Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S"

Transkript

1 Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S (Strategic analysis and valuation of Royal Unibrew A/S) Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc. Finansiering og Regnskab 30. april 2014 Forfatter: Jacob Søderberg Vejleder: Peter Staudt Antal anslag inkl. mellemrum: Antal normalsider: 80

2 Executive summary In July 2013 Royal Unibrew engaged in a new Finnish business adventure by acquiring the country s second largest brewery, Hartwall. With this acquisition Royal Unibrew has manifested their strong position in the Nordic region. The short and long term market outlook in the Nordic region is moderate economic development, political resistance, decreasing consumption and fierce competition. As the majority of Royal Unibrew s revenue and profit stream originate from this region, Royal Unibrew is likely facing a future with stagnant development in revenue and a downward pressure on profitability. Utilizing a fundamental analysis, this thesis challenges the current market price of the Royal Unibrew stock. The Discounted Cash Flow- and Economic Value Added models provide the valuation framework and hence a reformulation of the income statement, balance sheet and statement of shareholder s equity is performed, taking into account the clean surplus relation. A strategic analysis investigating three layers of the business environment in which Royal Unibrew operate is made and constitutes along with a profitability analysis and an industry ratio analysis the foundation for the forecast of Royal Unibrew s future earnings. Future earnings are adjusted for risk and time using the estimated weighted average cost of capital and under the assumption of a constant WACC a fair market value of 759,47 [DKK] per share is estimated using the DCF and EVA models. Furthermore the fair market value is estimated based upon the multiples of peer companies. Compared to the Royal Unibrew closing price of 853 [DKK] on 11 th of March 2014, the estimated fair market value indicate, that the Royal Unibrew stock might currently be overvalued. When tested through a Monte Carlo-simulation this thesis presents, that the valuation estimate greatly varies with the used parameter estimates and -assumptions, which highlights the necessity of carefully determining each parameter input. Finally it is concluded, with a possibility of 75,9 %, that the price of Royal Unibrew s stock is overvalued. 3

3 Indholdsfortegnelse Executive summary... 3 Kapitel 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Model- og metodevalg Dataindsamling og validering Kapitel 2 - Præsentation af Royal Unibrew Historie og udvikling Produkter og markeder Ejerforhold og aktieinformation Kapitel 3 - Strategisk analyse Makroanalyse Brancheanalyse Selskabsspecifik analyse Delkonklusion (SWOT) Kapitel 4 - Historisk regnskabsanalyse Anvendt regnskabspraksis Reformulering af regnskaberne Profitabilitetsanalyse Delkonklusion Kapitel 5 - Kvantitativ brancheanalyse Opbygning af analysen Historisk udvikling i driverne Fade rates og langsigtede niveauer Kapitel 6 - Budgettering Eksplicit prognose Fadeperiode og terminalperiode Kapitel 7 Værdiansættelse Valg af værdiansættelsesmodel Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) Værdiansættelse af Royal Unibrew

4 7.4 Værdiansættelse ved multipler Kapitel 8 - Følsomhedsanalyse DCF og EVA Kapitel 9 Konklusion Litteratur Bilagsoversigt:

5 Kapitel 1 Indledning Formålet med denne afhandling er, at analysere det danske bryggeri Royal Unibrew A/S 1 og bryggeribranchen, med henblik på at fastsætte fundamentalværdien for én Royal Unibrew aktie den Som illustreret i figur 1.1 har Royal Unibrew s aktiekurs, i de sidste 6 år, haft en turbulent udvikling med fluktuationer fra 22 DKK, til 853 DKK, hvilket har resulteret i en samlet markedsværdibevægelse fra 193 mio. DKK til mio. DKK. Figur 1.1:Kursudvikling relativt til markedet, indekseret pr Bloomberg. Royal Unibrew havde i juli 2013 lagt de dårlige resultater så langt bag sig, at ledelsen vurderede, at selskabet var klar til at indlede opkøbet af Finlands næststørste bryggeri, Hartwall. I Berlingske tidende underbygger Royal Unibrew s CEO købet med følgende kommentar: "[...] Vi har med købet af den finske bryggerivirksomhed Hartwall i begyndelsen af juli 2013 udnyttet en unik mulighed for at styrke vores markedsposition i den nordøsteuropæiske region. Købet er helt i tråd med vores overordnede strategi om at fokusere på markeder, hvor vi kan opnå en væsentlig position. -- Henrik Brandt, CEO i Royal Unibrew - Berlingske (2013). Hartwall kæmper mod faldende markedsandele på det finske marked, hvor de bl.a. er i hård konkurrence med Carlsberg s finske bryggeri Sinebrychoff Oy Ab. Endvidere er det finske ølsalg udfordret af lav makroøkonomisk vækst og Europas højeste afgifter på alkohol, hvilket resulterer i at Hartwall s fremtidsudsigter ved første øjekast langt fra virker attraktive. Med opkøbet af Hartwall har Royal Unibrew manifesteret deres eksponering mod det nordeuropæiske marked. Med begrænset eksponering uden for det danske og det finske marked, vil Royal Unibrew s fremtidige succes, således være tæt knyttet til om disse markeder udvikler sig gunstigt. Den teoretiske værdi af en virksomhed fastsættes efter en analyse af virksomheden, virksomhedens kontekst og det marked som virksomheden opererer i, såvel som basic udbud og efterspørgsels teori - Petersen & Plenborg (2008). Da værdiansættelse af en virksomhed er en kompleks og mangefacetteret proces, der er behæftet med stor usikkerhed, såvel som subjektivitet, kan aktiekursen potentielt afvige fra den teoretiske værdi af virksomheden. 1 Herefter benævnt Royal Unibrew eller RU. 6

6 Afhandlingens resultat skal derfor ses som en udfordring af den faktiske handlede kurs d på 853 DKK - Bloomberg. 1.1 Problemformulering Jeg vil i denne afhandling besvare følgende hovedspørgsmål: Delspørgsmål Hvad er den teoretiske fair market value af én Royal Unibrew aktie pr ? For at kunne besvare opgavens primære spørgsmål vil jeg gøre rede for følgende delspørgsmål: Kapitel 2 og -3 - Virksomhedspræsentation og strategisk analyse - Hvilke interne og eksterne strategiske aspekter af Royal Unibrew og dens kontekst er indflydelsesrige, når der evalueres på den nuværende værdi, såvel som det fremtidige vækstpotentiale, og hvordan influerer disse værdien af Royal Unibrew? Kapitel 4 og -5 - Historisk regnskabsanalyse og kvantitativ brancheanalyse - Hvordan har Royal Unibrew s finansielle værdidrivere historisk udviklet sig, og hvad er den seneste trend? - Hvordan har Royal Unibrew s drivere præsteret relativt til sammenlignelige konkurrenters? - Hvordan udvikler de finansielle nøgletal sig generelt i bryggeribranchen? - Hvad er de langsigtede niveauer for Royal Unibrew s værdidrivere og med hvilken hast konvergeres der mod disse? Kapitel 6 - Budgettering - Hvordan forventes Royal Unibrew s centrale finansielle værdidrivere at udvikle sig over de tre budgetteringsperioder? Kapitel 7 og -8 Værdiansættelse og følsomhedsanalyse - Hvilken værdiansættelsesmodel vurderes hensigtsmæssig at benytte? - Hvad er den passende weighted average cost of capital (WACC) at benytte til tilbagediskontering af Royal Unibrew s fremtidige pengestrømme? - Hvor følsom er værdiansættelsen overfor fluktuationer i parameterestimater og antagelser og hvilke bidrager mest til variationen? 7

7 1.2 Afgrænsning Royal Unibrew er repræsenteret på en bred vifte af markeder verden over og sælger på hvert marked forskellige produkter og brands. Jeg vil i igennem afhandlingen, som hovedregel, følge Royal Unibrew s egen segmentinddeling (Vesteuropa, Nordøsteuropa og Malt- og oversøiske markeder ). I enkelte dele af analysen vil jeg dog, hvor jeg finder det værdiskabende benytte en undergruppering af Vesteuropa i markederne (Danmark, Italien, Tyskland inkl. grænsehandel og resten af Vesteuropa) og Nordøsteuropa i markederne (Finland og Baltikum). Derudover vil der enkelte steder blive refereret til det nordeuropæiske marked, som dækker over det danske og finske marked. Segmenterne behandles som udgangspunkt som homogene og forskelle inden for segmenterne præsenteres kun, hvor en dybere analyse findes nødvendig. Produktporteføljen inddeles ligeledes som udgangspunkt i klasserne øl og læskedrikke. Som følge af at segmentet for øl udgør hoveddelen af Royal Unibrew s forretning, vil afhandlingen primært beskæftige sige med denne del af forretningen. Jeg vil udelukkende benytte offentligt tilgængeligt materiale heriblandt Royal Unibrew s årsrapporter fra perioden 2008 til Alt offentlig tilgængelig information til og med d vil blive inkluderet i analysen. Selvsamme dato vil derfor være den dato, som Royal Unibrew vil blive værdiansat pr. I profitabilitetsanalysen vil de sidste 5 år fra cut-of-date være i centrum. I forbindelse med andre dele af analysen kan tidshorisonten enkelte steder være længere. I regnskabsanalysen vil Royal Unibrew være i centrum, men enkelte steder, vil jeg analysere på konsoliderede regnskabstal imellem Royal Unibrew og Hartwall. Eftersom at Hartwall op til opkøbet har været ejet af Heineken, er informationsniveauet for Hartwall s selvstændige forretning lavt. Dette medfører, at den røde tråd i opgaven vil følge Royal Unibrew s forretning og Hartwall s bidrag vil, hvor informationsniveauet tillader det, blive inddraget. Det har været muligt at indhente regnskabstal for Hartwall for perioden 2009 til Til analyseformål savnes dog en højere detaljeringsgrad, hvorfor der kun kan analyseres på overordnede tal. Sproget er på finsk, som jeg efter bedste evne har oversat. Jeg antager, at alle informationer givet af Royal Unibrew er sandfærdige, og at deres regnskaber er udarbejdet, så de giver et klart og retvisende billede af virksomhedens egentlige situation. Jeg forbeholder mig retten til enkelte steder at benytte engelske termer, hvor jeg finder det hensigtsmæssigt. 1.3 Model- og metodevalg Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af analysen, dens formål, og hvilke modeller og metoder der vil blive benyttet Model- og metodevalg i kapitel 2 Efter det indledende kapital introduceres læseren i kapitel 2 for den valgte case-virksomhed Royal Unibrew. Den korte beskrivelse indeholder en gennemgang af virksomhedens organisation, ejerforhold samt markeds- og produktsituationen. 8

8 1.3.2 Model- og metodevalg i kapitel 3 Det er en essentiel del af værdiansættelsen at estimere de fremtidige pengestrømme. Fundamentet for disse estimater bliver lagt i den strategiske analyse, som er at finde i kapitel 3. Formålet er at identificere de ikke-finansielle værdidrivere, som jeg vurderer, har den største indflydelse på forretningens fremtidige værdiskabelse. Analysen følger en top-down-approach, hvor en omverdens-, branche- og en selskabsintern analyse resulterer i en vurdering af Royal Unibrew s styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT). Kapitel 3 indledes med den eksterne del af den strategiske analyse. Med udgangspunkt i Johnson et al. (2006) foretages på makroniveau en PESTEL analyse 2, hvor de makrorelevante og samfundsrelevante faktorer for Royal Unibrew vil blive analyseret og prioriteret efter relevans. Kritik af PESTEL: PESTEL modellen kan kritiseres for ikke i en tilstrækkelig grad, at tage højde for alle de eksterne faktorer der påvirker Royal Unibrew. Analysens resultat afhænger i en høj grad af kvaliteten af input, og hvordan denne bliver opfattet, hvilket har den konsekvens, at der er stor risiko for, at resultatet bliver biased. Ydermere resulterer PESTEL modellen i et statisk overblik over de eksterne relevante faktorer for Royal Unibrew. Da virkeligheden ikke er statisk, kan analysen hurtigt blive forældet og irrelevant - Kjeldahl P. et al. (2007). Derefter vil jeg i analysen skifte fokus til de branchespecifikke nøglefaktorer, og jeg vil gøre rede for, hvordan disse influerer branchen. Analysen af bryggeribranchen tager afsæt i den traditionelle Porter s Five Forces model (PFF), som er præsenteret i Porter (1979). Den traditionelle PFF model består af to vertikale konkurrencekilder og tre horisontale kilder, hvilket beskrives nærmere i selve analysen. Kritik af Porters Five Forces: Den traditionelle PFF kritiseres ligeledes for at levere et statisk billede af konkurrencesituationen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da de fleste brancher er underlagt kontinuerlige forandringer, og i Grant (2010) foreslås eksempelvis tilføjelsen af yderligere konkurrencekræfter til modellen. Coyne & Subramaniam (1996) kritiserer PFF for tre implicitte antagelser, der siden modellens tilblivelse ikke nødvendigvis holder: I) Industrien består af en række urelaterede købere, sælgere, substitutter og konkurrenter. II) Kilden til profitabilitet er de strukturelle forhold i industrien. III) Usikkerheden i industrien er lav nok til at konkurrenternes handlinger kan predikeres. Den tredje og sidste del af den strategiske analyse vil igennem en intern analyse identificere Royal Unibrew s kernekompetencer. Porters value chain vil blive benyttet til at analysere Royal Unibrew s interne forhold. Modellen fokuserer på at identificere selskabets kernekompetencer i form af organisatoriske styrker, der skaber en særlig værdi hos kunderne, og som konkurrenterne har svært ved at imitere. Porters value chain opstiller således rammerne for en systematisk approach til at analysere en virksomheds forskellige aktiviteter. Modellen opdeler selskabets samlede aktiviteter i henholdsvis primære og sekundære aktiviteter. Der pålægges i tillæg en margin, denne er et udtryk for forskellen mellem de samlede 2 Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legislative 9

9 aktivitetsomkostninger og det færdige produkts samlede værdi. Porters value chain er den ideelle model at bruge til at analysere en virksomhed som Royal Unibrew, eftersom fokus i modellen er på ressourcer i forbindelse med produktion. Afslutningsvis vil jeg ved brug af VRIN-model bestemme om de fundne kompetencer genererer vedvarende konkurrencemæssige fordele for Royal Unibrew. Kritik af Porters value chain: Modellen lider som de andre ligeledes af, at den giver et stillestående billede med fokus på de eksisterende ressourcer internt i virksomheden, og den tager dermed ikke højde for de fremtidige muligheder, som kunne forbedre virksomhedens kernekompetencer. Modellen er udtænkt og baseret på det tidligere industrisamfund med produktionen som det altoverskyggende hovedfokus. Nutidens videnssamfund har derimod fokus på flere parametre, som f.eks. kunderelationer, ansatte, leverandører og virksomhedsstrukturer, altså et mere holistisk billede - Kjeldahl P. et al. (2007). Som jeg tidligere har gjort rede for afsluttes kapitel 3 af en SWOT model, hvor hovedkonklusionerne af analysen vil blive opsummeret og præsenteret for at give et struktureret overblik over Royal Unibrew s strategiske situation. I anvendelsen af PESTEL, PFF og Porters value chain vil kritikpunkterne være med i overvejelserne. Nogle egentlige tilføjelser eller ændringer i modellerne har jeg dog ikke valgt at foretage i den forbindelse Model- og metodevalg i kapitel 4 I kapitel 4 vil jeg som det næste step i værdiansættelsesprocessen foretage den historiske regnskabsanalyse. For at jeg kan sammenligne performance på tværs af perioder og virksomheder inden for samme industri, samt for at jeg kan beregne retvisende værdiskabelse, vil Royal Unibrew s, Hartwall s, Harboe s og Carlsberg s resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse for analyseperioden blive reformuleret med udgangspunkt i Petersen og Plenborg (2008) med mindre andet er angivet. Med værdiansættelse af en virksomhed for øje er regnskaber aflagt efter gældende regnskabslov sløret, idet der ikke anvendes clean-surplus accounting. Under gældende regnskabspraksis føres visse regnskabsposter direkte over egenkapitalopgørelsen, og dermed holdes disse ude af resultatopgørelsen. Hermed skjules periodens faktiske værdiændringer. Poster af denne karakter kaldes dirty surplus poster, et eksempel herpå er valutakursreguleringer. Da formålet er at værdiansætte Royal Unibrew aktier, er det vigtigt at den fulde værdiskabelse (eller forringelse) kommer til at fremstå korrekt, hvorfor regnskaberne reformuleres så de hermed kommer til at blive opgjort på totalindkomstbasis. Jeg vil evaluere særlige og transitoriske poster, og inddele hver post efter om de vurderes at være finansielle eller opperationelle. Profitabilitet, vækst og risiko vil være i fokus. En grundig evaluering af den historiske performance er essentiel for at kunne udarbejde en valid forecast af Royal Unibrew s fremtidige pengestrømme. 10

10 1.3.4 Model- og metodevalg i kapitel 5 Figur 1.2: Dupont pyramiden - Petersen og Plenborg (2008). I Nissim&Penman (2001) foretages en historisk undersøgelse af de værdiskabende drivere for amerikanske virksomheder i perioden Undersøgelsen udføres med henblik på at fastlægge langsigtede værdier og fade rates 3 for disse drivere. Med udgangspunkt i Nissim&Penman (2001) udarbejder jeg i kapitel 5 en tilsvarende undersøgelse for den globale bryggeribranche. I følgende afsnit beskrives hvordan jeg har udarbejdet den kvantitative brancheanalyse, og følgende punkter bliver uddybet: i) valg af data, ii) beregning af nøgletal, iii) metode og iiii) analysens potentielle fejlkilder. i) Data I analysen anvendes data fra databasen COMPUSTAT Global Fundamentals Annual. Data er importeret ved brug af SIC 4 kode 2082, som indeholder virksomheder inde for branchen Malt Beverages. For disse virksomheder er følgende variable blevet udtrukket fra databasen: - Common equity (CEQ) - Cash and short term investments (CHE) - Debt in current liabilities (DLC) - Long term debt (DLTT) - Earnings before interest and taxes (EBIT) - Investments and advances other (IVAO) - Minority interest (MIB) 3 Driverne bliver undersøgt for mean reversion. 4 Standard Industrial Classification 11

11 - Preferred stock (PSTK) - Revenue (REVT) - Total tax (TXT) - Currency (CURCD) Rådata indeholder årlige regnskabstal for 139 virksomheder over perioden Desværre er der i datasættet enkelte manglende værdier, hvorfor der er benyttet lineær interpolation på enkelte observationer for at undgå tab af information. Ydermere er analysen kun konstrueret på data fra perioden 1993 til 2013 grundet lavt antal af observationer i de første år. ii) Konstruktion af værdiskabende drivere Konstruktionen af de værdiskabende drivere vil som beskrevet følge Nissim&Penman (2001). Det bemærkes at der for udregningen af de værdiskabende drivere kræves en reformulering af datasættes regnskabstal. En fuldkommen reformulering er grundet manglende detaljeringsgrad af data dog ikke mulig, hvorfor de beregnede nøgletal skal betragtes som approksimationer for de faktiske værdier. De anvendte nøgletal beregnes således med baggrund i de udtrukne variable. æ æ (1.1) / (1.2) (1.3) Hvor og er approksimeret ved: (1.4) (1.5) Analysen begrænses til kun at omfatte disse variable, da de vil udgøre fundamentet for budgetteringen i kapitel 6. Efter udregningen af de værdiskabende drivere dannes porteføljer ud fra drivernes niveau i et såkaldt basisår. iii) Kvantitative brancheanalyse metode Den kvantitative brancheanalyse initieres med at opdele datasættet i fire mindre perioder, der hvert især starter med et basisår. Det anvendte datasæt indeholder 21 år med tilstrækkelige antal observationer 5. Perioderne for denne analyse er dannet med basisårene 1993, 1998, 2003 og 2008, og hver periode strækker sig derfor fem år frem fra basisåret. Virksomhederne, der eksisterer i disse perioders basisår (tidspunkt 0), placeres i fem porteføljer på baggrund af deres indbyrdes rangering for den specifikke driver i det givne basisår. Eksempelvis vil portefølje 1 i analysen af PM bestå af de virksomheder, der rangerede i top 20 % af PM i basisårene, og portefølje 2 vil bestå af de virksomhederne, der lå i % gruppen i basisårene. En sådan inddeling laves for alle drivere, og denne gentages ved hvert basisår. De 5 porteføljer følges så over en 5-årig periode. Jeg anvender kun fem porteføljer i stedet for de ti, der er anvendt i , årene 1991 og 1992 benyttes til at beregne PM og AOH 12

12 artiklen, hvilket skyldes, at datasættet indeholder et relativt lavt antal virksomheder. Hermed undgås at tillægge ekstreme observationer for stor betydning. Endvidere anvendes medianen på hver af periodernes fem porteføljer, da denne er mere robust over for ekstreme værdier end eksempelvis middelværdien. Efter beregning af porteføljemedianerne udregnes et vægtet gennemsnit af de fire perioders porteføljer. Disse gennemsnit plottes som et såkaldt fade diagram ud fra dette vil det fremgå hvor slidstærke værdidriverne er over tid 6. iiii) Potentielle fejlkilder Datasættet er som udgangspunkt eksponeret over for valutakursændringer, hvilket bidrager til potentiel valutabias. Særlig i de tilfælde hvor virksomheder skifter aflægnings valuta er der en risiko for at misvisende konklusioner bliver draget. Problemet er særlig stort i forbindelse med overgangen til EUR. I beregningen af nøgletallene for nettoomsætningsvæksten og AOH hvor regnskabstallene strækker sig over flere perioder, er det essentielt, at der bliver korrigeret for ændringer af valutakursen. Denne korrektion er udført ved at omregne værdien på tidspunkt t-1 til den valutakurs, der er gældende på tidspunkt t. Korrektionen er udført ved anvendelse af den gældende valutakurs ultimo tidspunkt t eller ved den fastlagte overgangskurs ved indførslen af euroen. Analysen har derudover den svaghed, at der ikke skelnes imellem store og små virksomheder. Herved opstår der det problem at små virksomheder med lav omsætning i basisåret, kan have en høj omsætningsvækst i de kommende år. Denne bias er som tidligere beskrevet forsøgt modvirket ved at benytte porteføljernes median. Endvidere er analysen eksponeret mod en tredje bias, kaldet surviorship bias. Denne opstår idet selskaber der likvideres eller sammenlægges, udgår fra analysen. Dette medfører, at nøgletallenes beregningsgrundlag udelukkende indeholder bidrag fra virksomheder under fortsat drift, hvilket må forventes at give en positiv bias i de beregnede værdier Model- og metodevalg i kapitel 6 Jeg har opdelt budgetteringen i tre perioder. Den eksplicitte prognoseperiode ( ) som med udgangspunkt i konklusionerne fra den strategiske analyse og den historiske regnskabsanalyse detaljeret prognosticerer udviklingen i Royal Unibrew s pengestrømme. Denne efterfølges af fadeperioden ( ), som baseres på den strategiske analyse og den kvantitative brancheanalyse. Over denne periode vil Royal Unibrew s primære værdidrivere konvergere mod deres estimerede langsigtede niveau. Slutteligt budgetteres der med udgangspunkt i de langsigtede niveauer af Royal Unibrew s valuedrivers for terminalperioden (2041 og frem) Model- og metodevalg i kapitel 7 Kapitel 7 indledes med en diskussion af valget af værdiansættelsesmodel. Det konkluderes her at metoderne Discounted cash flow (DCF) og Economic value added (EVA) begge vil være hensigtsmæssige at benytte. Ud fra valget af værdiansættelsesmodel skal Royal Unibrew s vejede gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC) estimeres, da denne benyttes til at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme. WACC afspejler 6 Metoden kan ses udført i praksis i Excel ark 2. 13

13 kapitalindskydernes kompensationskrav for tidsværdien af penge samt risikoen forbundet med den enkelte investering - Petersen og Plenborg (2008). 1 (1.6) Den langsigtede fordeling mellem egenkapital og gæld samt gældsomkostningen (k d ) skal således bestemmes. Egenkapitalomkostningen (k e ) estimeres ved brug af Capital asset pricing model (CAPM). Som konsekvens af dens relative lave kompleksitet har CAPM været meget brugt siden starten af 1970érne. CAPM udspringer af Markowitz porteføljemodel fra Markowitz (1959). I denne model opereres med risikoaverse investorer, som optimerer en 1-periode porteføljeinvestering ud fra en afvejning af forventet afkast (middelværdi) og risiko (varians). Investorer vælger en portefølje til tid t med et stokastisk afkast på tidspunkt t + 1. Investorerne antages at være mean-variance-efficiente i dette valg, hvilket skal forstås som, at de dels minimerer variansen på porteføljeafkastet givet det forventede afkast, og dels maksimerer det forventede afkast givet variansen. Endvidere antages friktionsløse markeder således opstår der ingen kortsalgsrestriktioner, transaktionsomkostninger eller skattekonsekvenser som følge af køb eller salg af aktiver. Samlet set fås investorer, der i en 1-periode model med friktionsløse markeder holder mean-variance-efficiente porteføljer, hvilket opnås gennem en diversificering af deres investeringsporteføljer. Disse mean-varianceefficiente porteføljer kan illustreres i et mean-variance-diagram på den såkaldte efficiente rand. For at kunne udlede CAPM modellen skal de to følgende antagelser tilføjes. Der antages complete agreement, hvor investorerne gennem information om aktivernes priser til tid t bliver enige om simultane fordeling af de stokastiske afkast på tid t + 1. Dette giver investorerne homogene forventninger til fremtidige afkast og risiko. Derudover antages en risikofri rente, til hvilken alle investorerne ubegrænset kan låne og udlåne. Endvidere forudsætter udledningen af CAPM Tobin s separationsteorem (two-fundseperation), at alle mean-variance-efficiente porteføljer kan dannes ud fra vægtede gennemsnit af de to porteføljer liggende på den efficiente rand. Herfra kan Capital Market Line (CML) udledes ved en linear kombination af porteføljevægtene på den risikofrie rente og tangentporteføljen. Tangentporteføljen er den mean-variance-efficiente portefølje, der er den mest optimale at investere i givet den risikofrie rente. Eftersom at der antages homogene forventninger blandt investorerne, vil alle investorerne investere i tangentporteføljen, og herved bliver denne markedsporteføljen. Markedsporteføljen er porteføljen dannet ud fra samtlige eksisterende aktiver, hvor vægtene på hvert af disse aktiver er givet ved aktivets markedsværdi i forhold til markedsporteføljens samlede værdi. Hermed dannes der en værdivægtet portefølje. CAPM kan endeligt opskrives som: Hvor: (1.7), Et givet aktivs afkast forklares ved den risikofrie rente summeret med aktivets variation med markedsporteføljen multipliceret med en risikopræmie. Betaet er således specifikt for det enkelte aktiv og (1.8) 14

14 forårsager alene afvigelserne i afkastene mellem forskellige aktiver. Altså er beta et relativt risikomål. Den risikofrie rente kan således opfattes som en zero-beta investering, i og med denne ikke har nogen samvariation med markedsporteføljen. En investering med beta lig 1 har dermed samme risiko som markedsporteføljen. En investering med beta mindre end 1 og større end 0 har mindre risiko end markedsporteføljen, hvorved denne investering får et afkast mindre end markedsporteføljen. Ligeledes vil det omvendte gøre sig gældende ved en investering med et beta større end 1. CAPM har igennem årene modtaget meget kritik, der ceteris paribus har skabt tvivl om modellens anvendelighed. Holdes de ovennævnte antagelser op imod det rigtige verdensbillede, er majoriteten af disse antagelser urealistiske og nogle decideret ukorrekte. Antagelserne om at der ikke findes skat, at afkast skulle være normalfordelt og at investorer har homogene forventninger holder ikke i praksis - French, K. & Fama E. (1992). Efter estimeringer af WACC og udarbejdelsen af Royal Unibrew s fremtidige proforma regnskaber er det nu muligt at finde den teoretiske værdi af Royal Unibrew ved brug af Economic Value Added (EVA), Discounted Cash Flow (DCF) og en multipelanalyse. Imens multipelanalyse er en relativ værdiansættelse metode, er DCF- og EVA-modellerne begge karakteriseret som nutidsværdimodeller, som begge er udledt af Dividend Discount modellen, hvorfor de to modellers resultat skal være identisk - Petersen et al.(2012). EVA-modellen opdeler værdiskabelsen i tre led: Den investerede kapital i år 0, nutidsværdien af det forventede merafkast, der bliver generet i prognoseperioden, og nutidsværdien af det forventede merafkast fra terminalperioden. Sluttelig findes værdien af egenkapitalen ved at fratrække markedsværdien af den nettorentebærende gæld. (1.9) 7 DCF-modellen tager udgangspunkt i, virksomhedens cash flow (CF) fraregnet investeringerne (I) svarende til de frie cash flows (fcf). Disse fordeles blandt gældsejerne og aktionærer. Alle fremtidige frie cash flows tilbagediskonteres med det virksomhedsspecifikke afkastkrav WACC, og disse bliver således bestemmende for virksomhedens værdi. Som med EVA modellen afsluttes beregningen med at fratrække markedsværdien af den nettorentebærende gæld. (1.10) DCF, EVA og multipelanalyse deler alle den samme karakterisering. De er ikke begrænset til en specifik industri eller område, og de er derfor meget benyttet. En fordel ved EVA modellen er at den eksplicit viser overskydende afkast, hvilket kan være et meget brugbart kommunikationsværktøj eller KPI, især hvis modtageren har en begrænset økonomisk forståelse - Petersen et al. (2012). 7 EVA = (ROIC WACC) x Invested capital, WACC = De vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger, g = vækstraten i terminal perioden, n = antallet af år der forecastes, t = tid. 15

15 Yderligere kritik af DCF og EVA: Modellerne burde være objektive, men da de potentielt subjektive value drivers fra den strategiske analyse er et essentielt input i modellen, kan resultatet ligeledes nemt ende biased. Penman (2010) kritiserer DCFmetoden for at indregne investeringer som negative, idet investeringerne typisk er en forudsætning for at kunne skabe fremtidige pengestrømme: Investment is treated as a bad rather than a good -- Penman(2010) Ydermere kritiseres modellerne generelt for bl.a. disse antagelser: 1) Den fremtidige kapitalstruktur er konstant, 2) DCF og EVA antager at væksten i terminalperioden er konstant, 3) Start kapitalbasen er en af de mest subjektive komponenter i EVA. Validiteten af det beregnede værdiestimat vil først blive efterprøvet i form af en multipelanalyse. En multipelanalyse er teknisk simpel at udføre, men for at sikre at undersøgelsen ikke bliver biased, er det nødvendigt at skrappe antagelser bliver foretaget. Multipel analysen er baseret på markedsværdierne, som reflekterer investorernes forventninger. Denne fremgangsmåde sikrer objektivitet, hvilket kan sættes i kontrast til nutidsværdi metoderne. Multipelanalyse fungerer derfor som en effektiv og værdifuld test af den værdi, som nutidsværdi metoderne har estimeret - Petersen et al. (2012) Model- og metodevalg i kapitel 8 Både værdiansættelse gennem DCF- og EVA-modellen er som beskrevet baseret på parameterestimater og antagelser, som er behæftet med subjektivitet og usikkerhed. Derfor foretager jeg i kapitel 8 en følsomhedsanalyse af den estimerede fundamentale værdi. Dette gøres ved at tildele stokastiske fordelinger til parametrene og derefter foretage Monte Carlo-simuleringer på den fundamentale værdi. Til dette anvendes Excel applikationen Crystal Ball TM - Wøhlk. S (2010). 1.4 Dataindsamling og validering I dette afsnit beskriver jeg hvilke typer af dataindsamling, der er blevet gjort brug af i afhandlingen, samt hvilke overvejelser jeg har gjort mig i den forbindelse. Afhandlingens dataindsamling er foretaget ved brug af desk research, hvor der udelukkende anvendes offentligt tilgængelige informationer. Afhandlingens analyser bygger på såvel kvantitative som kvalitative data. Hvoraf en betydelig andel stammer fra Royal Unibrew s årsregnskaber. I den forbindelse er det vigtigt, at jeg holder for øje, at Royal Unibrew s ledelse kan have en interesse i at præsentere deres informationer i en ønsket retning. Jeg anvender også et stort omfang af informationer fra anerkendte analysebureauer, dagspressen samt leverandører af finansielle og branchemæssige data. Disse udbydere af information vurderes at besidde en høj grad af troværdighed. 16

16 Formålet med første del af afhandlingen er at opbygge et indgående kendskab til den analyserede virksomhed. Hermed sigter jeg imod at skabe en forståelse for virksomhedens forretningsområder, ageren, organisation, markeder, produkter og dens kontekst. Kapitel 2 - Præsentation af Royal Unibrew I følgende kapitel giver jeg en kort introduktion til dagens Royal Unibrew samt et kort overblik over industrien og dens tendenser. Afsnittet er som udgangspunkt skrevet ud fra Royal Unibrew s årsrapporter, med mindre andet er angivet. Royal Unibrew er en dansk bryggerivirksomhed, der producerer, markedsfører, sælger og distribuerer alkoholiske- og ikke-alkoholiske drikkevarer. I 2013 havde selskabet 1935 ansatte og en nettoomsætning på 4,5 mia. DKK som fordeler sig på de tre hovedsegmenter; Vesteuropa, Nordøsteuropa og Maltdrikke- og oversøiske markeder. Royal Unibrew s overordnede vision er at med stigende lønsomhed udvikle vores position som førende udbyder af drikkevarer på en række markeder i Vest- og Nordøsteuropa samt på de internationale markeder for maltdrikke. Med henblik på at realisere visionen har de defineret deres mission, hvor de ønsker at opfylde forbrugernes behov for kvalitetsdrikkevarer med fokus på mærkevarer primært inden for øl, maltdrikke og læskedrikke. 2.1 Historie og udvikling Virksomheden er opstået som følge af sammenlægninger af en række større danske bryggerier. Et stort skridt mod dagens virksomhed skete i 1989 da Faxe bryggeri A/S fusionerede med Jyske Bryggerier A/S (Ceres og Thor). Dette skabte Bryggerigruppen A/S, som i 1998 blev børsnoteret på Københavns fondsbørs. Børsnoteringen gav øget adgang til billig finansiering der muliggjorde, at Bryggerigruppen A/S ved årtusindeskiftet kunne deltage i bryggeribranchens kraftige konsolidering. Albani Bryggerierne A/S blev overtaget, og desuden blev der på det baltiske marked foretaget flere opkøb. Efterfølgende blev det nordøsteuropæiske marked styrket ved opkøb i Polen, mens der ligeledes blev opkøbt i Caribien. I 2005 valgte selskabet at ændre navnet til nuværende mere internationalt klingende Royal Unibrew A/S. Royal Unibrew oparbejdede i finanskrisen en stor bankgæld, der medførte et stærkt behov for at virksomheden skulle tilføres kapital. Dette skete ved aktieemissionen i 2009 samt igennem frasalg af alle aktiviteter i Polen og en del af aktiviteterne i Caribien. Som beskrevet i indledningen opkøbte Royal Unibrew i juli 2013 det kriseramte finske bryggeri Hartwall fra Heineken og Hartwall Capital. Med dette opkøb har Royal Unibrew markant øget sin tilstedeværelse i den nordeuropæiske region, og de har nu manifesteret sig, som regionens klare nr. to Hartwall Capital og Hartwall s historie Hartwall Capital er i forbindelse med Royal Unibrew s opkøb af Hartwall blevet den næststørste aktionær i Royal Unibrew med en samlet ejerandel på 9,4 %. Hartwall Capital er ejet af Hartwall familien der grundlagde det finske bryggeri Hartwall i De var majoritetsejer af Hartwall op til bryggeriets sammenlægning med Scottish and Newcastle i Hartwall familien ejede en signifikant del af S&N indtil 17

17 2008, hvor Heineken og Carlsberg i samarbejde opkøbte og opsplittede S&N. I perioden var Hartwall ejet af Heineken og Hartwall Capital. Hartwall Capital fik i forbindelse med opkøbet udover en aktiepost på 9,4 % i Royal Unibrew også tildelt en plads i Royal Unibrew s bestyrelse. 2.2 Produkter og markeder Royal Unibrew s forretningsområde er fokuseret på brandede produkter inden for øl, andre alkoholiske-, malt- og læskedrikke, herunder sodavand, vand og juice. Overordnet set kan bryggeriindustriens produkter inddeles i følgende kategorier: - Super premium - Premium - Mainstream - Private label- og discount-segmentet De tre første segmenter omfatter brandede produkter, mens sidstnævnte kategori omfatter ikke-brandede produkter. I markedets top-segmenter findes de såkaldte premium brands, som oftest udgøres af specialøl og importerede øl. Kendetegnet ved disse specialprodukter er, at de anses for at være af høj kvalitet og de forbindes med en vis eksklusivitet. Mainstream segmentet, som udgør størstedelen af den samlede afsætning, består primært af lokale og nationale brands. De fleste bryggerier udbyder mindst en af disse, f.eks. har Royal Unibrew Royal Beer som et af deres mainstream brands. I den billige ende af markedet findes private label- og discount-segmentet. Dette segment omfatter øl som sælges gennem store detailforretninger, der blandt andet ønsker produkter solgt og markedsført under deres egne brands. Mens Privat label- og discount-segmentet alene udbydes til off-trade 8, udbydes de tre andre segmenter derudover også til on-trade 9 sektoren - Prospekt RU (2009). Sammensætningen og størrelsen af det enkelte lands ølmarked afhænger af flere faktorer, bl.a. af dets ølbrygningstraditioner, historie, demografi, markedets modenhed og landets generelle økonomiske situation. Markedet for læskedrikke kan opdeles i tre produktkategorier: - Globale brands - Lokale brands - Private labels Markedet for sodavand adskiller sig signifikant fra de andre læskedrik segmenter, ved at dette er kraftig domineret af de globale brands The Coca-Cola Co og PepsiCo Inc, som til sammen kontrollerer 68 % af det totale marked for sodavand - Euromonitor data. For de øvrige læskedrik segmenter, f.eks. juice og vand, er markederne til gengæld stærkt opsplittede, hvor lokale producenter ofte dominerer deres lokale marked - Euromonitor (2013). 8 Off the premises (detailhandel mm.) 9 On the premises (restaurationer, barer mm.) 18

18 2.2.1 Industrioverblik Ølbrygning har historisk set været en lokal industri, idet kun få bryggerier havde international tilstedeværelse. Som illustreret i figur 2.1 har de sidste årtis kraftige konsolideringer 10 inden for industrien dog resulteret i, at de fem største bryggerier 11 (Anheuser-Busch InBev, SABMiller, Heineken, Carlsberg og China Resources Ent.) står for 58 % af industriens samlede øl volumener. Figur 2.1: Markedsledernes andel af salgsvolumener i 2007 og Euromonitor Royal Unibrew s primære markeder Royal Unibrew klassificerer selv tre hovedmarkeder inden for hvilke de primært opererer: Vesteuropa, Nordøsteuropa og Malt- og oversøiske markeder. Figur 2.2 viser Royal Unibrew s nettoomsætning samt resultat af primær drift fordelt på deres 3 hovedmarkeder. Figur : Tv: Royal Unibrew s nettoomsætning fordelt på hovedmarkeder. Th: Royal Unibrew s resultat af primær drift (EBIT) fordelt på hovedmarkeder. 10 Drevet af opkøb og fusioner. 11 Målt efter afsatte volumen K illustrerer fordelingen ved en fuld konsolidering af Hartwall s 2013 resultat (egen tilvirkning). 19

19 i) Vesteuropa: Som illustreret i figur 2.2 tv. var Vesteuropa målt efter nettoomsætning Royal Unibrew s største marked før opkøbet af Hartwall. Efter en fuld konsolidering af Hartwall forventes det vesteuropæiske marked at udgøre 44 % af koncernens nettoomsætning og 58 % af resultatet fra den primære drift. Royal Unibrew er på det vesteuropæiske marked stærkt repræsenteret på følgende geografiske markeder: - Danmark (næststørste udbyder af øl og læskedrikke) - Italien (blandt markedslederne inden for øl i super-premium segmentet) - Tyskland (grænsehandel) Royal Unibrew havde på markedet i 2013 en EBIT-margin på 16 %. ii) Nordøsteuropa: Det nordøsteuropæiske marked udgjorde i % af nettoomsætningen og 6 % af resultatet af primær drift. Med en fuld konsolidering af Hartwall forventes det nordeuropæiske marked at være Royal Unibrew s største målt efter nettoomsætning. Efter frasalget af deres polske aktiviteter og købet af Hartwall er Royal Unibrew repræsenteret på følgende markeder i Nordøsteuropa: - Finland (næststørste udbyder af øl og læskedrikke) - Litauen (næststørste udbyder inden for øl og juice) - Letland (markedsleder inden for juice og 3 største udbyder af øl.) - Estland (etableret salgsenheder) Det nordøsteuropæiske marked er med en forventet EBIT-margin på 10 % i det fuldt konsoliderede 2013 mindre rentabelt end det vesteuropæiske. iii) Malt- og oversøiske markeder: Segmentet Malt- og oversøiske markeder omfatter eksport og licensforretninger af primært ikkealkoholiske maltdrikke og sekundært af eksport af øl. Markedet står i det fuldt konsoliderede 2013 for 6 % af nettoomsætningen og 11% af resultatet af den primære drift. Markedet er yderst fragmenteret, og de væsentligste markedsområder for Royal Unibrew s malt produkter omfatter: - Caribien - Afrika - Urbane områder i Europa og USA, hvor der er bosat mange personer fra de førnævnte regioner. Royal Unibrew er stærkt repræsenteret i premium segmentet i Malt- og oversøiske markeder og med en EBIT-margin på 21 % er dette Royal Unibrew s mest rentable hovedmarked. Malt og oversøiske bidrager mindst til nettoomsætningen i Royal Unibrew, men samtidig oplever dette område de største vækstrater. Den historiske udvikling i den samlede afsætningen af øl har været vidt forskellig på Royal Unibrew s tre hovedmarkeder. Vækstraterne på disse markeder, samt den samlede globale ændring i volumen er præsenteret i figur

20 iiii) Vækstrater Figur 2.3: De samlede vækstrater i volumen af solgt øl globalt og på Royal Unibrew s tre hovedmarkeder - Euromonitor 13. Det fremgår i figur 2.3 at væksten i den samlede øls handelsvolumen varierer meget på tværs af Royal Unibrew s hovedmarkeder. Det vesteuropæiske marked har over hele perioden 2009 til 2013 oplevet faldende salg. Det nu for Royal Unibrew meget vigtige nordøsteuropæiske hovedmarked har oplevet meget volatile vækstrater over perioden, mens markedet Malt- og oversøiske markeder har oplevet markante stigende vækstkrater i alle årene over perioden. Globalt set har den samlede volumen været stigende over perioden. Som følge af negative vækstrater på de vestlige ølmarkeder har Royal Unibrew og majoriteten af deres konkurrenter øget deres produktpalette til udover at omfatte øl også at omfatte flere nicheprodukter. Et eksempel herpå er produkterne inde for markedet cider/perry. Figur 2.4: Tv: Globale vækstrater for alkoholiske drikke. Th: Globale salgsvolumen i mio. af liter 14, 15. Det ses i figur 2.4 til venstre, at foruden cider/perry kategorien har særlig kategorierne RTD s og Spirits haft væsentlig positiv vækst i salget over perioden. På cidermarkedet i hhv. Danmark og Finland har Royal Unibrew etableret Tempt og Upcider, der begge har væsentlige markedsandele (se tabel 2.1). Af figur 2.4 th. fremgår det, at øl på verdensplan stadig klart er den fortrukne alkoholiske drik. 13 Vækstraterne for kategorien Malt- og oversøiske markeder udgøres udelukkende af data fra Afrika. 14 De globale salgsvolumen af øl skal aflæses på den højre akse. 15 (Euromonitor) 21

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og

Strategisk regnskabsanalyse og Copenhagen Business School 2013 Kandidatafhandling Cand. Merc. Finansiering og Regnskab Institut for finansiering Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Strategic analysis and

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis Værdiansættelse i praksis Erfaringer med DCF-modellen Finansforeningen, 24 April 2015 Tina Aggerholm, VP Group Accounting Andreas Mailand, Director IFRS Controlling Anvendte DCF modeller Aktiv Model Formål

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014

Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014 Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014 2 Årsrapport 2014 Royal Unibrew Kort fortalt Forord af CEO Hoved- og nøgletal Strategi

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Svag EBIT margin. Vesteuropa stadig på rette vej. Organisk fald i volumen i Asien CARLSBERG - REDUCER

Svag EBIT margin. Vesteuropa stadig på rette vej. Organisk fald i volumen i Asien CARLSBERG - REDUCER CARLSBERG - REDUCER Svag EBIT margin Vesteuropa stadig på rette vej Organisk fald i volumen i Asien Gruppens EBIT-margin blev på 3,8 % (5,4) eller 190 bp under konsensus. Carlsberg's prognose for 2014

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse Af Royal Unibrew A/S

Strategisk regnskabsanalyse Af Royal Unibrew A/S Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfatter: Pui Yee Chan Vejleder: Palle Niehoff Strategisk regnskabsanalyse Af Royal Unibrew A/S Handelshøjskolen i Århus Maj 2010 English Summary The purpose

Læs mere

Royal Unibrew A/S Årsrapport 2013

Royal Unibrew A/S Årsrapport 2013 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2013 2 Royal Unibrew Årsrapport 2013 Royal Unibrew producerer, markedsfører, sælger og distribuerer kvalitetsdrikkevarer. Vi har fokus på brandede produkter inden for øl, malt-

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK / KONCERNREGNSKAB 2011 67 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S University College Norjylland 2013 Maria Do 4. Fia0213 En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afsluttende eksamensprojekt Vejleder : Rene Østergaard Thomsen Afleveret : 29. maj 2013

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere