PRO Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen"

Transkript

1 DOKUMENTSTYRING Godkendt til ikrafttrædelse Dato: Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING FORMÅL DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE Dokumentstyringssystemets opbygning Det elektroniske fællesarkiv, P-drevet Interne dokumenter Standardopsætning Oprettelse af WORD dokumenter Ændring Særlige retningslinier kun for Vejledninger (VEJ) Ændring af et WORD dokument Nedlæggelse og mærkning af et WORD-dokument Nedlæggelse og mærkning af et EXCEL-dokument Nedlæggelse og mærkning af øvrige dokumenter Eksterne dokumenter Registrering Styring Dokumentoversigter Interne dokumenter Eksterne dokumenter Særlige registreringer Elektroniske læselister Granskning Opbevaring / arkivering / makulering REFERENCER Interne...14 Side 1 af 14

2 1. INDLEDNING Klinisk Biokemisk Afdelings Kvalitetshåndbog {OVD-0002 Kvalitetshåndbog} beskriver i kapitel 6 kravene til dokumentstyring. Proceduren omfatter som minimum alle dokumenter i afdelingen, som er relaterede til akkrediterede analyser. 2. FORMÅL At sikre korrekt oprettelse, godkendelse, ændring og nedlæggelse/mærkning af elektroniske dokumenter. Tillige at sikre korrekt registrering, styring (herunder adgangskontrol), opbevaring og arkivering af såvel elektroniske som ikke-elektroniske dokumenter. Ligeledes at sikre en optimal arbejdsprocedure for implementering af dokumenter samt fastlægge retningslinier for indretning og brug af afdelingens fællesdrev P-drevet. 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER Dokumenter er information i elektronisk format eller ikke-elektronisk format, med enhver form for indhold. De kan enten være produceret i afdelingen (interne dokumenter) eller komme udefra (eksterne dokumenter). Ved dokumenter forstås endvidere software, som benyttes i forbindelse med akkrediterede analyser, se {PRO-2034 Softwarestyring}. Interne dokumenter skal så vidt muligt opfylde specificerede krav beskrevet i denne procedure. Det tilstræbes, at de foreligger elektronisk, og den elektroniske udgave defineres som originalen og er den styrede version. Derudover findes godkendte papirudskrifter relevante steder. Originale dokumenter sikres med personlige adgangskoder og skrivebeskyttelse. Eksterne dokumenter skal først og fremmest registreres og styres, idet de generelt foreligger på ikke-elektronisk form. Dokumentoversigter er elektronisk registrering af samtlige dokumenter. Forfatter udfærdiger indholdet i dokumentet. Dokumentansvarlig er en del af afdelingens tekniske ledelse og godkender dokumentet. Forfatter og dokumentansvarlig skal som hovedregel være to forskellige personer. Datoformat: I alle afdelingens elektroniske dokumenter anvendes følgende datoformat ÅÅÅÅ-MM-DD, dog anvendes ÅÅÅÅ_MM_DD i Dokumentoversigten. Håndskrevne, stemplede datoer m.m. behøver ikke at følge dette format men skal være entydige. Ansvaret for udarbejdelse, opdatering samt registrering af dokumenter i afdelingen ligger hos afdelingsledelsen samt hos de medarbejdere, som har fået uddelegeret dette ansvar. Kvalitetschefen og kvalitetsbioanalytikeren har ansvaret for, at alle relevante dokumenter efterlever DS/EN ISO standarden. I praksis sikres dette via intern audit. Den dokumentansvarlige og forfatteren har som opgave at udarbejde / opdatere dokumenter efter retningslinier angivet i denne procedure. Side 2 af 14

3 Den dokumentansvarlige skal sikre at dokumenter godkendes til ikrafttrædelse inden de tages i brug, herunder at: dokumentet beskriver afdelingens praksis dokumentet følger retningslinier angivet i denne procedure alle relevante medarbejdere har læst de nye / ændrede dokumenter inden ikrafttrædelse alle øvrige relevante medarbejdere informeres om nye / ændrede dokumenter samt at de dokumenterer, at de har læst dokumentet inden de tager det i brug / arbejder efter det dokumenter til stadighed er opdaterede der ikke anvendes ugyldige versioner af dokumenterne udskifte til nye versioner af godkendte udskrifter, de steder de er placeret dokumenter granskes / revideres minimum hvert 2. år, for dermed at undgå ophobning af forældede dokumenter resultatet af den regelmæssige granskning og/eller ændringer i dokumentet straks meddeles til kvalitetsbioanalytikeren. Akkrediteringsteamet tildeler forfatter / dokumentansvarlig en personlig adgangskode efter træning i dokumentstyringssystemet. Side 3 af 14

4 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE 4.1 Dokumentstyringssystemets opbygning I beskrivelsen af kvalitetsstyresystemet i kvalitetshåndbogen er anvendt en pyramide delt i niveauer, denne model er også valgt til at beskrive dokumenthierarkiet DOKUMENTHIERARKI Dokumenttyper: OVD overordnede dokumenter POLITIK ORGANISATION OVD PROCEDURER VALIDERING PRO + VAL VÆRKTØJER DAT + SKA + VEJ + INF + KON AFT + APBA PRO procedurer; VAL valideringsrapporter DAT datablade; SKA skabeloner; VEJ vejledninger; INF information; KON AFT kontrakter og aftaler; APBA-Arbejdspladsbrugsanvisninger IWF Niveau 1. Politik (hvad skal der gøres) og Organisation (etablerede strukturer) Overordnede dokumenter (OVD) som beskriver afdelingens målsætning, mål, politikker, organisation samt Kvalitetshåndbogen. Niveau 2. Procedurer (hvordan skal det gøres) Procedurer (PRO) beskriver overordnet opgaver i forbindelse med administration, organisation, dokumentation, undervisning, personale m.m. Procedurerne skal være med til at synliggøre hvilken strategi afdelingen har, for at udmønte sin målsætning. Et tillæg til en eksisterende procedure skal have samme nummer, men med tilføjelsen af et lille bogstav. Fx PRO-2004a Validering af analysemetoder med dichotome svar. Valideringsrapporter (VAL) anvendes til at beskrive den validering, der ligger til grund for de analysemetoder og/eller udstyr der anvendes i afdelingen. Niveau 3. Værktøj (arbejdsgrundlag, hjælpemidler) Apparatur- og analysevejledninger samt beskrivelser af arbejdsgange (VEJ). Vejledningerne er skrevet i skabeloner (SKA) indeholdende en fastsat række overskrifter. Dette skal sikre, at alle nødvendige oplysninger er tilgængelige. Disse vejledninger samt valideringsrapporter danner grundlag for Datablade (DAT). Information (INF) fra afdelingen til eksterne brugere. Kontrakter og aftaler med eksterne samarbejdspartnere (KON AFT). Arbejdspladsbrugsanvisninger (APBA). Alle ovennævnte dokumenter på nær skabeloner skal både passwordbeskyttes (af forfatteren) samt skrivebeskyttes (se og 4.3.3). Skabeloner skal kun skrivebeskyttes. Forfatter og dokumentansvarlig fremgår af dokumentoversigten for alle dokumenttyper. En liste over alle forfatteres passwords findes i filen PW.XLS. Denne fil er beskyttet af et overordnet password, som kendes af kvalitetschefen og kvalitetsbioanalytikeren. Side 4 af 14

5 4.2 Det elektroniske fællesarkiv, P-drevet Per har MIT-afdelingen ændret drevnavnet fra Q til P. Der refereres til Q-drevet i mange dokumenter. Disse referencer vil blive rettet til P i forbindelse med granskning eller nye versioner. P-drevet anvendes af alle i afdelingen med adgang til PC-udstyr med netopkobling. P-drevet indeholder dokumenter, som produceres i afdelingen til fælles brug, der iblandt kvalitetsstyringsdokumenter og alle mødereferater. Der dannes sikkerhedskopier af alle dokumenter på P-drevet på IT-afdelingens foranstaltning. KBA foretager derudover på hverdage back-up af ISO15189-mappen på ekstern harddisk se {VEJ-5044 Back-up af ISO15189-mappen}. I denne vejledning er genopretning af dokumentstyringssystemet efter nedbrud ligeledes beskrevet. P-drevet er det tekniske grundlag for opbygning af afdelingens intranet og denne funktion har stigende betydning for intern kommunikation, arbejdet med dokumenter og anden informationsvirksomhed. Filstrukturen på P-drevet udformes og vedligeholdes af sekretariatet og kvalitetsbioanalytiker efter aftale med afdelingsledelsen. Side 5 af 14

6 4.3 Interne dokumenter Standardopsætning For at sikre, at alle WORD dokumenter er overskuelige og let læselige, anvendes der hvis det er muligt en standardopsætning, som beskrives nedenfor. Ved hver enkelt PC skal skabeloner og standard kun ændres 1. gang Sideopsætning (anvend som standard) Margener juster til venstre Top Bund Venstre Højre Indbindingsmargen Afstand fra kanten til sidehoved og sidefod 2,8 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 0 cm 1 cm Skrifttype Arial (anvend som standard) Skriftstørrelse 11 (anvend som standard) Overskrifter Opsætning ændres første gang i <Formater> <Typografi> Vælg eks. <Overskrift 1> <Rediger> <Formater> vælg henholdsvis <Skrifttype> eller <Afsnit> <Indrykning og afstand> ret ifølge nedenstående skema, vælg <OK> <Føj til skabelon> <OK> Når alt er rettet vælges <Anvend> Vælg Skrifttype Indrykning og afstand Dokumentets navn str fed + store bogstaver (overskrift 4) Overskrift 1 str fed + store bogstaver før:24 pkt. og efter 3 pkt. Overskrift 2 str fed før:12 pkt. og efter 3 pkt. Overskrift 3 str fed + kursiv før:12 pkt. og efter 0 pkt. Automatisk indholdsfortegnelse <Indsæt> <Indeks m.m.> <Indholdsfortegnelse> <Fra skabelon> <3 niveauer> <OK> Opsætning ændres første gang i: <Rediger> Vælg eks. <Indholdsfortegnelse 1> <Rediger> <Formater> <Skrifttype> <Formater> <Afsnit> <Indrykning og afstand> <Føj til skabelon> <OK> Vælg Skrifttype Indrykning og afstand Indholdsfortegnelse 1 str store bogstaver Afstand 6 pkt. Indholdsfortegnelse 2 str. 11 Indrykning venstre 0,5 cm Indholdsfortegnelse 3 str kursiv Indrykning venstre 0,8 cm Punktopstilling Vælg punktopstilling med prikker, start med - lille bogstav og uden punktum - stort bogstav og uden punktum Side 6 af 14

7 Referencer opdeles i interne og eksterne Interne referencer dvs. til andre KBA-dokumenter (nummer og navn) markeres i tekst med tuborgklamme og i kursiv: { nummer og navn } Marker referencen uden parantes Vælg <Indsæt> <Indeks m.m.> <Indeks> <Marker opslagsord> <Marker> <Luk> Referenceliste over interne kan derefter oprettes automatisk: Vælg <Indsæt> <Indeks m.m.> <Indeks> <højrejuster sidetal og henvisninger> <Tabulatorfyldtegn> <Fra skabelon> <1 spalte> <OK> Eksterne referencer markeres i tekst med firkantet parentes og i kursiv: [reference] Referenceliste opstilles alfabetisk og manuelt Indsætning af billeder, figurer m.m. Billede eller powerpointfigur markeres og kopieres Placer cursoren i dokumentet hvor billedet skal indsættes Vælg <Rediger> <Indsæt speciel> <Billede> <OK> Højreklik på billedet Vælg <Formater billede> <Layout> <Avanceret> <Tekstombrydning> <Øverst og nederst> Vælg <Billedplacering> <Absolut placering = 0 cm> <Indstillinger> sæt flueben i flyt objekt med tekst Oprettelse af WORD dokumenter 1) Dokumentnummer og navn tildeles af sekretær / kvalitetsbioanalytiker udfra dokumentoversigten 2) Luk den relevante skabelon fra folder 8000 op. 3) Dokumentet skal gemmes midlertidigt i mappen under udarbejdelse og skal navngives med tildelte dokumentnummer og navn. f. eks. OVD , hvis dokumentet er overordnet og 213 er det næste ledige dokumentnummer. 1 betyder version 1. 4) Ret dato i sidehoved. Marker feltet øverst til højre med dokumentnummer. Vælg <Indsæt autotekst> <Filnavn> 5) Dokumentet skrives efter retningslinierne. 6) I funktioner vælg <Beskyt dokument> Vælg <Tillad kun kommentarer> Indtast adgangskode gøres 2 gange 7) Gem dokumentet 8) Luk Word 9) Via stifinderen findes dokumentet i mappen under udarbejdelse og flyttes til korrekt placering. Højreklik på det Vælg <Egenskaber> Attributter, sæt flueben i <Skrivebeskyttet> 10) Rettelse til dokumentoversigt afleveres til sekretær / kvalitetsbioanalytiker. Side 7 af 14

8 4.3.3 Ændring Der må aldrig noteres ændringer i en godkendt udskrift i hånden. Det er tilladt at arbejde efter midlertidige vejledninger i en begrænset periode (max. 1 mdr.) i forbindelse med indkøring af nyt udstyr / ændring af analysemetoder. I disse tilfælde må alle medarbejdere godt notere forslag / tilføjelser og der skal altid noteres dato og initialer. Ved forslag til ændringer/rettelser i dokumenter, printes fra P-drev eller tages en kopi af aktuel side, hvorpå rettelser/ændringer noteres. Kopien lægges til forfatteren. Dag til dag kommunikation (fra forfatter / dokumentansvarlig til bruger og omvendt) om drift af apparatur m.m. skal noteres i logbog hvor der er læsepligt for alle, som benytter apparaturet. Forfatter / dokumentansvarlig kontrollerer logbog med regelmæssige mellemrum m.h.p. at foretage relevante opdateringer i dokumentet. Til brug for sammenligning af et dokument med en tidligere version af samme dokument vælges <Funktioner> <Ændringer> <Sammenlign Dokumenter>. Herved markeres ændringer med en lodret streg i venstre margin, og tilføjet tekst vises med et farveskift, mens slettet tekst vises med overstregninger. Funktionen virker kun, når seneste version af dokumentet er ubeskyttet. I det nyeste dokument fjernes derfor dokumentbeskyttelsen ved hjælp af forfatterens kode under <Funktioner> Særlige retningslinier kun for Vejledninger (VEJ) De ledsages af et rettelsesblad, der beskriver hvilke ændringer der er foretaget, hvor den seneste ændring er øverst og markeret med fed. Der skelnes mellem følgende typer rettelser: Rettelse af stave- /slåfejl eller formuleringer Rettelsen skal kunne foretages, uden at det har betydning for forståelsen. Det gøres i den gældende godkendte version Uden markering på rettelsesblad Uden ændring af dokumentdatoer i sidehoved og i rammen på forsiden Uden underskrifter i sidefod Uden rettelse i dokumentoversigt Små rettelser, der kan foretages i samme version Rettelsen skal kunne foretages på én side, uden at det har konsekvens for andre sider Dette gøres i den gældende godkendte version Med markering på rettelsesblad Uden ændring af dokumentdatoer i sidehoved og i rammen på forsiden Med underskrifter og dato i sidefod på forsiden og aktuel side Uden rettelse i dokumentoversigt Ved granskningen hvert 2. år udløser denne type rettelse altid en ny version, hvor indholdet i rettelsesbladet slettes Side 8 af 14

9 Større rettelser, der udløser en ny version Tilføjelse af nyt afsnit eller sletning af et afsnit Dette gøres i en ny version (se 4.3.5) Med markering på rettelsesblad Med ændring af dokument revisionsdato i sidehoved Med ændring af datoen godkendt til ikrafttrædelse i rammen på forsiden Med underskrift i rammen på forsiden Uden underskrifter og dato i sidefod på forsiden og aktuel side Med rettelse i dokumentoversigt Ændring af et WORD dokument 1) Find dokumentet via stifinderen Kopier dokumentet til den tilhørende folder Nedlagte Kontroller at kopien er blevet lagt over korrekt (se for mærkning med nedlagt ) 2) Skrivebeskyttelsen fjernes på det oprindelige dokument Højreklik på dokumentet Vælg <Egenskaber> Attributter, Fjern fluebenet i <Skrivebeskyttet> 3) Giv via stifinderen dokumentet det nye versionsnummer 4) Luk dokumentet op 5) Vælg <Funktioner> <Fjern dokumentbeskyttelse> Indtast adgangskode 6) Ret dato i sidehoved (dobbeltklik på sidehoved) 7) Udfør ændringerne 8) I funktioner vælg <Beskyt dokument> Vælg <Tillad kun kommentarer> Indtast adgangskode gøres 2 gange 9) Gem dokumentet 10) Luk Word 11) Dokumentet skrivebeskyttes igen. Via stifinderen findes det nye dokument Højreklik på det. Vælg <Egenskaber> Attributter, sæt flueben i < Skrivebeskyttet > 12) Rettelse til dokumentoversigt afleveres til sekretær/kvalitetsbioanalytiker. Side 9 af 14

10 4.3.6 Nedlæggelse og mærkning af et WORD-dokument 1) Find det kopierede dokument fra punkt 1 i via stifinderen. 2) Skrivebeskyttelsen fjernes på det kopierede nedlagte dokument Højreklik på dokumentet Vælg <Egenskaber> Attributter, Fjern fluebenet i <Skrivebeskyttet> 3) Luk dokumentet op 4) Vælg <Funktioner> <Fjern dokumentbeskyttelse> Indtast adgangskode 5) I Vis vælg <Sidehoved og sidefod> 6) I Indsæt vælg <Billede> og <Fra fil>. 7) Vælg filen NEDLAGT.jpg findes på P:\KBA\ISO15189\Dokumenter\9000-IWF-Ikke word filer og klik på <Indsæt> 8) Marker det indsatte billede ved at klikke på det, herefter fremkommer en ny værktøjslinie. 9) Klik på ikonet for Tekstombrydning 10) Vælg <Bag ved tekst> 11) Gentag punkt 9 og 10 12) I Vis vælges <Sidehoved og sidefod>, for at slå dem fra igen 13) Check på alle sider i dokumentet, at billedet NEDLAGT er kommet med. 14) Hvis det ikke er tilfældet, går man til første side hvor billedet ikke er med og gentager punkt ) I funktioner vælg <Beskyt dokument> Vælg <Tillad kun kommentarer> Indtast adgangskode gøres 2 gange 16) Gem dokumentet 17) Luk Word 18) Dokumentet skrivebeskyttes igen. Via stifinderen findes det kopierede nedlagte dokument Højreklik på det. Vælg <Egenskaber> Attributter, sæt flueben i < Skrivebeskyttet > 19) Rettelse til dokumentoversigt afleveres til sekretær/kvalitetsbioanalytiker. Side 10 af 14

11 4.3.7 Nedlæggelse og mærkning af et EXCEL-dokument 1) Find det kopierede dokument fra punkt 1 i via stifinderen. 2) Skrivebeskyttelsen fjernes på det kopierede nedlagte dokument Højreklik på dokumentet Vælg <Egenskaber> Attributter, Fjern fluebenet i <Skrivebeskyttet> 3) Luk dokumentet op 4) Vælg <Funktioner> <Fjern arkbeskyttelse> Indtast adgangskode 5) Marker hele regnearket ved at trykke <CTRL> + <A> 6) Vælg <Formater>, <Ark> og <Baggrund> 7) Vælg filen NEDLAGT.jpg findes på P:\KBA\ISO15189\Dokumenter\9000-IWF-Ikke word filer og klik på <Indsæt> 8) I funktioner vælg <Beskyt dokument> Vælg <Tillad kun kommentarer> Indtast adgangskode gøres 2 gange 9) Punkt 4 8 gentages for hvert ark 10) Gem dokumentet 11) Luk Excel 12) Dokumentet skrivebeskyttes igen. Via stifinderen findes det kopierede nedlagte dokument Højreklik på det. Vælg <Egenskaber> Attributter, sæt flueben i < Skrivebeskyttet > 13) Rettelse til dokumentoversigt afleveres til sekretær/kvalitetsbioanalytiker Nedlæggelse og mærkning af øvrige dokumenter Dette følger punkt ) - 4) og herefter gælder: For IWF-filer gøres baggrunden rød. For wordfiler med tegninger laves en rød halvgennemsigtig tekstboks, der dækker hele tegningen. Tilsidst beskyttes dokumentet igen og rettelse afleveres til sekretær/kvalitetsbioanalytiker. Side 11 af 14

12 4.4 Eksterne dokumenter Registrering Alle eksterne dokumenter skal ved modtagelse registreres i en elektronisk dokumentoversigt. Udvalgte oplysninger fra dokumentoversigten udskrives på etiketter, som påsættes henholdsvis dokumentet og kassetten hvori dokumentet placeres Styring Ved opdateringer og udskiftning af versioner opdateres dokumentoversigten. Dokumentet udskiftes, det gamle arkiveres og det nye mærkes med nye opdaterede etiketter. For samlemapper (f.eks. metodeblade) gælder at det er mappen og ikke de enkelte sider der er registreret. 4.5 Dokumentoversigter Interne dokumenter Alle interne dokumenter er placeret på P:\ ISO \ Dokumenter \ og er listeført i en elektronisk dokumentoversigt udformet i et excel-regneark. Det er kun akkrediteringsteamet og sekretærerne der har adgang til at opdatere denne. Dokumentnr. Dokumentnavn Udgivelses-dato Godkend elsesdato Revisionsdato Nedlagt Forfatter PRO Oprettelse af dokumenter 2006_02_ _03_ _03_14 Henrik L. Jørgensen PRO Ændring af dokumenter 2006_02_ _03_ _03_14 Henrik L. Jørgensen PRO Dokumentstyring 2006_03_10 Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig Henrik L. Jørgensen Henrik L. Jørgensen Henrik L. Jørgensen Kommende revisionsdato Afsnit i kvalitetshåndbog 6. Dokumentstyring 6. Dokumentstyring 6. Dokumentstyring Antal godkendte udskrifter GU1 GU2 GU3 GU4 Fremhævelse af ændringer (J/N) Dokumentoversigten indeholder makroer med granskningsrutiner, og det er derfor strengt nødvendigt at følge nedenstående ved tilføjelse af nye dokumenter: 1. Fjern skrivebeskyttelse og dokumentbeskyttelse 2. Markér sidste linie i et afsnit og vælg <Indsæt> <Rækker> 3. Indholdet i sidst udfyldte linie kopieres ned i den nye tomme række herved sikres, at makroer m.m. stadig fungerer. 4. Indholdet i den nye linie tilrettes 5. Evt. tomme ekstra-linier skal have FEJL i granskningsfeltet som bekræftelse på at den underliggende makro er fungerende. Der må ikke slettes hele linier i dokumentoversigten kun indholdet i de enkelte celler Eksterne dokumenter Alle eksterne dokumenter er placeret i afdelingen, på steder relevant for deres anvendelse, og er listeført i en elektronisk dokumentoversigt udformet i et excel-regneark. Det er kun akkrediteringsteamet og sekretærerne der har adgang til at opdatere denne. Dokumentnr. Dokumentnavn Placering (rum nr.) Registreringsdato EXT-0001 Agilent GC-MS manual _06_08 Genbestillings information P/N Agilent technologies Dokumentansvarlig Granskningsdato Kommende granskningsdato Taget ud af brug Karina Rasmussen Side 12 af 14

13 4.5.3 Særlige registreringer Særlige registreringer er placeret i afdelingen, på steder relevant for deres anvendelse, og er listeført i en elektronisk oversigt udformet i et excel-regneark. Det er kun akkrediteringsteamet og sekretærerne der har adgang til at opdatere denne. 4.6 Elektroniske læselister På dokumentniveauerne OVD og PRO er udfærdiget elektroniske læselister, hvor der registreres hvornår de enkelte medarbejdere har læst dokumenterne. Ved nye dokumenter til læsning, sender kvalitetsbioanalytiker/sekretær en mail til de relevante medarbejdere, med besked om besvarelse når dokumentet er læst. Denne dato overføres derefter til læselisterne. Nyansatte får udleveret en personlig læseliste ved ansættelsen. De påførte overliggende OVD er samt PRO er skal være læst og kvitteret derfor, inden en given arbejdsopgave må udføres. 4.7 Granskning Alle dokumenter skal som minimum granskes / revideres hvert 2. år, for dermed at undgå ophobning af forældede dokumenter. Sekretær / kvalitetsbioanalytiker meddeler de dokumentansvarlige hvornår hvilke dokumenter skal granskes og evt. revideres. Interne dokumenter får efter granskning ny godkendelsesdato, men kan godt beholde samme versionsnummer og dato i sidehovedet, hvis der ingen rettelser er. Eksterne dokumenter får efter granskning ny granskningsdato, men kan godt beholde samme versionsnummer, hvis der ingen rettelser er. Ved udskiftning af et eksternt dokument nedlægges det gamle, og stemples med NEDLAGT og det nye registreres i dokumentoversigten. Side 13 af 14

14 4.8 Opbevaring / arkivering / makulering Dokumenter opbevares i mapper efter følgende farvekode: HVID Vejledninger GUL Sikkerhed GRØN Kvalitetssikring SORT Apparaturmapper, Alarmgrænsesvar ringet, Manuelle beregning/-indtastninger ORANGE Kontaktbioanalytikere RØD/BLÅ/GRÅ Diverse relevant for arbejdsplads/kontor Generelt er opbevaringstiden fastsat til 5 år for alle dokumenter. Når et apparat eller en analysemetode ikke anvendes til svarafgivelse længere, skal alle dokumenter både interne og eksterne arkiveres i 5 år, hvorefter de kan smides ud. Alt med person-henførbare data skal makuleres. Den dokumentansvarlige mærker de nedlagte papirdokumenter med rødt stempel (findes i sekretariatet rum nr ): Nedlagt dd-mm-åååå (datoen skal være den samme som den nye ikrafttrædelsesdato) og dette registreres på den elektroniske dokumentoversigt. 5. REFERENCER 5.1 Interne OVD-0002 Kvalitetshåndbog... 2 PRO-2034 Softwarestyring... 2 VEJ-5044 Back-up af ISO15189-mappen... 5 Side 14 af 14

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

SkoleKom LogBog. 1. udgave, april 2006. FirstClass version 8.043, dansk. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf.

SkoleKom LogBog. 1. udgave, april 2006. FirstClass version 8.043, dansk. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. SkoleKom LogBog 1. udgave, april 2006 FirstClass version 8.043, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkoleKom LogBog 1 Indledning... 2 2 Samlemapper... 3 2.1 Oprettelse af

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere