Opsætning af modulområdet Tilsyn. MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsætning af modulområdet Tilsyn. MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d. 06-02-07"

Transkript

1 Opsætning af modulområdet Tilsyn MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d

2 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 5 Materialet og dets anvendelse... 5 Opsætningsmæssige definitioner...6 Definitioner i den fælles opsætning... 6 Automatisk Lokalitets Id tildeling...6 Automatisk Journalnr. tildeling...7 Central ændring af sagsbehandler...7 Alternativ definition af sti til fotos...8 Stamdata definitioner... 9 Fælles stamdata for Diverse...9 Fælles stamdata for Tilsyn Fælles stamdata for Sag og Journal Modulområdets stamdata...11 Generelt om modulområdets stamdata...11 Intro til stamdata for virksomheder...11 Stamdata for virksomheder...12 Hovedaktiviteter Miljøledelseskoder Garantityper Administrativ status Emnegrupper Notetitler Risikostoffer Uheldstyper Branchekoder CVR størrelseskode CVR virksomhedsform Stamdata for virksomheder - Miljøteknisk beskrivelse...16 Opvarmningstyper Andre emissionstyper Procestyper Produkttyper Produkter Restprodukter Rensemetode Råvarer Stofgrupper Stoffer Støjkilder Udledningsmåde Recipienter (Regnvandsbassiner, Rensningsanlæg, Vandløb) Produktionsfaciliteter Slambehandlingsmetoder udgave, februar

3 GeoEnviron 6.0 Indhold Kontrolformer Indvindingsområde Afstrømningsområde Vandværker VOC stoffer Beregningsmetoder (emis.) Affaldsfraktioner Beholdertyper Oplagsbeskyttelse Prøvetagningstype Støjdæmpning Behandlingsfaciliteter Intro til stamdata for landbrug...25 Stamdata for landbrug - Miljøteknisk beskrivelse...27 Aftaletype Anlægsart Dyretype Udspredningstype Vegetationstype Parameter Anvendte stoffer Staldsystem Vægtkorrektion Udledningsaktiviteter Stamdata for Åbent Land...31 Rensning Tanktype Arealanvendelse Indsats Brugskode Modulernes specielle funktioner...34 Generelt om modulerne...34 Opdateringsprogrammet Ekspander kontroller og tilsyn...34 Opdateringsprogrammet Sagsforbrug...35 Opdateringsprogrammet Genberegn gødningsproduktion...36 Eksport/import af tømningsliste...37 Forberedelse til eksport/import af tømningsdata Udtræk af tømningsdata Indlæsning af tømningsliste De forskellige filers anvendelse Vejledning til håndtering af flere tømningsordninger Eksport af listevirksomheder til Miljøstyrelsen...44 Import af data fra Ejendoms & Miljødatabase, BBR...45 Udtræk til KMD Debitorsystem...45 Spildevandsindlæsning...45 Vægtkorrektion udgave, februar

4 GeoEnviron 6.0 Indledning Indledning Udviklingen af GeoEnviron programmet Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af GeoEnviron Miljødatabasen, er der sket en omfattende forbedring af systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan således i dag leveres med over 20 forskellige moduler, tilpasset bredt til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer. Materialet og dets anvendelse Denne manual rummer en gennemgang af opsætning, definitioner og mere avancerede funktioner for GeoEnviron modulområdet Tilsyn. Den er endnu kun en betaudgave af version 6.0 manualen, da visse nyere versionsændringer endnu ikke er helt indarbejdet i teksten, men er indlagt i forlængelse af de enkelte beskrivelser. Materialet forudsætter et bredt kendskab til GeoEnviron basisprogrammet og standard faciliteterne, svarende til det der bliver gennemgået i manualen Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper. Samtidig forudsætter materialet et vist kendskab til modulområdet Tilsyn, som beskrives i manualen 'Modulområdet Tilsyn'. Materialet er tilrettelagt så det kan anvendes som en konkret vejledning for superbrugere (eller andre) i forbindelse med opsætning af modulområdet. Geokon, februar 2007 v. Per Skovgaard og Erik Sten 1. udgave, februar

5 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner Opsætningsmæssige definitioner I dette kapitel vil vi kort gennemgå de definitioner, som det kan være nødvendigt at ændre i før ibrugtagning af modulområdet Tilsyn. Definitioner i den fælles opsætning Vi starter med at kikke på de relevante definitioner under den fælles opsætning. Automatisk Lokalitets Id tildeling Lokalitets Id feltet i hoveddata vinduet i modulområdets 3 moduler kan være sat op på 2 måder: 1. Det kan enten være defineret til at være et åbent tekstfelt, hvori et nyt lokalitets id blot indtastes i feltet, når en ny lokalitet skal oprettes (- naturligvis efter først at have checket hvilke id'er der allerede eksisterer i databasen ved klik på knappen til venstre for feltet, da et lokalitets id skal være entydigt). 2. Eller det kan være opsat til Automatisk Lokalitets Id tildeling, hvor et nyt lokalitets id genereres bestående af enten 1 eller 2 kode-dele plus en løbenummer-del. Når lokalitets id'er ønskes genereret, defineres opbygningen af id'et (med enten 1 eller 2 kode-dele) samlet for systemet som helhed under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse site_id count_seq_no part1 Enten 1 el. 2 kodedele før løbenr. Værdier: part1 eller part2 Og når Automatisk Lokalitets Id tildeling ønskes slået til for modulområdet Tilsyn, gøres det ligeledes under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse site_id aut_insp yes Automat. lok.id gen. for Tilsyn. Værdier, ja/nej: yes eller no Herudover skal der defineres koder for lokalitets id'ernes 1 eller 2 kode-dele. Dette gøres på stamdata fanerne Lokalitets ID (Del 1) og Lokalitets ID (Del 2) under de fælles stamdata i systemet - læs mere herom i manualen Superbruger Information, hvori definitionerne i den fælles opsætning også er nærmere beskrevet. For lokalitets id'et er der endnu en facilitet, der kan slås til eller fra - nemlig muligheden for at rette/regenerere en lokalitets id. Når faciliteten 'Ret lokalitets Id' ikke er slået til vil det nemlig ikke være muligt at ændre et automatisk genereret lokalitets Id, idet -knappen vil være forsvundet fra feltet. Faciliteten slås også til eller fra under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse site_id allow_change_site_id yes Slå rettelse af automatisk tildelt lokalitets Id til/fra. Værdier, ja/nej: yes eller no 1. udgave, februar

6 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner Automatisk Journalnr. tildeling Journalnr. feltet på fanen Sag i modulområdets 3 moduler kan være sat op på 2 måder: 1. Det kan enten være defineret til at være et åbent tekstfelt, hvori et nyt journalnummer blot indtastes i feltet, når en ny sag skal oprettes (- og her behøver dette nummer end ikke at være entydigt). 2. Eller det kan være opsat til Automatisk Journalnummer tildeling, hvor et nyt journalnr. genereres bestående af enten 1 eller 2 kode-dele plus en løbenummer-del. Når journalnumre ønskes genereret, defineres opbygningen af nummeret (med 1 eller 2 kodedele) samlet for alle miljømoduler under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse case count_seq_no part2 Løbenr. efter 1 el. 2 kodedele af journalnr. i miljømodulerne. Værdier: part1 eller part2 Automatisk Journalnummer tildeling slås også til eller fra samlet for alle miljømoduler med sagsregistrering. Dette gøres ligeledes under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse case aut_case yes Automatisk tildeling af journalnr. i miljømodulerne. yes slår funktionen til, no slår den fra. Herudover skal defineres koder for journalnumrenes 1 eller 2 kode-dele. Dette gøres på stamdata fanerne Journalplan (Del 1) og Journalplan (Del 2) under de fælles stamdata i systemet - læs mere herom i manualen Superbruger Information, hvori definitionerne i den fælles opsætning også er nærmere beskrevet. Der er mulighed for at definere om et journalnummer skal kunne rettes/regenereres eller ej. Når faciliteten 'Ret journalnummer' ikke er slået til, vil det nemlig ikke være muligt at ændre et automatisk genereret journalnummer, idet -knappen vil være forsvundet fra feltet. Denne facilitet slås også til eller fra under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse case allow_change_caseno no Slå rettelse af automatisk tildelt journalnummer til/fra. Værdier, ja/nej: yes eller no Central ændring af sagsbehandler For at gøre det nemmere for en sagsbehandler at overtage en anden (måske tidligere) sagsbehandlers arbejde har vi tilføjet en funktionalitet, som hurtigt kan skifte sagsbehandler initialer på en række uafsluttede registreringer i databasen. Funktionaliteten er knyttet til feltet Sagsbehandler i hoveddata vinduet i modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent Land, Vandindvinding og Journal. Når du har ændret sagsbehandler i hoveddata vinduet, og derpå klikker på Gemknappen for at gemme ændringen i databasen, så vises dette vindue: 1. udgave, februar

7 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner I dette vindue kan du nu vælge, om du også vil ændre til samme sagsbehandler på alle uafsluttede miljøsager samt planlagte tilsyn og frister på lokaliteten. Har du systemadministrator rettigheder som sagsmedarbejder, vil du imidlertid blive præsenteret for flere muligheder her, idet de tre radioknapper som du kan se i den røde boks i vinduet ovenfor så også vil blive synlige. Her kan du så vælge at ændringerne skal foretages enten: a) kun på denne lokalitet (som er standard for almindelige brugere). b) på alle lokaliteter i tilknytning til det aktuelle modul. c) på alle lokaliteter i databasen, hvortil der er knyttet tilsyn, kontroller og/eller sager. Denne facilitet kan slås fra under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse initservice update_init 0 Slår multirettelse af sagsbehandler til eller fra. Værdier herfor: 1 eller 0 Alternativ definition af sti til fotos I det fælles stamdata vindue for Sag og Journal (som kaldes med menupunktet 'Stamdata/Fælles stamdata/sag og Journal') er det på stamdata fanen Parametre muligt at definere en sti til fotos, som programmet åbner op i når der skal tilknyttes nye fotos. Imidlertid er det her ikke muligt på denne fane at referere til en undermappe for fotos med et andet navn end årstallet for indeværende år. Derfor har vi i stedet gjort det muligt at definere en alternativ sti til fotos, der ikke er begrænset på samme måde. Denne sti defineres på fanen 'Fælles opsætning' under menupunktet 'System Adm./Opsætning/Systemopsætning' - men definitionen her vil kun virke når der ikke er defineret en sti til fotos på den fælles stamdata fane Parametre. Den nye fotosti defineres under den fælles opsætning som vist herunder: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse pictures photo_path T:\Miljø\Fotos Alternativ filsti til fotos. Benyttes når filsti til fotos ikke er angivet på stamdata fanen Parametre. 1. udgave, februar

8 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner Stamdata definitioner Her vil vi kort nævne relevante definitioner for de fælles stamdata for flere moduler, der findes i 4 menupunkter under menuoverskriften 'Stamdata Fælles stamdata'. Menupunkterne er henholdsvis: Diverse, Tilsyn, 'Sag og Journal' samt Matrikler (som indeholder stamdata for grundmodulet Matrikelregister). Disse fælles stamdata kan du finde detaljeret beskrevet i manualen 'Superbruger information'. Fælles stamdata for Diverse På den fælles stamdata fane Adresser/Adresser finder du det centrale adresseregister, hvor ændringer i adresseoplysninger skal foretages. På den fælles stamdata fane 'Adm. enheder/navn adm. enheder' angives navnedefinitionen på 4 af kodeliste-knapperne i de forskellige modulers hoveddata vinduer. Disse felter kan nemlig omdøbes og anvendes til registrering af andre ting. Det drejer sig om felterne med standardnavnene: Amt, Kommune, Opland og Projekt. På den fælles stamdata fane 'Typer & koder/lokalitetstyper' har du mulighed for at oprette nye lokalitetstyper. Her bestemmer den system type, som du knytter til definitionen af en lokalitetstype, i hvilket modul lokalitetstypen kan vælges. Modulområdets 3 moduler har systemtyperne: Virksomhed, Landbrug og Åbent land. På den fælles stamdata fane 'Typer & koder/sagsmedarbejdere' defineres de forskellige sagsbehandlere, der skal bruge systemet. Her er der i øvrigt mulighed for at gøre en sagsbehandler inaktiv, hvilket betyder at han/hun kun vil optræde i Init./ Sagsbehandler listbokse i forbindelse med søgning. (Felterne K.adm og S.adm. bruges ikke i standardudgaven af programmet). 1. udgave, februar

9 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner Fælles stamdata for Tilsyn På den fælles stamdata fane Planperioder defineres planlægningsperioderne, der kan vælges mellem ved oprettelse af tilsyn. Længden af perioderne (og antal perioder pr. år) er valgfrit, men rapporten 'Antal tilsyn' (pr. periode) kan maksimalt optælle 4 perioder pr. år. De definerede perioder må ikke overlappe hinanden - det vil resultere i fejl i systemet! På den fælles stamdata fane Kontrol-/Tilsynstyper defineres henholdsvis de forskellige typer tilsyn og kontroller/frister, der kan anvendes i systemet henholdsvis på fanerne Tilsyn og Opfølgning. Tilsynstyper kan have yderligere 2 attributter tilknyttet. Ja i feltet 'Næste tilsyn' definerer, at denne type tilsyn skal kunne oprettes med knappen 'Næste tilsyn' på fanen Tilsyn i modulerne Virksomhed og Landbrug. Dette definerer tillige, at et tidligere tilsyns kontrolpunkter kan tilføjes med -knappen på fanen Tilsynskommentarer. Markering i afkrydsningsfeltet 'Samlet tilsyn' definerer, at denne type tilsyn skal optælles som et 'Samlet tilsyn' i rapporten Tilsynsberetning (til MST). På den fælles stamdata fane Håndhævelsestyper defineres de forskellige typer af håndhævelser samt den kategori, som håndhævelsestypen skal indberettes med i rapporten Tilsynsberetning (til MST). På den fælles stamdata fane Kontrolpunkter defineres kontrolpunkterne, der er noteoverskrifter til de kommentarer, der kan knyttes til et udført tilsyn. Kontrolpunkternes tekst kan trækkes ud i Tilsynsrapporterne for Virksomhed og Landbrug når kontrolpunktet har en bestemt systemtype. På den fælles stamdata fane Lovgivning specificeres lovgivningsgrundlag i forbindelse med alle typer af håndhævelser og desuden i forbindelse med uheld på virksomheder. Den fælles stamdata fane Tilsynsrapport vises kun, når mindst en af tilsynsrapporterne er installeret. På stamdata fanen defineres filsti til brevmasker for tilsynsrapporterne samt mapper for lagring af de genererede rapporter. Den underliggende fane, indeholdende udtræksdata, vedligeholdes af Geokon. Tilsynsrapporterne for Virksomhed og Landbrug genereres med knappen Tilsynsrapport på fanen Tilsynskommentarer henholdsvis i modulet Virksomhed og Landbrug. Fælles stamdata for Sag og Journal På den fælles stamdata fane Sagstyper er det muligt i kolonnen Tilladelse at knytte attributten Godkendelse til en sagstype. Når en sådan sagstype vælges på fanebladet Sag i modulerne Virksomhed og Landbrug vil sagens 'Afsluttet dato' blive valgbar i feltet Godkendelsesdato henholdsvis på fanerne Virksomhed og Landbrug. På tilsvarende vis fungerer det med tilladelsesattributterne Spildevandsgodkendelse og Lokaliseringsgodkendelse, om end sidstnævnte kun anvendes i modulet Landbrug. På den fælles stamdata fane Afdeling defineres de afdelinger, der kan vælges mellem ved registrering af de forskellige sagsbehandlere, der skal bruge systemet. 1. udgave, februar

10 Modulområdets stamdata I dette kapitel kan du finde en præsentation af modulområdet Tilsyns stamdata. Generelt om modulområdets stamdata Mange af de stamdata der anvendes af modulet Virksomhed anvendes også i modulerne Landbrug og Åbent Land. Det gælder bl.a. alle de stamdata, der bruges henholdsvis under hovedfanerne Landbrugstilsyn og Tilsyn. Men under hovedfanen 'Landbrugsteknisk Beskrivelse' i modulet Landbrug genanvendes der også en del stamdata fra virksomhedsmodulet; Opvarmningstyper, Procestyper, Stofgrupper, Stoffer, Støjkilder, Aktiviteter (udledning) og Recipienter. Og disse stamdata kan kun defineres under stamdata for Virksomhed. Samtidig har modulet Landbrug sine egne specielle stamdata, der anvendes i den landbrugstekniske beskrivelse. Her drejer det sig om følgende stamdata, som kan findes under menupunktet Stamdata Landbrug samt hovedfanen 'Miljøteknisk Beskrivelse': Aftaletype, Anlægsart, Dyretype, Udspredningstype, Vegetationstype, Parameter, Anvendte stoffer, Staldsystem og Vægtkorrektion (sidstnævnte dog kun når tillægsmodulet Vægtkorrektion er installeret). Modulet Åbent Land har også sine egne specielle stamdata. Her drejer det sig om følgende stamdata, som kan findes under menupunktet 'Stamdata Åbent land': Rensning, Tanktype, Arealanvendelse, Indsats og Brugskode. Desuden anvender modulerne Virksomhed, Landbrug og Åbent Land - henholdsvis under fanebladene a) 'Miljøteknisk Beskrivelse', b) 'Landbrugsteknisk Beskrivelse' og c) Spildevand/Prøver stamdata, der stammer fra modulet 'Prøver og analyser', og som kun kan defineres der. Det drejer sig om følgende stamdata: Prøvetyper, Laboratorier, Parameterenheder, Analyse attributter, Måleenheder, Analysemetoder og Analysested. Og endelig finder du en række generelle faner i modulerne, hvorpå der anvendes fælles stamdata for systemet: Det drejer sig dels om fanerne Matrikel, Kortblad og Kontakter, der anvender de fælles stamdata Ejerlav, Kortblade, Koor. kilde og Adresser samt matrikler fra matrikelregisteret. Og det drejer sig dels om alle faner under 2 niveau fanerne Sags- og tilsynsoplysninger. Alle disse fælles stamdata kan du finde detaljeret beskrevet i manualen 'Superbruger information'. Intro til stamdata for virksomheder Vinduet for redigering af disse stamdata åbnes med menupunktet Stamdata Virksomhed. Stamdata vinduet for Virksomhed åbnes med en visning af fanen Hovedaktiviteter. Når du klikker på Hent-knappen vil dit vindue se ud som billedet på næste side. Dette vindue indeholder faneblade i to niveauer, der dækker en stor del af de stamdata, som modulet Virksomhed benytter. Ved hjælp af knapperne Slet og Indsæt kan du slette og indsætte poster på de forskellige faneblade. OBS! Du sletter en post i stamdata ved først at give den fokus - dvs. klikke i et af dens felter. Herefter klikker du på Slet-knappen. Husk: Når du er færdig med dine ændringer skal du altid klikke på Gem-knappen for at gemme ændringerne i databasen. NB! Har du slettet brugte koder vil det dog resultere i en fejlmeddelelse! 1. udgave, februar

11 I det næste afsnit kan du finde en detaljeret gennemgang af alle stamdata faner for virksomhedsområdet. Men før vi starter på den, lad os da lige kikke lidt på nogle få af disse stamdata faner. På stamdata fanen Hovedaktiviteter under hovedfanen Virksomhed finder du den kodeliste, der dels bruges i feltet Hovedtype på fanerne Virksomhed og Landbrug i de respektive moduler, og dels anvendes på fanerne Bi-virksomhedstyper. Som vist består kodelisten af 5 kolonner, idet den også anvendes i forbindelse med genereringen af rapporten Tilsynsberetning. Læs evt. mere herom under afsnittet 'Rapporten: Tilsynsberetning' i kapitlet 'Rapporter for modulet Virksomhed'. På stamdata fanen Procestyper under hovedfanen 'Miljøteknisk Beskrivelse' skal der i forbindelse med oprettelsen af en procestype vælges en kategori. Mulighederne er her: Luftemission, Spildevand, Vandforbrug, El-forbrug eller Slam. Kategorien der vælges her, bestemmer på hvilket proces-faneblad procestypen vil blive vist og kan vælges. På stamdata fanen Rensemetode under samme hovedfane kan der knyttes kategorien Udskiller til definitionen af en rensemetode. Valget af en sådan rensemetode i forbindelse med registrering, giver efterfølgende mulighed for at pege på en af de udskillere, der er registreret for virksomheden. Stamdata for virksomheder Som nævnt åbnes stamdata for virksomheder med menupunktet 'Stamdata Virksomhed'. Stamdata fanerne i dette vindue er underlagt de to hovedfaner yderst til højre - Virksomhed og 'Miljøteknisk beskrivelse', og vi starter med den første. I den følgende beskrivelse vil alle angivelser af feltplaceringer referere til faner i modulet Virksomhed. Hovedaktiviteter 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Hovedaktiviteter'. Definerer den kategorisering, som virksomhederne inddeles efter i systemet. Da rapporten 'Tilsynsberetning' udtrækker data fra definitionsfeltet 'Indberetningskategori' skal dette felt udfyldes korrekt for alle virksomhedstyper. Feltet 'Hovedaktivitet' på fanen 'Virksomhedsoplysninger/Virksomhed' samt feltet 'Type' på fanen 'Virksomhedsoplysninger/Bi-aktiviteter'. ind_indtypes Type Id Max 6 tegn Krævet. Virksomhedstype kode 1. udgave, februar

12 Navn Max 30 tegn Krævet. Navn på virksomhedstype Beskrivelse Ubegrænset tekst Beskrivelse af virksomhedstype Mærkning Rulleliste Angiv mærkning, a-mærket (Amtsvirksomheder), i-mærket (IPPC-virksomheder), a- og i-mærket eller Ingen. Indberetningskategori Rulleliste Angiv indberetningskategori - enten 42 virksomheder, Andet, Autoværksted, Bilag 1 med brugerbetaling, Godkend. pligtige landbrug, I-mærk. listevirksomhed, Ingen, Landbrug erh. dyrehold, Pelsdyrfarme, Renserier eller Øvrig listevirksomhed. Miljøledelseskoder 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Miljøledelseskoder'. Definerer de forskellige typer miljøledelse en virksomhed kan være tilknyttet. Felterne 'Kode' på de 2 faneblade 'Netværk' og 'Miljøledelse' under de overordnede faner 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/Miljøoplysninger'. ind_env_control_code Kode Max 6 tegn Krævet. Kode for miljøledelsen Navn på Miljøledelseskode Max 40 tegn Krævet. Navn på koden Type Rulleliste Krævet. Vælg type - enten 'Certificering' eller 'Netværk', som bestemmer på hvilket faneblad koden skal vises. Garantityper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Garantityper'. Definerer forskellige garantityper. Feltet 'Garantitype' på fanebladet 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/ Miljøoplysninger/Garantistillelse'. wst_guarantee_types Garantitype Max 6 tegn Krævet. Kode for garantitype 1. udgave, februar

13 Beskrivelse Max 60 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af garantitype Indberet. Kode Max 12 tegn Indberetningskode, anvendes pt. ikke. Administrativ status 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Administrativ status'. Definerer virksomheders administrative status. Feltet 'Adm.status' på fanebladet 'Virksomhedsoplysninger/Virksomhed'. ind_adm_status Adm.status Id Max 6 tegn Krævet. Administrativ status kode Navn Max 30 tegn Krævet. Navnet på statuskoden Emnegrupper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Emnegrupper'. Definerer forskellige emnegrupper, som virksomhederne kan knyttes til. Feltet 'Emnegruppe' på fanebladet 'Virksomhedsoplysninger/Virksomhed'. ind_topic_group Notetitler Emne Id Max 6 tegn Krævet. Emnegruppe Id Navn Max 60 tegn Krævet. Navn på emnegruppen 1. udgave, februar

14 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Notetitler'. Definerer noteoverskrifterne, der kan vælges på notefanerne i modulområdets moduler. Med angivelsen i feltet 'Type' bestemmes på hvilke notefaner noteoverskriften vil vises og kan vælges. Feltet 'Notebetegnelse' på notefanerne i modulerne for virksomhedsområdet. ind_note_title Titel nr Heltal Krævet. Note titel nummer Titel Max 40 tegn Krævet. Notetitel/notebetegnelse Type Rulleliste Krævet. Angivelse af fanen hvor noten kan vælges - enten Virksomhed (& Landbr.), Sag, Miljøteknisk beskrivelse eller Åbent land. Risikostoffer 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Risikostoffer'. Definerer de risikostoffer, der er oplistet i Risikobekendtgørelsen. Feltet 'Stof Id' på fanen 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/Miljøoplysninger/Risikobekendtgørelse'. ind_risk_substances Stof Id Max 6 tegn Krævet. Stoffets identifikationsnummer. Stof /Stofkategori Max 255 tegn Krævet. Stofnavn eller stofkategori. Kolonne 2 3 dec. Tærskelværdi i ton for 4 virksomheder. Kolonne 3 3 dec. Tærskelværdi i ton for 5 virksomheder. Type Max 120 tegn Evt. bemærkning. Uheldstyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Uheldstyper'. Definerer forskellige større uheldstyper på virksomheder. Feltet 'Uheldstype' på fanebladet 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/ Miljøoplysninger/Større uheld'. ind_incident_types Uheldstype Max 6 tegn Krævet. Kode for uheldstype Beskrivelse Max 60 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af uheldstype Indberet. Kode Max 12 tegn Indberetningskode, anvendes pt. ikke. Branchekoder 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Branchekoder'. Definerer de forskellige virksomheders branchekoder. OBS! Koder kan ikke tilføjes/slettes manuelt - dette opdateres automatisk ved indlæsning af CVR-data. Anvendes også i CVR modulet samt ved overførsel af virksomhedsdata herfra. Feltet 'Branchekode' på fanebladet 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/ Virksomhed'. cvr_branchekode Branchekode Max 6 tegn Krævet. Kode for branche. Branchekodetekst Max 100 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af branche Gebyr rel. Max 1 tegn Angiv her en CVR størrelseskode for hvornår denne branche har gebyr relevans. Læs mere i manualen for CVR modulet. Tilsyn rel. Max 1 tegn Angiv her en CVR størrelseskode for hvornår denne branche har tilsyns relevans. Læs mere i manualen for CVR modulet. 1. udgave, februar

15 CVR størrelseskode 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/CVR størrelseskode'. Definerer koder for virksomhedernes størrelse ud fra antallet af medarbejdere, og anvendes kun i CVR modulet. OBS! Der kan ikke tilføjes/slettes koder manuelt - dette opdateres automatisk ved indlæsning af CVR-data. Feltet 'Størrelseskode' på fanen 'Virksomhedsoplysninger' i CVR modulet. cvr_stoerrelseskode Størrelseskode Max 6 tegn Krævet. Kode for virksomhedsstørrelse. Kodetekst Max 100 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af virksomhedsstørrelse. Relevans kode Max 1 tegn Angiv kodernes størrelseskode ved CVR relevansberegning - er normalt det samme som i feltet 'Størrelseskode'. CVR virksomhedsform 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/CVR virksomhedsform'. Definerer de forskellige virksomheders virksomhedsform, og anvendes kun i CVR modulet. OBS! Der kan ikke tilføjes/slettes koder manuelt - dette opdateres automatisk ved indlæsning af CVR-data. Feltet 'Virksomhedsform' på fanen 'Virksomhedsoplysninger' i CVR modulet. cvr_ virksomhedsform Virk. form Max 6 tegn Krævet. Kode for virksomhedsform. Virksomhedsformnavn Max 100 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af virksomhedsform. Gebyr rel. Max 1 tegn Angiv her en CVR størrelseskode for hvornår denne virksomhedsform har gebyr relevans. Se manualen for CVR modulet. Tilsyn rel. Max 1 tegn Angiv en CVR størrelseskode for hvornår denne virksomhedsform har tilsyns relevans. Se CVR modul manualen. Stamdata for virksomheder - Miljøteknisk beskrivelse I den følgende beskrivelse vil alle angivelser af feltplaceringer referere til faner under hovedfanen 'Miljøteknisk beskrivelse' i modulet Virksomhed. Opvarmningstyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Opvarmningstyper'. Definition af de energityper, der anvendes til opvarmning, f.eks. 'Olie', 'El', etc. Feltet 'Type' på fanebladet 'Ressourcer/Varme'. ind_energy_types Energitype Max 6 tegn Krævet. Kode for type af energi Energitype navn Max 40 tegn Krævet. Navn på energitype 1. udgave, februar

16 Andre emissionstyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Andre emissionstyper'. Definition af andre emissionstyper (udover luftemissioner for punktkilder og areal/diffuse kilder). Feltet 'Type' på fanen 'Emissioner/Andre emissioner'. ind_other_emis_types Emissionstype Max 6 tegn Krævet. Kode for emissionstype. Betegnelse Max 60 tegn Krævet. Navn/betegnelse for emissionstype. Indberettes som Max 12 tegn Indberetningskode, anvendes pt. ikke. Procestyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Procestyper'. Definition af registrerbare procestyper. Kategorien, der skal tilknyttes definitionen, bestemmer på hvilket proces-faneblad procestypen bliver vist og kan vælges. Felterne 'Proces (type)' på fanerne 'Ressourcer/Vand', 'Ressourcer/El', 'Emissioner/Luftemissioner (P)/Processer', 'Spildevandskrav/Processer' og 'Spildevand/Slambehandling'. ind_process_types Procestype Max 6 tegn Krævet. Kode for procestype Procestype navn Max 40 tegn Krævet. Navn på procestype Kategori Rulleliste Krævet. Kategoriser/gør valgbar på fane - enten Luftemission, Spildevand, Vandforbrug, El-forbrug eller Slam. Produkttyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Produkttyper'. Definition af registrerbare produktområder - f.eks. 'Emballage', 'Byggeelementer', 'Elektroniske komponenter', etc. Feltet 'Type' på fanebladet 'Produktion/Produktion'. ind_product_types Produkttype Max 6 tegn Krævet. Kode for produkttype Produkttype navn Max 40 tegn Krævet. Navn på produkttype 1. udgave, februar

17 Produkter 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Produkter'. Definition af alle de produkter, der skal kunne registreres i tilknytning til en virksomhed. Feltet 'Produkt' på fanebladet 'Produktion/Produktion'. ind_products Produkt Max 6 tegn Krævet. Kode for produkt Produkt navn Max 40 tegn Krævet. Navn på produkt Restprodukter 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Restprodukter'. Definition af virksomheders forskellige restprodukter ved produktion. 1. udgave, februar

18 Feltet 'Kode' på fanebladet 'Produktion/Restprodukter'. ind_waste_products Kode Max 6 tegn Krævet. Kode for restprodukt. Navn på restprodukt Max 40 tegn Krævet. Navn på restprodukt. Rensemetode 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Rensemetode'. Definerer de forskellige renseforanstaltninger, der skal kunne registreres i systemet for de 2 områder luftemission og spildevand. Når kategorien 'Udskiller' er knyttet til en kode, kan der ved valg af koden efterfølgende vælges en udskiller, der er registreret for virksomheden på fanen 'Tankanlæg/Udskillere'. Felterne 'Rensning' på fanebladene 'Emissioner/Luftemissioner (P)/Processer' og 'Spildevandskrav/Processer'. ind_decontam_types Råvarer Rensemetode Max 6 tegn Krævet. Kode for rensemetode Rensemetode navn Max 40 tegn Krævet. Navn på rensemetode Kategori Rulleliste Vælg rensemetodens kategori: Udskiller eller Ingen. Medie Rulleliste Vælg rensemetodens medie: Luft, Vand eller Ingen. 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Råvarer'. Definerer de registrerbare råvaretyper - f.eks. Plast, Metal, etc. Feltet 'Type' på fanebladet 'Produktion/Råvarer'. ind_rawmat_types Råvaretype Max 6 tegn Krævet. Type af råvare Råvaretype navn Max 40 tegn Krævet. Navn på råvare 1. udgave, februar

19 Stofgrupper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Stofgrupper'. Definerer de overordnede stofgrupper for hjælpestoffer. Feltet 'Type' på fanebladet 'Produktion/Hjælpestoffer'. ind_chem_subst Stoffer Stofgruppe Max 6 tegn Krævet. Kode for stofgruppe Stofgruppenavn Max 40 tegn Krævet. Navn på stofgruppe 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Stoffer'. Definerer de registrerbare stoffer og råvarer. Felterne 'Stof' på fanebladene 'Produktion/Hjælpestoffer', 'Emissioner/Luftemissioner (P)/Processer' og 'Spildevandskrav/Stoffer', samt feltet 'Nr.' på fanen 'Prøver/Analyser'. std00019 (Standat kodeliste) Kode Max 6 tegn Krævet. Kode for stof (parameter) Navn Max 120 tegn Krævet. Stofnavn Cas No Max 12 tegn Cas nummer Ec No Max 15 tegn EC nummer Bemærkninger Max 120 tegn Bemærkninger 1. udgave, februar

20 Støjkilder 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Støjkilder'. Definition af de forskellige typer støjkilder, der kan være på alle typer virksomheder - og som skal kunne registreres i tilknytning til en virksomhed. Feltet 'Støjkilde' på fanebladet 'Emissioner/Støj'. ind_noise_types Støjkilde Max 6 tegn Krævet. Kode for støjkilde Støjkilde navn Max 40 tegn Krævet. Navn på støjkilde Udledningsmåde 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Udledningsmåde'. Definerer forskellige udledningsmåder for spildevand - f.eks. batch-vis, kontinuerligt eller periodevis, etc. Feltet 'Udledning' på fanebladet 'Spildevandskrav/Processer'. ind_emis_type Udledningsmåde Max 6 tegn Krævet. Kode for udledningsmåde Udledningsmåde navn Max 40 tegn Krævet. Navn på udledningsmåde Recipienter (Regnvandsbassiner, Rensningsanlæg, Vandløb) 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Recipienter'. Definition af regnvandsbassiner, rensningsanlæg og vandløb, som virksomhederne udleder overfladevand til. Feltet 'Recip. id' på fanebladet 'Spildevandskrav/Udledning' - valget i feltet 'Udledn.type' bestemmer via systemtypen hvilke koder der kan vælges. ind_recipient Recipient id Max 10 tegn Krævet. Recipientens Id eller kode Recipient navn Max 40 tegn Krævet. Recipientens navn Systemtype Rulleliste Krævet. Vælg om koden repræsenterer... et Vandløb, et Regnvandsbassin eller et Rensningsanlæg. 1. udgave, februar

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding.

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding. GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002 1. Nye faciliteter i GeoEnviron 4.1 Som indledning præsenterede Geokon nogle af de nye faciliteter, som kommer i GeoEnviron

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Modulområdet Tilsyn Indhold Indhold Indledning... 8 Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Kort introduktion til modulerne... 9 Modulernes historie...9 Hovedposter i

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Modulet Virksomhed Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Kort introduktion til modulerne... 7 Modulernes historie...7 Hovedposter i modulerne...7

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.2.0 Dato: 14.11.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Kun i miljømodulerne... 5...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Modulområdet Vandindvinding. Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d. 13-06-06

Modulområdet Vandindvinding. Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d. 13-06-06 Modulområdet Vandindvinding Modulområdet_Vandindvinding_v60_1udg,pdf.doc Antal sider: 188 Udskrevet d. 13-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...9 Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Superbruger information

Superbruger information Superbruger information Superbruger_Info_v75_1Udg,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 74 Redigeret d. 10-07-2012 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Manualen

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

INVENTIO.IT. Debitor plus. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Debitor plus. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Debitor plus Microsoft Dynamic C5 1 Indhold Debitor Plus... 3 Oversigt... 3 Debitor relationer... 4 Oversigt... 4 Generelt... 5 Kontaktpersoner... 6 Generelt... 7 Opsætning... 8 Relationstyper...

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau 28. marts 2011 Sag 10/01271 /the/hp Vejledning til registrering af olietanke i BBR De felter i BBR, der benyttes til registrering af olietanke benyttes for en stor dels vedkommende også til oplysninger

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning side 1 Brugervejledning til BusinessInsight Indhold 1. Velkommen... 3 1.1 Første side... 3 2. Firmaopslag... 3 2.1 Firmaprofil... 4 2.2. Årsregnskaber i PDF-format...

Læs mere

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler Sådan opretter du kursusforløb Vejledning til virksomheder og skoler 2 Som bruger på amukurs.dk kan du skræddersy efteruddannelse til medarbejdere og kursister Med mere end 3.000 kurser, kan det være svært

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR

1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR REFERAT 1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR Når der trykkes på knappen Faktura til regningsdebitor, skal der komme en fejlmelding, hvis der ikke er udfyldt CPR-/CVRnr. (Næstved, 1) Der indføres et tjek, således

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

GLS forsendelses modul til Magento

GLS forsendelses modul til Magento Opsætningsguide til GLS forsendelses modul til Magento Version 2.6.0 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder

Læs mere

Vejledning baseret på Version 1.9 sp2

Vejledning baseret på Version 1.9 sp2 vejman.dk Vejtilsynet Juli 2012 Vejledning baseret på Version 1.9 sp2 Indledning Denne vejledning beskriver håndtering af to af Vejtilsynets arbejdsopgaver i tilladelsesmodulet og vejarbejdermodulet i

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere