Opsætning af modulområdet Tilsyn. MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsætning af modulområdet Tilsyn. MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d. 06-02-07"

Transkript

1 Opsætning af modulområdet Tilsyn MO_Tilsyn_v60_Opsætning_1Betaudg,pdf.doc Antal sider: 45 Udskrevet d

2 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 5 Materialet og dets anvendelse... 5 Opsætningsmæssige definitioner...6 Definitioner i den fælles opsætning... 6 Automatisk Lokalitets Id tildeling...6 Automatisk Journalnr. tildeling...7 Central ændring af sagsbehandler...7 Alternativ definition af sti til fotos...8 Stamdata definitioner... 9 Fælles stamdata for Diverse...9 Fælles stamdata for Tilsyn Fælles stamdata for Sag og Journal Modulområdets stamdata...11 Generelt om modulområdets stamdata...11 Intro til stamdata for virksomheder...11 Stamdata for virksomheder...12 Hovedaktiviteter Miljøledelseskoder Garantityper Administrativ status Emnegrupper Notetitler Risikostoffer Uheldstyper Branchekoder CVR størrelseskode CVR virksomhedsform Stamdata for virksomheder - Miljøteknisk beskrivelse...16 Opvarmningstyper Andre emissionstyper Procestyper Produkttyper Produkter Restprodukter Rensemetode Råvarer Stofgrupper Stoffer Støjkilder Udledningsmåde Recipienter (Regnvandsbassiner, Rensningsanlæg, Vandløb) Produktionsfaciliteter Slambehandlingsmetoder udgave, februar

3 GeoEnviron 6.0 Indhold Kontrolformer Indvindingsområde Afstrømningsområde Vandværker VOC stoffer Beregningsmetoder (emis.) Affaldsfraktioner Beholdertyper Oplagsbeskyttelse Prøvetagningstype Støjdæmpning Behandlingsfaciliteter Intro til stamdata for landbrug...25 Stamdata for landbrug - Miljøteknisk beskrivelse...27 Aftaletype Anlægsart Dyretype Udspredningstype Vegetationstype Parameter Anvendte stoffer Staldsystem Vægtkorrektion Udledningsaktiviteter Stamdata for Åbent Land...31 Rensning Tanktype Arealanvendelse Indsats Brugskode Modulernes specielle funktioner...34 Generelt om modulerne...34 Opdateringsprogrammet Ekspander kontroller og tilsyn...34 Opdateringsprogrammet Sagsforbrug...35 Opdateringsprogrammet Genberegn gødningsproduktion...36 Eksport/import af tømningsliste...37 Forberedelse til eksport/import af tømningsdata Udtræk af tømningsdata Indlæsning af tømningsliste De forskellige filers anvendelse Vejledning til håndtering af flere tømningsordninger Eksport af listevirksomheder til Miljøstyrelsen...44 Import af data fra Ejendoms & Miljødatabase, BBR...45 Udtræk til KMD Debitorsystem...45 Spildevandsindlæsning...45 Vægtkorrektion udgave, februar

4 GeoEnviron 6.0 Indledning Indledning Udviklingen af GeoEnviron programmet Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af GeoEnviron Miljødatabasen, er der sket en omfattende forbedring af systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan således i dag leveres med over 20 forskellige moduler, tilpasset bredt til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer. Materialet og dets anvendelse Denne manual rummer en gennemgang af opsætning, definitioner og mere avancerede funktioner for GeoEnviron modulområdet Tilsyn. Den er endnu kun en betaudgave af version 6.0 manualen, da visse nyere versionsændringer endnu ikke er helt indarbejdet i teksten, men er indlagt i forlængelse af de enkelte beskrivelser. Materialet forudsætter et bredt kendskab til GeoEnviron basisprogrammet og standard faciliteterne, svarende til det der bliver gennemgået i manualen Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper. Samtidig forudsætter materialet et vist kendskab til modulområdet Tilsyn, som beskrives i manualen 'Modulområdet Tilsyn'. Materialet er tilrettelagt så det kan anvendes som en konkret vejledning for superbrugere (eller andre) i forbindelse med opsætning af modulområdet. Geokon, februar 2007 v. Per Skovgaard og Erik Sten 1. udgave, februar

5 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner Opsætningsmæssige definitioner I dette kapitel vil vi kort gennemgå de definitioner, som det kan være nødvendigt at ændre i før ibrugtagning af modulområdet Tilsyn. Definitioner i den fælles opsætning Vi starter med at kikke på de relevante definitioner under den fælles opsætning. Automatisk Lokalitets Id tildeling Lokalitets Id feltet i hoveddata vinduet i modulområdets 3 moduler kan være sat op på 2 måder: 1. Det kan enten være defineret til at være et åbent tekstfelt, hvori et nyt lokalitets id blot indtastes i feltet, når en ny lokalitet skal oprettes (- naturligvis efter først at have checket hvilke id'er der allerede eksisterer i databasen ved klik på knappen til venstre for feltet, da et lokalitets id skal være entydigt). 2. Eller det kan være opsat til Automatisk Lokalitets Id tildeling, hvor et nyt lokalitets id genereres bestående af enten 1 eller 2 kode-dele plus en løbenummer-del. Når lokalitets id'er ønskes genereret, defineres opbygningen af id'et (med enten 1 eller 2 kode-dele) samlet for systemet som helhed under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse site_id count_seq_no part1 Enten 1 el. 2 kodedele før løbenr. Værdier: part1 eller part2 Og når Automatisk Lokalitets Id tildeling ønskes slået til for modulområdet Tilsyn, gøres det ligeledes under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse site_id aut_insp yes Automat. lok.id gen. for Tilsyn. Værdier, ja/nej: yes eller no Herudover skal der defineres koder for lokalitets id'ernes 1 eller 2 kode-dele. Dette gøres på stamdata fanerne Lokalitets ID (Del 1) og Lokalitets ID (Del 2) under de fælles stamdata i systemet - læs mere herom i manualen Superbruger Information, hvori definitionerne i den fælles opsætning også er nærmere beskrevet. For lokalitets id'et er der endnu en facilitet, der kan slås til eller fra - nemlig muligheden for at rette/regenerere en lokalitets id. Når faciliteten 'Ret lokalitets Id' ikke er slået til vil det nemlig ikke være muligt at ændre et automatisk genereret lokalitets Id, idet -knappen vil være forsvundet fra feltet. Faciliteten slås også til eller fra under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse site_id allow_change_site_id yes Slå rettelse af automatisk tildelt lokalitets Id til/fra. Værdier, ja/nej: yes eller no 1. udgave, februar

6 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner Automatisk Journalnr. tildeling Journalnr. feltet på fanen Sag i modulområdets 3 moduler kan være sat op på 2 måder: 1. Det kan enten være defineret til at være et åbent tekstfelt, hvori et nyt journalnummer blot indtastes i feltet, når en ny sag skal oprettes (- og her behøver dette nummer end ikke at være entydigt). 2. Eller det kan være opsat til Automatisk Journalnummer tildeling, hvor et nyt journalnr. genereres bestående af enten 1 eller 2 kode-dele plus en løbenummer-del. Når journalnumre ønskes genereret, defineres opbygningen af nummeret (med 1 eller 2 kodedele) samlet for alle miljømoduler under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse case count_seq_no part2 Løbenr. efter 1 el. 2 kodedele af journalnr. i miljømodulerne. Værdier: part1 eller part2 Automatisk Journalnummer tildeling slås også til eller fra samlet for alle miljømoduler med sagsregistrering. Dette gøres ligeledes under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse case aut_case yes Automatisk tildeling af journalnr. i miljømodulerne. yes slår funktionen til, no slår den fra. Herudover skal defineres koder for journalnumrenes 1 eller 2 kode-dele. Dette gøres på stamdata fanerne Journalplan (Del 1) og Journalplan (Del 2) under de fælles stamdata i systemet - læs mere herom i manualen Superbruger Information, hvori definitionerne i den fælles opsætning også er nærmere beskrevet. Der er mulighed for at definere om et journalnummer skal kunne rettes/regenereres eller ej. Når faciliteten 'Ret journalnummer' ikke er slået til, vil det nemlig ikke være muligt at ændre et automatisk genereret journalnummer, idet -knappen vil være forsvundet fra feltet. Denne facilitet slås også til eller fra under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse case allow_change_caseno no Slå rettelse af automatisk tildelt journalnummer til/fra. Værdier, ja/nej: yes eller no Central ændring af sagsbehandler For at gøre det nemmere for en sagsbehandler at overtage en anden (måske tidligere) sagsbehandlers arbejde har vi tilføjet en funktionalitet, som hurtigt kan skifte sagsbehandler initialer på en række uafsluttede registreringer i databasen. Funktionaliteten er knyttet til feltet Sagsbehandler i hoveddata vinduet i modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent Land, Vandindvinding og Journal. Når du har ændret sagsbehandler i hoveddata vinduet, og derpå klikker på Gemknappen for at gemme ændringen i databasen, så vises dette vindue: 1. udgave, februar

7 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner I dette vindue kan du nu vælge, om du også vil ændre til samme sagsbehandler på alle uafsluttede miljøsager samt planlagte tilsyn og frister på lokaliteten. Har du systemadministrator rettigheder som sagsmedarbejder, vil du imidlertid blive præsenteret for flere muligheder her, idet de tre radioknapper som du kan se i den røde boks i vinduet ovenfor så også vil blive synlige. Her kan du så vælge at ændringerne skal foretages enten: a) kun på denne lokalitet (som er standard for almindelige brugere). b) på alle lokaliteter i tilknytning til det aktuelle modul. c) på alle lokaliteter i databasen, hvortil der er knyttet tilsyn, kontroller og/eller sager. Denne facilitet kan slås fra under den fælles opsætning: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse initservice update_init 0 Slår multirettelse af sagsbehandler til eller fra. Værdier herfor: 1 eller 0 Alternativ definition af sti til fotos I det fælles stamdata vindue for Sag og Journal (som kaldes med menupunktet 'Stamdata/Fælles stamdata/sag og Journal') er det på stamdata fanen Parametre muligt at definere en sti til fotos, som programmet åbner op i når der skal tilknyttes nye fotos. Imidlertid er det her ikke muligt på denne fane at referere til en undermappe for fotos med et andet navn end årstallet for indeværende år. Derfor har vi i stedet gjort det muligt at definere en alternativ sti til fotos, der ikke er begrænset på samme måde. Denne sti defineres på fanen 'Fælles opsætning' under menupunktet 'System Adm./Opsætning/Systemopsætning' - men definitionen her vil kun virke når der ikke er defineret en sti til fotos på den fælles stamdata fane Parametre. Den nye fotosti defineres under den fælles opsætning som vist herunder: Gruppe Nøgle Værdi Beskrivelse pictures photo_path T:\Miljø\Fotos Alternativ filsti til fotos. Benyttes når filsti til fotos ikke er angivet på stamdata fanen Parametre. 1. udgave, februar

8 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner Stamdata definitioner Her vil vi kort nævne relevante definitioner for de fælles stamdata for flere moduler, der findes i 4 menupunkter under menuoverskriften 'Stamdata Fælles stamdata'. Menupunkterne er henholdsvis: Diverse, Tilsyn, 'Sag og Journal' samt Matrikler (som indeholder stamdata for grundmodulet Matrikelregister). Disse fælles stamdata kan du finde detaljeret beskrevet i manualen 'Superbruger information'. Fælles stamdata for Diverse På den fælles stamdata fane Adresser/Adresser finder du det centrale adresseregister, hvor ændringer i adresseoplysninger skal foretages. På den fælles stamdata fane 'Adm. enheder/navn adm. enheder' angives navnedefinitionen på 4 af kodeliste-knapperne i de forskellige modulers hoveddata vinduer. Disse felter kan nemlig omdøbes og anvendes til registrering af andre ting. Det drejer sig om felterne med standardnavnene: Amt, Kommune, Opland og Projekt. På den fælles stamdata fane 'Typer & koder/lokalitetstyper' har du mulighed for at oprette nye lokalitetstyper. Her bestemmer den system type, som du knytter til definitionen af en lokalitetstype, i hvilket modul lokalitetstypen kan vælges. Modulområdets 3 moduler har systemtyperne: Virksomhed, Landbrug og Åbent land. På den fælles stamdata fane 'Typer & koder/sagsmedarbejdere' defineres de forskellige sagsbehandlere, der skal bruge systemet. Her er der i øvrigt mulighed for at gøre en sagsbehandler inaktiv, hvilket betyder at han/hun kun vil optræde i Init./ Sagsbehandler listbokse i forbindelse med søgning. (Felterne K.adm og S.adm. bruges ikke i standardudgaven af programmet). 1. udgave, februar

9 GeoEnviron 6.0 Opsætningsmæssige definitioner Fælles stamdata for Tilsyn På den fælles stamdata fane Planperioder defineres planlægningsperioderne, der kan vælges mellem ved oprettelse af tilsyn. Længden af perioderne (og antal perioder pr. år) er valgfrit, men rapporten 'Antal tilsyn' (pr. periode) kan maksimalt optælle 4 perioder pr. år. De definerede perioder må ikke overlappe hinanden - det vil resultere i fejl i systemet! På den fælles stamdata fane Kontrol-/Tilsynstyper defineres henholdsvis de forskellige typer tilsyn og kontroller/frister, der kan anvendes i systemet henholdsvis på fanerne Tilsyn og Opfølgning. Tilsynstyper kan have yderligere 2 attributter tilknyttet. Ja i feltet 'Næste tilsyn' definerer, at denne type tilsyn skal kunne oprettes med knappen 'Næste tilsyn' på fanen Tilsyn i modulerne Virksomhed og Landbrug. Dette definerer tillige, at et tidligere tilsyns kontrolpunkter kan tilføjes med -knappen på fanen Tilsynskommentarer. Markering i afkrydsningsfeltet 'Samlet tilsyn' definerer, at denne type tilsyn skal optælles som et 'Samlet tilsyn' i rapporten Tilsynsberetning (til MST). På den fælles stamdata fane Håndhævelsestyper defineres de forskellige typer af håndhævelser samt den kategori, som håndhævelsestypen skal indberettes med i rapporten Tilsynsberetning (til MST). På den fælles stamdata fane Kontrolpunkter defineres kontrolpunkterne, der er noteoverskrifter til de kommentarer, der kan knyttes til et udført tilsyn. Kontrolpunkternes tekst kan trækkes ud i Tilsynsrapporterne for Virksomhed og Landbrug når kontrolpunktet har en bestemt systemtype. På den fælles stamdata fane Lovgivning specificeres lovgivningsgrundlag i forbindelse med alle typer af håndhævelser og desuden i forbindelse med uheld på virksomheder. Den fælles stamdata fane Tilsynsrapport vises kun, når mindst en af tilsynsrapporterne er installeret. På stamdata fanen defineres filsti til brevmasker for tilsynsrapporterne samt mapper for lagring af de genererede rapporter. Den underliggende fane, indeholdende udtræksdata, vedligeholdes af Geokon. Tilsynsrapporterne for Virksomhed og Landbrug genereres med knappen Tilsynsrapport på fanen Tilsynskommentarer henholdsvis i modulet Virksomhed og Landbrug. Fælles stamdata for Sag og Journal På den fælles stamdata fane Sagstyper er det muligt i kolonnen Tilladelse at knytte attributten Godkendelse til en sagstype. Når en sådan sagstype vælges på fanebladet Sag i modulerne Virksomhed og Landbrug vil sagens 'Afsluttet dato' blive valgbar i feltet Godkendelsesdato henholdsvis på fanerne Virksomhed og Landbrug. På tilsvarende vis fungerer det med tilladelsesattributterne Spildevandsgodkendelse og Lokaliseringsgodkendelse, om end sidstnævnte kun anvendes i modulet Landbrug. På den fælles stamdata fane Afdeling defineres de afdelinger, der kan vælges mellem ved registrering af de forskellige sagsbehandlere, der skal bruge systemet. 1. udgave, februar

10 Modulområdets stamdata I dette kapitel kan du finde en præsentation af modulområdet Tilsyns stamdata. Generelt om modulområdets stamdata Mange af de stamdata der anvendes af modulet Virksomhed anvendes også i modulerne Landbrug og Åbent Land. Det gælder bl.a. alle de stamdata, der bruges henholdsvis under hovedfanerne Landbrugstilsyn og Tilsyn. Men under hovedfanen 'Landbrugsteknisk Beskrivelse' i modulet Landbrug genanvendes der også en del stamdata fra virksomhedsmodulet; Opvarmningstyper, Procestyper, Stofgrupper, Stoffer, Støjkilder, Aktiviteter (udledning) og Recipienter. Og disse stamdata kan kun defineres under stamdata for Virksomhed. Samtidig har modulet Landbrug sine egne specielle stamdata, der anvendes i den landbrugstekniske beskrivelse. Her drejer det sig om følgende stamdata, som kan findes under menupunktet Stamdata Landbrug samt hovedfanen 'Miljøteknisk Beskrivelse': Aftaletype, Anlægsart, Dyretype, Udspredningstype, Vegetationstype, Parameter, Anvendte stoffer, Staldsystem og Vægtkorrektion (sidstnævnte dog kun når tillægsmodulet Vægtkorrektion er installeret). Modulet Åbent Land har også sine egne specielle stamdata. Her drejer det sig om følgende stamdata, som kan findes under menupunktet 'Stamdata Åbent land': Rensning, Tanktype, Arealanvendelse, Indsats og Brugskode. Desuden anvender modulerne Virksomhed, Landbrug og Åbent Land - henholdsvis under fanebladene a) 'Miljøteknisk Beskrivelse', b) 'Landbrugsteknisk Beskrivelse' og c) Spildevand/Prøver stamdata, der stammer fra modulet 'Prøver og analyser', og som kun kan defineres der. Det drejer sig om følgende stamdata: Prøvetyper, Laboratorier, Parameterenheder, Analyse attributter, Måleenheder, Analysemetoder og Analysested. Og endelig finder du en række generelle faner i modulerne, hvorpå der anvendes fælles stamdata for systemet: Det drejer sig dels om fanerne Matrikel, Kortblad og Kontakter, der anvender de fælles stamdata Ejerlav, Kortblade, Koor. kilde og Adresser samt matrikler fra matrikelregisteret. Og det drejer sig dels om alle faner under 2 niveau fanerne Sags- og tilsynsoplysninger. Alle disse fælles stamdata kan du finde detaljeret beskrevet i manualen 'Superbruger information'. Intro til stamdata for virksomheder Vinduet for redigering af disse stamdata åbnes med menupunktet Stamdata Virksomhed. Stamdata vinduet for Virksomhed åbnes med en visning af fanen Hovedaktiviteter. Når du klikker på Hent-knappen vil dit vindue se ud som billedet på næste side. Dette vindue indeholder faneblade i to niveauer, der dækker en stor del af de stamdata, som modulet Virksomhed benytter. Ved hjælp af knapperne Slet og Indsæt kan du slette og indsætte poster på de forskellige faneblade. OBS! Du sletter en post i stamdata ved først at give den fokus - dvs. klikke i et af dens felter. Herefter klikker du på Slet-knappen. Husk: Når du er færdig med dine ændringer skal du altid klikke på Gem-knappen for at gemme ændringerne i databasen. NB! Har du slettet brugte koder vil det dog resultere i en fejlmeddelelse! 1. udgave, februar

11 I det næste afsnit kan du finde en detaljeret gennemgang af alle stamdata faner for virksomhedsområdet. Men før vi starter på den, lad os da lige kikke lidt på nogle få af disse stamdata faner. På stamdata fanen Hovedaktiviteter under hovedfanen Virksomhed finder du den kodeliste, der dels bruges i feltet Hovedtype på fanerne Virksomhed og Landbrug i de respektive moduler, og dels anvendes på fanerne Bi-virksomhedstyper. Som vist består kodelisten af 5 kolonner, idet den også anvendes i forbindelse med genereringen af rapporten Tilsynsberetning. Læs evt. mere herom under afsnittet 'Rapporten: Tilsynsberetning' i kapitlet 'Rapporter for modulet Virksomhed'. På stamdata fanen Procestyper under hovedfanen 'Miljøteknisk Beskrivelse' skal der i forbindelse med oprettelsen af en procestype vælges en kategori. Mulighederne er her: Luftemission, Spildevand, Vandforbrug, El-forbrug eller Slam. Kategorien der vælges her, bestemmer på hvilket proces-faneblad procestypen vil blive vist og kan vælges. På stamdata fanen Rensemetode under samme hovedfane kan der knyttes kategorien Udskiller til definitionen af en rensemetode. Valget af en sådan rensemetode i forbindelse med registrering, giver efterfølgende mulighed for at pege på en af de udskillere, der er registreret for virksomheden. Stamdata for virksomheder Som nævnt åbnes stamdata for virksomheder med menupunktet 'Stamdata Virksomhed'. Stamdata fanerne i dette vindue er underlagt de to hovedfaner yderst til højre - Virksomhed og 'Miljøteknisk beskrivelse', og vi starter med den første. I den følgende beskrivelse vil alle angivelser af feltplaceringer referere til faner i modulet Virksomhed. Hovedaktiviteter 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Hovedaktiviteter'. Definerer den kategorisering, som virksomhederne inddeles efter i systemet. Da rapporten 'Tilsynsberetning' udtrækker data fra definitionsfeltet 'Indberetningskategori' skal dette felt udfyldes korrekt for alle virksomhedstyper. Feltet 'Hovedaktivitet' på fanen 'Virksomhedsoplysninger/Virksomhed' samt feltet 'Type' på fanen 'Virksomhedsoplysninger/Bi-aktiviteter'. ind_indtypes Type Id Max 6 tegn Krævet. Virksomhedstype kode 1. udgave, februar

12 Navn Max 30 tegn Krævet. Navn på virksomhedstype Beskrivelse Ubegrænset tekst Beskrivelse af virksomhedstype Mærkning Rulleliste Angiv mærkning, a-mærket (Amtsvirksomheder), i-mærket (IPPC-virksomheder), a- og i-mærket eller Ingen. Indberetningskategori Rulleliste Angiv indberetningskategori - enten 42 virksomheder, Andet, Autoværksted, Bilag 1 med brugerbetaling, Godkend. pligtige landbrug, I-mærk. listevirksomhed, Ingen, Landbrug erh. dyrehold, Pelsdyrfarme, Renserier eller Øvrig listevirksomhed. Miljøledelseskoder 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Miljøledelseskoder'. Definerer de forskellige typer miljøledelse en virksomhed kan være tilknyttet. Felterne 'Kode' på de 2 faneblade 'Netværk' og 'Miljøledelse' under de overordnede faner 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/Miljøoplysninger'. ind_env_control_code Kode Max 6 tegn Krævet. Kode for miljøledelsen Navn på Miljøledelseskode Max 40 tegn Krævet. Navn på koden Type Rulleliste Krævet. Vælg type - enten 'Certificering' eller 'Netværk', som bestemmer på hvilket faneblad koden skal vises. Garantityper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Garantityper'. Definerer forskellige garantityper. Feltet 'Garantitype' på fanebladet 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/ Miljøoplysninger/Garantistillelse'. wst_guarantee_types Garantitype Max 6 tegn Krævet. Kode for garantitype 1. udgave, februar

13 Beskrivelse Max 60 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af garantitype Indberet. Kode Max 12 tegn Indberetningskode, anvendes pt. ikke. Administrativ status 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Administrativ status'. Definerer virksomheders administrative status. Feltet 'Adm.status' på fanebladet 'Virksomhedsoplysninger/Virksomhed'. ind_adm_status Adm.status Id Max 6 tegn Krævet. Administrativ status kode Navn Max 30 tegn Krævet. Navnet på statuskoden Emnegrupper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Emnegrupper'. Definerer forskellige emnegrupper, som virksomhederne kan knyttes til. Feltet 'Emnegruppe' på fanebladet 'Virksomhedsoplysninger/Virksomhed'. ind_topic_group Notetitler Emne Id Max 6 tegn Krævet. Emnegruppe Id Navn Max 60 tegn Krævet. Navn på emnegruppen 1. udgave, februar

14 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Notetitler'. Definerer noteoverskrifterne, der kan vælges på notefanerne i modulområdets moduler. Med angivelsen i feltet 'Type' bestemmes på hvilke notefaner noteoverskriften vil vises og kan vælges. Feltet 'Notebetegnelse' på notefanerne i modulerne for virksomhedsområdet. ind_note_title Titel nr Heltal Krævet. Note titel nummer Titel Max 40 tegn Krævet. Notetitel/notebetegnelse Type Rulleliste Krævet. Angivelse af fanen hvor noten kan vælges - enten Virksomhed (& Landbr.), Sag, Miljøteknisk beskrivelse eller Åbent land. Risikostoffer 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Risikostoffer'. Definerer de risikostoffer, der er oplistet i Risikobekendtgørelsen. Feltet 'Stof Id' på fanen 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/Miljøoplysninger/Risikobekendtgørelse'. ind_risk_substances Stof Id Max 6 tegn Krævet. Stoffets identifikationsnummer. Stof /Stofkategori Max 255 tegn Krævet. Stofnavn eller stofkategori. Kolonne 2 3 dec. Tærskelværdi i ton for 4 virksomheder. Kolonne 3 3 dec. Tærskelværdi i ton for 5 virksomheder. Type Max 120 tegn Evt. bemærkning. Uheldstyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Uheldstyper'. Definerer forskellige større uheldstyper på virksomheder. Feltet 'Uheldstype' på fanebladet 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/ Miljøoplysninger/Større uheld'. ind_incident_types Uheldstype Max 6 tegn Krævet. Kode for uheldstype Beskrivelse Max 60 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af uheldstype Indberet. Kode Max 12 tegn Indberetningskode, anvendes pt. ikke. Branchekoder 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/Branchekoder'. Definerer de forskellige virksomheders branchekoder. OBS! Koder kan ikke tilføjes/slettes manuelt - dette opdateres automatisk ved indlæsning af CVR-data. Anvendes også i CVR modulet samt ved overførsel af virksomhedsdata herfra. Feltet 'Branchekode' på fanebladet 'Virksomhedstilsyn/Virksomhedsoplysninger/ Virksomhed'. cvr_branchekode Branchekode Max 6 tegn Krævet. Kode for branche. Branchekodetekst Max 100 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af branche Gebyr rel. Max 1 tegn Angiv her en CVR størrelseskode for hvornår denne branche har gebyr relevans. Læs mere i manualen for CVR modulet. Tilsyn rel. Max 1 tegn Angiv her en CVR størrelseskode for hvornår denne branche har tilsyns relevans. Læs mere i manualen for CVR modulet. 1. udgave, februar

15 CVR størrelseskode 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/CVR størrelseskode'. Definerer koder for virksomhedernes størrelse ud fra antallet af medarbejdere, og anvendes kun i CVR modulet. OBS! Der kan ikke tilføjes/slettes koder manuelt - dette opdateres automatisk ved indlæsning af CVR-data. Feltet 'Størrelseskode' på fanen 'Virksomhedsoplysninger' i CVR modulet. cvr_stoerrelseskode Størrelseskode Max 6 tegn Krævet. Kode for virksomhedsstørrelse. Kodetekst Max 100 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af virksomhedsstørrelse. Relevans kode Max 1 tegn Angiv kodernes størrelseskode ved CVR relevansberegning - er normalt det samme som i feltet 'Størrelseskode'. CVR virksomhedsform 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Virksomhed/CVR virksomhedsform'. Definerer de forskellige virksomheders virksomhedsform, og anvendes kun i CVR modulet. OBS! Der kan ikke tilføjes/slettes koder manuelt - dette opdateres automatisk ved indlæsning af CVR-data. Feltet 'Virksomhedsform' på fanen 'Virksomhedsoplysninger' i CVR modulet. cvr_ virksomhedsform Virk. form Max 6 tegn Krævet. Kode for virksomhedsform. Virksomhedsformnavn Max 100 tegn Krævet. Navn/beskrivelse af virksomhedsform. Gebyr rel. Max 1 tegn Angiv her en CVR størrelseskode for hvornår denne virksomhedsform har gebyr relevans. Se manualen for CVR modulet. Tilsyn rel. Max 1 tegn Angiv en CVR størrelseskode for hvornår denne virksomhedsform har tilsyns relevans. Se CVR modul manualen. Stamdata for virksomheder - Miljøteknisk beskrivelse I den følgende beskrivelse vil alle angivelser af feltplaceringer referere til faner under hovedfanen 'Miljøteknisk beskrivelse' i modulet Virksomhed. Opvarmningstyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Opvarmningstyper'. Definition af de energityper, der anvendes til opvarmning, f.eks. 'Olie', 'El', etc. Feltet 'Type' på fanebladet 'Ressourcer/Varme'. ind_energy_types Energitype Max 6 tegn Krævet. Kode for type af energi Energitype navn Max 40 tegn Krævet. Navn på energitype 1. udgave, februar

16 Andre emissionstyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Andre emissionstyper'. Definition af andre emissionstyper (udover luftemissioner for punktkilder og areal/diffuse kilder). Feltet 'Type' på fanen 'Emissioner/Andre emissioner'. ind_other_emis_types Emissionstype Max 6 tegn Krævet. Kode for emissionstype. Betegnelse Max 60 tegn Krævet. Navn/betegnelse for emissionstype. Indberettes som Max 12 tegn Indberetningskode, anvendes pt. ikke. Procestyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Procestyper'. Definition af registrerbare procestyper. Kategorien, der skal tilknyttes definitionen, bestemmer på hvilket proces-faneblad procestypen bliver vist og kan vælges. Felterne 'Proces (type)' på fanerne 'Ressourcer/Vand', 'Ressourcer/El', 'Emissioner/Luftemissioner (P)/Processer', 'Spildevandskrav/Processer' og 'Spildevand/Slambehandling'. ind_process_types Procestype Max 6 tegn Krævet. Kode for procestype Procestype navn Max 40 tegn Krævet. Navn på procestype Kategori Rulleliste Krævet. Kategoriser/gør valgbar på fane - enten Luftemission, Spildevand, Vandforbrug, El-forbrug eller Slam. Produkttyper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Produkttyper'. Definition af registrerbare produktområder - f.eks. 'Emballage', 'Byggeelementer', 'Elektroniske komponenter', etc. Feltet 'Type' på fanebladet 'Produktion/Produktion'. ind_product_types Produkttype Max 6 tegn Krævet. Kode for produkttype Produkttype navn Max 40 tegn Krævet. Navn på produkttype 1. udgave, februar

17 Produkter 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Produkter'. Definition af alle de produkter, der skal kunne registreres i tilknytning til en virksomhed. Feltet 'Produkt' på fanebladet 'Produktion/Produktion'. ind_products Produkt Max 6 tegn Krævet. Kode for produkt Produkt navn Max 40 tegn Krævet. Navn på produkt Restprodukter 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Restprodukter'. Definition af virksomheders forskellige restprodukter ved produktion. 1. udgave, februar

18 Feltet 'Kode' på fanebladet 'Produktion/Restprodukter'. ind_waste_products Kode Max 6 tegn Krævet. Kode for restprodukt. Navn på restprodukt Max 40 tegn Krævet. Navn på restprodukt. Rensemetode 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Rensemetode'. Definerer de forskellige renseforanstaltninger, der skal kunne registreres i systemet for de 2 områder luftemission og spildevand. Når kategorien 'Udskiller' er knyttet til en kode, kan der ved valg af koden efterfølgende vælges en udskiller, der er registreret for virksomheden på fanen 'Tankanlæg/Udskillere'. Felterne 'Rensning' på fanebladene 'Emissioner/Luftemissioner (P)/Processer' og 'Spildevandskrav/Processer'. ind_decontam_types Råvarer Rensemetode Max 6 tegn Krævet. Kode for rensemetode Rensemetode navn Max 40 tegn Krævet. Navn på rensemetode Kategori Rulleliste Vælg rensemetodens kategori: Udskiller eller Ingen. Medie Rulleliste Vælg rensemetodens medie: Luft, Vand eller Ingen. 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Råvarer'. Definerer de registrerbare råvaretyper - f.eks. Plast, Metal, etc. Feltet 'Type' på fanebladet 'Produktion/Råvarer'. ind_rawmat_types Råvaretype Max 6 tegn Krævet. Type af råvare Råvaretype navn Max 40 tegn Krævet. Navn på råvare 1. udgave, februar

19 Stofgrupper 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Stofgrupper'. Definerer de overordnede stofgrupper for hjælpestoffer. Feltet 'Type' på fanebladet 'Produktion/Hjælpestoffer'. ind_chem_subst Stoffer Stofgruppe Max 6 tegn Krævet. Kode for stofgruppe Stofgruppenavn Max 40 tegn Krævet. Navn på stofgruppe 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Stoffer'. Definerer de registrerbare stoffer og råvarer. Felterne 'Stof' på fanebladene 'Produktion/Hjælpestoffer', 'Emissioner/Luftemissioner (P)/Processer' og 'Spildevandskrav/Stoffer', samt feltet 'Nr.' på fanen 'Prøver/Analyser'. std00019 (Standat kodeliste) Kode Max 6 tegn Krævet. Kode for stof (parameter) Navn Max 120 tegn Krævet. Stofnavn Cas No Max 12 tegn Cas nummer Ec No Max 15 tegn EC nummer Bemærkninger Max 120 tegn Bemærkninger 1. udgave, februar

20 Støjkilder 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Støjkilder'. Definition af de forskellige typer støjkilder, der kan være på alle typer virksomheder - og som skal kunne registreres i tilknytning til en virksomhed. Feltet 'Støjkilde' på fanebladet 'Emissioner/Støj'. ind_noise_types Støjkilde Max 6 tegn Krævet. Kode for støjkilde Støjkilde navn Max 40 tegn Krævet. Navn på støjkilde Udledningsmåde 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Udledningsmåde'. Definerer forskellige udledningsmåder for spildevand - f.eks. batch-vis, kontinuerligt eller periodevis, etc. Feltet 'Udledning' på fanebladet 'Spildevandskrav/Processer'. ind_emis_type Udledningsmåde Max 6 tegn Krævet. Kode for udledningsmåde Udledningsmåde navn Max 40 tegn Krævet. Navn på udledningsmåde Recipienter (Regnvandsbassiner, Rensningsanlæg, Vandløb) 'Stamdata Virksomhed', fanen 'Miljøteknisk Beskrivelse/Recipienter'. Definition af regnvandsbassiner, rensningsanlæg og vandløb, som virksomhederne udleder overfladevand til. Feltet 'Recip. id' på fanebladet 'Spildevandskrav/Udledning' - valget i feltet 'Udledn.type' bestemmer via systemtypen hvilke koder der kan vælges. ind_recipient Recipient id Max 10 tegn Krævet. Recipientens Id eller kode Recipient navn Max 40 tegn Krævet. Recipientens navn Systemtype Rulleliste Krævet. Vælg om koden repræsenterer... et Vandløb, et Regnvandsbassin eller et Rensningsanlæg. 1. udgave, februar

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Centralregistrering 11-2

Centralregistrering 11-2 Centralregistrering 11-2 Kort vejledning til Fund og Fortidsminder, Registrator-site Version 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Om vejledningen 1.1 Quick start, oprettelse af lokalitet og indsendelse af budget

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere