F Implementing measures GSR - Spray suppression

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F Implementing measures GSR - Spray suppression"

Transkript

1 DA F Implementing measures GSR - Spray suppression DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den xxx K(2010) yyy endelig Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om gennemførelse af forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkendelse af visse klasser af køretøjer for så vidt angår afskærmningssystemer DA DA

3 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om gennemførelse af forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkendelse af visse klasser af køretøjer for så vidt angår afskærmningssystemer EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer 1, særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og ud fra følgende betragtninger: (1) Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særskilt forordning, som vedrører typegodkendelsesproceduren i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) 2. (2) Forordning (EF) nr. 661/2009 ophæver Rådets direktiv 91/226/EØF af 27. marts 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om afskærmningssystemer til visse motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 3. (3) I forordning (EF) nr. 661/2009 fastsættes de grundlæggende bestemmelser om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres afskærmningssystemer og typegodkendelse af afskærmningssystemer som separate tekniske enheder. Det er nu nødvendigt at fastsætte særlige procedurer, prøvninger og krav til sådanne typegodkendelser. (4) I det øjemed bør de krav, der er fastsat i direktiv 91/226/EØF, flyttes over til denne forordning med den fornødne tilpasning til ny videnskabelig og teknisk viden. (5) Anvendelsesområdet for nærværende forordning bør svare til anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 661/2009 og bør således begrænses til køretøjer i klasse N og O. Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer EUT L 200 af , s. 1. EUT L 263 af , s. 1. EFT L 103 af , s. 5. DA 2 DA

4 VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Anvendelsesområde Denne forordning finder anvendelse på motorkøretøjer i klasse N og O, jf. definitionen i bilag II til direktiv 2007/46/EF, som er udstyret med et afskærmningssystem, og på afskærmningssystemer, der er beregnet til montering i motorkøretøjer i klasse N og O. Artikel 2 I denne forordning forstås ved: Definitioner 1) "afskærmningssystem": system, der skal formindske forstøvningen af vand, som af køretøjets dæk slynges op under kørslen, og som består af skærme, stænklapper og udvendige skærmkanter, som er forsynet med en afskærmningsanordning 2) "skærm": stift eller halvstift element, der skal opfange vand, som af dækket slynges op under kørslen, og lede det mod jorden, og som kan indgå helt eller delvis i karosseriet eller andre dele af køretøjet, f.eks. den nederste del af lastfladen 3) "stænklap": et bøjeligt element, som sidder bag hjulet, hvor det er fastgjort lodret til den nederste del af chassiset eller lastfladen eller til skærmen, og som også har til opgave at mindske risikoen i forbindelse med mindre genstande, navnlig småsten, som dækket under kørslen hvirvler op og slynger opad eller udad mod andre trafikanter 4) "afskærmningsanordning": del af et afskærmningssystem, der kan bestå af en luft/vandseparator og en energiabsorberende anordning 5) "luft/vand-separator": et element, som er indbygget i den udvendige skærmkant og /eller stænklappen og tillader passage af luft, men begrænse spredning af forstøvet vand 6) "energiabsorberende anordning": et element, som er indbygget i skærmen og/eller stænklappen og/eller den udvendige skærmkant, og som absorberer det opsprøjtede vands energi og således begrænser spredning af forstøvet vand 7) "udvendig skærmkant": et element, som er anbragt i et omtrent lodret plan parallelt med køretøjets langsgående plan, og som kan være en del af en skærm eller af køretøjets karrosseri 8) "styrende hjul": hjul, som aktiveres af køretøjets styretøj 9) "selvstyrende aksel": en aksel, der kan dreje omkring et midtpunkt på en sådan måde, at den beskriver en vandret bue 10) "selvstyrende hjul": hjul, som ikke aktiveres af køretøjets styretøj, og som kan dreje i en vinkel på ikke over 20 på grund af jordens gnidningsmodstand DA 3 DA

5 11) "løftbar aksel": en aksel som defineret i punkt 2.15 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF 4 12) "ubelæsset køretøj": et køretøj i køreklar stand som defineret i punkt 2.6 i bilag I til direktiv 2007/46/EF 13) "slidbane": en del af dækket som defineret i punkt 2.8 i bilag II til direktiv 92/23/EØF 5 14) "type afskærmningsanordning": alle anordninger, der ikke adskiller sig fra hinanden med hensyn til følgende hovedtræk: a) det fysiske princip, som skal begrænse risikoen for stænk (absorbering af vandenergi, adskillelse mellem luft og vand) b) materialer c) form d) dimensioner (hvis de kan påvirke materialets opførsel) 15) "bil til sættevogn": et trækkende køretøj som defineret i punkt i bilag I til direktiv 97/27/EF 16) "største teknisk tilladte totalmasse (M)": køretøjets største teknisk tilladte totalmasse som oplyst af fabrikanten som beskrevet i punkt 2.8 og i bilag I til direktiv 2007/46/EF 17) "køretøjets type med hensyn til afskærmning": færdigopbyggede, delvis opbyggede eller trinvis færdigopbyggede køretøjer, som ikke adskiller sig fra hinanden med hensyn til følgende aspekter: type afskærmningsanordning (monteret på køretøjet) fabrikantens typebetegnelse for afskærmningssystemet. Artikel 3 EF-typegodkendelse af et køretøj for så vidt angår afskærmningssystemer 1. Fabrikanten eller dennes repræsentant skal til den typegodkendende myndighed indsende ansøgningen om EF-typegodkendelse af et køretøj for så vidt angår dets afskærmningssystemer. 2. Ansøgningen udformes i overensstemmelse med den model af oplysningsskemaet, som findes i del 1 i bilag I. 3. Hvis alle relevante krav i bilag III og IV til denne forordning er opfyldt, meddeler godkendelsesmyndigheden EF-typegodkendelse og udsteder et 4 5 EFT L 233 af , s. 1. EFT L 129 af , s. 95. DA 4 DA

6 typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF. En godkendende myndighed må ikke give samme nummer til to forskellige køretøjstyper. 4. Ved anvendelse af stk. 3 udsteder den typegodkendende myndighed en EFtypegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag I. Artikel 4 EF-typegodkendelse af afskærmningssystemer som separate tekniske enheder 1. Fabrikanten eller dennes repræsentant skal til den typegodkendende myndighed indsende ansøgningen om EF-typegodkendelse af en type afskærmningssystemer som separat teknisk enhed. Ansøgningen udformes i overensstemmelse med den model af oplysningsskemaet, som er angivet i del 1 i bilag II. 2. Hvis alle relevante krav i bilag III og IV til denne forordning er opfyldt, meddeler godkendelsesmyndigheden EF-typegodkendelse af en separat teknisk enhed og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF. En godkendelsesmyndighed må ikke tildele samme nummer til en anden type separat teknisk enhed. 3. Ved anvendelse af stk. 2 udsteder den typegodkendende myndighed en EFtypegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag II. DA 5 DA

7 Artikel 5 EF-typegodkendelsesmærke for separat teknisk enhed Alle separate tekniske enheder, der er i overensstemmelse med en type, hvortil der er meddelt EF-typegodkendelse af en separat teknisk enhed efter denne forordning, forsynes med et EFtypegodkendelsesmærke for separat teknisk enhed, jf. del 3 i bilag II. Artikel 6 Gyldighed og udvidelse af godkendelser meddelt i henhold til direktiv 91/226/EØF De nationale myndigheder skal tillade salg og ibrugtagning af køretøjer og separate tekniske enheder, som er typegodkendt i henhold til direktiv 91/226/EØF, indtil den 1. november 2012 og fortsat meddele udvidelse af godkendelser for disse køretøjer og separate tekniske enheder i henhold til bestemmelserne i direktiv 91/226/EØF. Artikel 7 Ikrafttrædelse Denne forordning træder i kraft på [tyvendedagen] efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand DA 6 DA

8 BILAG I Administrative dokumenter til EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til deres afskærmningssystemer DEL 1 Oplysningsskema MODEL Oplysningsskema nr. vedrørende EF-typegodkendelse af et motorkøretøj for så vidt angår dets afskærmningssystemer. Nedennævnte oplysninger skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i den relevante målestok på A 4-ark eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede. Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, forelægges der relevante oplysninger vedrørende ydelsen. 0. GENERELT 0.1 Fabriksmærke (firmabetegnelse): 0.2. Type: Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): 0.3. Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (b) Mærkets placering: 0.4. Køretøjets klasse (c) : 0.5. Fabrikantens navn og adresse: 0.8. Adresse(r) på samlefabrik(ker): 0.9 Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): 1. KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER 1.1. Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: 1.3. Antal aksler og hjul: Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse: Antal styrende aksler og deres placering: 2. MASSE OG DIMENSIONER (f)(g) (i kg og mm) (Der henvises i givet fald til tegninger) 2.1. Akselafstand(e) (ved fuld last) (g)(l) : 2.6. Masse i køreklar stand (største og mindste for hver variant) Masse af køretøj med karrosseri og for trækkende køretøjer i andre klasser end M 1 med tilkoblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten, i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden karrosseri og/eller tilkoblingsanordning, hvis karrosseri og/eller tilkoblingsanordning ikke monteres af fabrikanten (med væsker, værktøj, reservehjul, hvis monteret, og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet) (h) (største og mindste for hver variant): Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastningen på koblingspunktet (største og mindste for hver variant): 2.8. Største teknisk tilladte totalmasse som angivet af fabrikanten (i)(3) : DA 7 DA

9 9. KARROSSERI Afskærmningssystem Forefindes: ja/nej/ufuldstændigt (1) Kort beskrivelse af køretøjets afskærmningssystem og de elementer, der indgår deri: Detaljerede tegninger af køretøjets afskærmningssystem og dets placering på køretøjet med angivelse af dimensionerne i figurerne i bilag V til direktiv 91/226/EØF og under hensyntagen til ekstreme dæk/hjulkombinationer: Godkendelsesnummer(-numre) for afskærmningsanordning(er), hvis det (de) foreligger: Dato, journalnummer. * For køretøjer af klasse N1 og N2 med største teknisk tilladte totalmasse på ikke over 7,5 t kan oplysningsskemaet i bilag II til direktiv 78/549/EØF anvendes, jf. del 1, punkt 0.1,i bilag IV til denne forordning. DA 8 DA

10 DEL 2 MODEL (Største format: A4 ( mm)) EF-TYPEGODKENDELSESATTEST Den godkendende myndigheds stempel Meddelelse vedrørende: - EF-typegodkendelse ( 1 ) - udvidelse af EF-typegodkendelse ( 1 ) - nægtelse af EF-typegodkendelse ( 1 ) - inddragelse af EF-typegodkendelse ( 1 ) af en køretøjstype for så vidt angår dets afskærmningssystemer i henhold til forordning (EU) nr. / / [nærværende forordning], senest ændret ved forordning (EU) nr. / ( 1 ). EF-typegodkendelsesnummer: Begrundelse for udvidelse: AFSNIT I 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): Type Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): Typeidentifikationsmærke, hvis markeret på køretøjet ( 2 ): Mærkets placering: Køretøjets klasse ( 3 ): Det ikke gældende overstreges. Hvis typeidentifikationsmærket indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af det køretøj, den komponent eller den separate tekniske enhed, som dette typegodkendelsesskema omfatter, anføres symbolet "?" i stedet for det pågældende tegn i dokumentationsmaterialet (f.eks. ABC??123??). Som defineret i bilag II, afsnit A, til direktiv 2007/46/EF. DA 9 DA

11 0.5. Fabrikantens navn og adresse: Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): AFSNIT II 1. Supplerende oplysninger: Se addendum. 2. Den tekniske tjeneste, der forestår prøvningerne: Prøvningsrapportens dato: Prøvningsrapportens nummer: Eventuelle bemærkninger: Se addendum. 6. Sted Dato: Underskrift: Indholdsfortegnelsen til den informationspakke, der er indgivet til den godkendende myndighed, og som kan fås ved henvendelse dertil, er vedlagt. Addendum til EF-typegodkendelsesattest nr. 1. Supplerende oplysninger 1.1. Afskærmningsanordningernes kendetegn (type, kort beskrivelse, fabriksmærke eller betegnelse, komponenttypegodkendelsesnummer(-numre): 5. Eventuelle bemærkninger: DA 10 DA

12 BILAG II Administrative dokumenter for EF-typegodkendelse af afskærmningssystemer som separate tekniske enheder DEL 1 Oplysningsskema MODEL Oplysningsskema nr. vedrørende EF-typegodkendelse af afskærmningssystemer som separate tekniske enheder. Nedennævnte oplysninger skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i den relevante målestok på A 4-ark eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede. Hvis de i dette oplysningsskema omhandlede systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer. 0. GENERELT 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): 0.2. Type: 0.5. Fabrikantens navn og adresse: 0.7. For komponenter og separate tekniske enheder, EF-godkendelsesmærkets placering og fastgørelsesmåde: 0.8. Adresse(r) på samlefabrik(ker): 0.9 Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): 1. BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN 1.1. En teknisk beskrivelse af afskærmningsanordningen med angivelse af dens fysiske funktionsprincip og den afprøvning, den skal underkastes: 1.2. Anvendte materialer: 1.3. Tegninger, som er tilstrækkeligt detaljerede og i en skala, som gør det muligt at identificere denne (eller disse). Det skal af tegningen fremgå, hvor EFtypegodkendelsesmærket skal anbringes: Dato Underskrift DA 11 DA

13 DEL 2 MODEL (Største format: A4 ( mm)) EF-TYPEGODKENDELSESATTEST Den godkendende myndigheds stempel Meddelelse vedrørende: - EF-typegodkendelse ( 1 ) - udvidelse af EF-typegodkendelse ( 1 ) - nægtelse af EF-typegodkendelse ( 1 ) - inddragelse af EF-typegodkendelse ( 1 ) af en type afskærmningssystem som en komponent/separat teknisk enhed i henhold til forordning (EU) nr. / / [nærværende forordning], senest ændret ved forordning (EU) nr. / ( 1 ). EF-typegodkendelsesnummer: Begrundelse for udvidelse: AFSNIT I 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): Type: Typeidentifikationsmærker, som er anført på den separate tekniske enhed( 2 ): Mærkets placering: Fabrikantens navn og adresse: EF-godkendelsesmærkets placering og fastgørelsesmåde: Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): Det ikke gældende overstreges. Hvis typeidentifikationsmærket indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af det køretøj, den komponent eller den separate tekniske enhed, som dette typegodkendelsesskema omfatter, anføres symbolet "?" i stedet for det pågældende tegn i dokumentationsmaterialet (f.eks. ABC??123??). DA 12 DA

14 AFSNIT II 1. Eventuelle yderligere oplysninger: Se addendum. 2. Den tekniske tjeneste, der forestår prøvningerne: Prøvningsrapportens dato: Prøvningsrapportens nummer: Eventuelle bemærkninger: Se addendum. 6. Sted Dato: Underskrift: Indholdsfortegnelsen til den informationspakke, der er indgivet til den godkendende myndighed, og som kan fås ved henvendelse dertil, er vedlagt. Addendum til EF-typegodkendelsesattest nr. 1. Supplerende oplysninger 1.1. Princip for anordningens funktionsmåde: energiabsorberende/luft/vand-separator (1) : 1.2. Afskærmningsanordningernes kendetegn (kort beskrivelse, fabriksmærke eller betegnelse, nummer): 5. Eventuelle bemærkninger: 1 Det ikke gældende overstreges. DA 13 DA

15 DEL 3 EF-typegodkendelsesmærke for separat teknisk enhed 1. EF-typegodkendelsesmærket for separate tekniske enheder består af: 1.1. Et rektangel omkring et lille "e", efterfulgt af den tal- eller bogstavkombination, der kendetegner den medlemsstat, som har udstedt EF-typegodkendelse af en separat teknisk enhed: 1 for Tyskland 19 for Rumænien 2 for Frankrig 20 for Polen 3 for Italien 21 for Portugal 4 for Nederlandene 23 for Grækenland 5 for Sverige 24 for Irland 6 for Belgien 26 for Slovenien 7 for Ungarn 27 for Slovakiet 8 for Tjekkiet 29 for Estland 9 for Spanien 32 for Letland 11 for Det Forenede Kongerige 34 for Bulgarien 12 for Østrig 36 for Litauen 13 for Luxembourg 49 for Cypern 17 for Finland 50 for Malta 18 for Danmark 1.2. I nærheden af rektanglet, "basisgodkendelsens nummer" som udgør del 4 af typegodkendelsesnummeret med to foranstillede cifre, der er løbenummeret på den seneste væsentlige tekniske ændring af denne forordning. Løbenummeret er pt. "00". 2. EF-typegodkendelsesmærket for separat teknisk enhed skal anbringes på afskærmningsanordningen, så det er holdbart og let læseligt, selv når anordningen monteres i køretøjet. 3. Følgende figur viser et eksempel på et EF-typegodkendelsesmærke for en separat teknisk enhed. DA 14 DA

16 Eksempel på EF-typegodkendelsesmærke for separat teknisk enhed Forklarende note Forklaring Dette EF-typegodkendelsesmærke for separat teknisk enhed er blevet udstedt af Nederlandene og har nummer De to første cifre "00" angiver, at den separate tekniske enhed blev godkendt i henhold til denne forordning. Symbolet "A" angiver, at det er en anordning af den energiabsorberende type. DA 15 DA

17 BILAG III DEL 1 Krav til afskærmningsanordninger 0. Generelle bestemmelser 0.1. Afskærmningsanordninger skal være konstrueret således, at de fungerer korrekt ved normal brug på våd vej. Desuden må de ikke indeholde konstruktions - eller produktionsfejl, som forringer deres rette funktionsmåde. 1. Prøvninger 1.1 Afskærmningsanordninger underkastes afhængigt af deres fysiske funktionsprincip de i tillæg 1 og 2 beskrevne prøvninger og skal opnå de resultater, som kræves i disse tillægs punkt Ansøgning om EF-komponenttypegodkendelse 2.1. Ansøgning om EF-komponenttypegodkendelse af en type afskærmningsanordning i henhold til artikel 7 i direktiv 2007/46/EF indgives af fabrikanten I tillæg 1 i bilag II findes en model for oplysningsskemaet Følgende skal indleveres til den tekniske tjeneste, der forestår typegodkendelsesprøvningen: Fire prøveeksemplarer: tre eksemplarer til prøvning og et til opbevaring på laboratoriet med henblik på eventuel senere kontrol. Laboratoriet kan forlange flere prøveeksemplarer Mærkning Hvert prøveeksemplar skal være tydeligt mærket med fabriks eller handelsmærke samt typeangivelse på en sådan måde, at de ikke kan fjernes, og have tilstrækkelig plads til EF-komponenttypegodkendelsesmærket. 3. Meddelelse af EF-komponenttypegodkendelse 3.1. Hvis de pågældende krav er opfyldt, meddeles EF-typegodkendelse i henhold til artikel 10 i direktiv 2007/46/EF I tillæg 2 i bilag II findes en model for EF-typegodkendelsesattesten Hver godkendt type afskærmningsanordning tildeles et godkendelsesnummer i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 2007/46/EF. En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til forskellige typer afskærmningsanordninger Alle afskærmningsanordninger, der svarer til en type, der er godkendt i henhold til denne forordning, skal være forsynet med et EFkomponenttypegodkendelsesmærke for komponenten. EFtypegodkendelsesmærket skal være således anbragt på anordningen, at det ikke DA 16 DA

18 kan fjernes og tydeligt kan ses, selv når anordningen er monteret på køretøjet Symbolet "A" for anordninger af den energiabsorberende type eller "S" for anordninger af luft/vand-separatortypen anbringes i tilknytning til godkendelsesmærket, jf. punkt 1.3 i tillægget til bilag VII til direktiv 2007/46/EF. DA 17 DA

19 DEL 2 Prøvning af afskærmningsanordninger af den energiabsorberende type 1. Princip Formålet med denne prøvning er at måle en anordnings evne til at tilbageholde vand, som rettes mod den i form af en række stråler. Prøveopstillingen skal genskabe de forhold, som udstyret skal fungere under, når det er monteret på et køretøj, særlig med hensyn til mængden af og kraften i det vand, der hvirvles op fra kørebanen af dækkets slidbane. 2. Udstyr Prøveudstyret er beskrevet i figur 8 i bilag VI. 3. Prøvningsbetingelser 3.1. Prøvning skal finde sted i et lukket rum under forhold, der udelukker træk Den omgivende temperatur og prøveeksemplarernes temperatur skal være 21 (± 3) C Der anvendes deioniseret vand Prøveeksemplarerne skal befugtes før hver prøvning. 4. Fremgangsmåde 4.1 Et 500 (+ 0/- 5) mm bredt og 750 mm højt prøveeksemplar af det udstyr, der skal prøves, fastgøres til prøveudstyrets lodrette plade, idet det sikres, at prøveeksemplaret er placeret et godt stykke inden for vandopsamlerens kanter, og at ingen hindringer kan afbøje vandet, hverken før eller efter at prøveeksemplaret rammes. 4.2 Vandstyrken indstilles på 0,675 (± 0,01) l/sek., og der sprøjtes mindst 90 l og højst 120 l vand mod prøveeksemplaret i vandret afstand af 500 (± 2) mm (figur 8 i bilag VI) Vandet løber fra prøveeksemplaret ned i vandopsamleren. Den opsamlede vandmængde beregnes i procent i forhold til den forstøvede vandmængde Prøvningen foretages fem gange på prøveeksemplaret som beskrevet i punkt 4.2 og 4.3. Den gennemsnitlige opsamlede vandmængde under de fem prøvninger beregnes i procent 5. Resultater 5.1. Den gennemsnitlige procentdel som beregnet i punkt 4.4 skal være 70 % DA 18 DA

20 eller derover. 5.2 Hvis den største og den mindste procentdel opsamlet vand i en række af fem afprøvninger afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, må rækken af fem prøvninger gøres om. Hvis den største og den mindste procentdel opsamlet vand også ved den anden række af fem prøvninger afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, og hvis den laveste værdi ikke opfylder kravene i punkt 5.1, nægtes typegodkendelse Det undersøges, om anordningens lodrette stilling påvirker resultaterne. Hvis det er tilfældet, gentages den procedure, der er beskrevet i punkt 4.1 til 4.4, i de stillinger, der giver den største og den mindste procentdel opsamlet vand; kravene i punkt 5.2 gælder også i dette tilfælde. Gennemsnittet af de enkelte resultater anvendes herefter som gennemsnitsprocentdelen. Denne gennemsnitsprocentdel skal være 70 eller derover. DA 19 DA

21 DEL 3 Prøvning af afskærmningsanordninger af luft/vand-separatortypen 1. Princip Formålet med denne prøvning er at bestemme effektiviteten af porøst materiale, der skal tilbageholde vand, som sprøjtes mod det ved hjælp af en luft/vandtrykforstøver. Det udstyr, som benyttes til prøvningen, skal, for så vidt angår den vandmængde, dækkene slynger op, og den hastighed, hvormed det sker, svare til de betingelser, materialet udsættes for, hvis det er monteret på et køretøj. 2. Udstyr Prøveudstyret er beskrevet i figur 9 i bilag VI. 3. Prøvningsbetingelser 3.1. Prøvning skal finde sted i et lukket rum under forhold, der udelukker træk Den omgivende temperatur og prøveeksemplarernes temperatur skal være 21 (± 3) C Der anvendes deioniseret vand Prøveeksemplarerne skal befugtes før hver afprøvning. 4. Fremgangsmåde 4.1 Et prøveeksemplar på mm fastgøres lodret i prøveudstyret, og det sikres, at der ikke er tomrum mellem prøveeksemplaret og den øverste bøjede plade, og at bakken er rigtigt anbragt. Forstøverens beholder fyldes med 1 ± 0,005 l vand, og den anbringes som vist på diagrammet. 4.2 Forstøveren skal være indstillet således: tryk (tryk i forstøveren): 5 bar + 10 %/-0 % gennemstrømningshastighed: 1 l/min. ± 5 sek. forstøvning: cirkulær, 50 ± 5 mm i diameter 200 ± 5 mm fra prøveeksemplaret, dyse 5 ± 0,1 mm i diameter Der forstøves, indtil al vandtåge er forsvundet, og den forløbne tid noteres. Vandet løber fra prøveeksemplaret ned i bakken i 60 sekunder, og den opsamlede vandmængde måles. Den vandmængde, som eventuelt er tilbage i forstøverens beholder, måles. Den opsamlede vandmængde beregnes i procent i forhold til den forstøvede vandmængde Prøvningen foretages fem gange, og den gennemsnitlige opsamlede vandmængde beregnes i procent. Før hver prøve sikres det, at bakken, DA 20 DA

22 5. Resultater forstøverens beholder og målebeholderen er tørre Den gennemsnitlige procentdel som beregnet i punkt 4.4 skal være 85 % eller derover. 5.2 Hvis den største og den mindste procentdel opsamlet vand i en række af fem afprøvninger afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, må rækken af fem prøvninger gøres om. Hvis den største og den mindste procentdel opsamlet vand også ved den anden række af fem prøvninger afviger med mere end 5 % fra den gennemsnitlige procentdel, og hvis den laveste værdi ikke opfylder kravene i punkt 5.1, nægtes typegodkendelse Når anordningens lodrette stilling påvirker resultaterne, skal fremgangsmåden i punkt 4.1 og 4.4 gentages i de stillinger, som giver den største og den mindste procentdel opsamlet vand; kravene i punkt 5.2 gælder også i dette tilfælde. Kravene i punkt 5.1 gælder i forbindelse med resultaterne af de enkelte prøvninger. DA 21 DA

23 BILAG IV Krav til typegodkendelse af køretøjer for så vidt angår deres afskærmningssystemer 0. Generelt 0.1. Alle køretøjer af klasse N og O, undtagen terrængående køretøjer som defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF, skal være således konstrueret og/eller monteret med afskærmningssystemer, at de opfylder kravene i dette bilag. Hvis der er tale om køretøjer, som består af chassis og førerhus, er det tilstrækkeligt at anvende disse krav på de hjul, der befinder sig under førerhuset. For køretøjer af klasse N 1 og N 2 med største tilladte totalmasse på ikke over 7,5 t kan kravene i Rådets direktiv 78/549/EØF 6 efter anmodning fra fabrikanten anvendes som alternativ til kravene i denne forordning Kravene i dette bilag vedrørende afskærmningsanordninger som defineret i artikel 2, nr. 4), gælder ikke for køretøjer af klasse N, O 1 og O 2 med største tilladte totalmasse på ikke over 7,5 t, køretøjer, som består af chassis og førerhus, køretøjer uden karrosseri samt køretøjer, hvor tilstedeværelsen af afskærmningsanordninger er uforenelig med deres anvendelse. Hvis sådanne anordninger alligevel monteres på disse køretøjer, skal de være i overensstemmelse med denne forordnings krav. Ansøgning om typegodkendelse 1.1 Ansøgning om EF-typegodkendelse for en køretøjstype, for så vidt angår monteringen af dens afskærmningssystem, skal indgives af fabrikanten af køretøjet eller dennes repræsentant. 1.2 Med ansøgningen skal følge nedenstående dokumenter i tre eksemplarer og følgende angivelser: En teknisk beskrivelse af afskærmningssystemet samt en eller flere tegninger, som skal være tilstrækkeligt detaljerede og i en skala, som gør det muligt at identificere anordningen. 1.3 Et køretøj, der er repræsentativt for den type, som ønskes godkendt, indleveres til den tekniske myndighed, der skal foretage prøvningerne, udstyret med sit afskærmningssystem. EF-typegodkendelse 2. Et skema svarende til modellen i del 2 i bilag I vedlægges typegodkendelsesattesten. Generelle krav 6 EFT L 168 af , s. 45. DA 22 DA

24 3. Aksler 3.1. Løftbare aksler Såfremt et køretøj er forsynet med en eller flere løftbare aksler, skal afskærmningssystemet, når akslen er nedfældet, dække alle hjul, og, når akslen er løftet, de hjul, der er i berøring med vejen Selvstyrende aksler I denne forordning betragtes en selvstyrende aksel af "drejetype" som en aksel med styrende hjul og behandles som sådan. Såfremt et køretøj er forsynet med en selvstyrende aksel, skal afskærmningssystemet opfylde de betingelser, der gælder for ikke-styrende hjul, hvis det er fastgjort til den drejelige del. Hvis det ikke er monteret på denne del, skal det opfylde de betingelser, der gælder for aksler forsynet med styrende hjul. 4. Den udvendige skærmkants placering Afstanden (c) mellem den langsgående flade, som tangerer den udvendige dækside, når dækkets udbuling ved jorden fraregnes, og skærmkantens inderside må ikke overstige 100 mm (figur 1a og 1b i bilag VI). 5. Køretøjets tilstand Med henblik på efterprøvning ifølge denne forordnings bestemmelser skal køretøjet forefindes i følgende stand : a) Det skal være ubelæsset, og hjulene skal være rettet ligeud. b) For så vidt angår sættevogne skal lastfladen være vandret. c) Dækkene skal være oppumpede til normalt dæktryk. 6. Afskærmningssystemer 6.1 Afskærmningssystemer skal overholde de i punkt 7 eller 9 anførte specifikationer. 6.2 Afskærmningssystemer til ikke-styrende hjul eller selvstyrende hjul, der er dækket af karrosseriets bund eller lastfladens nederste del, skal overholde de specifikationer, der er fastsat i punkt 7 eller 9, eller specifikationerne i punkt 8. Særlige krav 7. Krav vedrørende energiabsorberende afskærmningssystemer til aksler med styrende, selvstyrende eller ikke-styrende hjul 7.1 Skærme Skærmen skal dække området umiddelbart over dækket eller dækkene og foran og bagved disse, på følgende måde: a) Når det drejer sig om enkeltakslede eller flerakslede køretøjer, skal DA 23 DA

25 forkanten (C) nå frem til en linje O-Z, hvor θ (theta) er højst 45 i forhold til en vandret linje. Den bageste kant (figur 2 i bilag VI) skal nå så langt ned, at den er højst 100 mm over en vandret linje, der går gennem hjulets centrum. b) Når det drejer sig om flerakslede køretøjer, vedrører vinklen θ kun den forreste aksel, og kravene vedrørende højden af bagkanten finder kun anvendelse på den bageste aksel. c) Skærmen skal have en samlet bredde (q) (figur 1a i bilag VI), som er tilstrækkelig til mindst at dække bredden af dækket (b) eller den fulde bredde af to dæk (t), når det drejer sig om tvillinghjul, idet der tages hensyn til de af fabrikanten opgivne ydermål for dæk/hjul. Dimensionerne (b) og (t) måles i navhøjde og må ikke indbefatte afmærkninger, ribber, beskyttelsesbånd osv. på dæksiderne Forsiden af den bageste del af skærmen skal være forsynet med en afskærmningsanordning, der overholder specifikationerne i del 2 i bilag III. Denne anordning skal dække indersiden af skærmen op til en højde, hvor en lige linje fra hjulets centrum danner en vinkel på mindst 30 med en vandret linje gennem hjulets centrum (figur 3) Hvis skærmene består af flere elementer, må disse, når de er monteret, ikke frembyde åbninger, som tillader passage af stænk, når køretøjet er i bevægelse. Denne forskrift anses for opfyldt, hvis, både når køretøjet er i belæsset og ubelæsset stand, alle radiale vandstråler, der bevæger sig udad fra hjulets centrum over hele bredden af dækkets slidbane og inden for det område, som skærmen dækker, altid rammer en del af afskærmningssystemet Udvendige skærmkanter Når det drejer sig om enkeltakslede køretøjer, må den udvendige skærmkants nederste kant ikke række ud over følgende afstande og radier målt fra hjulets centrum, undtagen i de yderste ender, som kan være afrundede (figur 2 i bilag VI). Luftaffjedring: a) Aksler med styrende eller selvstyrende hjul : Fra forkant (mod køretøjets forende) (punkt C) Til bagkant (mod køretøjets bagende) (punkt A) R v 1,5 R b) Aksler med ikke-styrende hjul: Fra forkant (punkt C) Til bagkant (punkt A) R v 1,25 R Mekanisk affjedring a) generelt } R v 1,8 R b) ikke-styrende hjul på køretøjer med største teknisk tilladte totalmasse på DA 24 DA

26 over 7,5 t } R v 1,5 R hvor R er radius af det på køretøjet monterede dæk og Rv den radiære afstand, hvori den udvendige skærmkants nederste kant befinder sig Ved flerakslede køretøjer finder kravene i punkt ikke anvendelse mellem de vertikale tværplan, der går gennem centrum af den forreste og den bageste aksel, idet den udvendige skærmkant her kan være lige af hensyn til afskærmningssystemets kontinuitet (figur 4 i bilag VI) Afstanden mellem det øverste og nederste punkt af afskærmningssystemet (skærm og udvendig skærmkant) målt i et tværsnit vinkelret på skærmen (se figur 1b og 2 i bilag VI) skal være mindst 45 mm i alle punkter bag en lodret linje gennem hjulets centrum (eller det forreste hjuls centrum, hvis der er tale om flerakslede køretøjer). Denne afstand kan gradvis mindskes foran denne linje Når køretøjet er i bevægelse, må der ikke i de udvendige skærmkanter eller mellem de udvendige skærmkanter og skærmens øvrige dele være åbninger, som tillader passage af stænk Kravene i punkt og kan fraviges lokalt, hvis skærmkanten er sammensat af forskellige elementer, der kan bevæge sig i forhold til hinanden Sættevognstrækkere med lavt chassis (defineret i punkt 6.20 i ISO-standard 612 af 1978), dvs. sådanne, hvor hovedbolten er anbragt i en afstand på ikke over mm fra jorden, kan være konstrueret sådan, at de ikke er omfattet af kravene i punkt a, og For at undgå, at afskærmningssystemet ødelægges, må skærme og skærmkanter ikke dække området umiddelbart over dækkene på bagakslerne, når disse sættevognstrækkere er koblet til en sættevogn. Skærmene og skærmkanterne på disse køretøjer skal dog opfylde kravene i ovennævnte punkter i de områder, der ligger mere end 60 fra en lodret linje gennem hjulets centrum, foran og bagved disse dæk. Sådanne køretøjer skal derfor konstrueres således, at de opfylder kravene i første afsnit, når de ikke er sammenkoblet med en sættevogn. For at opfylde disse krav kan skærme og skærmkanter f.eks. være forsynet med en aftagelig del Stænklapper Stænklappens bredde skal opfylde kravene til (q) i punkt 7.1.1, litra c), undtagen i de tilfælde, hvor en del af stænklappen sidder inden for skærmen. I så tilfælde skal den være mindst lige så bred som dækkets slidbane. Bredden af den del af stænklapperne, der sidder under skærmen, skal opfylde kravet i dette afsnit med en tolerance på 10 mm på hver side.« Stænklappen skal være anbragt omtrent lodret Afstanden fra den nederste kant må ikke overstige 200 mm (figur 3 i bilag DA 25 DA

27 VI). Denne afstand sættes op til 300 mm for den bageste aksel, hvor den udvendige skærmkants nederste kants radiære afstand, Rv, ikke overstiger radius af de dæk, der er monteret på hjulene på denne aksel. Maksimumsafstanden fra den nederste kant af stænklappen til jorden kan øges til 300 mm, hvis fabrikanten finder det teknisk mest hensigtsmæssigt under hensyn til hjulophænget Stænklappen må ikke være mere end 300 mm fra dækkets bageste punkt målt i vandret linje Når det drejer sig om flerakslede køretøjer, hvor afstanden (d) mellem dækkene på aksler, der støder op til hinanden, er mindre end 250 mm, skal kun det bageste hjulpar være forsynet med stænklapper. Der skal være en stænklap ved hvert hjul, når afstanden (d) mellem dækkene på aksler, der støder op til hinanden, er mindst 250 mm (figur 4 i bilag VI) Stænklappen må ikke bøjes mere end 100 mm bagud, når den påvirkes med en kraft på 3 N pr. 100 mm stænklapbredde i et punkt, der ligger 50 mm over stænklappens nederste kant Hele forsiden af den del af stænklappen, som er i overensstemmelse med de fastsatte mindstemål, skal være forsynet med en afskærmningsanordning, der svarer til specifikationerne i del 2 i bilag III Der må ikke mellem skærmens nederste bagkant og stænklappen være åbninger, som tillader passage af stænk Når afskærmningsanordningen er i overensstemmelse med specifikationerne for stænklapper (punkt 7.3), er en ekstra stænklap ikke påkrævet. 8. Krav til afskærmningssystemer med energiabsorberende afskærmningsanordninger til aksler med ikke-styrende eller selvstyrende hjul (se punkt 6.2) 8.1. Skærme Skærmene skal dække området umiddelbart over dækkene. Den yderste for - og bagkant skal nå mindst til et vandret plan, som tangerer dækkenes øverste kant (figur 5 i bilag VI). Dog kan bagkanten erstattes af stænklappen; denne skal i så fald nå til skærmens (eller det hertil svarende elements) øverste del Hele den bageste del af skærmens inderside skal være forsynet med en afskærmningsanordning, som svarer til kravene i del 2 i bilag III Udvendige skærmkanter Når det drejer sig om enkeltakslede eller flerakslede køretøjer, hvor afstanden mellem dæk, der støder op til hinanden, er over eller lig med 250 mm, skal den udvendige skærmkant dække overfladen fra den nederste del af skærmens DA 26 DA

28 øverste del til en ret linje, som dannes af tangenten på dækkenes øverste kant, og dække det lodrette plan, der dannes af tangenten på dækkets eller dækkenes og skærmens forside og den stænklap, som er anbragt bag hjulene (figur 5 i bilag VI). Når det drejer sig om flerakslede køretøjer, skal en udvendig skærmkant anbringes på hvert hjul Der må ikke mellem den udvendige skærmkant og skærmens nederste del være åbninger, som tillader passage af stænk Når stænklapperne ikke er monteret bag hvert hjul (se punkt 7.3.5) skal den udvendige skærmkant forløbe uafbrudt fra stænklappens yderkant til det lodrette plan, som tangerer det forreste punkt på den første aksels dæk (figur 5a i bilag VI) Hele indersiden af den udvendige skærmkant, hvis dybde ikke må være under 100 mm, skal være forsynet med en energiabsorberende afskærmningsanordning, der overholder de i del 2 i bilag III anførte specifikationer Stænklapperne skal strække sig op til den nederste del af skærmen og opfylde kravene i punkt til Krav til afskærmningssystemer med afskærmningsanordninger med luft/vand-separator til aksler med styrende, selvstyrende eller ikke-styrende hjul 9.1. Skærme Skærmene skal opfylde kravene i punkt 7.1.1, litra c) Skærmene til enkeltakslede eller flerakslede køretøjer, hvor afstanden mellem dækkene på aksler, der støder op til hinanden, overstiger 300 mm, skal tillige opfylde kravene i punkt 7.1.1, litra a) Når det drejer sig om flerakslede køretøjer, hvor afstanden mellem dækkene på aksler, der støder op til hinanden, ikke overstiger 300 mm, skal skærmene tillige svare til den i figur 7 viste model Udvendige skærmkanter De udvendige skærmkanters nederste kant skal være forsynet med en afskærmningsanordning med luft/vand-separator, som er i overensstemmelse med kravene i del 3 i bilag III Når det drejer sig om enkeltakslede eller flerakslede køretøjer, hvor afstanden mellem dækkene på aksler, der støder op til hinanden, overstiger 300 mm, skal den nederste kant af den på den udvendige skærmkant monterede afskærmningsanordning have følgende maksimumsdimensioner og -radier målt fra hjulets centrum (figur 6 og 7 i bilag VI): DA 27 DA

29 a) Aksler med styrende eller selvstyrende hjul: fra forkant (mod køretøjets forende) (punkt C ved 30 ) til bagkant (mod køretøjets bagende) (punkt A ved 100mm) R v 1,05 R b) Aksler med ikke-styrende hjul: fra forkant (punkt C ved 20 ) til bagkant (punkt A ved 100mm) R v 1,00 R hvor R = radius af det på køretøjet monterede dæk R v = radiusafstanden fra den udvendige skærmkants yderste punkt til hjulets centrum Når det drejer sig om flerakslede køretøjer, hvor afstanden mellem dækkene på aksler, der støder op til hinanden, ikke overstiger 300 mm, skal de udvendige skærmkanter i mellemrummet mellem akslerne forløbe som specificeret i punkt og være ført nedad således, at de ikke befinder sig mere end 100 mm over en vandret lige linje, der går gennem hjulenes centrum (figur 7 i bilag VI) Den udvendige skærmkants dybde skal være mindst 45 mm i alle punkter bagved en lodret linje, der går gennem hjulets centrum. Skærmkantens dybde kan gradvis mindskes foran denne linje Der må ikke i den udvendige skærmkant eller mellem den udvendige skærmkant og skærmen være åbninger, som tillader passage af stænk Stænklapper Stænklapperne skal være : a) i overensstemmelse med punkt 7.3 (figur 3 i bilag VI) eller i overensstemmelse med punkt 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, og (figur 6 i bilag VI) Afskærmningsanordninger, som overholder de i bilag IV anførte specifikationer, skal monteres på de i punkt 9.3.1, litra b), omhandlede stænklapper og mindst i deres fulde bredde Denne afskærmningsanordnings nederste kant må ikke være mere end 200 mm fra jorden. Maksimumsafstanden fra den nederste kant af stænklappen til jorden kan øges til 300 mm, hvis fabrikanten finder det teknisk mest hensigtsmæssigt under hensyn til hjulophænget. Afskærmningsanordningen skal være mindst 100 mm høj. DA 28 DA

30 Bortset fra den nederste del med afskærmningsanordningen må den i punkt 9.3.1, litra b), omhandlede stænklap ikke kunne bøjes mere end 100 mm bagud, når den påvirkes med en kraft på 3 N pr. 100 mm stænklapbredde målt, hvor stænklappen skærer afskærmningsanordningen i dennes funktionsstilling; påvirkningen skal ske i et punkt, der ligger 50 mm over stænklappens nederste kant Stænklappen må ikke være mere end 200 mm fra dækkets bageste punkt målt i vandret linje. 10. Hvis der er tale om flerakslede køretøjer, behøver afskærmningssystemet for en aksel, dog ikke den bageste, ikke at dække hele slidbanens bredde, hvis der lokalt er mulighed for interferens mellem afskærmningssystemet og akslernes, hjulophængets eller chassisets opbygning. DA 29 DA

31 1. Produktionens overensstemmelse BILAG V Produktionens overensstemmelse Produktionens ophør 1.1. Alle afskærmningsanordninger, der bærer EF-komponenttypegodkendelsesmærke, skal være i overensstemmelse med den godkendte type. Myndigheden, som har udstedt EFtypegodkendelsesmærket, skal beholde et eksemplar af anordningen, som sammen med EFkomponenttypegodkendelsesattesten kan benyttes til at afgøre, om de anordninger, som bringes på markedet, og som bærer EF-komponenttypegodkendelsesmærke, opfylder de fastsatte betingelser Anordningens type bestemmes af den model og de beskrivende dokumenter, som indgives sammen med ansøgningen om EF-komponenttypegodkendelse. Anordninger, hvis specifikationer er identiske med den oprindelige models, og hvis øvrige komponenter ikke afviger fra den oprindelige models undtagen på punkter, som ikke vedrører de i dette bilag omhandlede egenskaber, skal anses for at tilhøre samme type Fabrikanten skal rutinemæssigt udføre kontrol med henblik på at kunne garantere, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte type. Til dette formål skal fabrikanten enten råde over eget laboratorium, der er udstyret således, at de vigtigste prøvninger kan udføres eller sørge for, at prøvninger af produktionens overensstemmelse udføres af et godkendt laboratorium. Resultaterne af kontrollen af produktionens overensstemmelse skal stå til de kompetente myndigheders disposition i mindst et år De kompetente myndigheder kan tillige foretage stikprøvekontrol Kontrollen af produktionens overensstemmelse med den typegodkendte anordning skal udføres under de forhold og under anvendelse af de metoder, der er angivet i bilag III. Efter anmodning fra den myndighed, som har meddelt typegodkendelse, skal fabrikanten med henblik på udførelse af overensstemmelsesafprøvninger og -kontrol stille anordninger af den tidligere godkendte type til dens rådighed Produktionens overensstemmelse foreligger, såfremt ni ud af ti vilkårligt udvalgte eksemplarer opfylder de i del 2, punkt 4, og del 3, punkt 4, i bilag III anførte krav Dersom den i punkt 1.6 anførte betingelse ikke er opfyldt, skal der udtages endnu en prøve bestående af ti vilkårligt udvalgte enheder. Gennemsnittet af alle målinger skal opfylde specifikationerne i del 2, punkt 4, og del 3, punkt 4, i bilag III, og ingen enkelt måling må ligge under 95 % af disse specifikationer. 2. Produktionens ophør Såfremt indehaveren af en EF-komponenttypegodkendelse fuldstændigt indstiller produktionen, skal han straks underrette den kompetente myndighed herom. DA 30 DA

32 BILAG VI Figurer Figur 1a Bredden (q) af skærmen (a) og placeringen af skærmkanten (j) q (7.1.1 c) a j c b t Bemærk: Tallene henviser til de tilsvarende punkter i bilag IV. Figur 1b Eksempel på måling af den udvendige skærmkant DA 31 DA

33 Figur 2 Skærmens og den udvendige skærmkants mål Bemærk: 1. Tallene henviser til de tilsvarende punkter i bilag IV. 2. T: skærmens omfang. DA 32 DA

34 Figur 3 Skærmens og stænklappens placering 200 eller 300 mm maks. (7.3.3.) Bemærk: Tallene henviser til de tilsvarende punkter i bilag IV. DA 33 DA

35 Figur 4 Skitse af montering af afskærmningssystem (skærm, stænklap, udvendig skærmkant) med afskærmningsanordninger (energiabsorberende anordninger) til flerakslede køretøjer stænklap (7.3.5.) hvis d >=250 mm DA 34 DA

36 Figur 5 Skitse af montering af afskærmningssystem med afskærmningsanordninger (energiabsorberende anordninger) til aksler med ikke-styrende eller selvstyrende hjul (Bilag IV punkt 6.2 og 8) 200 mm maks. stål 300 mm maks. a) Flerakslet konstruktion, hvor afstanden mellem dækkene er mindre end 250 mm energiabsorberende afskærmningsanordning (7.3.7., , ) stænklap (8.3.) 200 mm maks. stål 300 mm maks. b) Enkeltakslet eller flerakslet konstruktion, hvor afstanden mellem dækkene er mindst 250 mm DA 35 DA

37 Figur 6 Skitse af montering af afskærmningssystem med afskærmningsanordninger (luft/vandseparatorer) til aksler med styrende, selvstyrende eller ikke-styrende hjul Bemærk: 1. Tallene henviser til de tilsvarende punkter i bilag IV. 2. T: skærmens omfang. Figur 7 Skitse af montering af afskærmningssystem med afskærmningsanordninger (skærm, stænklap, udvendig skærmkant) til flerakslet konstruktion, hvor afstanden mellem dækkene ikke overstiger 300 mm d 250; stænklap påkrævet Bemærk: 1. Tallene henviser til de tilsvarende punkter i bilag IV. 2. T: skærmens omfang. DA 36 DA

38 Figur 8 Opstilling til afprøvning af energiabsorberende afskærmningsanordninger (Bilag III, del 2) Bemærk: A = vandforsyning fra pumpe B = vandstrømmens retning mod opsamlingstank C = vandopsamler med følgende indvendige mål: 500 (+ 5/- 0) mm længde og 75 (+ 2/- 0) mm bredde D = rør af rustfrit stål, udvendig diameter 54 mm, godstykkelse 1,2 (+/- 0,12) mm, indvendig og udvendig overfladeruhed Ra mellem 0,4 og 0,8 µm E = 12 cylindriske, radialt borede huller med gratfri ikke-afrundede kanter. Hullernes diameter målt på ydersiden og indersiden af røret er 1,68 (+0,010/-0) mm F = 500 (+0/-5) mm bredt prøveeksemplar, der skal prøves G = stiv, flad plade Alle lineære dimensioner er angivet i millimeter. DA 37 DA

39 Figur 9 Opstilling til afprøvning af afskærmningsanordninger med luft/vand-separator (Bilag III, del 3) forstøver prøveeksemplar vandopsamler prøveeksemplar vandopsamler DA 38 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den D006654/01 Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse 20.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 72/17 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010L0019 DA 16.07.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 292/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1009/2010 af 9. november 2010 om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 9.00 of 31 Mar 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1003 DA 24.02.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

F PE Statutory Plates

F PE Statutory Plates DA F1 6165 PE Statutory Plates DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den D00905/02 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0019 DA 11.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991L0226 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. marts 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. oktober 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 26. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 8/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

BILAG. til forslag til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til forslag til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en EU-certificeringsordning for udstyr til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 110/18 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 2.08 of 6 Dec 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017.

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017. L 162/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 1.2.2002 L 32/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) Regulativ nr. 93 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) ensartede vilkår for godkendelsen af afskærmninger

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0762 DA 01.01.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 M2 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 4.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 93/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 311/2008 af 3. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0759 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0029/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 20. MAJ 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU af XXX om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 17.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 71/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 201/2009 af 16. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2018 C(2018) 1116 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.2.2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0298 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 180/4 Den Europæiske Unions Tidende 12.7.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 622/2012 af 11. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 641/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af

Læs mere

Supplement 1 til den oprindelige udgave af regulativet Ikrafttrædelsesdato: 10. november 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Supplement 1 til den oprindelige udgave af regulativet Ikrafttrædelsesdato: 10. november 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 13.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 120/49 Kun de originale FN/ECE-tekster har retlig virkning i henhold til folkeretten. Dette regulativs nuværende status og ikrafttrædelsesdato bør kontrolleres

Læs mere

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om

Læs mere

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.8.2018 COM(2018) 601 final ANNEX BILAG til forslag ti Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2018 COM(2018) 397 final 2018/0220 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, XXX C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds-

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0169/2003 2001/0317(COD) DA 08/04/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2000/0060 (COD) 9068/1/01 REV 1 LIMITE TRANS 76 CODEC 454 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA-KOMMISSIONEN UDKAST udgave 6.02 af 12. maj 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af om krav til typegodkendelse af forrudevisker- og forrudevaskersystemer for visse motorkøretøjer

Læs mere