbejde (matrixgrupper eksperter/vidensdeling). IT-programmer: Chemsketch (molekylmodeller) og Organavn (systematisk navngivning af organiske stoffer) Som evalueringsværktøj blev der givet en prøve i navngivning og reaktionstyper Side 3 af 11

4 Titel 3 Indhold Fermentering (intro af studieretning BiotekA-MatA-SamfB) Isis kemi C af Kim Bruun m.fl. Forlaget Systime, s , 24-25, 30-35, og Kernestof: Det periodiske system, grundstoffer (metaller og ikke metaller), stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper (molekyl- og ionforbindelser), kemiske reaktioner (opskrivning og afstemning) og stofmængdeberegning, herunder ækvivalente mængder og idealgasligningen. Supplerende stof: Fermentering, herunder fremstilling af alkohol. Omfang Uddannelsestid: 10 timer Sammenhæng mellem forskellige fag Anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener Gennemføre enkle kemiske beregninger Anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat Eleverne introduceres til fermentering som et led i introduktionen til den bioteknologiske studieretning. Forløbet var således et samarbejde mellem kemi, biologi, matematik og samfundsfag. Eleverne blev introduceret til fermentering af sukker til ethanol ved anvendelse af Saccharomyces cerevisiae. og gruppearbejde (opgaveregning) Side 4 af 11

5 Titel 4 Mængdeberegninger (støkiometri) Indhold Isis kemi C af Kim Bruun m.fl. Forlaget Systime, s , og Kernestof: Densitet, formelmasse, stofmængde, molarmasse, masse, mængdeberegninger (beregningsskema), ækvivalente mængder, gassers molare volumen, idealgasligningen, blandinger (masse-/volumenprocent), stofmængdekoncentration, aktuel kontra formel koncentration og titreranalyse. Ophedning af natron Molar massen af lightergas Eddikesyreindholdet i husholdningseddike. Omfang Uddannelsestid 21 (elevtid 6) Formidling af teori Demokratisk praksis Selvstændigt arbejde Beregninger - kemisk systematik Håndtere eksperimentelle data Koble teori og eksperiment Eleverne kom under Fermentering lidt hurtig langt omkring i beregninger på fremstilling af alkohol ved forgæring af sukker (glucose). I dette forløb sættes først fremmest fokus på opsamling gennem opsamling i matrixgrupper med eksperter og vidensdeling og efterfølgende afvikling af et par kvantitative forsøg. Beregningerne kommer nu også til at omfatte titreranalyse, herunder stofmængdekoncentration, formel- og aktuel koncentration. Der lægges op til, at eleverne individuelt efterbehandler data, hvorefter de demokratisk dokumenterer resultaterne skriftligt i grupper. Det er således muligt for den enkelte elev, at teste hvad de har lært og vurdere, hvor fokus skal sættes fremover. I det skriftlige arbejde (journalskrivning) sættes der fokus på resultater, efterbehandling og vurdering af eksperimentelle data. (matrixgrupper eksperter/vidensdeling) Side 5 af 11

6 Titel 5 Saltes forunderlige verden Indhold Isis kemi C af Kim Bruun m.fl. Forlaget Systime; s og og Kernestof: Stoffers opbygning og egenskaber, kemisk sprogbrug (formelsprog, nomenklatur og reaktionsskema), udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse, udvalgte reaktionstyper, kvalitative og kvantitative analyser, kemi i en anvendelsesorienteret og teknisk sammenhæng. Omfang Uddannelsestid 11 (elevtid 2) Tungtopløselige ionforbindelser Opløselighedsdiagram for kaliumchlorat (klasseforsøg) Krystalvand (demoforsøg) Empiri/eksperiment It Tal Opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejd Sammenknytte teori og eksperimenter Formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog Anvende faglig viden til at identificere, redegøre for og diskutere enkle kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat. Kendskabet til ionbinding og ionforbindelser skærpes, simple ioner suppleres af sammensatte ioner og saltes egenskaber studeres nærmere. Med udgangspunkt i letopløselige salte stiftes gennem kvalitative analyser kendskab med tungtopløselige salte, på baggrund af forsøgsresultater opskrives fældningsreaktioner under anvendelse af tilstandsbetegnelserne (aq) og (s) og opløselighedsregler formuleres. Eleverne skal kunne skelne mellem overmættede, mættede og umættede opløsninger. De fleste saltes opløselighed stiger med stigende temperatur; kaliumchlorats opløselighedsdiagram optegnes på baggrund af et klasseforsøg, mens krystalvand udføres om et demonstrationsforsøg. Desuden omtale exoterme og endoterme reaktioner. IT-programmet: Formler (systematisk navngivning og kemiske formler for uorganiske stoffer) Individuelt/gruppearbejde Side 6 af 11

7 Titel 6 Kemiske ligevægte Indhold Isis kemi B af Kim Bruun m.fl. Forlaget Systime; s , og Kernestof: Kemisk ligevægte; massevirkningsloven og Le Charteliers princip. Supplerende stof: Heterogen ligevægte Indgreb i et ligevægtssystem Opløselighedsproduktet for calciumhydroxid Omfang Uddannelsestid 13 (elevtid 4) Argumentation Empiri/eksperiment Samtale/diskussion Faglige mål Tilrettelægge og udføre enkle kemiske eksperimenter og i tilknytning hertil opstille og afprøve hypoteser Sammenknytte teori og eksperimenter Eleverne skal udover fuldstændige reaktioner også have kendskab til reversible (ufuldstændige) reaktioner, hvor der indstilles en ligevægt. Det forventes ikke, at eleverne kan regne på ligevægtsforskydninger, men de skal på baggrund af reaktionsbrøken og ligevægtskonstanten kunne afgøre, hvorvidt en ligevægt er indstillet eller ej. Eksperimentelt sættes først fokus på en homogen ligevægt. Eleverne vil opfriske viden om naturvidenskabelig metode, og med udgangspunkt i eksperimentet skal de kunne argumentere for ligevægtsforskydninger som følge af forskellige indgreb, og aktuel viden må stå sin prøve. I forlængelse af et kvalitativt eksperiment med den homogene ligevægt skal eleverne koble deres viden om ligevægte på tungopløselige salte og i den forbindelse arbejde med et kvantitativt eksperiment med en heterogen ligevægt. Side 7 af 11

8 Titel 7 Syre-base reaktioner (ph og logaritmer studieområde) Indhold Isis kemi C af Kim Bruun m.fl. Forlaget Systime; s Isis kemi B af Kim Bruun m.fl. Forlaget Systime; s , Kernestof: Syre-basereaktioner, ph-beregninger, titrering (kvantitativ analyse), titrerkurver og syntese Supplerende stof: ph-beregning i pufferopløsninger (pufferligningen) og titrering af polyvalente syrer Titrering af stærk syre med stærk base (ph og logaritmer) Syntese af salmiak Phosphorsyre i cola Omfang Uddannelsestid 27 (elevtid 6) Empiri/eksperiment It Sammenhæng mellem forskellige fag Tilrettelægge og udføre enkle kemiske eksperimenter Gennemføre enkle kemiske beregninger Opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde Anvende kemiske modeller og kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener Syrer, baser, syre-basereaktioner og ph-begrebet introduceres. Eleverne får gennem studieområdeprojektet ph og logaritmer bl.a. praktisk kendskab til titrering af stærk syre med stærk base, og efterfølgende teoretisk kendskab til titrering af svag syre med stærk base. Ækivalenspunkter bestemmes såvel kolorimetrisk som potentiometrisk (vha. titrerkurve) og anvendes til bestemmelse syrernes nøjagtige koncentration. Eleverne vil i øvrigt stifte bekendtskab med syre-/basestyrke og ph-beregning i vandige opløsninger af stærke/svage syrer og baser samt i en blanding af en ikke stærk syre og dens korresponderende base også kaldet en pufferopløsning. Der sættes i højere grad fokus på selve reaktionen mellem eddikesyre og natriumhydroxid, der var aktuel i forbindelse med præsentation af titrering og praktisk anvendelse af mængdeberegninger i forløbet "Mængdeberegninger (støkiometri)". På grundlag af manuel dataopsamling af sammenhørende værdier af ph og tilsat volumen af NaOH optegnes titrerkurver, og kravet om at kunne udføre simple beregninger kommer nu også til at omfatte ph-beregninger. Der vil være mulighed for stifte bekendtskab med dataopsamling vha. Pasco og derigennem udføre en fuldautomatisk titrering af eksempelvis phosphorsyre. Side 8 af 11

9 Titel 8 På rejse med jern Indhold Isis kemi C af Kim Bruun m.fl. Forlaget Systime; s og Kernestof: Udvalgte uorganiske stoffers egenskaber og anvendelse, udvalgte reaktionstyper (redoxreaktioner), kvalitative og kvantitative analyser, stofmængdeberegninger samt kemi i hverdag og inden for teknik, produktion og teknologi Spændingsrækken Korrosion af jern Indstilling af kaliumpermangenat Jernindholdet i ståluld. Omfang Uddannelsestid 17 (elevtid 4) Kompetencer Empiri/eksperiment Sammenhænge/Forskelle mellem fag Faglige mål Planlægning af eksperimentelt arbejde Gennemføre enkle kemiske beregninger Opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde Anvende kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener Eleverne præsenteres redoxreaktioner, som er og bliver den reaktionstype, der er aktuel taget metallers og dermed jerns kemiske egenskaber i betragtning. Hvor står jern i forhold til andre ædle/uædle metaller i spændingsrækken? Hvilken betydning har det for jerns evne til at reagere med syre og korrodere? Hvorledes kan korrosion af jern forhindres? Jern udgør en stor og vigtig del af stål, i modsætning til kulstoffet, som gør stål hårdt og skrøbeligt. Ståls jernindhold er derfor interessant, det bestemmes ved først at opløse stål/jern i syre, og dernæst bestemme mængden af jernioner ved titrering med kaliumpermangenat. For at kunne lave mængdeberegning er det nødvendigt, at titrerreaktionen afstemmes. Regler for afstemning af redoxreaktioner præsenteres som et relevant værktøj. Forud for forsøget indstilles permangenatopløsningen, hvorved afstemningsværktøjet også er relevant. Sideløbende er ståls forekomst, fremstilling, anvendelse og nedbrydning blevet belyst i teknologihistorie. Individuelt-/ Side 9 af 11

10 Titel 9 Reaktionshastighed Indhold Isis kemi B af Kim Bruun m.fl. Forlaget Systime; Isis B s Kernestof: Reaktionshastighed på kvalitativt grundlag, herunder betydningen af koncentration, temperatur og katalyse. Supplerende stof: Reaktionshastighed på kvantitativt grundlag. Reaktionshastighed Katalysatorforsøget - en kold kartoffel Omfang Uddannelsestid: 10 (elevtid 4) Egen indlæring Empiri/eksperiment It Samtale/diskussion Skriftlig udtryksfærdighed Anvende kemisk systematik til at beskrive kemiske fænomener Opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde Indsamle, udvælge og anvende informationer om kemiske emner Sammenknytte teori og eksperimenter Med kendskab til redoxreaktioner skal eleverne gruppevis gennem eksperimentelt arbejde tilegne sig viden om reaktionshastighed, herunder betydningen af koncentration, temperatur og katalyse. Elevernes iagttagelser bearbejdes på klassen, begrundes teoretisk og dokumenteres efterfølgende skriftligt, resultatet af den kvantitative del vises grafisk. Side 10 af 11

11 Titel 10 Dufte i kemien Indhold Isis kemi C af Kim Bruun m.fl. Forlaget Systime; s og Isis kemi B af Kim Bruun m.fl. Forlaget Systime; 10-29, Kernestof: Bredt udvalg af organiske stofklasser, herunder alkoholer, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer og estere. Addition, substitution, addition/radikal-polymerisation, oxidation af alkoholer (organiske redoxreaktioner), kondensationsreaktioner, hydrolyse, forsæbning, polykondensation. Stoffers opbygning og egenskaber i relation til bindingstyper, tilstandsformer, opløselighed og isomeri. Kvantitativ og kvalitativ syntese med og uden oprensning. Supplerende stof: Aminer og amider, ethere og phenoler. Syntese af benzoesyre Oxoforbindelsers egenskaber Estersyntese Omfang Uddannelsestid 35 (elevtid 6) Mundtlig udtryksfærdighed Faglige mål Indsamle, udvælge og anvende informationer om kemiske emner Tilrettelægge og udføre enkle kemiske eksperimenter Gennemføre enkle kemiske beregninger Opsamle, efterbehandle og vurdere eksperimentelle data og dokumentere eksperimentelt arbejde Efter en kort repetition af carbonhydrider, organiske halogenforbindelser og plast under Olie og naturgas får eleverne som noget nyt individuelt lov til at præsentere afsnit inden for den øvrige organiske kemi's mangfoldighed. Eleverne skal kunne skelne mellem molekylformler og strukturformler, anvende systematisk navngivning, vurdere stoffernes tilstandsformer, kogepunkter og opløselighed under inddragelse af intermolekylære bindinger, polære og upolære molekyler samt hydrofile og hydrofobe grupper. Den organiske kemi's mangfoldighed resulterer uundgåeligt i stoffer med samme molekylformel, hvilke der kaldes for isomere stoffer. Eleverne vil stifte bekendtskab med strukturisomere og skal kunne skelne i mellem kæde-, stillings- og funktionsisomere. Derudover vil stereoisomere blive introduceret gennem geometrisk isomere, herunder cis/trans-isomeri og Z/Eisomeri. Forelæsning/foredrag Programmet "Organavn" bruges som træningsværkstøj, hvad angår navngivning og opskrivning af formler for organiske forbindelser. Side 11 af 11

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Gymnasiet HTX

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium

Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Læremidler - evaluering af læremidler i det almene gymnasium Af Flemming B. Olsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) Syddansk Universitet, Odense

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design

Læseplan for faget håndværk og design Læseplan for faget håndværk og design Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 4./5./6./7. klassetrin 4 Håndværk forarbejdning 4 Håndværk materialer 6 Design 7 It og medier 8 Sproglig udvikling 9 Innovation

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere