AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse : Insektmiddel 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma Telefon : Telefax : adresse 1.4 Nødtelefon : Syngenta Crop Protection A/S Strandlodsvej København S Danmark : Nødtelefon : Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) AFSNIT 2. FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF Xn, Sundhedsskadelig N, Miljøfarlig R20: Farlig ved indånding. R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 2.2 Mærkningselementer Etikettering: Forordning (EF) nr. 1272/2008 Farepiktogrammer Signalord : Advarsel Udgave 1 Side 1 af 12

2 Faresætninger : H333 Kan være skadelig ved indånding. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Sikkerhedssætninger : P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P391 Udslip opsamles. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. Bemærkninger : Klassificeret ved brug af alle GHS fareklasser og kategorier. Hvor GHS'en indeholder muligheder, er den mest konservative mulighed blevet valgt. Regionale eller nationale implementeringer af GHS implementerer muligvis ikke alle fareklasser og kategorier. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Etikettering: EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF Symbol(er) Sundhedsskadelig Miljøfarlig R-sætning(er) : R20 Farlig ved indånding. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. S-sætning(er) : S 2 Opbevares utilgængeligt for børn. S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. S22 Undgå indånding af støv. S23 Undgå indånding af aerosoltåger. S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. Særlig mærkning af visse blandinger : SP 1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje). For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Udgave 1 Side 2 af 12

3 2.3 Andre farer Kan medføre en midlertidig kløen, prikken, brænden eller følelsesløshed på eksponerede hudområder (kaldet paresthesi). AFSNIT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2 Blandinger Farlige komponenter Kemisk betegnelse CAS-Nr. EF-Nr. lambda-cyhalothrin Registreringsnummer Klassifikation (67/548/EØF) T+, N R21 R25 R26 R50/53 Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Acute Tox.3; H301 Acute Tox.3; H311 Acute Tox.2; H330 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410 Koncentration 9,7 % W/W 1,2-Propandiol % W/W solvent naphtha (petroleum), light arom N, Xn R10 R37 R51/53 R65 R66 R67 Flam. Liq.3; H226 Asp. Tox.1; H304 STOT SE3; H335 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic2; H % W/W Stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering. Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. AFSNIT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Indånding Hudkontakt : Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved hånden, når Giftlinjen eller lægen kontaktes. : Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen. : Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Vask forurenet tøj før genbrug. Udgave 1 Side 3 af 12

4 Øjenkontakt : Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Omgående lægehjælp er påkrævet. Indtagelse : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremprovoker IKKE opkastning. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer : Aspiration kan forårsage lungeødem og pneumonitis. Paresthesi effekter forårsaget af hudkontakt (kløen, prikken, brænden eller følelsesløshed) er forbigående, kan vare op til 24 timer. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Medicinsk råd : Fremkald ikke opkastning: Indeholder petroleumsdestillater og/eller aromatiske opløsningsmidler. Behandles symptomatisk. AFSNIT 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmidler Slukningsmidler - mindre brande: Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid. Slukningsmidler - større brande: Alkoholbestandigt skum eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Da produktet indeholder brændbare organiske forbindelser vil brand fremkalde tæt sort røg med farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10). Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selvforsynet åndedrætsværn. Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakafløb og vandløb. Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge. Udgave 1 Side 4 af 12

5 AFSNIT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. 6.4 Henvisning til andre punkter Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Der henvises til bortskaffelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 13. AFSNIT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Ingen særlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger. Undgå kontakt med huden og øjnene. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. For personlig beskyttelse se punkt Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Ingen specielle opbevaringsforhold påkrævet. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 7.3 Særlige anvendelser Registrerede plantebeskyttelsesmidler: For korrekt og sikker brug af dette produkt, venligst referer til godkendelsesforholdene beskrevet på produktetiketten. Udgave 1 Side 5 af 12

6 AFSNIT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Kontrolparametre Komponenter Grænseværdi(er) Type af grænseværdi Kilde lambda-cyhalothrin 0,04 mg/m3 (Hud) 8 h TWA SYNGENTA 1,2-Propandiol 10 mg/m3 (Partikler) 150 ppm, 470 mg/m3 (Totalt (dampe & partikler)) 8 h TWA 8 h TWA UK HSE UK HSE solvent naphtha (petroleum), light arom. orthophosphoric acid 100 mg/m3 8 h TWA SUPPLIER 1 mg/m3 1 mg/m3 8 h TWA 8 h TWA UK HSE AT Følgende anbefalinger for eksponeringskontrol/personlig beskyttelse er bestemt for fremstillingen, formuleringen og pakningen af produktet. 8.2 Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninger Beskyttelsesforanstaltninger Åndedrætsværn Beskyttelse af hænder Beskyttelse af øjne : Indelukning og/eller adskillelse er den mest pålidelige tekniske beskyttelse hvis eksponering ikke kan undgås. Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror på den aktuelle risiko. Hvis luftbåren tåge eller damp dannes, brug lokalt ventilationsanlæg. Bedøm eksponering og brug yderligere forholdsregler for at holde luftbårne partikler under relevant eksponeringsgrænse. Om nødvendigt, søg yderligere arbejdshygiejniske råd. : Arbejdsmæssige forholdsregler skal altid tages i brug frem for at bruge personligt beskyttelsesudstyr. Når personligt beskyttelsesudstyr vælges, søg sagkyndigt råd. Personligt beskyttelsesudstyr skal være certificeret i henhold til gældende standard. : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Åndedrætsværn med partikelfilter kan være nødvendigt indtil effektivt teknisk udstyr er installeret. : Brug handsker som er modstandsdygtige mod kemiske stoffer. Handsker skal være godkendte til formålet. Handskernes modstandsdygtighed skal passe til eksponeringens varighed. Handskernes modstandsdygtighed varierer med tykkelsen, materialet og producent. Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud. Passende materiale: Nitrilgummi. : Særligt udstyr er sædvanligvis ikke påkrævet. Følg altid gældende forskrifter. Udgave 1 Side 6 af 12

7 Beskyttelse af hud og krop : Vurder eksponeringen og vælg passende beskyttelsestøj i forhold til mulig eksponering og beskyttelsestøjets gennemtrængelighed. Vask med sæbe og vand efter at have taget beskyttelsestøjet af. Vask forurenet arbejdstøj før genanvendelse, eller anvend engangsudstyr (dragt, forklæde, ærmer, støvler, etc.). Bær passende: Uigennemtrængelig beskyttelsesdragt. AFSNIT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform : væske Form : væske uigennemsigtig Farve : lys beige til brun Lugt Lugttærskel ph-værdi : 4-8 ved 1 % w/v Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval Kogepunkt/ Kogepunktsinterval Flammepunkt : > 99 C ved 101 kpa Pensky-Martens c.c. Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Laveste eksplosionsgrænse Højeste eksplosionsgrænse Damptryk Relativ dampvægtfylde Massefylde : 1,04 g/cm3 ved 20 C Opløselighed i andre opløsningsmidler Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Selvantændelsestemperatur ingen data tilgængelige Termisk spaltning Viskositet, dynamisk : mpa.s ved 40 C : mpa.s ved 20 C Viskositet, kinematisk Eksplosive egenskaber : Ikke eksplosiv Oxiderende egenskaber : Ikke oxiderende 9.2 Andre oplysninger Overfladespænding : 50,8 mn/m ved 20 C : 65,5 mn/m ved 20 C : 56,6 mn/m ved 20 C Udgave 1 Side 7 af 12

8 AFSNIT 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet Ingen information tilgængelig. Ingen information tilgængelig Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte. Farlig polymerisering forekommer ikke Forhold, der skal undgås Ingen information tilgængelig Materialer, der skal undgås Ingen information tilgængelig Farlige nedbrydningsprodukter Forbrænding eller termisk nedbrydning danner giftige og irriterende dampe. AFSNIT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut oral toksicitet Akut toksicitet ved indånding Akut dermal toksicitet Hudætsning/-irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Dødelig middeldosis han og hun rotte, > mg/kg GHS-klassificering: Ingen De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. : Dødelig middel koncentration han og hun rotte, > 4,62 mg/l, 4 t GHS-klassificering: Kategori 5 De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. : Dødelig middeldosis han og hun rotte, > mg/kg GHS-klassificering: Ingen De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. : Kanin: Lettere irriterende GHS-klassificering: Ingen Kan medføre en midlertidig kløen, prikken, brænden eller følelsesløshed på eksponerede hudområder (kaldet paresthesi). : Kanin: Svagt irriterende GHS-klassificering: Ingen De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. Udgave 1 Side 8 af 12

9 Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Marsvin: Ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg. GHS-klassificering: Ingen De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning. Kimcellemutagenicitet lambda-cyhalothrin : Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg. Kræftfremkaldende egenskaber lambda-cyhalothrin : Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg. Reproduktionstoksicitet lambda-cyhalothrin : Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg. Gentagne STOT-eksponeringer lambda-cyhalothrin : Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsforsøg. AFSNIT 12. MILJØOPLYSNINGER 12.1 Toksicitet Toksicitet for fisk : LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel), 4 µg/l, 96 t GHS-klassificering: Kategori 1 Baseret på indgående komponenter. Giftighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr : EC50 Daphnia magna, 4 µg/l, 48 t GHS-klassificering: Kategori 1 Baseret på indgående komponenter. Giftighed overfor vandplanter : EbC50 Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger), > 10 mg/l, 96 t : ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger), > 10 mg/l, 96 t GHS-klassificering: Kategori 3 Baseret på indgående komponenter Persistens og nedbrydelighed Stabilitet i vand lambda-cyhalothrin : Halveringstid for nedbrydning: 7 d Er ikke persistent i vand. Stabilitet i jord lambda-cyhalothrin : Halveringstid for nedbrydning: 56 d Er ikke persistent i jord Bioakkumuleringspotentiale lambda-cyhalothrin : Lambda-cyhalothrin bioakkumuleres. Udgave 1 Side 9 af 12

10 12.4 Mobilitet i jord lambda-cyhalothrin : Lambda-cyhalothrin er ikke mobil i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering lambda-cyhalothrin : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt (PBT). Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vpvb) Andre negative virkninger Ingen kendte. AFSNIT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 13.1 Metoder til affaldsbehandling Produkt Forurenet emballage : Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Affald må ikke komme i kloakken. Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. : Tøm for resterende indhold. Skyl beholderne tre gange. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. AFSNIT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Vejtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer: UN UN-forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (LAMBDA-CYHALOTHRIN AND SOLVENT NAPHTHA) 14.3 Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: III Fareetiketter: Miljøfarer : Havforurenende stof Søtransport(IMDG) 14.1 UN-nummer: UN UN-forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (LAMBDA-CYHALOTHRIN AND SOLVENT NAPHTHA) 14.3 Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: III Fareetiketter: Miljøfarer : Havforurenende stof Udgave 1 Side 10 af 12

11 Lufttransport (IATA-DGR) 14.1 UN-nummer: UN UN-forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (LAMBDA-CYHALOTHRIN AND SOLVENT NAPHTHA) 14.3 Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: III Fareetiketter: Særlige forsigtighedsregler for brugeren ingen 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden ikke anvendelig AFSNIT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø GHS-Mærkning Farepiktogrammer Signalord : Advarsel Faresætninger : H333 Kan være skadelig ved indånding. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Sikkerhedssætninger : P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P391 Udslip opsamles. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. Bemærkninger : Klassificeret ved brug af alle GHS fareklasser og kategorier. Hvor GHS'en indeholder muligheder, er den mest konservative mulighed blevet valgt. Regionale eller nationale implementeringer af GHS implementerer muligvis ikke alle fareklasser og kategorier. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Udgave 1 Side 11 af 12

12 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof. AFSNIT 16. ANDRE OPLYSNINGER Yderligere oplysninger Fulde ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2 og 3: R10 Brandfarlig. R21 Farlig ved hudkontakt. R25 Giftig ved indtagelse. R26 Meget giftig ved indånding. R37 Irriterer åndedrætsorganerne. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. H226 H301 H304 H311 H330 H335 H336 H400 H410 H411 Brandfarlig væske og damp. Giftig ved indtagelse. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Giftig ved hudkontakt. Livsfarlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Meget giftig for vandlevende organismer. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere versioner. Produktnavne er trademarks eller registrerede varemærker for et Syngenta Group Company. Udgave 1 Side 12 af 12

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 óm 2.1 : brandfarlige gasser. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr : : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All SIKKERHEDSDATABLAD Baseret på direktiv 2001/58/EF af den Europæiske Unions Kommission Soudal Fix-All 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet:

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288 L154812 DENM/2P PPE 325288 Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. L158922 DENM/6P PPE 343311 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere