Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008"

Transkript

1 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr /CBR

2 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv Ad 2.2. Celler... 3 Ad Toilet og bad... 4 Ad Besøgsrum... 4 Ad 3.1. Arbejde... 5 Ad 3.2. Fritid... 6 Ad 4. Lægebetjening og misbrugsafvænning... 7 Ad 5.2. Besøg... 7 Ad 5.3. Telefon... 8 Ad 5.4. Talsmandsordning... 9 Ad 6. Gennemgang af rapporter Ad 6.1. Lidt om sagerne Ad Retsregler Ad 6.7. Kompetence mv Opfølgning Underretning... 15

3 2/15 Den 27. januar 2010 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 7. oktober 2008 af Arresthuset i Svendborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog den 27. april 2010 en udtalelse med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 25. februar 2010 fra Arrestinspektøren for Syd-, Sønderjylland og Fyn. I brev af 27. oktober 2010 er direktoratet kommet med supplerende bemærkninger. Endvidere har jeg modtaget brev af 1. juli 2011 fra direktoratet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 2.1. Bygningen mv. I min endelige rapport omtalte jeg planerne om ombygning af trappen, herunder bl.a. den tilbygning til arresthuset som vil blive nødvendig i forbindelse med ombygningen. Jeg bad direktoratet om at oplyse mig om status i sagen i direktoratet og om status for byggeplanerne i øvrigt. Direktoratet for Kriminalforsorgen har hertil oplyst at det er Slots- og Ejendomsstyrelsen der som ejer af arresthusbygningen skal foretage forbedringer og ændringer. Arresthusets ønske om udskiftning af trappen blev drøftet på et møde i sensommeren 2009 mellem Arrestinspektøren for Syd- og Sønderjylland og Fyn, arrestforvareren i Arresthuset i Svendborg og Slots- og Ejendomsstyrelsen i forbindelse med et projekt om vedligeholdelse af taget. Slots- og Ejendomsstyrelsen meddelte på mødet at spørgsmålet om udskiftning af trappen måtte tages op senere. Direktoratet har oplyst at direktoratet løbende er i kontakt med Slots- og Ejendomsstyrelsen om trappen, men at der ikke er indgået konkrete aftaler om en udskiftning. Direktoratet har også oplyst at der er lagt nyt linoleum på trappen i foråret 2010.

4 3/15 Jeg har noteret mig det oplyste og beder om en ny underretning om status vedrørende byggeplanerne i forhold til udskiftning af trappen i arresthuset. Ad 2.2. Celler Under inspektionen bemærkede jeg at der både er et fintmasket gitter og almindelige tremmer for vinduerne (i stueetagen), og jeg drøftede med arresthusets ledelse om der var behov for begge dele, herunder også i forhold til muligheden for jævnligt at vaske vinduerne. Jeg gik i min endelige rapport ud fra at arresthuset sammen med direktoratet ville overveje om der var behov for at have både gitter og tremmer for vinduerne, og jeg bad om underretning om resultatet af overvejelserne. Arresthuset har oplyst at gitrene nu er taget ned. Jeg har noteret mig det oplyste. I min endelige rapport henstillede jeg også set i lyset af den gældende vejledning på området til arresthuset at foretage en samlet gennemgang af alle madrasserne med henblik på at udskifte/rengøre i hvert fald de madrasser der er mest slidte og beskidte. Arresthuset har oplyst at de mest slidte madrasser nu er blevet udskiftet. Jeg tager til efterretning at min henstilling er blevet fulgt. Under inspektionen henledte jeg arresthusets opmærksomhed på Direktoratet for Kriminalforsorgens vejledning om vedligeholdelse af LUX-madrasserne i direktoratets institutioner, herunder at man med jævne mellemrum skal lade madrasserne få en uges hvil i et tørt rum. Det indgik i min rapport at arresthuset efter det oplyste i længere tid ikke havde foretaget vedligeholdelse af madrasserne ved jævnligt at udskifte dem med de ekstra madrasser som arresthuset har på lager til formålet. På den baggrund bad jeg direktoratet om en udtalelse.

5 4/15 Direktoratet har fundet det beklageligt at madrasserne i arresthuset ikke var blevet vedligeholdt i tilstrækkeligt omfang. Direktoratet har oplyst at direktoratet vil sende vedligeholdelsesvejledningen til arresthuset og vil drøfte med arresthuset hvordan den nødvendige vedligeholdelse sikres fremover. Jeg er enig i direktoratets beklagelse og har noteret mig de tiltag direktoratet har foretaget for at sikre at vejledningen for vedligeholdelse af madrasser fremover følges i arresthuset. Ad Toilet og bad I min endelige rapport skrev jeg at det af arresthusets husorden af 16. september 2008 fremgår at der er mulighed for at tage bad på hverdage mellem kl og kl Jeg bad for en ordens skyld arresthuset om at bekræfte at et sådant meget kort tidsrum til at tage bad for op til 22 indsatte ikke gav anledning til problemer. Jeg anbefalede under alle omstændigheder at arresthuset genovervejede husordenen på dette punkt. Arresthuset har oplyst at tidsrummet for badning ikke giver anledning til problemer. Arresthuset har i den forbindelse endvidere oplyst at de indsatte normalt (også) har mulighed for at bade i forbindelse med morgenmad, morgengårdtur, eftermiddagsgårdtur eller i forbindelse med træning. Derudover kan en indsat komme i bad inden besøg hvis der anmodes herom. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets oplysninger, men har dog bedt arresthuset om at præcisere i husordenen at der er den beskrevne fleksibilitet med hensyn til muligheder for bad ud over den halve time mellem kl og kl Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at husordenen blev præciseret i overensstemmelse med direktoratets bemærkninger. Ad Besøgsrum I min endelige rapport henviste jeg til 48 i den daværende varetægtsbekendtgørelse (nu 49 i bekendtgørelse nr. 544 af 27. maj 2011 om ophold i varetægt) hvoraf det fremgår at besøgslokalerne så vidt muligt skal være indrettet på en sådan måde at der skabes en naturlig og venlig besøgsatmosfære. Jeg anførte i rapporten at det var min opfattelse at besøgsrummet med få forbedringer i højere grad ville leve op til bekendtgørelsen. Dette og arresthusets planer om et legehjørne blev drøftet under in-

6 5/15 spektionen, og jeg gik i min rapport ud fra at forbedringerne allerede var foretaget (eller snart ville blive foretaget). Jeg bad for en ordens skyld arresthuset om underretning. Arresthuset har oplyst at besøgsrummet blev malet i efteråret 2009, og at der er blevet indkøbt nye skabe, lamper, billeder mv., så besøgsrummet fremstår lyst og venligt. Endvidere er der indkøbt tv og PlayStation. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 3.1. Arbejde Jeg noterede mig i den endelige rapport af 27. januar 2010 at Arresthuset i Svendborg i lighed med landets øvrige arresthuse har store problemer med at skaffe arbejde til de indsatte i arresthusene, og at arresthuset har stor opmærksomhed herpå. Jeg bad arresthuset om at underrette mig om den aktuelle status for beskæftigelsessituationen i arresthuset. Jeg anbefalede at arresthuset for det tilfælde at der ikke var tilstrækkelig beskæftigelse overvejede om de indsatte kunne tilbydes opgaver med f.eks. (yderligere) rengøring i arresthuset eller eventuelle mindre vedligeholdelsesopgaver. Jeg bad arresthuset underrette mig om resultatet af arresthusets overvejelser. Arresthuset har den 25. februar 2010 oplyst at de indsatte i sommeren 2009 har deltaget i renovering af bygningerne (gangarealer mv.) og hovedrengøring af arresthuset. Endvidere er der udnævnt endnu en gangmand. Arresthuset har yderligere oplyst at de har igangsat et beskæftigelsesprojekt hvor der bl.a. bliver produceret sprællemænd ud af gamle frugtkasser. Arresthuset har også oplyst at arresthuset har udvidet muligheden for at deltage i forbehandling til misbrugsbehandling fra en gang om ugen til to gange om ugen. Herudover er det blevet muligt at modtage undervisning i arresthuset to eftermiddage om ugen. Endvidere har arresthuset oplyst at de to regionsværkmestre som dækker arresthusene i Syd-, Sønderjylland og Fyn, bistår med at skaffe arbejdsopgaver til arresthuset.

7 6/15 Jeg har noteret mig det oplyste om arbejde i arresthuset samt det oplyste om udvidede muligheder for deltagelse i misbrugsbehandling og undervisning. Jeg har i forlængelse af min inspektion af Arresthuset i Odense rejst en generel sag om beskæftigelse i landets arresthuse. På den baggrund foretager jeg mig ikke mere i forhold til spørgsmålet om beskæftigelse i denne opfølgningsrapport i anledning af min inspektion af Arresthuset i Svendborg. Ad 3.2. Fritid I min endelige rapport noterede jeg mig at udenlandske indsatte i arresthuset kan bestille udenlandske bøger (og tidsskrifter, antog jeg) fra Svendborg bibliotek. Efter en gennemgang af bl.a. 58, stk. 3, i straffuldbyrdelsesloven anbefalede jeg arresthuset at overveje at købe (eventuelt et mindre antal) bøger på andre sprog end dansk til arresthusets bogsamling, således at udenlandske indsatte har mulighed for at låne en bog indtil det bliver muligt at bestille bestemte bøger fra biblioteket. Jeg bad arresthuset om at underrette mig om hvad arresthuset ville foretage sig i anledning af min anbefaling. Arresthuset har oplyst at man ikke har indkøbt bøger på udenlandske sprog. Direktoratet har hertil bemærket at det er direktoratets opfattelse at der bør være et mindre udvalg af bøger på forskellige hovedsprog i de enkelte arresthuse, således at de indsatte kan læse disse indtil biblioteket kan levere de bestilte bøger. Direktoratet har påpeget dette over for arrestinspektøren med henblik på at der indkøbes et mindre antal bøger på de forskellige hovedsprog. Jeg er enig i direktoratets bemærkninger over for arresthuset. Jeg beder om oplysning om hvad direktoratets bemærkninger førte til i arresthuset. I min endelige rapport bad jeg arresthuset om oplysninger om udenlandske indsattes adgang til udenlandske aviser, herunder om arresthuset benyttede sig af muligheden for at printe udenlandske aviser fra internettet. Arresthuset har oplyst at der i 2009 ikke har været nogen forespørgsler efter udenlandske aviser. Hvis der skulle opstå behov for det, vil arresthuset sørge for udenlandske aviser, evt. ved abonnement som kan løbe i hele den indsattes tid i arresthuset.

8 7/15 Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 4. Lægebetjening og misbrugsafvænning Under inspektionen noterede jeg mig at de indsattes lægejournaler stod fremme i et lokale, og at journalerne derfor i princippet er tilgængelige for alle der har adgang til rummet. Jeg henstillede til arresthuset at journalerne blev opbevaret aflåst i overensstemmelse med den gældende vejledning. Det indgik i min endelige rapport at det i de institutioner hvor der hverken er læge eller sygeplejerske dagligt, er nødvendigt at have mulighed for at benytte medhjælpere. Jeg har tidligere forstået at der efter direktoratets opfattelse bør være skriftlige retningslinjer fra lægen om journaladgang for medhjælpere. Jeg bad arresthuset om at oplyse om der er udarbejdet skriftlige retningslinjer. Arresthuset har oplyst at lægejournaler opbevares aflåst i overensstemmelse med vejledningen. Jeg har modtaget kopi af en instruks af 30. marts 2010 om opbevaring og håndtering af lægejournaler. Jeg har taget til efterretning at lægejournalerne opbevares aflåst i overensstemmelse med retningslinjerne. Ad 5.2. Besøg I min endelige rapport oplyste jeg at det af husordenen af 16. september 2008 fremgår at der ikke må være kropskontakt mellem den besøgende og den indsatte (ved kontrolleret besøg). Det fremgik endvidere at rygning er forbudt under besøget.

9 8/15 Direktoratet har i anden sammenhæng i brev af 23. september 2009 bl.a. oplyst følgende: Ombudsmanden beder Direktoratet for Kriminalforsorgen om underretning om direktoratets svar på arresthusets forelæggelse af de nye regler. Ombudsmanden beder tillige om direktoratets udtrykkelige bemærkninger til talsmændenes klage over, at der ikke må være fysisk kontakt mellem de indsatte og deres besøgende ved kontrolleret besøg. Det er i arresthusets instruks, der trådte i kraft den 1. maj 2007 bestemt, at der ikke må være nogen form for kropskontakt mellem de besøgende og den indsatte. Det fremgår videre af instruksen, at man, dersom man fra politiets side finder, at der bør afviges fra reglerne, f.eks. i forbindelse med besøg af børn eller flere personer, henvises til forudgående at drøfte sagen med arresthusets personale. Arresthusets instruks er ikke senere blevet ændret på dette punkt. Instruksen, som gælder både for politiets og kriminalforsorgens ansatte, er fastsat på baggrund af en indstilling fra januar 2005 fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra såvel politiet som kriminalforsorgen. Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at komme med forslag, der kan modvirke, at varetægtsarrestanter, der er isolerede eller undergivet brev- eller besøgskontrol, kommunikerer med uvedkommende udenom de fastsatte kontrolordninger, hvorved politiets efterforskning af straffesagerne vanskeliggøres. Direktoratet kan bekræfte, at arresthusets ovennævnte instruks har været forelagt for direktoratet. Der var tale om en korrespondance, som nu beklageligvis er slettet. Instruksen gav ikke direktoratet anledning til bemærkninger. Direktoratet har fortsat ikke bemærkninger til indholdet af instruksen på dette punkt. Direktoratet lægger i den forbindelse navnlig vægt på, at reglen kan fraviges, og at det udtrykkeligt er nævnt, at dette kan ske, når der er tale om besøg af børn. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette punkt. Ad 5.3. Telefon I min endelige rapport henviste jeg til at arresthusets husorden uden nærmere uddybning indeholdt en henvisning til 57 i straffuldbyrdelsesloven og varetægtsbekendtgø-

10 9/15 relsens Jeg anbefalede at arresthuset ved en kommende revision af husordenen ud over blot at henvise til bestemmelsernes nummer i bekendtgørelsen på en mere tydelig måde beskrev de indsattes muligheder for at telefonere, bl.a. for varetægtsarrestanter efter en konkret vurdering, jf. 75 i varetægtsbekendtgørelsen. Jeg bad om underretning når husordenens afsnit om telefonsamtaler var blevet revideret. Direktoratet har vedlagt en kopi af husorden af 5. februar Af afsnittet om telefonering fremgår det nu at reglerne for afsonere og varetægtsarrestanter er forskellige, og bl.a. er bestemmelserne i varetægtsbekendtgørelsens 75, stk. 1-4, skrevet ind i husordenen. Direktoratet har efterfølgende meddelt arrestinspektøren at varetægtsarrestanter bør have adgang til at telefonere når det er praktisk muligt. Arrestinspektøren har på den baggrund oplyst at husordenens afsnit om telefonering også vil blive revideret i overensstemmelse hermed. I brev af 27. oktober 2010 oplyste direktoratet i forlængelse af det som er gengivet ovenfor at spørgsmålet om adgang til at telefonere gav anledning til mere generelle drøftelser af regler og praksis på området mellem direktoratet og Arrestinspektøren for Syd- og Sønderjylland og Fyn. Direktoratet orienterede endvidere om at direktoratet havde indkaldt de tre arrestinspektører og Københavns Fængsler til et møde i december 2010 med henblik på en nærmere drøftelse af behovet for en eventuel præcisering mv. af reglerne i varetægtsbekendtgørelsen om varetægtsarrestanters adgang til at telefonere. I brev af 1. juli 2011 har direktoratet oplyst at en stillingtagen til en eventuel ændring af reglerne om varetægtsarrestanters adgang til at telefonere er udskudt til efteråret Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at husordenen tidligere blev revideret i overensstemmelse med det ovennævnte. Ad 5.4. Talsmandsordning I min endelige rapport skrev jeg at det er beklageligt at der på trods af direktoratets skrivelse fra 2001 ikke er fastsat nærmere regler om talsmandsordningen, jf. 8 i talsmandsbekendtgørelsen. Jeg henstillede til arresthuset at der snarest muligt blev fastsat regler om talsmandsordningen og anmodede arresthuset om at sende mig en kopi af reglerne når de var fastsat.

11 10/15 Arresthuset oplyste at arresthuset ofte henstiller til de indsatte at de skal vælge en talsmand. Hvis der ikke som det var tilfældet er en talsmand, og hvis de indsatte ønsker at drøfte en problemstilling, kan de rette henvendelse herom til arrestforvareren hvorefter problemstillingen vil blive drøftet. Arresthuset har endvidere oplyst at arresthuset nu har udarbejdet retningslinjer for talsmandsvirksomheden. Direktoratet har hertil bl.a. bemærket at det nu fremgår af husordenen at de indsatte kan vælge en talsmand. Direktoratet har endvidere bemærket at det fremgår af 8, stk. 1, i talsmandsbekendtgørelsen at institutionens leder fastsætter nærmere regler om gennemførelsen af de indsattes medindflydelse. Der skal fastsættes regler om nærmere angivne forhold. Efter direktoratets opfattelse er det der fremgår af arresthusets husorden, fortsat ikke tilstrækkeligt til at kravene i bekendtgørelsens 8 kan anses for at være opfyldt. Direktoratet har oplyst at direktoratet har tilkendegivet dette over for arresthuset og anmodet om at husordenen udbygges således at kravene i 8 opfyldes. Jeg har noteret mig at direktoratet har henledt arresthusets opmærksomhed på reglerne i talsmandsbekendtgørelsen. Jeg går ud fra at arresthuset reviderede retningslinjerne i overensstemmelse med det ovennævnte. Ad 6. Gennemgang af rapporter Jeg bad om bl.a. at få de underliggende rapporter i en forhørssag (524/2008/0003). Jeg gentog endvidere min anmodning om at få kopi af eventuelt yderligere bagvedliggende rapporter og materiale der måtte være indgået i grundlaget for (nogle af) de konkrete sager om disciplinærstraf, og som var omfattet af min anmodning af 7. oktober Arrestinspektøren har om den ovennævnte sag (524/2008/0003) oplyst at notatet er udarbejdet i klientsystemets urinprøvemodul og har fremsendt en kopi. Vedrørende det øvrige materiale som jeg bad om som supplement til forhørsnotatet har arrestinspektøren i brev af 25. februar 2010 oplyst at de bagvedliggende rapporter i 6 af sagerne ville blive medsendt. Disse rapporter blev modtaget i af 9. marts I de resterende 3 sager er der ikke udarbejdet nogen rapport; det drejer sig om følgende allokeringsnumre: 524/2008/0003, 524/2008/0023 og 524/2008/0026. Jeg foretager mig herefter ikke mere i de ovennævnte sager.

12 11/15 I min endelige rapport oplyste jeg at jeg fra arresthuset havde modtaget sager med allokeringsnumre der alle starter med 524 (for Arresthuset i Svendborg), og dernæst årstallet og et nummer. Numrene var ikke fortløbende. Jeg bad om oplysninger om hvorvidt sagerne med de mellemliggende allokeringsnumre enten var sager der ikke var udmundet i disciplinærstraf, men havde givet anledning til andre reaktioner som faldt uden for min anmodning, eller var sager om bødeforlæg, eller endelig slettede sager. I tilfælde af at der var tale om sager der lå inden for min anmodning, bad jeg om at modtage dem. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henvist til arrestinspektørens til mig af 9. marts Arrestinspektøren har i brev af 25. februar 2010 redegjort for de mellemliggende allokeringsnumre som alle er sager fra I 10 af tilfældene er der tale om sager om bødeforlæg og konfiskation, og i 6 af tilfældene drejer det sig om fejloprettede sager. I 1 tilfælde (524/2008/0021) vedlægges forhørsrapporten. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere på dette punkt. I min endelige rapport indgik det at jeg i forbindelse med inspektionen havde modtaget en disciplinærsag (524/2008/0024) om besiddelse af omkring 50 piller. Jeg havde imidlertid ikke modtaget en eventuel sag om det salg af (nogle af) pillerne som havde fundet sted. Jeg bad arresthuset oplyse om arresthuset havde oprettet en disciplinærsag om selve salget af pillerne. I bekræftende fald bad jeg om kopi af akterne i sagen. I benægtende fald bad jeg arresthuset oplyse om hvorfor der ikke forelå en sådan sag. Arrestinspektøren har oplyst at det er en fejl at der ikke blev oprettet en disciplinærsag om salget af pillerne. Direktoratet har beklaget dette. Jeg er enig i direktoratets beklagelse. I min endelige rapport gik jeg ud fra at en eventuel sag om et spørgsmål om initiativtagerens ansvar for medvirken til overtrædelse af straffuldbyrdelseslovens 67, nr. 6, lå inden for min anmodning om udlevering af sager. Jeg bad på den baggrund arresthuset om at oplyse om arresthuset havde taget stilling til et eventuelt ansvar for initiativ-

13 12/15 tageren. I bekræftende fald bad jeg om kopi af akterne i sagen. I benægtende fald bad jeg arresthuset oplyse om hvorfor der ikke forelå en sådan sag. Arrestinspektøren har om den pågældende sag (524/2008/0026) oplyst at politiet fik overdraget bevismaterialet med henblik på at vurdere om der skulle ske en strafferetlig forfølgning af episoden. Direktoratet har hertil bemærket at det forhold at bevismaterialet i en disciplinærsag overdrages til politiet med henblik på eventuel strafferetlig forfølgning, efter praksis ikke udelukker at der tillige sker en disciplinær forfølgning af sagen. Således taler navnlig præventive hensyn for at der ved siden af et strafansvar skal være mulighed for hurtigt at kunne reagere med disciplinærstraf over for den indsatte i sådanne tilfælde. Under henvisning til den konkrete sags karakter (medvirken til) forsøg på indsmugling af hash i arresthuset finder direktoratet at det ville have været hensigtsmæssigt tillige at forfølge den omtalte episode disciplinært. Direktoratet har påpeget dette over for arrestinspektøren. Jeg har noteret mig direktoratets bemærkninger over for arresthuset og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Ad 6.1. Lidt om sagerne Jeg bemærkede at det i 4 af sagerne ikke fremgik af forhørsprotokollen om sagen vedrørte en varetægtsarrestant eller en afsoner. Jeg gik ud fra at Arresthuset i Svendborg i fremtiden ville være opmærksom på at angive den indsattes status i forhørsprotokollen. Arrestinspektøren har oplyst at det ikke er muligt at registrere den indsattes status i forhørsrapporten. Direktoratet har hertil bemærket at den indsattes status skal anføres i forhørsmodulet i klientsystemet, men at det ikke kan ses af en udskrift af forhørsprotokollen. Direktoratet har gjort arrestinspektøren opmærksom herpå. Jeg har noteret mig det oplyste. I 2 sager (524/2007/0083 og 524/2008/0023) om disciplinærstraf blev der forud for forhøret truffet afgørelser om foreløbig (dvs. midlertidig) udelukkelse fra fællesskab

14 13/15 efter 63, stk. 2, i straffuldbyrdelsesloven. I den ene sag (524/2007/0083) blev der samtidig truffet afgørelse om karantæne i skolen i 3 måneder. Jeg bad om at få oplyst om det ved den midlertidige udelukkelse blev lagt til grund at reaktionen ved forhøret ville blive enten udelukkelse fra fællesskab eller overførsel. Hvis det ikke var tilfældet, bad jeg om at få oplyst baggrunden for at der skete udelukkelse fra fællesskab i de to ovennævnte sager. Arrestinspektøren har oplyst at det ved den midlertidige udelukkelse blev lagt til grund at reaktionen ved forhøret ville blive enten udelukkelse fra fællesskab eller overførsel. Jeg har noteret mig det oplyste. I min endelige rapport gik jeg ud fra at der i 2 sager var lavet notat i klientsystemet om den midlertidige udelukkelse fra fællesskab i det modul der anvendes til sådanne sager. Selv om min undersøgelse ikke omfatter sager om udelukkelse fra fællesskab, bad jeg om kopi eller udskrifter af disse notater i de 2 sager. Arrestinspektøren har hertil oplyst at arresthuset har sendt kopi af de nævnte sager, og at faneblad 5, 6, 7 og 8 i begge sager ved en beklagelig fejl ikke er udfyldt. Arrestinspektøren har endvidere oplyst at arrestinspektøren foretager intern inspektion vedrørende 9 udvalgte sagskategorier, herunder midlertidig udelukkelse fra fællesskab. På denne baggrund finder arrestinspektøren at der i fremtiden vil blive fulgt op på at modulet vedrørende midlertidig udelukkelse fra fællesskab bliver udfyldt korrekt. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad Retsregler I 2 sager (524/2007/0081 og 524/2008/0024) blev den indsatte anbragt i forhørscelle. Afgørelserne herom er blot skrevet ind i forhørsnotatet på kun én linje og f.eks. helt uden angivelse af retsgrundlaget. Jeg bad om at modtage eventuelt yderligere materiale i de 2 ovennævnte sager hvor der er sket anbringelse i forhørscelle.

15 14/15 Arrestinspektøren har oplyst at arrestinspektøren har sendt kopi af forhørscelleanbringelsen til mig i den ene sag (524/2008/0024). Ved en beklagelig fejl er der ikke oprettet forhørscellerapport på sag 524/2007/0081. Direktoratet har henholdt sig hertil og har gjort arrestinspektøren opmærksom på at det er beklageligt at der ikke er oprettet forhørscellerapport i den sidstnævnte sag. Jeg har noteret mig det oplyste, og jeg er enig i arrestinspektørens og direktoratets beklagelser. Herefter foretager jeg mig ikke videre. Ad 6.7. Kompetence mv. I min endelige rapport bemærkede jeg at alle afgørelser om disciplinærstraf var blevet truffet af arrestforvareren. Jeg bad arresthuset om at oplyse om det generelt altid er arrestforvareren der træffer afgørelse i sager om disciplinærstraf, og om der er fastsat regler om delegation, jf. vejledningen herom. Arrestinspektøren har oplyst at arrestforvareren eller souschefen afholder alle arresthusets forhør. For så vidt angår delegationsregler har arrestinspektøren henvist til Delegationsregler for arresthusene i Syd- og Sønderjylland og Fyn af 1. april Arrestinspektøren har vedlagt kopi heraf. Jeg foretager mig ikke mere på dette punkt. I forbindelse med spørgsmålet om arrestinspektørens inddragelse i sagsbehandlingen af navnlig klagesager bad jeg om oplysninger om ledelsens tilsyn med området. Arrestinspektøren har oplyst at det er hensigten at der to gange om året foretages gennemgang af disciplinærsager mv. i arresthusene i Syd- og Sønderjylland samt Fyn. Ved første gennemgang af sagerne vil der blive set på de sager der er oprettet i løbet af kalenderåret, dog som udgangspunkt højst 10 sager i hver kategori. Der vil i forbindelse med gennemgangen blive lavet et notat med de bemærkninger hver enkelt sag har givet anledning til. Herefter vil der blive afholdt et møde med sagsbehandlerne (arrestforvarere og overvagtmestre) hvor bemærkningerne vil blive gennemgået og drøftet. Arresthuset vil modtage en kopi af noterne. Direktoratet har dog meddelt arrestinspektøren at arrestinspektøren bør sikre at institutionerne inddrager arrestinspektøren i behandlin-

16 15/15 gen af en disciplinærsag hvis der i den konkrete sag er tvivl om hvad der kan anses for bevist eller om hvilke bestemmelser der kan anses for overtrådt, jf. disciplinærvejledningens pkt. 2. Jeg har noteret mig det oplyste. Kun 2 af de 9 protokoller som jeg har modtaget, var underskrevet af forhørslederen. Jeg bad om arresthusets bemærkninger til at 7 af protokollerne ikke var underskrevet af forhørslederen. Arrestinspektøren har beklaget meget at 7 af protokollerne ikke var underskrevet. Jeg er enig i beklagelsen. Opfølgning Jeg beder om at arresthuset sender de oplysninger mv. som jeg har bedt om ovenfor i pkt og 3.2., tilbage gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen som jeg ligeledes beder om en udtalelse. Underretning Denne rapport sendes til Arresthuset i Svendborg, den stedlige arrestinspektør, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Lennart Frandsen Inspektionschef

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-2096-628 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2925-628/PH 1/18 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Åbenrå... 2 Ad

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2924-628/PH 1/25 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Sønderborg...

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af Arresthuset i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg arresthuset og Direktoratet for

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00122-1/LBI 2/15 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 26. august 2010

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. december 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 362 Offentligt Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00084-1/LBI 2/12 Den 10. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Assens den 8. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Assens den 8. oktober 2008 27. august 2010 Inspektion af Arresthuset i Assens den 8. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2724-628 1/29 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler... 2 Ad punkt 2.3.1. Toilet og bad... 7 Ad punkt 2.3.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Bygningsmæssige forhold mv...4 2.1 Bygning...4 2.2 Cellerne...4 2.3 Øvrige rum mv....6 2.3.1 Toilet- og badeforhold...6 2.3.2 Køkkenfaciliteter...6

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2927-628/PH 1/22 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Haderslev...

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet.

I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 28. februar 2006 af Statsfængslet i Ringe. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2.1. Badeforhold

Ad punkt 2.1. Badeforhold FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Næstved. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 3. Arresthusets besvarelse af spørgsmål i øvrigt...16

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2. 3. Arresthusets besvarelse af spørgsmål i øvrigt...16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. De på forhånd udvalgte emner for inspektionen...4 2.1. Fællesskab i fritiden...4 2.2. Fællesskab ved manglende arbejde...5 2.3. Fritid...6

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere