Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange"

Transkript

1 Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange En borger klagede til Skatteankestyrelsen, fordi han ikke mente, at SKAT havde givet ham aktindsigt i hele hans skattesag. Skatteankestyrelsen oplyste i et brev til borgeren, at det ville tage 2 år at behandle klagen. Da ombudsmanden blev bekendt med brevet, indledte han en generel undersøgelse af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i sager, hvor borgere klager over afgørelser om aktindsigt i deres egen skattesag (partsaktindsigt). 20. december 2017 Forvaltningsret Skatteankestyrelsen oplyste i forbindelse med undersøgelsen, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid havde været lidt over 5 måneder for de klager over afgørelser om partsaktindsigt, som styrelsen afsluttede i Ombudsmanden foretog en vurdering af den faktiske sagsbehandlingstid i Da der ikke er fastsat regler i lovgivningen om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over afgørelser om partsaktindsigt, foretog ombudsmanden en konkret vurdering af, om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for sådanne klager var acceptabel. Det indgik i ombudsmandens vurdering, at skatteforvaltningsloven indeholder en række frister, herunder ansættelses- og klagefrister, som både skattemyndighederne og skatteyderne skal overholde, og at disse frister i en række tilfælde kræver en sagsbehandlingstid, som er væsentlig kortere end 5 måneder. Det indgik også i vurderingen, at Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid efter ombudsmandens opfattelse ikke stemte overens med den frist, der er fastsat i forvaltningsloven for afgørelser om partsaktindsigt i første instans. En gennemsnitlig sagsbehandlingstid på lidt over 5 måneder overskred derfor efter ombudsmandens opfattelse, hvad der var acceptabelt for Skatteankestyrelsens behandling af klager over afgørelser om partsaktindsigt. Efter ombudsmandens henvendelse i sagen overførte Skatteankestyrelsen sagerne til behandling i et nyoprettet kontor og prioriterede disse sager, så de bliver behandlet hurtigst muligt. (Sag nr. 17/00652)

2 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen, efterfulgt af en sagsfremstilling: Ombudsmandens udtalelse 1. Afgrænsning af min undersøgelse Jeg blev ved modtagelsen af en klage bekendt med, at Skatteankestyrelsen i et brev, hvor styrelsen kvitterede for modtagelsen af en klage over SKATs afgørelse om aktindsigt efter forvaltningsloven (partsaktindsigt) havde oplyst, at den forventede sagsbehandlingstid var ca. 24 måneder. Jeg bad på den baggrund i et brev af 9. marts 2017 Skatteankestyrelsen om bl.a. at oplyse den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt for det seneste år. Skatteankestyrelsen oplyste, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid havde været 159 dage (lidt over 5 måneder) for de klager over afgørelser om partsaktindsigt, som styrelsen afsluttede i Min vurdering af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid er baseret på disse oplysninger. Min undersøgelse angår kun Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid. Jeg har således besluttet ikke at tage stilling til de kvitteringsbreve, som Skatteankestyrelsen anvendte i den konkrete sag, der gav anledning til min undersøgelse. Det skyldes, at jeg i juni 2017 har iværksat en anden generel undersøgelse, der angår Skatteankestyrelsens praksis for underretning af sagens parter om sagsbehandlingstid. 2. Min vurdering 2.1. Der er ikke i forvaltningsloven eller anden lovgivning fastsat generelle regler om myndighedernes sagsbehandlingstid. Både forvaltningsloven og offentlighedsloven indeholder imidlertid bestemmelser om sagsbehandlingstiden i aktindsigtssager. Det fremgår således af offentlighedslovens 36, stk. 2, og forvaltningslovens 16, stk. 2, at en myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt, afgør snarest, om [partens] anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En 2/13

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Bestemmelserne gælder som det fremgår af ordlyden kun for behandlingen af anmodninger om aktindsigt og ikke for behandlingen af klager over afgørelser om aktindsigt. Efter offentlighedslovens 37, stk. 3, skal en klage over en afgørelse om aktindsigt færdigbehandles inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Forvaltningsloven indeholder ikke en tilsvarende bestemmelse. Det fremgår således af forarbejderne til lov nr. 638 af 12. juni 2013 om bl.a. ændring af forvaltningsloven (lovforslag nr. L 145 af 7. februar 2013, de almindelige bemærkninger, pkt ), at man ikke fandt grundlag for at indsætte en tilsvarende bestemmelse i forvaltningsloven. Som baggrund herfor er der i forarbejderne til forvaltningsloven bl.a. henvist til, at en parts ret til aktindsigt i almindelighed ikke har samme hastende karakter som navnlig pressens ret til aktindsigt efter offentlighedsloven, og at det centrale for en part i en afgørelsessag i almindelighed må antages at være sagsbehandlingstiden for så vidt angår den materielle sag, der som udgangspunkt udsættes, når der anmodes om partsaktindsigt. Der er heller ikke i lovgivningen fastsat særlige regler om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over afgørelser om partsaktindsigt Når der ikke i lovgivningen er fastsat regler om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over afgørelser om partsaktindsigt, må der foretages en konkret vurdering af, om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid er acceptabel. Jeg kan i den forbindelse bl.a. henvise til den beskrivelse af spørgsmålet om sagsbehandlingstid, som fremgår af Myndighedsguiden på min hjemmeside, under punktet Generel forvaltningsret. Som det bl.a. fremgår heraf, følger det af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud. Der må herudover også tages hensyn til, om der er særlige forhold, som medfører, at myndigheden bør træffe afgørelse inden for en bestemt frist eller inden for kort tid. Jeg har tidligere ved min bedømmelse af en myndigheds sagsbehandlingstid påpeget betydningen af særlige forhold på det pågældende område. Jeg henviser i den forbindelse til sagerne, der er offentliggjort på min hjemmeside som sag nr og sag nr /13

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE 2.3. Reglerne om partsaktindsigt varetager flere formål. Hvis en part anmoder om aktindsigt, før der er truffet afgørelse i en sag, har reglerne bl.a. til formål at give parten lejlighed til at gøre sig bekendt med sagens dokumenter og oplysninger og på den baggrund tage stilling til, om oplysningerne bør suppleres eller korrigeres. Retten til aktindsigt har i disse tilfælde nær sammenhæng med bestemmelsen om partshøring i forvaltningslovens 19 og de særlige bestemmelser på skatteområdet om agterskrivelse og sagsfremstilling i skatteforvaltningslovens Reglerne om partshøring, agterskrivelse og sagsfremstilling sikrer således i vidt omfang, at en part på myndighedens initiativ opnår indsigt i en sags oplysninger og får lejlighed til at kommentere oplysningerne, inden myndigheden træffer afgørelse. Hvis parten anmoder om aktindsigt, efter at der er truffet afgørelse i sagen, vil formålet med partsaktindsigt bl.a. være at give parten bedre mulighed for at vurdere, om afgørelsens grundlag har været ufuldstændigt, og om der er grund til at klage over afgørelsen eller anmode om, at sagen genoptages. Jeg henviser til Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer, 1. udgave (2013), s. 314 f., og Steen Rønsholdt, Forvaltningsret, 4. udgave (2014), s. 451 f De klager i partsaktindsigtssager, som Skatteankestyrelsen behandler, angår hovedsageligt sager, der skal behandles efter reglerne i skatteforvaltningsloven. Skatteforvaltningsloven indeholder en række frister, som både skattemyndighederne og skatteyderen skal overholde. Flere af disse fristbestemmelser bør efter min opfattelse tages i betragtning ved vurderingen af, om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over afgørelser om partsaktindsigt er acceptabel Særligt reglerne i skatteforvaltningslovens 26, stk. 1, og 27, stk. 2, har efter min opfattelse betydning. Efter bestemmelsen i 26, stk. 1, skal SKAT inden 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb varsle ændringer i ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat. Selve ansættelsen skal foretages senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Tilsvarende skal en ekstraordinær ansættelse efter skatteforvaltningslovens 27, stk. 2, foretages, senest 3 måneder efter at den er varslet af SKAT, jf. skatteforvaltningslovens 27, stk. 2. 4/13

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Bestemmelsen i 26, stk. 1, er en videreførelse af skattestyrelseslovens 34, stk. 1. I forarbejderne til bestemmelsen er bl.a. følgende anført (forslaget til lov nr af 20. december 1995, lovforslag nr. L 104 af 1. december 1995, bemærkningerne til 2, stk. 5): For at gennemtvinge en hurtig afklaring af en sådan rettidig agterskrivelse, foreslås, at den således varslede ansættelsesforhøjelse skal være gennemført inden den 1. august samme år, for at den skal være lovlig. Fristerne i skatteforvaltningslovens 26, stk. 1, og 27, stk. 2, skal sammenholdes med, at SKAT også skal iagttage bestemmelsen i forvaltningslovens 9 b, stk. 1. Efter denne bestemmelse er SKAT når der anmodes om partsaktindsigt som udgangspunkt forpligtet til at udsætte sagens afgørelse (skatteansættelsen), indtil der er givet parten adgang til at gøre sig bekendt med dokumenterne, eller hvis SKATs afgørelse om aktindsigt påklages indtil klageinstansen har truffet afgørelse i klagesagen om partsaktindsigt (forvaltningslovens 16, stk. 4). På den baggrund finder jeg, at Skatteankestyrelsen bør søge at træffe afgørelse vedrørende spørgsmålet om aktindsigt, inden fristen for SKATs afgørelse om ansættelsen udløber. Dette vil i en række sager kræve en sagsbehandlingstid, der er væsentlig kortere end 5 måneder Også i tilfælde, hvor SKAT har truffet afgørelse om skatteansættelse, kan Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid ved klage over en afgørelse om partsaktindsigt få betydning for skatteyderens mulighed for at varetage sine interesser. Det vil således kunne have betydning for skatteyderens mulighed for at varetage sine interesser i forbindelse med indgivelse af en klage eller en genoptagelsesanmodning, at spørgsmålet om aktindsigt er endeligt afklaret, inden henholdsvis klagefristen eller fristen for genoptagelse er udløbet. Efter skatteforvaltningslovens 35 a, stk. 3, 3. pkt., er klagefristen 3 måneder, og efter f.eks. skatteforvaltningslovens 26, stk. 2, er fristen for ordinær genoptagelse den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Det er korrekt som Skatteankestyrelsen har anført i sin udtalelse af 7. april 2017 at en verserende klagesag om partsaktindsigt ikke er til hinder for, at der sideløbende kan klages til Skatteankestyrelsen over afgørelsen i selve skatteansættelsessagen. En skatteyder vil heller ikke være afskåret fra at bede om genoptagelse af sin skatteansættelse, selvom der sideløbende behandles en klage i Skatteankestyrelsen over en afgørelse om partsaktindsigt. Efter min opfattelse tilsiger procesøkonomiske forhold imidlertid, at klager og genoptagelsesanmodninger indgives på et så oplyst grundlag som muligt. Det 5/13

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE er derfor hensigtsmæssigt, at spørgsmålet om partsaktindsigt i de tilfælde, hvor klage eller genoptagelse er aktuel er endeligt afklaret, inden fristerne for henholdsvis at klage eller anmode om genoptagelse udløber. Jeg finder således ikke, at Skatteankestyrelsen ved den generelle tilrettelæggelse af behandlingen af klager over partsaktindsigt bør basere sig på muligheden for sideløbende at klage eller anmode om genoptagelse Endelig må det bl.a. tages i betragtning, at det ifølge forarbejderne til forvaltningsloven er af betydning bl.a. af hensyn til tilliden til den offentlige forvaltning, at en part så hurtigt som muligt får aktindsigt, jf. forslag til lov nr. 571 af 19. december 1985, lovforslag nr. L 4 af 2. oktober 1985, Folketingstidende , tillæg A, sp De myndigheder, hvis afgørelser om partsaktindsigt kan påklages til Skatteankestyrelsen, skal som tidligere anført derfor afgøre anmodninger om aktindsigt snarest og som udgangspunkt have færdigbehandlet sagen inden 7 arbejdsdage (forvaltningslovens 16, stk. 2). En sagsbehandlingstid på lidt over 5 måneder i Skatteankestyrelsen stemmer efter min opfattelse ikke med den lovbestemte meget korte sagsbehandlingstid i første instans og med de hensyn, der ligger bag. 3. Konklusion Der er sammenfattende en række forhold, som efter min opfattelse taler for, at Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt bør være kort. Et gennemsnit på lidt over 5 måneder overskrider efter min opfattelse en acceptabel sagsbehandlingstid for Skatteankestyrelsens behandling af klager over afgørelser om partsaktindsigt. 4. Skatteankestyrelsens fremtidige behandling af sagerne Skatteankestyrelsen har efter min henvendelse i sagen overført klager over afgørelser om partsaktindsigt til behandling i et nyoprettet kontor. Skatteankestyrelsen har supplerende oplyst, at styrelsen vil prioritere behandlingen af klager over afgørelser om partsaktindsigt, så disse behandles hurtigst muligt. 6/13

7 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Jeg går ud fra, at Skatteankestyrelsens tiltag vil kunne tilgodese de hensyn, som jeg har anført under pkt. 2 ovenfor. Jeg går derfor også ud fra, at styrelsens afgørelse som udgangspunkt meddeles parten, i rimelig tid inden fristen for at klage eller anmode om genoptagelse udløber, og at styrelsens sagsbehandlingstid bliver bragt i bedre overensstemmelse med forvaltningslovens forudsætning om hurtig behandling af aktindsigtssager. Jeg foretager mig herefter ikke mere i den foreliggende sag, men jeg vil i foråret 2018 bede Skatteankestyrelsen om at oplyse mig om styrelsens sagsbehandlingstid i 2017 for klager over afgørelser om partsaktindsigt. 7/13

8 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev jeg bekendt med, at Skatteankestyrelsen havde oplyst, at den forventede sagsbehandlingstid for en klage over en afgørelse om partsaktindsigt var ca. 24 måneder. Skatteankestyrelsen anførte således bl.a. følgende i et kvitteringsbrev (Skatteankestyrelsens j.nr ): Hvornår kan du forvente, at sagen bliver afgjort? Sagsbehandlingstiden er beklageligvis i øjeblikket ca. 24 måneder. Vi kontakter dig, hvis det viser sig, at vi ikke kan behandle sagen inden for dette tidsrum. Hvornår begynder sagsbehandlingen? Vi behandler sagerne i den rækkefølge, vi modtager dem. Da vi har mange sager til behandling, vil der gå nogen tid, inden en sagsbehandler ser på din sag. Behandlingen af din sag går typisk i gang omkring et halvt år inden afgørelsen. En af mine medarbejdere fik ved telefonisk henvendelse til Skatteankestyrelsen oplyst, at klager over partsaktindsigt efter forvaltningsloven behandles på samme måde som øvrige klagesager, og at det var standardmæssigt i denne type sager at estimere sagsbehandlingstiden til 24 måneder. Det blev desuden oplyst, at alene klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven fulgte en særlig fast track-proces. Jeg skrev den 9. marts 2017 bl.a. følgende til Skatteankestyrelsen: På den baggrund beder jeg efter 17, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013, Skatteankestyrelsen om en udtalelse om nedenstående spørgsmål: 1. Er kvitteringsbrevet udtryk for den tid, som Skatteankestyrelsen generelt bruger på at behandle klager over partsaktindsigt? 2. Har Skatteankestyrelsen fastsat mål for, hvor hurtigt styrelsen ønsker at behandle sager af denne type, og i givet fald hvilke mål for sagsbehandlingstiden er der fastsat? Jeg henviser i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 73 af 4. juni 1997 om mål for hurtig sagsbehandling mv. 8/13

9 BILAG SAGSFREMSTILLING 3. Hvad har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt været det seneste år? 4. Hvordan prioriteres klager over partsaktindsigt efter forvaltningsloven hos Skatteankestyrelsen, og hvilke overvejelser har styrelsen i den forbindelse gjort sig om sagsbehandlingstiden i forhold til borgernes mulighed for inden for klagefristen i skatteforvaltningslovens 35 a, stk. 3, 3. og 4. pkt. at vurdere, om den afgørelse, hvis grundlag der søges aktindsigt i, skal påklages? Jeg modtog Skatteankestyrelsens udtalelse den 7. april Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende: Spørgsmål 1 Svar Skatteankestyrelsen oplyser i sine kvitteringsbreve en forventet sagsbehandlingstid, der som udgangspunkt er beregnet som den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for tilsvarende sager afsluttet i de forudgående 6 måneder. De forventede sagsbehandlingstider opdateres hvert halve år. Imidlertid er der afsluttet så få sager vedrørende klager over afgørelser om partsaktindsigt, at det ikke har været muligt at foretage denne vurdering for de sager, der ikke udtages til forlods behandling se nærmere herom i besvarelsen af spørgsmål nr. 4 at oplysningen i kvitteringsbrevet er baseret på et skøn. I skønnet indgår overvejelser om antallet af verserende sager af denne art, styrelsens ressourcer og prioriteringen af sagerne. Spørgsmål 2 Svar Der er mellem Skatteankestyrelsens direktør og Skatteministeriets departementschef indgået en resultatlønskontrakt vedrørende målopfyldelse af driftsmål, af policymål og af interne administrative mål. Målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for øvrige sager, herunder sager vedrørende klager over SKATs afgørelser om partsaktindsigt, var fastsat til 14,3 måneder for 1. og 2. kvartal 2016 og til 13,7 måneder for 3. og 4. kvartal /13

10 BILAG SAGSFREMSTILLING Det kan supplerende oplyses, at det efter udgangen af 2016 er konstateret, at Skatteankestyrelsen beklageligvis ikke opfyldte målene for sagsbehandlingstider. I den tilsvarende resultatkontrakt for 2017 forventes målene for øvrige sager, dvs. også sager vedrørende klager over SKATs afgørelser om partsaktindsigt, fastsat således: 1. kvartal: måneder 2. kvartal: måneder 3. kvartal: måneder 4. kvartal: måneder Der er ikke herudover fastsat mål for, hvor hurtigt Skatteankestyrelsen ønsker at behandle klager over SKATs afgørelser om partsaktindsigt. Det bemærkes, at der blandt gruppen af øvrige sager er en del sager, som prioriteres, forstået således, at sagerne skal udtages forlods til sagsbehandling (i det omfang det er muligt), hvorfor disse sager ikke skal indgå i puljen af ufordelte sager på lige fod med andre sager. Det drejer sig eksempelvis om følgende sagstyper i ikke prioriteret rækkefølge: Afvisninger Genoptagelse af egne sager Inddrivelse Klager over SKATs afgørelser om aktindsigt efter offentlighedsloven Bindende svar Henstand Sikkerhedsstillelse Registrering af virksomheder, herunder tvangsmæssig afmeldelse Visse sager om tilladelser/godkendelser efter lov om spil Pålæg om f.eks. logbog Spørgsmål 3 Svar Skatteankestyrelsen har i 2016 afsluttet i alt 9 klagesager, der vedrører aktindsigt efter forvaltningsloven. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for disse sager har været 185 dage. De afsluttede klagesager vedrørende partsaktindsigt har således haft en kortere sagsbehandlingstid end en oplyst forventet sagsbehandlingstid på 24 måneder. 10/13

11 BILAG SAGSFREMSTILLING Spørgsmål 4 Svar Ved klagens indgang visiteres sager med klage over hel eller delvis afslag på partsaktindsigt af fagkontoret selv. Disse klagesager screenes således individuelt af fagkontoret, og i det omfang det af klageskrivelsen eller sagen i øvrigt fremgår, at klageren eller dennes repræsentant ønsker sagen fremmet af hensyn til en anden verserende sag, udtages sagen til forlods behandling. Sager, hvori der ikke er fremsat en sådan anmodning om fremme, indgår i kontorets almindelige pulje af ufordelte sager. Skatteankestyrelsen behandler som udgangspunkt sager i den rækkefølge, vi modtager dem. Undtagelsen herfra er de sager, der prioriteres f.eks. sager om partsaktindsigt, hvor klageren eller dennes repræsentant ønsker sagen fremmet af hensyn til en anden verserende sag, eller sager om aktindsigt efter offentlighedsloven. Styrelsen har foretaget sin prioritering ud fra generelle overvejelser om sagernes karakter og den bedst mulige anvendelse af styrelsens ressourcer, jf. også ovenfor vedrørende svaret på spørgsmål nr. 2. Styrelsen har som det også fremgår lige ovenfor været opmærksom på, at der i denne prioritering må indgå hensynet til, at der i klagesager vedrørende partsaktindsigt kan findes en underliggende materiel sag hos f.eks. SKAT, der afventer udfaldet af en sådan klagesag. Det bemærkes dog, at en eventuel ikke afsluttet klagesag vedrørende partsaktindsigt ikke er til hinder for, at der sideløbende indsendes en klage til Skatteankestyrelsen vedrørende den materielle afgørelse. Samtidig er situationen altså den, at der i en række af klagesagerne vedrørende afgørelser om partsaktindsigt ikke findes en verserende underliggende materiel sag hos f.eks. SKAT. I disse klagesager er der nærmere tale om mere isolerede spørgsmål om aktindsigt, der ikke har sammenhæng med en aktuel verserende sag. Disse klagesager vedrørende partsaktindsigt har derfor efter styrelsens opfattelse ikke nødvendigvis en hastende karakter, der kan retfærdiggøre en forlods behandling af sagerne. Skatteankestyrelsen overvejer imidlertid at justere og nuancere sin prioritering af klager over afgørelser om partsaktindsigt fremadrettet, idet disse 11/13

12 BILAG SAGSFREMSTILLING klagesager fra den 1. maj 2017 overgår til et nyoprettet fagkontor i styrelsen og i lyset af Folketingets Ombudsmands spørgsmål. Skatteankestyrelsen anmodede samtidig om et møde om sagen med Folketingets Ombudsmand. Mødet blev afholdt den 23. maj På baggrund af mødet sendte Skatteankestyrelsen den 8. juni 2017 en supplerende udtalelse, hvoraf følgende fremgår: Antal klagesager vedrørende partsaktindsigt Foranlediget af forespørgsel om antallet af klagesager vedrørende partsaktindsigt, har styrelsen foretaget følgende opgørelse over antal klager modtaget i årene 2014, 2015 og 2016: År Antal indkomne klagesager om partsaktindsigt Behandlingen og prioriteringen af klagesager vedrørende partsaktindsigt I forhold til selve proceduren for behandling af klager over aktindsigt bemærkes, at klager over afgørelser om partsaktindsigt indgives til styrelsen, og styrelsen herefter altid sender klager i indledende høring hos SKAT med henblik på at modtage sagsmateriale og eventuel udtalelse fra SKAT. Den screening af klagesager vedrørende partsaktindsigt, som styrelsen har foretaget ved klagens indgang, er således blandt andet baseret på, at styrelsen enten fra klager/repræsentant og/eller SKAT i forbindelse med den indledende høring får oplyst, hvorvidt der findes en materiel sag, der afventer afgørelsen af spørgsmålet om aktindsigt. Som også tidligere oplyst, har styrelsen grundlæggende udtaget de klagesager til forlods behandling, som har haft en sådan forbindelse med en verserende materiel sag. Omvendt har styrelsen ikke udtaget de klagesager, der ikke har haft en sådan forbindelse eller andre saglige grunde, til forlods behandling. Styrelsen skal fremhæve, at der i en række af disse klagesager ses at være tale om klager over afgørelser om partsaktindsigt, der angår materielle sager, der er afsluttet for mange år siden, og som ikke umiddelbart ses at have sammenhæng med f.eks. en retssag. Styrelsen har således ikke ment, at der var sagligt belæg for at behandle disse klagesager forlods. 12/13

13 BILAG SAGSFREMSTILLING Fremadrettet prioritering af klagesager vedrørende partsaktindsigt På baggrund af drøftelserne på mødet den 23. maj 2017 har styrelsen igen overvejet den fremadrettede prioritering af klager over afgørelser om partsaktindsigt. Som bemærket ovenfor, indgives klage over SKATs afgørelse om partsaktindsigt til Skatteankestyrelsen, og efter oprettelse af sagen, anmoder styrelsen SKAT om at fremsende det materiale, der er indgået i grundlaget for SKATs afgørelse. SKAT anmodes også om at kommentere eventuelle nye oplysninger, som klagen måtte indeholde. SKAT anmodes om at sende materiale og en eventuel udtalelse inden 14 dage. SKAT fremkommer så godt som altid med en udtalelse, som skal sendes i høring hos klageren. Klageren får 14 dage til at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Før sagen er klar til at blive fordelt til en sagsbehandler, vil der således typisk være gået over 1 måned. Sagerne kan have meget forskelligt omfang, både for så vidt angår mængden af dokumenter der skal gennemgås, og juridiske problemstillinger der skal tages stilling til. Der kan endvidere være bedt om møde, hvilket typisk vil betyde en lidt længere sagsbehandlingstid. Forvaltningsloven fastsætter ikke en frist for, hvornår klageinstansen skal have behandlet en klage over aktindsigt efter forvaltningsloven i modsætning til offentlighedsloven. Fristen for at behandle klager over aktindsigt efter offentlighedsloven er særdeles kort, og disse klagesager har derfor altid førsteprioritet. Der er imidlertid også god grund til at behandle klager vedrørende partsaktindsigt forholdsvis hurtigt. Skatteankestyrelsen vil derfor fremadrettet også prioritere behandlingen af disse sager, så de behandles hurtigst muligt. Styrelsen vil ændre oplysningen i kvitteringsbrevet, således at der oplyses en forventet sagsbehandlingstid på 4-6 måneder. Ved telefonsamtale den 26. juni 2017 med en af mine medarbejdere korrigerede Skatteankestyrelsen den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de i alt 9 klagesager vedrørende aktindsigt efter forvaltningsloven, som var afsluttet i 2016, idet denne rettelig var 159 dage. Skatteankestyrelsen oplyste samtidig, at styrelsen havde oprettet et nyt kontor, og at klager over afgørelser om partsaktindsigt var overført til behandling i det nyoprettede kontor. 13/13

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Resumé 7. november 2018 Ombudsmanden havde i 2017 undersøgt Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider for de

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser,

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, selv om klagerne var indgivet efter klagefristens udløb. Side 1 5 Resumé 22. november 2018 En advokat klagede

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II

Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II - 1 Mere retssikkerhed på skatteområdet Retssikkerhedspakke II Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge præsenterede skatteministeren en Retssikkerhedspakke II med overskriften Borgeren

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Manglende hjemmel til bindende svar

Manglende hjemmel til bindende svar FOB 2019-1 Manglende hjemmel til bindende svar Resumé En andelsboligforening udbetalte 360.000 kr. til sine andelshavere og anmodede efterfølgende SKAT om bindende svar om den skattemæssige virkning for

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

D O M. Retsgrundlaget Af skatteforvaltningsloven 26 og 27 fremgår blandt andet følgende:

D O M. Retsgrundlaget Af skatteforvaltningsloven 26 og 27 fremgår blandt andet følgende: D O M Afsagt den 17. februar 2017 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Frosell, Kaspar Linkis og Annette Dam Ryt-Hansen). 2. afd. nr. B-1310-16: A (advokat Claus Fabricius Nielsen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Hjælp efter afslag på omvurdering

Hjælp efter afslag på omvurdering Hjælp efter afslag på omvurdering Et par mente, at ejendoms- og ejendomsværdiskatten burde nedsættes på deres ejendom, fordi kystnedbrydning havde gjort ejendommen ubeboelig. De klagede derfor til ombudsmanden

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Skatteforvaltningslovens 55, stk. 1, nr. 1 - omkostningsgodtgørelse ved genoptagelse efter medhold ved klage over afslag på genoptagelse - SKM2011.827.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ FOB 04.536 Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ mv. En borger klagede over en kommunes sagsbehandlingstid. Borgeren rettede første gang henvendelse til kommunen i 1998, og kommunen afsluttede

Læs mere

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKAT havde siden 2008 udtaget to hovedaktionærer og deres selskaber til kontrol, hvilket havde resulteret i forhøjelser af hovedaktionærernes indkomster. 18.

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM SR

Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM SR - 1 Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM2016.365.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet afviste ved en afgørelse af

Læs mere

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer 2016-47 Dataudtræk fra kommunale lønsystemer En journalist havde anmodet to kommuner om dataudtræk fra deres lønsystemer af oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, afdeling, ansættelsestid og løn for

Læs mere

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 29. april 2015 REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE 1. Generelt om Borgerrådgiveren i Gladsaxe Kommune Om Borgerrådgiverfunktionen 1.1. Gladsaxe Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Refusion af udgift til bankgaranti

Refusion af udgift til bankgaranti Refusion af udgift til bankgaranti Spørgsmål om refusion af en skatteyders udgift til bankgaranti som sikkerhed for pålignede skatter i et tilfælde, hvor en overordnet skattemyndighed havde annulleret

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Udtalelse. Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter

Udtalelse. Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter Udtalelse Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter Resumé 1. november 2018 Ombudsmanden har gennemgået 40 sagsforløb behandlet

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere