Region Midtjylland. Referat. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Referat. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7."

Transkript

1 Region Midtjylland Sundhed 11. december 2017 /SUSSOR Refer til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere 1 2 Afrapportering fra aktionsforskningsforløb om fælles ledelse 2 3 Fælles aftale om IV-behandling i nærmiljøet 4 4 Afrapportering af mål 6 5 Orientering om indsser i Psykiriplanens årsplan 2018 vedrørende udvikling af samarbejdet med kommuner og almen praksis 8 6 Udmøntning af Folkesundhed i Midten 10 7 Skriftlig orientering 12 8 Eventuelt 14

3 Mødedeltagere Sagsfremstilling Lasse Jacobsen, Viborg Kommune Hosea Dutscke, Aarhus Kommune Anders Kjærulff, Silkeborg Kommune Søren Liner Christensen, Herning Kommune Ke Bøgh, Favrskov Kommune Rene Nielsen, Hedensted Kommune Kjeld Bertelsen, Struer Kommune (afbud) Lone Rasmussen, Skanderborg Kommune Linda Bonde Kirkegaard, KOSU Jonna Holm Pedersen, KKR Lise Høyer, PLO-M Henrik Kise, PLO-M (afbud) Christian Boel, Region Midtjylland Poul Michaelsen, HE Vest, Region Midtjylland Inge Pia Christensen, AUH, Region Midtjylland Tove Kristensen, HE Midt, Region Midtjylland Jonas Dahl for Marianne Jensen, RH Randers, Region Midtjylland Anette Schouv Kjeldsen, AUH, Region Midtjylland Hanne Sveistrup Demant, HE Horsens, Region Midtjylland Gert Pilgaard, Social og Psykiri, Region Midtjylland Mette Kjølby, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland Dorthe Klith, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Helene Bech Rosenbrandt, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Beslutning Velkommen til Anette Schouv Kjedsen, der afløser Eva Sejersdal Knudsen. Jonas Dahl deltog. for Marianne Jensen. Afbud fra Kjeld Betrelsen og Henrik Kise.

4 Afrapportering fra aktionsforskningsforløb om fælles ledelse Administrionen indstiller, Sundhedsstyregruppen drøfter resultet af forløbet med fælles ledelse Sundhedsstyregruppen drøfter konsekvenser for det videre tværsektorielle samarbejde, herunder afklarer anbefalinger til den kommende periode i Sundhedsstyregruppen Sundhedsstyregruppen drøfter erfaringer fra arbejdet med læringsspor om IV Sagsfremstilling Sundhedsstyregruppen ønsker gå forrest ift. praktisere fælles ledelse, som også er et ønske til resten af organisionen. For understøtte dette, besluttede Sundhedsstyregruppen på møde den 2. maj 2016 indgå i et aktionsforskningsprojekt med konsulenter (Annemette Digmann og Jacob Høj Jørgensen), der gennem observion ved møder, afholdelse af individuelle interviews mm. skulle bidrage til, gruppen bevægede sig mod mere effektiv beslutningstagning i det tværsektorielle rum og en større vi-følelse. Formålet var øge Sundhedsstyregruppens evne til skabe værdi for borgerne på tværs af organisoriske grænser ved have fokus på de grænsekrydsende samarbejdsprocesser, organisering, mødeform, indhold mv. Forskningsspørgsmålet lød: Hvordan kommer vi fra alle de gode viljer om lede på tværs til gøre det i praksis? Sundhedsstyregruppen er løbende blevet orienteret om resulter. Annemette Digmann og Jacob Høj Jørgensen deltager under dette punkt og indleder punktet med en præsention af deres fund og anbefalinger fra aktionsforskningsprojektet. Forskningsrapporten er vedlagt. Der er s god tid af til punktet med henblik på, der bliver mulighed for en dybdegående drøftelse af konsekvenser for det videre tværsektorielle samarbejde, herunder formulering af anbefalinger til den kommende periode i Sundhedsstyregruppen. Beslutning Annemette Digmann og Jacob Høj Jørgensen præsenterede fund og anbefalinger. Plancher er vedhæftet. Forskningsrapporten har fokus på forbedringsmuligheder og fremhæver:

5 3 en fælles forståelse af formålet er nødvendig gør uenigheden produktiv - forskellighed er en gave - udnyt potentialet brug tiden på møderne bedre og tag fælles ansvar for processen - tydelighed om hvornår forskellige dialogrum er i spil; nysgerrighed på andres perspektiver; gør mellemrum mellem møderne effektive prioritér opbygning af relioner og den nødvendige tillid etablér øvebaner og brug dem til fælles læring og reflektion. Gennem gruppedrøftelser og opsamling i plenum fremkom følgende anbefalinger/opmærksomhedsområder til det videre arbejde: tydelighed og fælles forståelse af Sundhedsstyregruppens opgaver og formål fokus på succeskriteriet er lave indsser, der flytter noget for borgeren den kommende Sundhedsstyregruppe skal have indblik i og forståelse for de enkelte sektorers forskellige vilkår og rammer bedre kobling mellem det politiske og administrive niveau, herunder fælles politisk prioritering større fokus på om vi er i et fælles udviklings- eller et forhandlingsrum; forskellige interesser og økonomi modarbejder et fælles udviklingsrum fastsætte præmisser for samarbejdet vi skal turde snakke om, økonomi også er en præmis forenkling, færre mål - få konkrete mål for ét år ad gangen relionerne i Sundhedsstyregruppen skal bæres ud til klyngerne også sikre tættere bånd mellem Sundhedsstyregruppen og henholdsvis Sundhedskoordinionsudvalget og klyngestyregrupperne tale og skrive mindre, flere handlinger mere fokus på hvordan vi kommer i mål med indsser, der skaber en effekt for borgeren. Sundhedsstyregruppens medlemmer er velkomne til drøfte forskningsrapporten i klyngestyregrupperne. Bilag Følgeforskning Sundhedsstyregruppen - final rapport (lukket) SSG anbefalinger kondenseret (JHJ )

6 Fælles aftale om IV-behandling i nærmiljøet Administrionen indstiller, Sundhedsstyregruppen drøfter stus på IV-aftalen Sundhedsstyregruppen træffer beslutning om den videre proces for en fælles aftale om IV-behandling i nærmiljøet Sagsfremstilling Baggrund Sundhedsstyregruppen valgte i maj 2015 sætte gang i et arbejde med finde en mere ensartet løsning på de aftaler om IV-behandling i hjemmet, som flere steder var indgået lokalt mellem hospital og kommuner. Formålet var blandt andet tilgodese de borgere, som får behandling på andre hospitaler i regionen end på det lokale hospital, og som kunne opleve, de ikke får samme tilbud om IV-behandling i eget hjem, som hvis de blev behandlet på det lokale hospital. Arbejdet med en aftale i viste, der var enighed om det hensigtsmæssige i en fælles faglig aftale om IV-behandling (isotone væsker og antibiotika), men der var udfordringer i forhold til håndtering af økonomien på området. I forlængelse af aktionsforskningsprojektet om fælles ledelse i regi af Sundhedsstyregruppen udvalgte Sundhedsstyregruppen i januar 2017 arbejdet med en fælles aftale om IV-behandling som et indssområde, som gruppen vil lykkes med i løbet af Indssområdet skulle fungere som læring / øvebane for øvrige områder. På den baggrund blev der på mødet i maj 2017 neds en arbejdsgruppe med repræsention på direktørniveau fra kommuner og region, som havde til opgave: At udarbejde forslag til en samarbejdsaftale for IV-behandling i eget hjem At udarbejde et beslutningsgrundlag, som indeholder en vurdering af den borgeroplevede kvalitet, forventet aktivitet samt de faktiske økonomiske konsekvenser af samarbejdsaftalen Løbende indsamle læring i forlængelse af aktionsforskningsprojektet. Stus for arbejdet med en fælles aftale om IV-behandling blev forelagt Sundhedsstyregruppen i september 2017 med henblik på endelig godkendelse af aftalen ultimo Stus Drøftelser i den mellemliggende periode peger dog på, en fælles aftale om IVbehandling i nærmiljøet ikke er klar til blive forelagt til endelig godkendelse på nuværende tidspunkt. Fra kommunal side er der flere administrive repræsentanter på tværs af kommunerne, der vurderer, det foreliggende beslutningsgrundlag ikke vil være til-

7 5 strækkeligt til en politisk rificering i byrådene. Der henvises bl.a. til usikkerhed omkring økonomien i aftalen, samt muligheden for sikre den nødvendige styring af aftalen. Arbejdsgruppens udkast til samarbejdsaftale om IV-behandling og tilhørende faglige retningslinjer vedlægges, så Sundhedsstyregruppen har mulighed for orientere sig i, hvor langt arbejdsgruppen er kommet i arbejdet. Beslutningsgrundlag for aftalen vedlægges ligeledes til orientering. Beslutning Arbejdet har vist, der er en fælles forståelse mellem kommunerne og regionen af de faglige dimensioner ved opgavevaretagelsen i kommunalt regi. Det er dog lige så klart, der ikke er enighed mellem kommunerne og regionen, når det kommer til økonomien i aftalen. Det er et udbredt kommunalt krav, pengene følger borgeren, når opgaven skifter fra hospitalsregi til kommunal varetagelse. Fra regional side er afsættet, økonomiske spørgsmål ved opgaveflytning skal håndteres ved de centrale økonomiforhandlinger mellem Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Regeringen. Formandskabet for den kommunale sundhedsstyregruppe (KOSU) tilkendegav, man efter dialog med det kommunale bagland ikke finder, der er tilstrækkelig opbakning til forsætte arbejdet med en fælles aftale. Der er således ikke taget stilling til, hvad der skal ske med den fælles IV-aftale. IV-behandling i kommunalt regi må derfor indtil videre bero på lokale aftaler mellem hospital og den/de omkringliggende kommuner. Sundhedsstyregruppen er enig om, for fremadrettet kunne arbejde med fælles aftaler om opgaveflytning er det nødvendigt være eksplicit på hvilke politiske principper, der skal være gældende, i særdeleshed i forhold til økonomi. Sundhedsstyregruppen anbefaler derfor, man som et led i udarbejdelsen af den nye sundhedsaftale, gør det til et politisk prioriteret område etablere principper for samarbejdet. Bilag Bilag - Beslutningsgrundlag_IV-aftale Bilag - udkast til samarbejdsaftale Bilag - Faglige retningslinjer_iv-behandling i nærmiljø

8 Afrapportering af mål Administrionen indstiller, Sundhedsstyregruppen tager orienteringen til efterretning med henblik på efterfølgende drøftelse og videre foranstaltning i klyngerne. Sagsfremstilling Afrapportering på sundhedsaftalens mål og nionale mål På Sundhedskoordinionsudvalgets møde den 2. marts 2017 blev forslag til afrapportering af sundhedsaftalens mål og nye nionale mål godkendt. Første afrapportering på sundhedsaftalens mål og nionale mål blev fremlagt på Sundhedskoordinionsudvalgets møde den 1. juni Hermed fremlægges anden afrapportering - se vedlagte bilag. I bilaget illustreres udviklingen på de enkelte indikorer på tværs af hospitaler. Derudover gives en aktuel stus for regionen samlet set og for de enkelte hospitalsenheder samt kommunefordelt for udvalgte indikorer. På enkelte indikorområder afventes nionale tal, ligesom der ift. størstedelen af indikorerne for sundhedsaftalens mål afventes en ny 'Hvordan har du det?' rapport i Afrapporteringen udvides på sigt, når nye da bliver tilgængelige eksempelvis i forhold til opfølgning på hjerterehabiliteringen. Ligesom andre relevante nionale mål kan inddrages efter behov. Fokusindikor På Sundhedskoordinionsudvalgets møde den 2. marts 2017 blev endvidere indikoren "forebyggelige indlæggelser blandt ældre" udpeget som en fælles fokusindikor som en del af arbejdet med de nionale mål på sundhedsområdet. Formandskabet for Sundhedsstyregruppen har godkendt, "forebyggelige indlæggelser blandt ældre" fortsætter som fokusindikor i Klyngerne skal have særligt fokus på følge udviklingen i antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre i 2017 og Klyngerne vil blive bedt om en kort stus afrapportering på indikoren to gange årligt til Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinionsudvalget, og skal i den forbindelse beskrive, hvorledes der i klyngerne arbejdes med nedbringelsen af forebyggelige indlæggelser blandt ældre. Til understøttelse af arbejdet i klyngerne stilles nu dameriale til rådighed - se indste link: andtldre_0/forside

9 7 Således får klyngerne mulighed for løbende følge udviklingen af forebyggelige indlæggelser blandt ældre i egen klynge. Klyngerne kan med udgangspunkt heri drøfte, hvad det konkret giver anledning til i den enkelte klynge. Darapporten bygger på regionale da, og er placeret på regionens hjemmeside, hvor den opderes løbende. Sundhedskoordinionsudvalget vil halvårligt følge udviklingen i fokusindikoren. Beslutning Indstilling godkendt med følgende bemærkninger: vi skal arbejde med dynamisk afrapportering til ledelsessystem og politikere fremfor udelukkende fokusere på skriftlige afrapporteringer. Tavle-møder blev foreslået som form til afrapportering på møder i Sundhedsstyregruppen. Formen kunne være et sundhedsstyregruppemedlem fra hver klynge præsenterer klyngens da ift. forebyggelige indlæggelser, samt hvordan klyngen har arbejdet med nedbringe dem, og hvad erfaringerne har givet anledning til af nye indsser/idéer. Vest-klyngen meldte sig til lave en prøvehandling på dette og præsenterer på næste møde i Sundhedsstyregruppen antal færdigbehandlede pr. hospitalsenhed også bør opgøres pr indbyggere for gøre det sammenligneligt det er relevant inkludere praksisområdet. I den nye overenskomst med almen praksis indgår, der skal formuleres indikorer og mål for almen praksis ift. de nionale mål for sundhedsområde. Bilag 2. afrapportering sundhedsaftalens mål og de nionale mål Forklaringsnot - fokusindikor forebyggelige indlæggelser for ældre

10 Orientering om indsser i Psykiriplanens årsplan 2018 vedrørende udvikling af samarbejdet med kommuner og almen praksis Administrionen indstiller, orienteringen om årsplanen tages til efterretning Sagsfremstilling Region Midtjylland vedtog i maj Psykiriplan 2017, som efterfølgende skal udmøntes i årsplaner. Udfordringerne på psykiriområdet fordrer et stærkt samarbejde mellem psykiri, kommuner og almen praksis. Derfor inviterede Psykirien i Region Midtjylland ultimo oktober samarbejdspartnere fra alle 19 kommuner samt almen praksis til et seminar om årsplanen for På seminaret var der en bred, åben og kvalificeret dialog. Samlet set bidrog deltagerne med mere end 200 handlingsforslag, som Psykirien i Region Midtjylland efterfølgende har kondenseret til en række konkrete handlinger. Psykiriens Årsplan 2018 har stort fokus på pienten og samarbejdet omkring denne. Konkret indeholder Årsplan 2018 følgende handlinger, som involverer såvel kommunerne som almen praksis: Flere brugerstyrede tiltag for borgere med mange henvisninger til psykirien. Emnet tages op i de enkelte klyngestyregrupper i første halvår 2018 med henblik på uddybning og implementering lokalt. Udvikling af generisk samarbejdsmodel i forhold til de særligt syge pienter (misbrug, selvskade og udadreagerende adfærd). Kommuner og almen praksis inviteres til deltage i udvikling af en samarbejdsmodel, der omfter fælles skolebænk, etablering af principper for brobygningsfunktion samt regionen yder sundhedsfaglig rådgivning til regionale og kommunale botilbud. Endvidere vil Psykirien i Region Midtjylland fokusere på tydeligere, hurtigere og mere handlingsanvisende epikriser til praktiserende læge og kommunale samarbejdsparter. Ligeledes vil muligheden for give pienten en hurtig ambulant tid blive implementeret. Ud over Årsplan 2018 har Psykirien i Region Midtjylland også fokus på følgende handlinger i 2018, som vil involvere kommuner og almen praksis: Etableringen af "Særlige Pladser" i samarbejde med kommunerne Etableringen af Psykirien i Nordvest i samarbejde med Lemvig, Struer og Holstebro kommuner

11 9 Etableringen af Borgernes Psykirihus i samarbejde med Aarhus Kommune. Beslutning Indstilling godkendt. Bilag Årsplan 2018 Psykirien i Region Midtjylland

12 Udmøntning af Folkesundhed i Midten Det indstilles, Sundhedsstyregruppen godkender Prioriteringsudvalgets forslag til udmøntning af midlerne i Folkesundhed i Midten Sundhedsstyregruppen godkender Prioriteringsudvalgets forslag til temaer i ansøgningsrunden 2018 Sagsfremstilling Folkesundhed i Midten yder økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter til parterne i samarbejdskonstruktionen, som er de 19 kommuner og Region Midtjylland. Sundhedsstyregruppen er bestyrelse for Folkesundhed i Midten og godkender fordeling af midler og valg af temaer. Folkesundhed i Midten har i 2017 modtaget 16 ansøgninger om støtte til forskningsprojekter og 2 ansøgninger om støtte til udarbejdelse af ph.d.-protokol. Ansøgningerne har været behandlet af Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg og af Prioriteringsudvalget for Folkesundhed i Midten. Ansøgningerne ansøgte samlet set om kr., hvoraf de kr. blev søgt til støtte til udarbejdelse af ph.d.-protokoller. Der var kr. til rådighed til uddeling. Prioriteringsudvalget gennemgik de indkomne ansøgninger, samt Det Videnskabelige Bedømmelsesudvalgs vurderinger af ansøgningernes videnskabelige kvalitet. På baggrund heraf har Prioriteringsudvalget udarbejdet vedhæftede samlede forslag til udmøntning af midlerne i Folkesundhed i Midten. Sundhedsstyregruppen bedes godkende forslaget til udmøntningen af midlerne. Prioriteringsudvalget drøftede mulige temaer til ansøgningsrunden 2018 og indstiller, temaerne fra ansøgningsrunden i 2017 videreføres. Det drejer sig om følgende temaer: Et sundhedsvæsen på borgernes præmisser Sundhedsløsninger tæt på borgerne Mere lighed i sundhed.

13 11 Sundhedsstyregruppen bedes godkende disse temaer. Beslutning Indstilling godkendt. Det blev besluttet, der til næste møde i Sundhedsstyregruppen gives en skriftlig orientering om midler fra Steno Diabetes Center Aarhus til forskning i udviklings- og forskningsprojekter ift. sammenhængende pientforløb for borgere med diabetes. Bilag Udmøntning FiM 2017 til Sundhedsstyregruppen

14 Skriftlig orientering Administrionen indstiller, Sundhedsstyregruppen tager de skriftlige orienteringer til efterretning. Sagsfremstilling Stus på implementering af aktiv pientstøtte Regionsrådet besluttede på møde den 23. august 2017, den vestlige pientstøtteenhed for Aktiv Pientstøtte placeres ved Hospitalsenheden Vest i Herning. Enheden starter med pientindtag den 1. januar 2018 og dækker Vestklyngen og Midtklyngen. Den østlige pientstøtteenhed i Randers er begyndt med indtag af pienter i Randersklyngen og udvider til Aarhusklyngen og Horsensklyngen ultimo Projektledelsen er i gang med en runde til klyngerne, hvor det tværsektorielle samarbejde ift. indssen drøftes. Resulter fra 'Sund Mand' i Ringkøbing Skjern Kommune Der foreligger nu resulter fra det tværsektorielle projekt Sund Mand. Indssen går ud på øge egenomsorgen blandt årige mænd og har været et samarbejde mellem Region Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune, de praktiserende læger i kommunen og Aarhus Universitet i Ca mænd i alderen år har i projektperioden fået en invition til deltage i en helbredsundersøgelse i Sundhedshuset i Ringkøbing, med fokus på risikofaktorer i forhold til diabetes, lungelidelser, hjertekarsygdom og dårligt mentalt helbred. Over halvdelen af de inviterede takkede ja til tilbuddet. Af deltagerne viste det sig, 3/4 havde en risikoprofil, der kræver livsstilsændringer og/eller medicinsk behandling, hvis risikoen for udvikling af sygdom skal mindskes. Halvdelen af deltagerne viste sig ved helbredsundersøgelsen have en risikoprofil, der betød, de blev anbefalet opsøge egen læge. Resulterne peger på, det med indssen bl.a. har været muligt mindske rygefrekvensen, og øge andelen der er fysisk aktive med hård intensitet. Samlet set peger resulterne på, der er behov for fokus på mænds adfærds- og helbredsprofil, og hvordan man der kan skabes positive forandringer. Kvantitiv evaluering: Kvalitiv evaluering: nd_mand.pdf

15 13 Styrket inds på hospitalerne om henvisning til kommunale rygestoptilbud og alkoholrådgivning Regionen ønsker orientere om, der igangsættes en proces i foråret 2018 med styrke den systemiske indss for forebyggelse på alle hospitaler, så alle relevante pienter tilbydes rygestop- og alkoholrådgivning. Som følge heraf forventes der komme en stigning i antal af elektroniske henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud. I Vestklyngen har der fra kørt et pilotprojekt, Forstærket indss overfor storrygere i Vestklyngen, som er et eksempel på en styrket inds på hospitalerne om henvisning til kommunale tilbud. En driftsmodel for projektet forventes blive præsenteret på mødet i Sundhedsstyregruppen den 31. januar Stus på udarbejdelse af ny sundhedsaftale Som del af foranalysen til den kommende sundhedsaftale arbejdes der med indsamling af erfaringer/læring og anbefalinger fra dialogmøder med klyngerne og faglige organisioner, interviews med politikere og en kvalitiv undersøgelse af perspektiver fra borgere, pårørende og frontpersonale. Derudover er medlemmerne af Sundhedsstyregruppen, øvrige kommuners direktører på sundhedsområdet og supplerende repræsentanter fra Region Midtjylland inviteret til en workshop den 20. december Formålet med workshoppen er tage hul på den stregiske administrive drøftelse af hvilke overordnede linjer og ambitionsniveau, vi ser for den kommende sundhedsaftale. Hvad vil vi gerne være i mål med, når næste sundhedsaftaleperiode er slut ift. udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen? Hvad forhindrer os i det? Hvordan kan vi overvinde det? Omdrejningspunktet er, hvordan vi forts vil udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne hvad vil vi opnå for borgeren, og hvordan styrker vi det tværsektorielle samarbejde. Beslutning Indstilling godkendt.

16 Eventuelt Beslutning Intet under dette punkt.

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7.

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7. Region Midtjylland Sundhed 24. november 2017 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR Region Midtjylland Sundhed 20. september 2019 /SUSSOR Dagsorden til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Samarbejdsaftale om palliion 1 2

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 24. juni 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 1. Sundhedsaftale - første

Læs mere

Skriftlig orientering

Skriftlig orientering Region Midtjylland Sundhed 29. maj 2019 /SUSSOR Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 29. maj 2019 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 1 1 1-01-72-30-17

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Dette baggrundsnotat om samarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 22. juni 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 14. juni 2016 kl. 14:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef Hoved-Hjerte-Centret,

Læs mere

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl. 10.00-12.30.

Læs mere

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 Viborg, den 28. februar 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 2 1-01-72-57-08 1. Grænsekrydsende lederskab

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 15. marts 2018 kl. 10:30 i Laugesens have, Knivsbækvej 13, Videbæk.

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 15. marts 2018 kl. 10:30 i Laugesens have, Knivsbækvej 13, Videbæk. Region Midtjylland Sundhed 8. marts 2018 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 15. marts 2018 kl. 10:30 i Laugesens have, Knivsbækvej 13, Videbæk Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 kl. 14:45 i Regionshuset i Viborg, Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 kl. 14:45 i Regionshuset i Viborg, Konference 1 Region Midtjylland Sundhed 10. januar 2017 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 kl. 14:45 i Regionshuset i Viborg, Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. august 2014 /SANNBJ Refer fra mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 19. maj 2014 kl. 13:30 i Lokale 16, Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00 Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland Onsdag den 26. september

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden. Refer Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre Regionshuset Viborg Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 kl. 14:45 i Regionshuset i Viborg, Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 kl. 14:45 i Regionshuset i Viborg, Konference 1 Region Midtjylland Sundhed 26. januar 2017 /SUSSOR Referat fra møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 kl. 14:45 i Regionshuset i Viborg, Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 11. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden Region Midtjylland Psykiri og Social Viborg, den 7. november 2010 /GITBUN Dagsorden til mødet i Udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiri og kl. 13:00 i Regionshuset Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2. juni 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet -2020

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

ÅRSRAPPORTERING 2010. Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011

ÅRSRAPPORTERING 2010. Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011 ÅRSRAPPORTERING 2010 Godkendt af: Det faglige udvalg, 21. marts 2011 Bestyrelsen, 4. april 2011 Folkesundhed i Midten Lov- og aftalegrundlag SUNDHEDSLOVENS, Kapitel 59 Forskning 194. Regionsrådet skal

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 29. november 2016 /SUSSOR Refer til møde i Sundhedsstyregruppen 3. november 2016 kl. 14:00 i Mødet holdes i DOKK1, VIP-lokale, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 31. januar 2018 kl. 10:15 i Regionshuset Viborg, Konference 1.

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 31. januar 2018 kl. 10:15 i Regionshuset Viborg, Konference 1. Region Midtjylland Sundhed 23. januar 2018 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 31. januar 2018 kl. 10:15 i Regionshuset Viborg, Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere

Læs mere

Viborg, den 26. marts 2014 /DORKLI. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. marts 2014 kl. 10:15 i Regionshuset Viborg, Mødelokale F7

Viborg, den 26. marts 2014 /DORKLI. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. marts 2014 kl. 10:15 i Regionshuset Viborg, Mødelokale F7 1 Viborg, den 26. marts 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. marts 2014 kl. 10:15 i Regionshuset Viborg, Mødelokale F7 2 1-30-72-228-12 1. Sundhedsaftalen Administrionen indstiller, sagen

Læs mere

Skriftlig orientering

Skriftlig orientering Region Midtjylland Sundhed 3. april 2019 /SUSSOR Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 3. april 2019 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 1 1 1-01-72-30-17

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 27. november 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 7. december 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Referat fra møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts 2019 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F7

Region Midtjylland Referat fra møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts 2019 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F7 Region Midtjylland Sundhed 10. april 2019 /SUSSOR Refer fra møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts 2019 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere 1 2

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat. til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3. Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 18. november 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 4. november 2016 kl. 13:00 i Aarhus Rådhus, lokale 3.81 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Direktørforum

Læs mere

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Virkemidler Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Folkesundhed i Midten GENEREL PRÆSENTATION PRÆSENTATION AF SAMARBEJDSKONSTRUKTIONEN www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Temadrøftelse i Udvalget for Social Omsorg den 4. marts Aktører i Sundhedsvæsnet

Temadrøftelse i Udvalget for Social Omsorg den 4. marts Aktører i Sundhedsvæsnet Temadrøftelse i Udvalget for Social Omsorg den 4. marts 2019 Aktører i Sundhedsvæsnet Sundhedsaktører - Hovedoversigt Statslig niveau Mellem kommunalt samarbejde Regionalt samarbejde Klyngesamarbejde Samarbejde

Læs mere

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, AUH. Referat Region Midtjylland Ledelsessekretariet, AUH 6. juli 2016 /LOUMOE Refer til møde i Direktørforum AUH 1. juli 2016 kl. 13:00 i Aarhus Kommune: Jægergården, Værkmestergade 15, mødelokale 5545 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00 Mødelokale 3, bygning

Læs mere

Til medlemmerne i Klyngestyregruppen i Vestklyngen. Referat fra ekstraordinært klyngestyregruppemøde i Vestklyngen. Tid: 20.

Til medlemmerne i Klyngestyregruppen i Vestklyngen. Referat fra ekstraordinært klyngestyregruppemøde i Vestklyngen. Tid: 20. Til medlemmerne i Klyngestyregruppen i Vestklyngen Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU REGION: Midt DATO: 30.06.2017 LØBENR.: (udfyldes af regionen) STAMOPLYSNINGER ANSØGERS NAVN, MAIL,TLF mm. Styregruppen for Sundhedsstrategisk

Læs mere

Region Midtjylland. Referat

Region Midtjylland. Referat Region Midtjylland Sundhed 8. juni 2018 /SUSSOR Refer fra møde i Sundhedsstyregruppen 23. maj 2018 kl. 15:00 i Mødelokale 13, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 24. november 2014 kl. 10:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen.

Region Midtjylland. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 24. november 2014 kl. 10:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 3. december 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 24. november 2014 kl. 10:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 v. Christine Kousholt, Sundhedschef, Århus Kommune Formand for Sund By Netværket i DK KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe

Læs mere

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen Børn og Unge Somatik DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Læs mere

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Ved direktør Mette Andreassen Social, Sundhed & Omsorg Viborg Kommune Disposition - Midtklyngen i den regionale organisation - Hvordan samarbejder

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg. Sundhed. 23. august 2016 /ANBROE

Region Midtjylland. Referat. til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg. Sundhed. 23. august 2016 /ANBROE Region Midtjylland Sundhed 23. august 2016 /ANBROE Refer til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Kliniske kvalitetsindikorer

Læs mere

Årsplan 2018 for psykiatrien

Årsplan 2018 for psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Årsplan 2018 for psykiatrien 1. Proces for Årsplan

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen om forebyggelse DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Tid: Fredag

Læs mere

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan Til medlemmerne af Implementeringsgruppen Sundheds-IT og Digitale arbejdsgange Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum)

Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Aarhus Universitetshospital Plan og afdelingssupport Palle Juul Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat af møde i Forretningsudvalget (Direktørforum) Tid og sted: 19.

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal)

Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Deltagere: REFERAT Møde i Direktørforum (Aarhus klyngen) Torsdag d. 16. april kl. 15.00-17.00 Aarhus Rådhus Mødelokale 381 (3.sal) Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital (AFBUD)

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes som videomøde kl. 9.00-10.00. Der er booket videolokale følgende steder:

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tid: Onsdag

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Referat mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:

Læs mere

Direktørforum i Aarhus-klyngen

Direktørforum i Aarhus-klyngen Direktørforum i Aarhus-klyngen Referat fra møde d. Side 1 af 5 Afbud: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH Praktiserende læge Jette Kolding SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra mødet i samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 9. juni 2010 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg, mødelokale C3

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra mødet i samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 9. juni 2010 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg, mødelokale C3 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. juli 2010 /CLAJEN Refer fra mødet i samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 9. juni 2010 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg, mødelokale C3 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 4. december 2014 /helroe Referat til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2 /METANE Refer af mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen kl. 17:00 i Hos Lægerne Kraghede, Melgaard Jensen og Vedsted i Hinnerup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. fra møde i Sundhedsstyregruppen 31. januar 2018 kl. 10:15 i Regionshuset Viborg, Konference 1.

Region Midtjylland. Referat. fra møde i Sundhedsstyregruppen 31. januar 2018 kl. 10:15 i Regionshuset Viborg, Konference 1. Region Midtjylland Sundhed 15. februar 2018 /SUSSOR Referat fra møde i Sundhedsstyregruppen 31. januar 2018 kl. 10:15 i Regionshuset Viborg, Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 19. januar 2011 /KRILOR Dagsorden til mødet i Kontaktforum, Psykiriområdet 24. januar 2011 kl. 13.00 i mødelokale F3, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden Region Midtjylland Sundhed 31. oktober 2016 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 3. november 2016 kl. 14:00 Mødet holdes i DOKK1, VIP-lokale, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014 Mødereferat Deltagere: Anne Østergaard, Eva Sejersdal Knudsen, Else Skaaning, Linda Kirkegaard, Jacob Møller Jørgensen, Hanne Linnemann Aarhus Kommune Den 12. februar 2014 Referat fra møde i koordineringsgruppen

Læs mere

Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar

Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar Birgitte Holm Andersen Regionalt Sundhedssamarbejde Folkesundhed og kronikerindsats www.regionmidtjylland.dk Kroniske udfordringer! Udviklingen i sygdomsmønstret

Læs mere

Sundhedsaftalen 2019-2023 Danske Ældreråds konference Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 15.11.2018 Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget, Region Midtjylland

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Præmisser For, at spredning kan lykkes, er der en række præmisser, som man både som ledelse og projektledelse skal forholde sig til, fx:

Præmisser For, at spredning kan lykkes, er der en række præmisser, som man både som ledelse og projektledelse skal forholde sig til, fx: Model for spredning - spredning af tværsektorielle indsatser under sundhedsaftalen Baggrund Hospitaler, kommuner og praksis er med sundhedsaftalen enige om, at de bedste løsninger udbredes. Sundhedsaftalen

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere