PRO Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen"

Transkript

1 DOKUMENTSTYRING Godkendt til ikrafttrædelse Dato: Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING FORMÅL DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE Dokumentstyringssystemets opbygning Det elektroniske fællesarkiv, P-drevet Interne dokumenter Standardopsætning Oprettelse af WORD dokumenter Ændring Særlige retningslinier kun for Vejledninger (VEJ) Ændring af et WORD dokument Nedlæggelse og mærkning af et WORD-dokument Nedlæggelse og mærkning af et EXCEL-dokument Nedlæggelse og mærkning af øvrige dokumenter Eksterne dokumenter Registrering Styring Dokumentoversigter Interne dokumenter Eksterne dokumenter Særlige registreringer Elektroniske læselister Granskning Opbevaring / arkivering / makulering REFERENCER Interne...14 Side 1 af 14

2 1. INDLEDNING Klinisk Biokemisk Afdelings Kvalitetshåndbog {OVD-0002 Kvalitetshåndbog} beskriver i kapitel 6 kravene til dokumentstyring. Proceduren omfatter som minimum alle dokumenter i afdelingen, som er relaterede til akkrediterede analyser. 2. FORMÅL At sikre korrekt oprettelse, godkendelse, ændring og nedlæggelse/mærkning af elektroniske dokumenter. Tillige at sikre korrekt registrering, styring (herunder adgangskontrol), opbevaring og arkivering af såvel elektroniske som ikke-elektroniske dokumenter. Ligeledes at sikre en optimal arbejdsprocedure for implementering af dokumenter samt fastlægge retningslinier for indretning og brug af afdelingens fællesdrev P-drevet. 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER Dokumenter er information i elektronisk format eller ikke-elektronisk format, med enhver form for indhold. De kan enten være produceret i afdelingen (interne dokumenter) eller komme udefra (eksterne dokumenter). Ved dokumenter forstås endvidere software, som benyttes i forbindelse med akkrediterede analyser, se {PRO-2034 Softwarestyring}. Interne dokumenter skal så vidt muligt opfylde specificerede krav beskrevet i denne procedure. Det tilstræbes, at de foreligger elektronisk, og den elektroniske udgave defineres som originalen og er den styrede version. Derudover findes godkendte papirudskrifter relevante steder. Originale dokumenter sikres med personlige adgangskoder og skrivebeskyttelse. Eksterne dokumenter skal først og fremmest registreres og styres, idet de generelt foreligger på ikke-elektronisk form. Dokumentoversigter er elektronisk registrering af samtlige dokumenter. Forfatter udfærdiger indholdet i dokumentet. Dokumentansvarlig er en del af afdelingens tekniske ledelse og godkender dokumentet. Forfatter og dokumentansvarlig skal som hovedregel være to forskellige personer. Datoformat: I alle afdelingens elektroniske dokumenter anvendes følgende datoformat ÅÅÅÅ-MM-DD, dog anvendes ÅÅÅÅ_MM_DD i Dokumentoversigten. Håndskrevne, stemplede datoer m.m. behøver ikke at følge dette format men skal være entydige. Ansvaret for udarbejdelse, opdatering samt registrering af dokumenter i afdelingen ligger hos afdelingsledelsen samt hos de medarbejdere, som har fået uddelegeret dette ansvar. Kvalitetschefen og kvalitetsbioanalytikeren har ansvaret for, at alle relevante dokumenter efterlever DS/EN ISO standarden. I praksis sikres dette via intern audit. Den dokumentansvarlige og forfatteren har som opgave at udarbejde / opdatere dokumenter efter retningslinier angivet i denne procedure. Side 2 af 14

3 Den dokumentansvarlige skal sikre at dokumenter godkendes til ikrafttrædelse inden de tages i brug, herunder at: dokumentet beskriver afdelingens praksis dokumentet følger retningslinier angivet i denne procedure alle relevante medarbejdere har læst de nye / ændrede dokumenter inden ikrafttrædelse alle øvrige relevante medarbejdere informeres om nye / ændrede dokumenter samt at de dokumenterer, at de har læst dokumentet inden de tager det i brug / arbejder efter det dokumenter til stadighed er opdaterede der ikke anvendes ugyldige versioner af dokumenterne udskifte til nye versioner af godkendte udskrifter, de steder de er placeret dokumenter granskes / revideres minimum hvert 2. år, for dermed at undgå ophobning af forældede dokumenter resultatet af den regelmæssige granskning og/eller ændringer i dokumentet straks meddeles til kvalitetsbioanalytikeren. Akkrediteringsteamet tildeler forfatter / dokumentansvarlig en personlig adgangskode efter træning i dokumentstyringssystemet. Side 3 af 14

4 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE 4.1 Dokumentstyringssystemets opbygning I beskrivelsen af kvalitetsstyresystemet i kvalitetshåndbogen er anvendt en pyramide delt i niveauer, denne model er også valgt til at beskrive dokumenthierarkiet DOKUMENTHIERARKI Dokumenttyper: OVD overordnede dokumenter POLITIK ORGANISATION OVD PROCEDURER VALIDERING PRO + VAL VÆRKTØJER DAT + SKA + VEJ + INF + KON AFT + APBA PRO procedurer; VAL valideringsrapporter DAT datablade; SKA skabeloner; VEJ vejledninger; INF information; KON AFT kontrakter og aftaler; APBA-Arbejdspladsbrugsanvisninger IWF Niveau 1. Politik (hvad skal der gøres) og Organisation (etablerede strukturer) Overordnede dokumenter (OVD) som beskriver afdelingens målsætning, mål, politikker, organisation samt Kvalitetshåndbogen. Niveau 2. Procedurer (hvordan skal det gøres) Procedurer (PRO) beskriver overordnet opgaver i forbindelse med administration, organisation, dokumentation, undervisning, personale m.m. Procedurerne skal være med til at synliggøre hvilken strategi afdelingen har, for at udmønte sin målsætning. Et tillæg til en eksisterende procedure skal have samme nummer, men med tilføjelsen af et lille bogstav. Fx PRO-2004a Validering af analysemetoder med dichotome svar. Valideringsrapporter (VAL) anvendes til at beskrive den validering, der ligger til grund for de analysemetoder og/eller udstyr der anvendes i afdelingen. Niveau 3. Værktøj (arbejdsgrundlag, hjælpemidler) Apparatur- og analysevejledninger samt beskrivelser af arbejdsgange (VEJ). Vejledningerne er skrevet i skabeloner (SKA) indeholdende en fastsat række overskrifter. Dette skal sikre, at alle nødvendige oplysninger er tilgængelige. Disse vejledninger samt valideringsrapporter danner grundlag for Datablade (DAT). Information (INF) fra afdelingen til eksterne brugere. Kontrakter og aftaler med eksterne samarbejdspartnere (KON AFT). Arbejdspladsbrugsanvisninger (APBA). Alle ovennævnte dokumenter på nær skabeloner skal både passwordbeskyttes (af forfatteren) samt skrivebeskyttes (se og 4.3.3). Skabeloner skal kun skrivebeskyttes. Forfatter og dokumentansvarlig fremgår af dokumentoversigten for alle dokumenttyper. En liste over alle forfatteres passwords findes i filen PW.XLS. Denne fil er beskyttet af et overordnet password, som kendes af kvalitetschefen og kvalitetsbioanalytikeren. Side 4 af 14

5 4.2 Det elektroniske fællesarkiv, P-drevet Per har MIT-afdelingen ændret drevnavnet fra Q til P. Der refereres til Q-drevet i mange dokumenter. Disse referencer vil blive rettet til P i forbindelse med granskning eller nye versioner. P-drevet anvendes af alle i afdelingen med adgang til PC-udstyr med netopkobling. P-drevet indeholder dokumenter, som produceres i afdelingen til fælles brug, der iblandt kvalitetsstyringsdokumenter og alle mødereferater. Der dannes sikkerhedskopier af alle dokumenter på P-drevet på IT-afdelingens foranstaltning. KBA foretager derudover på hverdage back-up af ISO15189-mappen på ekstern harddisk se {VEJ-5044 Back-up af ISO15189-mappen}. I denne vejledning er genopretning af dokumentstyringssystemet efter nedbrud ligeledes beskrevet. P-drevet er det tekniske grundlag for opbygning af afdelingens intranet og denne funktion har stigende betydning for intern kommunikation, arbejdet med dokumenter og anden informationsvirksomhed. Filstrukturen på P-drevet udformes og vedligeholdes af sekretariatet og kvalitetsbioanalytiker efter aftale med afdelingsledelsen. Side 5 af 14

6 4.3 Interne dokumenter Standardopsætning For at sikre, at alle WORD dokumenter er overskuelige og let læselige, anvendes der hvis det er muligt en standardopsætning, som beskrives nedenfor. Ved hver enkelt PC skal skabeloner og standard kun ændres 1. gang Sideopsætning (anvend som standard) Margener juster til venstre Top Bund Venstre Højre Indbindingsmargen Afstand fra kanten til sidehoved og sidefod 2,8 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 0 cm 1 cm Skrifttype Arial (anvend som standard) Skriftstørrelse 11 (anvend som standard) Overskrifter Opsætning ændres første gang i <Formater> <Typografi> Vælg eks. <Overskrift 1> <Rediger> <Formater> vælg henholdsvis <Skrifttype> eller <Afsnit> <Indrykning og afstand> ret ifølge nedenstående skema, vælg <OK> <Føj til skabelon> <OK> Når alt er rettet vælges <Anvend> Vælg Skrifttype Indrykning og afstand Dokumentets navn str fed + store bogstaver (overskrift 4) Overskrift 1 str fed + store bogstaver før:24 pkt. og efter 3 pkt. Overskrift 2 str fed før:12 pkt. og efter 3 pkt. Overskrift 3 str fed + kursiv før:12 pkt. og efter 0 pkt. Automatisk indholdsfortegnelse <Indsæt> <Indeks m.m.> <Indholdsfortegnelse> <Fra skabelon> <3 niveauer> <OK> Opsætning ændres første gang i: <Rediger> Vælg eks. <Indholdsfortegnelse 1> <Rediger> <Formater> <Skrifttype> <Formater> <Afsnit> <Indrykning og afstand> <Føj til skabelon> <OK> Vælg Skrifttype Indrykning og afstand Indholdsfortegnelse 1 str store bogstaver Afstand 6 pkt. Indholdsfortegnelse 2 str. 11 Indrykning venstre 0,5 cm Indholdsfortegnelse 3 str kursiv Indrykning venstre 0,8 cm Punktopstilling Vælg punktopstilling med prikker, start med - lille bogstav og uden punktum - stort bogstav og uden punktum Side 6 af 14

7 Referencer opdeles i interne og eksterne Interne referencer dvs. til andre KBA-dokumenter (nummer og navn) markeres i tekst med tuborgklamme og i kursiv: { nummer og navn } Marker referencen uden parantes Vælg <Indsæt> <Indeks m.m.> <Indeks> <Marker opslagsord> <Marker> <Luk> Referenceliste over interne kan derefter oprettes automatisk: Vælg <Indsæt> <Indeks m.m.> <Indeks> <højrejuster sidetal og henvisninger> <Tabulatorfyldtegn> <Fra skabelon> <1 spalte> <OK> Eksterne referencer markeres i tekst med firkantet parentes og i kursiv: [reference] Referenceliste opstilles alfabetisk og manuelt Indsætning af billeder, figurer m.m. Billede eller powerpointfigur markeres og kopieres Placer cursoren i dokumentet hvor billedet skal indsættes Vælg <Rediger> <Indsæt speciel> <Billede> <OK> Højreklik på billedet Vælg <Formater billede> <Layout> <Avanceret> <Tekstombrydning> <Øverst og nederst> Vælg <Billedplacering> <Absolut placering = 0 cm> <Indstillinger> sæt flueben i flyt objekt med tekst Oprettelse af WORD dokumenter 1) Dokumentnummer og navn tildeles af sekretær / kvalitetsbioanalytiker udfra dokumentoversigten 2) Luk den relevante skabelon fra folder 8000 op. 3) Dokumentet skal gemmes midlertidigt i mappen under udarbejdelse og skal navngives med tildelte dokumentnummer og navn. f. eks. OVD , hvis dokumentet er overordnet og 213 er det næste ledige dokumentnummer. 1 betyder version 1. 4) Ret dato i sidehoved. Marker feltet øverst til højre med dokumentnummer. Vælg <Indsæt autotekst> <Filnavn> 5) Dokumentet skrives efter retningslinierne. 6) I funktioner vælg <Beskyt dokument> Vælg <Tillad kun kommentarer> Indtast adgangskode gøres 2 gange 7) Gem dokumentet 8) Luk Word 9) Via stifinderen findes dokumentet i mappen under udarbejdelse og flyttes til korrekt placering. Højreklik på det Vælg <Egenskaber> Attributter, sæt flueben i <Skrivebeskyttet> 10) Rettelse til dokumentoversigt afleveres til sekretær / kvalitetsbioanalytiker. Side 7 af 14

8 4.3.3 Ændring Der må aldrig noteres ændringer i en godkendt udskrift i hånden. Det er tilladt at arbejde efter midlertidige vejledninger i en begrænset periode (max. 1 mdr.) i forbindelse med indkøring af nyt udstyr / ændring af analysemetoder. I disse tilfælde må alle medarbejdere godt notere forslag / tilføjelser og der skal altid noteres dato og initialer. Ved forslag til ændringer/rettelser i dokumenter, printes fra P-drev eller tages en kopi af aktuel side, hvorpå rettelser/ændringer noteres. Kopien lægges til forfatteren. Dag til dag kommunikation (fra forfatter / dokumentansvarlig til bruger og omvendt) om drift af apparatur m.m. skal noteres i logbog hvor der er læsepligt for alle, som benytter apparaturet. Forfatter / dokumentansvarlig kontrollerer logbog med regelmæssige mellemrum m.h.p. at foretage relevante opdateringer i dokumentet. Til brug for sammenligning af et dokument med en tidligere version af samme dokument vælges <Funktioner> <Ændringer> <Sammenlign Dokumenter>. Herved markeres ændringer med en lodret streg i venstre margin, og tilføjet tekst vises med et farveskift, mens slettet tekst vises med overstregninger. Funktionen virker kun, når seneste version af dokumentet er ubeskyttet. I det nyeste dokument fjernes derfor dokumentbeskyttelsen ved hjælp af forfatterens kode under <Funktioner> Særlige retningslinier kun for Vejledninger (VEJ) De ledsages af et rettelsesblad, der beskriver hvilke ændringer der er foretaget, hvor den seneste ændring er øverst og markeret med fed. Der skelnes mellem følgende typer rettelser: Rettelse af stave- /slåfejl eller formuleringer Rettelsen skal kunne foretages, uden at det har betydning for forståelsen. Det gøres i den gældende godkendte version Uden markering på rettelsesblad Uden ændring af dokumentdatoer i sidehoved og i rammen på forsiden Uden underskrifter i sidefod Uden rettelse i dokumentoversigt Små rettelser, der kan foretages i samme version Rettelsen skal kunne foretages på én side, uden at det har konsekvens for andre sider Dette gøres i den gældende godkendte version Med markering på rettelsesblad Uden ændring af dokumentdatoer i sidehoved og i rammen på forsiden Med underskrifter og dato i sidefod på forsiden og aktuel side Uden rettelse i dokumentoversigt Ved granskningen hvert 2. år udløser denne type rettelse altid en ny version, hvor indholdet i rettelsesbladet slettes Side 8 af 14

9 Større rettelser, der udløser en ny version Tilføjelse af nyt afsnit eller sletning af et afsnit Dette gøres i en ny version (se 4.3.5) Med markering på rettelsesblad Med ændring af dokument revisionsdato i sidehoved Med ændring af datoen godkendt til ikrafttrædelse i rammen på forsiden Med underskrift i rammen på forsiden Uden underskrifter og dato i sidefod på forsiden og aktuel side Med rettelse i dokumentoversigt Ændring af et WORD dokument 1) Find dokumentet via stifinderen Kopier dokumentet til den tilhørende folder Nedlagte Kontroller at kopien er blevet lagt over korrekt (se for mærkning med nedlagt ) 2) Skrivebeskyttelsen fjernes på det oprindelige dokument Højreklik på dokumentet Vælg <Egenskaber> Attributter, Fjern fluebenet i <Skrivebeskyttet> 3) Giv via stifinderen dokumentet det nye versionsnummer 4) Luk dokumentet op 5) Vælg <Funktioner> <Fjern dokumentbeskyttelse> Indtast adgangskode 6) Ret dato i sidehoved (dobbeltklik på sidehoved) 7) Udfør ændringerne 8) I funktioner vælg <Beskyt dokument> Vælg <Tillad kun kommentarer> Indtast adgangskode gøres 2 gange 9) Gem dokumentet 10) Luk Word 11) Dokumentet skrivebeskyttes igen. Via stifinderen findes det nye dokument Højreklik på det. Vælg <Egenskaber> Attributter, sæt flueben i < Skrivebeskyttet > 12) Rettelse til dokumentoversigt afleveres til sekretær/kvalitetsbioanalytiker. Side 9 af 14

10 4.3.6 Nedlæggelse og mærkning af et WORD-dokument 1) Find det kopierede dokument fra punkt 1 i via stifinderen. 2) Skrivebeskyttelsen fjernes på det kopierede nedlagte dokument Højreklik på dokumentet Vælg <Egenskaber> Attributter, Fjern fluebenet i <Skrivebeskyttet> 3) Luk dokumentet op 4) Vælg <Funktioner> <Fjern dokumentbeskyttelse> Indtast adgangskode 5) I Vis vælg <Sidehoved og sidefod> 6) I Indsæt vælg <Billede> og <Fra fil>. 7) Vælg filen NEDLAGT.jpg findes på P:\KBA\ISO15189\Dokumenter\9000-IWF-Ikke word filer og klik på <Indsæt> 8) Marker det indsatte billede ved at klikke på det, herefter fremkommer en ny værktøjslinie. 9) Klik på ikonet for Tekstombrydning 10) Vælg <Bag ved tekst> 11) Gentag punkt 9 og 10 12) I Vis vælges <Sidehoved og sidefod>, for at slå dem fra igen 13) Check på alle sider i dokumentet, at billedet NEDLAGT er kommet med. 14) Hvis det ikke er tilfældet, går man til første side hvor billedet ikke er med og gentager punkt ) I funktioner vælg <Beskyt dokument> Vælg <Tillad kun kommentarer> Indtast adgangskode gøres 2 gange 16) Gem dokumentet 17) Luk Word 18) Dokumentet skrivebeskyttes igen. Via stifinderen findes det kopierede nedlagte dokument Højreklik på det. Vælg <Egenskaber> Attributter, sæt flueben i < Skrivebeskyttet > 19) Rettelse til dokumentoversigt afleveres til sekretær/kvalitetsbioanalytiker. Side 10 af 14

11 4.3.7 Nedlæggelse og mærkning af et EXCEL-dokument 1) Find det kopierede dokument fra punkt 1 i via stifinderen. 2) Skrivebeskyttelsen fjernes på det kopierede nedlagte dokument Højreklik på dokumentet Vælg <Egenskaber> Attributter, Fjern fluebenet i <Skrivebeskyttet> 3) Luk dokumentet op 4) Vælg <Funktioner> <Fjern arkbeskyttelse> Indtast adgangskode 5) Marker hele regnearket ved at trykke <CTRL> + <A> 6) Vælg <Formater>, <Ark> og <Baggrund> 7) Vælg filen NEDLAGT.jpg findes på P:\KBA\ISO15189\Dokumenter\9000-IWF-Ikke word filer og klik på <Indsæt> 8) I funktioner vælg <Beskyt dokument> Vælg <Tillad kun kommentarer> Indtast adgangskode gøres 2 gange 9) Punkt 4 8 gentages for hvert ark 10) Gem dokumentet 11) Luk Excel 12) Dokumentet skrivebeskyttes igen. Via stifinderen findes det kopierede nedlagte dokument Højreklik på det. Vælg <Egenskaber> Attributter, sæt flueben i < Skrivebeskyttet > 13) Rettelse til dokumentoversigt afleveres til sekretær/kvalitetsbioanalytiker Nedlæggelse og mærkning af øvrige dokumenter Dette følger punkt ) - 4) og herefter gælder: For IWF-filer gøres baggrunden rød. For wordfiler med tegninger laves en rød halvgennemsigtig tekstboks, der dækker hele tegningen. Tilsidst beskyttes dokumentet igen og rettelse afleveres til sekretær/kvalitetsbioanalytiker. Side 11 af 14

12 4.4 Eksterne dokumenter Registrering Alle eksterne dokumenter skal ved modtagelse registreres i en elektronisk dokumentoversigt. Udvalgte oplysninger fra dokumentoversigten udskrives på etiketter, som påsættes henholdsvis dokumentet og kassetten hvori dokumentet placeres Styring Ved opdateringer og udskiftning af versioner opdateres dokumentoversigten. Dokumentet udskiftes, det gamle arkiveres og det nye mærkes med nye opdaterede etiketter. For samlemapper (f.eks. metodeblade) gælder at det er mappen og ikke de enkelte sider der er registreret. 4.5 Dokumentoversigter Interne dokumenter Alle interne dokumenter er placeret på P:\ ISO \ Dokumenter \ og er listeført i en elektronisk dokumentoversigt udformet i et excel-regneark. Det er kun akkrediteringsteamet og sekretærerne der har adgang til at opdatere denne. Dokumentnr. Dokumentnavn Udgivelses-dato Godkend elsesdato Revisionsdato Nedlagt Forfatter PRO Oprettelse af dokumenter 2006_02_ _03_ _03_14 Henrik L. Jørgensen PRO Ændring af dokumenter 2006_02_ _03_ _03_14 Henrik L. Jørgensen PRO Dokumentstyring 2006_03_10 Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig Henrik L. Jørgensen Henrik L. Jørgensen Henrik L. Jørgensen Kommende revisionsdato Afsnit i kvalitetshåndbog 6. Dokumentstyring 6. Dokumentstyring 6. Dokumentstyring Antal godkendte udskrifter GU1 GU2 GU3 GU4 Fremhævelse af ændringer (J/N) Dokumentoversigten indeholder makroer med granskningsrutiner, og det er derfor strengt nødvendigt at følge nedenstående ved tilføjelse af nye dokumenter: 1. Fjern skrivebeskyttelse og dokumentbeskyttelse 2. Markér sidste linie i et afsnit og vælg <Indsæt> <Rækker> 3. Indholdet i sidst udfyldte linie kopieres ned i den nye tomme række herved sikres, at makroer m.m. stadig fungerer. 4. Indholdet i den nye linie tilrettes 5. Evt. tomme ekstra-linier skal have FEJL i granskningsfeltet som bekræftelse på at den underliggende makro er fungerende. Der må ikke slettes hele linier i dokumentoversigten kun indholdet i de enkelte celler Eksterne dokumenter Alle eksterne dokumenter er placeret i afdelingen, på steder relevant for deres anvendelse, og er listeført i en elektronisk dokumentoversigt udformet i et excel-regneark. Det er kun akkrediteringsteamet og sekretærerne der har adgang til at opdatere denne. Dokumentnr. Dokumentnavn Placering (rum nr.) Registreringsdato EXT-0001 Agilent GC-MS manual _06_08 Genbestillings information P/N Agilent technologies Dokumentansvarlig Granskningsdato Kommende granskningsdato Taget ud af brug Karina Rasmussen Side 12 af 14

13 4.5.3 Særlige registreringer Særlige registreringer er placeret i afdelingen, på steder relevant for deres anvendelse, og er listeført i en elektronisk oversigt udformet i et excel-regneark. Det er kun akkrediteringsteamet og sekretærerne der har adgang til at opdatere denne. 4.6 Elektroniske læselister På dokumentniveauerne OVD og PRO er udfærdiget elektroniske læselister, hvor der registreres hvornår de enkelte medarbejdere har læst dokumenterne. Ved nye dokumenter til læsning, sender kvalitetsbioanalytiker/sekretær en mail til de relevante medarbejdere, med besked om besvarelse når dokumentet er læst. Denne dato overføres derefter til læselisterne. Nyansatte får udleveret en personlig læseliste ved ansættelsen. De påførte overliggende OVD er samt PRO er skal være læst og kvitteret derfor, inden en given arbejdsopgave må udføres. 4.7 Granskning Alle dokumenter skal som minimum granskes / revideres hvert 2. år, for dermed at undgå ophobning af forældede dokumenter. Sekretær / kvalitetsbioanalytiker meddeler de dokumentansvarlige hvornår hvilke dokumenter skal granskes og evt. revideres. Interne dokumenter får efter granskning ny godkendelsesdato, men kan godt beholde samme versionsnummer og dato i sidehovedet, hvis der ingen rettelser er. Eksterne dokumenter får efter granskning ny granskningsdato, men kan godt beholde samme versionsnummer, hvis der ingen rettelser er. Ved udskiftning af et eksternt dokument nedlægges det gamle, og stemples med NEDLAGT og det nye registreres i dokumentoversigten. Side 13 af 14

14 4.8 Opbevaring / arkivering / makulering Dokumenter opbevares i mapper efter følgende farvekode: HVID Vejledninger GUL Sikkerhed GRØN Kvalitetssikring SORT Apparaturmapper, Alarmgrænsesvar ringet, Manuelle beregning/-indtastninger ORANGE Kontaktbioanalytikere RØD/BLÅ/GRÅ Diverse relevant for arbejdsplads/kontor Generelt er opbevaringstiden fastsat til 5 år for alle dokumenter. Når et apparat eller en analysemetode ikke anvendes til svarafgivelse længere, skal alle dokumenter både interne og eksterne arkiveres i 5 år, hvorefter de kan smides ud. Alt med person-henførbare data skal makuleres. Den dokumentansvarlige mærker de nedlagte papirdokumenter med rødt stempel (findes i sekretariatet rum nr ): Nedlagt dd-mm-åååå (datoen skal være den samme som den nye ikrafttrædelsesdato) og dette registreres på den elektroniske dokumentoversigt. 5. REFERENCER 5.1 Interne OVD-0002 Kvalitetshåndbog... 2 PRO-2034 Softwarestyring... 2 VEJ-5044 Back-up af ISO15189-mappen... 5 Side 14 af 14

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker Videre med Word 7/97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere